Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag"

Transkript

1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013

2 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere planlægning for samme areal ved Overholmvej i Hedensted med henblik på, at give mulighed for indpasning af en dagligvarebutik på m 2 ekskl. personalefaciliteter. Butikken skal medvirke til at understøtte den lokale dagligvareforsyning i de omkringliggende boligområder - primært den sydlige og sydvestlige del af Hedensted. Vedtagelsen af de tidligere planforslag kommuneplantillæg og lokalplan blev påklaget til og ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet. Kendelsen blev begrundet med, at forslagene var i strid med planlovens bestemmelser om planlægning til butiksformål; konkret kravet om, at enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning skal placeres mindst 500 m fra andre butikker eller områder til butiksformål. Dette krav var ikke opfyldt, da lokalplanområdet grænser op til et erhvervsområde med mulighed for at indpasse butikker til særligt pladskrævende varer. På denne baggrund har Byrådet besluttet at igangsætte en fornyet planlægning, der i stedet for en enkeltstående butik til lokalområdets forsyning udlægger et nyt lokalcenter med mulighed for én mindre dagligvarebutik. Formålet med dette kommuneplantillæg er således at udpege et nyt lokalcenter i den sydlige del af Hedensted by og fastlægge rammer for lokalcentrets anvendelse, byggemuligheder mv. Kommuneplantillægget er udarbejdet som en forudsætning for forslag til lokalplan 1066 for en dagligvarebutik i lokalcenter Hedensted Syd. Der er udarbejdet analyser i 2010 og i 2011, der vurderer behovet og konsekvenser for bymidten ved at supplere dagligvareudbuddet med en eller to dagligvarebutikker uden for bymidten. Analyserne viste, at der er et tilstrækkeligt lokalt befolkningsgrundlag til en dagligvarebutik på m 2 enten i den nordlige eller den sydlige del af byen. En butik i den nordlige by vil imidlertid give en større påvirkning af handlen uden for bymidten fx i Løsning end en butik i syd. Analyserne er blevet opdateret i 2013, og konklusionerne fra de tidligere vurderinger har vist sig at være uændrede. Baggrundsanalyserne er: Detailhandelsanalyse for Hedensted Kommune fra Hedensted - om grundlaget for en ny dagligvarebutik ved Vejlevej fra juli 2010 (opdateret i 2013). Hedensted - vurdering af muligheder for udvikling af dagligvare handlen i Hedensted by fra marts 2011 (opdateret i 2013). Baggrunden for kommuneplantillægget er desuden et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik på hjørnet af Vejlevej og Overholmvej i Hedensted Syd for at understøtte den lokale dagligvareforsyning i de omkringliggende bolig- og byvækstområder. Det nye lokalcenter ibddrages fra det nuværende rammeområde 5.E.25 Vejlevej - Hovedvejen i Hedensted i Hedensted Kommuneplan Rammeområdet er udlagt til lettere industri med en maks. bebyggelsesprocent på 40. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og med en maks. bygningshøjde på 10 meter. Der er endvidere mulighed for indpasning af butikker til særligt pladskrævende varer. Med kommuneplantillæg nr. 1 udlægges et nyt lokalcenter til en dagligvarebutik med et samlet butiksareal (nybyggeri og omdannelse til butiksformål) på maks m 2 og en maksimal butiksstørrelse på Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

3 Redegørelse Figur 1: Afgrænsning af det nye rammeområde 5.C.04, der udlægges til lokalcenter. m 2 ekskl. personalefaciliteter. Lokalcentret udlægges som et nyt rammeområde (5.C.04), svarende til området omfattet af lokalplan 1066 for en dagligvarebutik i lokalcenter Hedensted Syd. Det nye lokalcenters afgrænsning fremgår af figur 1. Rammebestemmelser for område 5.C.04 med tilhørende kort kan ses på s. 13. Detailhandelsstrukturen i Hedensted Kommune Ved planlægning for nye detailhandelsområder skal der ifølge planlovens 11 e, stk. 4 redegøres for omfanget af det eksisterende butiksareal til butiksformål, behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri, målene for detailhandelsstrukturen, sammenhængen med den kommunale hovedstruktur samt tilgængeligheden for de forskellige trafikarter. Omfanget af eksisterende butikker, butiksareal og omsætning Følgende redegørelse for omfanget af de eksisterende butikker og deres areal og omsætning bygger på detailhandelsanalysen fra 2008, som er suppleret med en opdatering i 2013 af udviklingen i antal dagligvare- og udvalgsvarebutikker i Hedensted og Løsning samt af dagligvarebutikkernes omsætning og forbruget. Konklusionerne fra de tidligere vurderinger har vist sig at være uændrede. Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

4 Redegørelse VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER klart største af de tre hovedbyer og har alene mere end en fjerdedel af kommunens udvalgsvarebutikker. 3/5 Figur 2: Detailhandelsstrukturen i Hedensted Kommune jf. Detailhandelsanalyse, Hedensted Kommune Østjysk Våbenhandels nuværende placering på Constantiavej er i et område med flere andre butikker. Butikstyperne bærer præg af placeringen ved den overordnede trafikstruktur (ved rute 170 og med god adgang til motorvejen) - de nærmeste butikker Der blev er tankstationer, i 2008 registreret butikker med 212 pladskrævende butikker i Hedensted varer og lignende. Kommune, heraf 76 dagligvarebutikker. Som det fremgår af skemaet på figur 3 er butiksstrukturen påtænkte placering i Hedensted ved Kildeparken Kommune er et forholdsvis erhvervsområde, spredt. hvor Omkring der ikke ellers 25% Den af butikkerne var beliggende i Hedensted by og Løsning. Ca. 15 % var er mulighed for butikker. Denne placering ligger i umiddelbar tilknytning til motorvejstilkørsel 58. beliggende i Tørring og Juelsminde og en stor andel på ca. 33% var beliggende uden for byerne i centerstrukturen. Detailhandelsstrukturen i 2008 ses på figur 2. 4 Butiksarealet Vurdering blev i 2008 registreret til i alt m 2 areal til detailhandel Østjysk Våbenhandel i hele kommunen, er med sit heraf udvalg var af våben og m andet 2 butiksareal udstyr til jagt til og dagligvarehandel - se figur 4. I Hedensted blev der registreret et samlet areal fiskeri en højt specialiseret butikstype. Oplandet til butikken er regionalt, og det vurderes til detailhandel på ca m at specialiseringsgraden og de forholdsvist 2. butiksarealet til dagligvarehandel i Hedensted by blev registreret til ca. høje enhedspriser m på jagtudstyr betyder, 2. Som det fremgår af at skemaet kunderne blev ikke nødvendigvis der også registreret vælger den et nærmeste betydeligt butik. butiksareal Med udgangspunkt til dagligvarehandel kundedatabase i Tørring fremgår og Juelsminde. det, at hele I Syd- Tørring og Sønderjylland blev registreret er det primære ca. i butikkens opland Det m 2 sekundære til dagligvarebutikker, opland strækker og sig i Julesminde længere mod var nord der i Østjylland, ca og men- delig dagligvarebutikker. lægges en mindre del af omsætningen fra kunder i resten af landet og i udlan- 2 til det. Der er dermed ikke tale om en butik, der indgår i kommunens lokale forsyningsstruktur. Der blev i 2007 registreret en omsætning i detailhandlen på 1,4 mia. kr. i kommunen som helhed, heraf ca. 1,0 mia. kr. inden for dagligvarer. I Hedensted by var dagligvareomsætningen knapt ca. 300 mio. kr. I Tørring var dagligvareomsætningen ca. 190 mio. kr. og Juelsminde var 4.1 Regionale effekter omsætningen ca. 150 mio. kr. Omsætningsstigningen som følge af butiksudviklingen kan grundlæggende genereres ved, at den nye butik udvider sit opland og attraktivitet i forhold til de konkurrerende butikker i branchen, eller ved at de nye forhold udløser et merforbrug på området. I første tilfælde vil de konkurrerende butikker samlet set opleve en tilsva- 21. december Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

5 Redegørelse Figur 3: Antal og fordeling af butikker i Hedensted Kommune. ( Detailhandelsanalyse Hedensted Kommune, 2008 ). Figur 4: Butiksarealet og dets fordeling i Hedensted Kommune ( Detailhandelsanalyse, Hedensted Kommune 2008 ). Figur 5: Omsætningen i detailhandlen i Hedensted Kommune ( Detailhandelsanalyse, Hedensted Kommune 2008 ). Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

6 Detailhandel Se bilag C - Kort 5 Detailhandelsområder Bymidte Mulighed for butikker til særligt pladskrævende varer Lokalcenter Mulighed for våbenhandel Figur 6: Detailhandelsområder i Hedensted Kommune jf. Kommuneplan Opgørelsen over butikker til daglig- og udvalgsvarer i Hedensted og Løsning er blevet opdateret i 2013, og viser, at der siden 2008 er sket et mindre antal flytninger, hvor nogle få nye butikker er kommet til og få er lukket. Samlet set er der i 2013 registreret yderligere 6 dagligvarebutikker og yderligere 3 udvalgsvarebutikker i Hedensted. De tre dagligvarebutikker er mindre butikker, der tilsammen bidrager med en omsætning i størrelsesordenen 20 mio. kr. pr. år. I Løsning er antallet af butikker og deres årlige omsætning uændret i forhold til En ny dagligvarebutik på m 2 vil sammenlignet med analysen fra 2008 udgøre ca. 3 % af dagligvareomsætningen i Hedensted Kommune og ca. 9 % i Hedensted-Løsning -området, samt ca. 4 % af butiksarealet til dagligvarer i Hedensted Kommune og tilsvarende ca. 12 % af butiksarealet til dagligvarer i Hedensted-Løsning -området. Opdateringen af opgørelsen i 2013 resulterer i stort set samme andele. Detailhandelsstrukturen jf. Kommuneplan fremgår af figur Kommuneplan Hedensted Kommune - Retningslinjer 6 Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

7 Redegørelse Behov for udvidelse af dagligvarehandlen Detailhandelsanalysen fra 2008 indeholder en vurdering af behovet for udvidelse af arealet til detailhandel. Der blev i den forbindelse opstillet to scenarier: Det ene som en optimistisk fremskrivning, hvor væksten i privatforbruget i perioden forudsættes at fortsætte, og den anden som en almindelig fremskrivning byggende på, at væksten i privatforbruget halveres, samt at Hedensted Kommune mister handel til Vejle og Horsens Kommuner. Behovet for mere detailhandelsareal påvirkes herudover af internethandel og af befolkningsudviklingen. Resultatet af behovsvurderingen er, at der ved den optimistiske fremskrivning vil være behov for yderligere m 2 til dagligvarer og m 2 til udvalgsvarer. Den almindelige fremskrivning viser et merbehov på m 2 til dagligvarer og m 2 til udvalgsvarer. Der er efterfølgende i 2010 udarbejdet en vurdering af grundlaget for en dagligvarebutik på m 2 i Hedensted Syd, med en lokalisering svarende til det nye lokalcenter. Resultatet af vurderingen var, at der i det umiddelbare opland omkring dagligvarebutikken (angivet på figur 7) er et befolkningsgrundlag på ca personer og et forbrugsgrundlag inden for dagligvarer på godt 30 mio. kr. pr. år. I 2011 blev der yderligere gennemført en vurdering af muligheder for og konsekvenser af at udbygge dagligvarehandlen i Hedensted med en dagligvarebutik på m 2, enten i den nordlige del af byen eller i den sydlige del inden for det nye lokalcenter. Vurderingen viste i lighed Hedensted Figur 7: Det umiddelbare opland for en dagligvarebutik i den sydelige del af Hedensted jf. Hedensted - vurdering af muligheder for udvikling af dagligvarehandlen i Hedensted by fra marts Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

8 Redegørelse med analysen fra 2010 at der er et tilstrækkeligt lokalt befolkningsgrundlag til en dagligvarebutik på m 2 enten i den nordlige eller den sydlige del af byen. En butik i den nordlige del af byen vil imidlertid give en større påvirkning af handlen uden for Hedensted bymidte fx i Løsning end en butik i den sydlige bydel. En butik i den sydlige del af Hedensted vil i højere grad have et lokalt opland og vil derfor ikke påvirke andre butiksområder i væsentlig grad. På den baggrund er det vurderet og valgt, at det er mest hensigtsmæssigt at arbejde videre med planlægningen af en butik i Hedensted Syd. Det vurderes at en ny dagligvarebutik uden for bymidten vil betyde, at ca % af den samlede dagligvareomsætning eller % af den primære dagligvarehandel (handel ved købmænd, discountbutikker og i supermarkeder) i Hedensted by fremover vil ligge decentralt. På grund af bymidtens nuværende stærke position inden for dagligvarehandlen og attraktive butiksvariation, vurderes etableringen af en decentral butik i syd ikke at få væsentlig betydning for attraktionen af den samlede dagligvarehandel i bymidten. Det skyldes bl.a. at kunderne fortsat vil søge ind til bymidtens butikker for at handle mere specialiserede dagligvarer, og fordi bymidtens butikker muliggør, at man kan kombinere indkøb i discountbutik og supermarked. En enkelt dagligvarebutik uden for bymidten vil kun betyde en beskeden nedgang i udvalgsvareomsætningen i bymidten på i størrelsesordenen 1-3 mio. kr. pr. år svarende til lidt under 2% af den samlede omsætning Hovedvejen Hedensted Overholmvej Jernbane Figur 8: Det forudsatte opland for det nye lokalcenter Hedensted Syd markeret med blå. De eksisterende overskæringer af jernbanen og Hovedvejen er markeret med sorte pil. 8 Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

9 for udvalgsvarer. I perioden fra 2008 til 2013 er antallet af udvalgsvarebutikker i Hedensted-Løsning stort set uændret, og det vurderes, at en dagligvarebutik i den sydlige del af byen stadig kun vil betyde en beskeden nedgang i udvalgsvareomsætningen. Derudover vurderes det, at en dagligvarebutik enten i den nordlige del af Hedensted ved Hovedvejen eller i sydlige del af Hedensted ved Vejlevej/Overholmvej vil kunne holde en omsætning i størrelsesordenen 4-6 mio. kr. pr. år i hjemkommunen, der ellers bliver placeret i dagligvarebutikker i Horsens eller Vejle. I Vejle ligger bl.a. Bilka ved Horsensvej, som er let tilgængelig for trafik til eller fra Hedensted. Ved at en større del af dagligvarehandlen holdes hjemme i kommunen, forventes der at ske en afledt positiv påvirkning på udvalgsvarehandlen i Hedensted gennem reduktion af mulighederne for at foretage spontane udvalgsvarekøb samtidig med dagligvareindkøb i nabokommuner. Samlet set vurderes der ingen væsentlig påvirkning af bymidtens detailhandel som følge af etablering af en ny dagligvarebutik i den sydlige del af Hedensted. Der vurderes heller ingen signifikant negativ påvirkning på de øvrige centerområder i Hedensted Kommune eller af nabokommunernea handelsliv. Undersøgelsen fra 2011 indeholder også en opdateret vurdering af behovet for udbygning af dagligvarebutikkerne i Hedensted, hvor der er taget højde for en lavere forbrugsudvikling, en lavere befolkningsudvikling samt en voksende internethandel. Den opdaterede behovsvurdering viser et nettobehov for udbydning af dagligvarehandlen i Hedensted på i størrelsesordenen m 2 frem til Der er tilsvarende foretaget en sammenlignelig vurdering af forbrugsgrundlaget i Resultatet af vurderingen er, at Lokalcenter Syd vil have et lidt større opland, der også medtager de nye byudviklingsområder i den sydlige del af Hedensted som angivet på figur 8. Afgrænsning af oplandet blev justeret i forhold til 2011 på baggrund af en nærmere analyse af lokalområdet, herunder omfanget af kommuneplanens rammer for boligområder og trafikmønstre i byen. På grund af de få overkørsler af jernbanen og Hovedvejen, vil det nye lokalcenter være den nærmeste og mest naturlige lokal beliggende dagligvareforsyning for et større opland i Hedensted Syd. Det vurderes, at det nye lokalcenter vil få et lokalt opland på ca personer og på længere sigt yderligere 900 personer i endnu ikke udnyttede rammeområder til boligformål. Dagligvareforbruget er steget en anelse i perioden , og med det nye opland er der således et lokalt forbrugsgrundlag på ca. 54 mio. kr. pr. år mod ca. 30 mio. kr. pr. år i Forbruget forventes at falde en smule til ca. 50 mio. kr. i 2025 som følge af et uændret befolkningsgrundlag (der forventes ikke ændret byvækst i forhold til hidtidig kommuneplanlægning), en lav forbrugsstigning og stigende internethandel. Det forventes, at en ny dagligvarebutik på m 2 i lokalcenter Hedensted Syd vil omsætte for ca. 30 mio. kr. pr. år, og at der dermed vil være et forbrugsoverskud i forhold til balancen mellem det lokale forbrugsgrundlag og den nye butiks omsætning. Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

10 Målene for detailhandelsstrukturen og forudsatte oplande Hedensted Kommune har følgende overordnede mål for detailhandlen: at skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre, at alle har nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes, at der er mulighed for at etablere dagligvarebutikker i alle byer. Den hidtidige detailhandelsstruktur består af centerområderne i bymidterne i de tre bycentre Hedensted, Juelsminde og Tørring og i lokalcentrene Hornsyld, Lindved, Ølholm, Uldum og Rask Mølle. Derudover er der udlagt områder med mulighed for butikker med særligt pladskrævende varer, jf. figur 6. Kommuneplantillægget vil betyde, at detailhandelsstrukturen udvides med et nyt lokalcenter i den sydlige del af Hedensted til dækning af det lokale opland på begge sider af Vejlevej. Udpegningen af et lokalcenter ved Vejlevej ligger i tråd med de overordnede mål om at skabe nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker også for befolkningen i den sydlige del af byen, hvor der er et tilstrækkeligt lokalt befolkningsunderlag til en dagligvarebutik på m 2. Der er i Planloven mulighed for, at et lokalcenter kan planlægges med en samlet arealstørrelse til detailhandel på m 2, men det er valgt at begrænse størrelsen til m 2, for ikke at skabe unødig konkurrence til den eksisterende detailhandel i bymidten. Butiksstørrelser ifølge Planloven De maksimale butiksstørrel ser for udvalgsvare- og dagligvarebutikker er fastsat til hhv m 2 og m 2 i bymidter og bydelscentre. Det maksimale bruttoetage areal til butiksformål for det enkelte lokalcenter fastlægges til m 2. Den maksimale butiks størrelse i lokalcentre og for enkeltstående butikker er m 2. Sammenhæng med kommunens hovedstruktur Det overordende mål for hele kommunen er, at sikre velfungerende byer og landsbyer og at understøtte underlaget for skoler, plejehjem, detailhandel og anden offentlig og privat service. Hedensted er et af 3 bycentre i kommunen og har rollen som vækstområdet midt i kommunen, der skal udnytte den gode beliggenhed ved motorvejen og jernbanen. Hedensted skal udvikles med både boliger og erhverv og skal med sin centrale beliggenhed kunne tilbyde mange servicefunktioner til gavn for kommunens borgere. I de 13 lokalcentre i bymønstret (ikke det samme som lokalcentre i detailhandelsstrukturen) er det målet at fastholde den decentrale struktur ved at understøtte skoler, institutioner og dagligvarebutikker. Der er ca. 5 km fra det nye lokalcenter til Daugaard og godt 10 km til Lindved, som er de to nærmeste lokalcentre med dagligvarebutikker. Det vurderes, at det nye lokalcenter ved Vejlevej ikke vil have mærkbar effekt på grundlaget for dagligvarehandlen i Daugaard og Lindved dels på grund af afstanden, og dels på grund af, at der i samme afstand eller tættere på er tilsvarende eller større muligheder for indkøb af dagligvarer. Borgerne i Daugaard har eksempelvis lige så let adgang til Hedensted bymidte, som har et større butiksudbud end lokalcentret vil få, mens Lindved har kortere afstand til Bilka i Vejle. Samlet set indgår det nye lokalcenter i målene om at skabe vækst i Hedensted og udbygge byens dagligvareforsyning med korte afstande mellem forbruger og nærmeste butik samtidig med, at lokalcentret ikke vil svække grundlaget for dagligvarehandlen i Hedensted bymidte eller i byerne uden for Hedensted-Løsning. Tilgængeligheden for de forskellige trafikarter Lokalcentret ved Vejlevej har god tilgængelighed for både motoriseret trafik (person- og lastbiler) samt cyklister og fodgængere. Kunder fra oplandet vil kunne nå butikken i bil fra nordvest via Vestre Ringvej og 10 Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

11 Formål med detailhandelsplanlægningen (Planloven) 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer. 2) sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik. 3) fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede. fra øst via Overholmvej og videre via Rindbækvej. På Vejlevej umiddelbart nord for lokalcentrets områdefindes busstoppesteder, som betjenes af 3 busruter. Endvidere er der en cykelsti på begge vejsider langs Vejlevej og omkring rundkørslen Vejlevej - Vestre Ringvej, som muliggør en sikker afvikling af cykeltrafik. Tilgængeligheden for bløde trafikanter kan forbedres yderligere ved etablering af manglende strækninger af gang- og cykelstiforbindelser til boligområderne i oplandet. Sammenhæng med Planlovens bestemmelser om detailhandel Planlovens bestemmelser for detailhandel skal understøtte en fortsat udvikling af handelslivet i bymidterne, i bydelscentre og lokalcentre. Ifølge Planlovens 5 l. skal planlægningen fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer. Planlægningen skal også sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter og hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede. Nyt lokalcenter i Hedensted syd vil være i tråd med Planlovens formålsbestemmelser, fordi lokalcentret udlægges med henblik på at fremme mulighederne for et varieret butiksudbud i Hedensted. Lokalcentrets placering er endvidere udpeget med hensyn til trafikmønstret, og tilgængelighed for alle trafikarter og nærhed er vægtet højt for at tilgodese alle borgere. Med en placering i den sydlige del af Hedensted vil en stor del af de nuværende og kommende borgere i den sydlige del af Hedensted få kortere afstand til deres lokale indkøbsmulighed. Det betyder, at mange borgere fremover vil gå eller cykle i stedet for at tage bilen til den nærmeste dagligvarebutik. På den måde er der god overensstemmelse mellem planlovens bestemmelser for detailhandel og planlægningen for et nyt lokalcenter i Hedensted syd. Miljøscreening Der er foretaget screening af kommuneplantillægget i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013). I screeningen er det vurderet, hvorvidt planerne har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder (kulturarv, arkitektonisk arv, arkæologisk arv, materielle goder m.m.). I henhold til lovens 4 er der truffet afgørelse om, at der skal foretages en miljøvurdering af planerne. Kommunen har vurderet, at det ikke kan afvises, at planlægningen kan have en væsentlig indvirkning på miljøet og at planforslagene derfor skal miljøvurderes. Dette begrundes med, at der med lokalplan og kommuneplantillæg ændres på Hedensted Kommunes overordnede planlægning for detailhandel ved udlæg af et nyt lokalcenter til én dagligvarebutik. En ny dagligvarebutik vurderes endvidere at udgøre en væsentlig forbedring af den lokale dagligvareforsyning af boligområderne i den sydlige del af Hedensted. Miljøvurderingen er indarbejdet i forslag til Lokalplan 1066 for et lokalcenter ved Overholmvej i Hedensted, mens screeningen foreligger som et særskilt dokument. Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

12 Hovedstruktur og retningslinjer Hovedstruktur og retningslinjer Hedensted Kommunes detailhandelsstruktur suppleres med et nyt lokalcenter Hedensted Syd ved Vejlevej/Overholmvej. Lokalcentret har alene til formål at betjene den sydvestlige del af byen med mulighed for indkøb af dagligvarer, og at medvirke til at holde en del af den handel hjemme, som ellers foretages i forbindelse med bolig-arbejdsstedstrafik til Vejle. Lokalcenter Hedensted Syd udlægges til en dagligvarebutik med et samlet butiksareal på maksimalt m 2 (nybyggeri og omdannelse) og en maksimal butiksstørrelse på m 2. Hedensted bymidte Mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper Nyt lokalcenter Figur 9: Afgrænsning af det nye lokalcenter i Hedensted Syd. Eksisterende butiksareal ved detailhandelsanalysen i 2009 samt ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker i m 2 brutoetageareal. Butiksarealer i 2009 Butiksareal til dagligvarer Butiksareal til udvalgsvarer Butiksareal til særligt pladskrævende varer Hedensted* Løsning* Kildeparken (våben) Hedensted Syd Juelsminde Tørring Hornsyld Uldum Øvrige I alt * Butiksarealer til daglig- og udvalgsvarer i Hedensted og Løsning er opdateret i Figur 10: Fremtidig tabel i afsnit Detailhandel i Kommuneplanen - eksisterende butiksareal og samlede rammer til nybyggeri og omdannelse til butikker. 12 Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

13 Ramme 5.C.04 Lokalcenter Hedensted Syd Anvendelse Centerområde 5.E.25 Maksimal bebyggelsesprocent 40 Maksimal etageantal 2 Maksimal bygningshøjde 10 m Nuværende zoneforhold Byzone 5.E.26 Fremtidig zoneforhold Byzone Særlige anvendelsesbestemmelser Inden for området kan der indpasses én dagligvarebutik med en maksimal butiksstørrelse på m2 (bruttoetageareal ekskl. personalefaciliteter). Figur 11: Nuværende afgrænsning af rammeområder i den sydlige del af Hedensted. Det samlede maksimale bruttoetageareal til butikker i området (både nybyggeri og omdannelse) fastsættes til m2. Lokalplaner og byplanvedtægter Området er omfattet af gældende Lokalplan nr Lokalplan nr. 191 ophæves inden for rammeområdet og erstattes af Lokalplan 1066 for en dagligvarebutik i lokalcenter Hedensted Syd, som er udarbejdet sideløbende med dette kommuneplantillæg. 5.E.25 5.C.04 5.E.26 5.E.25 Figur 12: Fremtidig afgrænsning af rammeområde 5.E.25 og det nye rammeområde 5.C.04, der udlægges til lokalcenter. Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

14 Vedtagelsespåtegning Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 1 er vedtaget som forslag af Hedensted Byråd den 27. november Kirsten Terkilsen Borgmester Jesper Thyrring Møller Kommunaldirektør Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 er i henhold til planlovens 24, stk. 3 offentliggjort i perioden fra den 18. december 2013 til den 19. februar Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

15 Afgørelse om Miljøvurdering Hedensted Kommune har afgjort, at der skal foretages en miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan og lokalplan 1066 i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Klagevejledning Kommunens afgørelser vedrørende forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 1066, som er truffet i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer kan påklages efter samme regler, som klager over afgørelser efter planloven. Hedensted Kommune skal modtage en evt. klage inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen og sender den videre til Naturog Miljøklagenævnet. Klagen sendes helst via mail til Ellers pr. post til adressen: Hedensted Kommune Teknik & Miljø Tjørnevej Uldum Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende dig en opkrævning på gebyret og vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan

16 Hedensted Kommune Teknik & Miljø Tjørnevej Uldum Tlf.: Mail:

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1

Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd November 2015 Redegørelse Baggrund Forslag til tillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Bydelscenter Nørrebrogade

Bydelscenter Nørrebrogade 35 2013 Bydelscenter Nørrebrogade Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 35 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Bydelscenter Nørrebrogade 31. maj 2016 Høring start 31. maj 2016 Høring slut

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19. til Kommuneplan Udvidelse af lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 19. til Kommuneplan Udvidelse af lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 19 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 19 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 er udarbejedt

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej i Kalundborg Indhold 1. Indledning

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev.

Forslag til. Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev. Forslag til Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev Januar 2016 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Odense Kommune - LP 10-756 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 1 13-10-2014 Spring til indhold Lokalplanen giver mulighed for atindretning af bebyggelsen

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab.

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab. Kommuneplantillæg nr. 13 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Omfartsvej ved Ørum Højkildevej Nørremarksvej ØRUM Ørumvej Forslag Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab Tjørnevej 6, 7171 Uldum Tlf.: 79 75

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Delvis ophævelse af Lokalplan 201

Delvis ophævelse af Lokalplan 201 Delvis ophævelse af Lokalplan 201 for et boligområde i Korning FORSLAG oktober 2016 Indhold Ophævelse af lokalplan Vejledning... 3 Baggrund... 3 Fremtidige planforhold... 4 Miljøvurdering... 4 Delvis ophævelse

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

Odense Kommune - LP 0-751 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 03-10-2014 Spring til indhold Lokalplanen har til formål at givemulighed for at gennemføre

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Erhvervsområde Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Aflysning af Lokalplan nr. E Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro

Aflysning af Lokalplan nr. E Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro Aflysning af Lokalplan nr. E.115-1 Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

AFGØRELSE i sager om Halsnæs Kommunes miljøscreening og vedtagelse af Lokalplan for butik i Kregme

AFGØRELSE i sager om Halsnæs Kommunes miljøscreening og vedtagelse af Lokalplan for butik i Kregme Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. december 2015 J.nr.: NMK-33-02828, NMK-34-00437 og NMK-41-00310 KlageID: 61735 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sager om

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere