BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING"

Transkript

1 BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING 1

2 Årsrapport 2008 PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008 Program for brugerdreven innovation er en del af regeringens globaliseringsstrategi og indgik i den brede politiske aftale, som regeringen i november 2006 indgik med Socialdemokraterne, Det Radikal Venstre og Dansk Folkeparti om udmøntningen af globaliseringspuljens midler. til brugernes behov. Under program for brugerdreven innovation kan virksomheder samt offentlige og private institutioner søge om midler til projekter, som afprøver og udvikler nye innovationsmetoder, der er baseret på at inddrage og udforske brugernes erkendte og ikke erkendte behov. Formålet med programmet er at udvikle nye produkter, services, koncepter m.m. på baggrund af et bedre kendskab Programmet har en årlig økonomisk ramme på 100 millioner kroner og er åben for ansøgninger ind en for alle områder af dansk erhvervsliv og offentlig/privat service. 2

3 INDHOLD BERETNING 2 Forord 5 Beretning Information og spredning af viden om brugerdreven innovation Regional forankring Medarbejderdreven innovation et nyt indsatsområde Afslutning og evaluering af projekter 8 Bestyrelsen 10 Uddelingen i tal 12 Projekttilsagn i Sekretariatet 3

4 4 Nye tal viser, at kun 15 pct. af danske virksomheder systematisk involverer brugerne i deres innovationsproces, hvorimod hele 65 pct. mener, at det i fremtiden bliver vigtigere at arbejde systematisk med at afdække brugernes behov. JACOB HOLM FORMAND FOR BESTYRELSEN FOR PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION Jacob Holm, formand for bestyrelsen for program for Brugerdreven Innovation

5 FORORD VIDEN OM BRUGERDREVEN INNOVATION SKAL SPREDES TIL FLERE Danmark er det første land i verden, der har lanceret et program for brugerdreven innovation. Med programmet satser vi massivt på at styrke erhvervslivets evne til systematisk inddragelse af brugernes behov i innovationsprocessen. Program for brugerdreven innovation skal således give Danmark et forspring i forhold til andre lande, når det gælder indsatsen for at styrke virksomhedernes evne til at gennemføre innovationsprojekter på baggrund af et øget kendskab til brugernes behov. Da programmet blev igangsat i 2007, var brugerdreven innovation et forholdsvist ukendt begreb. Det har ændret sig siden. Jeg oplever i dag, at brugerdreven innovation bliver diskuteret i mange forskellige kredse, og at de forskellige arbejdsmetoder, der karakteriserer feltet, spreder sig som ringe i vandet. Den brede vifte af projekter, støttet under programmet, har i høj grad bidraget til denne udvikling. Skal programmet blive en ubetinget succes, er der imidlertid brug for, at flere virksomheder for alvor benytter sig af og integrerer de brugerdrevne metoder i udviklingen af nye produkter og services. Nye tal viser, at kun 15 pct. af danske virksomheder systematisk involverer brugerne i deres innovationsproces, hvorimod hele 65 pct. mener, at det i fremtiden bliver vigtigere at arbejde systematisk med at afdække brugernes behov. Tallene understreger behovet for, at vi forsat fokuserer på at klæde danske virksomheder på til at arbejde med brugerdreven innovation og styrker indsatsen for spredning og forankring af den omfattende viden, der efterhånden er opbygget på området. Danske virksomheder oplever i øjeblikket effekterne af den negative konjunkturudvikling. Det er ofte i krisetider, at virksomheder bliver presset til at skære ned på aktiviteter, der ikke på kort sigt giver resultater, og det kan være svært at argumentere for en øget satsning på innovation, men krisen giver os en chance for et pusterum til at tænke anderledes, fordi der bliver frigjort ressourcer fra den daglige drift. Samtidig kan innovation, og herunder især brugerdreven innovation, bidrage til at fastholde omsætningen på sigt, og det bør give virksomhederne et incitament til øget fokus på brugerdreven innovation. Når det gælder anvendelsen af brugerdrevne metoder i den offentlige sektor og ikke mindst i samspillet mellem offentlige og private virksomheder, har vi med programmet afsøgt nye veje. I en række af de igangsatte projekter er der skabt en helt ny type offentlig-privat innovationssamarbejde, hvor offentlige institutioner arbejder på at forbedre servicen over for borgerne samtidigt med, at private virksomheder får adgang til at innovere med udgangspunkt i fx ældre plejehjemsbeboeres behov. For mig at se er der store perspektiver ved netop denne type projekter, og vi står også her over for en stor udfordring med at sprede ny viden, så andre aktører kan få glæde af og bygge videre på de første resultater har som 2007 været et år, hvor vi har haft fokus på igangsættelse af projekter, og hvor virksomheder og offentlige institutioner har udviklet og afprøvet forskellige metoder til brugerdreven innovation. Bestyrelsen har frem til nu igangsat 53 perspektivrige projekter, og i 2009 vil flere komme til. Programmet har i sine første leveår derved formået at sikre et unikt videngrundlag, der kan give danske virksomheder et forspring i den internationale konkurrence. Men den største og vigtigste opgave ligger forude; At sikre, at viden om brugerdreven innovation kommer ud og arbejde i et bredt udsnit af danske virksomheder og offentlige institutioner og skaber nye innovative produkter, services og koncepter. Programbestyrelsen vil i 2009 udarbejde en strategi for en systematisk og ambitiøs indsats for at sikre udbredelse og forankring af den viden projekterne har udviklet. Indsatsen er afgørende for at sikre, at programmet for brugerdreven innovation kan bidrage til et permanent løft i dansk erhvervslivs innovations- og konkurrenceevne. Det er ikke mindst vigtigt her ved indgangen til en periode, der for mange virksomheder vil byde på store økonomiske udfordringer. God læselyst! 5

6 6

7 BERETNING PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008 Projekter i 2008 Program for brugerdreven innovation har i sine første to leveår igangsat en lang række nyskabende og perspektivrige udviklingsprojekter. Programbestyrelsen prioriterer og vurderer alle ansøgninger til programmet og lægger i udvælgelsen af projekter vægt på et højt fagligt niveau kombineret med et stort erhvervspotentiale. Bestyrelsen har mulighed for at sætte ekstra fokus på en række områder, de finder særligt perspektivrige, og hvor arbejdet med brugerdreven innovation vurderes som værende specielt givende. I 2008 satte bestyrelsen fokus på klimaområdet, bygge- og anlægsområdet og udviklingen af de borgernære velfærdsydelser. I 2008 har programbestyrelsen afholdt fire bestyrelsesmøder, hvor i alt 119 ansøgninger har været vurderet og prioriteret. 13 projekter er igangsat under den strategiske og perspektivrige indsats, 3 projekter under den regionale indsats samt 4 projekter under indsatsen for medarbejderdreven innovation. Således er der i alt igangsat 20 perspektivrige brugerdrevne innovationsprojekter i 2008, der modtager i alt 61,4 mio. kr. under program for brugerdreven innovation. De igangsatte projekter inddrager flere af Danmarks førende virksomheder og videnmiljøer inden for brugerdreven innovation med henblik på at udvikle helt nye innovationsmodeller og metoder til brugerdreven innovation. Andre projekter bidrager med viden om, hvordan eksisterende metoder til brugerdreven innovation kan anvendes i mindre virksomheder, der ikke har erfaring med systematisk afdækning af brugerbehov. Endelig er der igangsat en række perspektivrige projekter, der introducerer metoder til brugerdreven innovation i større konkrete innovationsprojekter, der sigter mod at udvikle helt nye produkter, koncepter og services på tværs af flere brancher. De første to år med program for brugerdreven innovation har i høj grad haft fokus på at udvikle ny viden om, hvordan danske virksomheder og offentlige institutioner kan innovere med udgangspunkt i brugernes behov. Det har været en naturlig og logisk følge af, at der, da programmet gik i luften, ikke eksisterede megen viden om konkrete metoder til brugerdreven innovation eller innovationsmodeller, hvor brugeren inddrages i innovationsprocessen. På side 12 findes en liste over de projekter, der blev igangsat i 2008, og på side findes en oversigt over, hvordan projekterne fordeler sig på regioner, virksomhedsstørrelse mv. Information og spredning af viden om brugerdreven innovation Programbestyrelsen har fra starten lagt stor vægt på, at en væsentlig del af program for brugerdreven innovation handler om kommunikation og videnspredning og derfor vedtog bestyrelsen i 2008 en kommunikationsstrategi, der sætter fokus på formidlingen af de resultater og den viden, projekterne har genereret. I den forbindelse har sekretariatet afholdt en række informationsarrangementer i samarbejde med blandt andet Væksthus Hovedstaden, Netværk for forskningsbaseret brugerdreven innovation og 180 Academy. Her blev perspektiverne samt konkrete fordele ved at arbejde med brugerdreven innovation og mulighederne for at søge støtte til innovationsprojekter under programmet præsenteret. Samtlige arrangementer var velbesøgte, og over 200 virksomheder og offentlige institutioner deltog i arrangementerne. Hjemmesiden fungerer i dag som et vigtigt værktøj i kommunikationsarbejdet omkring programmet og spredningen af viden om brugerdreven innovation. Bestyrelsen vedtog i 2008, som en del af deres kommunikationsstrategi, at hjemmesiden skal udvides, så den bedst muligt opfylder de behov igangværende og fremtidige projekter samt interesserede virksomheder og offentlige institutioner har. Den reviderede hjemmeside forventes klar ultimo april 2009 og rummer en række nye elementer, herunder en database over alle projekter, en oversigt over og beskrivelser af forskellige brugerdrevne innovationsmetoder og indlæg af forskere i brugerdreven innovation med konkrete eksempler på anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder. 7

8 Et vigtigt element i udbredelsen af viden om brugerdreven innovation i 2008 var, at det lykkedes at få verdens største konference om antropologiske metoders anvendelse i erhvervslivet til Danmark. Den årlige Ethnographic Praxis in Industry Conference (EPIC) blev for første gang afholdt uden for USA med Erhvervs- og Byggestyrelsen som hovedsponsor. 300 antro - pologer og etnografer fra hele verden var samlet i København for at diskutere og perspektivere samarbejde med erhvervslivet. Sekretariatet for program for brugerdreven innovation afholdt i forbindelse med EPIC et eftermiddagsseminar Antropologerne Kommer! på Danmarks Designskole. På seminaret fik virksomheder, forskere og innovationspraktikere mulighed for at komme i dialog og diskutere fordele og ulemper ved samarbejde mellem erhvervsliv og antropologer/etnografer. Seminariet bød blandt andet på oplæg af Maria Bezitis fra Intel og Professor Jacob Buur fra Mads Clausen instituttet på Syddansk Universitet og var samtidig en oplagt mulighed for virksomheder, der overvejer at arbejde med brugerdreven innovation, til at komme i kontakt med antropologer og etnografer. En række af de igangsatte projekter under program for brugerdreven innovation var repræsenteret på seminariet, hvor interesserede havde mulighed for at møde projektdeltagerne og høre om deres erfaringer med at arbejde med brugerdreven innovation. Regional forankring Et vigtigt element i videnspredning omkring programmet er, at de brugerdrevne metoder spredes til hele landet. For at sikre denne regionale forankring af arbejdet med brugerdreven innovation, holdt programsekretariatet i januar 2008 en inspirationsdag med medarbejdere fra de regionale vækstforumsekretariater. På inspirationsdagen blev vækstforumsekretariaterne præsenteret for forskellige metoder og cases inden for brugerdreven innovation og fik mulighed for at udveksle erfaringer om udvælgelsen af projekter under den regionale indsats. På bestyrelsesmødet i februar havde programbestyrelsen ligeledes inviteret formændene for de regionale vækstfora til en fælles drøftelse af, hvordan viden om brugerdreven innovation spredes og forankres over hele landet. På mødet fik formændene mulighed for at udveksle erfaringer om arbejdet med brugerdreven innovation i regionerne og diskutere, hvordan dette arbejde skal gribes an i det kommende år. Medarbejderdreven innovation et nyt indsatsområde I 2008 fik program for brugerdreven innovation et nyt indsatsområde medarbejderdreven innovation. Indsatsområdet sætter fokus på medarbejderdreven innovation som metode til bedre opgaveløsning og øget kvalitet i det offentlige i en tid, hvor offentlig service er under pres. På den ene side bliver der færre ansatte til at løfte serviceopgaverne, og på den anden side stiger borgernes forventninger til serviceniveauet i den offentlige sektor i takt med det generelt stigende velstandsniveau. For at imødekomme disse udfordringer skal den offentlige sektor, også på de store borgernære serviceydelser, i højere grad end i dag formå at tænke nyt og gøre tingene på nye måder. I forbindelse med det nye indsatsområde, blev der i 2008 nedsat en ekspertgruppe under programmet, bestående af repræsentanter fra LO, FTF, AC, KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ekspertgruppens opgave er at vurdere og prioritere indkomne ansøgninger om medarbejderdreven innovation og udvælge et antal ansøgninger, som indstilles til bestyrelsen for program for brugerdreven innovation. Bestyrelsen vurderer derefter, hvilke af de indstillede ansøgninger, der kan opnå tilsagn. Der er afsat 5 mio. kr. årligt til medarbejderdrevne innovationsprojekter, og i 2008 gav bestyrelsen tilsagn til 4 projekter om medarbejderdreven innovation. De igangsatte projekter spænder vidt fra inddragelse af ældre i leve-bo-miljøer i den daglige madlavning, til hvordan det er muligt at inddrage medarbejder- 8

9 nes faglighed og professionalisme i udviklingen af nye og bedre løsninger for svage borgere på omsorgshjemmet Skovvang. Fælles for alle de igangsatte projekter er, at det er medarbejderne, der er drivkraften i innovationsprocessen, og samtlige projekter har fokus på at sprede viden om deres erfaringer med medarbejderdreven innovation til andre offentlige institutioner. Afslutning og evaluering af projekter 53 projekter er pt. i færd med at udmønte regeringens vision om, at program for brugerdreven innovation skal bidrage til, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de mest innovative i verden. Mange af projekterne er rigtig godt undervejs, og flere af projekterne nærmer sig en afsluttende fase. Programbestyrelsen har i løbet af 2008 indledt en dialog med en række af de projekter, der er længst fremme i deres projektforløb. Dialogen viser, at der i projekterne udvikles helt unik viden om modeller for brugerdrevne innovationsprocesser, redskaber til afdækning af brugerbehov og erfaringer med helt nye samarbejdsformer mellem private og offentlige aktører i fælles udviklingspartnerskaber. Dialogen med projekterne har også vist, at nogle projektmetoder er mere givende for deltagende virksomheder end andre. Denne viden har blandt andet resulteret i, at bestyrelsen fremover vil lægge mere vægt på, at projekternes længde i højere grad harmonerer med virksomhedernes korte innovationshorisont. Derudover vil alle projekter fremover få tilbudt hjælp i opstartsfasen for at sikre, at alle projektdeltagere kommer med i projektets faser og dermed får den optimale læring ud af projektet. fysioterapeuter, patienter og plejepersonale, udviklet en prototype på en helt ny selvkørende personløfter til svært overvægtige patienter. Personløfteren kan hjælpe personalet med at undgå skub- og trækopgaver og har derved været med til at forbedre arbejdsmiljøet. I 2009 afsluttes yderlige 18 projekter under programmet, og flere interessante og perspektivrige resultater vil være genereret. Med en ramme på 100 millioner kr. årligt er program for brugerdreven innovation en af de største erhvervspolitiske satsninger i de senere år. Det er derfor vigtigt, at effekten af programmet måles og følges tæt. I den forbindelse gennemføres der en større midtvejsevaluering af programmet i foråret Midtvejsevalueringen vil være et centralt redskab for bestyrelsen til at følge med i og sikre, at programmet opfylder sine succeskriterier, og at de offentlige midler, der investeres via programmet, har den ønskede effekt blev også året, hvor det første projekt under programmet blev afsluttet. Projektet Udvikling af selvkørende personløfter til ekstremt overvægtige patienter har ved hjælp af blandt andet videoobservationer af forflytningsrutiner med ekstremt overvægtige patienter på hospitaler og dybdegående interviews med 9

10 BESTYRELSEN BESTYRELSEN FOR PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION Program for brugerdreven innovation har en selvstændig bestyrelse, der er udpeget af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsen vurderer og prioriterer ansøgninger i forbindelse med uddeling af midler gennem program for brugerdreven innovation. Programbestyrelsen mødes ca. fire gange om året. Derudover er det bestyrelsens opgave at udpege temaområder under programmets strategiske indsats og sikre en bred formidling af viden om programmets projekter, metoder og resultater. De tolv medlemmer af den bredt sammensatte bestyrelse har baggrund i både den private og den offentlige sektor. Programbestyrelsens medlemmer har viden om innovation i erhvervslivet, i offentlige institutioner, i kultur- og oplevelsesøkonomien samt metoder til brugerdreven innovation. BESTYRELSENS MEDLEMMER Jacob Holm Administrerende direktør, Fritz Hansen A/S (formand) Annemette Digmann Afdelingschef, Region Midtjylland Lisbet Thyge Frandsen Group Senior Vice President, Grundfos 10

11 Lars Gundorph Administrerende direktør, Wilis Lars Mikkelgaard-Jensen Formand, Rådet for Teknologi og Innovation Jens Otto S. Jeppesen Hospitalsdirektør, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Lars Nørby Johansen Formand, Danmarks Vækstråd Anne Kirah Vice President, Design Consultancy, CPH Design Dorte Mandrup-Poulsen Arkitekt og indehaver af Mandrup Arkitekter Jørgen Bjergskov Nielsen Fællestillidsrepræsentant, NKT Cables Mads Nipper Koncerndirektør, LEGO Jane Wickmann Direktør, Teknologisk Institut 11

12 Uddelingerne i tal 2008 PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008 Projekterne fordelt på ansøgningsrunder I alt Ansøgningsrunde 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Antal ansøgninger Ansøgte midler i mio. kr Igangsatte projekter Tildelte midler i mio. kr ,5 37,9 153,4 Projektdeltagere fordelt på regioner * ** Region Nordjylland 2007: Antal projektdeltagere 14 Tilskud 11,5 mio. kr. 2008: Antal projektdeltagere 7 Tilskud 0,6 mio. kr. Region Midtjylland 2007: Antal projektdeltagere 31 Tilskud 20,5 mio. kr. 2008: Antal projektdeltagere 42 Tilskud 16,1 mio. kr. Region Hovedstaden 2007: Antal projektdeltagere 67 Tilskud 41,3 mio. kr. 2008: Antal projektdeltagere 54 Tilskud 21,5 mio. kr. Region Syddanmark 2007: Antal projektdeltagere 23 Tilskud 15 mio. kr. 2008: Antal projektdeltagere 30 Tilskud 15 mio. kr. Region Sjælland 2007: Antal projektdeltagere 5 Tilskud 2 mio. kr. 2008: Antal projektdeltagere 6 Tilskud 4,6 mio. kr. *Differencen på 3,6 mio. kr. i samlet tilskud for 2008 skyldes, at ikke alle projektdeltagere er endeligt valgt. ** Differencen på 10 i antal projektdeltagere skyldes, at ikke alle projektdeltagere er endeligt valgt. 12

13 Fordeling af samarbejdspartnere Kategori Total Tilskud i mio. kr. Procentdel GTS-Institutter ,9 3 7 Private organisationer ,8 13, Private virksomheder ,7 17, Sygehussektoren 7 1 3,3 0,4 4 0,68 Uddannelses- og videninstitutioner Udenlandske projektdeltagere Øvrige offentlige institutioner** ,5 12, I alt ,3* 59, *Differencen på 1,7 mio. kr. i samlet tilskud for 2007 skyldes, at ikke alle projektdeltagere er endeligt valgt. **Kommuner, væksthuse, erhvervscentre mv. Virksomheder, der har modtaget støtte under programmet fordelt på størrelse < 10 ansatte 92 Antal virksomheder ansatte > 200 ansatte 74 I alt Tilskud i mio. kr. 16,4 4,1 < 10 ansatte 8,9 7, ansatte 6 7,4 > 200 ansatte 32,7 17,7 I alt 13

14 OVERSIGT PROJEKTER DER OPNÅEDE TILSAGN I 2008 Projekttitel Deltagende virksomheder og private organisationer Off. institutioner, uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Badrum for alle livslang selvhjulpenhed Pressalit care A/S Hjælpemiddelinstituttet Århus Kommune (Sundhed og Omsorg), Syddansk Universitet (Institut for Industri og Byggeri), Teknologisk Institut (Center for Robotteknologi) Projektet ønsker at afdække behovene og mulighederne for indretningen af fremtidens badeværelser på hospitaler og koble hjælpemiddelleverandører, borgere og institutioner indenfor plejesektoren tættere sammen om dette arbejde. 2 år kr. Brugerdreven innovation af digitale læremidler Aline, Lindhardt & Ringhof, Dafolo, Mikro Værkstedet, UNI-C Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Odense Kommune, Fredericia Kommune, Læremiddel.dk Projektets formål er at udvikle og afprøve nye metoder til brugerdreven innovation af digitale læremidler gennem en niveauoverskridende innovationsproces, der skal synliggøre nye markedsmuligheder. 2 år kr. Brugerdreven innovation, indlejret teknologi og byggeri Cembrit, Monarflex, Flügger, Pilkington Danmark, ØSB, Danfoss, Viega, Trelleborg, Aco Nordic, Timberman, Maxit, Egernsund Tegl, Rockwoll, Norisol, Scanglas, Broen, Lindab, Gyproc, Clorius Controls, Isover, Dolle, Primo, Force Technology, RFIDsec, Logisys, PrinterLabels, Prevas, Dio, Delta, Velux, Schneider Electric Danmark Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet, FORCE Technology, DELTA Projektet vil styrke byggebranchens evne til at indarbejde og håndtere brugerbehov i arbejdet med udviklingen af nye byggematerialer. 2 år kr. Brugerdreven programmering byggeri der skaber merværdi Bygherreforeningen Dansk Arkitektur Center Projektet vil styrke den danske byggebranches konkurrenceevne både nationalt og globalt gennem udvikling af nye koncepter og metoder til systematisk brugerinddragelse i byggeris indledende fase 3 år kr. Designmetoder til små og mellemstore virksomheder DS Håndværk og Industri, Danish Design Association, Gerber Scientific International, A. Gilbro, Danilift, Plan Trapper, Harrit & Sørensen, 3PART, CHP Design, CBD, AØS Dansk Design Center Målet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere designmetoder til brugerdreven innovation i små og mellemstore virksomheder på b-t-b markedet med fokus på jern- og maskinindustrien. 1 år og 10 måneder kr. 14

15 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2008 fortsat Projekttitel En kommunal innovationsmodel med brugeren I centrum Green City Tourism Deltagende virksomheder og private organisationer Kommunernes Landsforening Wonderful Copenhagen, Danmarks Hotelforening øst for Storebælt Off. institutioner, uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter Århus Kommune, Haderslev Kommune, Odense Kommune Københavns Universitet (Center for Kulturanalyse), Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Projektet sigter på at udvikle en kommunal innovationsmodel med brugerne i centrum. Modellen skal gøre det lettere for kommunerne at komme i gang med brugerdreven innovation. Projektet vil udvikle nye metoder til at inddrage turister i udviklingen af nye grønne turistprodukter. 1 år og 6 måneder 1 år og 2 måneder kr kr. Kvindelig betjeningsdesign for avancerede elektroniske produkter Design-people ApS, Lindberg International, Bang & Olufsen, GN Netcom Danmark, DEVI Danfos Århus Universitet (Datalogisk og Psykologisk Institut) Formålet med projektet er at afdække kvinders betjeningsmæssige præferencer ved et tværfagligt samarbejde med forskere og eksperter for dermed at kunne skabe mere succesfulde produktkoncepter indenfor avancerede elektroniske produkter. 3 år kr. LIVE (Live Innovation Venue) Vega (Koncertvirksomhedens Fond), Billetlugen A/S, Carlsberg A/S, TDC Danmarks Radio Formålet med projektet er at udvikle og etablere et levende laboratorium for brugerdreven innovation af publikumsoplevelsen til forskellige typer koncerter. 1 år og 11 måneder kr. Minimum Configuration Home Automation (MC-HA) Velfac A/S, Seluxit A/S, INNOVUS A/S, Develco Produts A/S Alexandra Instituttet A/S Projektet har til formal igennem brugerdreven innovation at udvikle et samlet concept for, hvordan IT-løsninger, der kan sænke energiforbruget, kan gøres både anvendelige og relevante for brugerne. 2 år kr. Mobile Probes - Digitalisering af Cultural Probes Metoden KOMPAN A/S, MBox Aps, HI3G Denmark Aps, Copen hagen Living Lab VIA University College, Århus Kommune (Borgerservice og Biblioteker, Hovedbiblioteket), Alexandra Instituttet A/S I projektet udvikles software, der via en mobil platform skal gøre det nemmere for virksomheder og institutioner at tage udgangspunkt i brugernes behov, i forbindelse med udvikling af produkter og serviceydelser. 2 år kr. 15

16 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2008 fortsat Projekttitel Samspil mellem uddannelse og virksomheder User-driven innovation in the gaming industry: A lead user model for high tech entrepreneurial start-ups Deltagende virksomheder og private organisationer Novo Nordisk, DSB, INTEL, IDEO og Nokia Unity Technologies ApS, SeriousGames interactive Off. institutioner, uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter Frederiksberg Hospital, Danmarks Designskole Copenhagen Business School Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Projektet omhandler undervisning i og udforskning af metoder til brugerdreven innovation i virksomheder og offentlige institutioner. Projektet fokuserer på, hvordan små iværksættervirksomheder inden for spilindustrien kan få identificeret og inddraget lead users i udviklingen af nye innovative ideer, som kan gøre virksomhederne bedre gearet til at klare sig på et globalt marked. 1 år kr. 3 år kr. Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Tulip Food Compagny, Sunde tanker / Kocheriet,Novax, Systematic, IBM-Acure, Sanofi-Aventis, Scandihealth CSC, GLOKAL Marketing, Mobile Fitness, Agro Business Park *, Randers Fysioterapeuter, Dansk Projetrådgivning Randers Kommune, Århus Universitet (Center for Folkesundhed), Teknisk Skole Silkeborg, Århus Universitet (Institut for Arkitektur og Design), Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, VIA University Collage, Væksthus Midtjylland, Regionshospital Randers, Sundhedscentret i Randers I projektet skal samarbejdspartnerne ved hjælp af brugerdrevne innovationsmetoder afdække, adressere og finde mulige løsninger på en række udfordringer omkring brugernes evne eller vilje til at følge fagprofessionelles råd i forbindelse med bl.a. genoptræning. 3 år kr. Brugerdreven produktion af 2. generations bioethanolanlæg Biogasol ApS, Bornholms Affaldshåndtering I/S, Social Action, Landbrugsrådet, Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Dansk Landbrug og Bornholms Landbrug Bornholms Fælleskommunale Affaldsbortskaffelse (BOFA) Projektet vil ved hjælp af brugerdrevne innovation, ændre bornholmernes holdning til affaldssortering så det indsamlede affald kan bruges til bioethanoldrift. Derudover vil man undersøge muligheden for at udvikle nye affaldsløsninger, der kan understøtte indsamlingen af affald bl.a. i forhold til landbruget. 11 måneder kr. Brugerdreven innovation. Vejen til Succes med elbiler i Danmark DONG Energy A/S * Fredericia Kommune, Designskolen Kolding, TRIN Formålet med projektet er ved hjælp af designmetoder at forbedre udviklingen og designet af de delsystemer og rammebetingelser, som er afgørende for udbredelse af anvendelsen af elbilen i Danmark. 3 år og 6 måneder. Op til kr. 16

17 OVERSIGT MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Projekttitel Deltagende virksomheder og private organisationer Off. institutioner, uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Medarbejderdreven innovation for velfærdsydelser til svært psykisk og fysisk handikappede Brøndum og Fliess A/S Halsnæs Kommune Kernen i projektet er, at medarbejderne involveres aktivt i et innovationsforløb, der kan skabe en bedre hverdag med mere trivsel for beboerne og mindre stress for medarbejderne på institutionen Midgård. 3 år kr. Fremtidens platform Teama2 A/S Holstebro Kommune Formålet med projektet er, at reducere andelen af genbehandlede borgere på omsorgshjemmet Skovvang ved at skabe nye og bedre løsninger for de svage borgere. 2 år kr. Innovativ udvikling af omkostningstunge kommunale opgaver Middelfart Kommune, Center for Selvorganisering og Strategy-Lab (Handelshøjskolen Aarhus Universitet, Institut for ledelse) Projektets formål er, at skabe viden om medarbejderdrevne innovationsprocesser med særligt fokus på innovativ udvikling af Middelfart Kommunes mest omkostningstunge opgaver inden for bl.a. det specialpædagogiske område. 1 år og 10 mdr kr. Mere liv i køkkenet de små skridts metode Ældrecentret Kastaniehave, Plejecentret Mellemtoft og Herning Social og Sundhedsskole Projektet vil sammen med medarbejdere i leve-bo miljøer udvikle metoder til og sprede viden om, hvordan madlavning i leve-bo miljøer for ældre borgere kan organiseres. 1 år og 6 mdr kr. *projektdeltagerne får ikke økonomisk tilskud under program for brugerdreven innovation 17

18 BERETNING SEKRETARIATET FOR PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION Marie Louise Hansen, Fuldmægtig Frederikke Saabye, Fuldmægtig Lene Jermiin, Fuldmægtig Allan Philips, Chefkonsulent Anna Helene Mollerup, Fuldmægtig Søren Tegen Pedersen, Vice-direktør Dorte Nøhr Andersen, Kontorchef 18

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 228 Offentligt BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 beretning 1 Årsrapport 2008 Program for Brugerdreven Innovation 2008 INDHOLD beretning Program for brugerdreven

Læs mere

program for brugerdreven innovation

program for brugerdreven innovation Det vidste du ikke om program for brugerdreven innovation Resultater af midtvejsevalueringen af program for brugerdreven innovation www.brugerdreveninnovation.dk www.ebst.dk Første program af sin slags

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Kick-off møde Program for Kick-off den 5. februar 2009: 12:00-12:40 Frokost og velkomst v/ Lene Jensen, Randers Kommune 12:40-13:20 Introduktion til

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Bilag 5 - Vurderingsskema for Vækstforums vurdering af ansøgninger til Innovative samfundsløsninger

Bilag 5 - Vurderingsskema for Vækstforums vurdering af ansøgninger til Innovative samfundsløsninger Bilag 5 - Vurderingsskema for Vækstforums vurdering af ansøgninger til Innovative samfundsløsninger UNIC Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patients Ansøgningens titel UNIC Use

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Partnere: TEKO. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT)

Partnere: TEKO. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) Partnere: TEKO Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) ULD Userdriven Lifestyle Development. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) ULD Userdriven Lifestyle Development. Udviklingscenter for Møbler

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Bilag 1 til ERU alm. del, spørgsmål 43: Innovativt samarbejde mellem mellemstore virksomheder og den offentlige sektor.

Bilag 1 til ERU alm. del, spørgsmål 43: Innovativt samarbejde mellem mellemstore virksomheder og den offentlige sektor. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 43 Offentligt Bilag 1 til ERU alm. del, spørgsmål 43: Innovativt virksomheder Økonomi- og Erhvervsministeriet Navn på ordning Kort beskrivelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Agro Food Park Præsentation. Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010

Agro Food Park Præsentation. Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010 Agro Food Park Præsentation Fødevarerådet i Region Midtjylland den 26. april 2010 Åbningen 09.09.09 130 deltagere deltog Hvad er Agro Food Park? Et internationalt kraftcenter for innovation og videnspredning

Læs mere

Hvorfor er vi her i dag?!

Hvorfor er vi her i dag?! Hvorfor er vi her i dag? Mette Mikkelsen Bo Borbye Pedersen Peter Lind Anette Flinck Anne-Mette Clausen Eva Gdotter Jansson Louise Buch Philip K Døssing Louise Aagaard Laila Truelsen Søren Sønderstrup

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 228 Offentligt BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 cases 1 INDHOLD cases Eksempler på projekter under program for brugerdreven innovation i 2008 Projekter

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

J.nr.: 09/5571 Projektnavn: Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) Ansøger: Afdeling for Kommunesamarbejde Adresse:

J.nr.: 09/5571 Projektnavn: Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) Ansøger: Afdeling for Kommunesamarbejde Adresse: Bilag 20b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 5.994.416,50 kr. 5.994.416,50 kr. Ansøger

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 CASES

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 CASES BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 CASES 1 2 INDHOLD CASES Eksempler på projekter under program for brugerdreven innovation i 2008 Projekter igangsat i 2008 2 Byggematerialer der kommunikerer med

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

81 arbejdspladser deltog i COI s innovationspraktik

81 arbejdspladser deltog i COI s innovationspraktik 8 deltog i COI s innovationspraktik Se hvilke der deltog og hvor de tog hen i uge 37 I uge 37 var 9 offentligt ansatte medarbejdere og ledere i innovationspraktik, hvor de i 2- dage arbejdede på en helt

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service Kan du svare 'ja' til disse spørgsmål? Har du fået nok af skåltaler om brugerdreven innovation og savner konkrete løsninger,

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Den Stærke Hånd. Invencon ApS. Danfoss Industrial Park, 6430 Nordborg. Hans Jørgen Pedersen hjp@invencon.dk Nordborg Kommune

Den Stærke Hånd. Invencon ApS. Danfoss Industrial Park, 6430 Nordborg. Hans Jørgen Pedersen hjp@invencon.dk Nordborg Kommune Bilag 23 - Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 0 Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.766.576,00 8.613.261 Ansøger om Regionale

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Hvorfor nu al den snak om innova1on?

Hvorfor nu al den snak om innova1on? PÆDAGOGISK DAG SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN 21. april 2010 Hvorfor nu al den snak om innova1on? "Enhver idiot, der nogensinde har taget et brusebad, har også fået en idé". Innova1on handler om hvordan man får

Læs mere

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi Opdateret: 25. februar2010 /aja/hma/hsh/ffj/lr/smk Konkurrenceudsat pulje - Konkretisering af temaet Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet 1. Hvad er den konkurrenceudsatte

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2007 indhold 3 Forord ved bestyrelsesformand Jakob Holm 4 Beretning 7 2007-uddelingerne i tal 8 Eksempler

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

UNIK unikke løsninger for borgere med kroniske lidelser. Digital journal shared care platform

UNIK unikke løsninger for borgere med kroniske lidelser. Digital journal shared care platform UNIK unikke løsninger for borgere med kroniske lidelser Digital journal shared care platform UNIK 4-årigt partnerskab Ca. 80 partnere Budget: 53 mio. DKK Basis-bevilling fra Rådet for Teknologi og Innovation

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

J.nr.: 08/7573. Brugerdreven innovation: Vejen til succes med elbiler i Danmark. Projektnavn:

J.nr.: 08/7573. Brugerdreven innovation: Vejen til succes med elbiler i Danmark. Projektnavn: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 5.746.499 kr. 5.746.499 kr. Ansøger om

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation

Erhvervs- og Byggestyrelsen. - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation IVÆRKSÆTTERI MÅLSÆTNING: Danmark skal fortsat være blandt de europæiske lande, hvor der starter flest nye

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere