BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING"

Transkript

1 BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2008 BERETNING 1

2 Årsrapport 2008 PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008 Program for brugerdreven innovation er en del af regeringens globaliseringsstrategi og indgik i den brede politiske aftale, som regeringen i november 2006 indgik med Socialdemokraterne, Det Radikal Venstre og Dansk Folkeparti om udmøntningen af globaliseringspuljens midler. til brugernes behov. Under program for brugerdreven innovation kan virksomheder samt offentlige og private institutioner søge om midler til projekter, som afprøver og udvikler nye innovationsmetoder, der er baseret på at inddrage og udforske brugernes erkendte og ikke erkendte behov. Formålet med programmet er at udvikle nye produkter, services, koncepter m.m. på baggrund af et bedre kendskab Programmet har en årlig økonomisk ramme på 100 millioner kroner og er åben for ansøgninger ind en for alle områder af dansk erhvervsliv og offentlig/privat service. 2

3 INDHOLD BERETNING 2 Forord 5 Beretning Information og spredning af viden om brugerdreven innovation Regional forankring Medarbejderdreven innovation et nyt indsatsområde Afslutning og evaluering af projekter 8 Bestyrelsen 10 Uddelingen i tal 12 Projekttilsagn i Sekretariatet 3

4 4 Nye tal viser, at kun 15 pct. af danske virksomheder systematisk involverer brugerne i deres innovationsproces, hvorimod hele 65 pct. mener, at det i fremtiden bliver vigtigere at arbejde systematisk med at afdække brugernes behov. JACOB HOLM FORMAND FOR BESTYRELSEN FOR PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION Jacob Holm, formand for bestyrelsen for program for Brugerdreven Innovation

5 FORORD VIDEN OM BRUGERDREVEN INNOVATION SKAL SPREDES TIL FLERE Danmark er det første land i verden, der har lanceret et program for brugerdreven innovation. Med programmet satser vi massivt på at styrke erhvervslivets evne til systematisk inddragelse af brugernes behov i innovationsprocessen. Program for brugerdreven innovation skal således give Danmark et forspring i forhold til andre lande, når det gælder indsatsen for at styrke virksomhedernes evne til at gennemføre innovationsprojekter på baggrund af et øget kendskab til brugernes behov. Da programmet blev igangsat i 2007, var brugerdreven innovation et forholdsvist ukendt begreb. Det har ændret sig siden. Jeg oplever i dag, at brugerdreven innovation bliver diskuteret i mange forskellige kredse, og at de forskellige arbejdsmetoder, der karakteriserer feltet, spreder sig som ringe i vandet. Den brede vifte af projekter, støttet under programmet, har i høj grad bidraget til denne udvikling. Skal programmet blive en ubetinget succes, er der imidlertid brug for, at flere virksomheder for alvor benytter sig af og integrerer de brugerdrevne metoder i udviklingen af nye produkter og services. Nye tal viser, at kun 15 pct. af danske virksomheder systematisk involverer brugerne i deres innovationsproces, hvorimod hele 65 pct. mener, at det i fremtiden bliver vigtigere at arbejde systematisk med at afdække brugernes behov. Tallene understreger behovet for, at vi forsat fokuserer på at klæde danske virksomheder på til at arbejde med brugerdreven innovation og styrker indsatsen for spredning og forankring af den omfattende viden, der efterhånden er opbygget på området. Danske virksomheder oplever i øjeblikket effekterne af den negative konjunkturudvikling. Det er ofte i krisetider, at virksomheder bliver presset til at skære ned på aktiviteter, der ikke på kort sigt giver resultater, og det kan være svært at argumentere for en øget satsning på innovation, men krisen giver os en chance for et pusterum til at tænke anderledes, fordi der bliver frigjort ressourcer fra den daglige drift. Samtidig kan innovation, og herunder især brugerdreven innovation, bidrage til at fastholde omsætningen på sigt, og det bør give virksomhederne et incitament til øget fokus på brugerdreven innovation. Når det gælder anvendelsen af brugerdrevne metoder i den offentlige sektor og ikke mindst i samspillet mellem offentlige og private virksomheder, har vi med programmet afsøgt nye veje. I en række af de igangsatte projekter er der skabt en helt ny type offentlig-privat innovationssamarbejde, hvor offentlige institutioner arbejder på at forbedre servicen over for borgerne samtidigt med, at private virksomheder får adgang til at innovere med udgangspunkt i fx ældre plejehjemsbeboeres behov. For mig at se er der store perspektiver ved netop denne type projekter, og vi står også her over for en stor udfordring med at sprede ny viden, så andre aktører kan få glæde af og bygge videre på de første resultater har som 2007 været et år, hvor vi har haft fokus på igangsættelse af projekter, og hvor virksomheder og offentlige institutioner har udviklet og afprøvet forskellige metoder til brugerdreven innovation. Bestyrelsen har frem til nu igangsat 53 perspektivrige projekter, og i 2009 vil flere komme til. Programmet har i sine første leveår derved formået at sikre et unikt videngrundlag, der kan give danske virksomheder et forspring i den internationale konkurrence. Men den største og vigtigste opgave ligger forude; At sikre, at viden om brugerdreven innovation kommer ud og arbejde i et bredt udsnit af danske virksomheder og offentlige institutioner og skaber nye innovative produkter, services og koncepter. Programbestyrelsen vil i 2009 udarbejde en strategi for en systematisk og ambitiøs indsats for at sikre udbredelse og forankring af den viden projekterne har udviklet. Indsatsen er afgørende for at sikre, at programmet for brugerdreven innovation kan bidrage til et permanent løft i dansk erhvervslivs innovations- og konkurrenceevne. Det er ikke mindst vigtigt her ved indgangen til en periode, der for mange virksomheder vil byde på store økonomiske udfordringer. God læselyst! 5

6 6

7 BERETNING PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008 Projekter i 2008 Program for brugerdreven innovation har i sine første to leveår igangsat en lang række nyskabende og perspektivrige udviklingsprojekter. Programbestyrelsen prioriterer og vurderer alle ansøgninger til programmet og lægger i udvælgelsen af projekter vægt på et højt fagligt niveau kombineret med et stort erhvervspotentiale. Bestyrelsen har mulighed for at sætte ekstra fokus på en række områder, de finder særligt perspektivrige, og hvor arbejdet med brugerdreven innovation vurderes som værende specielt givende. I 2008 satte bestyrelsen fokus på klimaområdet, bygge- og anlægsområdet og udviklingen af de borgernære velfærdsydelser. I 2008 har programbestyrelsen afholdt fire bestyrelsesmøder, hvor i alt 119 ansøgninger har været vurderet og prioriteret. 13 projekter er igangsat under den strategiske og perspektivrige indsats, 3 projekter under den regionale indsats samt 4 projekter under indsatsen for medarbejderdreven innovation. Således er der i alt igangsat 20 perspektivrige brugerdrevne innovationsprojekter i 2008, der modtager i alt 61,4 mio. kr. under program for brugerdreven innovation. De igangsatte projekter inddrager flere af Danmarks førende virksomheder og videnmiljøer inden for brugerdreven innovation med henblik på at udvikle helt nye innovationsmodeller og metoder til brugerdreven innovation. Andre projekter bidrager med viden om, hvordan eksisterende metoder til brugerdreven innovation kan anvendes i mindre virksomheder, der ikke har erfaring med systematisk afdækning af brugerbehov. Endelig er der igangsat en række perspektivrige projekter, der introducerer metoder til brugerdreven innovation i større konkrete innovationsprojekter, der sigter mod at udvikle helt nye produkter, koncepter og services på tværs af flere brancher. De første to år med program for brugerdreven innovation har i høj grad haft fokus på at udvikle ny viden om, hvordan danske virksomheder og offentlige institutioner kan innovere med udgangspunkt i brugernes behov. Det har været en naturlig og logisk følge af, at der, da programmet gik i luften, ikke eksisterede megen viden om konkrete metoder til brugerdreven innovation eller innovationsmodeller, hvor brugeren inddrages i innovationsprocessen. På side 12 findes en liste over de projekter, der blev igangsat i 2008, og på side findes en oversigt over, hvordan projekterne fordeler sig på regioner, virksomhedsstørrelse mv. Information og spredning af viden om brugerdreven innovation Programbestyrelsen har fra starten lagt stor vægt på, at en væsentlig del af program for brugerdreven innovation handler om kommunikation og videnspredning og derfor vedtog bestyrelsen i 2008 en kommunikationsstrategi, der sætter fokus på formidlingen af de resultater og den viden, projekterne har genereret. I den forbindelse har sekretariatet afholdt en række informationsarrangementer i samarbejde med blandt andet Væksthus Hovedstaden, Netværk for forskningsbaseret brugerdreven innovation og 180 Academy. Her blev perspektiverne samt konkrete fordele ved at arbejde med brugerdreven innovation og mulighederne for at søge støtte til innovationsprojekter under programmet præsenteret. Samtlige arrangementer var velbesøgte, og over 200 virksomheder og offentlige institutioner deltog i arrangementerne. Hjemmesiden fungerer i dag som et vigtigt værktøj i kommunikationsarbejdet omkring programmet og spredningen af viden om brugerdreven innovation. Bestyrelsen vedtog i 2008, som en del af deres kommunikationsstrategi, at hjemmesiden skal udvides, så den bedst muligt opfylder de behov igangværende og fremtidige projekter samt interesserede virksomheder og offentlige institutioner har. Den reviderede hjemmeside forventes klar ultimo april 2009 og rummer en række nye elementer, herunder en database over alle projekter, en oversigt over og beskrivelser af forskellige brugerdrevne innovationsmetoder og indlæg af forskere i brugerdreven innovation med konkrete eksempler på anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder. 7

8 Et vigtigt element i udbredelsen af viden om brugerdreven innovation i 2008 var, at det lykkedes at få verdens største konference om antropologiske metoders anvendelse i erhvervslivet til Danmark. Den årlige Ethnographic Praxis in Industry Conference (EPIC) blev for første gang afholdt uden for USA med Erhvervs- og Byggestyrelsen som hovedsponsor. 300 antro - pologer og etnografer fra hele verden var samlet i København for at diskutere og perspektivere samarbejde med erhvervslivet. Sekretariatet for program for brugerdreven innovation afholdt i forbindelse med EPIC et eftermiddagsseminar Antropologerne Kommer! på Danmarks Designskole. På seminaret fik virksomheder, forskere og innovationspraktikere mulighed for at komme i dialog og diskutere fordele og ulemper ved samarbejde mellem erhvervsliv og antropologer/etnografer. Seminariet bød blandt andet på oplæg af Maria Bezitis fra Intel og Professor Jacob Buur fra Mads Clausen instituttet på Syddansk Universitet og var samtidig en oplagt mulighed for virksomheder, der overvejer at arbejde med brugerdreven innovation, til at komme i kontakt med antropologer og etnografer. En række af de igangsatte projekter under program for brugerdreven innovation var repræsenteret på seminariet, hvor interesserede havde mulighed for at møde projektdeltagerne og høre om deres erfaringer med at arbejde med brugerdreven innovation. Regional forankring Et vigtigt element i videnspredning omkring programmet er, at de brugerdrevne metoder spredes til hele landet. For at sikre denne regionale forankring af arbejdet med brugerdreven innovation, holdt programsekretariatet i januar 2008 en inspirationsdag med medarbejdere fra de regionale vækstforumsekretariater. På inspirationsdagen blev vækstforumsekretariaterne præsenteret for forskellige metoder og cases inden for brugerdreven innovation og fik mulighed for at udveksle erfaringer om udvælgelsen af projekter under den regionale indsats. På bestyrelsesmødet i februar havde programbestyrelsen ligeledes inviteret formændene for de regionale vækstfora til en fælles drøftelse af, hvordan viden om brugerdreven innovation spredes og forankres over hele landet. På mødet fik formændene mulighed for at udveksle erfaringer om arbejdet med brugerdreven innovation i regionerne og diskutere, hvordan dette arbejde skal gribes an i det kommende år. Medarbejderdreven innovation et nyt indsatsområde I 2008 fik program for brugerdreven innovation et nyt indsatsområde medarbejderdreven innovation. Indsatsområdet sætter fokus på medarbejderdreven innovation som metode til bedre opgaveløsning og øget kvalitet i det offentlige i en tid, hvor offentlig service er under pres. På den ene side bliver der færre ansatte til at løfte serviceopgaverne, og på den anden side stiger borgernes forventninger til serviceniveauet i den offentlige sektor i takt med det generelt stigende velstandsniveau. For at imødekomme disse udfordringer skal den offentlige sektor, også på de store borgernære serviceydelser, i højere grad end i dag formå at tænke nyt og gøre tingene på nye måder. I forbindelse med det nye indsatsområde, blev der i 2008 nedsat en ekspertgruppe under programmet, bestående af repræsentanter fra LO, FTF, AC, KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ekspertgruppens opgave er at vurdere og prioritere indkomne ansøgninger om medarbejderdreven innovation og udvælge et antal ansøgninger, som indstilles til bestyrelsen for program for brugerdreven innovation. Bestyrelsen vurderer derefter, hvilke af de indstillede ansøgninger, der kan opnå tilsagn. Der er afsat 5 mio. kr. årligt til medarbejderdrevne innovationsprojekter, og i 2008 gav bestyrelsen tilsagn til 4 projekter om medarbejderdreven innovation. De igangsatte projekter spænder vidt fra inddragelse af ældre i leve-bo-miljøer i den daglige madlavning, til hvordan det er muligt at inddrage medarbejder- 8

9 nes faglighed og professionalisme i udviklingen af nye og bedre løsninger for svage borgere på omsorgshjemmet Skovvang. Fælles for alle de igangsatte projekter er, at det er medarbejderne, der er drivkraften i innovationsprocessen, og samtlige projekter har fokus på at sprede viden om deres erfaringer med medarbejderdreven innovation til andre offentlige institutioner. Afslutning og evaluering af projekter 53 projekter er pt. i færd med at udmønte regeringens vision om, at program for brugerdreven innovation skal bidrage til, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de mest innovative i verden. Mange af projekterne er rigtig godt undervejs, og flere af projekterne nærmer sig en afsluttende fase. Programbestyrelsen har i løbet af 2008 indledt en dialog med en række af de projekter, der er længst fremme i deres projektforløb. Dialogen viser, at der i projekterne udvikles helt unik viden om modeller for brugerdrevne innovationsprocesser, redskaber til afdækning af brugerbehov og erfaringer med helt nye samarbejdsformer mellem private og offentlige aktører i fælles udviklingspartnerskaber. Dialogen med projekterne har også vist, at nogle projektmetoder er mere givende for deltagende virksomheder end andre. Denne viden har blandt andet resulteret i, at bestyrelsen fremover vil lægge mere vægt på, at projekternes længde i højere grad harmonerer med virksomhedernes korte innovationshorisont. Derudover vil alle projekter fremover få tilbudt hjælp i opstartsfasen for at sikre, at alle projektdeltagere kommer med i projektets faser og dermed får den optimale læring ud af projektet. fysioterapeuter, patienter og plejepersonale, udviklet en prototype på en helt ny selvkørende personløfter til svært overvægtige patienter. Personløfteren kan hjælpe personalet med at undgå skub- og trækopgaver og har derved været med til at forbedre arbejdsmiljøet. I 2009 afsluttes yderlige 18 projekter under programmet, og flere interessante og perspektivrige resultater vil være genereret. Med en ramme på 100 millioner kr. årligt er program for brugerdreven innovation en af de største erhvervspolitiske satsninger i de senere år. Det er derfor vigtigt, at effekten af programmet måles og følges tæt. I den forbindelse gennemføres der en større midtvejsevaluering af programmet i foråret Midtvejsevalueringen vil være et centralt redskab for bestyrelsen til at følge med i og sikre, at programmet opfylder sine succeskriterier, og at de offentlige midler, der investeres via programmet, har den ønskede effekt blev også året, hvor det første projekt under programmet blev afsluttet. Projektet Udvikling af selvkørende personløfter til ekstremt overvægtige patienter har ved hjælp af blandt andet videoobservationer af forflytningsrutiner med ekstremt overvægtige patienter på hospitaler og dybdegående interviews med 9

10 BESTYRELSEN BESTYRELSEN FOR PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION Program for brugerdreven innovation har en selvstændig bestyrelse, der er udpeget af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsen vurderer og prioriterer ansøgninger i forbindelse med uddeling af midler gennem program for brugerdreven innovation. Programbestyrelsen mødes ca. fire gange om året. Derudover er det bestyrelsens opgave at udpege temaområder under programmets strategiske indsats og sikre en bred formidling af viden om programmets projekter, metoder og resultater. De tolv medlemmer af den bredt sammensatte bestyrelse har baggrund i både den private og den offentlige sektor. Programbestyrelsens medlemmer har viden om innovation i erhvervslivet, i offentlige institutioner, i kultur- og oplevelsesøkonomien samt metoder til brugerdreven innovation. BESTYRELSENS MEDLEMMER Jacob Holm Administrerende direktør, Fritz Hansen A/S (formand) Annemette Digmann Afdelingschef, Region Midtjylland Lisbet Thyge Frandsen Group Senior Vice President, Grundfos 10

11 Lars Gundorph Administrerende direktør, Wilis Lars Mikkelgaard-Jensen Formand, Rådet for Teknologi og Innovation Jens Otto S. Jeppesen Hospitalsdirektør, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Lars Nørby Johansen Formand, Danmarks Vækstråd Anne Kirah Vice President, Design Consultancy, CPH Design Dorte Mandrup-Poulsen Arkitekt og indehaver af Mandrup Arkitekter Jørgen Bjergskov Nielsen Fællestillidsrepræsentant, NKT Cables Mads Nipper Koncerndirektør, LEGO Jane Wickmann Direktør, Teknologisk Institut 11

12 Uddelingerne i tal 2008 PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION 2008 Projekterne fordelt på ansøgningsrunder I alt Ansøgningsrunde 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Antal ansøgninger Ansøgte midler i mio. kr Igangsatte projekter Tildelte midler i mio. kr ,5 37,9 153,4 Projektdeltagere fordelt på regioner * ** Region Nordjylland 2007: Antal projektdeltagere 14 Tilskud 11,5 mio. kr. 2008: Antal projektdeltagere 7 Tilskud 0,6 mio. kr. Region Midtjylland 2007: Antal projektdeltagere 31 Tilskud 20,5 mio. kr. 2008: Antal projektdeltagere 42 Tilskud 16,1 mio. kr. Region Hovedstaden 2007: Antal projektdeltagere 67 Tilskud 41,3 mio. kr. 2008: Antal projektdeltagere 54 Tilskud 21,5 mio. kr. Region Syddanmark 2007: Antal projektdeltagere 23 Tilskud 15 mio. kr. 2008: Antal projektdeltagere 30 Tilskud 15 mio. kr. Region Sjælland 2007: Antal projektdeltagere 5 Tilskud 2 mio. kr. 2008: Antal projektdeltagere 6 Tilskud 4,6 mio. kr. *Differencen på 3,6 mio. kr. i samlet tilskud for 2008 skyldes, at ikke alle projektdeltagere er endeligt valgt. ** Differencen på 10 i antal projektdeltagere skyldes, at ikke alle projektdeltagere er endeligt valgt. 12

13 Fordeling af samarbejdspartnere Kategori Total Tilskud i mio. kr. Procentdel GTS-Institutter ,9 3 7 Private organisationer ,8 13, Private virksomheder ,7 17, Sygehussektoren 7 1 3,3 0,4 4 0,68 Uddannelses- og videninstitutioner Udenlandske projektdeltagere Øvrige offentlige institutioner** ,5 12, I alt ,3* 59, *Differencen på 1,7 mio. kr. i samlet tilskud for 2007 skyldes, at ikke alle projektdeltagere er endeligt valgt. **Kommuner, væksthuse, erhvervscentre mv. Virksomheder, der har modtaget støtte under programmet fordelt på størrelse < 10 ansatte 92 Antal virksomheder ansatte > 200 ansatte 74 I alt Tilskud i mio. kr. 16,4 4,1 < 10 ansatte 8,9 7, ansatte 6 7,4 > 200 ansatte 32,7 17,7 I alt 13

14 OVERSIGT PROJEKTER DER OPNÅEDE TILSAGN I 2008 Projekttitel Deltagende virksomheder og private organisationer Off. institutioner, uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Badrum for alle livslang selvhjulpenhed Pressalit care A/S Hjælpemiddelinstituttet Århus Kommune (Sundhed og Omsorg), Syddansk Universitet (Institut for Industri og Byggeri), Teknologisk Institut (Center for Robotteknologi) Projektet ønsker at afdække behovene og mulighederne for indretningen af fremtidens badeværelser på hospitaler og koble hjælpemiddelleverandører, borgere og institutioner indenfor plejesektoren tættere sammen om dette arbejde. 2 år kr. Brugerdreven innovation af digitale læremidler Aline, Lindhardt & Ringhof, Dafolo, Mikro Værkstedet, UNI-C Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Odense Kommune, Fredericia Kommune, Læremiddel.dk Projektets formål er at udvikle og afprøve nye metoder til brugerdreven innovation af digitale læremidler gennem en niveauoverskridende innovationsproces, der skal synliggøre nye markedsmuligheder. 2 år kr. Brugerdreven innovation, indlejret teknologi og byggeri Cembrit, Monarflex, Flügger, Pilkington Danmark, ØSB, Danfoss, Viega, Trelleborg, Aco Nordic, Timberman, Maxit, Egernsund Tegl, Rockwoll, Norisol, Scanglas, Broen, Lindab, Gyproc, Clorius Controls, Isover, Dolle, Primo, Force Technology, RFIDsec, Logisys, PrinterLabels, Prevas, Dio, Delta, Velux, Schneider Electric Danmark Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet, FORCE Technology, DELTA Projektet vil styrke byggebranchens evne til at indarbejde og håndtere brugerbehov i arbejdet med udviklingen af nye byggematerialer. 2 år kr. Brugerdreven programmering byggeri der skaber merværdi Bygherreforeningen Dansk Arkitektur Center Projektet vil styrke den danske byggebranches konkurrenceevne både nationalt og globalt gennem udvikling af nye koncepter og metoder til systematisk brugerinddragelse i byggeris indledende fase 3 år kr. Designmetoder til små og mellemstore virksomheder DS Håndværk og Industri, Danish Design Association, Gerber Scientific International, A. Gilbro, Danilift, Plan Trapper, Harrit & Sørensen, 3PART, CHP Design, CBD, AØS Dansk Design Center Målet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere designmetoder til brugerdreven innovation i små og mellemstore virksomheder på b-t-b markedet med fokus på jern- og maskinindustrien. 1 år og 10 måneder kr. 14

15 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2008 fortsat Projekttitel En kommunal innovationsmodel med brugeren I centrum Green City Tourism Deltagende virksomheder og private organisationer Kommunernes Landsforening Wonderful Copenhagen, Danmarks Hotelforening øst for Storebælt Off. institutioner, uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter Århus Kommune, Haderslev Kommune, Odense Kommune Københavns Universitet (Center for Kulturanalyse), Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Projektet sigter på at udvikle en kommunal innovationsmodel med brugerne i centrum. Modellen skal gøre det lettere for kommunerne at komme i gang med brugerdreven innovation. Projektet vil udvikle nye metoder til at inddrage turister i udviklingen af nye grønne turistprodukter. 1 år og 6 måneder 1 år og 2 måneder kr kr. Kvindelig betjeningsdesign for avancerede elektroniske produkter Design-people ApS, Lindberg International, Bang & Olufsen, GN Netcom Danmark, DEVI Danfos Århus Universitet (Datalogisk og Psykologisk Institut) Formålet med projektet er at afdække kvinders betjeningsmæssige præferencer ved et tværfagligt samarbejde med forskere og eksperter for dermed at kunne skabe mere succesfulde produktkoncepter indenfor avancerede elektroniske produkter. 3 år kr. LIVE (Live Innovation Venue) Vega (Koncertvirksomhedens Fond), Billetlugen A/S, Carlsberg A/S, TDC Danmarks Radio Formålet med projektet er at udvikle og etablere et levende laboratorium for brugerdreven innovation af publikumsoplevelsen til forskellige typer koncerter. 1 år og 11 måneder kr. Minimum Configuration Home Automation (MC-HA) Velfac A/S, Seluxit A/S, INNOVUS A/S, Develco Produts A/S Alexandra Instituttet A/S Projektet har til formal igennem brugerdreven innovation at udvikle et samlet concept for, hvordan IT-løsninger, der kan sænke energiforbruget, kan gøres både anvendelige og relevante for brugerne. 2 år kr. Mobile Probes - Digitalisering af Cultural Probes Metoden KOMPAN A/S, MBox Aps, HI3G Denmark Aps, Copen hagen Living Lab VIA University College, Århus Kommune (Borgerservice og Biblioteker, Hovedbiblioteket), Alexandra Instituttet A/S I projektet udvikles software, der via en mobil platform skal gøre det nemmere for virksomheder og institutioner at tage udgangspunkt i brugernes behov, i forbindelse med udvikling af produkter og serviceydelser. 2 år kr. 15

16 Oversigt over projekter der opnåede tilsagn i 2008 fortsat Projekttitel Samspil mellem uddannelse og virksomheder User-driven innovation in the gaming industry: A lead user model for high tech entrepreneurial start-ups Deltagende virksomheder og private organisationer Novo Nordisk, DSB, INTEL, IDEO og Nokia Unity Technologies ApS, SeriousGames interactive Off. institutioner, uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter Frederiksberg Hospital, Danmarks Designskole Copenhagen Business School Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Projektet omhandler undervisning i og udforskning af metoder til brugerdreven innovation i virksomheder og offentlige institutioner. Projektet fokuserer på, hvordan små iværksættervirksomheder inden for spilindustrien kan få identificeret og inddraget lead users i udviklingen af nye innovative ideer, som kan gøre virksomhederne bedre gearet til at klare sig på et globalt marked. 1 år kr. 3 år kr. Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Tulip Food Compagny, Sunde tanker / Kocheriet,Novax, Systematic, IBM-Acure, Sanofi-Aventis, Scandihealth CSC, GLOKAL Marketing, Mobile Fitness, Agro Business Park *, Randers Fysioterapeuter, Dansk Projetrådgivning Randers Kommune, Århus Universitet (Center for Folkesundhed), Teknisk Skole Silkeborg, Århus Universitet (Institut for Arkitektur og Design), Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, VIA University Collage, Væksthus Midtjylland, Regionshospital Randers, Sundhedscentret i Randers I projektet skal samarbejdspartnerne ved hjælp af brugerdrevne innovationsmetoder afdække, adressere og finde mulige løsninger på en række udfordringer omkring brugernes evne eller vilje til at følge fagprofessionelles råd i forbindelse med bl.a. genoptræning. 3 år kr. Brugerdreven produktion af 2. generations bioethanolanlæg Biogasol ApS, Bornholms Affaldshåndtering I/S, Social Action, Landbrugsrådet, Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Dansk Landbrug og Bornholms Landbrug Bornholms Fælleskommunale Affaldsbortskaffelse (BOFA) Projektet vil ved hjælp af brugerdrevne innovation, ændre bornholmernes holdning til affaldssortering så det indsamlede affald kan bruges til bioethanoldrift. Derudover vil man undersøge muligheden for at udvikle nye affaldsløsninger, der kan understøtte indsamlingen af affald bl.a. i forhold til landbruget. 11 måneder kr. Brugerdreven innovation. Vejen til Succes med elbiler i Danmark DONG Energy A/S * Fredericia Kommune, Designskolen Kolding, TRIN Formålet med projektet er ved hjælp af designmetoder at forbedre udviklingen og designet af de delsystemer og rammebetingelser, som er afgørende for udbredelse af anvendelsen af elbilen i Danmark. 3 år og 6 måneder. Op til kr. 16

17 OVERSIGT MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Projekttitel Deltagende virksomheder og private organisationer Off. institutioner, uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter Projektets indhold Projekt periode Projektstøtte i DKK Medarbejderdreven innovation for velfærdsydelser til svært psykisk og fysisk handikappede Brøndum og Fliess A/S Halsnæs Kommune Kernen i projektet er, at medarbejderne involveres aktivt i et innovationsforløb, der kan skabe en bedre hverdag med mere trivsel for beboerne og mindre stress for medarbejderne på institutionen Midgård. 3 år kr. Fremtidens platform Teama2 A/S Holstebro Kommune Formålet med projektet er, at reducere andelen af genbehandlede borgere på omsorgshjemmet Skovvang ved at skabe nye og bedre løsninger for de svage borgere. 2 år kr. Innovativ udvikling af omkostningstunge kommunale opgaver Middelfart Kommune, Center for Selvorganisering og Strategy-Lab (Handelshøjskolen Aarhus Universitet, Institut for ledelse) Projektets formål er, at skabe viden om medarbejderdrevne innovationsprocesser med særligt fokus på innovativ udvikling af Middelfart Kommunes mest omkostningstunge opgaver inden for bl.a. det specialpædagogiske område. 1 år og 10 mdr kr. Mere liv i køkkenet de små skridts metode Ældrecentret Kastaniehave, Plejecentret Mellemtoft og Herning Social og Sundhedsskole Projektet vil sammen med medarbejdere i leve-bo miljøer udvikle metoder til og sprede viden om, hvordan madlavning i leve-bo miljøer for ældre borgere kan organiseres. 1 år og 6 mdr kr. *projektdeltagerne får ikke økonomisk tilskud under program for brugerdreven innovation 17

18 BERETNING SEKRETARIATET FOR PROGRAM FOR BRUGERDREVEN INNOVATION Marie Louise Hansen, Fuldmægtig Frederikke Saabye, Fuldmægtig Lene Jermiin, Fuldmægtig Allan Philips, Chefkonsulent Anna Helene Mollerup, Fuldmægtig Søren Tegen Pedersen, Vice-direktør Dorte Nøhr Andersen, Kontorchef 18

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Kick-off møde Program for Kick-off den 5. februar 2009: 12:00-12:40 Frokost og velkomst v/ Lene Jensen, Randers Kommune 12:40-13:20 Introduktion til

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2007 indhold 3 Forord ved bestyrelsesformand Jakob Holm 4 Beretning 7 2007-uddelingerne i tal 8 Eksempler

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen

Dagsorden. 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst. 6:Fremadrettede dispositioner. 3: Immateriel værdi Underskrift af dokument til kassen Dagsorden 1: Godkendelse af dagsorden 2: Status siden sidst Antropologisk datarapport Innovationsprocessen 7 forbruger typer Råskitse til designstrategi Arrangementer Presse TV og film 6:Fremadrettede

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service

INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service INVITATION til konference om brugerdreven innovation og design i handel og service Kan du svare 'ja' til disse spørgsmål? Har du fået nok af skåltaler om brugerdreven innovation og savner konkrete løsninger,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET 31. OKT. 2012 SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET Professor Michael Goodsite MBA, Ph.d. Ph.d. stud./adjunkt (ing.) Anne Gammelgaard Jensen,

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere