NYHEDSBREV H EALTHCARE I NNOVATION L AB. Introduktion. Tværgående workshop den 14. september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV H EALTHCARE I NNOVATION L AB. Introduktion. Tværgående workshop den 14. september"

Transkript

1 Side 1 NYHEDSBREV Oktober 2010 Årgang 1, Nr. 3 H EALTHCARE I NNOVATION L AB WWW. CENTERFORSUNDHEDSINNOVATION. DK Healthcare Innovation Lab projektet, Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Introduktion Velkommen til Healthcare Innovation Lab projektets nyhedsbrev nr. 3. et udkommer 4 gange om året, i de 2 år projektet varer, og bringer nyt om status på hovedprojektet, delprojekterne og rapportering fra fællesaktiviteter. I dette nummer Tværgående workshop den 14. september 1 Projekt 1 2 Delprojekt A 3 Delprojekt B 4 Delprojekt C 5 Fremadrettede aktiviteter i Healthcare Innovation Lab 6 Det Borgernære Hospital konference den 3. september 6 Center for Sundhedsinnovations 1-års Netværksdag 6 Links til konferencer mv. 6 Deltagere i Healthcare Innovation Lab projektet 7 Tværgående workshop den 14. september 43 deltagere i Healthcare Innovation Lab projektet satte hinanden stævne på den tværgående workshop den 14. september. Formålet med workshoppen var: At åbne op for klinikeres, patienters og pårørendes perspektiv på innovationsprojekter At prioritere i klinikeres, patienters og pårørendes hensyn ifm. planlægning og udførelse af projekt 1 og delprojekt A, B og C Oven på workshoppen var der blandt klinikerne ingen tvivl om, at samarbejdet om innovation kommer til at bære frugt. Heidi Brønnum er ledende oversygeplejerske på gynækologisk-obstetrisk afdeling på Herlev Hospital og deltager i delprojekt A i Healthcare Innovation Lab. Og ifølge hende er der plads til forbedringer for brugerne: Vi skal nå frem til løsninger, der gør det nemt at være patient, så man slipper for at suse rundt til 40 forskellige steder, før man finder det, man søger. Logistisk skal det simpelthen blive nemmere at være bruger, siger hun både for Oversygeplejerske Heidi Brønnum patienterne, de pårørende og sundhedspersonalet, siger hun. Heidi Brønnum forklarer også, hvordan hun mener, at Healthcare Innovation Lab i sin helhed kan give ny inspiration til afdelingen: Vi kan eksempelvis prøve at ændre vores forretningsgange, men vi har måske ikke fantasi eller viden til hvad, der kan hjælpe os. Jeg tror, vi er begrænsede af vores egen lille verden, og der skal tænkes nyt og anderledes, end vi er vant til, - her kan vi få stor inspiration.

2 Side 2 Også fra Morten Lebech, der er ledende overlæge på samme afdeling, er der klar tale når det kommer til udbyttet af samarbejdet: Jeg har ekstremt høje forventninger, siger han og forklarer, hvordan han ønsker at komme til at se mere på det overordnede billede for sin afdeling: Indtil videre har det været enkelte elementer, der hen ad vejen er blevet forbedret, og det er ikke optimalt. Det har været det muliges kunst i stedet for at se på det hele på én gang fra starten. Med Healthcare Innovation Lab håber vi på at komme på rette vej igen. Overlæge Morten Lebech Heidi Brønnum er dog også opmærksom på faktorer, der potentielt kan vise sig at blive store udfordringer: Der kan være formaliteter, der simpelthen sætter en stopper for de gode ideer, fortæller hun. Samtidig forklarer Morten Lebech, hvordan han ser udvælgelsen af hvor, der skal sættes ind som den store udfordring: Udfordringen bliver at begrænse os. Det bliver en kæmpe opgave at vælge ud, fordi der er så mange indgangsvinkler, og der er rigtig meget at tage fat på. Gruppearbejdet om klinikeres, patienters og pårørendes hensyn ifm. planlægning og udførelse af projekt 1 og delprojekt A, B og C resulterede i følgende topprioriterede hensyn: Patienthensyn: Ifm. interviews, fokusgruppeinterviews, deltagerbaseret observation og medudviklingsworkshops skal der tages højde for de etiske retningslinjer, klinikere almindeligvist arbejder efter ifm. patientkontakt. Kliniker hensyn: Klinikere arbejder inden for specifikke økonomiske rammer, som det er afgørende at tage højde for. Kliniker hensyn: Klinikere arbejder inden for rammer defineret af krav om klinisk evidens. Klinikerne skal derfor have tillid til, at det enkelte innovationsprojekt vil kunne resultere i løsninger, der opfylder krav om klinisk evidens. Pårørende hensyn: De pårørende bør behandles med samme hensyn som for patienten og have samme mulighed for indflydelse, da de ofte fungerer som patientens advokat og i nogen sammenhænge også kan være den videntunge informant. Samlet gav workshoppen et udbygget afsæt for samarbejdet om den sidste del af planlægningen og om selve udførelsen af projekt 1 og delprojekt A, B og C. Projekt 1: Forretningsplan for Healthcare Innovation Lab I Projekt 1 arbejdes der med forretningsplanen for et egentligt fysisk Innovationslaboratorium for sundhedssektoren. Resultater I de første faser af projektet er der lagt et stort arbejde i research af eksisterende arbejde med simulation primært i sundhedssektoren. Researchen har haft fokus på simulation som metode til uddannelse og/eller udvikling af produkter og services. Arbejdet er resulteret i et researchkatalog til inspiration i de enkelte delprojekter. Researcharbejdet vil løbende blive opdateret. Derudover har projektgruppen udarbejdet et metodekatalog. Det reviderede metodekatalog er sendt til alle delprojektledere, som kan distribuere det rundt i delprojektgrupperne efter behov. De første faser har desuden været koncentreret omkring at skabe opmærksomhed omkring Healthcare Innovation Lab projektet som helhed. Eksempelvis har projekt 1 ved centerchef Susie A. Ruff præsenteret projektet for sundhedsminister Bertel Haarder d. 18. juni og har efterfølgende været til et opfølgende møde i Sundhedsministeriet, som viser stor interesse for projektet. Herudover har der været dialog med Koncerndirektionen i Region Hovedstaden, samt nøgleaktører i andre

3 Side 3 regioner. Region Midt har vist stor interesse for projektet, og der arbejdes lige nu på at få dem med om bord i projektet. På kommunikationssiden har Healthcare Innovation Lab ved Susie A. Ruff fået omtale i DR Deadline d. 23. august, og der har været omtale i Børsen. Fremadrettet arbejdes der på at få omtale i andre aviser og fagtidsskrifter. I arbejdet med projekt 1 er det blevet klart, at der er udfordringer ved Offentligt-Privat Innovationssamarbejde (OPI), som skal takles, for at et Healthcare Innovation Lab vil have succes på sigt. Juridiske regler for udbud og IPR kan være en stor hæmsko for private virksomheders deltagelse i OPI-projekter. Fremadrettede aktiviteter Projektgruppen afholder pt. dialogmøder med klinikere og virksomheder. Disse møder vil danne grundlag for 2 3 strategiworkshops i efteråret, som holdes med klinikere, virksomheder og patienter. Her vil de i fællesskab diskutere potentiale og muligheder for udfordringer i sundhedssektoren i henhold til et Healthcare Innovation Lab. Disse workshops afholdes med assistance fra Medico Innovation og Danske Patienter. Desuden arbejdes der på yderligere dialog med mulige samarbejdspartnere, som inkluderer Mayo Clinic, Philips Innohub, samt Living Labs i Finland og Garfield Innovation Centre. For at øge kompetencerne i projekt 1 indenfor forretningsudvikling og forretningsplan er projektgruppen i dialog med bl.a. Væksthus Hovedstadsregionen mhp. assistance til udarbejdelse af en egentlig forretningsplan med bl.a. en finansieringsmodel. Målet henover efteråret for projekt 1 er, på baggrund af det tidligere arbejde, samt de fremadrettede aktiviteter, at udarbejde et ydelseskatalog for et Healthcare Innovation Lab. Centerchef Susie A. Ruff, Center for Sundhedsinnovation udtaler: Min forventning til projektet er, at vi skaber et eksperimentarium og mødested, hvor virksomheder, forskere, klinikere, patienter, Centerchef Susie A. Ruff designere og arkitekter sammen med Center for Sundhedsinnovation kan få lov til at udvikle og teste nye services, produkter og organisationsformer. Delprojekt A: Funktions- og organisationsplanlægning ved nybyggeri Formålet med delprojekt A er at gennemføre et brugerdrevet innovationsforløb med personale, patienter og pårørende fra Gynækologisk ambulatorium på Herlev Hospital. Forløbet skal identificere potentielle udviklingsfelter i arbejdsgange, planlægning af organisering og funktioner. Ud fra udviklingsfelterne opstilles ønsker til rum og funktioner i det nye ambulatorium, som skal ligge i det kommende kvinde-barn hus på Herlev Hospital. Herfra genereres viden og erfaringer til en forretningsplan for et kommende Healthcare Innovation Lab. Delprojektets største udfordring hidtil har været at få etableret et samarbejde med et ambulatorium på et hospital i Region H. Dette er nu lykkedes med Gynækologisk ambulatorium, Herlev Hospital, som står over for at skulle arbejde videre med at definere arbejdsgange, behov og ønsker til det kommende byggeri. Om merværdien af projektet siger delprojektleder Marianne Graae Hansen, Center for Sundhedsinnovation: Da projektet arbejder med brugerinddragelse af patienter, pårørende og personale, forventer vi, at det kan understøtte sikre patientforløb og gode arbejdsgange i fysiske rammer, som understøtter et godt behandlingsflow og gode oplevelser. Ved grundig analyse af patientflow og arbejdsgange før arkitektens streger sættes på papiret håber vi at kunne bidrage til at minimere behovet for nyindretninger eller ombygninger af det kommende ambulatorium. Vi kommer også til at udvikle nye metoder i et samspil mellem praktikere Delprojektleder Marianne Graae og forskere med meget forskellige baggrunde. Metoderne og erfaringerne fra forløbet danner baggrund for de anbefalinger, vi giver videre til Regions H s kommende Healthcare Innovation Lab.

4 Side 4 Delprojekt B: IT og telekommunikation - Overblik over prøvesvar Projektets specifikke mål er at udvikle og afprøve løsninger: Som muliggør, at resultater af prøvesvar kan tilgå vagtbærende læger i mobil form Som giver ambulante og nyudskrevne patienter mulighed for at tjekke egne prøvesvar samt spørge og indhente svar fra læge eller sygeplejerske gennem en personlig webportal Som giver personale i ambulatorium mulighed for at modtage individualiseret alarm ved abnorme værdier på prøvesvar Delprojektet har på baggrund af rapporter og datamateriale om utilsigtede hændelser med prøvesvar samt partneres behov og muligheder - aftalt med gastroendokrinologisk afdeling på Bispebjerg Hospital at de, sammen med akut modtageafdeling, deltager i delprojektet. Tre målgrupper (brugergrupper) er blevet identificeret efter sonderinger og afvejninger. De tre grupper, som svarer til de tre specifikke formål (ovenfor), er følgende: 1) Vagtbærende læger, som tilser akutte patienter, for hvem der bestilles prøver, hvorefter den vagtbærende læge går til sine gøremål og afventer prøvesvar; en sekundær brugergruppe i denne arbejdsgang er sygeplejerske i akutafd., som også modtager status af prøvesvar, og som har brug for at have overblik over, om den ansvarlige læge har set prøvesvar 2) To patientgrupper, som lider af hhv. morbus Crohn og collitis ulcerosa, og for hvem der eksisterer en fælles patientforening 3) Læger og sygeplejersker som arbejder i ambulatorium for de to patientgrupper, og som har brug for overvågning af indkomne prøvesvar Der er gennemført minutters første runde interviews med vagtbærende læger. Interviewene, som har været løst struktureret, har søgt at afdække lægers krav og ønsker til (a) indhold og type af prøvesvarsresultater, der skal sendes til mobil enhed, (b) grader af alarmering og visning af svar og (c) måder at overdrage ansvar til næste kollega i vagtlag. Der er desuden foretaget interview (1,5 time) af koordinerende sygeplejerske i akut modtageafdeling om funktioner og forventet brug af elektroniske oversigtstavler. Resultat af interviews er sammendraget i en interimsrapport, som skal anvendes til næste runde af interviews. Det har vist sig som en udfordring at booke tid hos klinikere og at indhente og samle information om de mange forskellige eksisterende og planlagte it-systemer. Fremadrettet gennemføres følgende aktiviteter med de sundhedsfaglige medarbejdere på de to afdelinger: På baggrund af krav fra interviews: Udarbejdelse af skitser af prototyper (tegninger, lister) af mobile enheder, som skal tjene til at indhente respons/reaktioner/ ideer fra brugere Indhentning af brugerrespons på første skitse af prototyper; opsamling af brugerkrav/-reaktioner som skal resultere i designskitse Opdaterede prototyper efter designskitse Indhentning af anonymiserede prøvesvarsdata, filtrering og formatering (til brug for simulationer) Planlægning af simulationer (papirpatienter baseret på anonymiserede rigtige patienter)

5 Side 5 Gennemførelse af simulationer; opsamling af ændringskrav/-ønsker. Iteration etc. Fremadrettet gennemføres følgende aktiviteter med patienter: Kortlægning af de forskellige patientprofilers typiske prøvesvar Interviews med patienter (i samarbejde m. patientforening) om behov og ønsker En første prototype (en webapplikation) udarbejdes delvis mockup Indhentning af patientrespons. Iterationer: prototype, brugerrespons, ændringer osv. Om den mulige merværdi af projektet udtaler delprojektleder Henning Boje Andersen, DTU Management: For patienterne kan man forestille sig, at de vil opleve øget tryghed, dvs. mindre usikker ventetid på svar, og mulighed for i højere grad selv at følge med i udvikling og historik. For det vagtbærende personale er det en mulighed, at de vil få øget kvalitet og effektivitet i arbejdsgangene, reduceret belastning af hukommelse (prospektiv hukommelse) og færre forstyrrelser. For ambulatoriepersonalet gælder det, at de måske vil få reduceret arbejdsbelastningen og få hurtigere reaktion på abnorme svar. Sidst men ikke mindst kan man forestille sig, at hospitalet/regionen vil opnå øget effektivitet /bedre økonomi og måske også færre klagesager over glemte eller bortkomne prøvesvar. Delprojekt C: IT og telemonitorering målrettet kronisk syge patienter Delprojektleder Henning Boje Andersen Deltagerne i projektet ønsker at understøtte behandling af kronisk syge patienter over afstand med særligt fokus på hjertelidelser. Formålet med projektet er at understøtte et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer med teknologi. I projektet tages afsæt i, at patienten er centrum for de sundhedsfaglige medarbejderes gode samarbejde om at levere den bedst mulige behandling. Gennem de sidste 15 år er telemedicinske løsninger testet rundt om i verden med det formål at flytte behandlingen af patienter væk fra hospitaler og tættere på patientens almindelige dagligdag. Der eksisterer mange teknologiske løsninger, men alligevel bruges de ikke i stor udstrækning. Derfor har projektet særligt fokus på de organisatoriske udfordringer ved behandling over afstand. Baggrunden for dette er, at teknologien skal kunne understøtte både patienten og den sundhedsfaglige medarbejderes behov. I projektet deltager Kardiologisk afdeling S på Herlev Hospital og Medicinsk afdeling på Bornholms Hospital. De danner hver udgangspunkt for en case, hvori der på baggrund af de analyserede udfordringer vil blive arbejdet med forskellige tilgange til telemedicin og organisation. Klinikere og virksomheder er i samarbejde begyndt på at definere og kategorisere essensen af de oplevede udfordringer. Desuden er forskellige metoder til brugerinvolvering drøftet. Der er etableret et solidt samarbejde med de kliniske afdelinger og relevante sundhedsfaglige medarbejdere herfra. Projektdeltagerne har taget hul på drøftelserne om de mulige metodiske tilgange i de forskellige faser. Udfordringen her er at opnå solide data inden for rammerne af den tid og økonomi, der er givet. På baggrund af de oplevede udfordringer planlægges andre metodiske tilgange til belysning af problemstillinger, bl.a. observationer. For at skabe det nødvendige fundament og en fælles forståelse afholdes et metodemøde. Patienterne inddrages aktivt igennem de relevante patientforeninger på det kardiologiske område. Om den mulige merværdi af projektet udtaler delprojektleder Christian Graversen, DI ITEK: For at skabe et gennembrud for telemedicin skal vi finde ind til kernen hvor både patient, behandler og pårørende oplever den letteste og bedste behandling - convenience for all. Delprojektleder Christian Graversen

6 Side 6 Fremadrettede aktiviteter i Healthcare Innovation Lab projektet Udførelse af innovationsaktiviteter i delprojekt A, B og C og dokumentation heraf Interessentdialog om forretningsplan for et Healthcare Innovation Lab i projekt 1 Etablering af internationale samarbejdsrelationer Innovation Camp 2 den 24. november Succesfuldt brugerdrevet OPIprojekt afsluttet på Børsen På kun ti måneder har projektet, Det Borgernære Hospital, skabt tre prototyper på telebaserede IT-løsninger, der understøtter, at fremtidens patient får den rette information og behandling på rette tid og sted på trods af knaphed på behandlere. Resultaterne blev formidlet ved projektets afslutningskonference i Børssalen hos Dansk Erhverv via et fremtidsscenarium med patienten Per i centrum, livedemonstration, film og tegneserier af brugeroplevelsen. Under konferencen blev fremtidens erhvervsmuligheder for telemedicin debatteret af IT-direktør i Region Hovedstaden Jan Kold, adm. dir. i CSC Scandihealth Freddy Lykke, cheflæge Steen Friberg, formand for Danske Patienter Lars Engberg og formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner Ulla Astman. Der var bred enighed om, at telemedicin er vejen frem, og OPI-samarbejder er en forudsætning herfor. En ting er dog at skabe en OPI-succes med et lille projekt som Det Borgernære Hospital, noget andet er at blæse succesen op i stor skala og skabe et stærkt nationalt OPIsamarbejde, der på sigt kan føre til en eksportsucces. Parterne bag OPI-projektet er tre afdelinger fra Herlev Hospital, IT-virksomhederne CSC og emedlink og paraplyorganisationen Danske Patienter. Ifølge projektparterne er årsagerne til et vellykket OPI-samarbejde: 1. En klar og ambitiøs målsætning med projektet 2. Projektet har været bygget på tillid og ærlighed 3. Alle konflikter er håndteret åbent og rettidigt 4. Dobbelt projektledelse alliance mellem offentlig og private aktører 5. Der er blevet skabt synlige resultater tidligt i projektet. Om disse pegepinde kan overføres til større projekter som Healthcare Innovation Lab vil tiden vise. Center for Sundhedsinnovation 1-års Netværksdag Center for Sundhedsinnovation afholder 1-års Netværksdag tirsdag den 23. november. Links til konferencer mv. Copenhagen Business School afholder i efteråret 2 debatseminarer om udvikling og ledelse i sundhedssektoren: Kl den 26. oktober: Visioner om byggeri i sygehussektoren Kl den 1. november: Sundhed og ledelse moralens indtog? Tilmelding kan ske på: angementer Kontakt: Projektejer: Centerchef Susie Ruff, Center for Sundhedsinnovation, tlf.nr Projektleder: Mads H. Odgaard, Center for Sundhedsinnovation, tlf.nr

7 Side 7 Deltagere i Healthcare Innovation Lab projektet Region Hovedstaden: Center for Sundhedsinnovation Koncern IT Koncern Planlægning og Udvikling Bispebjerg Hospital Rigshospitalet Bornholms Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Glostrup Hospital Virksomheder: Grontmij/Carl Bro Care2Wear B&O Medicom CBS Innofactor In-Jet Pallas Informatik CSC Scandihealth Max Manus IBM (Acure) Dansk Institut for Medicinsk Simulation Organisationer: Medico Industrien Medico Innovation Forskningsinstitutioner: DTU Management IT-Universitetet DI ITEK Danske Patienter Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sponsor: Program for brugerdreven innovation, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet

NYHEDSBREV H E A L T H C A R E INNOVATION LAB. Side 1. Nyhedsbrev. Introduktion. Projekt 1: Forretningsplan for Healthcare Innovation Lab

NYHEDSBREV H E A L T H C A R E INNOVATION LAB. Side 1. Nyhedsbrev. Introduktion. Projekt 1: Forretningsplan for Healthcare Innovation Lab Side 1 NYHEDSBREV Januar 2011 Årgang 1, Nr. 4 H E A L T H C A R E INNOVATION LAB W W W. C E N T E R F O R S U N D H E D S I N N O V A T I O N. D K Healthcare Innovation Lab projektet, Center for Sundhedsinnovation,

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Akut behov for nytænkning

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter 16. juni 2011 Werner Sperschneider, Innovationskonsulent Center

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden The Capital Region Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden Oversigt over workshop Kort om simulationsbaseret

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012

BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012 BRUGERINDDRAGELSE I PSYKIATRISK SYGEHUS I VEJLE, OPP DEN 24. maj 2012 MILEPÆLE OG RESSOURCER, præsenteret på sidste møde 2012 2013 Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec Handleplan godkendt Brugergrupper

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

CASE: TELEMEDICIN - BEHANDLING OVER AFSTAND

CASE: TELEMEDICIN - BEHANDLING OVER AFSTAND CASE: TELEMEDICIN - BEHANDLING OVER AFSTAND Healthcare Innovation LAB Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Maj 2012 Vejen til hurtig og træfsikker

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Kurset er et samarbejdsprojekt mellem Syddansk Sundhedsinnovation, sygehusene i Region Syddanmark og Koncern HR Personaleudvikling.

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Ledelse på Tværs

Ledelse på Tværs 25.02 2016 Ledelse på Tværs Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet v. Ninna Meier, projektleder i Kora og postdoc på Institut for Organisation, CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Med det offentlige som mægler i OPI

Med det offentlige som mægler i OPI 1 Med det offentlige som mægler i OPI Dorthe Kjerkegaard, projektleder, Region Syddanmark - Syddansk Sundhedsinnovation Konference 1. dec. 2016, Innovation i udbud nye veje til salg og effektive partnerskaber

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Erfaringer fra OPI - samarbejdet Opsamling og interviews, om offentlig-privat

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

DET BORGERNÆRE HOSPITAL

DET BORGERNÆRE HOSPITAL DET BORGERNÆRE HOSPITAL SUNDHED.DK Nå Hr. Jensen nu skal du høre. Du behøver ikke at være bekymret. Du fejler ingenting alvorligt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte behandlingen og eventuelt tage

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite lancering Agenda Baggrund Vision Målgruppe www.medicoapp.dk Indhold Muligheder Community Flere spørgsmål og

Læs mere

På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17

På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17 På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17 Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team Patientsikkerhedskonference

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Nina Brocks, Region Hovedstaden Nina Riis, KU SUND Program: Introduktion til det foreløbige arbejde Eksempler fra praksis Modelarbejdet Workshop:

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Telemedicin fra patientens synsvinkel

Telemedicin fra patientens synsvinkel Telemedicin fra patientens synsvinkel Annette Wandel Chefkonsulent Danske Patienter Danske Patienter Paraplyorganisation for patientforeninger Både patienter med fysiske og psykiske lidelser 17 medlemsorganisationer

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Relationel koordinering en case fra hospitalsverdenen Charlotte Buch Gøthgen Viceklinikchef med forløbsansvar Overlæge, MPG Klinik Hoved-Orto Aalborg

Relationel koordinering en case fra hospitalsverdenen Charlotte Buch Gøthgen Viceklinikchef med forløbsansvar Overlæge, MPG Klinik Hoved-Orto Aalborg Relationel koordinering en case fra hospitalsverdenen Charlotte Buch Gøthgen Viceklinikchef med forløbsansvar Overlæge, MPG Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital 2 Samarbejde Kerneopgaven Tillid

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

E-læringsværktøjer til offentlige velfærdsinstitutioner. Udvikling af et e-læringsværktøj til at identificere og afhjælpe borgere med synkebesvær

E-læringsværktøjer til offentlige velfærdsinstitutioner. Udvikling af et e-læringsværktøj til at identificere og afhjælpe borgere med synkebesvær FAKTA KVALICARE PRODUKTER ANTAL MEDARBEJDERE OMSÆTNING (2016) PROJEKT FINANSIERING VIDENINSTITUTION E-læringsværktøjer til offentlige velfærdsinstitutioner 8 6 mio. kr. Udvikling af et e-læringsværktøj

Læs mere

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Storyboard Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Introduktion til storyboard Formålet med sessionen tirsdag d. 9. maj er at fortælle om jeres analyser og lokale forandringsteorier Storyboardet

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Resume Der findes knapt 1.000 mennesker i Danmark, som er diagnosticeret med en blødersygdom. En

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Økonomi Patientinddragelse i fremtidens patientforløb

Økonomi Patientinddragelse i fremtidens patientforløb Økonomi Patientinddragelse i fremtidens patientforløb SydTalent 2016 Økonomi DRG taksterne er et middel til at registrere aktivitet på de enkelte afdelinger, men motiverer ikke umiddelbart til øget fokus

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare

CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare CITH-projektet -Co-constructing IT and Healthcare Støtte fra Det Strategiske Forskningsråd Finn Kensing Center for IT Innovation Københavns Universitet Dias 1 Hvem er vi Sundhedsprofessionelle 2 kardiologer,

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., PhD. indenfor Pervasive Healthcare Hvad er Pervasive Healthcare? PH betyder

Læs mere