Referat af foreningens ordinære generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af foreningens ordinære generalforsamling"

Transkript

1 Referat af foreningens ordinære generalforsamling Torsdag den 28. april 2011, kl. 19:00 22:30 på Sølyst På generalforsamlingen deltog 170 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte: Susanne Thorkilsen (formand), Malene Djursaa (næstformand), Henrik D. Jakobs (kasserer), Birgitte Thygesen, Tove Forsberg samt bestyrelsessuppleant Charlotte Mollerup. Dagordenen ifølge vedtægterne var udsendt Valg af dirigent Advokat Tjelle Ehrenskjöld blev valgt med akklamation og konstaterede straks derefter, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 2. Bestyrelsens beretning Indledningsvis takkede formanden borgmester Hans Toft og kommunens embedsmænd for et udmærket samarbejde i det forløbne år. En særlig tak gik til embedsmændene i Park & Vej for de informative årlige dialogmøder og det engagement, der lægges for dagen. Idet vedtægterne bestemmer, at aflæggelse af den årlige beretning er et kollektivt anliggende, forelagdes den mundtlige beretning af formanden og bestyrelsesmedlemmerne Malene Djursaa og Birgitte Thygesen. Beretningen satte fokus på fem udvalgte sager, som i kronologisk rækkefølge er gengivet i deres helhed nedenfor. Malene Djursaa: SKGF s nye hjemmeside og arbejdet med en helhedsplan for Skovshoved havn og by. SKGF er ved at gå i luften med nyt hjemmesidedesign. Det gamle var fint på mange måder, men svært at arbejde med i et program som ikke længere blev udviklet, så vi besluttede at skifte program og dermed design, inden det gik helt galt. I vil stadig kunne genkende os, vi har vores blå bue og Knud Rasmussen med over i det nye, og vi kommer til at ligge på samme adresse. Og det er stadig mig, der er webmaster, så hvis I ser noget, der er uhensigtsmæssigt eller har ønsker om ændringer, så vil det være fint, hvis I vil sige til, inden vi slipper web-designeren. Jeg skal lige sige, at vi har lovning på, at der kommer et print-ikon, så vi kan skyde genvej til at printe teksten i en ordentlig størrelse men præcis hvornår det sker, kan jeg ikke sige. Sidste år fortalte jeg jer begejstret om planerne for Skovshoved Havn den såkaldte helhedsplan og om vores deltagelse i arbejdet med at udforme forslag til den rekreative udnyttelse af området. Jeg fortalte også om tidsplanen, og den sagde bl.a., at til efteråret dvs. efteråret 2010 forventede vi at være nået så langt, at forslagene havde været igennem arkitektbehandling. Jeg er stadig begejstret, men her et år senere siger jeg stadig nogenlunde det samme. Arbejdet er ikke gået nær så hurtigt, som vi troede, og grunden er primært, at de underudvalg, der har arbejdet med havnens endelige udformning og økonomiske struktur, har haft svært ved at nå en konklusion. Det forlyder nu, at man forventer at nå til enighed inden sommer. Vi får se. Formand: Susanne Thorkilsen Ordrup Jagtvej Charlottenlund Telefon

2 Den anden del af helhedsplanen, den der omhandler sammenbindingen af Havn og By, har vi i mellemtiden måttet vente på, selvom vi sagtens kunne blive enige for det skal jo netop være en helhedsplan. Der er dog sket en væsentlig ting i det forgangne år at finansieringen til vores del af helhedsplanen er faldet på plads. RealDania har givet tilsagn om 15 millioner, og kommunen har afsat 10 millioner til formålet, så der er 25 millioner at gøre godt med. Og det er altså ikke til selve havnen, den har sin egen økonomi men til Havn og By sammenbindingen, dvs. området fra Skovshoved Mark over Kystvejen til selve havnen. Så status nu er, at når enighed om havnen er opnået, skal der udarbejdes et program til en projektkonkurrence dvs. et oplæg til arkitekterne. Det arbejde kommer vi med i, og det skulle blive inden sommerferien. Og når arkitekterne barsler med deres forslag, bliver vi igen hørt. Så helhedsplanen er allerede en føljeton. Jeg forventer, at der vil være endnu et kapitel til jer til næste generalforsamling. Bottom line indtil videre er, at alt er vældig positivt og går som planlagt, bare langsommere. Birgitte Thygesen: Ny miljøgodkendelse for A/S Dyrehavsbakken omfattende forlystelsesparken og betalingsparkeringspladsen. På sidste års generalforsamling oplyste vi, at bestyrelsen måtte forvente, at Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune inden sæson 2011 på Dyrehavsbakken og dermed inden generalforsamlingen ville have afsluttet det langvarige sagsforløb og i fællesskab have godkendt en ny miljøgodkendelse for virksomhedsdriften på Dyrehavsbakken. Miljøgodkendelsen har været undervejs siden 2007 og skal afløse godkendelsen fra 1996 med de ændringer som Miljøklagenævnet foretog i 2002, så der er tale om en 15 år gammel godkendelse. I marts i år stod det imidlertid klart, at sagen ville trække yderligere ud, og bestyrelsen besluttede som adviseret på sidste års generalforsamling at indbringe sagen for Folketingets Ombudsmand. Det skete, da der efter bestyrelsens opfattelse er tale en helt urimelig lang ventetid på myndighedernes afgørelse i en sag med så signifikante støjproblemer for grundejerne i Gentofte Kommune. Vi kender endnu ikke Ombudsmandens stilling i sagen, dvs. om den vil blive realitetsbehandlet. For bestyrelsen har det været skuffende at konstatere, at der trods en mangeårig indsats i SKGF og beredvillighed til møder med Gentofte Kommune, A/S Dyrehavsbakken og Naturstyrelsen og et i øvrigt tydeligt engagement i sagen både fra Borgmesterens og Kommunens embedsmænd fortsat ikke har udmøntet sig i initiativer vedr. støjreduktion på væsentlige områder for de nærmest omboende. Det forekommer uacceptabelt, at støj fra trafikforholdene og betalingsparkeringspladsen fortsat ikke er omfattet af planen for nedbringelse af støjen på samme måde som forlystelsesdelen. SKGF har været opmærksom på, at de to kommuner har haft en række uenighedspunkter, og at denne uenighed førte til, at Lyngby-Taarbæk Kommune egenhændigt - dvs. uden at involvere Gentofte Kommune - at sende et forslag vedr. en ny miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken for forlystelsesdelen i høring den 25. marts Gentofte Kommune, SKGF og andre høringsberettigede blev bedt om at fremkomme med kommentarer senest den 13. april. Af høringsskrivelsen fremgik det, at der var uenighed om støjdæmpning af parkeringspladsen, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune ønskede lavere støjgrænser end Gentofte Kommune. SKGF har fremsendt kommentarer til de to kommuner, vi har her forudsat, at en gyldig miljøgodkendelse må kræve begge kommuners godkendelse og omfatte alle aktiviteter også parkeringspladsen med tilhørende til- og frakørselsforhold, men vi har samtidig hilst det velkomment, at der tages skridt til at afslutte sagen efter så mange år. Gentofte Kommune har efterfølgende oplyst, at Lyngby-Taarbæk Kommune er inviteret til møde i sagen i begyndelsen af maj. 2

3 SKGF vil som hidtil stille sig til rådighed for eventuelle møder og følge op på sagen. Vi respekterer, som vi har oplyst i hele sagsforløbet, Naturstyrelsens og A/S Dyrehavsbakkens legitime ret til at drive virksomhed, men så forventer vi også, at Naturstyrelsen og A/S Dyrehavsbakken respekterer grundejernes forventning om, at virksomheden gør, hvad den kan for at begrænse den unødige støjbelastning af omgivelserne, hvor det er muligt, således som miljøreglerne foreskriver. Bestyrelsen vil om nødvendigt påklage en ny miljøgodkendelse til Natur- og Miljøklagenævnet for at sikre, at den indbefatter støjdæmpning af samtlige erhvervsmæssige aktiviteter på og ved Dyrehavsbakken med henvisning til, at støjen herfra ligger væsentligt over de vejledende støjgrænser både om dagen, aftenen og i den første del af natperioden for et villaområde. Formanden: P-zone omkring Dyrehavsbakken, fibernet, SIF's nye tennishal og andre lokalplaner. Med virkning fra indføres en p-zone omkring Dyrehavsbakken med tilhørende beboerlicenser. Licenserne er gratis for områdets beboere og omfatter gratis licenser til besøgende på ejendommen, fx gæster og håndværkere. Fibernet i fortovene får vi ikke, dels fordi TDC ikke har været interesseret i at udlægge fibernet i forbindelsen med kabellægningen, dels fordi det vil blive for omkostningskrævende for kommunen selv at påtage sig opgaven. SIF s nye tennishal og andre lokalplaner. I forsommeren 2010 modtog vi en henvendelse fra en gruppe medlemmer med bopæl på Exnersvej og udsyn til SIF s to tennishaller og fodboldbanen. Anledningen var, at kommunen havde fremlagt et forslag til en lokalplan - nr som havde til formål - ved siden af de to eksisterende haller fra henholdsvis 1932 og at bane vejen for opførelse af endnu en tennishal med samme arkitektoniske udtryk, men dobbelt så bred og ca. 15% højere. I virkeligheden var der tale om en gammel sag, idet kommunen allerede i 2007 fremlagde et lignende forslag, som imidlertid endte med at blive skrinlagt. Det siger sig selv, at det ikke er morsomt at få en stor massiv bygning som genbo, når dette betyder, at udsynet forringes og sollyset delvis forsvinder. Af indlysende grunde var beboerne derfor opsatte på, med hjælp fra SKGF, at stable en argumentation på benene, der primært gik på, at hele projektet burde opgives. Dette uanset det var almindelig bekendt, at SIF i mange år har næret et brændende ønske om at få en ny og mere tidssvarende tennishal, og at det økonomiske grundlag allerede var tilvejebragt. Efter en snak frem og tilbage, hvor SKGF fik overbevist beboerne om, at det af mange grunde var urealistisk at forestille sig, at kommunen kunne overtales til helt at opgive projektet, alene på baggrund af protester fra de omkringboende, blev det besluttet at gøre noget andet, nemlig at arbejde for at gøre projektet så spiseligt for de omkringboende som muligt. Med dette for øje skrev SKGF et brev til kommunen, hvor man som det første påpegede, at den planlagte hal sammenlignet med de eksisterende haller var højere end vist på tegningerne i lokalplanforsalget. Formålet hermed var at gøre politikerne opmærksomme på, at hallen, når den først var rejst, ville rage godt op i landskabet. For det andet og i forlængelse af spørgsmålet om hallens faktiske højde foreslog SKGF at reducere hallens ydre højde ved at grave den 1,5 meter ned i jorden. I tilslutning hertil angav vi en pris på udførelse af gravearbejde og bortkørsel af den opgravede jord, som vi kort forinden havde indhentet hos en jordentreprenør. 3

4 Ikke uventet brød Kommunen sig ikke om at skulle bekoste en nedgravning af hallen, men tilbød i stedet at undersøge mulighederne for at finde en alternativ løsning, som kommunen såvel som beboerne kunne leve med. Dette gav som resultat, at man nåede til enighed om en løsning, som dels gik ud på at dreje bygningen 90 grader, så dens lave side kommer til at ligge langs med Exnersvej, dels at inddrage borgerne ved valg af hallens tagbeklædning og udformning af dens facade mod vest. Andre lokalplaner. I indeværende beretningsår har kommunen sendt en række lokalplanforslag i høring, som vedrører vort lokalområde. Med undtagelse af forslaget vedrørende SIF s nye tennishal er de øvrige forslag kendetegnet ved, at - de snarere end konkrete ændringer, i konsekvens af planlagte anlægsarbejder eller byggerier - afspejler ønsket om at udmønte kommunens visioner og målsætninger i detaljerede planbestemmelser. Et eksempel på nævnte form for planlægning er lokalplan 289 for et område beliggende mellem Dyrehavevej og Klampenborgvej, idet planen er udarbejdet med den begrundelse, at området ikke er omfattet af detaljerede planbestemmelser, og at sådanne bestemmelser anses for nødvendige for at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre områdets 60 bevaringsværdige villaer og 34 bevaringsværdige træer, igen for at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre områdets 60 bevaringsværdige villaer og 34 bevaringsværdige træer. Det er helt og fuldt i grundejerforeningens ånd, at kommunen via lokalplaner vil sikre et attraktivt villaområde for eftertiden, og derfor glæder det os, at planen blev endeligt vedtaget i februar i år. Men når dette er sagt, kan vi ikke lade være med at tilføje, at det forekommer at være lidt af et paradoks, at kommunen som Birgitte netop har fortalt jer - i selv samme område tøver med at få gennemført en regulering, der tager hånd om støjproblemerne Sikke et postyr på grund af en omelet, siger franskmændene, når en tilsyneladende banal hændelse eller sag udvikler sig til at fylde mere, end godt er. Et farverigt udtryk, der på grund af forbindelsen til det kulinariske, lader ane, at sagen er langt fra at være uløselig, fordi en omelet tilført nogle få velvalgte krydderier, lidt ost og måske et par champignons kan forvandles til et fyldigt og velsmagende måltid. Med andre ord, enhver sag er til for at blive løst - på et eller andet tidspunkt - og det arbejder vi så på, idet vi sætter den gode vilje i fokus og fantasien i sving. Og hermed har bestyrelsens beretning nået sin afslutning tak for jeres opmærksomhed og tak for de velmenende ord, vi har modtaget i årets løb. 3. Regnskab Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 4. Forslag Ingen indkomne forslag 4

5 5. Kontingent Som foreslået af bestyrelsen vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om - med henvisning til grundejerforeningens solide økonomiske fundament - at nedsætte kontingentet for 2012 til 175 kr. Til orientering kan oplyses, at nogle få medlemmer foreslog, at fastholde kontingentet på 200 kr. med den begrundelse at lette bestyrelsens arbejde ved at give den mulighed for at betale for professionel assistance. Til dette velmenende forslag bemærkede formanden, at grundejerforeningen stod sig ved som udgangspunkt at følge det for en grundejerforening gældende princip, at der generelt er tale om frivilligt arbejde, både når det gælder bestyrelsen og anden medhjælp, fx revisorerne. Dette skulle dog ikke forstås således, at en grundejerforening var afskåret fra om nødvendigt at betale for ydelser leveret af andre og henviste i den forbindelse til, at bestyrelsen i regnskabsåret havde afholdt udgifter til etablering af en PBS løsning og indgået aftale med en web-designer om etablering af en ny hjemmeside. 6. Valg af formand Susanne Thorkilsen blev genvalgt som formand. 7. Valg til bestyrelsen Poul-Jørgen Ranløv, valgt som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i 2009, udtræder af bestyrelsen. På genvalg/valg var Malene Djursaa og Tove Forsberg. Begge blev valgt. Endvidere blev Steen Dawids valgt som nyt medlem af bestyrelsen. 8. Valg af bestyrelsessuppleant Birgitte Saks blev valgt som bestyrelsessuppleant. 9. Valg af revisor Else Fischer blev genvalgt. 10. Eventuelt Et medlem bad bestyrelsen om til næste års generalforsamling at sørge for, at der opstilles et højtaleranlæg og fik tilsagn herom fra bestyrelsen. Dermed var generalforsamlingen afsluttet. Formanden takkede dirigenten for hans indsats. Efterfølgende program Kunstmaler Jeppe Eisner talte om sit liv som kunstmaler fra barndommen på Dyrehavsbakken, hvor hans far kunstmaleren Ib Eisner hentede mange af sine motiver, om studietiden i Paris, hvad der fik ham til at starte sit eget galleri, og sidst men ikke mindst om hans samarbejde med en gruppe billedskærere fra Bali, hvor en af hans svigersønner kommer fra. Indlæg og debat ved borgmester Hans Toft Af særlig interesse skal fremhæves at kommunen håber, at 17, stk. 4 udvalget, der har fået til opgave at arbejde med en helhedsplan for havnen og Skovshoved, vil komme et skridt videre på det næste møde, som skal holdes inden sommerferien, så kommunalbestyrelsen kan træffe en principbeslutning, brugerne i al almindelighed, sejlerfolket og de erhvervsdrivende kan leve med og indrette sig efter. 5

6 at Nordvand har lånt Teglgårdsgrunden og forventes at forlade stedet d. 1 juni i år. At der endnu ikke er sat penge af til investeringer, men alene udarbejdet en aktivitetsoversigt og prisoverslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. at forsøget med fartdæmpende foranstaltninger på Kystvejen virker efter hensigten, både hvad angår målsætningen om at nedsætte hastigheden og begrænse støjen. Kommunen har derfor til hensigt at gøre de provisoriske foranstaltninger permanente, men ikke, som borgerne oprindeligt fik et løfte om, efter forsøgsperiodens udløb at udskifte dem med noget pænere. at kommunen over for BaneDanmark fastholder, at der skal bygges en ny bro ved Klampenborg Station som erstatning for den bro, der allerede er revet ned, men at spørgsmålet om broens finansiering ikke er løst endnu. Referent: Susanne Thorkilsen. Aftenen blev afsluttet med en stående buffet. Konstituering Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Formand: Susanne Thorkilsen Næstformand: Steen Dawids Kasserer Henrik D. Jacobs Sekretær: Tove Forsberg Formand for Bakkeudvalget: Birgitte Thygesen Web-master: Malene Djursaa Bestyrelsessupleanter: Charlotte Mollerup og Birgitte Saks 6

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere