BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK"

Transkript

1 SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Omistajan opas Bruksanvisningen

2 Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English SIKKERHEDSINFORMATION Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den hjælper dig med at benytte dit nye Bose -produkt korrekt og få glæde af alle dets funktioner. Gem denne brugervejledning, så du har den til rådighed senere. 2 Lynet med et pilehoved inde i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning. ADVARSLER og FORSIGTIGHEDSREGLER Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Produktet må ikke udsættes for dryp eller vandstænk, og væskefyldte genstande som f.eks. vaser må ikke placeres på eller i nærheden af apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du være forsigtig med passe ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand. Strømforsyningen er kun til brug inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både. Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan have negativ indvirkning på sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder. Hvis netstikket eller apparatets kobler anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. Batteriet er kun beregnet til at anvendes sammen med den strømforsyning eller oplader, som følger med højttaleren. Se instruktionerne for opladning i brugervejledningen til højttaleren. Fortsæt ikke med at oplade batteriet, hvis det ikke opnår fuld ladning inden for 10 timer. Overopladning vil kunne bevirke, at batteriet bliver varmt, revner eller antænder. Hvis du registrerer varmedeformering eller lækage, skal batteriet bortskaffes på korrekt vis. Forsøg ikke at oplade batteriet ved temperaturer uden for området 0-40 C. Opbevar batterierne utilgængelige for børn og kæledyr. Begynder batterierne at lække, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Skulle dette ske, skal det berørte område skylles med rigelige mængder vand, og der bør søges lægehjælp.

3 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 SIKKERHEDSINFORMATION Udsæt ikke apparatet eller batteriet for høj varme, direkte sollys eller ild, og brug eller opbevar det ikke i biler i varmt vejr, hvor det kan blive udsat for temperaturer over 60 C. Dette vil kunne få batteriet og strømforsyningen til at udvikle varme, revne eller antænde. Brug af apparatet på denne måde kan også resultere i tab af ydeevne og forkortet levetid. Brug ikke vand som slukningsmiddel, hvis batteriet beskadiges og bryder i brand. Brug i stedet en fungerende ildslukker. Undlad at træde på, kaste eller tabe batteriet eller strømforsyningen eller udsætte dem for kraftige stød. Undgå på nogen måde at klemme, mase, lave buler i eller deformere batterierne eller strømforsyningen. Hvis batteriet eller strømforsyningen bliver deformeret, skal delen bortskaffes på korrekt vis. Undlad at kortslutte batterier. Undgå at opbevare det op ad metalgenstande som for eksempel nøgler, mønter, papirclips og smykker. Undlad at åbne, flænse eller på anden måde skille batteriet ad. Batteriet er kun beregnet til at anvendes sammen med det medfølgende Bose-produkt og den medfølgende strømforsyning eller med en Bose-strømforsyning eller -oplader, der er designet til at anvendes sammen med dette produkt. Dette produkt er kun beregnet til at anvendes sammen med den medfølgende strømforsyning eller med en Bose-strømforsyning eller -oplader, der er designet til at anvendes sammen med dette produkt. Cellerne i batterierne fungerer bedst ved almindelig stuetemperatur, 20 C. Udskift kun højttalerens batteri med et originalt erstatningsbatteri fra Bose eller en autoriseret Bose-forhandler. Bose kan ikke garantere for sikkerheden, kompatibiliteten eller brugbarheden for batterier fra andre producenter, hvis de bruges sammen med dette produkt. Forsøg IKKE at bruge højttalerbatteriet til at forsyne andet elektronisk udstyr med strøm. Dette kan medføre permanent skade på højttaleren og/ eller medføre personskader. Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Det er bedst at undgå meget høje lydstyrker, når der lyttes til lydoutput i længere perioder. Dette produkt indeholder magneter, som kan være skadelige for pacemakerbrugere. Bortskaf brugte batterier eller beskadigede batterier hurtigt og korrekt i henhold til lokal lovgivning. Batterier må ikke brændes. Kontakt Bose eller din Bose-forhandler for at få oplysninger om returnering af batterier med henblik på genbrug. Kun i USA: Ring til , eller besøg Bose -webstedet på For andre områder: Se de kontaktoplysninger, der følger med æsken. Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på 3

4 Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English SIKKERHEDSINFORMATION Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand eller fugtighed. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater(herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stikkene, stikkontakter og på det sted, hvor den kommer ud af apparatet. 11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 12. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. 13. Undgå at overbelaste stikkontakter, forlængerledninger eller indbyggede stik af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. 14. Undgå, at genstande eller væske kommer ind i produktet. 15. Du kan finde sikkerhedsrelaterede mærkater på produktets kabinet. 16. Brug korrekte strømkilder. 4

5 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 SIKKERHEDSINFORMATION Oplysninger om produkter, der genererer elektrisk støj Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne enhed må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionsmåder. Kun USA Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B, afsnit 15 af FCC s bestemmelser. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en særskilt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan undersøges ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at du prøver at fjerne interferensen på en af følgende måder: Ret modtagerantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Alle ændringer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene denne enhed. Canada Denne enhed efterlever Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er) Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden fungerer på uønskede måder. Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne enhed må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. 5

6 Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English SIKKERHEDSINFORMATION Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Delens navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret difenylether (PBDE) PCB er X Metaldele X Plastikdele Højttalere X Kabler X O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed Serienummer (på produktets bagpanel): Modelnummer (på produktets bagpanel): Købsdato: Forhandlerens navn: Forhandlerens telefonnummer: Opbevar salgskvitteringen sammen med denne brugervejledning. 6 Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens. Mac er et varemærke, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance.

7 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 INDHOLD INDLEDNING Oversigt Udpakning Åbning af dækslet Placering af højttaleren BETJENING Tilslutning af vekselstrøm Systemstatusindikatorer Betjeningsknapper Parring med Bluetooth -enheder Tilføjelse af yderligere en kilde Drift på batteristrøm VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE Fejlfinding Udskiftning af batteriet Rengøring Kontakt til kundeservice Information om den begrænsede garanti...23 Tekniske oplysninger

8 Bruiser_OG_DAN.book Page 8 Monday, July 2, :49 PM Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English INDLEDNING Oversigt Tak, fordi du har købt den mobile SoundLink Bluetooth -højttaler. Nu kan du høre musik trådløst på din smartphone, tablet, bærbare computer eller en anden Bluetooth -enhed overalt, hvor du ønsker det. Egenskaber Det trådløse Bluetooth -link gør det overflødigt at docke din Bluetooth -enhed eller tilslutte den fysisk. Det genopladelige litium-ion-batteri sørger for mange timers Bose -ydelse. Det integrerede dæksel gør højttaleren mobil og nem at tage med Udpakning Pak forsigtigt den mobile SoundLink Bluetooth IIhøjttaler og strømforsyningen ud. Gem æsken og emballagen, så du har dem til rådighed, hvis du skal transportere produktet. 8 Hvis nogle af systemets dele er beskadiget, skal du ikke forsøge at anvende dem. Kontakt straks din autoriserede Bose-forhandler, eller ring til Boses kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger på den adresseliste, der ligger i æsken. SoundLink Bluetooth mobil højttaler II Strømforsyning

9 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 INDLEDNING Åbning af dækslet Når dækslet er åbent, fungerer det som en fod for højttaleren. Der høres ikke nogen lyd fra højttaleren, medmindre dækslet er åbent. Når du lukker dækslet, holdes det på plads af magneter. Når dækslet er lukket, beskytter dækslet højttaleren. Hvis du lukker dækslet, mens der afspilles lyd, slukkes højttaleren. 1. Hvis du vil åbne dækslet, skal du trække i den stofstrop, som har Bose -logoet påtrykt. 2. Sving dækslet ned (a), og fold det ind under enheden (b). De foldede dele holdes sammen af magneter. (a) (b) 9

10 Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English INDLEDNING Placering af højttaleren Når du bruger den mobile SoundLink Bluetooth IIhøjttaler indendørs, kan lydkvaliteten variere afhængigt af, hvor højttaleren er placeret i et rum. Når du flytter højttaleren rundt i et rum eller fra rum til rum, bør du have følgende retningslinjer i baghovedet: Højttaleren er designet til at lyde bedst, når den er placeret på en hylde, en skranke, et skrivebord eller et køkkenbord, der er 70 til 140 cm højt. For at opnå den bedst mulige basrespons bør højttaleren placeres tæt på en væg. Basresponset reduceres, jo tættere højttaleren placeres på midten af et rum. Når du bruger højttaleren, bør du altid bruge dækslet som fod. Læg ikke højttaleren på dens bagside. Der kommer lyd både fra enhedens forside og bagside. Højttaleren bør ikke placeres i små områder, der er omsluttet på alle sider med undtagelse af forsiden, da dette vil have en negativ indvirkning på lydkvaliteten. Placer ikke enheden på våde eller snavsede underlag. Hvis du gør det, kan der komme snavs, sand eller væske over på højttaleren, når dækslet lukkes. Hvis du bruger din højttaler udendørs, skal du regne med, at lydkvaliteten ændres, efterhånden som du bevæger dig længere væk fra højttaleren. 10

11 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 Tilslutning af vekselstrøm Inden du bruger din nye trådløse mobile SoundLink Bluetooth II-højttaler for første gang, skal du tilslutte den til lysnettet. Tilslutning af højttaleren til lysnettet: 1. Afhængigt at, hvilket område af verden du befinder dig i, skal du gøre et af følgende for at gøre din strømforsyning klar til brug: A. Fold strømforsyningens stikben ud. BETJENING ELLER B. Skub lysnetadapteret for dit område ind i strømforsyningen. Lysnetadapter Strømforsyning 11

12 Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English BETJENING 2. Tilslut jævnstrømledningen på strømforsyningen til stikket DC på den mobile SoundLink - højttaler. 3. Tilslut strømforsyningen til en tændt stikkontakt. Højttaleren udsender en tone for at bekræfte tilslutningen, og opladningen starter. Når din mobile SoundLink II-højttaler er tilsluttet, er den klar til brug. 12

13 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 BETJENING Systemstatusindikatorer Statusindikatorerne, som er placeret på forsiden af den mobile SoundLink II-højttaler, lyser som en angivelse af, at en kilde eller en funktion er aktiveret. Højttaleren afspiller den kilde, der er tilsluttet AUX-indgangen ( ). Bluetooth -kilden vælges og angiver højttalerens tilstand: Slukkes og tændes langsomt én gang i sekundet Synlig og klar til at parres med en ny enhed. Blinker to gange i sekundet Forsøger at oprette forbindelse til en parret enhed. Lyser konstant Forbundet med en parret enhed. Blinker hvert 3 sekund Frakoblet og klar til at oprette forbindelse til enhver parret enhed. Du kan finde flere oplysninger under Parring med Bluetooth -enheder på side 14. Angiver batteriniveauet eller opladningsstatus. Se Drift på batteristrøm på side 18 for at få flere oplysninger om aflæsning af indikatoren. Blinker for at angive, at lyden er slået fra. 13

14 Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English BETJENING Betjeningsknapper Betjeningsknapperne er placeret øverst på højttaleren. Tryk for at tænde eller slukke højttaleren. Tryk og hold inde for at tjekke batteriniveauet (se Kontrol af batteriet på side 18). Tryk for at vælge den kilde, der er tilsluttet indgangen (AUX). Se Tilføjelse af yderligere en kilde på side 16. Tryk for at vælge Bluetooth -kilden. Højttaleren forsøger at oprette forbindelse til den senest parrede enhed. Se Parring med Bluetooth - enheder. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at indstille højttaleren til synlig tilstand og tillade parring med en anden Bluetooth -enhed. Når en enhed er tilsluttet, skal du trykke på for at afbryde forbindelsen til enheden. Højttaleren venter derefter på, at en parret enhed opretter forbindelse. Mens Bluetooth -kilden er valgt, og ingen enheder opretter forbindelse inden for 30 minutter, slukkes højttaleren automatisk. Slår højttalerens lyd fra. Plus (+) øger lydstyrken, minus ( ) reducerer lydstyrken. Kildeindikatoren på frontpanelet blinker én gang for hvert tryk på knappen. Indikatoren blinker to gange, når den maksimale eller minimale lydstyrke er nået. Parring med Bluetooth -enheder Parringen finder sted, når to Bluetooth-enheder kommunikerer med hinanden og opretter en forbindelse. Oplysninger om denne forbindelse gemmes derefter i begge enhedernes hukommelse. Når du har parret den mobile SoundLink -højttaler II, behøver du ikke at parre den igen. Den mobile SoundLink II-højttaler kan parres med op til seks Bluetooth-enheder. Den dog kun oprette forbindelse til og afspille lyd fra én enhed ad gangen. 14

15 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 BETJENING Sådan starter du parringen med en Bluetooth-enhed 1. Sørg for, at Bluetooth-enheden og den mobile SoundLink II-højttaler er tændt, og tryk på Bluetooth-knappen på højttaleren og hold den nede i tre sekunder for at gøre højttaleren synlig. Bluetooth -indikatoren på den mobile SoundLink II-højttaler tændes og slukkes langsomt hvert andet sekund som en angivelse af, at højttaleren er synlig. 2. Indstil din Bluetooth -enhed til at finde den mobile SoundLink -højttaler II, og find derefter listen med Bluetooth-enheder. 3. På listen med Bluetooth-enheder skal du vælge den enhed, der hedder Bose SoundLink. 4. Hvis din enhed beder om et kodeord, skal du indtaste 0000 (fire nuller) og trykke på OK. Nogle enheder vil muligvis også bede dig om at acceptere forbindelsen. Din Bluetooth-enhed angiver, når parringen er gennemført. Den mobile SoundLink II-højttaler angiver, at parringen er gennemført, når Bluetoothindikatoren holder op med at tænde og slukke og lyser permanent. Bemærk: Hvis det ser ud til, at Bluetooth-forbindelsen ikke fungerer, eller hvis du ikke kan parre din enhed, så tryk på Lyd fra på højttaleren, og hold den nede i 10 sekunder, indtil indikatorerne blinker kortvarigt. Tryk derefter på tænd/ sluk-knappen for at tænde SoundLink II-højttaleren igen. Sådan tilsluttes en enhed Hvis du vil tilslutte en enhed, som er parret tidligere, skal du trykke på Bluetooth-knappen på den mobile SoundLink II-højttaler. Bluetoothindikatoren på højttaleren tænder og slukker ca. to gange i sekundet, indtil enheden opretter forbindelse. Derefter holder indikatoren op med at blinke og lyser permanent, når højttaleren og enheden har oprettet forbindelse med hinanden. 15

16 Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English BETJENING Sådan parrer du yderligere enheder Sørg for, at Bluetooth-enheden og den mobile SoundLink II-højttaler er tændt, og tryk påbluetooth-knappen på højttaleren i tre sekunder for at gøre højttaleren synlig igen. Følg derefter trin 2-4 på denne side. Den mobile SoundLink II-højttalers hukommelse kan indeholde op til seks parrede enheder. Du kan parre mere end seks enheder, men hukommelsen vil aldrig indeholde mere end seks. Når hukommelsen er fyldt op med seks parrede enheder, og der parres endnu en enhed, slettes den enhed, som har været brugt for længst tid siden fra hukommelsen, og den erstattes af den nye parrede enhed. Rydning af hukommelsen Hvis du vil rydde den mobile SoundLink IIhøjttalers hukommelse for alle enheder, skal du trykke på Bluetooth -knappen på højttaleren og holde den nede (i ca. 10 sekunder), indtil du hører en tone. Den mobile SoundLink II-højttaler rydder alle Bluetooth-enheder fra dens hukommelse og bliver derefter synlig. Tilføjelse af yderligere en kilde Du kan bruge en anden lydenhed som f.eks. en transportabel digital musikafspiller sammen med din mobile SoundLink II-højttaler. Dette kræver, at du bruger et lydkabel med et 3,5 mm stik i den ene ende til at tilslutte til AUX-indgangen på det mobile SoundLink II-højttalersystemet. 16

17 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 BETJENING Sådan tilføjer du en kilde: 1. Tilslut kablet fra lydenheden til AUX-stikket ( ) på den mobile SoundLink II-højttalers bagside. 2. Tryk på AUX-knappen. 3. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed til tæt på maksimum, og brug derefter den mobile SoundLink II-højttalers lydstyrkeknapper til at justere niveauet. Bemærk: Hvis en tilsluttet enhed ikke afspiller lyd i 30 minutter, slukkes højttaleren automatisk. Bemærk: SERVICE-stikket på højttalerens bagside er kun beregnet til opdateringer af Bose -softwaren og vil ikke afspille lyd fra en tilsluttet enhed. 17

18 Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English BETJENING Drift på batteristrøm Et fuldt opladet batteri giver ca. tre timers brug ved maksimal lydstyrke. Hvor hurtigt batteriet aflades afhænger af indstillingen af lydstyrken. Du kan forlænge batteriafspilningstiden betydeligt ved at reducere lydstyrken. Kontrol af batteriet Batteristatusindikatoren er normalt slukket for at spare på batteristrømmen. Hvis du vil tjekke opladningsniveauet, skal du trykke på tænd/slukknappen og holde den nede og holde øje med batteriindikatoren. Grøn: 70 % af fuld opladning eller mere Gul: 20 til 70 % af fuld opladning Rød: 20 % eller mindre (opkrævning nødvendig) Se det følgende afsnit, Opladning af batteriet. Opladning af batteriet Batteristatusindikatoren på den mobile SoundLink IIhøjttaler lyser rødt, når batteriet skal oplades. Batteriet kan oplades, uanset om dækslet er åbent eller lukket. Du kan bruge højttaleren, mens batteriet aflades. Hvis du vil oplade batteriet, skal du tilslutte strømforsyningen til højttaleren og til en tændt vekselstrømstikkontakt (lysnettet). Højttaleren udsender en tone for at bekræfte, at der er tilsluttet strøm. Den anbefalede opladningstid er 3 timer. Batteristatusindikatoren angiver opladningsstatus. Gul:...Batteriet oplades Grøn:...Opladning gennemført Batteribeskyttelsestilstand Hvis den mobile SoundLink II-højttaler ikke er tilsluttet strøm og ikke bruges i mere end 14 dage, skifter det til batteribeskyttelsestilstand for at spare batteristrøm. Hvis du vil aktivere højttaleren igen, skal du tilslutte den til vekselstrøm (lysnettet). Bemærk: Opbevar ikke den mobile SoundLink II-højttaler i længere perioder, mens batteristatusindikatoren lyser rødt. 18

19 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE Fejlfinding Problem Højttaleren kan ikke tændes (lysnetstrøm) Højttaleren kan ikke tændes (batteristrøm) En parret Bluetooth - enhed kan ikke oprette forbindelse Højttaleren angiver, at der er en forbindelse, men den afspiller ikke musik Gør følgende Sørg for, at systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt. Sørg for, at beskyttelsesdækslet er åbent. Batteriet kan være i beskyttelsestilstand eller afladet tilslut højttaleren til en tændt stikkontakt for at få batteriet til at fungere igen. Sørg for, at beskyttelsesdækslet er åbent. Hvis din enhed kræver et kodeord, skal du kontrollere, at du har indtastet det rigtige kodeord. Sluk den mobile SoundLink II-højttaler, og tænd den derefter igen. Ryd højttalerens hukommelse (se Rydning af hukommelsen på side 16). Fjern den mobile SoundLink Mobile II-højttaler fra listen med parrede enheder på din Bluetooth-enhed (du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til enheden). Par derefter enheden og den mobile SoundLink II-højttaler igen. Sluk eller deaktiver Bluetooth på alle andre parrede enheder i nærheden (herunder Bose - foretrukne enheder), og tilslut den enhed, som du vil lytte til. Sluk den mobile SoundLink II-højttaler, og tænd den derefter igen. Sørg for, at lydenhedens kontrolelementer for transport er sat til afspilning af lyd. Kontroller, at den mobile SoundLink II-højttalers lyd ikke er slået fra, og at der er skruet op for lydstyrken. Kontroller, at Bluetooth -enheden afspiller lyd, og at der er skruet op for lydstyrken. 19

20 Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE Problem Ingen lyd fra en Bluetooth -enhed Jeg kan ikke parre højttaleren med min Bluetooth -enhed Gør følgende Flyt din Bluetooth-enhed og/eller den mobile SoundLink II-højttaler væk fra andre enheder, som genererer elektromagnetisk interferens. Som eksempler kan nævnes trådløse telefoner, mikrobølgeovne, trådløse netværksrouter eller andre Bluetooth-enheder. Hvis det er muligt, skal du slukke alle andre Bluetooth-enheder i nærheden eller deaktivere deres Bluetooth-funktionalitet. Sluk den mobile SoundLink II-højttaler, og tænd den derefter igen. Oplysninger om, hvordan din Bluetooth-enhed kan parres med andre Bluetooth-enheder, finder du i brugervejledningen, Hjælp-systemet eller den tekniske support til din enhed. Kontroller, at den mobile SoundLink II-højttalers lyd ikke er slået fra, og at der er skruet op for lydstyrken. Kontroller, at Bluetooth-enheden afspiller lyd, og at der er skruet op for lydstyrken. Din Bluetooth-enhed er muligvis uden for rækkevidde prøv at flytte den tættere på den mobile SoundLink II-højttaler. Sluk den mobile SoundLink II-højttaler, og tænd den derefter igen. Sørg for, at din mobile SoundLink II-højttaler er synlig. Tryk på Bluetooth-knappen og hold den nede (tre sekunder), indtil Bluetooth-indikatoren blinker langsomt. Sørg for at vælge SoundLink Wireless Mobile speaker II på parringslisten på din enhed for at fuldføre oprettelsen af forbindelsen (kræves af nogle enheder). Sørg for, at din enheds Bluetooth-funktion er aktiveret. Din Bluetooth-enhed er muligvis uden for rækkevidde prøv at flytte den tættere på den mobile SoundLink II-højttaler. 20

21 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE Problem Jeg kan ikke parre højttaleren med min Bluetooth -enhed fortsat Dårlig lydkvalitet fra AUX-kilden Dårlig lydkvalitet fra en Bluetooth -enhed Gør følgende Nulstil den mobile SoundLink II-højttaler: Tryk på lydløsknappen i 10 sekunder. Din Bluetoothenhed frakobles, og den mobile SoundLink II-højttaler slukkes. Tryk derefter på tænd/slukknappen for at tænde den mobile SoundLink II-højttaler igen. Kontroller, at din Bluetooth-enhed understøtter A2DP-profilen (Bluetooth-stereo). Hvis du opretter forbindelse til en pc- eller Mac-computer, skal du sørge for at vælge den mobile SoundLink Wireless II-højttaler som lydoutputenhed i enhedens lydindstillinger. Du skal muligvis afspille et lydspor for at færdiggøre forbindelsen. (Du kan få detaljerede oplysninger hos enhedens producent). Se, om der findes opdateret software til din Bluetooth-enhed, eller gå til owners.bose.com for at se, om der findes softwareopdateringer til din mobile SoundLink II-højttaler. Reducer lydstyrken for AUX-kilden. Sørg for, at 3.5 mm-stikket er sat helt ind i den mobile SoundLink II-højttaler. Din Bluetooth-enhed er muligvis uden for rækkevidde prøv at flytte den tættere på den mobile SoundLink II-højttaler. Flyt din Bluetooth-enhed og/eller den mobile SoundLink II-højttaler væk fra en eventuel enhed, der genererer elektromagnetisk interferens, f.eks. en anden Bluetooth-enhed, en trådløs telefon, en mikrobølgeovn eller en trådløs router. Reducer det antal programmer, der kører på din Bluetooth-enhed. Hvis du kører flere programmer, kan det reducere den mængde interne ressourcer, som er tilgængelige til at transmittere lyd. Ved at lukke mindre vigtige programmer kan du muligvis forbedre lydkvaliteten. Prøv at slukke Wi-Fi for at forbedre lydkvaliteten. 21

22 Tab 8, 16 Tab 7, 15 Tab 6, 14 Tab 5, 13 Tab 4, 12 Tab 3, 11 Dansk English VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE Problem Dårlig lydkvalitet fra en Bluetooth -enhed fortsat Ingen lyd fra AUX-kilden Gør følgende Prøv at ophæve parringen af din Bluetooth -enhed og den mobile SoundLink II-højttaler, og par dem derefter igen. Denne handling kan muligvis løse problemer, som kan være opstået under den oprindelige parring. Sluk den mobile SoundLink II-højttaler, og tænd den derefter igen. Nulstil den mobile SoundLink II-højttaler: Tryk på lydløsknappen i 10 sekunder. Din Bluetoothenhed frakobles, og den mobile SoundLink II-højttaler slukkes. Tryk derefter på tænd/slukknappen for at tænde den mobile SoundLink II-højttaler igen. Se, om der findes opdateret software til din Bluetooth-enhed, eller gå til owners.bose.com for at se, om der findes softwareopdateringer til din mobile SoundLink II-højttaler. Kontroller, at den tilsluttede enhed er tændt og afspiller. Tryk på AUX-knappen, og kontroller, at indikatoren for AUX-kilden lyser. Sørg for, at 3.5 mm-stikket er sat helt ind i den mobile SoundLink II-højttaler. Øg lydstyrken på enheden. Øg den mobile SoundLink Mobile II-højttalers lydstyrke. Udskiftning af batteriet Batteriet bør udskiftes, når: Batteristatusindikatoren lyser gult, når batteriladningsniveauet tjekkes efter en uafbrudt opladningscyklys på 10 timer. Batteridriftstiden bliver væsentligt kortere. 22 Hvis du har brug for erstatningsbatterier, skal du kontakte BOSE -organisationen i dit land/område. Gå til for at finde Bosekontaktoplysninger for dit land eller område.

23 English Dansk Tab 3, 11 Tab 4, 12 Tab 5, 13 Tab 6, 14 Tab 7, 15 Tab 8, 16 VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE Rengøring Du kan rengøre produktets ydre overflade ved at tørre den af med en blød, tør klud. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsspray. Undgå at spilde væske eller tabe objekter i nogen af åbningerne. Kontakt til kundeservice Hvis du har spørgsmål vedrørende din mobile SoundLink Bluetooth II-højttaler, bedes du kontakte din lokale Bose-forhandler. Oplysninger om, hvordan du kontakter Bose direkte, finder du i den adresseliste, der følger med din mobile SoundLink -højttaler, eller på Information om den begrænsede garanti Din mobile SoundLink Bluetooth II-højttaler er dækket af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. På kortet kan du finde vejledning i, hvordan du får udført service på garantien og registrerer dit produkt. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Tekniske oplysninger Nominel strømforsyning Input: V, 50/60 Hz, 600 ma Output: 17 V DC, 1 A maks. Indgangsstrømdata Input: VDC, 1A maks. Mål 13,0 cmh x 24,4 cmb x 4,8 cm D Vægt 1,3 kg (2,9 lb.) Temperaturinterval for brug 0-45 C 23

24 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev.00

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning Bose SoundLink around-ear Bluetooth hovedtelefoner Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation BLUETOOTH HEADSET Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Omistajan opas Notice d utilisation Felhasználói útmutató Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -højttaler III. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -højttaler III. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -højttaler III Brugervejledning Sikkerhed Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning SoundTouch Portable Wi-Fi -musiksystem Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

VIRTUALLY INVISIBLE 300

VIRTUALLY INVISIBLE 300 VIRTUALLY INVISIBLE 300 WIRELESS SURROUND SPEAKERS OWNER S GUIDE BRUGERVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING GUÍA DEL USUARIO KÄYTTÖOHJE NOTICE D UTILISATION MANUALE DI ISTRUZIONI KEZELÉSI

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT50 BT25. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT50 BT25. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT50 BT25 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din bærbare højttaler 3

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips DS3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere