Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice"

Transkript

1 Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program: EUDP 10-II J.nr.: D17 Behov for kurser og efteruddannelse

2

3 GeoEnergi Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program: EUDP 10-II J.nr.: Projektstart: Varighed: 3 år D17 Behov for kurser og efteruddannelse Version: 0 Ansvarlig partner for denne leverance: VIA UC

4

5 Leverance: Work package: Ansvarlig partner: D17 Behov for kurser og efteruddannelse WP6 Kurser og efteruddannelse VIA UC Forfattere Navn Organisation Inga Sørensen VIA UC Projektet GeoEnergi, Energianlæg baseret på jordvarmeboringer udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice har til formål at bane vejen for en større udbredelse i Danmark af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer - en teknologi med stort potentiale for CO 2 reduktioner og energieffektivisering. Det skal ske ved at tilvejebringe og formidle viden, værktøjer og best practice for planlægning og design af boringer og anlæg. Projektet finansieres af partnergruppen og Energistyrelsens EUDP program og løber i 3 år fra 1. marts Partnerne er: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) VIA University College, Horsens (VIA UC) Geologisk Institut, Aarhus Universitet (GIAU) Den Jydske Håndværkerskole (DjH) Dansk Miljø- & Energistyring A/S (DME) GeoDrilling A/S (GeoD) Brædstrup Fjernvarme AMBA (BrFj) DONG Energy Power A/S (DONG) Robert Bosch A/S IVT Naturvarme (BOSCH) Arbejdsprogrammet er fordelt på 8 work packages (WP) og projektets aktiviteter omfatter: Indsamling og analyse af eksisterende information og erfaring samt identifikation af nøgleparametre for planlægning, design og installation af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer. Systematisk kortlægning og måling af overfladetemperaturer, temperaturgradienter og termiske egenskaber af forskellige jordarter og materialer. Optimering af systemdesign i forhold til miljø og økonomi, baseret på erfaringer fra eksisterende installationer og opbygning af en ny test site. Analyser vil omfatte borearbejde og udstøbning af boringer, automatisering af systemer, beregning af energibalance, energilagring (opvarmning og afkøling) samt modellering af varme- og grundvandsstrømning. Opbygning af en database med resultater fra indsamling af eksisterende informationer, måleprogrammer og kortlægningsarbejde. Oplysnings- og informationsaktiviteter, offentlig webbaseret database, kursusmateriale til uddannelse og efteruddannelse, workshops og seminarer, tekniske vejledninger og forslag til udbygning af administrationsgrundlag. Denne rapport udgør leverance D17 Behov for kurser og efteruddannelse i WP6 Kurser og efteruddannelse og giver et overblik over eksisterende kurser og efteruddannelser samt en vurdering af hvilke tiltag der er nødvendige for at tilgodese yderligere uddannelsesbehov.

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INTRODUKTION EKSISTERENDE KURSER OG EFTERUDDANNELSER VURDERING AF YDERLIGERE UDDANNELSESBEHOV Kurser for kølemontører og VVS-branchen Videreudvikling af kurser på ingeniørniveau Formidling af erfaringer fra demonstrationsanlæg Infomøder målrettet specifikke fagområder Udvikling af skriftligt kursusmateriale Informationsfoldere og lettilgængeligt materiale...7 APPENDIKS A APPENDIKS B Sustainable Energy Shallow Geothermal Systems D17 Behov for kurser og efteruddannelse 1

8

9 1 INTRODUKTION Målgruppen for kurser og efteruddannelse indenfor jordvarmeboringer omfatter først og fremmest designeren, der skal dimensionere et givet varme/køleanlæg til et bestemt behov. Det vil typisk være en ingeniør, kølemontør, VVS er eller anden håndværker, der ønsker at specialisere sig i jordvarmeanlæg. Udover designeren kan en række andre brancher og teknikere have interesse i og behov for at vide noget om, hvordan et anlæg baseret på jordvarmeboringer etableres i praksis og hvilke krav, der skal stilles til jordvarmeboringerne. Det kan være personer ansat hos: Borefirmaer, der udfører jordvarmeboringer Varmepumpeproducenter og leverandører Installatører, der udfører det praktiske rørarbejde Elektrikerfirmaet der monterer anlæggets elforsyning Entreprenørfirmaer, der graver rør og ledninger ned Arkitektfirmaer, der foreslår løsninger baseret på vedvarende energi Ovenstående målgruppe er identificeret ved et indledende møde afholdt på VIA UC 25. januar Heri deltog Thomas Vangkilde-Pedersen (GEUS), Ib Bæk Jensen (Den jydske Håndværkerskole), Kim Valbum (Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening), Tonny Johansen (Varmepumpefabrikantforeningen) samt Henrik Bjørn og Inga Sørensen (VIA UC). På mødet blev det eksisterende kursusudbud om køling og varmepumper på Den Jydske Håndværkerskole drøftet, herunder den eksisterende certificeringsordning og EU-forordning herom. Der er et vigtigt skel mellem små varmepumper (under 2,5 kg væske i kølekredsen) og store varmepumper (fra 2,5 kg væske og opefter) som specificeret nærmere i Kølebekendtgørelsen (Bek. Nr. 100 af med senere ændringer). Et samlet overblik over lovgivningen indenfor det køletekniske område fremgår af en sammenstilling foretaget af de autoriserede kølefirmaers brancheforening 1. På mødet blev også drøftet nødvendigheden af, at nye kursusudbud koordineres med de rammer, der bliver udstukket i forbindelse med implementeringen af EU s VE direktiv, hvori der stilles krav om, at medlemslandene stiller certificeringsordninger eller tilsvarende kvalificeringsordninger til rådighed for installatører af små VE-anlæg. Ingeniøruddannelsens eksisterende kursusudbud med relation til jordvarme blev også drøftet på mødet, se afsnit 2 i denne rapport, mens behovet for yderligere kursusudbud og konkrete tiltag og behov er beskrevet i afsnit 3. Der var på mødet enighed om, at det var muligt at bygge den nødvendige efteruddannelse op i en modulstruktur med elementer fra det nuværende kursusudbud fra Den jyske Håndværkerskole suppleret med nye kurser om jordvarmeboringer mv. Indholdet i de nye kurser afventer nærmere udredning, men der var generel enighed om, at der er behov for noget om jordvarmeboringer her og nu, idet mange aktører har en mental barriere mod at tænke lodrette anlæg med boringer, fordi de ikke rigtig ved noget om det. For at dække dette behov udbyder VIA UC allerede i august 2012 et 1-dagskursus med titlen Introduktion til jordvarmeboringer. Kursusindholdet vil blive diskuteret og evt. justeret på et planlagt møde 21. maj 2012 i Hadsten. Mødet er henlagt til Den Jydske Håndværkerskole i Hadsten, fordi VIA UC der skal se stedets instrumenter og faciliteter knyttet til undervisning om varmepumper. 1 D17 Behov for kurser og efteruddannelse 3

10 2 EKSISTERENDE KURSER OG EFTERUDDANNELSER Den Jydske Håndværkerskoles nuværende udbud af kurser og efteruddannelser omfatter især kurser med overskrifter om køleteknik, men indholdsmæssigt kan de justeres så varmepumper får en fremtrædende plads. Kursusudbudet fremgår af Ingeniøruddannelserne på VIA UC har elementer om jordvarme med i valgkurset Sustainable Energy, hvor Ground Source Heating udgør ca. ¼ af et 4 ECT s point kursus (1 ECTS point udgør ca. 30 timers brutto studietid). Desuden er der et selvstændigt valgkursus Shallow Geothermic hvor jordvarmeboringer og geotermisk energi udgør hovedparten af indholdet, se kursusbeskrivelserne til de to kurser i Appendiks 1 og 2. Fra august 2012 udbydes der et nyt 4- ECTS kursus, hvor fokus er rettet mod energieffektivitet, økonomiske overvejelser og sammenligning af energisystemer. Desuden skal nævnes, at der på VIA UC også foregår læring om jordvarmeboringer i form af vejledning givet til studerende, der har valgt projekter med relation til jordvarme og energilagring i jord. Under eksisterende kurser og efteruddannelser er der også grund til at nævne foredrag arrangeret af faglige foreninger samt ad-hoc indlæg for besøgende på VIA UC i forbindelse med arrangementer og besøg fra andre uddannelsesinstitutioner. Se også rapporten D19 Møder, seminarer, kurser, konferencer og publikationer i nærværende projekt. I EU-regi har VIA UC (Henrik Bjørn og Inga Sørensen) samt GEUS (Thomas Vangkilde- Pedersen) deltaget i efteruddannelseskurser udbudt under projektet GEOTRAINET (Geo- Education for a sustainable geothermal heating and cooling market). Projektet er afsluttet i Oversigt over afholdte kurser kan ses på hvorfra det også er muligt frit at downloade kursusmaterialet. VIA UC har i undervisningen f.eks. gjort brug af GEOTRAINET Training Manual for Designers of Shallow Geothermal Systems. D17 Behov for kurser og efteruddannelse 4

11 3 VURDERING AF YDERLIGERE UDDANNELSESBEHOV 3.1 Kurser for kølemontører og VVS-branchen Der er behov for at udvikle kursusmoduler om lodrette jordvarmeanlæg, hvor der lægges vægt på, hvordan jordvarmeboringer etableres i praksis og hvilke krav, der skal stilles til dem. VVSbranchen og mange andre tænker ofte kun på horisontale anlæg, når de hører ordet jordvarme. Det skal ændres, så VVS-branchen tager det som en naturlig ting at foreslå lodrette anlæg, og desuden tager i betragtning, at det er muligt at lagre varme i jorden fra sommer til vinter. Dette er ikke muligt i de vandrette anlæg. I den foreløbige udgave af VIA UC s et-dags introduktionskursus rettet mod VVS-branchen, er formålet at give deltagerne en forståelse af, hvilke faktorer, der har betydning ved dimensionering og drift af jordvarmeboringer til anlæg med vand-til-vand varmepumper. Emnerne er i udkastet anført til: Hvor meget varme indeholder jorden og hvor hurtig kan varme (og kulde) ledes gennem jorden Hvilke muligheder er der for at vide, hvilke jordlag der er på en given adresse, før der bores Betydning af grundvandsforhold Erfaringstal fra den tyske VDI-norm for fastlæggelse af nødvendig antal boremeter Generelt om design af jordvarmeboringer med hensyn til diameter, type af rør m.v. Den praktiske udførelse af en jordvarmeboring og montering af rør, forsegling m.v. Muligheder for at teste varmeoptag fra et nyetableret borehul eller energibrønd Design af anlæg med henblik på at lagre varme fra sommer til vinter Relevante målinger under drift af anlæg med jordvarmeboringer Introduktionskurset udbydes 22. august Den endelige udformning af tidsramme og indhold af de kursusmoduler, der skal etableres for kølemontører og VVS-branchen vil blive afklaret af Den jydske Håndværkerskole i samråd med VIA UC og GEUS. 3.2 Videreudvikling af kurser på ingeniørniveau De eksisterende kurser om jordvarme (se Appendiks 1 og 2) bliver løbende opdateret med hensyn til indholdet. Herudover er der behov for nye kurser, der fokuseret på dimensionering af konkrete anlæg og dimensionering af integrerede energiløsninger. Endvidere er der behov for at ingeniørerne har et grundigt kendskab til varmepumpeprincippet, og de muligheder der er, for at udnytte varmepumper i integrerede energiløsninger herunder lagring af energi i jorden fra sommer til vinter. Elementer af kurserne for kølemontører og VVS-branchen vil også være relevant for ingeniører, arkitekter og andre af de målgrupper, der er nævnt i introduktionen. For eksempel er kendskabet til varmepumper og principper for lagring af energi i jorden essentielle for stort set alle personer, der beskæftiger sig med design af energiløsninger. 3.3 Formidling af erfaringer fra demonstrationsanlæg I forbindelse med GeoEnergi-projektet og andre projekter er der opført flere testanlæg og pilotanlæg, hvorfra der kan hentes værdifulde målinger til analyse og sammenligning af forskellige installationer og udformninger af anlæg. Det er vigtigt at målinger fra disse anlæg D17 Behov for kurser og efteruddannelse 5

12 bliver analyseret og resultatet formidlet videre i de kurser og efteruddannelser, der udbydes om jordvarmeboringer. VIA UC Energipark har indtil nu etableret i alt 6 jordvarmeboringer (2 til 30 meters dybde i 2010 og 4 til 100 meters dybde i april 2012 i regi af GeoEnergi-projektet). Omkring de to 30 meter dybe boringer er der nedboret i alt 10 temperatursonder, hvor sensorer måler temperaturen hver halve time for hver 5 meter ned til 30 meters dybde. De to boringer fra 2010 er forbundet med en varmepumpe og fra december 2011 har den ene boring også været forbundet med rør på bagsiden af to solceller (for at kunne måle, hvor meget varme, der fra solcellernes bagside kan tilgå jorden). Samtidig registreres det i hvor høj grad kølingen af solcellerne medvirker til at øge produktionen af el fra cellerne. De fire nye boringer til 100 meters dybde er udformet med forskellig design af rør i boringerne (varmepoptagere). De vil senere i blive testet mod hinanden. I maj-juni måned etableres der i VIA UC Energipark 3 nedgravede tanke forbundet til solfangere med det formål at afprøve lagring af varmt vand i de øvre jordlag. Foruden data fra ovennævnte demonstrationsanlæg i Energiparken, har VIA UC desuden adgang til måleresultater fra følgende anlæg: Forsøgsanlæg til test af energipæle ved Langmarksvej (etableret 2010) Byggeri med energipæle ved Horsens Rensningsanlæg (under etablering) Byggeri med energipæle og varmepumper ved Rosborg gymnasium, Vejle (under etablering) Borehulslager ved Brædstrup Solpark (indvies 29. maj 2012) Anlæg med skrå boringer og solfanger i Åle (planlagt del af SunWell projektet) Privat anlæg med to 100 meter dybe jordvarmeboringer i Glud (startet juni 2011) Data fra det netværk af ejere af jordvarmeboringer, der er en del af WP5 i GeoEnergi -projektet, vil formodentlig også kunne bidrage med resultater til brug i undervisningen. 3.4 Infomøder målrettet specifikke fagområder Udover kurser rettet mod VVS-branchen og kurser på ingeniørniveau, er der også behov for temamøder eller seminarer målrettet specifikke grupper som f.eks. sagsbehandlere i kommuner, brøndborere, der udfører det praktiske borearbejde, arkitekter og bygherrer. Det kan også være leverandører af varmepumper, der skal have mere viden om, i hvilken sammenhæng varmepumpen skal virke, når den kobles sammen med jordvarmeboringer og borehulslagre. 3.5 Udvikling af skriftligt kursusmateriale Det er vigtigt at der til hvert kursus foreligger læringsmateriale. I afsnit 3.3 blev nævnt mulighederne for at indarbejde konkrete måleresultater fra demonstrationsanlæg i undervisningen. For at nå dertil, må der ofres tid til at bearbejde målingerne, så de f.eks. fremstår som tydelige grafiske kurver, der er lette at overskue. D17 Behov for kurser og efteruddannelse 6

13 Der må også ofres tid på at udarbejde pædagogiske opgaver med baggrund i konkrete data, således at kursisterne opnår AHA-oplevelser og får en grundig forståelse af de tekniske og miljømæssige forhold ved anlæg baseret på jordvarmeboringer. Undervisningsmaterialet skal koordineres med de anbefalinger til administrative retningslinier, der er lagt op til at producere i WP8 i GeoEnergi-projektet. 3.6 Informationsfoldere og lettilgængeligt materiale Udover det detaljerede og teknisk prægede undervisningsmateriale, er der også behov for korte tekster og skitser, der kan informere den almindelige borger om, hvad jordvarmeboringer er, og hvordan de kan anvendes til opvarmning, køling og lagring af varme. Flere leverandører har på hjemmesider og i annoncer udarbejdet letforståeligt materiale om jordvarmeboringer, men de har alle et kommercielt sigte ved at opfordre til brug af et bestemt produkt eller firma. I Tyskland er der i 2011 udgivet en 24 siders oplysnings pjece i A-5 format om jordvarme Leitfaden Erdwärme Information und Tipss für Einsteiger. Den er udgivet af Bundesverband Wärmepumpe. Udover at omslagets bagside har i alt 22 logoer fra sponsorer, er det ren oplysende tekst og skitser uden anbefaling af bestemte produktmærker. I Danmark har vi f.eks. Den lille blå om Varmepumper udgivet i 2011 af Dansk Energi der er erhvervs- og interesseorganisation for de danske energiselskaber. Det er et lettilgængeligt opslagsværk med en række nøgletal for enfamiliehuses varmebehov og varmepumpers effektivitet. I bogens kapitel 5 Varmekilder dimensioneringsgrundlag er der på nogle få sider omtalt jordvarme både med vandrette og lodrette jordslanger. Et af målene i GeoEnergi-projektet er at udgive letforståeligt oplysningsmateriale om jordvarmeboringer som en del af arbejdet i WP6. D17 Behov for kurser og efteruddannelse 7

14

15 Appendiks A: Sustainable Energy Kursusbeskrivelse fra VIA UC D17 Behov for kurser og efteruddannelse

16 ECTS 4 Sustainable Energy Prerequisites Main purpose Knowledge The students will gain knowledge about physical design, function and performance calculations of sustainable energy plants with special focus on energy saving and environmental conditions. Skills After completion of this course the students must: Know the physical design, structure and operation of plants for sustainable energy production. Be able to make principal calculations of performance of renewable energy plants. Rough estimate of heat and demand as regards buildings. Know the principles of dimensioning renewable energy plants as regards consumption. Calculate and plan energy savings. Know the principles of designing a shallow geothermal energy plant. Know the thermal properties of soil and groundwater and be able to design a ground source heat exchanger. Competences Topics Energy savings Shallow geothermal energy Heat pumps Thermal solar heating systems Combustion of biomass District heating Photo voltaic Teaching methods and study activities One semester of 12 weeks. Acquired workload for students is estimated to 120 hours. Activities include; theory, problem solving, compulsory written tasks and excursion to a district heating plant with solar energy and borehole energy storage. Resources Eriksen, Åge Bredahl: Compendium: Renewable energy David J. C. MacKay: Sustainable Energy without the hot air Maureen Mc Corry, Garath Li. Jones (ed): Geotrainet Training Manual for Designers of Shallow Geothermal Systems. Geotrainet, EFG, Brussels 2011 Evaluation For full-time students the course is approved on the basis of the following criteria: Given assignments/reports must be handed in on time and approved, and the student must participate at class. Tests may be part of the overall assessment. 80% of the overall criteria must be met. Deepened background for the assessment will be posted in the course material on study net. For exchange students the course is graded according to the criteria mentioned above. Examination Grading criteria Approved / not approved.

17 Additional information Responsible Claus N. Poulsen Valid from Course type Civil Engineering;6. semester;7. semester;elective for the specialization Environmental Engineering;Elective for the specialization Energy Engineering;

18

19 Appendiks B: Shallow Geothermal Systems Kursusbeskrivelse fra VIA UC D17 Behov for kurser og efteruddannelse

20 ECTS 4 Shallow Geothermal Systems Prerequisites For international students: General admission requirements and basic understanding of heating systems, heat pumps and energy. SPJ CP4C SPJ CP4S SPR BP4A SPR BP4K TRM BS1 TRM CS1 Main purpose Knowledge The student will gain knowledge about shallow geothermal systems as a sustainable energy source and to obtain an understanding of the physical design, dimensions, functions and operation of these systems. Skills After the completion of the course, the student must: Describe the thermal properties of rock and soil. Measure heat conductance and heat capacity in soil samples. Explain the working principle of a heat pump. Calculate heat capacity from thermal response test data. Calculate head loss in a pipe system with refrigerant. Dimension a shallow geothermal system using the professional software EED. Calculate COP for a heat pump by measuring produced and spent energy in a system. Describe the advantages and disadvantages of various drilling methods. Describe the construction of a borehole heat exchanger and identify critical areas. Identify the various conflicts of interest in relation to ground source heating and cooling. Describe the principal counts in legislation and standards for shallow geothermal systems. Explain the main principles of function and quality control. Competences Topics Facts about the thermal properties of different rock and soil types Influence of groundwater on borehole heat exchangers Construction of boreholes and design and dimensioning of borehole heat exchangers Thermal response test Energy storage and balanced heat abstraction Modelling software Earth Energy Designer (EED) Function and quality control Legislation and conflicts of interest Case studies Teaching methods and study activities Lectures and assignments. Lab exercises, measurement of heat exchange properties of soil. Field trip. Total workload for students will be 120 hours. Resources Geotrainet Training Manual for Designers of Shallow Geothermal Systems, GEOTRAINET, EFG, Brussels 2011 Digital available written lessons with related questions. Assignments

21 Evaluation For full-time students the course is approved on the basis of the following criteria: Given assignments/reports must be handed in on time and approved, and the student must participate at class. Tests may be part of the overall assessment. 80% of the overall criteria must be met. Deepened background for the assessment will be posted in the course material on study net. For exchange students the course is graded according to the criteria mentioned above. Examination Grading criteria Approved / not approved. For exchange students: Grading based on the 7-point scale. Additional information An Introduction to Thermogeology, Ground Source Heating and Cooling, David Banks Responsible Inga Sørensen / Henrik Bjørn Valid from Course type Civil Engineering;6. semester;7. semester;elective for the specialization Environmental Engineering;Elective for the specialization Geotechnical and Construction Engineering;Compulsory for the specialization Energy Engineering;

22

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Find vejen frem VIA University College. Studieordning. VIA Forsyningsingeniør

Find vejen frem VIA University College. Studieordning. VIA Forsyningsingeniør Find vejen frem VIA University College Studieordning VIA Forsyningsingeniør INDHOLD 1 Grundlag og ikrafttræden 4 2 Adgangskrav 4 3 Målet for uddannelsen 5 4 Generelt om uddannelsen 6 4.1 Kursustilmelding

Læs mere

Bliv opdateret VIA University College. Studieordning VIA Bygningsingeniør

Bliv opdateret VIA University College. Studieordning VIA Bygningsingeniør Bliv opdateret VIA University College Studieordning VIA Bygningsingeniør INDHOLD 1 Grundlag og ikrafttræden 4 2 Adgangskrav 4 3 Målet for uddannelsen 5 4 Generelt om uddannelsen 6 4.1 Kursustilmelding

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet.

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet. FORORD Vi har lavet dette speciale i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC, og vores case er 390 ejerboliger som NCC bygger i Vallensbæk i de kommende år. Vores kontakt til NCC er gået gennem udviklingsafdelingen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere