Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice"

Transkript

1 Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program: EUDP 10-II J.nr.: D17 Behov for kurser og efteruddannelse

2

3 GeoEnergi Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program: EUDP 10-II J.nr.: Projektstart: Varighed: 3 år D17 Behov for kurser og efteruddannelse Version: 0 Ansvarlig partner for denne leverance: VIA UC

4

5 Leverance: Work package: Ansvarlig partner: D17 Behov for kurser og efteruddannelse WP6 Kurser og efteruddannelse VIA UC Forfattere Navn Organisation Inga Sørensen VIA UC Projektet GeoEnergi, Energianlæg baseret på jordvarmeboringer udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice har til formål at bane vejen for en større udbredelse i Danmark af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer - en teknologi med stort potentiale for CO 2 reduktioner og energieffektivisering. Det skal ske ved at tilvejebringe og formidle viden, værktøjer og best practice for planlægning og design af boringer og anlæg. Projektet finansieres af partnergruppen og Energistyrelsens EUDP program og løber i 3 år fra 1. marts Partnerne er: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) VIA University College, Horsens (VIA UC) Geologisk Institut, Aarhus Universitet (GIAU) Den Jydske Håndværkerskole (DjH) Dansk Miljø- & Energistyring A/S (DME) GeoDrilling A/S (GeoD) Brædstrup Fjernvarme AMBA (BrFj) DONG Energy Power A/S (DONG) Robert Bosch A/S IVT Naturvarme (BOSCH) Arbejdsprogrammet er fordelt på 8 work packages (WP) og projektets aktiviteter omfatter: Indsamling og analyse af eksisterende information og erfaring samt identifikation af nøgleparametre for planlægning, design og installation af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer. Systematisk kortlægning og måling af overfladetemperaturer, temperaturgradienter og termiske egenskaber af forskellige jordarter og materialer. Optimering af systemdesign i forhold til miljø og økonomi, baseret på erfaringer fra eksisterende installationer og opbygning af en ny test site. Analyser vil omfatte borearbejde og udstøbning af boringer, automatisering af systemer, beregning af energibalance, energilagring (opvarmning og afkøling) samt modellering af varme- og grundvandsstrømning. Opbygning af en database med resultater fra indsamling af eksisterende informationer, måleprogrammer og kortlægningsarbejde. Oplysnings- og informationsaktiviteter, offentlig webbaseret database, kursusmateriale til uddannelse og efteruddannelse, workshops og seminarer, tekniske vejledninger og forslag til udbygning af administrationsgrundlag. Denne rapport udgør leverance D17 Behov for kurser og efteruddannelse i WP6 Kurser og efteruddannelse og giver et overblik over eksisterende kurser og efteruddannelser samt en vurdering af hvilke tiltag der er nødvendige for at tilgodese yderligere uddannelsesbehov.

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INTRODUKTION EKSISTERENDE KURSER OG EFTERUDDANNELSER VURDERING AF YDERLIGERE UDDANNELSESBEHOV Kurser for kølemontører og VVS-branchen Videreudvikling af kurser på ingeniørniveau Formidling af erfaringer fra demonstrationsanlæg Infomøder målrettet specifikke fagområder Udvikling af skriftligt kursusmateriale Informationsfoldere og lettilgængeligt materiale...7 APPENDIKS A APPENDIKS B Sustainable Energy Shallow Geothermal Systems D17 Behov for kurser og efteruddannelse 1

8

9 1 INTRODUKTION Målgruppen for kurser og efteruddannelse indenfor jordvarmeboringer omfatter først og fremmest designeren, der skal dimensionere et givet varme/køleanlæg til et bestemt behov. Det vil typisk være en ingeniør, kølemontør, VVS er eller anden håndværker, der ønsker at specialisere sig i jordvarmeanlæg. Udover designeren kan en række andre brancher og teknikere have interesse i og behov for at vide noget om, hvordan et anlæg baseret på jordvarmeboringer etableres i praksis og hvilke krav, der skal stilles til jordvarmeboringerne. Det kan være personer ansat hos: Borefirmaer, der udfører jordvarmeboringer Varmepumpeproducenter og leverandører Installatører, der udfører det praktiske rørarbejde Elektrikerfirmaet der monterer anlæggets elforsyning Entreprenørfirmaer, der graver rør og ledninger ned Arkitektfirmaer, der foreslår løsninger baseret på vedvarende energi Ovenstående målgruppe er identificeret ved et indledende møde afholdt på VIA UC 25. januar Heri deltog Thomas Vangkilde-Pedersen (GEUS), Ib Bæk Jensen (Den jydske Håndværkerskole), Kim Valbum (Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening), Tonny Johansen (Varmepumpefabrikantforeningen) samt Henrik Bjørn og Inga Sørensen (VIA UC). På mødet blev det eksisterende kursusudbud om køling og varmepumper på Den Jydske Håndværkerskole drøftet, herunder den eksisterende certificeringsordning og EU-forordning herom. Der er et vigtigt skel mellem små varmepumper (under 2,5 kg væske i kølekredsen) og store varmepumper (fra 2,5 kg væske og opefter) som specificeret nærmere i Kølebekendtgørelsen (Bek. Nr. 100 af med senere ændringer). Et samlet overblik over lovgivningen indenfor det køletekniske område fremgår af en sammenstilling foretaget af de autoriserede kølefirmaers brancheforening 1. På mødet blev også drøftet nødvendigheden af, at nye kursusudbud koordineres med de rammer, der bliver udstukket i forbindelse med implementeringen af EU s VE direktiv, hvori der stilles krav om, at medlemslandene stiller certificeringsordninger eller tilsvarende kvalificeringsordninger til rådighed for installatører af små VE-anlæg. Ingeniøruddannelsens eksisterende kursusudbud med relation til jordvarme blev også drøftet på mødet, se afsnit 2 i denne rapport, mens behovet for yderligere kursusudbud og konkrete tiltag og behov er beskrevet i afsnit 3. Der var på mødet enighed om, at det var muligt at bygge den nødvendige efteruddannelse op i en modulstruktur med elementer fra det nuværende kursusudbud fra Den jyske Håndværkerskole suppleret med nye kurser om jordvarmeboringer mv. Indholdet i de nye kurser afventer nærmere udredning, men der var generel enighed om, at der er behov for noget om jordvarmeboringer her og nu, idet mange aktører har en mental barriere mod at tænke lodrette anlæg med boringer, fordi de ikke rigtig ved noget om det. For at dække dette behov udbyder VIA UC allerede i august 2012 et 1-dagskursus med titlen Introduktion til jordvarmeboringer. Kursusindholdet vil blive diskuteret og evt. justeret på et planlagt møde 21. maj 2012 i Hadsten. Mødet er henlagt til Den Jydske Håndværkerskole i Hadsten, fordi VIA UC der skal se stedets instrumenter og faciliteter knyttet til undervisning om varmepumper. 1 D17 Behov for kurser og efteruddannelse 3

10 2 EKSISTERENDE KURSER OG EFTERUDDANNELSER Den Jydske Håndværkerskoles nuværende udbud af kurser og efteruddannelser omfatter især kurser med overskrifter om køleteknik, men indholdsmæssigt kan de justeres så varmepumper får en fremtrædende plads. Kursusudbudet fremgår af Ingeniøruddannelserne på VIA UC har elementer om jordvarme med i valgkurset Sustainable Energy, hvor Ground Source Heating udgør ca. ¼ af et 4 ECT s point kursus (1 ECTS point udgør ca. 30 timers brutto studietid). Desuden er der et selvstændigt valgkursus Shallow Geothermic hvor jordvarmeboringer og geotermisk energi udgør hovedparten af indholdet, se kursusbeskrivelserne til de to kurser i Appendiks 1 og 2. Fra august 2012 udbydes der et nyt 4- ECTS kursus, hvor fokus er rettet mod energieffektivitet, økonomiske overvejelser og sammenligning af energisystemer. Desuden skal nævnes, at der på VIA UC også foregår læring om jordvarmeboringer i form af vejledning givet til studerende, der har valgt projekter med relation til jordvarme og energilagring i jord. Under eksisterende kurser og efteruddannelser er der også grund til at nævne foredrag arrangeret af faglige foreninger samt ad-hoc indlæg for besøgende på VIA UC i forbindelse med arrangementer og besøg fra andre uddannelsesinstitutioner. Se også rapporten D19 Møder, seminarer, kurser, konferencer og publikationer i nærværende projekt. I EU-regi har VIA UC (Henrik Bjørn og Inga Sørensen) samt GEUS (Thomas Vangkilde- Pedersen) deltaget i efteruddannelseskurser udbudt under projektet GEOTRAINET (Geo- Education for a sustainable geothermal heating and cooling market). Projektet er afsluttet i Oversigt over afholdte kurser kan ses på hvorfra det også er muligt frit at downloade kursusmaterialet. VIA UC har i undervisningen f.eks. gjort brug af GEOTRAINET Training Manual for Designers of Shallow Geothermal Systems. D17 Behov for kurser og efteruddannelse 4

11 3 VURDERING AF YDERLIGERE UDDANNELSESBEHOV 3.1 Kurser for kølemontører og VVS-branchen Der er behov for at udvikle kursusmoduler om lodrette jordvarmeanlæg, hvor der lægges vægt på, hvordan jordvarmeboringer etableres i praksis og hvilke krav, der skal stilles til dem. VVSbranchen og mange andre tænker ofte kun på horisontale anlæg, når de hører ordet jordvarme. Det skal ændres, så VVS-branchen tager det som en naturlig ting at foreslå lodrette anlæg, og desuden tager i betragtning, at det er muligt at lagre varme i jorden fra sommer til vinter. Dette er ikke muligt i de vandrette anlæg. I den foreløbige udgave af VIA UC s et-dags introduktionskursus rettet mod VVS-branchen, er formålet at give deltagerne en forståelse af, hvilke faktorer, der har betydning ved dimensionering og drift af jordvarmeboringer til anlæg med vand-til-vand varmepumper. Emnerne er i udkastet anført til: Hvor meget varme indeholder jorden og hvor hurtig kan varme (og kulde) ledes gennem jorden Hvilke muligheder er der for at vide, hvilke jordlag der er på en given adresse, før der bores Betydning af grundvandsforhold Erfaringstal fra den tyske VDI-norm for fastlæggelse af nødvendig antal boremeter Generelt om design af jordvarmeboringer med hensyn til diameter, type af rør m.v. Den praktiske udførelse af en jordvarmeboring og montering af rør, forsegling m.v. Muligheder for at teste varmeoptag fra et nyetableret borehul eller energibrønd Design af anlæg med henblik på at lagre varme fra sommer til vinter Relevante målinger under drift af anlæg med jordvarmeboringer Introduktionskurset udbydes 22. august Den endelige udformning af tidsramme og indhold af de kursusmoduler, der skal etableres for kølemontører og VVS-branchen vil blive afklaret af Den jydske Håndværkerskole i samråd med VIA UC og GEUS. 3.2 Videreudvikling af kurser på ingeniørniveau De eksisterende kurser om jordvarme (se Appendiks 1 og 2) bliver løbende opdateret med hensyn til indholdet. Herudover er der behov for nye kurser, der fokuseret på dimensionering af konkrete anlæg og dimensionering af integrerede energiløsninger. Endvidere er der behov for at ingeniørerne har et grundigt kendskab til varmepumpeprincippet, og de muligheder der er, for at udnytte varmepumper i integrerede energiløsninger herunder lagring af energi i jorden fra sommer til vinter. Elementer af kurserne for kølemontører og VVS-branchen vil også være relevant for ingeniører, arkitekter og andre af de målgrupper, der er nævnt i introduktionen. For eksempel er kendskabet til varmepumper og principper for lagring af energi i jorden essentielle for stort set alle personer, der beskæftiger sig med design af energiløsninger. 3.3 Formidling af erfaringer fra demonstrationsanlæg I forbindelse med GeoEnergi-projektet og andre projekter er der opført flere testanlæg og pilotanlæg, hvorfra der kan hentes værdifulde målinger til analyse og sammenligning af forskellige installationer og udformninger af anlæg. Det er vigtigt at målinger fra disse anlæg D17 Behov for kurser og efteruddannelse 5

12 bliver analyseret og resultatet formidlet videre i de kurser og efteruddannelser, der udbydes om jordvarmeboringer. VIA UC Energipark har indtil nu etableret i alt 6 jordvarmeboringer (2 til 30 meters dybde i 2010 og 4 til 100 meters dybde i april 2012 i regi af GeoEnergi-projektet). Omkring de to 30 meter dybe boringer er der nedboret i alt 10 temperatursonder, hvor sensorer måler temperaturen hver halve time for hver 5 meter ned til 30 meters dybde. De to boringer fra 2010 er forbundet med en varmepumpe og fra december 2011 har den ene boring også været forbundet med rør på bagsiden af to solceller (for at kunne måle, hvor meget varme, der fra solcellernes bagside kan tilgå jorden). Samtidig registreres det i hvor høj grad kølingen af solcellerne medvirker til at øge produktionen af el fra cellerne. De fire nye boringer til 100 meters dybde er udformet med forskellig design af rør i boringerne (varmepoptagere). De vil senere i blive testet mod hinanden. I maj-juni måned etableres der i VIA UC Energipark 3 nedgravede tanke forbundet til solfangere med det formål at afprøve lagring af varmt vand i de øvre jordlag. Foruden data fra ovennævnte demonstrationsanlæg i Energiparken, har VIA UC desuden adgang til måleresultater fra følgende anlæg: Forsøgsanlæg til test af energipæle ved Langmarksvej (etableret 2010) Byggeri med energipæle ved Horsens Rensningsanlæg (under etablering) Byggeri med energipæle og varmepumper ved Rosborg gymnasium, Vejle (under etablering) Borehulslager ved Brædstrup Solpark (indvies 29. maj 2012) Anlæg med skrå boringer og solfanger i Åle (planlagt del af SunWell projektet) Privat anlæg med to 100 meter dybe jordvarmeboringer i Glud (startet juni 2011) Data fra det netværk af ejere af jordvarmeboringer, der er en del af WP5 i GeoEnergi -projektet, vil formodentlig også kunne bidrage med resultater til brug i undervisningen. 3.4 Infomøder målrettet specifikke fagområder Udover kurser rettet mod VVS-branchen og kurser på ingeniørniveau, er der også behov for temamøder eller seminarer målrettet specifikke grupper som f.eks. sagsbehandlere i kommuner, brøndborere, der udfører det praktiske borearbejde, arkitekter og bygherrer. Det kan også være leverandører af varmepumper, der skal have mere viden om, i hvilken sammenhæng varmepumpen skal virke, når den kobles sammen med jordvarmeboringer og borehulslagre. 3.5 Udvikling af skriftligt kursusmateriale Det er vigtigt at der til hvert kursus foreligger læringsmateriale. I afsnit 3.3 blev nævnt mulighederne for at indarbejde konkrete måleresultater fra demonstrationsanlæg i undervisningen. For at nå dertil, må der ofres tid til at bearbejde målingerne, så de f.eks. fremstår som tydelige grafiske kurver, der er lette at overskue. D17 Behov for kurser og efteruddannelse 6

13 Der må også ofres tid på at udarbejde pædagogiske opgaver med baggrund i konkrete data, således at kursisterne opnår AHA-oplevelser og får en grundig forståelse af de tekniske og miljømæssige forhold ved anlæg baseret på jordvarmeboringer. Undervisningsmaterialet skal koordineres med de anbefalinger til administrative retningslinier, der er lagt op til at producere i WP8 i GeoEnergi-projektet. 3.6 Informationsfoldere og lettilgængeligt materiale Udover det detaljerede og teknisk prægede undervisningsmateriale, er der også behov for korte tekster og skitser, der kan informere den almindelige borger om, hvad jordvarmeboringer er, og hvordan de kan anvendes til opvarmning, køling og lagring af varme. Flere leverandører har på hjemmesider og i annoncer udarbejdet letforståeligt materiale om jordvarmeboringer, men de har alle et kommercielt sigte ved at opfordre til brug af et bestemt produkt eller firma. I Tyskland er der i 2011 udgivet en 24 siders oplysnings pjece i A-5 format om jordvarme Leitfaden Erdwärme Information und Tipss für Einsteiger. Den er udgivet af Bundesverband Wärmepumpe. Udover at omslagets bagside har i alt 22 logoer fra sponsorer, er det ren oplysende tekst og skitser uden anbefaling af bestemte produktmærker. I Danmark har vi f.eks. Den lille blå om Varmepumper udgivet i 2011 af Dansk Energi der er erhvervs- og interesseorganisation for de danske energiselskaber. Det er et lettilgængeligt opslagsværk med en række nøgletal for enfamiliehuses varmebehov og varmepumpers effektivitet. I bogens kapitel 5 Varmekilder dimensioneringsgrundlag er der på nogle få sider omtalt jordvarme både med vandrette og lodrette jordslanger. Et af målene i GeoEnergi-projektet er at udgive letforståeligt oplysningsmateriale om jordvarmeboringer som en del af arbejdet i WP6. D17 Behov for kurser og efteruddannelse 7

14

15 Appendiks A: Sustainable Energy Kursusbeskrivelse fra VIA UC D17 Behov for kurser og efteruddannelse

16 ECTS 4 Sustainable Energy Prerequisites Main purpose Knowledge The students will gain knowledge about physical design, function and performance calculations of sustainable energy plants with special focus on energy saving and environmental conditions. Skills After completion of this course the students must: Know the physical design, structure and operation of plants for sustainable energy production. Be able to make principal calculations of performance of renewable energy plants. Rough estimate of heat and demand as regards buildings. Know the principles of dimensioning renewable energy plants as regards consumption. Calculate and plan energy savings. Know the principles of designing a shallow geothermal energy plant. Know the thermal properties of soil and groundwater and be able to design a ground source heat exchanger. Competences Topics Energy savings Shallow geothermal energy Heat pumps Thermal solar heating systems Combustion of biomass District heating Photo voltaic Teaching methods and study activities One semester of 12 weeks. Acquired workload for students is estimated to 120 hours. Activities include; theory, problem solving, compulsory written tasks and excursion to a district heating plant with solar energy and borehole energy storage. Resources Eriksen, Åge Bredahl: Compendium: Renewable energy David J. C. MacKay: Sustainable Energy without the hot air Maureen Mc Corry, Garath Li. Jones (ed): Geotrainet Training Manual for Designers of Shallow Geothermal Systems. Geotrainet, EFG, Brussels 2011 Evaluation For full-time students the course is approved on the basis of the following criteria: Given assignments/reports must be handed in on time and approved, and the student must participate at class. Tests may be part of the overall assessment. 80% of the overall criteria must be met. Deepened background for the assessment will be posted in the course material on study net. For exchange students the course is graded according to the criteria mentioned above. Examination Grading criteria Approved / not approved.

17 Additional information Responsible Claus N. Poulsen Valid from Course type Civil Engineering;6. semester;7. semester;elective for the specialization Environmental Engineering;Elective for the specialization Energy Engineering;

18

19 Appendiks B: Shallow Geothermal Systems Kursusbeskrivelse fra VIA UC D17 Behov for kurser og efteruddannelse

20 ECTS 4 Shallow Geothermal Systems Prerequisites For international students: General admission requirements and basic understanding of heating systems, heat pumps and energy. SPJ CP4C SPJ CP4S SPR BP4A SPR BP4K TRM BS1 TRM CS1 Main purpose Knowledge The student will gain knowledge about shallow geothermal systems as a sustainable energy source and to obtain an understanding of the physical design, dimensions, functions and operation of these systems. Skills After the completion of the course, the student must: Describe the thermal properties of rock and soil. Measure heat conductance and heat capacity in soil samples. Explain the working principle of a heat pump. Calculate heat capacity from thermal response test data. Calculate head loss in a pipe system with refrigerant. Dimension a shallow geothermal system using the professional software EED. Calculate COP for a heat pump by measuring produced and spent energy in a system. Describe the advantages and disadvantages of various drilling methods. Describe the construction of a borehole heat exchanger and identify critical areas. Identify the various conflicts of interest in relation to ground source heating and cooling. Describe the principal counts in legislation and standards for shallow geothermal systems. Explain the main principles of function and quality control. Competences Topics Facts about the thermal properties of different rock and soil types Influence of groundwater on borehole heat exchangers Construction of boreholes and design and dimensioning of borehole heat exchangers Thermal response test Energy storage and balanced heat abstraction Modelling software Earth Energy Designer (EED) Function and quality control Legislation and conflicts of interest Case studies Teaching methods and study activities Lectures and assignments. Lab exercises, measurement of heat exchange properties of soil. Field trip. Total workload for students will be 120 hours. Resources Geotrainet Training Manual for Designers of Shallow Geothermal Systems, GEOTRAINET, EFG, Brussels 2011 Digital available written lessons with related questions. Assignments

21 Evaluation For full-time students the course is approved on the basis of the following criteria: Given assignments/reports must be handed in on time and approved, and the student must participate at class. Tests may be part of the overall assessment. 80% of the overall criteria must be met. Deepened background for the assessment will be posted in the course material on study net. For exchange students the course is graded according to the criteria mentioned above. Examination Grading criteria Approved / not approved. For exchange students: Grading based on the 7-point scale. Additional information An Introduction to Thermogeology, Ground Source Heating and Cooling, David Banks Responsible Inga Sørensen / Henrik Bjørn Valid from Course type Civil Engineering;6. semester;7. semester;elective for the specialization Environmental Engineering;Elective for the specialization Geotechnical and Construction Engineering;Compulsory for the specialization Energy Engineering;

22

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende Breakfast Club lyn-introduktion til Energi-gruppen Hvem er vi? 1 chef 3 undervisere (og endnu en undervejs) 1 projektmedarbejder 1 Erhvervs-PhD studerende Lidt løs hjælp I form af tidligere og nuværende

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Resume Projektets formål er at tilvejebringe og formidle viden og værktøjer som kan bane vejen for en

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

UNDERGRUNDEN SOM GEOTERMISK RESSOURCE

UNDERGRUNDEN SOM GEOTERMISK RESSOURCE UNDERGRUNDEN SOM GEOTERMISK RESSOURCE Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen Seniorrådgiver, geolog Anders Mathiesen Statsgeolog Lars Henrik Nielsen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

Introduktion til lukkede jordvarmeboringer

Introduktion til lukkede jordvarmeboringer Introduktion til lukkede jordvarmeboringer Virkemåde Udbredelse Geologi Risiko Krav Tilsyn Claus Ditlefsen Temadag om jordvarmeboringer 25-06-2015 Udfordring For at imødegå global opvarmning og stigende

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer Gør tanke til handling VIA University College Husejerens overvejelser ved valg af lukkede jordvarmeboringer Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling

Læs mere

Temadag 1. februar 2012

Temadag 1. februar 2012 Temadag 1. februar 2012 Energianlæg - en trussel for grundvandet? 05-02-2012 1 Karsten Juul Geolog Siden 1991: Vandforsyning Siden 1997: Grundvandskortlægning Siden 2008: Energianlæg baseret på grundvand

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark.

Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark. Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark. Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup INDLEDNING Med ibrugtagningen af Widex A/S nye domicilbygning i Vassingerød skrives

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Myter om solvarme i byggeriet Jan Erik Nielsen. Gamle myter

Myter om solvarme i byggeriet Jan Erik Nielsen. Gamle myter Gamle myter Solen skinner ikke ret meget i DK Solvarme er en marginal VE-teknologi Solvarme har kun et lille potentiale Solvarme udvikler sig ikke Solvarme er påklistret og ikke pænt Solvarme passer ikke

Læs mere

INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER

INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA University College Horsens Undergrunden som termisk ressource Møde 25. maj 2011 RESUMÉ Artiklen beskriver de tre lukkede

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Hvorfor gøre noget i hele taget? - det går jo godt alt sammen Der er mange gode grunde: Energi-

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Hvordan skaffes relevante hydrogeologiske data til sagsbehandling

Hvordan skaffes relevante hydrogeologiske data til sagsbehandling Hvordan virker jordvarmeboringer og hvordan kan de påvirke hydrologi og grundvandskvalitet Hvordan skaffes relevante hydrogeologiske data til sagsbehandling Disposition Lidt om GEUS Introduktion til projekt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper : Afdelingsleder PlanEnergi pas@planenergi.dk PlanEnergi: 30 års erfaring med vedvarende energi biomasse biogas solvarme sæsonvarmelagring varmepumper fjernvarme energiplanlægning Formålet med opgaven

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Energipolitiske perspektiver Varmepumper til erstatning for oliefyr i Danmark 25. maj 2011. Charlotte Forsingdal Energistyrelsen

Energipolitiske perspektiver Varmepumper til erstatning for oliefyr i Danmark 25. maj 2011. Charlotte Forsingdal Energistyrelsen Energipolitiske perspektiver Varmepumper til erstatning for oliefyr i Danmark 25. maj 2011 Charlotte Forsingdal Energistyrelsen Strategien er oplæg til forhandlinger mellem forligspartierne Flere varmepumper

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

SÆSONVARMELAGER LAGRING AF OVERSKUDSVARME I JORDEN TIL FORBEDRING AF EFFEKTIVITETEN ENERGY EFFICIENCY. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

SÆSONVARMELAGER LAGRING AF OVERSKUDSVARME I JORDEN TIL FORBEDRING AF EFFEKTIVITETEN ENERGY EFFICIENCY. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SÆSONVARMELAGER LAGRING AF OVERSKUDSVARME I JORDEN TIL FORBEDRING AF EFFEKTIVITETEN ENERGY EFFICIENCY www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri INTRODUKTION SÆSONVARMELAGER Sæsonvarmelagerets koncept

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg www.ac-sun.com Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og formål at udvikle en revolutionerende ny generation af klimaanlæg

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Grundvand som energiressource:

Grundvand som energiressource: 2 Side 3 Side 4 Grundvand som energiressource: Det er en lettilgængelig ressource langt de fleste steder Kan etableres i selv komplekse områder med drikkevandsinteresser og forureninger Der anvendes kendt

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent.

Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent. Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent. Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup INDLEDNING Gartneriet Hjortebjerg tager som det første gartneri i Danmark

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne 5 Seniorrådgiver Claus Ditlefsen, GEUS

Web-baseret værktøj til vurdering af jordens varmeledningsevne 5 Seniorrådgiver Claus Ditlefsen, GEUS Indholdsfortegnelse Side Overfladetemperatur og temperaturgradienter i jorden 1 Seniorforsker Ingelise Møller, GEUS Lektor Niels Balling, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Ph.d.-studerende Thue

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion 4. marts 2013 J.nr. 5010/5026-0004 Ref. Mcb Invitation til at afgive tilbud på Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Introduktion Et bredt flertal i Folketinget ønsker at fremtidssikre

Læs mere

Installationens kvalitet Nødvendig kompetenceopbygning hos VE-installatørerne

Installationens kvalitet Nødvendig kompetenceopbygning hos VE-installatørerne Installationens kvalitet Nødvendig kompetenceopbygning hos VE-installatørerne v/ Sekretariatet for VarmePumpeOrdningen 1 Kundens synsvinkel: Hvorfor vælge en VPO-installatør? (For)mål og behov Ønsker at

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 10, herunder gennemgang af aftalte aktiviteter. Opdatering af dagsorden for dette møde

REFERAT. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 10, herunder gennemgang af aftalte aktiviteter. Opdatering af dagsorden for dette møde REFERAT Styregruppemøde nummer 11 DANETV Onsdag 19. maj 2010, 10.00 15.00 AgroTech, Agro Food Park 15, 8200 Århus N Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Deltagere Arne Grønkjær Hansen (AGH), TI Thorkild

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Velkommen til Energi Nord

Velkommen til Energi Nord Velkommen til Energi Nord Velkommen )l Energi Nord Om Energi Nord Energi Nord som forhandler af solcelleanlæg Ne7oafregningsordningen ENCOURAGE Energi Nords deltagelse i et EU- projekt Fakta om Energi

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel ELFOR Projekt 339-046 Hovedrapport Morten Juel Skovrup 2010-03-11 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Soldrevet køling i Danmark og udlandet Typer og teknologier Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Indhold Varmedrevet køling Lidt teori Typer, teknologier og deres virkmåde

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS Indholdsfortegnelse Side UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS INTRODUKTION TIL JORDVARME OG 15-26 VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Forord. Demonstratorium

Forord. Demonstratorium Pixiudgave af Demonstratorium, Projekt til udfoldelse af idéer og visualiseringskoncepter til demonstration af energi og miljø i Naturvidenskabernes Hus. Naturvidenskabernes Hus, maj 2012 Forord Denne

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Supplerende oplysninger: København: GEUS. Møder om Dansk Grundvandspartnerskab med Kina. Torsdag 6 februar 10-12 (14)

Supplerende oplysninger: København: GEUS. Møder om Dansk Grundvandspartnerskab med Kina. Torsdag 6 februar 10-12 (14) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Møder om Dansk Grundvandspartnerskab med Kina Supplerende oplysninger: København: GEUS TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DATO 10. januar 2014

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen?

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? Morten Lind Automation and Control AutomationDesign & Center for Elteknologi Forskningsprojekter Forskningsbaseret undervisning

Læs mere