Sikring af. Vejledning til vurdering af sikring af. Forsikring & Pension. Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikring af. Vejledning til vurdering af sikring af. Forsikring & Pension. Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf. 33 43 55 00"

Transkript

1 Juni 2003 Sikring af Vejledning edb-programmer og data Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K. Tlf ISBN Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data Indhold 1 Forord 2 Forsikringsselskabernes anvendelse af sikringsniveauer 3 Sikring af hardware 4 Sårbarhed 5 Beregning af faktorværdi for sårbarhed 6 Sikring af programmer og data 7 Sikring af programmer og data, E-sikringsniveau 0 8 Sikring af programmer og data, E-sikringsniveau 1 9 Sikring af programmer og data, E-sikringsniveau 2 10 Sikring af programmer og data, E-sikringsniveau 3 11 Begrebs- og ordforklaring omfatter alle ord og begreber skrevet med kursiv og med * 12 Nyttige links Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 1

2 1 Forord Denne vejledning, der er udarbejdet af Forsikring & Pension (F&P), er primært tænkt som et værktøj til forsikringsselskaber, der i forbindelse med edb-forsikring skal vurdere risiko for skader på programmer og data samt risiko for tab som følge af disse skader. Endvidere opstiller vejledningen forslag til relevante sikringsforanstaltninger. Her medtages enhver art af sikring mod f.eks. brand, indbrud, vandskade, hacking og virusangreb. Vejledningen kan anvendes på alle typer af virksomheder, der bruger edb som et væsentligt værktøj i hverdagen. Højrisikovirksomheder som f.eks. banker, forsikringsselskaber og offentlige forvaltninger, der forventeligt allerede har etableret en meget høj sikring af deres data, kan næppe anvende vejledningen. Vejledningen kan også være nyttig for andre i erhvervslivet, der ønsker at vurdere risiko og sårbarhed og som ønsker at få et beslutningsgrundlag forud for etablering af sikringsmæssige foranstaltninger. Vejledningen opstiller en model for vurdering af sårbarheden sårbarhedsvurderingen. Med sårbarhedsvurderingens resultat en talværdi kan man finde det tilhørende E-sikringsniveau. Der opereres med fire E-sikringsniveauer 0-3, hvor E-sikringsniveau 0 er det laveste, og E- sikringsniveau 3 er det højeste. E-sikringsniveauerne består af en række konkrete sikringsforanstaltninger. I tilknytning til de enkelte sikringsforanstaltninger er der forklarende bemærkninger. Skemaerne er opstillet, så de er enkle at læse, og så de giver et overblik over de samlede sårbarhedsparametre og sikringsforanstaltninger. Da dette ikke er udtømmende forklaringer, er der i de medfølgende tekstafsnit givet yderligere information. Det er ikke muligt i denne vejledning at give en udtømmende model for risikovurdering for skader på programmer og data eller at definere sikringsforanstaltninger, der sikrer mod skader. Vejledningen er en guide, hvor brugeren nøje må vurdere de aktuelle forhold og muligheder forud for den endelige beslutning om etablering af sikringsforanstaltninger. Vejledningen er således et værktøj for den professionelle bruger. Da denne vejledning forventes at skulle revideres løbende, er det af stor værdi for F&P og for vejledningens fremtidige brugsværdi at få brugernes kommentarer og forslag til forbedringer. Disse kan gives på til 2 Forsikringsselskabernes anvendelse af sikringsniveauer Ses der alene på risikoen for indbrudstyveri* og simpelt tyveri*, vil virksomheder have forskellige sikringsbehov alt efter, om det, der skal sikres, er varer til videresalg, almindeligt løsøre* eller programmer og programmer til eget brug (ikke til videresalg). Endvidere har det betydning for indbrudssikringen, om de genstande, der skal sikres, har stor interesse for en indbrudstyv, eller om de har lille interesse. Vi kalder det genstandens tyvetækkelighed*. I princippet kan man sige: jo mere tyvetækkelig genstanden er, jo bedre indbrudssikring kræves jo større koncentration og værdi af genstandene, jo bedre indbrudssikring kræves. Dette princip gælder altså både for en virksomheds varer til videresalg (lager), virksomhedens egne ting, herunder også edb-udstyr og virksomhedens programmer og data. F&P* har opstillet forslag til, hvorledes varer til videresalg defineres med hensyn til tyvetækkelighed og værdikoncentration. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 2

3 Virksomheder, der skal sikre egne data og programmer, skal altså tillige være opmærksom på, om der eventuelt kan være behov for at stille sikringskrav til edb-udstyr, andet løsøre eller til varer og varelagre. Hvis de definerede sikringskrav er forskellige for en konkret lokalitet, vil det være det mest vidtgående krav, der gælder. Endelig skal man være opmærksom på eventuelle myndighedskrav til bygningsudformning og indretning. Er der modsætninger mellem de sikringsforslag, der defineres af forsikringsselskabet i forhold til myndighedskravene, må der optages forhandling for at finde en løsning, der er tilfredsstillende for alle parter. 3 Sikring af hardware Selve edb-udstyret hardware dækkes i almindelighed af en løsøreforsikring*, erhvervsforsikring* eller edb-forsikring*. Til denne kan kobles dækning for omkostninger ved reetablering af tabte data og evt. dækning af det driftstab, der er en følge af skaden. Da programmer og data for det meste er integreret i selve edb-udstyret, kan de sikringskrav, der rettes mod beskyttelsen af programmer og data ofte få betydning for det hardware, det er installeret i. Hvis der fra en anden forsikring stilles højere sikringskrav til edb-udstyret, vil det som før nævnt være det mest vidtgående krav, der er gældende. 4 Sårbarhed Med skemaet i kapitel 5 kan man få hjælp til at fastsætte en faktor, der udtrykker den samlede værdi og sårbarhed for programmer og data. Skemaet er udviklet til erhvervsmæssig anvendelse, når der skal fastsættes krav til sikring af programmer og data. I skemaet foretages der tre analyser: Analyse A, vurdering af følsomhed Analyse B, konsekvens ved tab Analyse C, systemkonstruktion Hver analyse beskriver et antal risikoforhold med tilhørende tal-faktorer. Der vælges den risikobeskrivelse i hver af de tre analyser, der passer for den konkrete situation. Er der flere risikobeskrivelser inden for hver analyse, der passer på den konkrete situation, vælges den risikobeskrivelse med den højeste faktorværdi. Faktorværdierne fra valgte risikobeskrivelser i de tre analyser ganges med hinanden. Dette giver den samlede faktorværdi. Når den samlede faktorværdi er fundet, kan E-sikringsniveauet for den samlede installation bestemmes. De konkrete sikringskrav til det aktuelle E-sikringsniveau er specificeret i kapitel 6 til 10. Sikring af hardware er ikke omfattet af disse specifikationer. Opmærksomheden henledes dog på, at hvor programmer og data er integreret i edb-udstyret, da vil kravene nævnt i denne vejledning gælde som minimumskrav til edb-udstyret. Endelig henledes opmærksomheden på, at denne vejledning ikke specifikt tager stilling til eventuelle krav til opbevaring af oplysninger, som er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 3

4 5Beregning af faktorværdi for sårbarhed Analyse A Faktor Følsomhed 1 IKKE følsomme data. 1 Simple data, som umiddelbart kan hentes fra backup. 3 MINDRE følsomme data. 3 Simple data, som kan genskabes fra papirkopier (f.eks. bogholderidata). 4 FØLSOMME data. 4 Mere omfattende data, som vanskeligere lader sig genskabe (f.eks. produktionsdata og/eller større mængder data om ansatte). 12 MERE følsomme data. 12 Omfattende data, der meget vanskeligt lader sig genskabe (f.eks. produktionsdata med fabrikationshemmeligheder). 16 MEGET følsomme data. 16 Data tilhørende 3. part eller elektronisk værdihåndtering. Data lader sig ikke genskabe i fuldt omfang. Analyse B Faktor Konsekvens ved tab 2 Ingen eller mindre driftstop. Ingen direkte tab. 3 Ingen eller mindre driftstop. Data kan genskabes med begrænsede ressourcer udefra. 5 Mere omfattende driftstop. Genskabelse af data kræver særlig ekspertise. Datatab er ikke truende for virksomhedens eksistens, men kan skade image. 12 Betydeligt driftstop. Data og programmel er specielt designet og kan vanskeligt genskabes. Datatab kan true virksomhedens indtjening og dens position på markedet. 16 Omfattende driftstop. Datatab kan kompromittere virksomheden eller virksomhedens kunder. Virksomhedens eksistens er truet. Analyse C Faktor Systemets konstruktion 1 Mindre anlæg med op til 5 brugere. Ingen forbindelse til eksternt net brugere med fælles servere. Adgang til eksternt net brugere. Fast opkobling til eksternt net. 8 Over 100 brugere. Fast opkobling til eksternt net eller Brugere på flere faste adresser med adgang til systemet. 10 Over 100 brugere. Fast elektronisk kommunikation til stor brugerkreds. Kundeadgang til systemet. Virksomhedens samlede faktorværdi A x B x C A x B x C = Indplacering i E-sikringsniveau Samlet faktorværdi >240 E-sikringsniveau Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 4

5 Eksempel En mellemstor virksomhed har simple data dels i regnskabsfunktionen og i kundedatabasen og dels i selve produktionsanlægget. Alle data kan genskabes efter backup og papirkopier (analyse A, faktor = 3). De nævnte data er følsomme (analyse A, faktor = 4). Det er vurderingen, at ødelæggelse af data og genskabelse af data vil medføre omfattende driftstop (analyse B, faktor = 5), da specielt data til produktionsanlægget vil kræve ekspertbistand fra maskinleverandøren. Virksomheden har 38 arbejdspladser fordelt i administration og produktion (analyse C, faktor = 4). Sårbarhedsanalyse: Analyse A giver faktor 4 (der vælges den højeste af faktorværdierne 3 og 4) Analyse B giver faktor 5 Analyse C giver faktor 4 Virksomhedens samlede faktorværdi bliver 4 x 5 x 4 = 80. Virksomheden skal herefter placeres i E-sikringsniveau 1. 6 Sikring af programmer og data Sikring af programmer og data mod skader f.eks. tyveri, brand, hacking og virus er specificeret i fire forskellige E-sikringsniveauer, hvor E-sikringsniveau 0 er det laveste og E-sikringsniveau 3 er det højeste. Specifikationerne kan med fordel anvendes, når der erhvervsmæssigt skal fastsættes krav til sikring af programmer og data. Sikring af hardware er ikke omfattet af disse specifikationer. Opmærksomheden henledes dog på, at hvor programmer og data er integreret i edb-udstyret, da vil kravene også gælde som minimumskrav til edb-udstyret. For at indplacere en virksomhed i et bestemt E-sikringsniveau, skal virksomhedens edb-mæssige sårbarhed først beregnes. Dette kan gøres ved at anvende sårbarhedsskemaerne i kapitel 4 og 5. Hvis faktorværdien ligger lige i grænseområdet mellem to sikringsniveauer, må der i disse tilfælde foretages konkrete skøn over valget af de enkelte faktorværdier samt skøn over andre risikoforhold, der kan påvirke valget af E-sikringsniveauet. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 5

6 7Sikring af programmer og data, E-sikringsniveau Backup Der skal tages backup mindst hver 5. arbejdsdag. Backup skal gemmes i mindst 2 perioder, dvs. 10 arbejdsdage. Bemærkninger Backup skal omfatte alle data, men ikke programmel. Backup skal være funktionel og omfatte alle data. 0.2 Opbevaring af backup og programmer Backup, programmer og licensnumre til programmer opbevares i aflåst rum. Bemærkninger Der stilles ingen særlige krav til aflåsningsmetoden. 0.3 Brandbeskyttelse af edb-rum Der skal anbringes egnet DS-mærket håndslukningsudstyr*. Bemærkninger Slukningsudstyret bør anbringes i rummet foran edb-rummet. Ved store edb-rum bør der også anbringes slukningsudstyr i selve rummet. 0.4 Indbrudssikring af edb-rum og edb-system Servere skal enten anbringes i rum aflåst med mindst en Skafor-godkendt* lås eller tilsvarende. eller være sikret ved hjælp af en Skafor-godkendt* sikringsenhed til edbudstyr testet i henhold til standardtyvmetodens hovedgruppe 1* eller tilsvarende. Bemærkninger Låsekravet gælder programmer og data, men hvor dette er integreret i servere, gælder kravet også for servere. Skafor-godkendt sikringsenhed* til edb-udstyr kan være serverskab*, skinnesystemer m.v. 0.5 Sikring mod vandskader Servere skal placeres mindst 10 cm over gulv, hvis der findes vandførende installationer i rummet, eller hvis udstyret er placeret i kælderetage. Bemærkninger Vandførende installationer kan være centralvarmeanlæg, varmevekslere, brugsvandsanlæg m.v. Er der køleanlæg i rummet, skal man være opmærksom på ikke at placere servere, hvor der er fare for kondensdryp. 0.6 Sikkerhedspolitik, beredskabsplan og leverandøraftale Ingen krav. 0.7 Logon kontrol på serverinstallation (elektronisk), sikring af andre edb-funktioner Logon for brugere og administrator skal ske med anvendelse af individuelt password. Der må aldrig være nedlukning, disable account, logon denied eller tvungen skift af password for administrator. Programproducentens standardnavn for administratorkonto skal omdøbes. Pauseskærmfunktion skal passwordbeskyttes. Bemærkninger Foranstaltningerne skal sikre, at administratorkontoen aldrig kan låses, slettes eller anvendes af andre end administrator, samt at andre end brugeren ikke kan benytte tændte skærme. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 6

7 0.8 Sikring mod overspænding*, transienter* og ukontrolleret nedlukning Der skal etableres UPS på servere. UPS en skal testes 2-4 gange årligt. UPS en skal som minimum fungere som nødstrømsforsyningsanlæg. Der skal føres automatisk elektronisk logbog ved udfald for servere. Bemærkninger UPS er et udstyr, der kan rumme flere forskellige sikkerhedsfunktioner, bl.a. et nødstrømsforsyningsanlæg, der virker, når hovedstrømforsyningen afbrydes. Endvidere kan den indeholde beskyttelse mod transienter. 0.9 Kryptering af data Ingen krav Ordens- og vedligeholdelsesforhold Der skal holdes rent og ryddeligt omkring anlægget Programdokumentation (opbevares som backup) Ingen krav Virusskjold og beskyttelse mod ondsindede programmer Antivirusprogram installeres på server og pc ere/arbejdsstationer. Daglig scanning af server/serverpark. Bemærkninger Antivirusprogrammet bør opdateres for nye vira med jævne mellemrum, dog mindst hver 3. måned Firewall Ingen krav Køling Ingen krav Udlån Ingen krav Kassation af udstyr Ingen krav. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 7

8 8Sikring af programmer og data, E-sikringsniveau Backup Der skal tages backup mindst hver 5. arbejdsdag. Backup skal gemmes i mindst 2 perioder, dvs. 10 arbejdsdage. Bemærkninger Backup skal omfatte alle data, men ikke programmel. Backup skal være funktionel og omfatte alle data. 1.2 Opbevaring af backup og programmer Backup, programmer og licensnumre til programmer opbevares i aflåst dataskab, DS/EN 1047 (DIS 60)* i anden brandsektion i samme bygning, eller i anden selvstændig og aflåst bygning. Bemærkninger Der stilles ingen særlige krav til aflåsningsmetoden. 1.3 Brandbeskyttelse af edb-rum Der skal anbringes egnet DS-mærket håndslukningsudstyr*. Bemærkninger Slukningsudstyret bør anbringes i rummet foran edb-rummet ved døren til edb-rummet. Ved store edb-rum bør der også anbringes slukningsudstyr i selve rummet. 1.4 Indbrudssikring af edb-rum og edb-system Server skal enten anbringes i rum aflåst med mindst en Skafor-godkendt lås* eller tilsvarende eller være sikret ved hjælp af en Skafor-godkendt sikringsenhed* til edb-udstyr testet i henhold til standardtyvmetodens hovedgruppe 1* eller tilsvarende. Programlåse (dongler) placeres væk fra server og arbejdsstationer enten i dongleboks eller fastgjort på anden vis til bygning eller inventar. Udstyr, der rummer data og programmer, skal mærkes med et synligt unikt mærke. Bemærkninger Låsekravet gælder programmer og data, men hvor dette er integreret i servere, gælder kravet også for servere. Mærkning af udstyr* kan enten ske med en indgravering eller ætsning af et unikt nummer, kode eller navn. 1.5 Sikring mod vandskader Servere skal altid placeres mindst 10 cm over gulv. Bemærkninger Er der køleanlæg i rummet, skal man være opmærksom på ikke at placere servere, hvor der er fare for kondensdryp. 1.6 Sikkerhedspolitik, beredskabsplan og leverandøraftale Der skal foreligge en beskrivelse af procedurer for backup-rutiner og daglig drift. Der skal være udpeget en it-ansvarlig person. Elektronisk logbog for firewall skal gemmes i minimum 1 år. Der skal foreligge ledelsesgodkendt it-politik for og internetanvendelse. Bemærkninger Sikkerhedspolitik, beredskabsplan og leverandøraftaler bør som minimum opbevares med samme sikkerhed, som gælder for backup. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 8

9 1.7 Logon kontrol på serverinstallation (elektronisk), sikring af andre edb-funktioner Logon for brugere skal ske med tvungen skift af password. Der må aldrig være nedlukning, disable account, logon denied eller tvungen skift af password for administrator, dog skal der være periodeskift af password. Programproducentens standardnavn for administratorkonto skal omdøbes. Pauseskærmfunktion skal passwordbeskyttes. Bemærkninger Foranstaltningerne skal sikre, at administratorkontoen aldrig kan låses, slettes eller anvendes af andre end administrator, samt at andre end brugeren ikke kan benytte tændte skærme. 1.8 Sikring mod overspænding*, transienter* og ukontrolleret nedlukning Der skal etableres UPS på servere. UPS en skal testes 2-4 gange årligt. UPS en skal fungere som nødstrømsforsyning. UPS en skal beskytte servere mod kortvarige spændingsvarianter. Der skal føres automatisk elektronisk logbog ved udfald for servere. Der skal etableres tvungen procedure for nedlukning af servere og arbejdsstationer. Bemærkninger UPS er et udstyr, der kan rumme flere forskellige sikkerhedsfunktioner, bl.a. et nødstrømsforsyningsanlæg, der tilsluttes, når hovedstrømforsyningen afbrydes. Endvidere kan den indeholde beskyttelse mod transienter. Sikring mod kortvarige spændingsvarianter (overspændingsbeskyttelse) bør placeres så tæt på udstyret som muligt. 1.9 Kryptering af data Ingen krav Ordens- og vedligeholdelsesforhold Der skal holdes rent og ryddeligt omkring anlægget. Bemærkninger Serverrum bør ikke anvendes til andre formål Programdokumentation Der skal opbevares dokumentation for indgåede licensaftaler. Der skal opbevares dokumentation for egenudviklede programmer. Bemærkninger Aftaler og programdokumentation bør som minimum opbevares med samme sikkerhed, som gælder for backup Virusskjold og beskyttelse mod ondsindede programmer Antivirusprogram med online opdatering installeres på servere og arbejdsstationer incl. hjemmearbejdspladser. Definition af virusskjoldniveau for servere, arbejdsstationer incl. hjemmearbejdspladser. Antivirusprogram opdateres ugentligt. Kontinuerlig, on-access scanning af filer. Ledelsesgodkendt politik for indlæsning/download af data/filer. Sikker opkobling af bærbare pc ere/arbejdsstationer. Bemærkninger On-access scanning betyder, at filer scannes for virus, hver gang de åbnes. Dette er en normal facilitet i de fleste antivirusprogrammer. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 9

10 1.13 Firewall Firewall mindst software version. State full inspection (layer 4). Hjemmearbejdspladser skal have installeret program firewall. Regelmæssig kontrol af logfiler. Bemærkninger Alle computere har porte, de kan kommunikere igennem. Mange porte er afsat til specifikke formål, f.eks. anvendes port 8080 til internetkommunikation. Som standard står alle porte åbne. Firewall en lukker portene og åbner dem kun for kendte brugere til kendte formål. State full inspection layer 4. Denne type firewall afbryder forbindelsen mellem afsender og modtager og fungerer som en formidlingscentral Køling Ingen krav Udlån Ingen krav Kassation af udstyr Databærende medier i servere destrueres fysisk, eller alle sektorer på det databærende medie overskrives med et forskelligt mønster mindst 3 gange, såfremt udstyret overdrages til andre uden for virksomheden. Disketter, cd-rom er, dvd er og tapes destrueres fysisk, når de ikke skal anvendes i virksomheden længere. Bemærkninger Fysisk destruktion af harddiske, disketter, cd-rom er, dvd er og tapes, f.eks. ved opklipning. Med mønster menes en fast kombination af det binære talsystem (0 og/eller 1-taller). Det er muligt at købe programmer specielt designet til dette formål. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 10

11 9Sikring af programmer og data, E-sikringsniveau Backup Der skal tages daglig backup, som skal opbevares i min. 2 dage. Der skal tages backup hver uge, som skal opbevares i min. 2 perioder, dvs. 14 dage. Funktionstest ved fuld restore af backup minimum hver måned. Der skal være udpeget en backup-ansvarlig person. Bemærkninger Backup skal omfatte alle data, men ikke programmel. 2.2 Opbevaring af backup og programmer Ugentlig backup, programmer og licensnumre til programmer opbevares i aflåst dataskab, DS/EN 1047 (DIS 120)* i anden brandsektion* i samme bygning, eller i anden selvstændig og aflåst bygning. Den backup-ansvarlige person er også ansvarlig for korrekt opbevaring af backup. Bemærkninger Der stilles ingen særlige krav til aflåsningsmetoden af bygningen. 2.3 Brandbeskyttelse af edb-rum Der skal installeres godkendt ABA-anlæg*. Der skal anbringes egnet DS-mærket håndslukningsudstyr*. Bemærkninger ABA-anlæg betyder Automatisk Brandalarm Anlæg. Ved et godkendt ABAanlæg* forstås et brandalarmanlæg, der er projekteret, installeret og efterset i henhold til DBI s (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) forskrift 232. Slukningsudstyret bør anbringes i rummet foran edb-rummet ved døren til edb-rummet. Ved store edb-rum bør der også anbringes slukningsudstyr i selve rummet. 2.4 Indbrudssikring af edb-rum og edb-system Edb-anlæg med forskellig funktion skal placeres fysisk adskilt. Server skal anbringes i Skafor-godkendt serverskab*, klasse RØD*, testet i henhold til standardtyvmetodens hovedgruppe 1* eller tilsvarende eller i et edb-rum forsynet med Skafor-godkendt dør(e)*, testet i henhold til Standardtyv-metodens hovedgruppe 1*. Edb-rummet skal overvåges af et Skafor-godkendt AIA-anlæg (AIA-C)* eller tilsvarende, der mindst har dækning af ind- og udgangsdøre i grænsefladen* mod oplukning og gennembrydning samt rumovervågning* med antimasking*. Anlægget skal være forsynet med overvåget alarmoverførsel* med identifikation* til godkendt kontrolcentral*, samt at der installeres adgangskontrol (ADK)* til serverrummet identifikationsklasse 1, adgangsklasse B * eller tilsvarende. Programlåse (dongle) placeres væk fra server og arbejdsstationer enten i dongleboks eller fastgjort på anden vis til bygning eller inventar. Udstyr, der rummer data og programmer, skal mærkes med et synligt unikt mærke. Servere, arbejdsstationer og hjemmearbejdspladser udstyres med elektronisk sporingsudstyr. Bemærkninger Låsekravet gælder programmer og data, men hvor dette er integreret i servere, gælder kravet også for servere. Et adgangskontrolanlæg kan projekteres i henhold til F&P s* Sikringskatalog bind 1, Fane 100*. Et Skafor-godkendt AIA-anlæg* er et indbrudsalarmanlæg, der er projekteret, installeret og efterset i henhold til F&P s* forskrift for automatiske indbrudsalarmanlæg. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 11

12 Mærkning af udstyr* kan enten ske med en indgravering eller ætsning af et unikt nummer, kode eller navn. Elektronisk sporingsudstyr* kan f.eks. være radiosendere eller programmer, der gør edbudstyret sporbart via internettet. 2.5 Sikring mod vandskader Servere skal altid placeres mindst 10 cm over gulv. Bortset fra centralvarmeinstallation må der ikke være vandinstallationer i eller føres vandbærende rør igennem serverrum/maskinstue. Bemærkninger Er der køleanlæg i rummet, skal man være opmærksom på ikke at placere servere, hvor der er fare for kondensdryp. 2.6 Sikkerhedspolitik, beredskabsplan og leverandøraftale Der skal foreligge en beskrivelse af procedurer for backup-rutiner og daglig drift. Der skal være udpeget en it-ansvarlig person. Elektronisk logbog for firewall skal gemmes i minimum 1 år. Der skal foreligge ledelsesgodkendt it-politik for - og internetanvendelse. Der skal foreligge aftale med leverandør om genlevering af programmer og hardware. Der skal foreligge sikkerhedsprocedure for anvendelse af eksternt servicepersonale. Der skal foreligge en fortegnelse for klassificering af data og betjeningspersonale. Sikkerhedsprocedure, herunder underskriftsblanket om tavshedspligt for til- og fratrædelse af personale, der har administrative rettigheder på serverparken. Regelmæssig kontrol af logfiler fra firewall, herunder nedskrevet procedure for aktioner ved alle typer hændelser. Prioritering af rækkefølge for start af server, således at domæneservere og servere med kritiske data startes i funktions/prioriteret rækkefølge. Der skal foreligge skriftlig risikoanalyse, der skal fornys minimum en gang om året. Bemærkninger Sikkerhedspolitik, beredskabsplan og leverandøraftaler bør som minimum opbevares med samme sikkerhed, som gælder for backup. 2.7 Logon kontrol på serverinstallation (elektronisk), sikring af andre edb-funktioner Logon for brugere skal ske med tvungen skift af password. Der må aldrig være nedlukning, disable account, logon denied eller tvungen skift af password for administrator. Dog skal der være periodeskift af password. Programproducentens standardnavn for administratorkonto skal omdøbes. Pauseskærmfunktion skal passwordbeskyttes. Nedlukning ved forsøg på uautoriseret indtrængen. Beskyttet og overvåget ledningsføring uden for sikret område. Procedure for ekstern dataadgang (dial-back). Bemærkninger Foranstaltningerne skal sikre, at administratorkontoen aldrig kan låses, slettes eller anvendes af andre end administrator, samt at andre end brugeren ikke kan benytte tændte skærme. Ved sikret område forstås område, der er aflåst og ikke frit tilgængeligt. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 12

13 2.8 Sikring mod overspænding*, transienter* og ukontrolleret nedlukning Der skal etableres online-ups i serverrum, der er dimensioneret korrekt i forhold til drifttid ved udfald. UPS en skal testes 2-4 gange årligt. Switch i serverrum skal også beskyttes af UPS-anlæg. Der skal etableres lokal batterialarm på UPS. Servere skal sikres mod længerevarende spændingsvarianter*. Der skal etableres overspændingsbeskyttelse* på stærk- og svagstrømsinstallation. Der skal føres automatisk elektronisk logbog ved udfald for servere. Besked skal videresendes ved nedbrud evt. via , sms eller print. Der skal etableres tvungen procedure for nedlukning af servere og arbejdsstationer. Bemærkninger Sikring mod kortvarige spændingsvarianter (overspændingsbeskyttelse) bør placeres så tæt på udstyret som muligt. 2.9 Kryptering af data Ved udveksling af data over internet (http) med egen web-server skal SSL-protekol anvendes til kryptering. Brugeradgang skal passwordbeskyttes. Eksterne kommunikationslinjer til server/firewall skal være baseret på VPN (DES el. 3DES). Specielt på hjemmearbejdspladser. Bemærkninger VPN = Virtuel Private Network. DES og 3DES = Data Encryption Standard. Krypteringsstandard, hvor DES er en 64 bit krypteringsnøgle og 3DES er en 3 x 64 bit krypteringsnøgle Ordens- og vedligeholdelsesforhold Der skal holdes rent og ryddeligt omkring anlægget. Der skal etableres fast skriftlig procedure for service på soft- og hardware. Der skal foreligge skriftlig procedure for rengøring i serverrum/maskinstue. Serverrum må ikke anvendes til andre formål. Bemærkninger Service på soft- og hardware kan udføres af internt såvel som af eksternt personale Programdokumentation Der skal opbevares dokumentation for indgåede licensaftaler. Der skal opbevares dokumentation for egenudviklede programmer. Der skal opbevares dokumentation for alle versioner af egenudviklede programmer. Der skal opbevares opdateret dokumentation for version/filafhængigheder på programmørniveau. Bemærkninger Aftaler og programdokumentation bør som minimum opbevares med samme sikkerhed, som gælder for backup Virusskjold og beskyttelse mod ondsindede programmer Antivirusprogram med daglig online opdatering installeres på servere og arbejdsstationer incl. hjemmearbejdspladser. Definition af virusskjoldniveau for servere, arbejdsstationer incl. hjemmearbejdspladser. Kontinuerlig on-access scanning af filer. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 13

14 Ledelsesgodkendt politik for central viruskontrol før indlæsning/download af data/filer. Edb-systemer og programmer skal være opbygget i stand alone arkitektur. Der skal udarbejdes liste samt etableres spærring af gængse filformater, der kan bære vira. Der skal oprettes et karantæneområde for inficerede filer og filer under mistanke. Karantæneområdet må kun kunne betjenes af administrator. Sikker opkobling af bærbare pc ere/arbejdsstationer. Bemærkninger On-access scanning betyder, at filer scannes for virus, hver gang de åbnes. Dette er en normal facilitet i de fleste antivirusprogrammer. Filformater, der kan bære vira, er f.eks. VBS, EXE, BAT, PIF og COM. Stand alone arkitektur betyder her, at arbejdsstationer skal have et selvstændigt antivirusprogram kørende Firewall Stand alone firewall (selvstændig firewall), placeret forrest mod internetforbindelse. State full inspection (layer 4) Hjemmearbejdspladser skal have installeret mindst software firewall. Regelmæssig kontrol af logfiler. Der skal foreligge dokumentation for åbne portes anvendelse. Bemærkninger Alle computere har porte, de kan kommunikere igennem. Mange porte er afsat til specifikke formål, f.eks. anvendes port 8080 til internetkommunikation. Som standard står alle porte åbne. Firewall en lukker portene og åbner dem kun for kendte brugere til kendte formål. State full inspection layer 4. Denne type firewall afbryder forbindelsen mellem afsender og modtager og fungerer som en formidlingscentral Køling Serverrum/edb-stue skal drives med en konstant temperatur i henhold til edbleverandørens anvisninger. Bemærkninger Køleanlæg skal installeres, så der ikke kan opstå gener med kondensat og dryp. Drifttemperatur i edb-rum anbefales normalt til 19 C Udlån Der skal foreligge ledelsesgodkendt procedure for udlån af databærende medier, f.eks. bærbare pc ere. Bemærkninger Det er vigtigt, at procedurer for adgang og hemmeligholdelse af passwords beskrives, herunder også for hjemmearbejdspladser Kassation af udstyr Databærende medier i servere destrueres fysisk, eller alle sektorer på det databærende medie overskrives med et forskelligt mønster mindst 3 gange, såfremt udstyret overdrages til andre uden for virksomheden. Disketter, cd-rom er, dvd er og tapes destrueres fysisk, når de ikke skal anvendes i virksomheden længere. Bemærkninger Fysisk destruktion af harddiske, disketter, cd-rom er, dvd er og tapes, sker ved opklipning. Med mønster menes en fast kombination af det binære talsystem (0 og/eller 1-taller). Det er muligt at købe programmer specielt designet til dette formål. Vejledning til vurdering af sikring af edb-programmer og data side 14

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Indhold. SikringsOrdbogen Side 2 af 33 1. udgave, december 2014. Forord side 3. Om SikkerhedsBranchen side 4. Læsevejledning side 4

Indhold. SikringsOrdbogen Side 2 af 33 1. udgave, december 2014. Forord side 3. Om SikkerhedsBranchen side 4. Læsevejledning side 4 Side 2 af 33 Indhold Forord side 3 Om SikkerhedsBranchen side 4 Læsevejledning side 4 SikringsOrdbogen A-Å side 5 Side 3 af 33 Forord CCTV, ITV, TVO, tv-overvågning hvad hedder det? Er der forskel på en

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Tilslutningsaftale. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger. København, den. Direktør Jørn Knudsen

Tilslutningsaftale. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger. København, den. Direktør Jørn Knudsen Tilslutningsaftale Mellem og e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr.nr. - i det følgende benævnt Bruger den København, den For Brugeren: For e-nettet a/s: Direktør Jørn Knudsen e-nettet

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere