SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ"

Transkript

1 SKÆRBÆK - PROGRAM OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid 2. Indsatsområder 7 Strategi for områdefornyelsen TEMA indsatsbeskrivelse: TEMA 1 Projekt MULTIPLADSEN mødested og trafiksikkerhed TEMA 2 MARSKBYEN kulturarven som aktiv i byudviklingen TEMA 3 Stationen og Storegade liv i byen sociale/kulturelle tiltag TEMA 4 bevæg dig.. oplevelser, sundhed og læring 1 3. Handlingsplan og budget Investeringsredegørelse Organisation 21 Programmet er udarbejdet i perioden maj til oktober 2014 med deltagelse af TEKNIK & MILJØ Ejendom Plan Drift v/ fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Tlf Mail: Byfornyelseskonsulent, arkitekt MAA Christel Ebsen CEByfornyelse Tlf Mail: samt SkærbækErhverv og Borgerråd med en lang række deltagere fra lokale foreninger og interesserede borgere. Desuden har deltaget: Landskabsarkitekt Helene Plet v/ MOVE Arkitektur, Esbjerg samt Christian Kjær-Andersen(drift), Anders Hørby Pedersen (trafik), Yrsa Schmidt (belysning) m.fl., alle. Fotos og illustrationer er hvor det ikke er nærmere angivet ved CEByfornyelse og MOVEarkitektur. Forsiden samt vignetter viser MOVEarkitektur forslag til Multiplads, Pkt. omkring Kløverstierne og omkring anvendelsen af tomme grunde ved fx Jernbanegade er uddybet i jan

3 Forord Skærbæk er med ca indbyggere den største centerby i. Med sin beliggenhed ved Rømø og i marsken har byen helt særlige naturgivne forudsætninger for at udvikle sin egen identitet - og dermed sin rolle som bosætnings- og turistby. modtog i juni 2013 meddelelse fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om reservation af udgiftsramme for 2013 på kr til områdefornyelse til Skærbæk by. s eget bidrag vil udgøre som minimum kr har omstruktureret, hvorfor programmet efter aftale fremsendes til 1. december måneder forsinket. 2 Med et indbyggertal lige over på daværende tidspunkt har ikke søgt om LAG støtte i forbindelse med områdefornyelsen. Det samlede rådighedsbeløb for gennemførelsen er beregnet til kr , hvilket danner grundlag for budgettet under pkt. 3 Handlingsplan og budget. Samarbejde om programmet Porten til Rømø SkærbækErhverv med flere foreninger har bidraget konstruktivt til selve ansøgningen om områdefornyelse. Da Tønder Kommune havde modtaget reservation af midlerne til områdefornyelsen, aftalte kommunen og paraplyorganisationen SkærbækErhverv med Borgerråd m.fl. det videre forløb for samarbejdet i programfasen. Ansøgningens tema-opdeling gav anledning til at danne TEMA arbejdsgrupper med deltagelse af en række aktive foreningsvalgte samt udpegede lokale nøglepersoner og fremtidige partnere fra bl.a. erhvervslivet og virksomheder, der vil blive berørt af initiativerne. Samlet har det givet forslag til prioritering af indsats og aktiviteter. Planer og ideer blev præsenteret på et borgermøde den 8. oktober 2014 (se artikel) og blev meget positivt modtaget af de ca. 80 fremmødte borgere. Med områdefornyelsen går startskuddet til den proces, der skal til for at få klarlagt og koordineret de initiativer og indsatser ud over områdefornyelsen, der kan tydeliggøre byens dobbelte identitet: marskbyen og porten til Rømø. Det videre arbejde med forskønnelse og oplevelser De valgte tematiske indsatser i programmet ligger i forlængelse af ansøgningen. Indsatserne er med forskønnelse og oplevelser som fælles overskrift fordelt med stor økonomisk vægt på en konkret synlig forbedring og omdannelse af store åbne parkeringsarealer til aktiv plads. Det samme gælder for den GRØNNE PLAN for øvrige ledige arealer i bymidten til glæde i hverdagen for både borgere og turister. Planen omfatter også oplevelsesstier og kommune(by- )skoven og planteskolegrunden, der får nyt liv af især skolebørn i fremtiden! Hele den synlige omdannelse sigter mod at inspirere det langsigtede strategiske udviklingsarbejde og udredning af fremtidige muligheder i bymidten, hovedgadens vigende detailhandel m.v. Undervejs prioriterer områdefornyelsen at støtte nytænkning og initativer fra virksomhederne langs hovedgaden og i bymidten. Områdefornyelsen er forankret i afdelingen for Ejendom Plan og Drift i Teknik og Miljø Forvaltningen. Denne afdeling fungerer som sekretariat med bistand fra eksterne konsulenter og med en projektgruppe, der sikrer den tværfaglige koordinering mellem de forskellige forvaltninger: Sundhed, Vej, Fritid og Kultur, Børn & Unge m.fl. Tak til de mange aktive deltagere i hele forløbet. Godkendt af Kommunalbestyrelsen i den 27. november 2014.

4 1. Områdebeskrivelse Områdets afgrænsning Hele Skærbæk by er fortsat omfattet. Der påregnes i praksis en mindre udvidelse af arealet omkring kommuneskoven, idet den oprindeligt viste afgrænsning ikke følger det matrikulære ejerskab. Afgrænsningen kan muligvis ændre sig i takt med de endelige planer for den nye anvendelse af byskoven og der sendes forinden revideret kortbilag til godkendelse i MBBL (Mininixteriet for by, bolig og landdistrikter). 3 Bykarakteristik - og bebyggelse Skærbæk er vokset fra at være landsby på geest randen mellem Ribe og Tønder til i dag at være stations- og handelsby. Byen har tidligt fungeret som brohoved til vadehavsøen Rømø og er også efter dæmningens anlæggelse fortsat porten til Rømø. Skærbæk er tidligere kommunecenter i Skærbæk Kommune. Byen indgik med kommunalreformen i som den største centerby med ca indbyggere. Tønder by er i dag kommunecenter med ca indbyggere ud af en kommune med ca indbyggere i alt. Skærbæk har en usædvanlig købstadskarakter for en marskby og en usædvanlig lang historie til at bekræfte det, der kan iagttages i bybilledet. Mønstret i byens gadenet har ligget fast fra midten af 1800-tallet med et bycentrum omkring Storegade i dag byens butiksstrøg præget af karakteristiske større bygninger fra den dansk-tyske periode og et rart sted at mødes på trods af et vist forfald. Der er ledige bolig- og erhvervslejemål og flere tomme grunde efter nedrivninger. Hovedvejen øst for det oprindelige bycentrum blev åbnet i 1863, mejeriet og møllen opførtes i 1880'erne og jernbanen kom i Den gamle handels- og stationsby har således gennem det seneste århundrede udviklet sig omkring jernbanen, hovedvej 11 (samt 175) og kirken fra 1200-tallet. Den senere byudvikling med nyere erhvervs- og boligområder og skole, plejehjem m.m. er sket hovedsagelig nord og syd for centrum. Kulturstyrelsens Vadehavsatlas påpeger, at byens profil er bevaringsværdig ud mod marsken særligt mod vest. Kultur- og arkitekturarven og byforskønnelse generelt har dog ikke spillet nogen strategisk og synlig rolle i markedsføringen af byen og bymidten, der i stedet for over de sidste år har forstærket udviklingen af et nyt turist- og handels centrum vest for den ældre bymidte. Se modstående side med områdeafgrænsning og bymønster. Udfordringer By- og befolkningsudviklingen over det sidste årti falder sammen med bl.a. kommunalreformen og finanskrisen og har gjort Skærbæk udsat som mindre stationsby. Byen kan efter store private og offentlige investeringer i især den vestlige del af byen kan se frem til - manglende sammenhæng i en tiltagende skæv og uskøn byudvikling (jvf. dog kommunal og privat satsning på at imødegå denne udvikling i Jernbanegade-karréen) - ledige boliger, butikker og erhvervsarealer/grunde i bymidte og et accelererende forfald i spiral hvis/når svigt i investeringer og faldende huspriser, der understøtter oplevelsen af forandringen og nedturen.. - manglende samarbejde om fx strategi for byens fremtidige grundlag for overlevelse: turisme-udviklingen målt også i arbejdspladser og omsætning - manglende inspirerende møde- og udeopholdssteder i det fri pladser/torve for borgere og turister - manglende sammenhængende plan for udeophold samt indsats for trafikale tiltag/sikkerhed i hovedgaderne - manglende indsats for bevaring af bygningsarven, især den dansk-tyske kulturarv

5 Kort over områdeafgrænsning af områdefornyelsen og bymønsteret 4 Kommune (by-) skoven indgår i de nye planer og afgrænsningen tilpasses. Ændres områdeafgrænsningen sendes nyt bilag frem til MBBL.

6 Vision og indsats Det overordnede mål med områdefornyelsen i en by af denne størrelse og indbyggertal er at sikre, - sammenhængskraften på tværs, så initiativer og tiltag under områdefornyelsen kommer hele byen til gode uanset om man bor i de nyere boligområder eller i selve den ældre bymidte - private investeringer følger op i fælles forståelse af områdefornyelsens vision, mål og indsats - byens samlede værdi øges som et godt sted at bo og bosætte sig - byens muligheder og ressourcer udbygges og udnyttes maksimalt i forhold til turisme og 1-dags besøgende fra Rømø og marsklandet i øvrigt. Områdefornyelsens tematiske indsatsområder søger at imødegå udfordringerne. Nogle af de bærende temaer i kommuneplanen for inspirerer også i Skærbæk: BOSÆTNING, KULTURARV, SUNDHED 5 Fremtid Det er håbet om 5 år, at områdefornyelsens indsatser overordnet har modvirket tilbagegang i detailhandlen og bidraget til at øge antallet af besøgene og dermed indirekte øget bosætningskvaliteterne i Skærbæk og det samlede befolkningstal. Som delmål sættes under overskriften forskønnelse og oplevelser for borgere og turister, at byens identitet og profil udadtil - porten til Rømø -- såvel som indadtil i egen kommune er blevet styrket ved f.eks.: at der er etableret en ny og veldesignet multiplads som fælles mødested og med tilbud om oplevelser til alle at pladsen bidrager til en bedre trafikal afvikling, bedre parkeringskultur og mere naturlig sammenhæng mellem den gamle by med handelsgade og den nye by med de større supermarkeder at trafiksikkerheden er forbedret i bymidten ved, at dele af trafikplanen er gennemført at synliggørelsen af MARSKBYENS kulturarvsværdier bidrager væsentligere end tidligere i udviklingen af Skærbæks vigtige rolle i kystturismen og helårsturismen at bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende og sundere udbud af boliger i bymidten at byens balance er genoprettet ved fx erhvervsarealer i bymidte helt eller delvist, herunder de m2 kommune jord har tiltrukket investorer og/eller bidrager positivt i bybilledet både i indretning og anvendelse at det fysiske miljø i hovedgaden er forbedret ved istandsættelse af de ældre ejendomme med butikker at der i detailhandlen er fortsat bedre samarbejde om initiativer, der bygger på oplevelser og turisternes behov og at man minimum har fastholdt, men helst øget gadens samlede omsætning at en grøn plan har skabt fællesskab på tværs af generationerne og muliggjort realisering også af de unges drømme i hverdagen og ønsker til byens tilbud herunder skolens tilbud om bevægelse og læring.. at der er skabt anderledes inspirerende opholds- og mødesteder på ruter rundt i byen og at alle unge som ældre og gæster - har fået bedre muligheder for at mødes uformelt i byen og i det nære landskab og blive klogere undervejs på natur & kultur

7 6 Fra præsentation af opsamling på temaerne - juni 2014

8 2. Indsatsområder I programfasen har SkærbækErhverv, Borgeråd m.fl. foreninger drøftet TEMAERNE for indsatsområderne og prioriteret forslag til aktiviteter, både indenfor og udenfor budgettet for områdefornyelsen. TEMAer for indsatsområderne TEMA 1 Projekt MULTIPLADSEN TEMA 2 MARSKBYEN TEMA 3 STATIONEN OG STOREGADE liv i byen TEMA 4 bevæg dig.. 7 Strategi for områdefornyelsen Der er mellem foreningerne og kommune god enighed om strategien for gennemførelsen af områdefornyelsen (tallene henviser til TEMAERNE 1-4). Tidsplanen tilpasses endeligt, når godkendelse af programmet foreligger. Den synlige kommunale indsats på Multipladsen prioriteres (1) og gennemføres i Anlægsarbejderne og forbedringerne på Multipladsen forventes at inspirere de offentlige og de private virksomhederne omkring pladsen, bagved og langs hovedgaden til nye initiativer, arrangementer og investeringer og skabe bedre vilkår for både turister og borgere, unge som gamle. Aktivitetsgruppen bag Kløverstierne har ambitionen om at være først med noget synligt og skyde områdefornyelsen i gang for alle- med løb, motion og oplevelser- gerne i løbet af sommeren Ruteføringer og etablering bygger i høj grad på frivillig indsats. Der planlægges pt. samarbejde med Kløversti-gruppen under områdefornyelsen i Bredebro om fælles indkøb af Friluftsrådets designede skilte (i regi af kommunens driftsafdeling). Midlerne under områdefornyelserne er i begge tilfælde særligt afsat til dette formål. En synlig indsats øger borgernes tillid til områdefornyelsen og nu sker der noget NYT her.. Al opgravning og anlægsarbejde på pladsen og stier koordineres med øvrige planlagte arbejder (1 + 4) ved andre ledningsejere, så som vand, kabel (planer afdækkes endeligt) for at øge den fælles merværdi til byens fordel. Koordineringen vil være afgørende for tidspunktet for udførelsen. Tema- og Aktivitetsgrupper arbejder aktivt på at blive samarbejdspartnere, fx Skærbæk Distriktsskole på realisering (3) og konkret nyindretning af de nye ude-aktivitetsarealer på den tidligere planteskole-grund som særligt bidrag til de nye krav om læring og bevægelse i skolereformen. Områdefornyelsens budget afspejler den grundlæggende finansieringsstrategi jf. ovenfor, hvordan områdefornyelsens midler i vid udstrækning anvendes strategisk til at sikre et godt udgangspunkt for en aktivitet eller et projekt i forhold til fx at opnå yderligere finansiering fra fonde o. lign. støtter derfor udarbejdelsen af ansøgninger fra foråret 2015 (1-4) til fonde m.m. om yderligere midler til f x udbygning af projekter o. lign. for at supplere den kommunale og offentlige investering (jf. også Investeringsredegørelsen) og samtidig øge synlighed af indsatserne, der herefter med en positiv udviklingsspiral eller dominoeffekt øger engagement blandt borgere, erhvervsliv for i sidste ende at tiltrække turister og ikke mindst standse fald i beboertallet i byen.

9 Fra efteråret 2015 planlægges informationsmøder for ejerne (2) om mulighederne for at få tilskud over bygningsfornyelsen. udarbejder procedurer for ansøgning og tildeling af midler. Formidling af områdefornyelsen og løbende status indtager en særlig position og der er allerede nu oprettet hjemmeside hvor borgerne kan følge projekterne, få at vide hvem de kan /skal kontakte og især nyt fra aktivitetsgrupperne, der selv kan lægge ind! Derudover laves 1-2 nyhedsbreve, udstilling af fx multiplads projekt samt kort over Kløverstierne m.m. i butik på hovedgaden og/eller i Fritidscenter, bibliotek samt vinduerne ved Skærbæk Avis på Ribevej. Der er afsat midler til borgerinitierede projekter (2+3) til f.eks. kunst og kultur, der bevilliges på baggrund af en strategi og kommissorium aftalt med Historisk Forening og SkærbækErhverv/Borgerråd og i partnerskab med f.eks. Rømø Turistforening, Center for Kystturisme, Institut for Detailhandel og som vil skabe nye veje, men også ejerskab og målelige oplevelser i hverdagen. SkærbækErhverv/Borgerråd sikrer ved områdefornyelsens afslutning den videre forankring af områdefornyelsens initiativer og projekter som del af exit-strategi (3). Alle aktiviteter er planlagt og udføres i samarbejde med den relevante forvaltning fra tidligt i processen over tilsyn og overdragelse til drift - for at understøtte og sikre den bedst mulige integration i den øvrige kommunale planlægning. Samtidig oplever borgerne en ansvarlig forankring af samarbejdet borger og embedsmand med navn på - også som del af exit-strategi (3). Der nedsættes ekstern borger-følgegruppe såvel som intern kommunal projekt-følgegruppe, der kan mødes efter behov og kvalitetssikre eller kurssikre områdefornyelsen løbende. 8 STRATEGI FOR PROCES OG GENNEMFØRELSEN VI SKAL SKABE SYNLIGE RESULTATER FØRST MED KLØVERSTIERNE ELLER MULTIPLADSEN VI SKAL SIKRE MOMENTUM - SÅ FOLK IKKE BLIVER TRÆTTE OFENTLIGE ENGAGEMENT ER KATALYSATOR FOR PRIVAT ENGAGEMENT OG INVESTERING PRIORITERE OG TÆNKE LANDSIGTET!

10 2.1 TEMA Projekt MULTIPLADSEN mødested og trafiksikkerhed Fælles indledning Skærbæk Fritids- og kursuscenter tiltrækker årligt ca gæster. Centret ligger ved den nyere vejadgang til byen Nørre Skærbækvej og råder over en hytte by med ca. 70 hytter. Centret ligger sammen med et par store dagligvarebutikker; et rådhus, der er blevet til omdannet til Sundhedshus; et Sundhedscenter, der nu huser den kommunale hjemmepleje samt en glemt park midt imellem, der ligger fint med åbent vue til idrætsbanerne i baggrunden. Omdannelsen af området i løbet af 2014 har betydet nye øjne og fælles mulighed for at se på de store og forblæste vej- og pladsarealer på en ny måde og de har understøttet idéen om en multiplads. 9 Fælles mål, indsats og aktiviteter (i f. vision) betyder at der er etableret en ny og veldesignet multiplads som et aktivt velkomst- og mødested for borgere og turister - og med tilbud om aktiviteter og oplevelser til alle ved f.eks. at forskønne og nyindrette færdselsarealer gennem ny belægning, beplantning og belysning at pladsen bidrager til en bedre trafikal afvikling, bedre parkeringskultur og mere naturlig sammenhæng mellem stationsbyens handelsgade og den smukke museumsbygning ved handelsgadens begyndelse og giver lyst til at opsøge bymidten og gå rundt at trafiksikkerheden er forbedret i bymidten ved, at dele af trafikplanen er gennemført PROJEKT Der er mange interessenter, men også stor vilje til forandring og omdannelse af parkeringsarealerne. En workshop med især borgere, fritidscenter og foreninger gav mange forslag og ideer til byens og foreningernes brug af arealerne. Det gav også grundlaget for et skitseprojekt, der over sommer og efterår 2014 er forhandlet og løst i fællesskab med de forskellige parter/naboer og deres særlige behov for f. eks. parkering. Skitseforslaget skal imødekomme en fælles ambition om en plads, der løbende kan udbygges eller omdannes med aktiviteter som dans, café servering, leg, skater miljø, ophold i skygge og rumme vadehavsmarked, byfest med gøgl og cirkus, juletræ m.m. en plads, der kan inspirere i hverdagen med nye oplevelser - fra turist til idrætsudøver på vej en plads, der forbinder 2 bydele og genskaber sammenhængen i byen en plads, der er driftssikker - og tilpasset de lokale vind- og klima forhold en plads, der giver liv i byen. og giver plads til de unge, der venter på vej hjem, skaterne m. fl. Det viste skitseprojekt omfatter den ene asfalterede vejbane brydes op og indrettes som forbindelses- og aktivitetsareal fra Storegade for gående med ny beplantning, belysning og inventar der etableres trafiksikker overgang for gående fra Storegade og videre til aktivitetsarealet den eksisterende, men oversete park trækkes ud på pladsen og den fremtidige anvendelse af parken vil vise, hvor f.eks. de ny/e stiforbindelser m.m. skal etableres, evt. oprydning i beplantning m.m. opsætning af stander med oversigtskort m.m. som startpunkt for alle 4 tema-kløverstier, folder samt kløversti-skiltning i bymidte (jf i budget) Pladsen i fremtiden udføres inden for de økonomiske rammer af områdefornyelsen. Mange ideer om aktiviteter kræver dog længere tid at lande, udføre og finansiere og koordinere. Flere foreninger har derfor allerede før udførelsen foreslået at nedsætte en aktivitetsgruppe for pladsen.

11 Skærbæk Fritidsog kursuscenter Dagligvarebutikker 10 Sundhedshuset Sundhedscentret med hjemmeplejen Eksisterende Bypark Øverst, Illustrationsplan (MOVE) med signaturer for alle mulighederne på Multipladsen (se for- og bagsiden) Nederst, perspektiv fra plads (MOVE) set mod center og parkeringsplads.

12 2.2 TEMA MARSKBYEN kulturarven som aktiv i byudviklingen Fælles indledning Center for Kystturisme har gennem de sidste års analyser påpeget betydningen af byerne i baglandet for de mange turister i kystsommerlandet og især den triste konklusion, at ca. 70 % af turisterne oplever disse byer som nedslidte. 11 Multipladsen vil til en vis grad retablere den oprindelige bystruktur og byde på en bedre afslutning og dermed bedre oplevelse af byen. Skærbæk har måske i modsætning til mange andre stationsbyer i baglandet - en unik position, geografisk beliggenhed og stedbunden potentiale. Skærbæks kulturarv både den synlige arkitektoniske såvel som den usynlige lokalhistoriske skal således mere frem i rampelyset Fælles mål, indsats og aktiviteter (i f. vision) betyder at MARSKBYENS kulturarvsværdier bidrager væsentligt i udviklingen af Skærbæks vigtige rolle i kystturismen og helårsturismen ved f.eks. at finde nye veje til at formidle og præsentere byens historie på, som kan indgå aktivt i markedsføringen af byen at byens bevaringsværdige miljø og huse er forbedret og der ligger registrering og vejledninger for den enkelte grundejer og måske en årlig præmiering eller lignende til at styrke indsatsen efter sprossekasse ved områdefornyelsens afslutning at der er skabt forståelse og dermed grundlag for en bevarende bedre byggeskik hos de private grundejere og en mere målrettet byfornyelsesstøtte fra kommunen at det fysiske miljø i hovedgaden er forbedret ved istandsættelse af de ældre ejendomme med butikker at bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende og sundere udbud af boliger i bymidten Formidling af det bevaringsværdige Skærbæk Byvandringer og udstillinger Der er gode erfaringer og meget stor tilslutning til lokale byvandringer, der arrangeres af MuseumSønderjylland i samarbejde med temagrupper og lokale foreninger. I Skærbæk er det Historisk Forening og Lokalhistorisk Arkiv. Formålet med vandringerne er en del af processen med at skabe bevidsthed og stolthed over arkitekturen og historien.. Bredebro udstilling og byvandring i august 2014

13 Den sønderjyske (grænse-) historie, den karakteristisk tilpassede byggestil, marsk og vadehav rummer helt særegne kvaliteter, der er fælles og til rådighed for alle. Bedre Byggeskik - og Genforeningsperioden udgør et særskilt arkitekturhistorisk bidrag til egnshistorien, som man ikke har brugt kræfter på at understøtte hidtil og hvor s centerbyer rummer et stort potentiale. Holbæk Museum har udført en meget detaljeret og omfattende udstilling om Bedre Byggeskik. Udstillingen er redigeret i forståelse med Holbæk Museum - og tilpasset til sønderjyske forhold, stiltræk m.m. samt til udstillingsmulighederne, lige nu i Bredebro i en tom butik med god erfaring og besøg. Indsatsen er derfor i samarbejde med MuseumSønderjylland og temagruppen, herunder Historisk Forening med konsulentbistand at genanvende dele af udstillingen samt tilføje nye, dvs. at stå for en særlig oplysningsindsats om stationsbyens arkitektur i foredrag, byvandringer og andre gode ideer? (jf ) med udstillingsaktiviteter evt. leje af eksisterende udstilling Bedre Byggeskik fra Holbæk og/eller opbygning af ny udstilling med fotos og lokalhistorie Leje af tomt butikslokale, som samtidig synliggør områdefornyelsen og lokalhistorisk arkiv/arkitektur + evt. yderligere hvis åbent for info om bygningsfornyelsen Foredrag + byvandringer, honorar samt leje/kaffe i Fritidscenter Bygningsfornyelse Sprossekasse har fortsat god erfaring og tradition for at oprette såkaldte sprossekasser et begreb, der reelt dækker over lokale rådgivende bevaringsudvalg med brede kommissorier omkring de afsatte bygningsfornyelsesmidler. Der udvikles i forbindelse med områdefornyelsen en særlig målrettet bygningsfornyelsesstøtte og strategi for synlig indsats i gadebillede, herunder kriterier for tildeling. Bygningsfornyelsesmidlerne anvendes således kvalificeret; registreringer og historier bruges til præsentationer på borgermøder til at skabe forståelse for krav til støtte til bygningsforbedringer og til at sikre et varieret og tidssvarende udbud af boliger Den kommunale EJENDOM PLAN DRIFT afdeling fungerer som sekretariat og laver alt sagsforberedende arbejde og indstillinger m.m. Det påregnes, at der afholdes offentligt informationsmøde om bygningsfornyelsen i løbet af Det sker efter foregående formidlingsindsats f.eks. i samarbejde med Skærbæk Avis og øvrig lokal presse. at der udformes lokal folder om mulighederne før mødet og efterfølgende distribution lokalt som indlæg i den lokale presse. Folder udformes efter aftale med f.eks. Borgerrådet som afsender, der herefter på baggrund af deres lokalkendskab kan tage direkte kontakt til bygningsejere at der nedsættes et lokalt bevaringsudvalg med sammensætning og prioriteringer som erfaret i fx OF Højer og OF Bredebro at lokal repræsentant/er for sprosse-kassen deltager i samarbejder eller udvalg, hvor bevaringsværdierne er på spil som f.eks. bevarelse af betydningsfulde bygninger i byens historie, jf. også SAVE registreringer som redskab (SAVE ved kommune uden for OF) at registreringerne kan sammenfattes til lokal mini-bevaringsguide/stilblade og/eller facade- og skiltemanual til formidling i hverdagen, i foreninger som Historisk Forening og Museum Sønderjylland, samt til info ved ansøgninger om byggetilladelser at udvalgets erfaringer anvendes konstruktivt i samspillet med kommunen til et oplæg om en mere bevaringsorienteret revision af lokalplanlægningen for bymidten (LP ved kommune uden for OF).

14 2.2.3 TEMA rute for én af de 4 Kløverstier: den kulturarvs-historiske Kulturarvs- eller historisk kløversti Aktive i temagruppen Kulturarv har allerede i programfasen arbejdet sammen med temagruppen under bevæg dig og været ude og registrere ruter rundt i byen ved at bruge eksisterende forbindelser, men i en ny sammenhæng, dvs. der arbejdes med særlig skiltning/oplysning om by- og bygninger, (lokal-)historie og arkitektur + levet liv i forbindelse med tema: kulturarvsstien. Forslag til stiforløb og anlæg af stier, se Friluftsrådets initiativ, jf. har vist sig oplagt at integrere i områdefornyelsen, så Bredebro sammen med Løgumkloster (lige nu) og nu Skærbæk er kommunens øvrige centerbyer godt på vej til at blive en del af det landsdækkende initiativ. Friluftsrådet har udviklet et fælles enkelt skilte-design i meget god kvalitet og national hjemmeside. Enhver turist og borger kan gå ind og finde ny inspiration til at gå eller at løbe en tur i nabolaget. 13 Kristelig Dagblad okt Den levende historie Der er mange måder at fortælle en god historie på også den lokalhistoriske om hvem der har boet hvor og haft betydning for byen. Det væsentligste er at formidle og levendegøre det karakteristiske måske oprindelige - daglige liv og rødder med marsk, får, handel og tæpper, som Skærbæk bygger på og har sin grundlæggende identitet i. Sønderjylland og især er hjemsted for et stort antal fastboende kunstnere og området tiltrækker fortsat flere og flere. Det er et meget stort lokalt aktiv, som kunstnerne selv i forskellige sammenslutninger forsøger at synliggøre og at tiltrække besøgende netop med deres bidrag og inspiration fra lokalområderne og særligt fra Vadehavet. Det er oplagt at samarbejde med denne kreds både i forhold til at fortælle historien, men også i forhold til at udvikle nye veje og nye oplevelser med lokale rødder. Skærbæk Historiske Forening har et omfattende materiale og ønsker gerne i samarbejde med SkærbækErhverv og handelsstanden og Rømø turistforening og Center for Kystturisme, at udvikle nye veje at fortælle byens historier på, f.eks. gennem installationer i samarbejde med kunstner/e i lyd eller skulptur, events og med støtte fra fx Kunstfonden nyt initiativer der synliggør marskbyen og understøtter oplevelsen af handelsgaden (se også 2.3.1) Om min bedstefars historie i Skærbæk er en lydinstallation, brugt på Vadehavsfestivalen 2010 ved Hans Sydow også kendt for MUSIKTOR- VET i København

15 14 Foto: Bent Schulz Fra lokal Skærbæk kunstners hjemmeside som eksempel med tydelig inspiration af Vadehavet og fuglene. Kunstneren har ligeledes udført den store kakkel, der er opsat 2014 flere steder for at markere VerdensNATURarven.

16 2.3 TEMA STATIONEN OG STOREGADE liv i byen sociale og kulturelle tiltag Fælles indledning har taget initiativ til at retablere Jernbanegade-karréen med nedrivninger og nybyggeri. Oprydningen var et modtræk med det stigende forfald, der påvirkede hele den østlige bydel med butikslukninger og et døende stationsområde. Der er fortsat m2 ledigt grundareal i karréen - og der er fortsat en trussel mod den handelsmæssige balance i byen. De stadig færre butikker i Jernbanegade og en station, hvor de administrative lejemål er opsagt pr. 1. oktober 2014 gør det fortsat vanskeligt at tiltrække liv på denne side af gaden. At stationen ligger som afslutning på en akse med Jernbanegade i direkte forlængelse af handelsgaden Storegade gør det bymæssigt og strukturelt vigtigt at finde en løsning, der skaber liv. Effekten af investeringerne og livet på Multipladsen øger ligeledes behovet for gode bymæssige løsninger i området for dette tema. 15 Der er i 2014 udarbejdet TRAFIKPLAN for Skærbæk, der har bidraget til at afslutte en årelang diskussion om trafikken på hovedgaden samt omkring skolen. har afsat midler til løsninger, der kan integreres med områdefornyelsen. Fælles mål, indsats og aktiviteter (i f. vision) betyder at der er et styrket handlekraftig og samarbejdende Erhvervsforum eller SkærbækErhverv, der aktivt bidrager til små som store initiativer, der bygger på oplevelser og turisternes behov og at man minimum har fastholdt, men helst øget gadens samlede omsætning og at forum fortsætter områdefornyelsens indsats Udvikling i Storegade hoved- og handelsgaden Byens erhvervs- og handelsliv har inden for det sidste år samlet kræfterne og nu organiseringen i SkærbækErhverv og herunder etableret flere arbejds- og initiativgrupper, som dels søger f.eks. at få sammenhængskraft mellem butikkerne og dels ihærdigt søger at få et overblik over fremtidige udvikling og muligheder, også set i lyset af flere tomme butikslejemål. Områdefornyelsen støtter den igangværende proces med konsulentdeltagelse i gruppemøder og arrangementer, herunder inspiration og invitation til f.eks. andre ildsjæle fra andre mindre stationsbyer og fra Institut for Detailhandel, tidl. Center for Kystturisme samt Tønder Erhvervsråd (der arbejder med turisme som en af hovedoverskrifterne!) mindre udredninger som f.eks. interviews blandt butiksdrivende og deres fremtidsplaner, herunder generationsskifte, for at få et retvisende billede af status Stationen og Jernbanegade og karréen Stationen er ejet af DSB og lejet af, der dog pr står uden lejer i ventesalsarealet, ca. 140 m2. Det ledige lejemål samt de ledige arealer, ca m2, i Jernbanegade-karréen repræsenterer de aktive muligheder for at påvirke udviklingen i den ende af byen og dermed støtte de tilbageværende butikker i selve gaden. Karréens NETTO og REMA1000 dagligvarebutikker tiltrækker især kørende - kunder i stort tal, men rummer disse kunder kun et stort potentiale for liv i den ende af byen, HVIS der er noget at komme efter til fods?? Områdefornyelsen støtter derfor

17 fælles initiativer til en anvendelse af stationsbygningen til sociale eller kulturelle formål ved f.eks. et mindre tilskud til udvikling af idegrundlag, organisation, drift afklaring af om der skal ske en lokalplanlægning for Jernbanegade-karreen med udlæg af fremtidige byggefelter anvendelse og indretning af de ledige erhvervsgrunde (betinget med tinglyste fremtidige byggefelter?) til midlertidige formål, der er forenelige med den planlagte anvendelse så som grønt område med stier og ophold, udstilling af kunst, leg med fx cykellegeplads, mødested for de unge m.fl., der kan bidrage aktivt til miljøet og en positiv forandring af området Exit-strategi SkærbækErhverv/Borgerråd sikrer ved områdefornyelsens afslutning den videre forankring af områdefornyelsens initiativer og projekter som del af exit-strategi De ledige erhvervsarealer efter nedrivningerne i Jernbanegade-karréen skal udnyttes aktivt og til fordel for udviklingen i den østlige del af byen gerne med nyt butiksbyggeri og nye fælles grønne opholds- og legeområder med kunstoplevelser.

18 2.4 TEMA bevæg dig - for nye fælles oplevelser, sundhed og læring Fælles indledning Bevægelse for læring, for motion og for oplevelser er overskriften på dette tema. Skærbæks borgere og turister efterlyser begge parter muligheder for at færdes struktureret. har ambition om at være det sunde hjørne af Danmark og søger i disse år at gennemføre de tematiske Kløvestier (i samarbejde med Friluftsrådet) i alle centerbyerne. Arbejdsgrupper har undervejs med programmet bragt flere grønne kommunalt ejede muligheder i spil kommune (by-) skoven, der ligger ubesøgt hen af ukendte årsager samt en tidligere planteskolegrund med mange interessante planter! Med nedrivningerne de seneste år er der desuden kommet flere tomme grunde i bymidten og der er fortsat usammenhængende parkeringsarealer bag hovedgaden, så nu efterspørges en måske langsigtet- GRØN PLAN. 17 Fælles mål, indsats og aktiviteter ifg. vision betyder Kløverstierne Kløverstierne består af 4 temastier (se kortbilag næste side) af forskellig længde og med forskellige tilbud om oplevelser. De etableres så vidt muligt ad allerede eksisterende spor, via fortove, vej- og stiforløb. Initiativet i Skærbæk forankres i en temagruppe med repræsentanter fra Idrætsforeningen, Løbeklubben m.fl. for de forskellige temaer (fc Kulturarv, Idræt.. m.v.) samt kommunens driftsfolk og rådgivere, der i øvrigt står for indkøb og koordinering med øvrige centerbyers Kløverstier Etableringen af Kløverstierne er et oplagt og især synligt initiativ, der kan gå i gang nu og her uafhængigt af OF midler med LOKAL ORGANISERING, PLANLÆGNING OG REGISTRERING, dvs. de lokale prøvegår eller -cykler turene, planlægger opsætning af skiltningen samt type, dvs. udarbejder skilteplan, tilpasser rutelængder, afklarer forslag til lokalhistorisk indhold. Områdefornyelsen bidrager med anlæg af stier i nødvendigt omfang (belægning + rydning), så sammenhængende forløb opsætning af inventar, bænke samt evt. bevæge-station i begrænset omfang samt skiltning i særligt design; der opsættes særlig INFO/START stander på Multipladsen udførelse og trykning af folder samt udvikling/samarbejde med web portal til fælles national hjemmeside særlig indvielsesdag i foråret i samarbejde med Friluftsrådet og startskud for opstart på områdefornyelsen og Multipladsen for byen samt hele Idrætscentret, turisterne m.fl. støtte til temagruppens ansøgninger til f.eks. Tips & Lotto, DGI, Grønne Partnerskaber m.fl GRØN PLAN Nedrivningerne de seneste år samt flere muligvis undervejs øger behovet for en plan for tomme grunde i bymidten samt de usammenhængende parkeringsarealer bag hovedgaden, så nu efterspørges en at en GRØN PLAN har skabt fællesskab på tværs af generationerne og muliggjort realisering også af de unges drømme i hverdagen og ønsker til byens tilbud herunder skolens tilbud om bevægelse og læring.. at der er skabt anderledes inspirerende opholds- og mødesteder på ruter rundt i byen og at alle unge som ældre og gæster - har fået bedre muligheder for at mødes uformelt i byen og i det nære landskab og blive klogere undervejs på natur & kultur GRØN (BEPLANTNINGS-) PLAN, der sikrer god sammenhæng i overgangen til en ny anvendelse; især træbeplantning, der understøtter det fine beplantede miljø, der går som en grøn tråd gennem byen og er byens varemærke (se bagside af program). OF støtter med udarbejdelse af plan og plantning af træer m.m.

19 Planteskole grunden til læring ti Kommuneskoven til sundhed og oplevelser 18 Luftfoto viser foreløbige stiforløb for de 4 Kløverstier samt de øvrige kommunalt ejede arealer i spil Kommuneskoven eller BY skoven eller nyt navn? I udkanten af Skærbæk ligger kommuneskoven i daglig tale, ca. 5,9 ha, plantet for år tilbage og glemt i dagligdagen af byens borgere og er derfor ikke tidligere indgået i fremtidsplanerne. Den er nabo til Skjærbæk Plantage ejet af menighedsrådet. Der er langt mellem skove eller oftere plantage-arealer i det sydvestjyske landskab, hvorfor temagruppen i samarbejde med driftsfolk i kommunen arbejder for at Kommuneskoven skal have et rigtigt navn langt om længe, der fortæller om skoven som et aktiv i byen med motion og oplevelser i NYT KONCEPT, f.eks. at indrette en oplevelses-rute for gående, løbende og/eller cyklende måske med inspiration fra ved Sdr. Felding og måske kunst/skulptur kombineret med træningsredskaber at søge grønne fonde som Friluftsrådet, DGI, LOA, Tips & Lotto, Grønne Partnerskaber m.fl. samt kunstner fonde at samarbejde med Fritidscentret og Menighedsrådet, så skoven bliver et aktiv også for turister Planteskolegrunden Med skolereformen kan Planteskole-grunden blive til glæde for Skærbæk Distriktsskole til undervisning og læring i Natur & Teknik, til botanisk have med lokale plantearter og til bevæg dig mindst 45 minutter hver dag i skoletiden ad ny rute. Grunden ligger tæt på skolen - og lukkes ikke af, hvorfor den også vil kunne benyttes af alle i byen især uden for skoletid. Der indgås partnerskabsaftale mellem og Skærbæk Distriktsskole om at støtte over områdefornyelsen med fast beløb til anvendelse og indretning af det kommunalt ejede areal (fremtidig drift udgår) Distriktsskolen udarbejder selv f.eks. fondsansøgninger til Friluftsrådet, DGI, LOA, Tips og Lotto og Naturstyrelsens Lokale Grønne Partnerskaber.

20 3. Handlingsplan og budget for Skærbæk Områdefornyelse rev. jan2015 Gennemførelsen planlægges i praksis til 2-3 år, men tidsrammen i programmet udnyttes formelt til Tidsplanen fastlægges endeligt efter tilsagn. Vedr. afsatte beløbkr i 2015 afhænger anvendelsen af øvrige ledningsejeres planlægnign for Plads og Storegade Der ansøges derudover Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler kr , i alt forventet til rådighed for bygningsfornyelsen inkl. 50 % kommunal andel= kr OMRÅDEFOR- NYELSEN Saml. Budget Kommunal andel heraf 2/3 2013/ Aktivitet/indsatsområde Borgerinddragelse I ansøgnings- og programfasen I gennemførelsesfasen Diverse uforudsete projektudgifter I ALT TEMA Projekt MULTI- PLADSEN Anlægsprojekt Multiplads Tema plan/projekter - sti central skiltning, folder, www I ALT TEMA MARSKBYEN Formidling bevaringsværdier Bygningsfornyelse info & SAVE Tema/plan- projekter -sti - formidling og samarbejde Levende historie - nye veje - lokale projekter I ALT TEMA STATIONEN OG STOREGADE Udvikling i Storegade Stationens udvikling Karréen - for børn og unge? Exit-strategi I ALT TEMA bevæg dig Tema projekter - sti Grøn PLAN Kommuneskoven - ny oplevelse Planteskole i skolen I ALT Til rådighed i alt SAMLET

21 4. Investeringsredegørelse Strategisk finansiering Flere af de foreslåede aktiviteter har form af enkeltstående projekter. De kan ikke gennemføres for de i OF afsatte beløb I BUDGET og forudsætter en egenfinansiering og/eller en aktiv indsats hos fonde m. fl. til gennemførelse af f. eks. aktiviteter på Multipladsen, udbygning af skater-faciliteter, koncept udvikling af kunst og kultur. Det benævnes her strategisk finansiering, idet der er afsat tilstrækkeligt til, at den krævede egenfinansiering i visse sammenhænge er til stede eller i hvert fald i en grad, så den kan understøtte projektansøgninger m.m. i at fremtræde mere realistiske og at det sandsynligvis bliver til noget.. Alternativt kan projekter prioritere at udføre et grundigere forarbejde og præsentationsmateriale til borgere, politikere, presse, lokale virksomheder, fonde m.fl. og aktivere frivillige til at løfte sammen med gode tilbud/indirekte sponsorering fra de private virksomheder. 20 Umiddelbart skønnes det, at enhver kr. i tilskud til nævnte projekter vil udløse investeringer i forholdet 1:3 i form af dels frivilligt arbejde, tilskud fra organisationer og fonde samt private virksomheder. Privat Områdefornyelsen er koordineret med især Fritidscentret og deres fremtidige investeringer, der som institution spiller en helt særskilt rolle for turismeudviklingen i byen. Derudover koordineres der løbende i dialog og med tiltag fra privat ejer/e af f.eks. centralt beliggende grund/e og ejendomme i forhold til at kunne anvende og påvise investor interesse. Øvrig offentlig Kommunen håber at kunne styrke udviklingen i byen til fordel for både fastboende og turister med sit engagement og sine opfølgende ansøgninger og indsats over for f.eks. private fonde, særskilt afsatte midler til bygningsfornyelsen i Skærbæk samt at sprede især optimisme og tiltro og vilje til private investeringer i flere arbejdspladser inden for service og turisme m.v.

22 5. Organisation Intern kommunal organisation Områdefornyelsen er til daglig forankret i afdelingen EJENDOMME PLAN DRIFT. Forvaltningen fungerer som sekretariat med bistand fra eksterne konsulenter. Områdefornyelsen er en tværsektoriel indsats, hvorfor der er nedsat en intern kommunal projektgruppe med deltagelse fra Teknik & Miljø ved f.eks. Natur og Grønne områder, Vejafdelingen samt Social- og Sundhed, som aktive bidragsydere og interne, faglige koordinatorer på deres felter - både før og under gennemførelsen, så der sikres en god sammenhæng med øvrige prioriterede forvaltningsindsatser. Alle forvaltninger har allerede i program-fasen været repræsenteret og deltaget aktivt i temamøder og afsluttende borgermøde. 21 Ekstern organisation og følgegruppen Gennemførelsen er således allerede forankret både i kommune såvel som i borgernes bevidsthed hos forvaltningerne i forhold til at have deltaget i projektudviklingen og derfor kan have lettere ved at overtage både bygherrefunktion og drift og hos de aktive borgere i forhold til hvem, der er byens kontaktperson/er i kommunen og hvad er rammer og forventninger. I lighed med den interne kommunale projekt-følgegruppe nedsættes der en ekstern borgerfølgegruppe, der kan mødes efter behov og kvalitetssikre eller kurssikre områdefornyelsen løbende. Der planlægges møder ca. hvert 3. måned i følgegruppen, der består af repræsentanter for alle aktivitetsgrupper til gensidig orientering og eventuelle drøftelser af kursændringer og budgetomlægninger, hvis der indtræffer uforudsete begivenheder og forandringer.

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling b y f o r n y e l s e Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Publikationen er udgivet af: Velfærdsministeriet Publikationen er udarbejdet af: Tegnestuen

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania

Udvikling af. plankultur. 27 kommunale eksempler. Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Miljøministeriet Realdania Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Udvikling af plankultur 27 kommunale eksempler Tekster: Eksempelkommunerne og Plan09

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere