STRATEGI FOR UDVIKLING AF SYGEPLEJEN I SYDDJURS KOMMUNE I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI FOR UDVIKLING AF SYGEPLEJEN I SYDDJURS KOMMUNE I"

Transkript

1 STRATEGI FOR UDVIKLING AF SYGEPLEJEN I SYDDJURS KOMMUNE I

2 FORORD Sygeplejen i Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune har i 2018 med udgangspunkt i kommunens og andre nationale initiativer udarbejdet en overordnet strategi for Strategien skal skærpe fokus på, hvor Syddjurs Kommune kan styrke sygeplejen til gavn for borgerne. Strategien tager afsæt i Syddjurs Kommunes ledelse- og medarbejdergrundlag herunder visionen vi gør det sammen. Der styres ud fra værdigrundlaget åbenhed, respekt, udvikling og kvalitet på alle niveauer således både ledelse og medarbejdere har præciseret, hvilke forventninger og krav, der gensidigt kan stilles til hinanden. Med Sundhed og Omsorgs Sektorplan ønsker vi at skabe de bedste betingelser for, at borgerens livskvalitet opretholdes og borgeren oplever sammenhæng og koordinering i det enkelte forløb. Syddjurs Kommune ønsker derfor med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige løsninger inden for sygeplejen således, at borgeren så vidt muligt kan mestre sin egen hverdag og tilbydes den rette rehabilitering, pleje og omsorg. Denne strategi sætter retning for Sygeplejen i Syddjurs Kommune de kommende år. Ved at skabe et fælles udgangspunkt og anvise en retning for det sygeplejefaglige personale sikres, at sygeplejen bidrager til den overordnede vision på grundlag af tydelige mål og klart definerede indsatsområder. Samtidig visualiseres ambitionerne for den kliniske sygepleje med henblik på, at strategien folder sig ud i praksis. Strategien for sygeplejen skal ses i sammenhæng med følgende kommunale og nationale initiativer: Syddjurs Kommunes ledelse- og medarbejdergrundlag Sundhed og Omsorgs Sektorplan Regeringens Sammenhængsreform 2017 Sundheds- og Ældreministeriets sundhedsudspil Sundhed, hvor du er Strategi for Digital Sundhed Øvrige nationale udspil som kommunerne skal forholde sig til

3 Indhold BORGEREN SÆTTES I CENTRUM OMSORG OG KVALITET I SYGEPLEJEN...1 VISION FOR SYGEPLEJEN MÅLAFTALER...2 SYGEPLEJENS VEJ MOD DET NÆRE OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN...3 SYGEPLEJEFAGLIGT PERSPEKTIV...4 TVÆRGÅENDE INDSATSER...5 ORGANISERING...6 FOKUSOMRÅDE 1 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG...7 FOKUSOMRÅDE 2 MØDET MED BORGEREN...8 FOKUSOMRÅDE 3 AKUTTEAM...10 FOKUSOMRÅDE 4 REHABILITERINGSFORLØB...12 FOKUSOMRÅDE 5 SYGEPLEJEKLINIKKER...14 FOKUSOMRÅDE 6 EGET HJEM...16

4 BORGEREN SÆTTES I CENTRUM OMSORG OG KVALITET I SYGEPLEJEN Det er et centralt element i Sundhed og Omsorg, at den kommunale indsats rettes mod den ældre borgers samlede livssituation og ikke kun den eventuelle funktionsnedsættelse. Borgerens mål og motivationen herfor skal være omdrejningspunktet for den faglige indsats således, at vi i samarbejde med borgeren fremmer borgerens mulighed for at få tilbudt den rette rehabilitering, pleje og omsorg. Formålet med at gøre borgeren til samarbejdspartner og aktivt involvere vedkommende i forløbet er ligeledes at fremme borgerens mulighed for at klare sig selvstændigt og bevare og forbedre sin livskvalitet også i tiden efter mødet med sygeplejen. Med andre ord er det vores vision, at borgeren både har medindflydelse og medansvar. Samtidig skal vi sikre den faglige kvalitet gennem højt kompetenceniveau og tværfagligt samarbejde således ressourcerne anvendes fornuftigt og borgerne oplever sammenhæng og koordinering. Det kræver en kontinuerlig kompetenceudvikling af personalet, så indsatserne har karakter af at rumme et bredt samarbejde både på tværs af faggrupper, enheder internt i kommunen samt på tværs af sektorer. ledelseskapaciteten og tilgængeligheden i forhold til, hvad der driver sygeplejen. VISION FOR SYGEPLEJEN Visionen for Sygeplejen er skitseret i nedenstående figur. Udvikling og fokus på ledelse Mere lighed i sundhed Faglig udvikling Borgeren som aktiv partner Sammenhængende borgerforløb Rehabiliteringsforløb med afsæt i borgerens mål Mere sundhed for pengene Syddjurs Kommunes Sygepleje skal kunne understøtte denne tilgang, hvorfor fokus i høj grad er på Strategi for udviklingen af Sygeplejen i Syddjurs Kommune // Side 1 af 16

5 MÅLAFTALER Med denne strategi anvises en tydelig retning for, hvilke mål og indsatsområder der skal fokuseres på i de kommende år. Mere specifikt har ledelsen i Sygeplejen udarbejdet nedenstående målaftaler. Strategien for sygeplejen vil løbende blive implementeret frem mod Nogle af strategiens initiativer forventes at blive implementeret i 2018, medens andre først kan implementeres senere. For at sikre succesfuld implementering af strategien og bred kendskab hertil medtages strategien på dagsordener til møder med områdeledelsen i Sundhed og Omsorg, MED-udvalget i Sygeplejen samt diverse mødefora internt i Sygeplejen Implementering af nyt omsorgssystem Modernisering af sygeplejeklinikker Videreudvikling af SVS Opkvalificering af kompetencer hos alle faggrupper Ajourføring af kliniske retningslinjer og opfølgning på kvalitetsmål Fokus på forebyggelse og tidlig opsporing Undersøgelse hvad er vigtigt for dig? Fokus på de sammenhængende borgerforløb Implementering af de nye sygeplejeklinikker Øget fokus på sundheds- og frihedsskabende teknologier Fokus på kroniker- og psykiatriområde Øget fokus på de sammenhængende borgerforløb Øget fokus på sammenhængskraften med de forebyggende hjemmebesøg Øget samarbejdet med praktiserende læge og apotek Øget samarbejde med sygehuse og Randersklyngen Udvikling af Sygeplejens datagrundlag Udvikling af sygeplejeklinikker Udvikling af akutteam Undersøge at borgeren oplever større indflydelse på at være inddraget Videreudvikling på kronikerområdet Fortsat fokus på fælles visitationspraksis Udvikling af sygeplejeklinikker Øget fokus på sundheds- og frihedsskabende teknologier Fortsat udvikling af akutteam Strategi for udviklingen af Sygeplejen i Syddjurs Kommune // Side 2 af 16

6 SYGEPLEJENS VEJ MOD DET NÆRE OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN Der er ingen tvivl om, at rammerne for den offentlige sektor er udfordret. Med Sundheds- og Ældreministeriets sundhedsudspil Sundhed, hvor du er lægges op til at forankre et langt større ansvar for sundheden i borgerens nærmiljø. Fremover skal kommunen løfte kompetencerne med fokus på tidlig opsporing og koordinering samt understøttelse af komplekse patientforløb. Det kræver, at de sundhedsfaglige kvalifikationer og ressourcer er til stede, og at der sker en modernisering af reglerne for hjemmesygeplejen (jf. Sundheds- og Ældreministeriet anbefalinger). De udfordringer, som sygeplejen i fremtiden skal kunne håndtere, skyldes i høj grad en ændret demografi, et forandret sygdomsbillede i befolkningen og borgernes stigende forventninger til den offentlige sektor. Samtidig ser vi en stigning i antallet af mennesker med psykiske lidelser, der modtager behandling. Det kræver, at specialiseringen går hånd i hånd med udviklingen af stærke og nære sundhedstilbud til de borgere, der med fordel kan behandles i et mere trygt miljø i eget hjem eller i kommunens sygeplejeklinikker. Frem mod 2030 vil kompleksiteten og hastigheden i behandlingen stige som følge af flere borgere med kronisk sygdomme, flere diagnoser, ambitionen om at styrke det nære sundhedsvæsen og den igangværende omlægning af sygehusstrukturen, hvor indsatsen samles på færre enheder. Opgaverne flyttes fra hospitalerne til den primære sektor, og kortere indlæggelser og mere ambulant behandling betyder, at mere behandling og pleje i hurtigere overgange skal løses i det nære sundhedsvæsen. Meget personale skal derfor have et udvidet og avanceret arbejdsområde inden for komplekse patientgrupper, hvor nye teknologier og tværgående patientforløb stiller høje krav om nytænkning. Et vigtigt element i denne strategi for Sygeplejen er således også regeringen, Danske Regioner og KL s Strategi for digital sundhed For at omlægningen af opgaver til nærmiljøet skal lykkes, er det en klar præmis, at anvendelsen af digitale løsninger udvikles og medvirker til at udvikle nye samarbejdsformer og modeller for, hvordan sundhedsydelser kan leveres. Vi skal fremover få mest mulig sundhed for pengene. Vi skal med den digitale sundhed få hverdagen for borgerne, pårørende og medarbejdere til at fungere mere effektivt og udnytte sundhedsvæsenets ressourcer bedre samtidig med, at vi skaber sammenhæng, samarbejde og øget kvalitet i behandlingen. Det forudsætter, at borgerne såvel som medarbejderne oplever de digitale løsninger som en hjælp i hverdagen og ikke en unødig arbejdsgang eller meningsløs registrering. For at imødekomme dette vil Sygeplejen i fremtiden arbejde Strategi for udviklingen af Sygeplejen i Syddjurs Kommune // Side 3 af 16

7 tættere sammen med Syddjurs Kommunes Center for Velfærdsinnovation. I tillæg til KL s udspil og strategien for digital sundhed pointerer regeringens Sammenhængsreform 2017 nødvendigheden af en klogere styring af velfærdsområderne, så der bliver plads til fagligheden og mere fokus på resultaterne for at sikre en sammenhængende offentlig sektor og mere sundhed for pengene. Sundhed og Omsorgs sygepleje vil fortsat udvikle det sygeplejefaglige område og leve op til borgernes forventninger og de nationale krav. Det afgørende herfor er uddannelse og kompetenceudvikling, der kan evidensbasere sygepleje og bidrage til innovation og styrke personalet sociale og faglige kompetencer. Det er nødvendigt, at vi udnytter kapaciteten i det samlede sundhedsvæsen smartere for derved at fremme borgerens sundhed og forebygge, at borgerens eventuelle sygdom forværres. Det kræver, at vi kan tilbyde de borgere, der er blevet syge, at få den sundhedsfaglige indsats i nærmiljøet i tæt integration med de tilbud, som borgeren i forvejen møder. På den mådes sikres den nødvendige sammenhæng, men samtidig udfordrer det vores tværfaglige indsats og kræver, at Syddjurs Kommune arbejder struktureret sammen. På baggrund af ovenstående er det tydeligt, at vi som kommune får et langt større medansvar for sundheden i borgerens nærmiljø. Det forudsætter mere fleksible rammer, så medarbejderne kan løse flere opgaver samtidig med, at borgeren oplever fleksibilitet i behandlingen og kan leve et liv, hvor sygdommen spiller en mindre rolle. SYGEPLEJEFAGLIGT PERSPEKTIV Sygeplejens vision er at levere systematisk, evidensbaseret og personcentreret pleje og omsorg udført af et kompetent og veluddannet personale med et rehabiliterende fokus. Det betyder, at følgende fem områder er centrale for sygeplejen: At udføre sygepleje (konkrete sygeplejeopgaver) At planlægge og lede sygepleje (sikring af sammenhæng i borgerforløb på tværs af fag og afdeling) At formidle sygepleje (rådgivning og vejledning) At udvikle sygepleje (dokumentation og kvalitetsforbedring) At være Danmarks bedste sygepleje Sammenhæng internt og eksternt Den ældre medicinske patient har ofte behov for tilbud i flere sektorer og er oftere end andre patientgrupper udsat for genindlæggelser. Det er derfor vigtigt at skabe Strategi for udviklingen af Sygeplejen i Syddjurs Kommune // Side 4 af 16

8 sammenhæng i forløbet både i forhold til den tværfaglige indsats internt i Syddjurs Kommune og over sektorgrænserne. Med andre ord er Syddjurs Kommunes Sygeplejes opgaver særligt karakteriseret ved at skulle koordinere borgerforløb og løse specialiserede, akutte og komplicerede sygeplejeproblemer hos svært multisyge og kroniske patienter. Hvordan det tværfaglige samarbejde struktureres er skitseret nedenfor. Sygeplejens fokus Sygeplejens fokus er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det. Sygeplejen skal skabe mulighed for at understøtte borgerens egenomsorg eller mestring af sundhed og sygdom med henblik på, at borgeren kan blive i eget hjem længst muligt. TVÆRGÅENDE INDSATSER Det er Sygeplejens vision at se borgeren ud fra en rehabiliterende og helhedsorienteret tilgang og derved sikre tilbud til både borgeren og dennes pårørende uafhængigt af, hvor mødet med borgeren foregår. Sygeplejen skal kunne indgå i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring løsningen af opgaverne, hvilket stiller krav til både de kliniske, pædagogiske, kommunikative og etiske kompetencer. Dette er en kompleks opgave for kommunen. Forløbet fra opsporing og tidlig indsats til den sidste, meget intensive indsats kræver struktur og inddragelse af flere forskellige fagligheder, medarbejdere og organisatoriske enheder. For at skabe det nødvendige overblik vil strategien for Sygeplejen tage udgangspunkt i nedenstående seks fokusområder, der tager udgangspunkt i borgerens møde med Sygeplejen. Disse uddybes yderligere fra side 8. Nedenstående figur vil fungere agilt således, at der er mulighed for at lave ændringer i tilfælde, hvor regionale og nationale mål kræver det. Forebyggende hjemmebesøg Rehabiliteringsforløb Eget hjem Mødet med borgere Sygepleje-klinikker Akutteam Strategi for udviklingen af Sygeplejen i Syddjurs Kommune // Side 5 af 16

9 FOKUSOMRÅDE 1 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG Med Sundhed og Omsorgs sektorplan fokuseres på at styrke og udvikle sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser. Dette kræver b.la. opmærksomhed på strukturelle tiltag, der gør sunde valg til nemme valg, tæt samarbejde mellem alle parter, inddragelse af civilsamfundet og differentierede indsatser for at øge lighed i sundhed. Sundhed og Omsorg har i dag sundhedskonsulenter ansat, der tilbyder forebyggende hjemmebesøg til seniorer og ældre, der ikke modtager både personlig og praktisk hjemmehjælp. Når borgeren har afsluttet enten et rehabiliteringsforløb eller et forløb på sygeplejeklinikkerne er det således vigtigt, at der med borgerens samtykke sikres koordinering og videregivelse af vigtige informationer - herunder inddragelse af sundhedskonsulenterne. Med tæt dialog mellem sundhedskonsulenterne og Sygeplejen etableres en mulighed for at bygge bro til resten af Syddjurs Kommunes tilbud. Dette skal ske med henblik på tidlig opsporing samt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Udvikling af det tværgående samarbejde Hvis vi skal lykkes med at afkorte forløbene i sygeplejeklinikkerne og vende borgeren i døren, kræves bl.a. et bedre samarbejde mellem sygeplejeklinikkerne og sundhedskonsulenterne. Med andre ord skal der arbejdes på en model for, hvordan disse enheder kan blive en integreret del i hinandens opgaveløsning ved systematisk at tilbyde borgere, som er i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg en helhedsorienteret, sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Derudover viser sundhedskonsulenternes årsrapport for 2017, at motion, aktivitet og træning samt aktivitetstilbud var blandt de samtalemener, der var mest relevante for borgerne. Det giver anledning til et større fokus mellem sygeplejen, sundhedskonsulenterne samt enhederne AGS (Arbejde Genoptræning Sundhed) og VTA (Vedligeholdende Træning og Aktivitet). Et sådant samarbejde vil kunne øge forebyggelsespotentialet, idet vi vil kunne indfange målgrupper fra 65 år, der eksempelvis har været i et træningsforløb på AGS. INDSATSOMRÅDER Systematisk samarbejde med sundhedskonsulenterne Bedre samarbejde mellem sygeplejeklinikkerne og sundhedskonsulenterne Fokus på at udvikle de interne informationskanaler Strategi for udviklingen af Sygeplejen i Syddjurs Kommune // Side 6 af 16

10 FOKUSOMRÅDE 2 MØDET MED BORGEREN Sygeplejens møde med borgeren kan komme ad flere veje og afhænger af, om der er tale om en ny eller kendt borger såvel som, hvorvidt borgeren mødes i Sundhed og Omsorgs Visitation eller om borgeren selv henvender sig. Derfor tages udgangspunkt i nedenstående model: Sygeplejens møde med borgeren Ny borger Kendt borger Syddjurs Kommune: Udskrivningskoordinator, Rehabiliteringsafdelingen Udefra: sygehus, praktiserende læge Borger eller pårørende henvender sig Udskrivsningskoordinator, Rehabiliteringsafdeling, praktiserende læge Borger eller pårørende henvender sig Visitationen Visiationen Optimering af visitation til sygepleje Som ovenstående figur viser, er mødet med borgeren karakteriseret ved at komme ad flere veje. Med målet om at skabe sammenhængende borgerforløb er der behov for øget opmærksomhed på optimering af visitation til sygepleje og tilrettelæggelsen heraf. Vi skal sikre, at visiteringen sker ud fra en faglig, kvalitativ optik såvel som en ressourceknaphedstankegang, således vi både tænker kompetencer og ressourcer på én gang. Borgeren som aktiv partner Det centrale element i Syddjurs Kommunes Sygepleje og det rehabiliterende fokus er, at selvom mødet med borgeren kan komme ad flere veje, skal borgeren være en aktiv samarbejdspartner og være aktivt involveret i det videre forløb. Formålet med rehabilitering er i samarbejde med borgeren at fremme borgerens mulighed for at klare sig selvstændigt og forbedre livskvaliteten, så borgeren styrker og bevarer sin funktionsevne også i tiden efter forløbet. Således skal Sygeplejen hele tiden have dialog med borgeren og pårørende for at forventningsafstemme behov og funktionsevne såvel som mål og motivation. Efter en fælles vurdering mellem fagperson og borgeren skal disse mål anvendes i det videre forløb således, at også borgerens egne ressourcer og ønsker bringes i spil. Sygeplejen skal derfor kunne samarbejde med borger og pårørende samt skabe vilkår for et godt samarbejde. Det kræver kommunikative og pædagogiske færdigheder og etisk beredskab, som muliggør medinddragelse og ligeværdighed i respekt for de forskellige ekspertiser, som borgere og deres pårørende, besidder. Strategi for udviklingen af Sygeplejen i Syddjurs Kommune // Side 7 af 16

11 God servicekultur Et centralt element i at afdække borgerens behov er en grundig udredning. Mange af de borgere, som Sygeplejen møder, har en eller flere underliggende helbredsmæssige problemstillinger. Flere er svækket efter sygdomme, nogle føler sig isoleret og uønsket alene. Sygeplejens mål er at fremme borgerens mulighed for at bevare og styrke sin funktionsevne og livskvalitet længst muligt, hvorfor vi skal sigte mod at tilvejebringe korte forløb, som har et rehabiliterende sigte. Er borgeren ikke i stand til at deltage i et rehabiliteringsforløb i eget hjem og dermed klare sig selv uden Sygeplejens hjælp, er det Sygeplejens ansvar at understøtte vedkommende og vejlede omkring Syddjurs Kommunes tilbud eksempelvis omkring medicinhåndtering. Høj faglighed blandt medarbejdere Vi skal sørge for, at medarbejderne har de rette kompetencer og værktøjer til at udarbejde korrekte og fyldestgørende sygeplejefaglige udregninger, hvor borgerens mål kortlægges. Borgeren skal fra starten af forløbet opleve en tryghed ved at få den hjælp og støtte, som borgeren har behov for også under udredningen. Personalets faglige profil er kendetegnet ved stærke sociale, dybde- og breddefaglige kompetencer. Disse kompetencer udvikles kontinuerligt med fokus på at imødekomme borgerens sundhedsfaglige behov og problemstillinger. Samtidig har den faglige ledelse stort fokus på den relationelle koordinering blandt ledelse og medarbejdere. Nøgleordene i forbindelse med relationel koordinering tager udgangspunkt i Syddjurs Kommunes ledelses- og medarbejdergrundlang og er følgende: Åbenhed Respekt Kvalitet Udvikling INDSATSOMRÅDER Udarbejdelse af sygeplejefaglig udredning inden for de første tre døgn i tilfælde af ny borger Udarbejdelse af sygeplejefaglig udredning inden for de første tre døgn i tilfælde af kendt borger Kendskab til Syddjurs Kommunes interne tilbud Forebyggelse og sundhedsfremmende tilgang God servicekultur Strategi for udviklingen af Sygeplejen i Syddjurs Kommune // Side 8 af 16

12 FOKUSOMRÅDE 3 AKUTTEAM Syddjurs Kommunes akutteam består af seks sygeplejesker med specialiserede kompetencer og erfaring inden for det akutte område. Akutteamet arbejder tæt sammen med både kommunens sygeplejersker, hjemmepleje, akutpladser, praktiserende læger samt sygehuset. Brobygger mellem sygehus og borgere i eget hjem Med den igangværende omlægning af sygehusstrukturen samles indsatserne på færre enheder. Opgaverne flyttes fra hospitalerne til den primære sektor, og kortere indlæggelser og mere ambulant behandling betyder, at mere behandling og pleje i hurtigere overgange skal løses i kommunen. Derudover medfører sygehusudviklingen en nødvendig specialisering, der bl.a. forbedrer borgerens sandsynlighed for at overleve sygdomme og ulykker (Sundheds- og Ældreministeriet 2017). Udviklingen i de regionale sundhedsydelser betyder, at borgerne udskrives tidligere end før i tiden, og behovet for sygepleje efter udskrivning er derfor ofte større og hertil er også kompleksiteten i borgernes behov steget. Det kræver, at specialiseringen går hånd i hånd med udviklingen af stærke og nære sundhedstilbud, og at Sygeplejen er i stand til at handle akut og klare de udfordringer, som kommer i forlængelse af en udskrivelse således, at vi forebygger (gen)indlæggelser og borgerne behandles i et trygt miljø. For at kunne løfte denne opgave er Syddjurs Kommunes kommunale akutfunktion tilknyttet Sygeplejen. Denne organisering skal være med til at: Sikre, at borgerne oplever sammenhængende og trygge forløb Give borgerne mulighed for at få akut sygepleje i eget hjem Forebygge unødvendig indlæggelser og genindlæggelser Faglig kvalitetsudvikling af sygeplejen Sikre faglig sparring til kolleger Akutteamets specialkompetencer skal biddrage til et fagligt løft af den samlede kommunale sygepleje, og der vil ske en mere koordineret brug af sygeplejens og akutteamets kompetencer til gavn for endnu flere borgere. Akutteamet skal derfor også løbende sikre kompetenceudvikling af kolleger i Sundhed og Omsorg. Samarbejde med Sundhed og Omsorgs akutpladser på Rehabiliteringsafdeling Syddjurs Kommunes akutpladser er i dag tilknyttet Rehabiliteringsafdelingen med henblik på sammen med Strategi for udviklingen af Sygeplejen i Syddjurs Kommune // Side 9 af 16

13 akutteamet at styrke kvaliteten af kommunens akutte sygeplejeberedskab. Med akutpladserne skabes et døgntilbud til borgere i Syddjurs Kommune, der kan understøtte følgende: Tilbyde intensiv og målrette sygeplejeindsats, omsorgs- og plejeindsats samt tryghed Forebygge og hindre behandlingskrævende sygehusindlæggelse Fungere som et alternativ til sygehusindlæggelse Håndtere borgere, hvis fysiske og/eller psyksike tilstand er akut forværret, og hvor der er behov for akut sygepleje og observationer, der ikke kan varetages i hjemmet Håndtere borgere, der skal have behandling og sygepleje i forhold til pludselig opstået sygdom eller ulykke (f.eks. blærebetændelse, fald, KOL, lungebetændelse mm.) Fordi Sygeplejens akutteam har visitationsretten for indlæggelse af borgere på kommunens akutpladser kræves INDSATSOMRÅDER løbende dialog og godt samarbejde mellem Sygeplejen og Kompetenceudvikling til sygeplejen Rehabiliteringsafdelingen. Igangsætte flere rehabiliteringsforløb Afslutning af rehabiliteringsforløb Inkorporering af de forløbsansvarlige fagpersoner i den daglige arbejdsgang INDSATSOMRÅDER INDSATSOMRÅDER Indsamling af data fra akutteamet og bearbejdning Rehabiliterende tilgang i sygeplejeklinikkerne heraf Nye arbejdsgangsbeskrivelser på klinikkerne Udvikling af akutindsatsen Inddragelse af velfærdsteknologi Akutteamets samarbejde med eksterne Fast bemanding i klinikkerne Sikring af overgange INDSATSOMRÅDER Faglig ledelse Inddragelse af velfærdsteknologi og hjælpemidler Tværfagligt samarbejde Fokus på at udvikle de interne informationskanaler Fokus på arbejdsmiljø hos borger i eget hjem Kortlægning af model for forløb i borgers eget hjem Strategi for udviklingen af Sygeplejen i Syddjurs Kommune // Side 10 af 16

STRATEGI FOR UDVIKLING AF SYGEPLEJEN I SYDDJURS KOMMUNE I

STRATEGI FOR UDVIKLING AF SYGEPLEJEN I SYDDJURS KOMMUNE I STRATEGI FOR UDVIKLING AF SYGEPLEJEN I SYDDJURS KOMMUNE I 2018 2020 FORORD Sygeplejen i Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune har i 2018 med udgangspunkt i kommunens og andre nationale initiativer udarbejdet

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage sygepleje?... 3 5.0 Indhold...

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling,

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Regionshospitalet, Viborg 1 Jeg har fra 1. maj 2011 til 31/12

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Horsens Kommune status på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger

Horsens Kommune status på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger Velfærd og Sundhed Sagsbeh. TC/IBF/MSJ Dato: 8. oktober 2014 Horsens Kommune status på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger FOREBYGGELSE FREMME AF ET AKTIVT ÆLDRELIV Anbefalinger ANBEFALING #1 At fremtidens

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I

KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I UDFORDRINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET Stigning i antallet af ældre borgere Stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme Færre i den

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?...4 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016 Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Klyngerne juni 2016 Region Midtjyllands Sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed På patientens præmisser Sundhed og

Læs mere

Politiske pejlemærker for Center for Sundhed & Ældre

Politiske pejlemærker for Center for Sundhed & Ældre Politiske pejlemærker for Center for Sundhed & Ældre 2018-2021 Dialogbaseret Styringsmodel - Ældre- og Sundhedsudvalget Møde i Ældre- og Sundhedsudvalget 19. september 2018 Politiske pejlemærker Ældre-

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015 2017 Indhold 1. Hvorfor en rehabiliteringsstrategi?... 2 2. Det strategiske afsæt vision, mål og værdier... 3 3. Hvordan tænker vi rehabilitering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

7. Syg eller døende i eget hjem

7. Syg eller døende i eget hjem 7. Syg eller døende i eget hjem Flere ældre og syge borgere Levealderen i Danmark er stigende, men det betyder ikke, at borgere bliver mindre syge. Det hænger blandt andet sammen med, at ældre lever længere

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen 1 At fremtidens hjemmehjælp tager afsæt i det

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017 Einer, demensramt: Da jeg fik at vide, at jeg havde demens, gik alt ned i et sort hul, men der er ikke noget at gøre, andet end at komme op på hesten igen og ud Demenspolitik Lolland Kommune 2017 Godkendt

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Strategi for ældre og værdighed. Lemvig Kommune

Strategi for ældre og værdighed. Lemvig Kommune Strategi for ældre og værdighed Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Hjemmesygepleje og akutteam - Aftale

Hjemmesygepleje og akutteam - Aftale Hjemmesygepleje og akutteam - Aftale 2019-2020 Vision 2018-2025: Aftalerne tager udgangspunkt i vision 2018-2025 Du finder løsninger sammen med os og det politiske pejlemærke/indsatsområde Sund hele vejen.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar 2017 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Fremtidens sundhedsvæsen i Syddanmark 2 Vores fælles udfordringer på tværs af sektorer

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Sundhed & Ældre. Indsatser i det nære sundhedsvæsen. Sammenfatning. Baggrund

Sundhed & Ældre. Indsatser i det nære sundhedsvæsen. Sammenfatning. Baggrund Sundhed & Ældre Indsatser i det nære sundhedsvæsen Sammenfatning I budget 2013, og i overslagsårene, er der afsat 1.1 millioner kr. til at styrke det nære sundhedsvæsen med henblik på at reducere indlæggelser

Læs mere

Rehabilitering i Danmark: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. 2004

Rehabilitering i Danmark: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. 2004 3. Rehabilitering Den 1. januar 2015 ændrede lovgivningen på hjemmehjælpsområdet sig, så det blev lovpligtigt for alle kommuner at tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til de personer, der søger

Læs mere

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 1. AKUTFUNKTIONEN OG DET GODE AKUTFORLØB FOR PATIENTEN... 2 2. MÅLGRUPPE FOR AKUTOMRÅDET... 2 3. TILBUD OG INDSATSER TIL MÅLGRUPPEN... 3 3.1 DØGNTILBUD

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen Programstrategi for Fremfærd Sundhed & Ældre Endelig version, september 2019

Styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen Programstrategi for Fremfærd Sundhed & Ældre Endelig version, september 2019 Styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen Programstrategi for Fremfærd Sundhed & Ældre 2019-2021 Endelig version, september 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 DRØMMEN VIL NÅ 4 FREMFÆRD SUNDHED & ÆLDRE

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Sygeplejen 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Sygeplejen 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Sygeplejen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK HØRINGSUDKAST SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK HØRINGSUDKAST SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 HØRINGSUDKAST SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 SIDE 26 Indledning Derfor en værdighedspolitik

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune.

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. Notatark Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. 21. maj 2017 - Sagsnr. 16/18979 - Løbenr. 100689-17 Seniorudvalget vedtog den 5. april 2016, at forvaltningen skulle

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Den 5. februar 2013 Jnr Sagsid Kommunerne har i en årrække haft

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Organisation. Sundhedschef. Leder af sygeplejen. Distrikt Nordals. Distrikt Alssund. Distrikt Sydals. Distrikt Fjord. Akutteam

Organisation. Sundhedschef. Leder af sygeplejen. Distrikt Nordals. Distrikt Alssund. Distrikt Sydals. Distrikt Fjord. Akutteam Organisation Sundhedschef Leder af sygeplejen Distrikt Fjord Distrikt Alssund Distrikt Sydals Distrikt Nordals Akutteam 1 Sygeplejedistrikter 2 Sygeplejedistrikterne Ca. 30 sygeplejersker i hvert distrikt

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere