Dansk Intensiv Database. Årsrapport 2017/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Intensiv Database. Årsrapport 2017/2018"

Transkript

1 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2017/2018 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli juni januar 2019 Endelig version

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet Regionernes Klinisk Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) ved biostatistiker, cand.scient., Henrik Nielsen og klinisk epidemiolog, ph.d. Anne-Kirstine Dyrvig. Rapporten er klinisk auditeret af styregruppen for Dansk Intensiv Database (DID). Formandsskabet for Dansk Intensiv Database udgøres af afdelingslæge, ph.d., Steffen Christensen, Intensiv Afdeling I, Aarhus Universitetshospital Skejby og overlæge Torsten Faber, Herlev Hospital. Kontaktperson for DID i Regionernes Klinisk Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er kvalitetskonsulent, oversygeplejerske, Birgitte Rühmann, Tlf , ~ 2 ~

3 Indhold Hvorfra udgår rapporten... 2 Konklusioner og anbefalinger... 5 Indikator 1a: Genindlæggelse > 24 timer Indikator 1a Genindlæggelse (regionalt niveau) Indikator 1a Genindlæggelse (afdelingsniveau) Funnelplot for indikator 1a Genindlæggelse (afdelingsniveau) Indikator 1b Genindlæggelse 24 timer Indikator 1b Genindlæggelse (regionalt niveau) Indikator 1b Genindlæggelse (afdelingsniveau) Indikator 2 Udskrivelse i aften-nattetimer Indikator 2 Udskrivelse i aften-nattetimer (regionalt niveau) Indikator 2 Udskrivelse i aften-nattetimer (afdelingsniveau) Funnelplot for indikator 2 Udskrivelse i aften-nattetimer (afdelingsniveau) Indikator 3 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling Indikator 3 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling (regionalt niveau) Indikator 3 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling (afdelingsniveau) Funnelplot for indikator 3 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling (afdelingsniveau) Indikator 4 Standardiseret mortalitetsratio 30-dagesmortalitet Indikator 4 Standardiseret mortalitetsratio 30-dagesmortalitet (regionalt niveau) 41 Indikator 4 Standardiseret mortalitetsratio 30-dagesmortalitet (afdelingsniveau) 42 Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Beregningsregler for alle indikatorer Datagrundlag Afdelingsnumre anvendt i funnelplots Styregruppens medlemmer Supplerende analyser Datakomplethed Komplethed af DID registrering: Patientkategori og afslutningsmåde Komplethed af DID registrering: SAPS 3 score Supplerende indikator for median SAPS 3 score ~ 3 ~

4 SAPS-3-median (regionalt niveau) SAPS-3-median (afdelingsniveau) Deskriptive analyser: Patientkarakteristika Patientkarakteristika Indlæggelsesvarighed på intensiv afdeling (timer) Patientkarakteristika - Andel som er behandlet med respiratorbehandling Patientkarakteristika - Andel behandlet med non-invasiv ventilation Patientkarakteristika Andel behandlet med dialyse/kontinuerlig hæmofiltration Patientkarakteristika - Andel behandlet med inotropi og/eller vasopressorer Patientkarakteristika: Fordeling af Charlson Comorbidity Index ved indlæggelse Dødelighed Andelen af patienter, der dør inden for 30 dage efter indlæggelse på intensivafdeling (30-dages mortalitet) Andel af patienter der dør på intensivafdeling blandt dem der dør under hospitalsindlæggelse Bilagsfortegnelse Bilag 1: Øvrige mortalitetsmål Referencer Regionale kommentarer ~ 4 ~

5 Konklusioner og anbefalinger Dansk Intensiv Database (DID) Årsrapport 2017/2018 er årsrapport nr. 11 fra DID og omfatter intensivindlæggelser i perioden 1. juli juni 2018 fordelt på 43 intensivafdelinger. Komplethed Dette års rapport er, lige som den forrige rapport, generelt præget af det meget store antal forløb med uoplyste informationer fra Region Hovedstaden. Dertil kommer at der også i denne rapport er meget varierende komplethed fra afdelinger i Region Sjælland. Den udtalte mangel på indberetning fra disse regioner betyder, at indikatorerne for hospitaler ikke kan anvendes til vurdering af behandlingskvaliteten. Det er fortsat DIDs styregruppes klare holdning, at det er uhensigtsmæssigt, at det i en periode med betydende ændringer i driften af hospitaler ikke er muligt at vurdere en potentiel påvirkning af behandlingskvaliteten. Dette på trods af at DID og en række andre kliniske kvalitetsdatabaser gennem en længere periode har gjort opmærksom på problemet uden at det dog tilsyneladende er blevet løst. Årsagen til den manglende indberetning kan ikke direkte bestemmes på baggrund af data fra DID, men hænger dog tidsmæssigt meget tæt sammen med indførelsen af SundhedsPlatformen (SP). Det er dog påfaldende at enkelte hospitaler/afdelinger som anvender SP formår at indberette informationer med høj komplethed. Hvorvidt dette skyldes lokale forhold i SP indberetningen eller i overførslen af data fra SP til Landspatientregisteret kan ikke sikkert bestemmes på baggrund af de for DID tilgængelige data. Region Syddanmark har fortsat bevidst valgt ikke at indberette SAPS 3 score, hvilket betyder at mortalitetsdata fra denne region ikke kan vurderes. Årsagen er, at man afventer indførelsen af et nyt elektronisk journalsystem og derfor har valgt ikke at opdatere den aktuelle version. Det undrer DIDs styregruppe, at 2 regioner bevidst undlader indberetning til en Klinisk Kvalitets Database drevet af Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP). I en tid med væsentlige ændringer i regionernes IT-systemer og dermed en potentielt øget risiko for fejl på grund af informationstab, må det være i alles største interesse at følge behandlingskvaliteten tæt. Den generelt manglende indberetning fra specielt Region Hovedstaden og Sjælland betyder at tolkningen af landsgennemsnittet for samtlige indikatorer og ændringer i disse over tid skal gøres med forsigtighed. Styregruppen anbefaler generelt alle afdelinger, som af ukendte årsager har en komplethed på under 90 % på en eller flere variable, at undersøge og følge registreringskompletheden i de enkelte regioners egne ledelsesinformationssystemer. DID leverer via RKKP månedligt opdaterede data på personniveau til ledelsinformationssystemerne. Afdelinger, som har spørgsmål til deres data i ledelsesinformationssystemet kan rette henvendelse til databasens kontaktperson ved RKKP (se kontaktoplysninger i afsnittet Hvorfra udgår rapporten på side 2). Det er fortsat styregruppens holdning at dataindsamling via Landspatientregisteret, med deraf følgende minimering af dobbeltregistrering, er det mest optimale for DID. Men det ~ 5 ~

6 anerkendes også, at der er udfordringer omkring datakvaliteten ved denne løsning. Aktuelt tydeligt eksemplificeret i afdelinger, der indfører nye journalsystemer, og dermed mister kontinuiteten i indsamlingen af data. Det drejer sig dog også om potentielle problemer med den noget komplekse indberetning af f.eks. tidsvariable i Landspatientregisteret og med datatransmission fra lokale patientadministrative systemer og ind i Landspatientregisteret. Dertil kommer den planlagte overgang til Landspatientregister version 3 primo 2019 som også i et endnu ukendt omfang potentielt kan få indflydelse på det kommende års rapport. Indikatorresultater Det anses af Styregruppen for generelt positivt at der, på trods af seneste års stramning af kravene til afdelingerne i form revidering af standarder for samtlige indikatorer, fortsat er relativt få afdelinger som ikke opfylder standarderne i de enkelte kvalitetsindikatorer. Der er en overordnet tendens til at resultaterne for samtlige indikatorer bedres løbende. Det skal dog gentages, at Region Hovedstadens og - Sjællands resultater er særdeles vanskelige at tolke på grund af den store andel manglende indberetninger. På landsplan genindlægges 2,4 % af intensivpatienter, som har været indlagt mere end 24 timer på intensiv indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling. Dette er en lille ændring sammenlignet med både sidste og forrige opgørelsesperiode. Der er fortsat regionale forskelle, Region Sjælland og Region Midt opfylder ikke standarden på 3 %. Resultaterne fra Region Hovedstaden kan pga. manglende indberetninger ikke sikkert tolkes. Blandt patienter med et intensivforløb af mindre end 24 timers varighed, genindlægges 2,5 % indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling. Også her er der betydelig regional variation. Andelen synes højere end forventet idet et initielt forløb på under 24 timer oftest er mindre komplicerede sygdomstilfælde. Hvorvidt dette reelt er udtryk for behandlingskvalitet, eller beror på intern logistik på de enkelte hospitaler, kan ikke sikkert vurderes på baggrund af data fra DID. På landsplan er 3,8 % af patienterne udskrevet til en stamafdeling imellem kl. 22 og 08, hvilket er en stigning sammenlignet med tidligere rapport (3,1 %). Dog fortsat under standarden på 5 %. I regionerne varierer andelen fra 2,5 % i Region Syddanmark til 7,2 % i Region Sjælland. Region Sjælland er således eneste region, der ikke opfylder standarden, og der er samtidig en stigning i andelen af fra 5,9 % i perioden 2016/2017. I alt 12 afdelinger opfylder ikke standarden for denne indikator hvilket er en stigning fra 10 afdelinger i 2016/2017. På landsplan ses i denne opgørelsesperiode, at 456 (1,8 %) patienter er registeret som overflyttet til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer. Det er betydelig under standarden på 4 %. Kun Region Nordjylland ligger over standarden (4,1 %). Syv afdelinger ligger over den fastsatte standard, når der tages højde for den statistiske usikkerhed ligger dog kun 2 afdelinger over standarden på 4 %. SAPS 3 score er på landsplan uoplyst for 58 %, hvilket vanskeliggør fortolkningen for SMR i denne periode. Styregruppen har valgt at se bort fra resultaterne fra Region Hovedstaden (81 % uoplyste) og Region Syddanmark (95 % uoplyste). For Region Midtjylland og -Nordjylland var 30-dages dødeligheden for intensivpatienter med en registeret SAPS 3 score i aktuelle opgørelsesperiode 21,9 % og 20,8 %, mens den var ~ 6 ~

7 32,9 % i Region Sjælland. SMR var i Region Midtjylland 82, 75 i Region Nordjylland, og 79 i Region Sjælland. Revision af standarder Styregruppen reviderede samtlige standarder i DID forud for rapporten 2015/2016. Gennemgangen var baseret dels på foregående års resultater i DID samt resultater i sammenlignelige kvalitetsdataser i de nordiske lande og Holland. På grund af vanskelighederne med kompletheden af en række centrale variable, har styregruppen vurderet, at det ikke er muligt på baggrund af data fra denne rapport at justere standarderne yderligere til den kommende rapport. Nye indikatorer under udvikling Der pågår et samarbejde med DANARREST, klinisk kvalitestsdatabase for inhospitale hjertestop, med henblik på udvikling af en indikator for andelen af patienter, som udskrives i live fra intensivafdeling og som får hjertestop indenfor 48 timer efter udskrivelsen. Dette er en indikator, som i andre nationale databaser har været anvendt til kontrol af, om udskrivningskriterier overholdes og om stamafdelingernes mulighed for at observere og behandle patienter i et kompliceret efterforløb efter intensiv terapi. DANARREST gennemfører aktuelt ændringer i opsætningen i databasen, hvorfor indikatoren først forventes at kunne endeligt testes i efteråret Styregruppen vil derudover i løbet af foråret undersøge mulighederne for samarbejde med andre kliniske kvalitetsdatabaser. Det overvejes blandt andet om der kan udvikles indikatorer for hæmatologiske patienter (Fælles Hæmatologiske Database), for patienter som undergår akut kirurgi (Akut Kirurgi Database), og Transfusionsdatabasen. Anbefalinger Det anbefales igen i år, at alle afdelinger gennemgår rapporten og forholder sig kritisk til følgende: Afdelinger, med datakomplethed under 90 % for variable i DID, bør iværksætte tiltag mhp. at forbedre dette. I udvalgte regioner, og fra enkelte afdelinger er der tilsyneladende systematisk manglende indberetning af kvalitetsdata til DID, hvilket der bør findes en løsning for (Se tabeller vedr. datakomplethed i afsnittet Supplerende analyser). Der henvises endvidere til DID vejledning om indberetning til Landspatientregisteret på DID s opbygning med brug af data fra Landspatientregisteret betyder, at der principielt er fire trin hvor manglende registrering/dårlig komplethed kan opstå: 1. Manglende primær registrering i lokale journalsystemer (f.eks. CIS, manuelt, Sundhedsplatformen eller PDM system). 2. Manglende overførsel fra lokale systemer til Patient Administrative System (PAS) på sygehuset (fx "Grønt System"). 3. Manglende overførsel fra (PAS) til Landspatientregisteret (LPR). 4. Fejl i udtræk fra LPR til DID eller efterfølgende oprensning af data. ~ 7 ~

8 Ved at sammenligne dataudtræk på personniveau fra alle fire datakilder, får man det fulde overblik over, hvor en potentiel fejlkilde findes. Afdelinger, som finder uoverensstemmelse mellem lokale registreringer og DID, anbefales derfor at trække en patientliste fra DID data i deres ledelsesinformationssystem mhp. at identificere årsagen, eller sende et udtræk fra elektronisk indberetningssystem til DID mhp. validering (se kontaktinformationer i afsnittet Hvorfra udgår rapporten på side 2). Såfremt afdelingen ikke lever op til standarderne for resultatindikatorerne (genindlæggelse indenfor 48 timer, udskrivelse i aften-nattetimer (kl ) og kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling), bør der gennemføres journalaudit eller lignende tiltag for at vurdere problemet og evt. iværksætte nødvendige foranstaltninger. Dette gælder også, hvis der i forhold til foregående år er sket betydelig stigning i disse indikatorer. Såfremt en afdelings standardiserede mortalitetsratioer (SMR) har været stigende, bør det vurderes, om afdelingen har undergået en ændring i patientsammensætning, der kan forklare den højere mortalitet, eller om årsagen kan relateres til andre forhold herunder behandlingskvaliteten. SMR bør ikke sammenlignes mellem afdelingerne, men en stigende SMR for den enkelte afdeling bør give anledning til overvejelser vedr. bagvedliggende årsager, hvilket ofte kun kan endeligt afdækkes ved journalaudit. ~ 8 ~

9 Der gøres opmærksom på følgende ved læsning af de enkelte tabeller: Tabellens underoverskrift beskriver kort indikatoren samt den fastsatte standard. Bemærk at beregningsgrundlaget afhænger af hvad indikatoren udtrykker. Derfor vil nævneren ikke være den samme i alle tabeller. (Se oversigt over alle indikatorer på næste side). Tabellerne for hver indikator viser i hhv. 2. kolonne: Hvorvidt standarden er opfyldt, herunder ja hvis opgjorte procentdel/resultat opnår standarden, eller nej hvis den ikke opnår standarden. Det tages ikke højde for statistisk usikkerhed ved denne vurdering. I stedet henvises til det beregnede 95 % konfidensinterval (CI) ved fortolkning af usikkerheden på estimatet. 4. kolonne: Angiver antal og % af forløb som ikke indgår i beregningen pga. uoplyste data. Visse afdelinger/regioner har et større antal uoplyste forløb, hvilket bør haves in mente ved fortolkning af resultaterne. Indikator 4 beskriver SMR. Dette tal udtrykker dødeligheden sammenlignet med den forventede dødelighed udfra SAPS 3 scoren. I SMR tabellen angives som tæller og nævner hhv. det observerede antal dødsfald og det forventede antal dødsfald ud fra SAPS 3 scoren. F.eks. betyder 115 at patienterne har en dødelighed, der er 15 % højere end patienterne inkluderet i udviklingen af SAPS 3 score (2). Da SMR er et udtryk for dødelighed ved en given patientsammensætning kan den ikke sammenlignes på tværs af sygehuse da patientsammensætningen er forskellig. I den grafiske præsentation af indikatorerne på hhv. regionsniveau og på afdelingsniveau, er den fastsatte standard markeret med en lodret rød linje i figuren. De vandrette streger for hver enhed repræsenterer konfidensintervallet. Funnel(tragt)-diagrammer er et punktdiagram af patientpopulationens størrelse mod det opnåede indikatorresultat. De runde prikker viser indikatorresultatet på y-aksen mod antallet af patientforløb i den givne opgørelse i året (x-aksen). Den røde linje viser fastsat standard. Den omkringliggende tragt viser et 95 % konfidensinterval omkring standarden. Tragten er et billede på den variation, der kan ligge omkring et givent niveau i resultatet. Resultater, der ligger uden for tragten afviger markant fra den fastsatte standard. Beregningen af konfidensintervaller er baseret på samme metode som konfidensintervaller for den pågældende indikator. Tallene ved prikkerne i rapportens funnelplots refererer til afdelingerne anført i oversigten i afsnit: Afdelingsnumre anvendt i funnelplots. Rapporten er baseret på udtræk fra Landspatientregisteret 14. oktober ~ 9 ~

10 Tabel 1: Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Uoplyst Indikatoropfyldelse (95 % CI) Indikator - Stan nummer ID Indikator dard Format % a DID_70_0 01 Genindlæggelse > 24t. % Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling for patienter indlagt > 24 timer. 3 % Andel 17 2,4 (2,2-2,7) 2,3 (2,1 2,6) 2,7 (2,4-3,0) 1b DID_83_0 01 Genindlæggelse 24t. % Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling for patienter indlagt 24 timer 3 % Andel 21 2,5 (2,2-2,9) 2,6 (2,3 3,0) 2 DID_74_0 01 Udskrivelse i aftennattetimer. % Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00 blandt patienter indlagt > 24 timer. 5 % Andel 17 3,8 (3,5-4,1) 3,1 (2,8 3,4) 3,0 ( ) 3 DID_09_0 02 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling. % Andelen af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer blandt alle som udskrives i live. 4 % Andel 7 1,8 (1,7-2,0) 2,1 (1,9 2,3) 2,5 (2,3 2,7) 4 DID_81_0 01 Standardiseret mortalitetsratio(smr) dages mortalitet. Observeret antal patienter, der dør inden for 30 dage efter indlæggelse på intensivafdeling divideret med forventet antal dødsfald jf. SAPS III score. - Ratio 58 24,4 (23,7-25,2) 27,7 (24,5-31,1) ~ 10 ~

11 Indikator 1a: Genindlæggelse > 24 timer Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling for patienter indlagt > 24 timer. Standard: 3 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 304/ (17) 2,4 (2,2;2,7) 2,5 (2,2;2,8) 2,7 (2,5;3,0) Hovedstaden Ja 24/ (38) 0,8 (0,5;1,1) 1,4 (1,0;1,9) 1,9 (1,4;2,3) Sjælland Ja 40/ (14) 3,2 (2,3;4,3) 2,9 (2,1;4,0) 3,4 (2,5;4,5) Syddanmark Ja 89/ (5) 2,5 (2,0;3,1) 3,0 (2,4;3,6) 2,7 (2,2;3,3) Midtjylland Ja 119/ (5) 3,6 (3,0;4,3) 3,1 (2,5;3,7) 3,2 (2,6;3,8) Nordjylland Ja 32/ (0) 2,5 (1,7;3,5) 1,9 (1,2;2,8) 3,6 (2,6;4,7) Hovedstaden Ja 24/ (38) 0,8 (0,5;1,1) 1,4 (1,0;1,9) 1,9 (1,4;2,3) Bispebjerg Hospital Ja 0/ (69) 0,0 (0,0;1,9) 1,1 (0,3;2,8) 2,6 (1,3;4,8) Bornholms Hospital Ja 0/0 167(100) 0,0 (0,0;0,0) 0,0 (0,0;8,0) 1,4 (0,0;7,5) Gentofte Hospital Ja 3/110 5(4) 2,7 (0,6;7,8) 0,0 (0,0;3,0) 2,5 (0,5;7,1) Glostrup Hospital, Y13 Ja #/# 2(2) 1,0 (0,0;5,7) 4,6 (1,5;10,5) 1,9 (0,4;5,3) Herlev Hospital Ja #/# 23(7) 0,3 (0,0;1,9) 0,3 (0,0;1,8) 1,3 (0,4;3,4) Hillerød Hospital Ja #/# 26(8) 0,3 (0,0;1,8) 0,9 (0,2;2,6) 0,0 (0,0;1,8) Hvidovre Hospital Ja 0/0 649(100) 0,0 (0,0;0,0) 1,0 (0,1;3,4) 1,2 (0,3;3,5) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret Ja 4/ (61) 1,9 (0,5;4,9) 3,1 (1,2;6,2) 2,2 (0,9;4,5) Ja #/# 34(6) 0,3 (0,0;1,2) 1,7 (0,8;3,1) 2,3 (1,3;3,7) Ja 12/ (18) 0,9 (0,5;1,6) 1,4 (0,8;2,3) 1,8 (1,1;2,7) Sjælland Ja 40/ (14) 3,2 (2,3;4,3) 2,9 (2,1;4,0) 3,4 (2,5;4,5) Holbæk Sygehus Ja 10/319 2(1) 3,1 (1,5;5,7) 4,3 (2,4;7,1) 2,8 (1,2;5,4) Køge Sygehus Ja 11/281 13(4) 3,9 (2,0;6,9) 2,8 (1,2;5,5) 2,7 (1,1;5,5) Nykøbing F. Sygehus Ja 5/244 39(14) 2,0 (0,7;4,7) 1,0 (0,2;3,0) 2,1 (0,8;4,5) Roskilde Sygehus Ja #/# 132(56) 1,9 (0,2;6,8) 4,9 (2,3;9,1) 9,4 (5,6;14,6) Slagelse Sygehus Ja 12/303 10(3) 4,0 (2,1;6,8) 2,3 (0,9;4,6) 2,5 (1,2;4,8) Syddanmark Ja 89/ (5) 2,5 (2,0;3,1) 3,0 (2,4;3,6) 2,7 (2,2;3,3) OUH, Svendborg Sygehus Ja 9/198 20(9) 4,5 (2,1;8,5) 3,9 (1,5;8,3) 1,6 (0,3;4,5) ~ 11 ~

12 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 42/ (5) 2,9 (2,1;3,8) 3,2 (2,3;4,2) 2,5 (1,7;3,5) Odense Universitetshospital NIA Ja 7/578 4(1) 1,2 (0,5;2,5) 3,0 (1,8;4,7) 3,4 (2,1;5,1) Odense Universitetshospital VITA* ,2 (1,2;6,9) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja #/# 17(6) 0,4 (0,0;2,1) 2,1 (0,8;4,6) 2,0 (0,7;4,2) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 11/446 17(4) 2,5 (1,2;4,4) 2,5 (1,3;4,3) 2,9 (1,6;4,8) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 11/252 5(2) 4,4 (2,2;7,7) 3,4 (1,5;6,6) 3,0 (1,4;5,7) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 5/156 31(17) 3,2 (1,0;7,3) 3,5 (1,4;7,1) 3,5 (1,5;6,9) Ja 3/182 9(5) 1,6 (0,3;4,7) 2,0 (0,5;4,9) 2,1 (0,6;5,2) Midtjylland Ja 119/ (5) 3,6 (3,0;4,3) 3,1 (2,5;3,7) 3,2 (2,6;3,8) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA Nord Aarhus Universitetshospital OVITA Syd Aarhus Univesitetshospital Intensiv Nord Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 15/454 15(3) 3,3 (1,9;5,4) 3,2 (1,7;5,6) 3,9 (2,4;6,0) Ja 17/403 17(4) 4,2 (2,5;6,7) 4,3 (2,6;6,6) 3,7 (2,2;5,9) Ja 9/253 33(12) 3,6 (1,6;6,6) 3,2 (1,5;6,1) 1,6 (0,4;3,9) Ja 17/272 10(4) 6,3 (3,7;9,8) 3,6 (1,9;6,2) 3,3 (1,8;5,6) Ja #/# 0(0) 4,2 (0,5;14,3) - - Ja 23/571 32(5) 4,0 (2,6;6,0) 2,0 (0,9;3,6) 2,8 (1,6;4,7) Ja #/# 29(29) 2,8 (0,3;9,8) 0,0 (0,0;3,7) 0,8 (0,0;4,6) Regionshospitalet Herning Ja 7/310 6(2) 2,3 (0,9;4,6) 4,3 (2,3;7,2) 2,6 (1,0;5,2) Regionshospitalet Holstebro Ja 5/192 10(5) 2,6 (0,9;6,0) 2,8 (1,1;6,1) 3,6 (1,5;7,3) Regionshospitalet Horsens Ja 9/297 4(1) 3,0 (1,4;5,7) 2,7 (1,1;5,6) 2,8 (1,1;5,8) Regionshospitalet Randers Ja 13/424 19(4) 3,1 (1,6;5,2) 2,7 (1,4;4,7) 3,8 (2,2;6,0) Nordjylland Ja 32/ (0) 2,5 (1,7;3,5) 1,9 (1,2;2,8) 3,6 (2,6;4,7) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi 103 Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Ja 5/145 0(0) 3,4 (1,1;7,9) 2,7 (0,6;7,6) 2,2 (0,5;6,3) Ja 13/297 0(0) 4,4 (2,4;7,4) 2,5 (1,2;4,7) 5,1 (2,6;9,0) Ja #/# 0(0) 0,8 (0,1;2,8) 2,2 (0,7;5,0) 4,1 (2,0;7,3) ~ 12 ~

13 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro ,0 (0,0;41,0) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Regionshospital Nordjylland, Hjørring Regionshospital Nordjylland, Thisted Ja #/# 0(0) 0,5 (0,0;3,0) 1,1 (0,1;4,1) 3,2 (1,1;7,4) Ja 0/28 0(0) 0,0 (0,0;12,3) 0,0 (0,0;10,0) 1,8 (0,4;5,1) Ja 7/222 0(0) 3,2 (1,3;6,4) 0,9 (0,1;3,1) 2,9 (1,2;5,9) Ja 4/138 2(1) 2,9 (0,8;7,3) 2,5 (0,5;7,1) 5,3 (2,3;10,2) * Tallene for VITA er rapporteret sammen med ITA/BRITA/PITA Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar Indikatoren beskriver andelen, der genindlægges på intensiv afdeling indenfor 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling blandt patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdelingen. Afgrænsningen til patienter indlagt mere end 24 timer er foretaget for at ekskludere patienter, som indlægges kortvarigt pga. f.eks. forgiftning, dialysebehandling eller postoperativ observation. I beregningen af indikatoren indgik intensivforløb af mere end 24 timers varighed med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde var registreret. En eller begge af sidstnævnte variable var uoplyste i 17 % af intensivforløbene, og disse forløb indgik således ikke i beregningen. På landsplan blev 2,4 % af intensivpatienterne genindlagt indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling, hvilket er et lille fald sammenlignet med både sidste og forrige opgørelsesperiode. Regionalt varierede genindlæggelsesfrekvensen fra 0,8 % i Region Hovedstaden til 3,6 % i Region Midtjylland. Region Sjælland og Region Midtjylland opfyldte ikke standarden på 3 %. Bemærk at både Region Hovedstaden og Region Sjælland havde en stor andel uoplyst med hhv. 38 % og 14 %. I alt 16 af de 41 indberettende enheder opfyldte ikke standarden. Fælles for disse enheder er en relativt lille patientpopulation, hvorfor estimatet skal fortolkes med varsomhed. Usikkerheden er illustreret i Figuren Indikator 1a Genindlæggelse (afdelingsniveau), som viser at sikkerhedsintervallet omkring estimatet for hver enkelt afdeling er bredt. Funnelplottet Funnelplot for indikator 1a Genindlæggelse (afdelingsniveau) viser, at ni indberettende enheder ligger udenfor standarden, når der tages højde for den statistiske usikkerhed omkring standarden. Indikatoren kan kun beregnes for forløb med registreret udskrivningstidspunkt og afslutningsmåde, og ændring i registreringspraksis med stigende komplethed i registreringen af disse variable kan påvirke resultatet. ~ 13 ~

14 Faglig klinisk kommentar Det er overordnet positivt at andelen af patienter som genindlægges kort efter udskrivelse fra intensiv afdeling, blandt patienter indlagt i mere end 24 på intensiv afdeling, fortsat er lav. Den nye definition med restriktionen til patienter indlagt mere end 24 timer betyder, at indikatoren nu inkluderer de meste syge patienter, og dermed patienter med mest komplekse forløb, ofte inddragende flere medicinske specialer. Dette gør det lettere at fortolke indikatoren. Region Sjælland og Region Midtjylland overholder ikke den fastsatte standard, som af Styregruppen opfattes som lav efter revideringen lavet i forbindelse med foregående Årsrapport. Det er væsentligt at bemærke, at resultaterne for Region Hovedstaden generelt (uoplyst 38 %) og herunder især Bornholms Hospital (uoplyst 100 %), Hvidovre (100 %), Rigshospitalet 2093 neuro-intensiv (uoplyst 61 %), og Bispebjerg Hospital (69 % uoplyst) er vanskelige at tolke på grund af den store andel uoplyste forløb. Det er derfor ikke muligt at vurdere udviklingen i andelen af genindlæggelser for Region Hovedstaden generelt. Generelt er der to overordnede områder som kan påvirke andelen som genindlæggelse på intensivafdeling indenfor 48 timer: 1) for tidlig udskrivelse og/eller mangelfuld overlevering til stamafdelingen, og således være direkte relateret til kvaliteten af intensiv terapi. Eller 2) andre faktorer, som manglende ressourcer på stamafdelingen til observation og behandling af patienter med meget komplekse sygdomsforløb og sene komplikationer opstået i relation til intensiv terapi (f.eks. venøs trombo-embolisme pga. manglende antikoagulationsbehandling, eller sekundære infektioner relateret til katetre eller mangelfuld antibiotisk behandling). Endelig kan ikke-forebyggelige faktorer, uafhængigt af den forudgående intensiv terapi, herunder f.eks. kirurgiske komplikationer, medføre genindlæggelse på intensivafdeling. Et internationalt studie viser, at 88 % af genindlæggelser på intensivafdeling skyldes ikke-forebyggelige faktorer, og kun 12 % er således forebyggelige. Det anbefales derfor, at afdelinger som ikke opfylder standarden, eller som har stigende forekomst af genindlæggelser, at lave lokal klinisk journal audit på de forløb hvor patienter genindlægges, for at klarlægge mulige årsager til disse. Anbefaling til indikatoren Indikatoren anses fortsat som vigtig, idet den afspejler den komplekse proces, det er at overflytte intensiv patienter til stamafdelinger på det rigtige tidspunkt. Overgangen fra en sektor til en anden er væsentligt at monitorere. Opdelingen i patienter indlagt mere end 24 timer og mindre end 24 timer for denne indikator giver god klinisk mening, idet kompleksiteten af behandlingsforløbene mellem de to typer indlæggelse er væsentligt forskellig, og dermed er risikoen og prognosen for genindlæggelse det formentligt også. Det anbefales således at bibeholde indikatoren, og at den fastsatte standard fastholdes. DID har i arbejdet med denne rapport lavet supplerende analyser for patienter der genindlægges indenfor 96 timer. Fortolkningen er dog vurderet vanskelig idet faktorer, der ikke er relateret til intensivindlæggelsen formodentligt kommer til at spille en stor rolle. Tidsrammen på 48 timer er derfor valgt for kommende års rapport. ~ 14 ~

15 Indikator 1a Genindlæggelse (regionalt niveau) ~ 15 ~

16 Indikator 1a Genindlæggelse (afdelingsniveau) ~ 16 ~

17 Funnelplot for indikator 1a Genindlæggelse (afdelingsniveau) ~ 17 ~

18 Indikator 1b Genindlæggelse 24 timer Andelen af genindlæggelser på intensivafdeling inden for 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling for patienter indlagt < 24 timer. Standard: Ikke angivet Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark - 242/ (21) 2,6 (2,3;2,9) 2,7 (2,3;3,0) 2,6 (2,3;3,0) Hovedstaden - 15/ (56) 1,0 (0,6;1,6) 0,7 (0,4;1,3) 1,4 (0,9;2,1) Sjælland - 28/ (22) 4,0 (2,7;5,7) 3,1 (2,0;4,6) 3,0 (2,0;4,3) Syddanmark - 89/ (6) 3,0 (2,4;3,7) 4,1 (3,4;4,9) 3,9 (3,2;4,6) Midtjylland - 85/ (6) 2,9 (2,4;3,6) 2,6 (2,1;3,2) 2,6 (2,1;3,2) Nordjylland - 25/ (0) 1,9 (1,2;2,8) 1,7 (1,1;2,5) 1,4 (0,8;2,1) Hovedstaden - 15/ (56) 1,0 (0,6;1,6) 0,7 (0,4;1,3) 1,4 (0,9;2,1) Bispebjerg Hospital - 0/86 420(83) 0,0 (0,0;4,2) 1,4 (0,2;4,9) 0,6 (0,0;3,3) Bornholms Hospital - 0/0 167(100) 0,0 (0,0;0,0) 1,4 (0,0;7,8) 2,9 (0,6;8,1) Gentofte Hospital - 5/93 5(5) 5,4 (1,8;12,1) 0,0 (0,0;4,7) 2,1 (0,1;11,3) Glostrup Hospital, Y13 - #/# 2(4) 4,3 (0,5;14,8) 0,0 (0,0;4,9) 2,2 (0,3;7,8) Herlev Hospital - 0/142 23(14) 0,0 (0,0;2,6) 0,0 (0,0;3,6) 2,1 (0,3;7,5) Hillerød Hospital - 0/139 26(16) 0,0 (0,0;2,6) 0,0 (0,0;3,5) 0,9 (0,1;3,4) Hvidovre Hospital - 0/0 649(100) 0,0 (0,0;0,0) 0,0 (0,0;3,3) 0,6 (0,0;3,1) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret #/# 332(57) 0,8 (0,1;2,9) 1,6 (0,2;5,8) 3,1 (0,9;7,9) - #/# 34(10) 0,6 (0,1;2,2) 0,7 (0,1;2,5) 1,0 (0,2;3,0) - 4/ (40) 0,9 (0,2;2,3) 0,9 (0,3;2,0) 1,3 (0,5;2,8) Sjælland - 28/ (22) 4,0 (2,7;5,7) 3,1 (2,0;4,6) 3,0 (2,0;4,3) Holbæk Sygehus - 15/270 2(1) 5,6 (3,1;9,0) 3,3 (1,5;6,1) 3,8 (2,1;6,3) Køge Sygehus - 3/94 13(12) 3,2 (0,7;9,0) 2,0 (0,2;7,2) 0,0 (0,0;4,3) Nykøbing F. Sygehus - #/# 39(24) 0,8 (0,0;4,5) 3,2 (1,2;6,9) 1,3 (0,2;4,5) Roskilde Sygehus - 6/90 132(59) 6,7 (2,5;13,9) 4,4 (1,6;9,4) 3,5 (1,4;7,1) Slagelse Sygehus - 3/122 10(8) 2,5 (0,5;7,0) 2,0 (0,2;6,9) 4,1 (1,3;9,2) Syddanmark - 89/ (6) 3,0 (2,4;3,7) 4,1 (3,4;4,9) 3,9 (3,2;4,6) OUH, Svendborg Sygehus - #/# 20(15) 1,8 (0,2;6,2) 7,2 (3,0;14,3) 5,4 (1,8;12,2) ~ 18 ~

19 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA - 65/ (4) 3,9 (3,0;5,0) 5,7 (4,6;6,9) 5,0 (3,9;6,3) Odense Universitetshospital NIA - 5/293 4(1) 1,7 (0,6;3,9) 3,2 (1,3;6,4) 2,3 (0,7;5,2) Odense Universitetshospital VITA* ,0 (3,8;8,9) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) - #/# 17(10) 1,3 (0,2;4,6) 1,8 (0,4;5,1) 1,6 (0,3;4,5) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus - 8/263 17(6) 3,0 (1,3;5,9) 1,3 (0,4;3,3) 1,3 (0,3;3,2) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus - 0/124 5(4) 0,0 (0,0;2,9) 2,5 (0,5;7,1) 3,1 (1,0;7,2) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Sønderjylland, Sønderborg - 5/268 31(10) 1,9 (0,6;4,3) 0,4 (0,0;2,4) 2,0 (0,6;5,1) - #/# 9(11) 2,8 (0,3;9,7) 0,0 (0,0;4,2) 0,0 (0,0;3,9) Midtjylland - 85/ (6) 2,9 (2,4;3,6) 2,6 (2,1;3,2) 2,6 (2,1;3,2) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA Nord Aarhus Universitetshospital OVITA Syd Aarhus Univesitetshospital Intensiv Nord Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg - 9/275 15(5) 3,3 (1,5;6,1) 3,0 (1,2;6,1) 2,6 (1,2;5,2) - 9/441 17(4) 2,0 (0,9;3,8) 3,7 (2,3;5,5) 1,7 (0,8;3,0) - 5/358 33(8) 1,4 (0,5;3,2) 1,7 (0,7;3,3) 1,2 (0,4;2,8) - 7/283 10(3) 2,5 (1,0;5,0) 3,3 (1,5;6,1) 5,9 (3,5;9,2) - #/# 0(0) 3,0 (0,1;15,8) /429 32(7) 4,0 (2,3;6,3) 1,9 (0,8;3,7) 1,9 (0,9;3,6) - #/# 29(33) 3,4 (0,4;11,9) 2,4 (0,3;8,3) 2,5 (0,7;6,3) Regionshospitalet Herning - 8/257 6(2) 3,1 (1,4;6,0) 2,1 (0,8;4,6) 4,4 (2,4;7,4) Regionshospitalet Holstebro - 8/209 10(5) 3,8 (1,7;7,4) 4,3 (2,2;7,3) 3,2 (1,6;5,7) Regionshospitalet Horsens - 9/258 4(2) 3,5 (1,6;6,5) 2,2 (0,7;5,1) 1,5 (0,3;4,3) Regionshospitalet Randers - 10/290 19(6) 3,4 (1,7;6,2) 1,2 (0,2;3,3) 2,4 (0,8;5,4) Nordjylland - 25/ (0) 1,9 (1,2;2,8) 1,7 (1,1;2,5) 1,4 (0,8;2,1) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi 103 Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) - 6/115 0(0) 5,2 (1,9;11,0) 1,8 (0,2;6,3) 0,0 (0,0;4,5) - 4/205 0(0) 2,0 (0,5;4,9) 0,0 (0,0;2,0) 1,9 (0,2;6,7) - 4/380 0(0) 1,1 (0,3;2,7) 0,7 (0,1;2,0) 1,0 (0,3;2,5) ~ 19 ~

20 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro ,0 (0,0;30,8) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Regionshospital Nordjylland, Hjørring Regionshospital Nordjylland, Thisted - #/# 0(0) 0,3 (0,0;1,9) 0,9 (0,1;3,3) 1,8 (0,5;4,5) - #/# 0(0) 1,9 (0,2;6,8) 1,8 (0,2;6,2) 1,1 (0,3;2,8) - 8/216 0(0) 3,7 (1,6;7,2) 4,7 (2,3;8,4) 2,4 (0,6;5,9) - 0/20 2(9) 0,0 (0,0;16,8) 9,1 (1,9;24,3) 3,1 (0,1;16,2) * Tallene for VITA er rapporteret sammen med ITA/BRITA/PITA Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar Indikatoren beskriver andelen, der genindlægges på intensivafdeling indenfor 48 timer efter udskrivelse til stamafdeling blandt patienter indlagt mindre end 24 timer på intensivafdelingen. Afgrænsningen til patienter indlagt mindre end 24 timer er foretaget for at se på patienter, som indlægges kortvarigt pga. f.eks. forgiftning, dialysebehandling eller behov for postoperativ observation. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb af mindre end 24 timers varighed med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. En eller begge af sidstnævnte variable var uoplyste i 21 % af intensivforløbene, og disse forløb indgik således ikke i beregningen. På landsplan blev 2,5 % af patienterne genindlagt efter et intensivforløb af mindre end 24 timers varighed, indenfor 48 timer efter udskrivelsen til stamafdeling. På regionalt niveau blev mellem 1,0 % (Region Hovedstaden) og 4,0 % (Region Sjælland) genindlagt. For begge disse estimater gælder, der var en høj andel af uoplyst, svarende til 56 % for Region Hovedstaden og 22 % for Region Sjælland. Således skal begge estimater fortolkes med varsomhed. For de indberettende enheder var der generelt kun få observationer, hvorfor estimaterne er forbundet med stor usikkerhed. Dette er desuden illustreret i Figur Indikator 1a Genindlæggelse (afdelingsniveau). Den rapporterede genindlæggelsesfrekvens for enkeltafdelinger gik fra 0 % til 6,7 %. Der er ikke inkluderet funnelplot, idet der endnu ikke er fastsat en standard. Faglig klinisk kommentar Denne indikator dækker korte indlæggelser på intensiv, og dermed mindre komplekse indlæggelser, oftest i form af kortvarig udvidet overvågning/monitorering. Derfor er det overraskende at andelen trods alt er 2,5 % på landsplan. Om det skyldes planlagte indlæggelser på intensiv (f.eks. til efterfølgende dialyse), eller at patienterne udskrives ~ 20 ~

21 før de klinisk er stabile nok til at kunne håndteres i en stamafdeling kan ikke vurderes på baggrund af data i DID. Det bør derfor vurderes ved audit i de enkelte afdelinger. Anbefaling til indikatoren Baseret på dette års data finder styregruppen at indikatoren kan bidrage substantielt til den samlede vurdering af kvaliteten af intensiv terapi. Indikatoren oprettes derfor som egentlig indikator, standarden sættes som for indlæggelser på mere end 24 timer til 3 % baseret på dette års resultater. Indikator 1b Genindlæggelse (regionalt niveau) ~ 21 ~

22 Indikator 1b Genindlæggelse (afdelingsniveau) ~ 22 ~

23 Indikator 2 Udskrivelse i aften-nattetimer Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00 blandt patienter indlagt > 24 timer. Standard: 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 473/ (17) 3,8 (3,5;4,1) 3,1 (2,8;3,4) 3,0 (2,7;3,3) Hovedstaden Ja 93/ (38) 3,0 (2,4;3,6) 2,5 (2,0;3,1) 2,5 (2,0;3,0) Sjælland Ja 89/ (14) 7,1 (5,8;8,7) 5,9 (4,8;7,3) 4,6 (3,6;5,9) Syddanmark Ja 87/ (5) 2,5 (2,0;3,0) 1,9 (1,5;2,4) 2,0 (1,6;2,5) Midtjylland Ja 151/ (5) 4,6 (3,9;5,4) 3,8 (3,2;4,5) 3,7 (3,0;4,3) Nordjylland Ja 53/ (0) 4,2 (3,1;5,4) 2,9 (2,1;4,0) 3,9 (2,9;5,0) Hovedstaden Ja 93/ (38) 3,0 (2,4;3,6) 2,5 (2,0;3,1) 2,5 (2,0;3,0) Bispebjerg Hospital Ja 10/ (69) 5,3 (2,6;9,5) 1,4 (0,4;3,1) 2,9 (1,4;5,1) Bornholms Hospital Ja 0/0 167(100) 0,0 (0,0;0,0) 0,0 (0,0;8,0) 0,0 (0,0;5,0) Gentofte Hospital Ja #/# 5(4) 0,9 (0,0;5,0) 1,7 (0,2;5,9) 0,8 (0,0;4,5) Glostrup Hospital, Y13 Ja 7/96 2(2) 7,3 (3,0;14,4) 2,8 (0,6;7,9) 4,3 (1,8;8,8) Herlev Hospital Ja 8/292 23(7) 2,7 (1,2;5,3) 2,6 (1,2;5,2) 2,0 (0,7;4,3) Hillerød Hospital Ja 29/307 26(8) 9,4 (6,4;13,3) 5,4 (3,2;8,4) 4,9 (2,4;8,8) Hvidovre Hospital Ja 0/0 649(100) 0,0 (0,0;0,0) 5,8 (3,0;9,9) 2,9 (1,2;5,8) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret Ja 18/ (61) 8,7 (5,2;13,3) 6,6 (3,7;10,6) 10,2 (7,1;14,1) Ja 10/581 34(6) 1,7 (0,8;3,1) 3,4 (2,1;5,2) 1,6 (0,8;2,8) Ja 10/ (18) 0,7 (0,4;1,4) 0,1 (0,0;0,5) 0,6 (0,3;1,2) Sjælland Ja 89/ (14) 7,1 (5,8;8,7) 5,9 (4,8;7,3) 4,6 (3,6;5,9) Holbæk Sygehus Ja 21/319 2(1) 6,6 (4,1;9,9) 5,8 (3,5;8,9) 3,5 (1,7;6,3) Køge Sygehus Ja 8/281 13(4) 2,8 (1,2;5,5) 2,1 (0,8;4,5) 5,4 (3,0;8,9) Nykøbing F. Sygehus Ja 24/244 39(14) 9,8 (6,4;14,3) 8,9 (5,9;12,7) 6,7 (4,1;10,2) Roskilde Sygehus Ja 6/ (56) 5,8 (2,2;12,2) 4,9 (2,3;9,1) 5,5 (2,7;9,9) Slagelse Sygehus Ja 30/303 10(3) 9,9 (6,8;13,8) 7,5 (4,8;11,0) 2,8 (1,4;5,1) Syddanmark Ja 87/ (5) 2,5 (2,0;3,0) 1,9 (1,5;2,4) 2,0 (1,6;2,5) OUH, Svendborg Sygehus Ja 6/198 20(9) 3,0 (1,1;6,5) 2,0 (0,4;5,6) 3,1 (1,1;6,6) ~ 23 ~

24 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 28/ (5) 1,9 (1,3;2,7) 1,9 (1,2;2,7) 2,1 (1,3;3,0) Odense Universitetshospital NIA Ja 11/578 4(1) 1,9 (1,0;3,4) 2,6 (1,5;4,1) 2,3 (1,2;3,7) Odense Universitetshospital VITA* ,7 (0,9;6,1) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 9/261 17(6) 3,4 (1,6;6,4) 0,7 (0,1;2,6) 1,6 (0,5;3,8) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 19/446 17(4) 4,3 (2,6;6,6) 1,9 (0,9;3,5) 1,9 (0,9;3,5) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 5/252 5(2) 2,0 (0,6;4,6) 1,3 (0,3;3,7) 0,7 (0,1;2,4) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 6/156 31(17) 3,8 (1,4;8,2) 2,5 (0,8;5,7) 3,1 (1,3;6,3) Ja 3/182 9(5) 1,6 (0,3;4,7) 2,5 (0,8;5,6) 0,5 (0,0;2,9) Midtjylland Ja 151/ (5) 4,6 (3,9;5,4) 3,8 (3,2;4,5) 3,7 (3,0;4,3) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA Nord Aarhus Universitetshospital OVITA Syd Aarhus Univesitetshospital Intensiv Nord Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 37/454 15(3) 8,1 (5,8;11,1) 5,4 (3,3;8,2) 3,9 (2,4;6,0) Ja 23/403 17(4) 5,7 (3,7;8,4) 4,1 (2,5;6,3) 3,7 (2,2;5,9) Ja 12/253 33(12) 4,7 (2,5;8,1) 4,3 (2,3;7,4) 4,7 (2,4;8,0) Ja 15/272 10(4) 5,5 (3,1;8,9) 3,6 (1,9;6,2) 4,1 (2,3;6,5) Ja #/# 0(0) 2,1 (0,1;11,1) - - Ja 19/571 32(5) 3,3 (2,0;5,1) 3,0 (1,7;4,8) 3,2 (1,9;5,2) Ja #/# 29(29) 1,4 (0,0;7,6) 2,0 (0,2;7,1) 2,5 (0,5;7,2) Regionshospitalet Herning Ja 12/310 6(2) 3,9 (2,0;6,7) 6,0 (3,6;9,3) 3,6 (1,8;6,6) Regionshospitalet Holstebro Ja 5/192 10(5) 2,6 (0,9;6,0) 2,4 (0,8;5,4) 2,6 (0,8;5,9) Regionshospitalet Horsens Ja 18/297 4(1) 6,1 (3,6;9,4) 3,9 (1,9;7,1) 6,9 (4,1;10,8) Regionshospitalet Randers Ja 8/424 19(4) 1,9 (0,8;3,7) 2,5 (1,2;4,4) 1,8 (0,8;3,5) Nordjylland Ja 53/ (0) 4,2 (3,1;5,4) 2,9 (2,1;4,0) 3,9 (2,9;5,0) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi 103 Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Ja 7/145 0(0) 4,8 (2,0;9,7) 3,6 (1,0;8,9) 3,6 (1,2;8,3) Ja 8/297 0(0) 2,7 (1,2;5,2) 2,0 (0,8;4,0) 4,2 (1,9;7,8) Ja 8/252 0(0) 3,2 (1,4;6,2) 1,3 (0,3;3,8) 1,2 (0,3;3,5) ~ 24 ~

25 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Aalborg UH, Intensiv Afsnit Hobro ,0 (0,0;41,0) Aalborg UH, Neuro Orto Traume intensiv Afsnit (NOTIA) Aalborg UH, Opvågningsafsnit Syd/RIMA Regionshospital Nordjylland, Hjørring Regionshospital Nordjylland, Thisted Ja 6/185 0(0) 3,2 (1,2;6,9) 2,9 (0,9;6,6) 4,5 (1,8;9,1) Ja #/# 0(0) 3,6 (0,1;18,3) 5,7 (0,7;19,2) 2,4 (0,6;5,9) Ja 11/222 0(0) 5,0 (2,5;8,7) 2,2 (0,7;5,0) 3,3 (1,4;6,5) Ja 12/138 2(1) 8,7 (4,6;14,7) 9,1 (4,6;15,7) 9,9 (5,7;15,9) * Tallene for VITA er rapporteret sammen med ITA/BRITA/PITA Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar Indikatoren beskriver andelen af patienter indlagt på intensivafdeling mere end 24 timer, der udskrives til stamafdeling mellem kl. 22 og kl. 08. Restriktionen til patienter indlagt mere end 24 timer er foretaget for at ekskludere patienter, som udskrives planlagt i aften-nattetimer efter korterevarende observation. I beregningen af indikatoren indgår intensivforløb af mere end 24 timers varighed med udskrivelse til stamafdeling, hvor både udskrivelsestidspunkt og afslutningsmåde er registreret. I alt (17 %) af intensivforløbene indgik ikke i beregningen pga. manglende oplysninger; i Region Hovedstaden var 38 % uoplyst og i Region Sjælland, 14 %. På landsplan blev 3,8 % udskrevet til stamafdeling mellem kl. 22 og 08, hvilket opfylder den angivne standard på 5 %. Andelen er på nationalt niveau steget i forhold til de seneste opgørelsesperioder. Stigningen skal dog ses i lyset af det store antal forløb med manglende oplysninger. Andelen af udskrivelser i aften-nattetimer varierede mellem regionerne fra 2,5 % i Region Syddanmark til 7,1 % i Region Sjælland. Region Sjælland var eneste region, der ikke opfyldte standarden. I alt 13 af de 41 indberettende enheder opfyldte ikke standarden. En række afdelinger havde et ganske lille patientvolumen, hvilket medfører en tilsvarende stor usikkerhed om det enkelte estimat, hvilket er illustreret i Figur Indikator 2 Udskrivelse i aftennattetimer (afdelingsniveau). Funnelplottet Funnelplot for indikator 2 Udskrivelse i aften-nattetimer (afdelingsniveau) viser, at 14 afdelinger lå udenfor sikkerhedsintervallet omkring standarden heraf fire afdelinger over standarden. Faglig klinisk kommentar Udskrivelse i aften-nattetimer har i tidligere observationelle studier været associeret med øget mortalitet, om end en række nyere undersøgelse ikke har kunnet konfirmere ~ 25 ~

26 dette. På trods af de seneste forskningsresultater anser styregruppen det for uhensigtsmæssigt at udskrive patienter med indlæggelsesforløb på intensivafdeling i mere end 24 timer i aften-natte timer. Erfaringerne viser, at risikoen for komplikationer i relation til overflytningen øges, når der ikke er personale og lægelige ressourcer til optimal modtagelse og vurdering af patienten i stamafdelingen. Dette lægger ekstra ressourcepres på de modtagende afdelinger, som i forvejen ofte er belastet af sparsomt personale i aften-nattetimerne. Komplikationer er ikke nødvendigvis af alvorlig karakter, men kan potentielt forlænge indlæggelsestiden. Overordnet er det bekymrende at antallet af afdelinger, som ikke opfylder standarden, er steget til 12 afdelinger i Endvidere findes det bemærkelsesværdigt, at Region Sjælland igen i denne periode ikke opfylder den fastsatte standard, og er steget i andel fra 5.9 % til 7.1 %. Andelen af udskrivninger i aften-nattetimer har i denne region generelt haft stigende tendens over de seneste år. Nykøbing Falster sygehus, Slagelse hospital, sammen med Hillrød og Aarhus Universitetshospital (Skejby) er de afdelinger der ligger markant over standarden i funnelplottet. Plottet viser en grafisk præsentation af afdelingernes placering i forhold til standarden sammen med sikkerhedsintervallet omkring standarden. Hvorvidt denne stigning skyldes øget pres på kapaciteten på intensivafdelinger, kan ikke vurderes på baggrund af data i DID, men bør klarlægges på lokale kliniske audits. Det er på baggrund af denne rapport ikke muligt at udtale sig om årsagen til sene udskrivninger og styregruppen anbefaler derfor, at hospitaler med stigende andel eller som ligger over den fastsatte standard ved klinisk audit afdækker forløbene. Anbefaling til indikatoren Styregruppen anbefaler at bevare indikatoren med de nuværende definitioner og standard. Eksemplet med Region Sjælland viser med al tydelighed vigtigheden af løbende at monitorere kvaliteten selv på områder, hvor man gennem en årrække har ligget under den fastsatte standard. Indikator 2 Udskrivelse i aften-nattetimer (regionalt niveau) ~ 26 ~

27 Indikator 2 Udskrivelse i aften-nattetimer (afdelingsniveau) ~ 27 ~

28 Funnelplot for indikator 2 Udskrivelse i aften-nattetimer (afdelingsniveau) ~ 28 ~

29 Indikator 3 Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling Andel af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer. Standard: 4 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Danmark Ja 456/ (7) 1,8 (1,7;2,0) 2,1 (1,9;2,3) 2,5 (2,3;2,7) Hovedstaden Ja 109/ (20) 1,9 (1,5;2,2) 3,2 (2,8;3,7) 3,3 (2,9;3,7) Sjælland Ja 43/ (7) 1,8 (1,3;2,4) 2,3 (1,7;2,9) 3,1 (2,5;3,9) Syddanmark Ja 64/ (1) 0,9 (0,7;1,2) 1,0 (0,8;1,3) 0,6 (0,4;0,8) Midtjylland Ja 115/ (2) 1,7 (1,4;2,0) 1,6 (1,3;1,9) 1,5 (1,2;1,7) Nordjylland Ja 125/ (0) 4,3 (3,6;5,1) 3,7 (3,0;4,4) 7,3 (6,4;8,3) Hovedstaden Ja 109/ (20) 1,9 (1,5;2,2) 3,2 (2,8;3,7) 3,3 (2,9;3,7) Bispebjerg Hospital Ja 0/ (55) 0,0 (0,0;1,1) 1,9 (1,0;3,4) 5,1 (3,5;7,1) Bornholms Hospital Ja #/# 167(99) 0,0 (0,0;97,5) 0,0 (0,0;2,5) 0,0 (0,0;1,8) Gentofte Hospital Ja 12/243 5(2) 4,9 (2,6;8,5) 6,0 (3,5;9,4) 8,6 (5,3;13,2) Glostrup Hospital, Y13 Ja 25/203 1(0) 12,3 (8,1;17,6) 11,7 (7,9;16,5) 4,5 (2,4;7,5) Herlev Hospital Ja 18/503 14(3) 3,6 (2,1;5,6) 3,0 (1,7;5,0) 5,5 (3,7;8,0) Hillerød Hospital Ja 15/562 21(4) 2,7 (1,5;4,4) 11,5 (8,9;14,5) 9,5 (7,1;12,4) Hvidovre Hospital Ja 0/ (48) 0,0 (0,0;1,1) 4,1 (2,3;6,7) 4,3 (2,7;6,5) Rigshospitalet, 2093 Neurointensiv Rigshospitalet, 4131 Intensiv Terapiklinik Rigshospitalet, Hjertecenteret Ja #/# 328(36) 0,2 (0,0;1,0) 3,1 (1,7;5,2) 4,0 (2,5;5,9) Ja 14/ (2) 1,3 (0,7;2,1) 1,4 (0,8;2,3) 1,8 (1,1;2,8) Ja 24/ (9) 1,2 (0,8;1,8) 0,9 (0,6;1,5) 0,7 (0,4;1,1) Sjælland Ja 43/ (7) 1,8 (1,3;2,4) 2,3 (1,7;2,9) 3,1 (2,5;3,9) Holbæk Sygehus Ja 10/658 1(0) 1,5 (0,7;2,8) 1,2 (0,5;2,3) 0,8 (0,3;1,8) Køge Sygehus Ja 14/445 5(1) 3,1 (1,7;5,2) 5,4 (3,5;7,9) 10,6 (7,8;13,9) Nykøbing F. Sygehus Ja 5/451 33(7) 1,1 (0,4;2,6) 1,1 (0,4;2,3) 0,8 (0,2;2,0) Roskilde Sygehus Ja 8/ (33) 3,1 (1,3;5,9) 3,6 (2,0;5,9) 5,2 (3,3;7,7) Slagelse Sygehus Ja 6/557 10(2) 1,1 (0,4;2,3) 1,2 (0,4;2,6) 0,8 (0,2;2,0) Syddanmark Ja 64/ (1) 0,9 (0,7;1,2) 1,0 (0,8;1,3) 0,6 (0,4;0,8) OUH, Svendborg Sygehus Ja 8/343 15(4) 2,3 (1,0;4,5) 3,1 (1,4;5,8) 0,3 (0,0;1,7) ~ 29 ~

30 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ Antal Opfyldt Nævner (%) % 95 % CI % (95 % CI) % (95 % CI) Odense Universitetshospital ITA/BRITA/PITA Ja 6/ (1) 0,2 (0,1;0,4) 0,4 (0,2;0,7) 0,4 (0,2;0,7) Odense Universitetshospital NIA Ja 0/993 2(0) 0,0 (0,0;0,4) 0,2 (0,0;0,8) 0,6 (0,2;1,4) Odense Universitetshospital VITA* ,0 (0,0;0,6) Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) Ja 0/452 14(3) 0,0 (0,0;0,8) 0,6 (0,1;1,8) 0,2 (0,0;1,0) Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Ja 21/793 9(1) 2,6 (1,6;4,0) 0,5 (0,1;1,2) 0,4 (0,1;1,0) Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Ja 7/401 3(1) 1,7 (0,7;3,6) 0,5 (0,1;1,9) 0,4 (0,1;1,5) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Ja 19/517 26(5) 3,7 (2,2;5,7) 6,7 (4,8;9,2) 3,7 (2,3;5,7) Ja 3/293 4(1) 1,0 (0,2;3,0) 0,0 (0,0;1,1) 0,0 (0,0;1,2) Midtjylland Ja 115/ (2) 1,7 (1,4;2,0) 1,6 (1,3;1,9) 1,5 (1,2;1,7) Aarhus Universitetshospital I (Skejby) Aarhus Universitetshospital ITA (NBG) Aarhus Universitetshospital NIA Nord Aarhus Universitetshospital OVITA Syd Aarhus Univesitetshospital Intensiv Nord Hospitalsenhed Midt Intensiv afsnit Viborg Hospitalsenhed Midt Intensiv sengeafdeling Silkeborg Ja 29/868 11(1) 3,3 (2,2;4,8) 2,3 (1,4;3,6) 1,6 (0,9;2,6) Ja 22/953 17(2) 2,3 (1,5;3,5) 3,0 (2,1;4,1) 1,9 (1,2;2,8) Ja 16/699 26(4) 2,3 (1,3;3,7) 2,8 (1,8;4,1) 3,2 (2,1;4,7) Ja 15/590 8(1) 2,5 (1,4;4,2) 1,1 (0,4;2,2) 0,0 (0,0;0,5) Ja #/# 0(0) 2,1 (0,3;7,3) - - Ja 3/ (2) 0,3 (0,1;0,8) 0,1 (0,0;0,5) 0,5 (0,1;1,1) Ja #/# 21(11) 1,2 (0,1;4,3) 0,4 (0,0;2,4) 1,2 (0,3;3,0) Regionshospitalet Herning Ja 15/662 3(0) 2,3 (1,3;3,7) 1,6 (0,8;2,8) 3,3 (2,1;4,9) Regionshospitalet Holstebro Ja 4/437 8(2) 0,9 (0,2;2,3) 0,2 (0,0;1,1) 1,2 (0,5;2,4) Regionshospitalet Horsens Ja 6/604 3(0) 1,0 (0,4;2,1) 2,2 (1,2;3,9) 1,8 (0,8;3,3) Regionshospitalet Randers Ja #/# 9(1) 0,1 (0,0;0,7) 0,4 (0,1;1,1) 0,0 (0,0;0,5) Nordjylland Ja 125/ (0) 4,3 (3,6;5,1) 3,7 (3,0;4,4) 7,3 (6,4;8,3) Aalborg UH, Afsnit Intensiv Terapi 103 Aalborg UH, Almen Intensiv Terapiafsnit R Aalborg UH, Hjerte-Lunge Intensiv Afsnit (TIA) Ja 16/282 0(0) 5,7 (3,3;9,1) 3,2 (1,4;6,3) 6,1 (3,5;9,9) Ja 29/566 0(0) 5,1 (3,5;7,3) 0,6 (0,2;1,6) 14,7 (11,4;18,4) Ja 27/668 0(0) 4,0 (2,7;5,8) 5,0 (3,6;6,9) 6,8 (5,1;8,9) ~ 30 ~

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2016/2017 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2016 30. juni 2017 20. december 2017 Endelig version Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING FORTROLIG 25. november 2016 Hvorfra udgår rapporten

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2014 30. juni 2015 21. december 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 28. juni 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Oversigtstabel

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Nyt fra Dansk Intensiv Database

Nyt fra Dansk Intensiv Database Nyt fra Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 26. januar 2018 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital E-mail: cfc@clin.au.dk

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1. januar 2011 31. december 2011 www.did1.dk www.kea.au.dk Rapporten er udarbejdet af Dansk Intensiv Databases styregruppe i samarbejde med: Kompetencecenter for

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 3: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med thoraxkirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011 31 december 2011 wwwdid1dk wwwkeaaudk Versionsdato: 20120619 Dataudtræksdato:

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011 31 december 2011 wwwdid1dk wwwkeaaudk 1 Versionsdato: 20120619 Dataudtræksdato:

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Endelig udgave 15. juni 2018 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2017 1. juli 2016 30. juni 2017 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe og databasens

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2017 1. september 2016-31. august 2017 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Statistiker og epidemiolog

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

National årsrapport

National årsrapport National årsrapport 1.10.2016-30.9.2017 Endelig version Juli 2018 1 af 59 Hvorfra udgår rapporten? Denne årsrapport, som dækker perioden 1.10.2016 30.9.2017, er udarbejdet af Styregruppen for Databasen

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2016

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2016 Den Landsdækkende Database for Geriatri National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af statistiker

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2016 Perioden 1. januar - 31. december 2016 Endelig udgave 28. juni 2017 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2016 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse Tabel over kontraindikationer til oral AK behandling 3 Andel af ikke relevante for fysioterapi 4 Andel af ikke relevante for ergoterapi

Læs mere

Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012

Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012 Styregruppen for Organdonationsdatabasen (ODD) Organdonationsdatabasen Årsrapport 2012 National Klinisk Kvalitetsdatabase Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 26. januar 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2016 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2016 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen er udarbejdet af:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere