Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme"

Transkript

1 Spørgsmål og svar til Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål 1. Vedr. udbudsmaterialets punkt : Kan det forudsættes, at Gladsaxe Kommune som dataejer fremskaffer de nødvendige oplysninger til gennemførelse af energimærkninger af de almene bebyggelser? Konkret vil det dreje sig om: a) Nøjagtige BBR m2 b) Energiforbrug og energistyringsdata for varme- og el-forbrug c) Målfast tegningsmateriale af facadesnit, varmecentraler, rørføringer af varmesystem etc. på papir eller digitalt Svar: Ad a) Det er Gladsaxe Kommunes erfaring at BBR oplysninger ikke altid er opdateret, herunder kan bl.a. en given bygnings kvadratmeteropgørelse i BBR afvige fra de faktiske forhold. Som regel er det mindre afvigelser der ikke har betydning for gennemførelse af energimærkningen. I det omfang kommunen er i besiddelse af tegninger over en given ejendom vil vi altid kunne oplyse om bygningens kvadratmeter ud fra tegningen, som dog også har en vis unøjagtighed. Ad b) Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter er i besiddelse af disse data som kan udleveres til boligadministratoren på opfordring. Ad c) Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter er i besiddelse af tegninger over stort set alle de omtalte bygninger, som kan udleveres til boligadministratoren på opfordring. Tegningernes målfasthed kan variere, men tegningernes nøjagtighed i forhold til de faktiske forhold vurderes at være anvendelig til de fleste formål der er relevant for boligadministratoren. I det omfang Ejendomscenteret ikke er i besiddelse af en tegning som er nødvendig for boligadministratorens arbejde, vil det være nødvendigt at få et eksternt firma til at opmåle ejendommen.

2 Vedr. energimærkning, se i øvrigt retteblad, rettelse Vedr. udbudsmaterialets punkt 2.2. og kontraktens 12: Er det udtryk for en uoverensstemmelse i udbudsbetingelser og kontrakten, når Gladsaxe Kommune i punkt 2.2. har anført at Kontraktperioden er fastsat til 1. januar december 2019 og i kontraktens 12 skriver Nærværende kontrakt træder i kraft den 1. januar 2015 og er, bortset fra misligeholdelse, uopsigelig til 1. januar 2017.? Kan kontrakten opsiges før 2019 på andet grundlag end misligeholdelse? Det er ikke et udtryk for en uoverensstemmelse i udbudsbetingelser og i kontrakten. Kontrakten kan opsiges før 2019 på andet grundlag end misligholdelse. Som udgangspunkt vil kontraktsperioden være fra 1. januar 2015 til 31. december Bestemmelsen i kontraktens 12 skal forstås således, at det efter den 1. januar 2017 er muligt at opsige kontrakten, med 6 måneders varsel til udgangen af december, uden at der behøver foreligge misligholdelse. I tilfælde af misligholdelse kan der til enhver tid i kontraktsperioden ophæves, jf. kontraktens Jeg vil høre, om vi kan få oplyst, hvilke andre aktører, som er prækvalificerede til at byde på opgaven med administration af jeres ejendomme? Prækvalificerede til at byde på opgaven er: Boligkontoret Danmark DAB DEAS FA09 FSB Lejerbo 4. Den del af viceværtfunktionen, som administrator er ansvarlig for udførslen af, hvordan løses den i dag, via en ansat eller et eksternt firma? Hvis der foreligger et kontraktforhold med et ejendomsservicefirma, kan ny administrator så indgå i den nye kontrakt. Kan vi modtage en kopi af kontrakten? Opgaven løses i dag af et eksternt firma, som har en aftale med nuværende administrator. Aftalen er indgået mellem nuværende administrator og leverandør og kan derfor ikke overdrages til ny administrator. Ny administrator skal indgå selvstændig aftale med samme eller andet firma. Den foreliggende aftale mellem nuværende administrator og leverandør er tillagt en række særskilte aftaler, som nuværende administrator har indgået med

3 leverandør på baggrund af løbende dialog med botilbuddets ledelse og den almene boligafdeling. Kommunen er ikke bekendt med et egentligt kontraktgrundlag og kan derfor ikke udlevere et sådanne. 5. Er det korrekt forstået, at udgifter til revisor afholdes af administrator? Gladsaxe Kommune ønsker, at afdelingernes årsregnskaber påtegnes af ekstern revisor. Administrator er ansvarlig for påtegningen opnås. Udgiften til ekstern revision betales af de respektive boligafdelinger/ejendomme. 6. Hvilke typer af gebyrindtægter er omfattet i afsnit ? Omfattet er alle gebyrindtægter som relaterer sig til de administrerede ejendomme, eksempelvis rykkergebyrer. 7. Foreligger der et kontraktforhold på gartnerisk vedligehold og snerydning, og kan ny administrator indgå i denne kontrakt. Kan vi modtage en kopi af kontrakten? Der foreligger et aftalegrundlag mellem kommunens Social- og Sundhedsforvaltning og kommunens Driftsafdeling for de almene boligafdelinger på kommunens ældrecentre, Træningscenter Gladsaxe samt for botilbuddet Cathrinegården. Den almene boligafdeling, botilbuddet Kellersvej 6, har en kommunalt indgået aftale med kommunens Serviceafdelingen. Det almene botilbud Nybrogård har en kommunal aftale med kommunens beskæftigelsestilbud Kildehuset. Ny administrator vil overtage det bestående aftalegrundlag, som forventes videreført. Eksempler på det kommunalt indgåede aftalegrundlag vedlægges. Det bemærkes, at kommunens seniorcenter og ældreboligafdeling Rosenlund ikke fremgår af det vedlagte aftalegrundlag. De 2 almene boligafdelinger vil inden udgangen af 2014 overgå til kommunens Driftsafdeling på lige fod med de øvrige ældrecentre.

4 For de resterede 3 (små) almene botilbud har nuværende administrator et aftalegrundlag med samme eksterne firma som også udfører ejendomsservice på ejendommene. Den foreliggende aftale mellem nuværende administrator og leverandør er tillagt en række særskilte aftaler, som nuværende administrator har indgået med leverandør på baggrund af løbende dialog med botilbuddets ledelse og den almene boligafdeling. Kommunen er ikke bekendt med et egentligt kontraktgrundlag og kan derfor ikke udlevere et sådanne. 8. Omkostninger til udarbejdelse af fordelingsregnskaber, indgår de i eksempelvis varmeregnskabet eller i administrationshonoraret? Omkostningerne til udarbejdelse af fordelingsregnskaberne indgår i varmeregnskabet. 9. Hvilket økonomisystem anvender kommunen? Kommunen anvender EG-gruppens ØS Web som økonomisystem. Håndtering af de administrative opgaver der er forbundet med udførslen af ejendomsdriften i den enkelte boligafdeling udføres på det eksisterende kommunale it-materiel. Systemet fungerer ved hjælp af en VPN-opkobling og der arbejdes på nuværende administrators fjernplatform. 10. Punkt og Punkt Viceværtsydelsen Skal viceværtsudgiften på de ejendomme, hvor administrator skal sørge herfor, være en del af tilbudsprisen eller er administrator alene ansvarlig for at finde en leverandør, føre tilsyn, samt at pris og kvalitet er konkurrencedygtig? Viceværtudgiften er ikke en del af tilbudsprisen. Administrator er ansvarlig for at finde en leverandør, føre tilsyn samt sikre at pris og kvalitet er konkurrencedygtig. 11. Punkt og Punkt Udgiften til gartnerisk vedligeholdelse og

5 Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning Skal udgiften hertil på de ejendomme, hvor administrator skal sørge herfor, være en del af tilbudsprisen eller er administrator alene ansvarlig for at finde en leverandør, føre tilsyn, samt at pris og kvalitet er konkurrencedygtig? snerydning er ikke en del af tilbudsprisen Administrator er ansvarlig for at finde en leverandør, føre tilsyn samt sikre at pris og kvalitet er konkurrencedygtig. 12. Punkt Rengøring af trapper og beboervaskerier Skal udgiften hertil på de ejendomme, hvor administrator skal sørge herfor, være en del af tilbudsprisen eller er administrator alene ansvarlig for at finde en leverandør, føre tilsyn, samt at pris og kvalitet er konkurrencedygtig? Udgiften til rengøring af trapper og beboervaskerier er ikke en del af tilbudsprisen. Administrator er ansvarlig for at finde en leverandør, føre tilsyn, samt at pris og kvalitet er konkurrencedygtig. 13. Punkt Lejeforhøjelser Sker en del af lejereguleringerne efter reglerne om omkostningsbestemt husleje? I så fald, hvilke ejendomme? I ejendomme med flere end 6 lejemål opkræves omkostningsbestemt leje. Der er tale om ejendommene Bagsværddal, Bagsværdhus, Kildebakken og Ved Jernbanen. I ejendomme med 6 lejemål eller derunder, er lejen fastsat ud fra det lejedes værdi. Det er dog typisk lavere end hvad en almen boligforening tager for lejen. 14. Punkt 3.3 og Punkt 4.3 Retssager Hvor mange retssager har der været i det seneste år pr. afdeling/ejendom? Der har ikke været retssager for Gladsaxe Kommunes ejendomme det seneste år. 15. Øvrige Varetages den nuværende administration af ekstern administrator eller af Gladsaxe Kommune? Den nuværende administration af Gladsaxe Kommunes beboelsesejendomme varetages af FSB. Det kan oplyses, at nuværende administrator, jf. det gældende kontraktsgrundlag, vil sørge for, at hvert enkelt af kommunens lejemål nemt og hurtigt overføres til den nye administrator.

6 16. Afsnit 2.3 Krav til tilbuddet Afsnit: Under punkt 10 henvises til.herunder administration af ejerlejlighedsejendomme. Hvad menes med ejerlejlighedsejendomme? Der er tale om en upræcis formulering, som rettes. Se retteblad, rettelse Afsnit 3 De private beboelsesejendomme Afsnit Hvor mange beboermøder med beboerrepræsentation afholdes der erfaringsmæssigt på årsbasis? Afsnit Hvad koster ISG s rengøring på årsbasis? Afsnit Sidste sætning i afsnittet hedder: Sager der er endeligt afsluttet, returneres løbende. Hvilke sager tænkes der på her? Ad Kun Ved Jernbanen afholder egentlige møder, med deltagelse af administrator og ejendomskontoret. Ad I 2013 betalte Gladsaxe Kommune, samlet set, ISG/JSE ca kr. for trapperengøring på ejendommene. Udgiften bliver bogført på ejendommene. Ad Sager vedrørende de enkelte lejemål og de enkelte ejendomme ønskes først returneret når kontrakten vedrørende ejendomsadministrationen ophører. Sætningen udgår derfor. Se retteblad, rettelse Afsnit 4 De almene beboelsesejendomme Afsnit Hvornår er der sidst foretaget energimærkning af ejendommene? Der er foretaget energimærkninger på de almene ejendomme i perioden hvilket betyder, at der skal energimærkes igen i perioden Administrator er ansvarlig for at sikre, at der foretages energimærkning i henhold til gældende lovgivning for private udlejningsboliger, almene botilbud, samt for ældreboligafdelingerne. Gladsaxe Kommune forestår selv energimærkning af plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe sammen med energimærkning af seniorcentrene i øvrigt. For private udlejningsboliger skal oplysninger om energiforbrug rekvireres hos energiselskaberne på nær Til Jernbanen 8 og Vadstrupvej 20 A+B, for

7 hvilke energiforbrug m.m. kan rekvireres hos Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter. For almene botilbud og ældreboliger skal oplysninger om energiforbrug rekvireres hos Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter. 19. Afsnit 5 Tilbudslister Med hensyn til punkt 5.1 tilbudsliste A, vil vi gerne forespørge om hvad der menes med kr. pr. år. pr. lejemål (ikke momspligtig), da der jo er tale om en momspligtig ydelse ved ejendomsadministration, betyder det, at vi skal oplyse prisen uden moms i vores tilbud? Betaling til administrator pr. lejemål pr. år for administrationsydelsen. Boligadministration er en momspligtig ydelse. Dersom tilbudsgiver vælger retmæssigt - at tillægge moms på den oplyste pris pr. bolig i forbindelse med tilbudsgivningen, bør dette fremgå tydeligt. 20. Bilag 1 Forligger der planer om at nedlægge almene boliger i kontraktperioden? Der forelægger på nuværende tidspunkt ikke planer om at nedlægge kommunalt ejede almene ældreboliger, som indgår i nærværende administrationsaftale, i kontraktperioden. 21. Bilag 4 Generelt - Flere steder omtales Øvrige botilbud omfatter Øvrige Botilbud kun Ellekilde, Buddinge Hovedgade og Kagsåhuse? Generelt - Seniorcentrene omfatter hvilke ejendomme? De øvrige botilbud omfatter Ellekilde, Buddinge Hovedgade 111 og Kagsåhuse. Seniorcentrene omfatter Træningscenter Gladsaxe, Seniorcenter Bakkegården, Seniorcenter Rosenlund, Seniorcenter Egegården og Seniorcenter Møllegården. 22. Punkt 5 Der henvises til gennemsnitlige lejemålsfremvisninger. Hvilken perioden er det der angives et gennemsnit for? Gennemsnittet er ikke beregnede for en given periode, men ment som det antal gange administrator må påregne at boligen skal fremvises, før boligen er udlejet. 23. Bilag 9 Forventes arbejdet beskrevet i bilag 9 at skulle udføres som en del driftsopgaven og indenfor det gældende administrationshonorar? Ja, arbejdet med at driftssætte en ny afdelingen udføres som del af administrationsaftalen og skal indeholdes i det gældende administrationshonorar.

8 24. Rådgivning og oplæg til kommunen i forbindelse med forbedringsarbejder og større tekniske ændringer, herunder finansieringsmuligheder (jf. udbudsmaterialets afsnit s. 11). Hvad dækker dette over og skal det være inkl. i den pris, der gives på administrationen? Der kan eksempelvis være tale om rådgiverbistand i forbindelse med større arbejder på ejendommene, f.eks. indlægning af fjernvarme, eller udskiftning af tag eller vinduer. Ydelsen skal ikke være indeholdt i den pris der gives på administrationen. 25. Retssager mod lejere føres i henhold til lejelovgivningen. Det aftales i hvert tilfælde, om en retssag skal varetages af administrator (jf. udbudsmaterialets afsnit 3.3 s. 15). Er beløbet indeholdt i tilbuddet? Og hvor mange sager er der tale om årligt, som administrator skal varetage? Beløbet er ikke indeholdt i den pris som gives på administrationen af lejemålene i Tilbudsliste A, men timepris for administrators bistand med retssager skal angives i Tilbudsliste B. Udgifter til advokater, retsgebyrer, og omkostninger i øvrigt er ikke indeholdt i beløbet i Tilbudsliste B. Det kan oplyses, at Gladsaxe Kommunes ejendomme og lejeforholdene i tilknytning hertil, ikke har været involveret i retssager de senere år. 26. Kommunen har tegnet bygningsbrand og bygningskasko for ejendommene (jf. udbudsmaterialets afsnit s. 19). Er forsikringerne inkl. grundejeransvar? Vi spørger for at vurdere administrators risiko. Grundejeransvar er ikke en del af kommunens bygningsbrand og husejer (bygningskasko). Kommunens grundejeransvar er dækket via kommunens generelle ansvarsforsikring for kommunale risici. Da Gladsaxe Kommune er grundejer og hvis en evt. skade skyldes fejl eller forsømmelse fra Kommunens side er der dækning jf. betingelserne i forsikringen. Betaling af boligafdelingens forsikringer sker af administrator på vegne af boligafdelingen. 27. Ejendomsfunktionær er ansat af administrator (jf. Bilag 4, afsnit 1) Viceværtydelse, (øvrige botilbud)) Udgiften til ejendomsfunktionær betales over boligafdelingens/ejendommens drift. Administrator kan entrere med underleverandør, føre tilsyn og sikre, at

9 Er ejendomsfunktionærerne ansat hos administrator og for dennes regning, eller står administrator blot for at ansætte og afskedige ejendomsfunktionærerne? prisen er konkurrencedygtig i forhold til marked. 28. Hvor mange af de private ejendomme har konti i Grundejernes Investeringsfond? 29. I tilbudslisten (jf. udbudsmaterialets afsnit 5.1 s. 24) står der i tabellen Kr. pr. år pr. lejemål (ikke momspligtig) Hvad betyder det? De store ejendomme med omkostningsbestemt husleje, dvs. Bagsværddal, Bagsværdhus, Kildebakken og Ved Jernbanen. Betaling til administrator pr. lejemål pr. år for administrationsydelsen. Boligadministration er en momspligtig ydelse. Dersom tilbudsgiver vælger retmæssigt - at tillægge moms på den oplyste pris pr. bolig i forbindelse med tilbudsgivningen, bør dette fremgå tydeligt. 30. Der synes at være uoverensstemmelse ift. kontraktperioden nævnt i udbudsmaterialets afsnit 2.2 (s. 5) og i kontraktens 12 (s. 27)? Det er ikke et udtryk for en uoverensstemmelse i udbudsbetingelser og i kontrakten. Kontrakten kan blot opsiges før 2019 på andet grundlag end misligholdelse. Som udgangspunkt vil kontraktsperioden være fra 1. januar 2015 til 31. december Bestemmelsen i kontraktens 12 skal forstås således, at det efter den 1. januar 2017 er muligt at opsige kontrakten, med 6 måneders varsel til udgangen af december, uden at der behøver foreligge misligholdelse. I tilfælde af misligholdelse kan der til enhver tid i kontraktsperioden ophæves, jf. kontraktens 8.

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere