Energipolitik Nyborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energipolitik Nyborg Kommune"

Transkript

1 Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010

2 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger El:...5 Varme:...5 Vand:...5 Hvordan bruger vi energien i kommunens bygninger?... 6 Driftsværdier i kommunale bygninger:...6 Brugernes indflydelse på forbruget Energistyring

3 Energipolitik i Nyborg kommune. Omfatter kommunale bygninger. Overordnet politik Energipolitikken i Nyborg følger regeringens handlingsplan for en bæredygtig energiudvikling i Danmark i en international sammenhæng. Energihandlingsplanen der blev offentliggjort i 2005, skal medvirke til, at Danmark kan bevare sin rolle som foregangsland for en global, bæredygtig udvikling på energi- og miljøområdet. Næsten hele Danmarks energiforbrug er baseret på begrænsede fossile energikilder som kul og naturgas. Energihandlingsplanen lægger op til, at vi alle skal reducere vores energiforbrug til det nødvendige, så udledningen til atmosfæren og miljøet formindskes. Planen integrerer miljøhensyn i energipolitikken med særlig fokus på indsatsen mod klimaforandringer. Ved forbrændingen af fossile brændstoffer produceres et overskud af CO2 - kuldioxid, der bidrager til drivhuseffekten. Drivhuseffekten hæver langsomt atmosfærens temperatur, hvilket resulterer i en række uheldige følgevirkninger for natur og mennesker. Det er derfor af stor betydning at drivhuseffekten reduceres. Det skal ske ved, at vi her i landet dels nedsætter energiforbruget ved at anvende energien mere effektivt i alle sektorer herunder den kommunale, dels omlægger mere af forsyningen fra fossile til vedvarende energiformer, der er CO2-neutrale. Det nye mål er, at Danmark sammen med andre højtudviklede industrilande med høje CO2- udledninger skal tilstræbe CO2-neutralitet før år 2050 i forhold til Energiforbruget og belastningen af miljøet hænger tæt sammen med vandforbruget. Derfor er vandforbruget en del af energipolitikken. Energipolitikken over de sidste 25 år er ændret fra at være et ressource- og forsyningsproblem til et miljøproblem. Men prisen er også blevet en væsentlig faktor på grund af de mange miljøafgifter og højere produktionsomkostninger for vedvarende energi. 3

4 Delmål i kommunens energipolitik. Opnåede besparelser skal fastholdes. Der er gennem årene opnået besparelser i enkelte kommunale bygninger. Fokus skal de kommende år rettes mod den resterende bygningsmasse. Derfor er det vigtigt at kontrollere, at der ikke kommer en snigende vækst i forbruget. Erfaringer skal videreføres. Gode sparetiltag gentages i nye projekter. Nye besparelser skal opnås ved energieffektivisering. Det sker bl.a. ved anvendelse af ny teknologi, bygningsforbedringer, vedligeholdelse af tekniske systemer og uddannelse af driftspersonale. Energistyring og -kontrol skal være optimal. Loven om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger danner grundlaget. Den kræver, at der for hver bygning udarbejdes et energimærke og en energiplan for bygninger over 60 m2 gælder EMO- ordningen (Energimærkningsordningen), som er grundelementet i loven. Energirigtige indkøb skal tilstræbes. Ved hvert indkøb af en energiforbrugende enhed skal det undersøges om den er energioptimal. Det gælder lyskilder, kontorudstyr, køkkenmaskiner, ventilatorer, pumper m.m. Energiinvesteringerne skal være rentable. Nyborg Kommune finansierer energiinvesteringerne i bygningerne med energilån, der tilbagebetales med besparelserne. (Energispareprojektet) Energiinvesteringer og afledte besparelser kan anvendes i den samlede drift og vedligehold og dermed sikre en højnelse af vedligeholdsstandarden. Energiinvesteringer skal højne indeklimaet og ved præcis styring af temperaturer og luftskifte forbedre indeklimaet. Energieffektivisering i Nyborg Kommunes bygninger bidrager til at der opnås ensartede krav til bygninger og installationer. Solvarme, solceller, jordvarme og varmepumper på alle nyopførte og renoverede bygninger der er samfundsøkonomisk rentable. Målet med indsatsen er : God energiøkonomi. Godt indeklima. Mindre belastning af det omgivende miljø. Forsyningssikkerhed. 4

5 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger. El: El produceres på bl.a. på Fynsværket og leveres via Nyborg Forsyning og Service A/S, Energi Fyn Net, Ravdex og Netselskabet Ullerslev Elforsyning til den enkelte ejendom Lokale vindmøller og kraftvarmeværker producerer en del af elforbruget i området. Varme: Varmeforsyning af indre Nyborg foregår spildvarme fra KommuneKemi via Nyborg Forsyning og Service, der også nu leverer til en del af Ullerslev by, der tidligere fik leveret varmen fra et naturgasfyret kraftvarmeværk. I områder uden fjernvarme er den typiske varmekilde Naturgas. Få steder suppleret med biobrændsler og solvarmeanlæg. I miljøregnskabet i forbindelse med energimærkningen beregnes der et CO2 bidrag for hver varmeenhed, der sælges fra værket. Vand: Vandforbruget er faldet i Nyborg i takt med montering af forbrugsmålere og stigende afgifter. Vandforsyningen i Nyborg Kommune kommer fra række private vandværker og i Nyborg by fra Nyborg Forsyning og Service, som også driver den samlede kloakforsyning med de tilhørende renseanlæg, der skal modtage spildevandet. Det koster energi at pumpe vandet, at rense det, at sende det ud til brugerne og at fjerne det igen. Hos brugerne opvarmes en stor del af vandet. Derfor skal det varme vand bruges med omtanke. 5

6 Hvordan bruger vi energien i kommunens bygninger? Samfundet har i flere år haft det klare mål, at vi skulle reducere forbruget til det nødvendige. Alt andet var spild. Sluk lyset om dagen. Skru ned for varmen til stuetemperatur. Luk vinduerne efter ventilation. Spar på vandet. Kontroller forbruget. Korte, men effektive budskaber, som siden via kampagner og oplysning er formidlet videre til brugere og driftspersonale. Det har givet mindre besparelser. Fx er varmeforbruget pr. m² til opvarmning i skolerne i 2008 reduceret i forhold til Samme udvikling har der været på vandforbrugsområdet. Derimod har det været vanskeligt at holde elforbruget i skak på grund af de mange strømforbrugende apparater og maskiner, der findes i det moderne samfund. Besparelserne skyldes energiinvesteringer i gamle og nyere bygninger og anlæg, men også at der er sat grænser for forbruget. Af det følgende vil det fremgå hvilke grænser og driftsværdier, der gælder i Nyborg s kommunale bygninger. Driftsværdier i kommunale bygninger: ger: I større bygninger er enkelte vand-, varme- og ventilationssystemer Edb-styrede på de såkaldte CTS- anlæg. (Central Tilstandskontrol og Styring). Her kan driftsværdierne programmeres ind. I mindre bygninger skal brugerne ofte selv foretage reguleringer og indstillinger for at opnå det ønskede indeklima. Flere bygninger bør udbygges med CTS- automatik med gode resultater til følge. 1. Varmeforbrug Rumtemperaturer Undervisningslokaler, kontorer og lignende: I den normale brugstid / arbejdstid 20 Ved start om morgenen 18 Sænkning uden for brugstiden ned til 15 6

7 Bemærkninger: Temperaturerne gælder ikke for rengøringspersonale og håndværkere, der arbejder uden for normal arbejdstid. Temperatursænkningen kodes ind i programmet af den driftsansvarlige efter aftale med brugerne. Det sker, at der bliver for varmt på grund af for stort varmetilskud, selvom der er lukket for varmen. Det skyldes oftest solindfald, varme fra personer, belysning, EDB- anlæg og maskiner. Der er generelt ikke monteret køleanlæg i kommunens bygninger. Derfor kan alternative løsninger være at ventilere overskudsvarmen bort eller at fjerne varmekilden fra lokalet. Ved konstant stillesiddende arbejde bør være max. 21º C Om vinteren kan høje rumtemperaturer medføre lav relativ fugtighed i lokalerne, det føles for tørt. Det kan så være nødvendigt at kontrollere om termostatventilerne og automatikken er indstillet rigtigt. I bygninger med kolde overflader og kuldebroer kan det om vinteren være nødvendigt at køre med lidt højere nattemperatur for at hindre kondens på de kolde flader. Til gengæld skal man også sikre at den nødvendige ventilation eller udluftning finder sted. Fugtige bygningsdele kan være grobund for skimmelsvampe. Sportshaller, gangarealer, depotrum m.m.: Temperaturerne skal så vidt muligt tilpasses aktivitetsniveauet og komfortkravene. Sportshaller og gymnastiksale Gangarealer, depotrum m.m Sportshaller og gymnastiksale har ofte alternative anvendelser fx. eksamen, festarrangementer m.m. Driftstemperaturer og -tider kan normalt programmeres til disse anvendelser. I lokaler med lave temperaturer skal man sikre sig, at der ikke opstår fugt- og frostskader. 7

8 Plejecentre og Daginstitutioner: Der anbefales en rumtemperatur på 21. Det skal tilstræbes, at denne temperatur ikke overskrides væsentligt, da luften ofte bliver for tør. Om vinteren kan den relative fugtighed falde til under 30%. Kombineret med for høj temperatur kan det medføre tørre slimhinder og hovedpine. Ofte på grund af øget afgasning fra materialer og bygningsdele. I varmesæsonen er den relative fugtighedsprocent 40-50%. En passende relativ luftfugtighed anses for at være % RF. Kolde gulve kan lokalt være et problem. Årsagen er oftest åbne yderdøre. I de fleste ældrecentre er der beboere, som er meget stillesiddende og derfor ofte føler normale temperaturer som kulde. Løsningen er sjælden at skrue ekstra meget op for varmen. Derimod kan en ekstraisolering af kolde flader hjælpe på evt. trækproblemer. Tekniske driftstemperaturer: Varmt brugsvand, beholdere Blandet vand til brusere m.v Svømmebade, indendørs-vand Svømmebade, indendørs-luft Af hensyn til den rigtige balance mellem energiforbrug og luftfugtighed i svømmehaller er det nødvendigt, at driftstemperaturerne overholdes selvom brugerne ofte ønsker højere temperaturer. Ventilationsanlæg: Indblæsningstemperaturen, luftmængden og driftstiden tilpasses behovet. Hvor det er muligt foretages varmegenvinding. 2. Elforbrug Elforbruget er meget afhængigt af brugernes vaner og de tekniske løsninger, der er valgt i byggefasen eller ved indkøbet af maskiner og apparater. 8

9 Belysning: Der skal kun bruges kunstig lys, når dagslys ikke er tilstrækkeligt. Derfor skal det tilstræbes, at der kommer så meget lys ind af vinduerne som muligt. Belysningsstyrkerne vælges med DS 700 som grundlag. Det er desuden vigtigt at vælge de rigtige armaturer og lyskilder så lyskvaliteten m.h.t. energi, farve og blænding bliver bedst mulig. I kommunale bygninger med lang brugstid skal der altid anvendes lyskilder med lang levetid og bedste energimærke. Nyborg Kommune deltager i det Fynske Fællesindkøb, der laver aftaler, så lyskilder kan indkøbes til fornuftige priser, så investeringen bliver økonomisk rentabel. Hvor det er muligt fx. i skoler, haller m.v. skal installeres automatisk lysstyring via CTS, så lyset slukkes, når der ikke er aktivitet i et område. Ventilationsanlæg: Der bruges meget energi til at drive ventilationsanlæggene. For at sikre en økonomisk drift skal anlæggene kun køre efter behov. Anlæggene standses, når der ikke er aktivitet og når luften er renset. Større anlæg skal serviceres svarende til Vent- ordningen. Renovering og indkøb af nye elforbrugende e enheder: Ved udskiftning af cirkulationspumper, motorer, køleskabe, køkkenudstyr, EDB- anlæg m.m. skal det sikres, at ydeevnen svarer til behovet og at evt. standby-forbrug er minimalt. Nyborg Forsyning og Service s energirådgivning kan give råd og vejledning om energirigtige indkøb, hvis man er i tvivl. 3. Vandforbrug For Nyborg Kommune og især Danmark er vand en knap ressource. Derfor skal spild undgås. De vigtigste retningslinjer og råd er: Kontroller forbruget jævnligt. Der er målere i alle bygninger. Anvend vandbegrænsende armaturer og brusere. Anvend toiletter med lille vandforbrug. (Stort og lille skyl). Køb vaskemaskiner og opvaskemaskiner med lille vandforbrug.(a-mærket) Kontroller anlæg for utætheder og undgå dryppende haner. I større bygninger med CTS- anlæg kan vandforbrugskurverne benyttes til sporing af vandforbrug udenfor normal brugstid. Det indikerer ofte en lækage i skjulte rør. I andre bygninger kan kondensdryp fra kolde rør og fugtpletter tyde på lækager, som hurtigt skal spores. I storkøkkener, vaskerier, svømmebade og lignende steder med stort vandforbrug skal al ukontrolleret forbrug undgås. Vand må ikke bruges til teknisk køling. Af hensyn til miljøet og balancen i rensningsanlæggene må der ikke udledes kemikalier og giftstoffer i afløbssystemerne. Alle kommunale bygninger kan aflevere kemikalieaffald til Nyborgs genbrugstationer. 9

10 4. Alternativer De bedste alternativer til energi- og vandforbrug er besparelser. Derfor er det kommunens politik at investere i besparelser. Men der er også andre muligheder. Fx. er naturlig ventilation et godt og billigt supplement til mekanisk ventilation. I skoler betyder det udluftning gennem vinduerne i frikvartererne og reduktion af indeordninger. Men generelt kan det betale sig at forsyne tætte bygninger med ventilationsåndehuller i vægge eller lofter så en stor del af grundventilationen kan klares uden elforbrug. Vi har allerede solenergi i alle bygninger via solindfaldet gennem vinduerne. I varmesæsonen er det gratis tilskud til rumopvarmningen. Til gengæld kan det give problemer i sommerhalvåret med for høje rumtemperaturer. Det kan løses delvist med solafskærmning, persienner, gardiner og naturlig ventilation. Måske kan en ændret indretning løse problemet. Det forventes, at der bliver installeret solceller til at producere el i kommunale bygninger og installeret flere almindelige solvarmeanlæg, når disse anlæg bliver økonomisk attraktive at brug. Jordvarme og varmepumper er ligeledes alternativer til traditionel opvarmning. 10

11 Brugernes indflydelse på forbruget. Personale og brugere har ofte stor indflydelse på energiforbruget i en bygning. Hvis man ikke er opmærksom, kan der let opstå et overforbrug. Fx. hvis det bliver for varmt eller hvis man glemmer at slukke lyset, når dagslys er tilstrækkelig eller når et lokale forlades. En overtemperatur på 1 grad i rumtemperatur eller vandtemperatur koster 5-6% ekstra. De fleste nye bygninger er så velisolerede, at der ved normalt brug hurtigt bliver for varmt selvom der automatisk lukkes ned for varmen. Derfor oplever man ofte og kold radiator i et lokale. For kraftig udluftning om morgenen i kolde perioder køler bygningen så meget ned, at der ikke kan opnås termisk komfort, når personalet møder på arbejde. Man fyrer for gråspurvene. Derfor gælder hovedreglen: Udluftning gennem vinduer skal være hurtig og effektiv, - fx. maksimum 10 min. så inventar og vægge ikke bliver afkølede. Undgå unødvendig belastning af rumluften med ildelugtende skraldespande og askebægre. Det er dyrt at ventilere forurenet luft. Elforbruget i store offentlige bygninger er typisk størst om morgenen, når der gøres rent. Derfor vil der eksempelvis være mange penge at spare, hvis rengøringspersonalet i skoler og kontorer slukkede lyset efter endt arbejde. I dag møder mange på arbejde i fuldt oplyste lokaler, som står klar til brug. Det er bedre at brugerne selv tænder efter behov. Så ved man også hvor afbryderen sidder, når lokalet forlades. Mange installationer bliver med tiden ineffektive på grund af manglende rengøring. Det koster energi. Som eksempler kan nævnes: Snavsede lysstofrør, tilfedtede ventilationsfiltre og emhætter, tilstøvede konvektorer og radiatorer, nullermænd på bagsiden af køleskabe og frysere, manglende afrimning m.m. Derfor er teknisk rengøring lige så vigtigt som almindelig rengøring. Det sker, at brugere i skoler og institutioner genbruger gamle energislugere (køleskabe, frysere, kaffemaskiner m.m.) fra hjemmet i kommunens bygninger. Det er forbudt selvom vi går ind for genbrug. Som sidegevinst til fornuftig forbrug og rigtig betjening af tekniske anlæg vil der næsten altid opnås et godt friskt indeklima. 11

12 Energistyring. Med udgangspunkt i Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger er de vigtigste nøgleord: Ansvar for forbruget. Energieffektivisering. Energimærkning. Energiplan og miljøbelastning (CO2). Hver bygningsadministrator/-leder har det overordnede ansvar sammen med den energiansvarlige, der skal kontrollere forbruget. Energikonsulenten skal hvert 5 år udarbejde et energimærke, der er en karakter for bygningens energi- og vandforbrug samt CO2-udslippet. Desuden skal der udarbejdes en energiplan over mulige nye energibesparelser. Energimærke og -plan skal indsendes til Energistyrelsen, som administrerer loven. Ovennævnte gælder for bygninger over 60 m2. Det vigtigste element i energistyringen er stadig den energiansvarliges daglige kontrol af forbruget og dermed kontrol af om målerne virker. Afslutning. Energihandlingsplanen er i overensstemmelse med energistrategien i den lokale Klimapolitik for Nyborg Kommune. Samtidig er det hensigten at understrege betydningen af, at alle i det lokale samfund skal bidrage med at løse energi- og miljøproblemerne. Besparelser er stadig det bedste og billigste alternativ, der kan tages for at strække de knappe og dyre energiressourcer. Det er et lille bidrag til at løse et stort globalt problem. Med venlig hilsen Byggeri & Fast Ejendom Felix B. Pedersen Gruppeleder John Lønberg Svendsen Ingeniør/ Energirådgiver 12

13 Politisk godkendt d Torvet Nyborg 13

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Store forandringer starter i det små

Store forandringer starter i det små FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima! Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~:'-'-.\K ::-::::;;'~. \ L. Q,9 kwh per m2 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : 120578 Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: 101161013001 Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag fremtidens miljø skabes i dag Boligformer, livsstil og ressourceforbrug Tekst: Susanne Bruun Jakobsen og Klaus Bonderup Petersen, Det Økologiske Råd Tak til Søren Dyck-Madsen og Christian Ege for gode

Læs mere