VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

2 FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning Den politiske baggrund VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig Værdier INDLEDENDE PROCESFORLØB Den overordnede vision og målet for processen Fokusgruppernes arbejde DE 11 DOGMER Hjemlighed / Dogmernes udvikling Dogmer for hjemlighed / Hvordan skal dogmerne bru- ges? FREMTIDENS FLEKSIBLE PLEJEBOLIG Hvem bruger huset / Beboersammensætning / Hverdagen Boligen, mellemzonen og det nære fællesareal / Det større fællesskab / Aktiviteter Fleksibilitet FOKUS PÅ FUNKTIONER OG AKTIVITETER Fokus på funktioner og aktiviteter / Mad og måltid / Spiseområde i fællesarealet Personlig pleje / Dagligliv Bryggersfunktion Medicin / Service og sundhed / Personalefunktioner Teknologi & kommunikation / Demens Seksualitet STEDET Stedet / Landskabsværdier og bevaringsværdighed / Trafik, adgangen til området og parkering Friarealer / De store udearealer - Parken og Hundesømosen Kasernegrundens historie Vi drømmer om.. / Nice to have / Krop og sjæl Cafe / Bibliotek - byttecentral / Tilbagetrækningsrum / Sanse- rum

3 Hjem, kære Plejehjem... Socialudvalget besluttede i maj 2010 at igangsætte en bred, borgerrettet proces, der havde til formål at afdække behov og ønsker til byggeriet af 72 nye plejeboliger i Gentofte Kommune, nærmere bestemt på en del af den tidligere Jægersborg Kaserne, som kommunen erhvervede til formålet i Denne proces er nu afsluttet, og resultatet er dette værdibaserede program. Målet med byggeriet er at fuldende den igangværende moderniseringsplan 2, som omfatter ombygning og modernisering af alle kommunens eksisterende plejeboliger, således at de lever op til fremtidens krav og standarder. Med plejeboligerne på kasernegrunden ønsker kommunen at skabe et innovativt bud på fremtidens plejeboligbyggeri. Vi har næsten alle sammen et indre billede af, hvordan plejeboliger ser ud, og hvordan det er at bo sådan et sted. Der er efterhånden udviklet skabeloner for plejeboligbyggeri, fordi man på den måde kan leve op til de arbejdsmiljø- og arealmæssige krav. Men det er ikke nødvendigvis det, der giver mest hjemlighed og trivsel. Derfor vil kommunen gerne udfordre dette billede. Med borgernes og medarbejdernes gode hjælp til udvikling af visionen for plejeboligerne på kasernegrunden, er nærværende værdibaserede program Gentofte Kommunes bud på et godt grundlag for at planlægge byggeriet, så det kan blive til gavn og glæde for kommunens borgere i mange år frem. Kirsten Kierkegaard, formand for Socialudvalget Marts

4 Læsevejledning Dette program er et værdibaseret program. Det betyder, at det baserer sig på en borger- og personaleinddragende proces (se kapitel 2), og at det rummer essensen af alle de drømme, gode ideer og fælles værdier, som denne proces har afdækket. Med det værdibaserede program vil Gentofte Kommune gerne udfordre vanetænkningen, åbne op for innovation og sætte rådgivere og entreprenører på sporet af fremtidens plejebolig. Til at supplere det værdibaserede program er der udarbejdet et teknisk bilag, med de tilknyttede tekniske specifikationer. Derudover er der fremstillet en videofilm og fotoillustrationer, der beskriver udvalgte arbejdsgange: Medicinhåndtering Brug af hjælpemidler til forflytning Rekvisitter til den personlige pleje Anretning af mad God læselyst! 004

5 Samtlige udbudsdokumenter er gjort tilgængelig for de bydende på projektweb. Den politiske baggrund Projektet i Jægersborg er afslutningen på kommunens samlede moderniseringsplan for plejeboliger, som blev vedtaget i 2001, og som siden løbende er blevet revideret, senest i Planen er baseret på prognoser for den forventede befolkningsudvikling, samt udviklingen i alder og helbred for de ældste grupper af befolkningen. Når projektet i Jægersborg står klar til indflytning, er alle kommunens plejeboliger blevet moderniseret, og der er bygget nye til rundt omkring, så fremtidens behov er dækket i den tidshorisont, det er muligt at arbejde med. Samlet set viser prognoserne et behov for ca. 800 plejeboliger i kommunen og heraf vil projektet ved kasernen bidrage med 72. Lovgrundlag Lokalplan 323 er gældende for Kasernegrunden, hvor plejeboligerne skal opføres. Fremtidens Plejeboliger opføres efter Almenboligloven. Det betyder, at den enkelte bolig isarealer normalt er underlagt en maksimal størrelse på grænse 65 m2 for en bolig til en person, da boligydelsen i støttede ældreboliger ydes til 65 m² bruttoareal til en enlig og til 85 m² til et par. Gentofte Kommune har besluttet, at man i forbindelse med konkurrencen om fremtidens plejeboliger vil tillade de bydende at komme med forslag, der ikke forholder sig fuldstændig stringent til størrelseskravene, idet risikoen ved at fastholde meget specifikke arealkrav er, at boligerne ikke vil kunne leve op til visionen om Fremtidens Plejeboliger. Rammebeløb for 2011 er kr. inkl. moms / m2 Energitillæg kr. / m2 hvis energikrav 2015 i BR 10 opfyldes. 005

6 Tidsplan Konkurrencen, bedømmelsen og den endelige afgørelse og godkendelse i Socialudvalget løber frem til 8. september Det vindende team vil herefter deltage i en konkretiseringsfase, hvis formål blandt andet er, i dialog med interessenter og procesdeltagere, at omsætte det vindende konkurrenceprojekt til konkret byggeri. Se Udbudsbekendtgørelse og den vedlagte tidsplan. Konkurrenceområdet Den maksimale bebyggelsesprocent på området er ifølge lokalplanen 40 %. Det er vigtigt i løsningen af opgaven, at bygningen placeres og disponeres, så den ikke udfylder hele lokalplanens byggefelt. Der er to årsager hertil: For det første ønsker kommunen, at der skal være mulighed for på et senere tidspunkt at anvende restarealet til andre formål, som ikke er fastlagt endnu. For det andet er det gunstigt for projektets samlede økonomi og bæredygtighed, hvis bygningens fodaftryk, og dermed grundarealet der skal medregnes i anskaffelsessummen, er så lille som muligt. Derfor skal bebyggelsesprocenten på den del af grunden, som disponeres til plejeboligerne, tilstræbes at udnytte den tilladte bebyggelsesprocent på 40. Håndteringen af disponeringen vil være et væsentligt parameter i bedømmelsen af konkurrencen. Som en del af besvarelsen ønsker kommunen derfor bud på en mulig samlet arealdisponering for grunden som helhed. Der er ikke tale om en egentlig bebyggelsesplan, men et overordnet bud på hvor bebyggelse kan placeres ud over det aktuelle plejehjem, herunder det samlede antal m2, holdt op mod lokalplanens rammer. Fremtidens behov for fleksibel funktionalitet Det er ambitionen, at byggeriet skal have en kvalitet, der sikrer, at det kan holde i mange år. Det betyder, at indretningen af plejeboligerne vil skulle kunne tilpasses fremtidens behov, blandt andet i antallet af plejeboliger med hjemmehjælp i forhold til plejeboliger med fast personale. I disse år er behovet størst for sidstnævnte kategori, hvor der er fast personale tilknyttet hele døgnet. På længere sigt kan boligerne lige så vel skulle bruges af beboere, som er mere selvhjulpne. Forskellen mellem de to anvendelser er dels, i hvilket omfang beboerne opholder sig i fællesarealet i forhold til i boligerne, dels hvor stor en del af hverdagens gøremål, som beboerne selv kan håndtere. Det er derfor et vigtigt parameter i bedømmelsen af de indkomne forslag, at det sandsynliggøres, at alle arealer er i aktiv brug, uanset beboerfordeling, samt at rum og indretning kan bruges fleksibelt. Gentofte Kommune opererer i planlægningen af plejeboligområdet med to kategorier af boliger, målrettet mod forskellige behov: 1. Plejeboliger med fast personale. Disse boliger er beregnet til borgere, som har vidtgående fysiske eller psykiske handicaps og dermed behov for pleje hele døgnet 2. Plejeboliger med hjemmehjælp. Disse boliger er beregnet til borgere, som har behov for hjælp til praktiske opgaver og personlig pleje, men kan fungere med hjælp på aftale tidspunkter og kan benytte et nødkaldeanlæg, hvis der er akut behov for hjælp. 006

7 Fig

8 008

9 1.0 VISION OG VÆRDIER 009

10 Vision - fremtidens plejebolig Visionen for fremtidens plejeboliger bygger på alt det indsamlede materiale og den viden, der er fremkommet gennem værdiprocessen. Fremtidens plejeboliger på Kasernegrunden er som udgangspunkt beregnet på de borgere, som ikke længere kan klare sig selv i hjemmet selv med hjemmeplejens indsats. Alligevel er der rigtig mange ønsker til, hvad man skal kunne i fremtidens plejeboliger, i det omfang man er i stand til at deltage. Der er ønsker til aktiviteter, til hjælp til selvhjælp og til samvær med familien. Fremtidens plejebolig er et hjem hvor man kan få hjælp, og et sted der er attraktivt for besøgende i alle aldre. Det er boliger, som er præget af hjemlighed, og som samtidig har en høj grad af fleksibilitet. Det er boliger, der er selvstændige og private, og som samtidig har tæt tilknytning til fællesområder, hvor man kan dele dagligliv og fællesskab med andre. sig velkomne næsten hjemme og har gode muligheder for at deltage i dagligdagen. De ældre har mulighed for fortsat at dyrke de fritidsaktiviteter, som de har haft glæde af tidligere: lytte til musik, opleve kunst, motionere, nyde have- og udeliv og dyrke fællesskab og samvær. Demente beboere kan uanset graden af demens føle sig trygge i omgivelserne, for der er tænkt i fysiske rammer, som kan understøtte deres funktionsniveau i dagligdagen. Fremtidens plejebolig er en bæredygtig bolig. Derfor er det ønsket, at byggeriet lever op til fremtiden krav til energirigtigt og bæredygtigt design, hvor bygningsanlæg og drift er sammentænkt fra starten. Gentofte Kommunes ambition er, at der minimum bygges i lavenergiklasse 2015, og at det bæredygtige integreres i de designmæssige virkemidler overalt. Fremtidens plejebolig er en god arbejdsplads. En arbejdsplads der er skabt med respekt og forståelse for arbejdets organisering såvel som medarbejdernes trivsel og velfærd. En arbejdsplads der vender sig mod fremtiden, og hvor der gøres brug af velfærdsteknologi i det omfang, det giver mening på et givet tidspunkt. I fremtidens plejebolig føler familier/pårørende 010

11 Værdier De gennemgående værdier i dialog og besvarelser fra borgerne kan ses i ni overordnede temaer: Hjemlighed handler om følelsen af, at det er her, man hører til og at der er mulighed for at indrette sig således, at man føler sig hjemme. Familie handler om samvær og nærvær i plejeboligen, at kunne blive sammen, at være et attraktivt besøgsmål, besøgsvenlig kultur, se familien som ressource. Sundhed handler om velvære for krop & sjæl, fysisk aktivitet, sund mad, økologi og æstetik. Omsorg handler om hjælp, nærvær og forståelse, når man har brug for det. Tryghed både fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk, så man fx ikke flyttes rundt, når man bliver dårligere og døende. Frihed handler om selvbestemmelse, hjælp til selvhjælp, hjemlighed, gøre hvad man vil, når man vil, plads til forskellighed og personligt præg. Fællesskab handler om socialt samvær, at indgå i aktiviteter sammen med andre, interessefællesskaber, ikke at være ensom, oldekolle, vægtning mellem den individuelle bolig og fællesarealet. Aktiviteter handler om, at man fortsat ønsker at opleve livet, kreativt, musisk, ud at se, dagligdags gøremål, bibliotek, dyrehold, skiftende udstillinger, der giver noget at tale om. Bæredygtighed handler om, at vores kvantitative mål spiller sammen med de kvalitative: at lavt energiforbrug går hånd i hånd med gode dagslysforhold, at teknikken og æstetikken i fællesskab sikrer gode økonomiske, sociale og miljømæssige forhold i plejeboligerne. 011

12 012

13 2.0 INDLEDENDE PROCESFORLØB 013

14 Den overordnede vision og målet for processen Gentofte Kommune har gennem en årrække sat fokus på direkte inddragelse af borgerne i forbindelse med en stribe forskellige projekter. Der har således også været et stort ønske om at inddrage borgerne i udviklingen af visionerne for Fremtidens plejeboliger på Kasernegrunden i Jægersborg. Som en naturlig del af processen er en række medarbejdere ved kommunens plejeboliger inddraget i udviklingen af visionen for plejeboligerne som en attraktiv arbejdsplads. Inddragelse af borgere og medarbejdere giver værdi i form af ejerskab til det projekt og de visioner, der her beskrives. Værdiprocessen har i første omgang bestået af en række borgermøder og et særskilt møde for medarbejdere ved kommunens plejeboliger. Formålet med møderækken har været at inspirere og inddrage borgernes synspunkter på forskellige aspekter af, og forventninger til, livet i fremtidens plejeboliger. Temaerne på borgermøderne Borgermøderne har på baggrund af inspirationsoplæg beskæftiget sig med nedenstående temaer: Hvordan tegner fremtiden sig for de ældre? Oplægsholdere var Niels Bøttger-Rasmussen, Institut for Fremtidsforskning, og skuespiller Vigga Bro sammen med komponist og bassist Erik Moseholm. DELTAGERE + DATO + DATO 16/09 16/09 DELTAGERE BOLIG BOLIG OG OG LIVSKVALITET 21/09 21/09 FREMTIDENS ÆLDRE ÆLDRE Demens mange forskellige former og konsekvenser. Oplægsholdere var Mai- Britt Joost, demenskonsulent og Margrethe Kähler, Ældresagen. Desuden medvirkede Marianne Pedersen, som er pårørende til et dement familiemedlem, der for nylig er flyttet på plejehjem 014

15 På møderne har der sammenlagt deltaget 270 borgere og medarbejdere. Møderækken afsluttedes med et opfølgende borgermøde den , hvor borgerne forholdt sig til det samlede resultat af hele dialogprocessen. Ved samtlige møder har der været mulighed for at besvare spørgekort, med spørgsmål der relaterede sig til temaerne livskvalitet, hjemlighed og fremtidens ældre. Desuden har der været mulighed for at nedfælde sine anbefalinger og/eller bekymringer vedrørende projekt, proces mv. I fire af møderne har der været dialog og forskellige workshops, hvorfra der er samlet op og materialet lagt på Gentofte Kommunes hjemmeside, se: Endelig har der været mulighed for at bidrage til processen via kommunens hjemmeside. Der er i alt modtaget over 200 besvarelser på spørgekort. Video - henvisning til videofilm Oplæggene på møderne blev filmet og der blev fotograferet. Fotos og sammendrag af filmene kan ses på link til film pågentofte Kommunes hjemmeside, se: Oplægsholdere var Anne Kathrine Frandsen, Statens Byggeforskningsinstitut om Borgernes bud på hvad der Oplægsholder var Ivar Moltke, Teknologisk institut om Saaby, stadsarkitekt i Køben- af hjemlighed. Oplægsholder 27/10 27/10 Helende Arkitektur, og Tina skal til for at fremme følelsen 05/10 05/10 13/10 13/10 velfærdsteknologi og Søs havn, med billeder på livskvalitet og sansende tilgang til LIVSKVALITET arkitektur. HJEMLIGHED ARBEJDSPLADSEN var Laura Stamer, fotograf. Krebs, Arbejdsmiljø Gentofte. 015

16 Fokusgruppernes arbejde I forlængelse af de indledende borgermøder er der nedsat en række fokus grupper, som har haft til opgave at dykke et lag dybere ned i særskilte områder. Grupperne har beskæftiget sig med at beskrive funktioner og aktiviteter vedrørende: Boliger og fællesområder hjemlighed, fleksibilitet, aktivitet, wellness. Plejefunktioner hjælpemidler, medicin håndtering, lindrende palliativ indsats. Personaleforhold - arbejdsmiljøkrav for de forskellige medarbejdergrupper. Udearealer - haveliv, aktivitet, kontakt med omgivelserne. Fokusgruppernes sammensætning Grupperne har været bemandet af en blanding af rådgivere og fagfolk med særlig viden og/eller interesse for emnerne. F.eks. sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, tekniske servicemedarbejdere, ergoterapeuter, plejeområdets leder, ledere af eksisterende plejeboliger, eksterne fagfolk og interne projektledere. Den videre proces Det er vigtigt, at ånden fra visions- og værdiarbejdet bringes ind i den videre proces. Når det vindende projekt er udpeget, er det derfor kommunens forventning, at de mange bidragydere fortsat på den ene eller den anden måde skal være en del af processen, så det brede ejerskab til projektet fastholdes. Hvordan dette konkret skal foregå vil indgå i drøftelserne i forbindelse med tilpasningen af projektet, og inden den endelige entreprisekontrakt bliver indgået. Bæredygtighed miljø, energi, intelligent design set i forhold til brugernes behov. På tværs af alle drøftelserne har man tillige drøftet forhold vedrørende demens, kontakten til omgivelserne, brugen af velfærdsteknologi og arbejdets organisering. 016

17 017

18 018

19 3.0 DE 11 DOGMER 019

20 Hjemlighed Hjemlighed er en bærende værdi i borgernes billede af fremtidens plejebolig. Fra den store skala i brugen af park og have over fællesområderne til den enkelte bolig. At haven følger årstidernes gang, er fyldt med blomster, skønne dufte og hyggelige bænke. At møblering, belysning, materialer, akustik og farver i fællesområderne minder om et hjem og ikke en institution. At man kan sætte sit eget præg på sit hjem. Hjemlighed er således den baggrund, hvorpå alle de 11 dogmer er udviklet. Dogmernes udvikling Ved det andet borgermøde blev en række associationskort brugt til at skabe en diskussion om, hvilke arkitektoniske værdier der skal være gældende for det kommende plejehjem eller sagt med andre ord, hvordan borgernes ønsker kan oversættes i en række konkrete dogmer, der skal være gældende for byggeriet. Diskussionen med udgangspunkt i de forskel- 020

21 lige associationskort var desuden inspireret af de forskellige oplæg, som borgerne har hørt til temamøderne. Dogmerne indeholder dermed implicit input fra forskellige fagfolk. Overordnet har dogmerne to perspektiver: Vigtigheden for borgerne i at kunne bevare så meget af deres oprindelige livsførelse som muligt, når de flytter på plejehjem, samt at den kommende bolig skal være hjemlig. Dogmer for hjemlighed Det kommende plejehjem, skal være et hus Hvor der er rum til selv at vælge fællesskabet til eller fra alt efter evne og lyst. 02 Som er et besøgssted og en levende organisme i samspil med (lokale) omgivelser. Stedet, der er den gode omvej for dem, der bor i området. Det skal være et hus, hvor der er åbent, hvor der er kultur, som er en levende del af området, og der er plads til livligt besøg udefra og til fredfyldt ro inden for murene. 03 Hvor der er mulighed for aktivitet i det små og store: rode i knapskuffer og værktøjskasser, altankasser, køkkenhave, værksted, male, synge, lave gymnastik, motion, sociale arrangementer, lave mad, kunstneriske aktiviteter mv. 04 Hvor der skal være plads til lagkage, leg og lyst! Og hvor der er plads til at dyrke nydelsen som en genvej til livskvalitet med havestuer, kager, hængekøjer og fest! 05 Hvor man let kan komme ud i det fri, og hvor der er natur for alle sanser: æbletræer, bål, fuglefodring, hønsegård, plantekasser, sø med ænder, bistader og plads udendørs til familie og venner. 06 Hvor der er plads til, at pårørende ikke er gæster men en del af familien. Børn, unge, gamle, venner og kollegaer skal kunne være med ved langbordet i haven, i legerummet for børnene, i gyngen i træet, ved spisetid om aftenen og til overnatning i gæsteværelset. 07 Hvor der er udsyn til liv og kontakt til de omkringliggende smukke omgivelser, f.eks. i vinterhaven med den smukke udsigt, hvor man kan møde nogen med blikket gennem ruden eller give hånd, når man mødes på stien udenfor. 08 Hvor der er hjemligt, og som har hyggekroge, store og små, med plads til fællesskab og stilhed inde som ude. Hvor der er plads til at være sig selv og til stille fordybelse i en niche eller lille krog. 09 Hvor der skal være plads til selvforkælelse med f.eks. wellness, servicefaciliteter i selve plejeboligen, adgang til kultur, samvær, flere tv-skærme, internet, musik, hobbyrum - og med plads til kunst og kultur. 10 Hvor der dufter af aktiviteter - kaffen der bliver brygget, kagen i ovnen, aftensmaden der simrer. 11 Med ånd i form af livgivende lyd, harmoni, fred i sjælen, hvor man ikke er klemt inde, hvor der er lyst og rart, og hvor man føler sig rigtigt hjemme. Hvordan skal dogmerne bruges? Dogmerne er et direkte udtryk for borgernes ønsker for, hvad arkitekturen for de kommende plejeboliger skal indeholde. Dogmerne skal fastholde arkitekter, ingeniører og entreprenører i at komme med forslag, der er fokuseret på det sansende og på det hjemlige. 021

22 022

23 4.0 FREMTIDENS FLEKSIBLE PLEJEBOLIG 023

24 Hvem bruger huset? De vigtigste brugere af huset er dem, der har deres bolig på stedet. Men derudover vil huset have en lang række medarbejdere, brugere og besøgende, der alle skal føle sig velkomne og have optimale rammer for deres gøremål i bygningen og omgivelserne. De primære interessenter er de, der bor i huset eller kommer i huset enten som medarbejdere, pårørende og visse grupper af frivillige. De nære interessenter er de, som ikke direkte bruger huset i dagligdagen, men har en tilknytning til huset, dets personale og/ eller beboere. De øvrige interessenter omfatter personer, som besøger huset, men ikke direkte har kontakt med beboerne. Derudover er der en række brugere af omgivelserne, som også har en interesse i det kommende hus og området som helhed. I Fig.2 kan du se et overblik over plejeboligernes interessenter. Beboersammensætning De fremtidige beboeres behov vil være individuelle: Boligerne skal derfor kunne rumme beboere, der stiller forskellige krav til pleje, omsorg, tryghed og sikkerhed. Overordnet kan man opdele de kommende beboere i tre hovedgrupper: Beboere, der kan klare sig med hjemmehjælp på faste tidspunkter af døgnet Beboere, der skal have mulighed for pleje og omsorg døgnet rundt. Beboere, der er demente, og derfor, udover pleje og omsorg døgnet rundt, har større behov for sikkerhed og tryghed. Fig. 4 belyser dels, hvilke behov de forskellige beboergrupper har, dels at det må forventes, at beboersammensætningen, og dermed også boligbehovene, vil variere over tid. Derfor skal boligerne være så fleksible / robuste i deres design, at de forskellige boligbehov kan opfyldes - både i forhold til det samlede i plejecenteret og i forhold til den enkelte beboers behov over tid. Hverdagen Plejeboligerne skal sikre den enkelte beboers mulighed for at leve livet efter egne normer og interesser og med tilpasset pleje, omsorg og praktisk hjælp. Den individuelle bolig er således en vigtig del af hverdagslivet, men fællesområder og de aktiviteter, der finder sted her, er også en betydelig del af hverdagslivet, og støtten til døgnets aktiviteter finder sted både i den private bolig og i fællesarealerne. Måltiderne vil for mange være de faste elementer, som er med til at strukturere dagliglivet, men også aktiviteter som motion, læsning og besøg vil udgøre en betydende del af hverdagen. Diagrammerne Årets gang (Fig.06)og Døgnrytme (Fig.07) viser eksempler på de aktiviteter, der skal være mulighed for i de nye plejeboliger. 024

25 80-90 % af de ældre, der i dag bor på plejehjem i Gentofte, har en demenssygdom, som påvirker deres adfærd og livskvalitet på forskellig vis. Når vi skal bygge nye plejeboliger, er det derfor meget vigtigt at være bevidst om hensynet til demens i det fysiske miljø. Fig. 02 Leverandører ØVRIGE INTERESSENTER Håndværkere Præst NÆRE INTERESSENTER Læge(r) lokale Plejepersonale frivillige Beboere pårørende PRIMÆRE INTERESSENTER Slotsruin OMGIVELSER Hundesømosen UDEAREALER Admini- børne- Service naboer Naboer Jægersborg Kirke evt. ekstra service- Hvem bruger huset? Diagrammet viser, at i centrum for huset står beboerne, med brugere. Men derudover er der mange andre,der har deres gang i og omkring huset. 025

26 Boligen, mellemzonen og det nære fællesareal Boligen udgør sammen med de nære fællesarealer den daglige ramme om beboernes liv. Den tætte sammenhæng mellem privat og fælles kan give udfordringer i forhold til at sikre den enkelte beboers behov for privatliv. Omvendt er det vigtigt for at modvirke isolation og ensomhed, at fællesskabet bliver attraktivt og adgangen hertil let. Kort sagt: Vi skal sikre, at døren til boligen kan stå åben, uden at alle i fællesskabet kan følge med i alt, hvad der foregår inde i boligen. Diagram zoner / privat - offentligt Fig. 03 BOLIG privat MELLEMZONE semi privat BOLIGGRUPPE FÆLLESAREALER For at opnå dette forestiller vi os en overgangszone mellem boligen og fællesarealet. Mellemzonen har flere funktioner og muligheder og kan fx bruges til: at markere beboerens identitet og gøre boligen mere individuel at opbevare hjælpemidler nærdepot, garderobe eller opbevaring på velintegreret vis andre funktioner, der er med til at gøre boligen hjemlig. Det nære fællesareal er rammen om mangfoldige aktiviteter og indgår som en ligeværdig del af boligen. PersonaleDet er afgørende, at VASKERI AFFALD samtidig med at rent der snavset er fokus på kildesortering at indrette Beboere Frivillige Pårørende Diagram bryggersfunktion fællesarealerne er rummelige, DEPOT hyggelige og har en hjemlig karakter. Det sygepleje er vigtigt, at fællesarealerne kan anvendes fleksibelt, at de er aktivt i brug og uden tomme gangarealer, og disponere på en måde, der kan minimere uvedkommende gennemgangstrafik og andre uroskabende aktiviteter. RENGØRING Det større fællesskab SKYLLERUM bækkenkoger Ud over de nære fællesarealer er der områder i huset, hvor alle beboere kan samles til fester og andre arrangementer. Det er vigtigt, at fællesrummet kan være fleksibelt i brug, fx ved at kunne underopdeles i mindre mere intime rum, dels ved at de rumlige, lys- og udbliksmæssige kvaliteter i de opdelte rum kan understøtte forskellige aktiviteter som gudstjeneste, motion eller større personalearrangementer. Aktiviteter Der er et stort ønske blandt borgerne om fortsat at kunne dyrke egne interesser og bruge kroppen, hovedet og hænderne til de ting, man har holdt af at gøre hele sit liv. Det er også vigtigt for mange, at der er noget, man kan foretage sig sammen, når familien er på besøg, særligt hvis den man besøger ikke længere kan føre en rigtig samtale, fx på grund af demens. Det ønskes derfor belyst, hvordan der kan integreres funktioner som håndarbejde og andre lettere håndværk, musik, motion og IT-faciliteter i byggeriet. Disse funktioner skal være en integreret del af hverdagen for de beboere, som har interesse og mulighed for at bruge dem på egen hånd eller hjulpet af andre. Det er et ønske, at en del af de ovennævnte aktiviteter til dels kan drives af borgere udefra på frivillig basis. 026

27 Fig. 04 bolig fælles Plejeboliger med hjemmehjælp - kenfaciliteter (lettere madlavning) og adgangsforhold. Mulighed for at supplere badeværelse med eksempelvis egen vaskemaskine. Varieret brug af fællesfaciliteter - TID ÅR 0 ÅR 30 bolig fælles bolig fælles Plejeboliger med fast personale Beboere med fysiske handicaps Mulighed for pleje og omsorg døgnet rundt kan yde pleje i alle boligens rum. Der er ikke behov for et fuldt udstyret køkken Stor brug af fællesfaciliteter Beboere med demens og evt. fysiske handicaps Behov for både pleje og omsorg døgnet rundt Stort behov for tryghed og sikkerhed kan yde pleje i alle boligens rum. Der er ikke behov for et fuldt udstyret køkken. Meget stor brug af fællesfaciliteter Diagrammet viser, at beboersammensætningen, og dermed også 027

28 Fleksibilitet Tæt på - I den enkelte bolig Fleksibilitet i den enkelte bolig handler meget om muligheden for at indrette sig, som man vil. At boligens værelser kan lægges sammen, at køkkenet kan indrettes efter behov. Måske kan badeværelsets funktioner variere over tid afhængig af hvor pladskrævende aktiviteter, der skal foregå? Boligtyper i boliggrupperne I dialogen med borgerne har to ønsker været meget tydelige: at kunne blive sammen med sin ægtefælle i alderdommen. at kunne have overnattende gæster. Gentofte Kommune ønsker derfor, at konkurrenceforslagene belyser, hvordan det er muligt at etablere ekstra arealer, der i perioder kan anvendes som udvidelse af enkelte boliger, i perioder som selvstændige gæsteværelser og i perioder indgå i det fælles areal på en meningsfuld måde. Se Fig. 5 Forslaget udformes, så etableringen af det ekstra areal helt eller delvist kan fravælges. Fleksibilitet i fællesarealerne Fleksibilitet i fællesarealerne handler dels om muligheden for at udføre forskellige aktiviteter i forskellig grad af fællesskaber, dels om at fremtidssikre og optimere de praktiske gøremål, som især personalet har. Når boligerne skal udlejes er det kommunens erfaring, at borgerne opfatter det som positivt, at der er forskel på boligerne. Muligheden for at kunne vælge mellem flere muligheder vægtes højt. Det er derfor et ønske, at der er en vis variation så de 72 boliger ikke er identisk indrettede. Udgangspunktet er, at to til tre boliger af de i alt 24 boliger i hver boliggruppe, kan udvides med et ekstra rum. Det forventes, at arealet har samme anvendelse et par år ad gangen. 028

29 Fig. 05 Diagram Mulighed for udvidelse af af boligen Eksempel 1: Ekstra serviceareal Eksempel 2: Ekstra serviceareal Eksempel 3: Ekstra serviceareal anvendes som gæstebolig Til hver boliggruppe på 24 boliger etableres 2-3 ekstra - rum, der opføres som serviceareal. Arealet kan anvendes dels som ekstra serviceareal. Eksempel 4: Arealet anvendes som fællesareal, depot eller anden servicefunktion 029

30 Fig. Årets gang 06 i huset Årets gang i huset Vi får æbler fra haven Beboerne er med til at skrælle æbler, Dejlig mad og festglade beboere. Koncert Fx Aurehøj Gymnasiums orkester Juleloppemarked Vi har arbejdende juleværksteder i / julebazar. VINTER Luciaoptog Minikonfirmander fra Jægersborg kirke går Luciaoptog i hele huset. Foredrag Moderne dansk kunst, Arken EFTERÅR FORÅR Fastelavnsfest På tur i det blå stranden OL / Tour de France / sport Vi ser sportsbegivenheder og beboere og personalet laver deres egen kamp SOMMER Fastelavnsfest Familierne inviteres med Dansant Dansearrangement med mange beboere, medarbejdere og frivillige hjælpere. Hit med sangen Frivilligeforeningen laver Hit med sangen 030

31 Døgnrytmen for beboerne Fig. 07 Døgnrytmen for beboerne Sove Beboere kan have svært ved at sove og bruger derfor de nære fælles Morgen påklædning, tandbørstning Morgenmad Enkelte beboere spiser i egen bolig Formiddagskaffe Frokost - Aftenkaffe køkken i tilknytning til boligruppe Individuelle eller fx gåtur, middagslur Måske de frivillige har bagt 031

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE 004 Læsevejledning 005 Den politiske baggrund 009 1.0 VISION OG VÆRDIER 010 vision - fremtidens plejebolig 011 Værdier

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Hosea Dutschke 12. november 2014 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i den kærlige kommune? Medmenneskelighed Medborgerskab Kommunen - et kærligt fællesskab Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Hovedpointer fra interview med socialudvalget vedr. nyt plejecenter

Hovedpointer fra interview med socialudvalget vedr. nyt plejecenter Hovedpointer fra interview med socialudvalget vedr. nyt plejecenter TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat er hovedpointer fra et gruppeinterview afholdt med 3 medlemmer fra socialudvalget.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER

EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER NÅR ATTRAKTIVE ARKITEKTUREN ARBEJDSPLADSER GIVER EN HJÆLPENDE HÅND I FOLKESKOLEN EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER RUM

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. 10 principper

Fremtidens plejeboliger. 10 principper Fremtidens plejeboliger 10 principper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indhold Indledning Ti principper Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes Beboernes forskellighed afspejles Den enkelte støttes i at

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune

Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune , Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Baggrund Der er i disse år stort fokus på demensområdet generelt i landet. Det skyldes ikke alene den demografiske

Læs mere

Diskussionsoplæg om fremtidens plejehjem til Sundheds og Omsorgsudvalget den 2. maj SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Diskussionsoplæg om fremtidens plejehjem til Sundheds og Omsorgsudvalget den 2. maj SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Diskussionsoplæg om fremtidens plejehjem til Sundheds og Omsorgsudvalget den 2. maj 2016 Side 1 af 6 Nuværende rammer for ældre- og plejehjems byggeri i Sundhed og Omsorg I dag danner følgende rammen om

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag GENTOFTE KOMMUNE Alle kommuner skal fra 1. juli 2016 have en værdighedspolitik, som beskriver et værdigt ældreliv for borgere over 65, som modtager hjemmehjælp, rehabilitering,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Fremtidens Plejehjem ligger i Nørresundby

Fremtidens Plejehjem ligger i Nørresundby Fremtidens Plejehjem ligger i Nørresundby Fremtidens Plejehjem er realiseringen af en drøm om at skabe det perfekte plejehjem for ældre borgere, deres pårørende og personalet, som skal arbejde der. Det

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde

Helende arkitektur. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Helende arkitektur Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde Tegning stammer fra»mentale Rum arkitektur i psykiatrien aarhus arkitekterne«fa K TA OM H U S E T O G BYG G E PRO CE S April 2010 - Regionsrådet

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Aktivitsafdelingen Oasen Livet skal leves hele livet Kontakt til Oasen Har du spørgsmål eller vil du i kontakt med Oasen er du altid meget velkommen til at ringe til os på tlf. 46 31 54 80 Aktivitetsmedarbejder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Velkommen til Højtoften

Velkommen til Højtoften Velkommen til Højtoften Plejecenter Højtoften Distrikt Vest Toftevej 17-19, Lindved 7100 Vejle Tlf. 79 83 30 10 2 VELKOMMEN Til Højtoften Der er os en fornøjelse at byde dig og dine pårørende velkommen

Læs mere

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke Hørsholm Kommune Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke 22. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Om Margrethelund... 4 3. Livet på Margrethelund... 5 4. Den gode flytning... 6

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry Fællesskabets Hus i Ry 17.4 udvalg d. 6.12.2016 Dato 1.12.2016 Sagsnummer 301955 Fællesskabets hus i Ry - Dagsorden 17 stk 4 udvalget DAGSORDENSPUNKTER Boenhederne Fællesskabsområdet Tidplan for udbud

Læs mere

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Plejetestamente Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Et plejetestamente er en tilkendegivelse fra dig til dine pårørende og til plejepersonalet om, hvordan du gerne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du.

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du. MIN LIVSHISTORIE Glemmer jeg, så husker du. Mit navn Evt. kaldenavn Fødselsdag og år INDHOLD: Forord 1. Lidt om hvem jeg er... side 4 2. Baggrund... side 5 3. Sådan kommunikerer jeg med andre... side 7

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Patientværelset Møde d. 8. januar 2015 kl. 17.00-20.00 1) Velkomst og introduktion v/hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og Arkitekt Naja McNair Torben Ø Pedersen og Naja

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 2 3 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

V E L K O M M E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N

V E L K O M M E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N Kontaktoplysninger: Boenheden: Fastnet 4373 4539 Personale 4328 3922 Kisumparken 114 st. 2660 Brøndby Strand Områdeleder: Janni Høi 4328 2720 Ansvarshavende Assistent:

Læs mere