VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

2 FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning Den politiske baggrund VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig Værdier INDLEDENDE PROCESFORLØB Den overordnede vision og målet for processen Fokusgruppernes arbejde DE 11 DOGMER Hjemlighed / Dogmernes udvikling Dogmer for hjemlighed / Hvordan skal dogmerne bru- ges? FREMTIDENS FLEKSIBLE PLEJEBOLIG Hvem bruger huset / Beboersammensætning / Hverdagen Boligen, mellemzonen og det nære fællesareal / Det større fællesskab / Aktiviteter Fleksibilitet FOKUS PÅ FUNKTIONER OG AKTIVITETER Fokus på funktioner og aktiviteter / Mad og måltid / Spiseområde i fællesarealet Personlig pleje / Dagligliv Bryggersfunktion Medicin / Service og sundhed / Personalefunktioner Teknologi & kommunikation / Demens Seksualitet STEDET Stedet / Landskabsværdier og bevaringsværdighed / Trafik, adgangen til området og parkering Friarealer / De store udearealer - Parken og Hundesømosen Kasernegrundens historie Vi drømmer om.. / Nice to have / Krop og sjæl Cafe / Bibliotek - byttecentral / Tilbagetrækningsrum / Sanse- rum

3 Hjem, kære Plejehjem... Socialudvalget besluttede i maj 2010 at igangsætte en bred, borgerrettet proces, der havde til formål at afdække behov og ønsker til byggeriet af 72 nye plejeboliger i Gentofte Kommune, nærmere bestemt på en del af den tidligere Jægersborg Kaserne, som kommunen erhvervede til formålet i Denne proces er nu afsluttet, og resultatet er dette værdibaserede program. Målet med byggeriet er at fuldende den igangværende moderniseringsplan 2, som omfatter ombygning og modernisering af alle kommunens eksisterende plejeboliger, således at de lever op til fremtidens krav og standarder. Med plejeboligerne på kasernegrunden ønsker kommunen at skabe et innovativt bud på fremtidens plejeboligbyggeri. Vi har næsten alle sammen et indre billede af, hvordan plejeboliger ser ud, og hvordan det er at bo sådan et sted. Der er efterhånden udviklet skabeloner for plejeboligbyggeri, fordi man på den måde kan leve op til de arbejdsmiljø- og arealmæssige krav. Men det er ikke nødvendigvis det, der giver mest hjemlighed og trivsel. Derfor vil kommunen gerne udfordre dette billede. Med borgernes og medarbejdernes gode hjælp til udvikling af visionen for plejeboligerne på kasernegrunden, er nærværende værdibaserede program Gentofte Kommunes bud på et godt grundlag for at planlægge byggeriet, så det kan blive til gavn og glæde for kommunens borgere i mange år frem. Kirsten Kierkegaard, formand for Socialudvalget Marts

4 Læsevejledning Dette program er et værdibaseret program. Det betyder, at det baserer sig på en borger- og personaleinddragende proces (se kapitel 2), og at det rummer essensen af alle de drømme, gode ideer og fælles værdier, som denne proces har afdækket. Med det værdibaserede program vil Gentofte Kommune gerne udfordre vanetænkningen, åbne op for innovation og sætte rådgivere og entreprenører på sporet af fremtidens plejebolig. Til at supplere det værdibaserede program er der udarbejdet et teknisk bilag, med de tilknyttede tekniske specifikationer. Derudover er der fremstillet en videofilm og fotoillustrationer, der beskriver udvalgte arbejdsgange: Medicinhåndtering Brug af hjælpemidler til forflytning Rekvisitter til den personlige pleje Anretning af mad God læselyst! 004

5 Samtlige udbudsdokumenter er gjort tilgængelig for de bydende på projektweb. Den politiske baggrund Projektet i Jægersborg er afslutningen på kommunens samlede moderniseringsplan for plejeboliger, som blev vedtaget i 2001, og som siden løbende er blevet revideret, senest i Planen er baseret på prognoser for den forventede befolkningsudvikling, samt udviklingen i alder og helbred for de ældste grupper af befolkningen. Når projektet i Jægersborg står klar til indflytning, er alle kommunens plejeboliger blevet moderniseret, og der er bygget nye til rundt omkring, så fremtidens behov er dækket i den tidshorisont, det er muligt at arbejde med. Samlet set viser prognoserne et behov for ca. 800 plejeboliger i kommunen og heraf vil projektet ved kasernen bidrage med 72. Lovgrundlag Lokalplan 323 er gældende for Kasernegrunden, hvor plejeboligerne skal opføres. Fremtidens Plejeboliger opføres efter Almenboligloven. Det betyder, at den enkelte bolig isarealer normalt er underlagt en maksimal størrelse på grænse 65 m2 for en bolig til en person, da boligydelsen i støttede ældreboliger ydes til 65 m² bruttoareal til en enlig og til 85 m² til et par. Gentofte Kommune har besluttet, at man i forbindelse med konkurrencen om fremtidens plejeboliger vil tillade de bydende at komme med forslag, der ikke forholder sig fuldstændig stringent til størrelseskravene, idet risikoen ved at fastholde meget specifikke arealkrav er, at boligerne ikke vil kunne leve op til visionen om Fremtidens Plejeboliger. Rammebeløb for 2011 er kr. inkl. moms / m2 Energitillæg kr. / m2 hvis energikrav 2015 i BR 10 opfyldes. 005

6 Tidsplan Konkurrencen, bedømmelsen og den endelige afgørelse og godkendelse i Socialudvalget løber frem til 8. september Det vindende team vil herefter deltage i en konkretiseringsfase, hvis formål blandt andet er, i dialog med interessenter og procesdeltagere, at omsætte det vindende konkurrenceprojekt til konkret byggeri. Se Udbudsbekendtgørelse og den vedlagte tidsplan. Konkurrenceområdet Den maksimale bebyggelsesprocent på området er ifølge lokalplanen 40 %. Det er vigtigt i løsningen af opgaven, at bygningen placeres og disponeres, så den ikke udfylder hele lokalplanens byggefelt. Der er to årsager hertil: For det første ønsker kommunen, at der skal være mulighed for på et senere tidspunkt at anvende restarealet til andre formål, som ikke er fastlagt endnu. For det andet er det gunstigt for projektets samlede økonomi og bæredygtighed, hvis bygningens fodaftryk, og dermed grundarealet der skal medregnes i anskaffelsessummen, er så lille som muligt. Derfor skal bebyggelsesprocenten på den del af grunden, som disponeres til plejeboligerne, tilstræbes at udnytte den tilladte bebyggelsesprocent på 40. Håndteringen af disponeringen vil være et væsentligt parameter i bedømmelsen af konkurrencen. Som en del af besvarelsen ønsker kommunen derfor bud på en mulig samlet arealdisponering for grunden som helhed. Der er ikke tale om en egentlig bebyggelsesplan, men et overordnet bud på hvor bebyggelse kan placeres ud over det aktuelle plejehjem, herunder det samlede antal m2, holdt op mod lokalplanens rammer. Fremtidens behov for fleksibel funktionalitet Det er ambitionen, at byggeriet skal have en kvalitet, der sikrer, at det kan holde i mange år. Det betyder, at indretningen af plejeboligerne vil skulle kunne tilpasses fremtidens behov, blandt andet i antallet af plejeboliger med hjemmehjælp i forhold til plejeboliger med fast personale. I disse år er behovet størst for sidstnævnte kategori, hvor der er fast personale tilknyttet hele døgnet. På længere sigt kan boligerne lige så vel skulle bruges af beboere, som er mere selvhjulpne. Forskellen mellem de to anvendelser er dels, i hvilket omfang beboerne opholder sig i fællesarealet i forhold til i boligerne, dels hvor stor en del af hverdagens gøremål, som beboerne selv kan håndtere. Det er derfor et vigtigt parameter i bedømmelsen af de indkomne forslag, at det sandsynliggøres, at alle arealer er i aktiv brug, uanset beboerfordeling, samt at rum og indretning kan bruges fleksibelt. Gentofte Kommune opererer i planlægningen af plejeboligområdet med to kategorier af boliger, målrettet mod forskellige behov: 1. Plejeboliger med fast personale. Disse boliger er beregnet til borgere, som har vidtgående fysiske eller psykiske handicaps og dermed behov for pleje hele døgnet 2. Plejeboliger med hjemmehjælp. Disse boliger er beregnet til borgere, som har behov for hjælp til praktiske opgaver og personlig pleje, men kan fungere med hjælp på aftale tidspunkter og kan benytte et nødkaldeanlæg, hvis der er akut behov for hjælp. 006

7 Fig

8 008

9 1.0 VISION OG VÆRDIER 009

10 Vision - fremtidens plejebolig Visionen for fremtidens plejeboliger bygger på alt det indsamlede materiale og den viden, der er fremkommet gennem værdiprocessen. Fremtidens plejeboliger på Kasernegrunden er som udgangspunkt beregnet på de borgere, som ikke længere kan klare sig selv i hjemmet selv med hjemmeplejens indsats. Alligevel er der rigtig mange ønsker til, hvad man skal kunne i fremtidens plejeboliger, i det omfang man er i stand til at deltage. Der er ønsker til aktiviteter, til hjælp til selvhjælp og til samvær med familien. Fremtidens plejebolig er et hjem hvor man kan få hjælp, og et sted der er attraktivt for besøgende i alle aldre. Det er boliger, som er præget af hjemlighed, og som samtidig har en høj grad af fleksibilitet. Det er boliger, der er selvstændige og private, og som samtidig har tæt tilknytning til fællesområder, hvor man kan dele dagligliv og fællesskab med andre. sig velkomne næsten hjemme og har gode muligheder for at deltage i dagligdagen. De ældre har mulighed for fortsat at dyrke de fritidsaktiviteter, som de har haft glæde af tidligere: lytte til musik, opleve kunst, motionere, nyde have- og udeliv og dyrke fællesskab og samvær. Demente beboere kan uanset graden af demens føle sig trygge i omgivelserne, for der er tænkt i fysiske rammer, som kan understøtte deres funktionsniveau i dagligdagen. Fremtidens plejebolig er en bæredygtig bolig. Derfor er det ønsket, at byggeriet lever op til fremtiden krav til energirigtigt og bæredygtigt design, hvor bygningsanlæg og drift er sammentænkt fra starten. Gentofte Kommunes ambition er, at der minimum bygges i lavenergiklasse 2015, og at det bæredygtige integreres i de designmæssige virkemidler overalt. Fremtidens plejebolig er en god arbejdsplads. En arbejdsplads der er skabt med respekt og forståelse for arbejdets organisering såvel som medarbejdernes trivsel og velfærd. En arbejdsplads der vender sig mod fremtiden, og hvor der gøres brug af velfærdsteknologi i det omfang, det giver mening på et givet tidspunkt. I fremtidens plejebolig føler familier/pårørende 010

11 Værdier De gennemgående værdier i dialog og besvarelser fra borgerne kan ses i ni overordnede temaer: Hjemlighed handler om følelsen af, at det er her, man hører til og at der er mulighed for at indrette sig således, at man føler sig hjemme. Familie handler om samvær og nærvær i plejeboligen, at kunne blive sammen, at være et attraktivt besøgsmål, besøgsvenlig kultur, se familien som ressource. Sundhed handler om velvære for krop & sjæl, fysisk aktivitet, sund mad, økologi og æstetik. Omsorg handler om hjælp, nærvær og forståelse, når man har brug for det. Tryghed både fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk, så man fx ikke flyttes rundt, når man bliver dårligere og døende. Frihed handler om selvbestemmelse, hjælp til selvhjælp, hjemlighed, gøre hvad man vil, når man vil, plads til forskellighed og personligt præg. Fællesskab handler om socialt samvær, at indgå i aktiviteter sammen med andre, interessefællesskaber, ikke at være ensom, oldekolle, vægtning mellem den individuelle bolig og fællesarealet. Aktiviteter handler om, at man fortsat ønsker at opleve livet, kreativt, musisk, ud at se, dagligdags gøremål, bibliotek, dyrehold, skiftende udstillinger, der giver noget at tale om. Bæredygtighed handler om, at vores kvantitative mål spiller sammen med de kvalitative: at lavt energiforbrug går hånd i hånd med gode dagslysforhold, at teknikken og æstetikken i fællesskab sikrer gode økonomiske, sociale og miljømæssige forhold i plejeboligerne. 011

12 012

13 2.0 INDLEDENDE PROCESFORLØB 013

14 Den overordnede vision og målet for processen Gentofte Kommune har gennem en årrække sat fokus på direkte inddragelse af borgerne i forbindelse med en stribe forskellige projekter. Der har således også været et stort ønske om at inddrage borgerne i udviklingen af visionerne for Fremtidens plejeboliger på Kasernegrunden i Jægersborg. Som en naturlig del af processen er en række medarbejdere ved kommunens plejeboliger inddraget i udviklingen af visionen for plejeboligerne som en attraktiv arbejdsplads. Inddragelse af borgere og medarbejdere giver værdi i form af ejerskab til det projekt og de visioner, der her beskrives. Værdiprocessen har i første omgang bestået af en række borgermøder og et særskilt møde for medarbejdere ved kommunens plejeboliger. Formålet med møderækken har været at inspirere og inddrage borgernes synspunkter på forskellige aspekter af, og forventninger til, livet i fremtidens plejeboliger. Temaerne på borgermøderne Borgermøderne har på baggrund af inspirationsoplæg beskæftiget sig med nedenstående temaer: Hvordan tegner fremtiden sig for de ældre? Oplægsholdere var Niels Bøttger-Rasmussen, Institut for Fremtidsforskning, og skuespiller Vigga Bro sammen med komponist og bassist Erik Moseholm. DELTAGERE + DATO + DATO 16/09 16/09 DELTAGERE BOLIG BOLIG OG OG LIVSKVALITET 21/09 21/09 FREMTIDENS ÆLDRE ÆLDRE Demens mange forskellige former og konsekvenser. Oplægsholdere var Mai- Britt Joost, demenskonsulent og Margrethe Kähler, Ældresagen. Desuden medvirkede Marianne Pedersen, som er pårørende til et dement familiemedlem, der for nylig er flyttet på plejehjem 014

15 På møderne har der sammenlagt deltaget 270 borgere og medarbejdere. Møderækken afsluttedes med et opfølgende borgermøde den , hvor borgerne forholdt sig til det samlede resultat af hele dialogprocessen. Ved samtlige møder har der været mulighed for at besvare spørgekort, med spørgsmål der relaterede sig til temaerne livskvalitet, hjemlighed og fremtidens ældre. Desuden har der været mulighed for at nedfælde sine anbefalinger og/eller bekymringer vedrørende projekt, proces mv. I fire af møderne har der været dialog og forskellige workshops, hvorfra der er samlet op og materialet lagt på Gentofte Kommunes hjemmeside, se: Endelig har der været mulighed for at bidrage til processen via kommunens hjemmeside. Der er i alt modtaget over 200 besvarelser på spørgekort. Video - henvisning til videofilm Oplæggene på møderne blev filmet og der blev fotograferet. Fotos og sammendrag af filmene kan ses på link til film pågentofte Kommunes hjemmeside, se: Oplægsholdere var Anne Kathrine Frandsen, Statens Byggeforskningsinstitut om Borgernes bud på hvad der Oplægsholder var Ivar Moltke, Teknologisk institut om Saaby, stadsarkitekt i Køben- af hjemlighed. Oplægsholder 27/10 27/10 Helende Arkitektur, og Tina skal til for at fremme følelsen 05/10 05/10 13/10 13/10 velfærdsteknologi og Søs havn, med billeder på livskvalitet og sansende tilgang til LIVSKVALITET arkitektur. HJEMLIGHED ARBEJDSPLADSEN var Laura Stamer, fotograf. Krebs, Arbejdsmiljø Gentofte. 015

16 Fokusgruppernes arbejde I forlængelse af de indledende borgermøder er der nedsat en række fokus grupper, som har haft til opgave at dykke et lag dybere ned i særskilte områder. Grupperne har beskæftiget sig med at beskrive funktioner og aktiviteter vedrørende: Boliger og fællesområder hjemlighed, fleksibilitet, aktivitet, wellness. Plejefunktioner hjælpemidler, medicin håndtering, lindrende palliativ indsats. Personaleforhold - arbejdsmiljøkrav for de forskellige medarbejdergrupper. Udearealer - haveliv, aktivitet, kontakt med omgivelserne. Fokusgruppernes sammensætning Grupperne har været bemandet af en blanding af rådgivere og fagfolk med særlig viden og/eller interesse for emnerne. F.eks. sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, tekniske servicemedarbejdere, ergoterapeuter, plejeområdets leder, ledere af eksisterende plejeboliger, eksterne fagfolk og interne projektledere. Den videre proces Det er vigtigt, at ånden fra visions- og værdiarbejdet bringes ind i den videre proces. Når det vindende projekt er udpeget, er det derfor kommunens forventning, at de mange bidragydere fortsat på den ene eller den anden måde skal være en del af processen, så det brede ejerskab til projektet fastholdes. Hvordan dette konkret skal foregå vil indgå i drøftelserne i forbindelse med tilpasningen af projektet, og inden den endelige entreprisekontrakt bliver indgået. Bæredygtighed miljø, energi, intelligent design set i forhold til brugernes behov. På tværs af alle drøftelserne har man tillige drøftet forhold vedrørende demens, kontakten til omgivelserne, brugen af velfærdsteknologi og arbejdets organisering. 016

17 017

18 018

19 3.0 DE 11 DOGMER 019

20 Hjemlighed Hjemlighed er en bærende værdi i borgernes billede af fremtidens plejebolig. Fra den store skala i brugen af park og have over fællesområderne til den enkelte bolig. At haven følger årstidernes gang, er fyldt med blomster, skønne dufte og hyggelige bænke. At møblering, belysning, materialer, akustik og farver i fællesområderne minder om et hjem og ikke en institution. At man kan sætte sit eget præg på sit hjem. Hjemlighed er således den baggrund, hvorpå alle de 11 dogmer er udviklet. Dogmernes udvikling Ved det andet borgermøde blev en række associationskort brugt til at skabe en diskussion om, hvilke arkitektoniske værdier der skal være gældende for det kommende plejehjem eller sagt med andre ord, hvordan borgernes ønsker kan oversættes i en række konkrete dogmer, der skal være gældende for byggeriet. Diskussionen med udgangspunkt i de forskel- 020

21 lige associationskort var desuden inspireret af de forskellige oplæg, som borgerne har hørt til temamøderne. Dogmerne indeholder dermed implicit input fra forskellige fagfolk. Overordnet har dogmerne to perspektiver: Vigtigheden for borgerne i at kunne bevare så meget af deres oprindelige livsførelse som muligt, når de flytter på plejehjem, samt at den kommende bolig skal være hjemlig. Dogmer for hjemlighed Det kommende plejehjem, skal være et hus Hvor der er rum til selv at vælge fællesskabet til eller fra alt efter evne og lyst. 02 Som er et besøgssted og en levende organisme i samspil med (lokale) omgivelser. Stedet, der er den gode omvej for dem, der bor i området. Det skal være et hus, hvor der er åbent, hvor der er kultur, som er en levende del af området, og der er plads til livligt besøg udefra og til fredfyldt ro inden for murene. 03 Hvor der er mulighed for aktivitet i det små og store: rode i knapskuffer og værktøjskasser, altankasser, køkkenhave, værksted, male, synge, lave gymnastik, motion, sociale arrangementer, lave mad, kunstneriske aktiviteter mv. 04 Hvor der skal være plads til lagkage, leg og lyst! Og hvor der er plads til at dyrke nydelsen som en genvej til livskvalitet med havestuer, kager, hængekøjer og fest! 05 Hvor man let kan komme ud i det fri, og hvor der er natur for alle sanser: æbletræer, bål, fuglefodring, hønsegård, plantekasser, sø med ænder, bistader og plads udendørs til familie og venner. 06 Hvor der er plads til, at pårørende ikke er gæster men en del af familien. Børn, unge, gamle, venner og kollegaer skal kunne være med ved langbordet i haven, i legerummet for børnene, i gyngen i træet, ved spisetid om aftenen og til overnatning i gæsteværelset. 07 Hvor der er udsyn til liv og kontakt til de omkringliggende smukke omgivelser, f.eks. i vinterhaven med den smukke udsigt, hvor man kan møde nogen med blikket gennem ruden eller give hånd, når man mødes på stien udenfor. 08 Hvor der er hjemligt, og som har hyggekroge, store og små, med plads til fællesskab og stilhed inde som ude. Hvor der er plads til at være sig selv og til stille fordybelse i en niche eller lille krog. 09 Hvor der skal være plads til selvforkælelse med f.eks. wellness, servicefaciliteter i selve plejeboligen, adgang til kultur, samvær, flere tv-skærme, internet, musik, hobbyrum - og med plads til kunst og kultur. 10 Hvor der dufter af aktiviteter - kaffen der bliver brygget, kagen i ovnen, aftensmaden der simrer. 11 Med ånd i form af livgivende lyd, harmoni, fred i sjælen, hvor man ikke er klemt inde, hvor der er lyst og rart, og hvor man føler sig rigtigt hjemme. Hvordan skal dogmerne bruges? Dogmerne er et direkte udtryk for borgernes ønsker for, hvad arkitekturen for de kommende plejeboliger skal indeholde. Dogmerne skal fastholde arkitekter, ingeniører og entreprenører i at komme med forslag, der er fokuseret på det sansende og på det hjemlige. 021

22 022

23 4.0 FREMTIDENS FLEKSIBLE PLEJEBOLIG 023

24 Hvem bruger huset? De vigtigste brugere af huset er dem, der har deres bolig på stedet. Men derudover vil huset have en lang række medarbejdere, brugere og besøgende, der alle skal føle sig velkomne og have optimale rammer for deres gøremål i bygningen og omgivelserne. De primære interessenter er de, der bor i huset eller kommer i huset enten som medarbejdere, pårørende og visse grupper af frivillige. De nære interessenter er de, som ikke direkte bruger huset i dagligdagen, men har en tilknytning til huset, dets personale og/ eller beboere. De øvrige interessenter omfatter personer, som besøger huset, men ikke direkte har kontakt med beboerne. Derudover er der en række brugere af omgivelserne, som også har en interesse i det kommende hus og området som helhed. I Fig.2 kan du se et overblik over plejeboligernes interessenter. Beboersammensætning De fremtidige beboeres behov vil være individuelle: Boligerne skal derfor kunne rumme beboere, der stiller forskellige krav til pleje, omsorg, tryghed og sikkerhed. Overordnet kan man opdele de kommende beboere i tre hovedgrupper: Beboere, der kan klare sig med hjemmehjælp på faste tidspunkter af døgnet Beboere, der skal have mulighed for pleje og omsorg døgnet rundt. Beboere, der er demente, og derfor, udover pleje og omsorg døgnet rundt, har større behov for sikkerhed og tryghed. Fig. 4 belyser dels, hvilke behov de forskellige beboergrupper har, dels at det må forventes, at beboersammensætningen, og dermed også boligbehovene, vil variere over tid. Derfor skal boligerne være så fleksible / robuste i deres design, at de forskellige boligbehov kan opfyldes - både i forhold til det samlede i plejecenteret og i forhold til den enkelte beboers behov over tid. Hverdagen Plejeboligerne skal sikre den enkelte beboers mulighed for at leve livet efter egne normer og interesser og med tilpasset pleje, omsorg og praktisk hjælp. Den individuelle bolig er således en vigtig del af hverdagslivet, men fællesområder og de aktiviteter, der finder sted her, er også en betydelig del af hverdagslivet, og støtten til døgnets aktiviteter finder sted både i den private bolig og i fællesarealerne. Måltiderne vil for mange være de faste elementer, som er med til at strukturere dagliglivet, men også aktiviteter som motion, læsning og besøg vil udgøre en betydende del af hverdagen. Diagrammerne Årets gang (Fig.06)og Døgnrytme (Fig.07) viser eksempler på de aktiviteter, der skal være mulighed for i de nye plejeboliger. 024

25 80-90 % af de ældre, der i dag bor på plejehjem i Gentofte, har en demenssygdom, som påvirker deres adfærd og livskvalitet på forskellig vis. Når vi skal bygge nye plejeboliger, er det derfor meget vigtigt at være bevidst om hensynet til demens i det fysiske miljø. Fig. 02 Leverandører ØVRIGE INTERESSENTER Håndværkere Præst NÆRE INTERESSENTER Læge(r) lokale Plejepersonale frivillige Beboere pårørende PRIMÆRE INTERESSENTER Slotsruin OMGIVELSER Hundesømosen UDEAREALER Admini- børne- Service naboer Naboer Jægersborg Kirke evt. ekstra service- Hvem bruger huset? Diagrammet viser, at i centrum for huset står beboerne, med brugere. Men derudover er der mange andre,der har deres gang i og omkring huset. 025

26 Boligen, mellemzonen og det nære fællesareal Boligen udgør sammen med de nære fællesarealer den daglige ramme om beboernes liv. Den tætte sammenhæng mellem privat og fælles kan give udfordringer i forhold til at sikre den enkelte beboers behov for privatliv. Omvendt er det vigtigt for at modvirke isolation og ensomhed, at fællesskabet bliver attraktivt og adgangen hertil let. Kort sagt: Vi skal sikre, at døren til boligen kan stå åben, uden at alle i fællesskabet kan følge med i alt, hvad der foregår inde i boligen. Diagram zoner / privat - offentligt Fig. 03 BOLIG privat MELLEMZONE semi privat BOLIGGRUPPE FÆLLESAREALER For at opnå dette forestiller vi os en overgangszone mellem boligen og fællesarealet. Mellemzonen har flere funktioner og muligheder og kan fx bruges til: at markere beboerens identitet og gøre boligen mere individuel at opbevare hjælpemidler nærdepot, garderobe eller opbevaring på velintegreret vis andre funktioner, der er med til at gøre boligen hjemlig. Det nære fællesareal er rammen om mangfoldige aktiviteter og indgår som en ligeværdig del af boligen. PersonaleDet er afgørende, at VASKERI AFFALD samtidig med at rent der snavset er fokus på kildesortering at indrette Beboere Frivillige Pårørende Diagram bryggersfunktion fællesarealerne er rummelige, DEPOT hyggelige og har en hjemlig karakter. Det sygepleje er vigtigt, at fællesarealerne kan anvendes fleksibelt, at de er aktivt i brug og uden tomme gangarealer, og disponere på en måde, der kan minimere uvedkommende gennemgangstrafik og andre uroskabende aktiviteter. RENGØRING Det større fællesskab SKYLLERUM bækkenkoger Ud over de nære fællesarealer er der områder i huset, hvor alle beboere kan samles til fester og andre arrangementer. Det er vigtigt, at fællesrummet kan være fleksibelt i brug, fx ved at kunne underopdeles i mindre mere intime rum, dels ved at de rumlige, lys- og udbliksmæssige kvaliteter i de opdelte rum kan understøtte forskellige aktiviteter som gudstjeneste, motion eller større personalearrangementer. Aktiviteter Der er et stort ønske blandt borgerne om fortsat at kunne dyrke egne interesser og bruge kroppen, hovedet og hænderne til de ting, man har holdt af at gøre hele sit liv. Det er også vigtigt for mange, at der er noget, man kan foretage sig sammen, når familien er på besøg, særligt hvis den man besøger ikke længere kan føre en rigtig samtale, fx på grund af demens. Det ønskes derfor belyst, hvordan der kan integreres funktioner som håndarbejde og andre lettere håndværk, musik, motion og IT-faciliteter i byggeriet. Disse funktioner skal være en integreret del af hverdagen for de beboere, som har interesse og mulighed for at bruge dem på egen hånd eller hjulpet af andre. Det er et ønske, at en del af de ovennævnte aktiviteter til dels kan drives af borgere udefra på frivillig basis. 026

27 Fig. 04 bolig fælles Plejeboliger med hjemmehjælp - kenfaciliteter (lettere madlavning) og adgangsforhold. Mulighed for at supplere badeværelse med eksempelvis egen vaskemaskine. Varieret brug af fællesfaciliteter - TID ÅR 0 ÅR 30 bolig fælles bolig fælles Plejeboliger med fast personale Beboere med fysiske handicaps Mulighed for pleje og omsorg døgnet rundt kan yde pleje i alle boligens rum. Der er ikke behov for et fuldt udstyret køkken Stor brug af fællesfaciliteter Beboere med demens og evt. fysiske handicaps Behov for både pleje og omsorg døgnet rundt Stort behov for tryghed og sikkerhed kan yde pleje i alle boligens rum. Der er ikke behov for et fuldt udstyret køkken. Meget stor brug af fællesfaciliteter Diagrammet viser, at beboersammensætningen, og dermed også 027

28 Fleksibilitet Tæt på - I den enkelte bolig Fleksibilitet i den enkelte bolig handler meget om muligheden for at indrette sig, som man vil. At boligens værelser kan lægges sammen, at køkkenet kan indrettes efter behov. Måske kan badeværelsets funktioner variere over tid afhængig af hvor pladskrævende aktiviteter, der skal foregå? Boligtyper i boliggrupperne I dialogen med borgerne har to ønsker været meget tydelige: at kunne blive sammen med sin ægtefælle i alderdommen. at kunne have overnattende gæster. Gentofte Kommune ønsker derfor, at konkurrenceforslagene belyser, hvordan det er muligt at etablere ekstra arealer, der i perioder kan anvendes som udvidelse af enkelte boliger, i perioder som selvstændige gæsteværelser og i perioder indgå i det fælles areal på en meningsfuld måde. Se Fig. 5 Forslaget udformes, så etableringen af det ekstra areal helt eller delvist kan fravælges. Fleksibilitet i fællesarealerne Fleksibilitet i fællesarealerne handler dels om muligheden for at udføre forskellige aktiviteter i forskellig grad af fællesskaber, dels om at fremtidssikre og optimere de praktiske gøremål, som især personalet har. Når boligerne skal udlejes er det kommunens erfaring, at borgerne opfatter det som positivt, at der er forskel på boligerne. Muligheden for at kunne vælge mellem flere muligheder vægtes højt. Det er derfor et ønske, at der er en vis variation så de 72 boliger ikke er identisk indrettede. Udgangspunktet er, at to til tre boliger af de i alt 24 boliger i hver boliggruppe, kan udvides med et ekstra rum. Det forventes, at arealet har samme anvendelse et par år ad gangen. 028

29 Fig. 05 Diagram Mulighed for udvidelse af af boligen Eksempel 1: Ekstra serviceareal Eksempel 2: Ekstra serviceareal Eksempel 3: Ekstra serviceareal anvendes som gæstebolig Til hver boliggruppe på 24 boliger etableres 2-3 ekstra - rum, der opføres som serviceareal. Arealet kan anvendes dels som ekstra serviceareal. Eksempel 4: Arealet anvendes som fællesareal, depot eller anden servicefunktion 029

30 Fig. Årets gang 06 i huset Årets gang i huset Vi får æbler fra haven Beboerne er med til at skrælle æbler, Dejlig mad og festglade beboere. Koncert Fx Aurehøj Gymnasiums orkester Juleloppemarked Vi har arbejdende juleværksteder i / julebazar. VINTER Luciaoptog Minikonfirmander fra Jægersborg kirke går Luciaoptog i hele huset. Foredrag Moderne dansk kunst, Arken EFTERÅR FORÅR Fastelavnsfest På tur i det blå stranden OL / Tour de France / sport Vi ser sportsbegivenheder og beboere og personalet laver deres egen kamp SOMMER Fastelavnsfest Familierne inviteres med Dansant Dansearrangement med mange beboere, medarbejdere og frivillige hjælpere. Hit med sangen Frivilligeforeningen laver Hit med sangen 030

31 Døgnrytmen for beboerne Fig. 07 Døgnrytmen for beboerne Sove Beboere kan have svært ved at sove og bruger derfor de nære fælles Morgen påklædning, tandbørstning Morgenmad Enkelte beboere spiser i egen bolig Formiddagskaffe Frokost - Aftenkaffe køkken i tilknytning til boligruppe Individuelle eller fx gåtur, middagslur Måske de frivillige har bagt 031

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Plejetestamente Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Et plejetestamente er en tilkendegivelse fra dig til dine pårørende og til plejepersonalet om, hvordan du gerne

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

DEMENS OG ARKITEKTUR

DEMENS OG ARKITEKTUR DEMENS OG ARKITEKTUR - endnu et felt i gråzoner Kathrine Godtkjær Lauritsen og Pernille Weiss Terkildsen Demensplejehjemmet Aalborg Øst Demensplejehjemmet Aalborg Øst PROJEKTETS RAMMEVILKÅR 72 boliger

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER FREMTI DENS F FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER F F Kapitel 5 Kapitel 5. Om at bo i et fællesskab Formålet med denne del af processen og skemaet er at skabe fælles forventninger til det at bo i et fællesskab.

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD MIT AFSÆT? Data fra forsknings og udviklingsprojekter gennem 10 år med ca. 400 ældre DISPOSITION Hvad er meningsfuld

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere