AIC B 18/12 11 JUL 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIC B 18/12 11 JUL 2012"

Transkript

1 AIC B 18/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: , FAX: , Internet: AIC B 18/12. Vejledning, anvisninger og informationer til BL 1-3, Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) (Erstatter AIC B 17/12) Indledning Denne AIC, der er en vejledning til BL 1-3, indeholder som supplement til BL en en række vedligeholdelsesanvisninger og informationer. For overskuelighedens skyld er der tillige gengivet vedligeholdelseskrav, der baserer sig på EU-forordninger mv., jf. BL 1-3. Afsnittene i AIC en henviser til de relevante afsnit i BL 1-3, 1. udgave af 2. juli Generelt 1. Brugte komponenter må kun anvendes, hvis deres historie er kendt, og en inspektion/funktionsprøve viser, at de er i luftdygtig stand. 1.1 Derudover må der anvendes komponenter, der opfylder kravene i Part M, M.A.501/502/503, der er vedligeholdt på et autoriseret værksted (Part 145, Part M(F) eller BL 2-1) og har et gyldig frigivelsescertifikat, EASA Form 1 eller tilsvarende. 2. Komponenter fra havarerede luftfartøjer må ikke anvendes, før de yderligere er inspiceret og funktionsafprøvet i tilstrækkeligt omfang til at afgøre, at de ikke har lidt skade. Denne inspektion skal udføres af et autoriseret værksted. 3. Brugte komponenter, hvis historie ikke er kendt, skal overhales, før de må anvendes i et luftfartøj. 4. Komponenter fra militære luftfartøjer eller lagre må kun anvendes i civile luftfartøjer efter overhaling og særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen. 5. Komponenter, der ikke kan gøres luftdygtige, skal behandles som angivet i Part M, M.A.504, med tilhørende AMC. 6. Slanger, rør, wirer og elektriske ledninger, der er fremstillet af standardmaterialer, samt mindre strukturdele, der ikke indgår i den primære struktur, må reproduceres efter principperne angivet i Part 145, c, og Part M(F), M.A.603(b), med tilhørende AMC og tilpasses af den, der udfører vedligeholdelsen. 7. Standardforbrugsmaterialer og råmaterialer, som anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af luftfartøjer, skal være godkendt af designholderen og skal have gyldig luftdygtighedsdokumentation. Væsker og kemikalier, som anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af luftfartøjer, skal være godkendt af designholderen eller opfylde specifikationer, der svarer til designholderens specifikationer. 8. Maling og afstripning af luftfartøjer må kun foregå på et autoriseret værksted eller ved en anden ikke godkendt organisation, hvis denne er underlagt et autoriseret værksteds kvalitetssystem eller kontrol eller efter særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen. 9. Hvis ETSO/TSO-holderen ikke har angivet levetid eller vedligeholdelseskrav for sikkerhedsseler, skal luftfartøjets vedligeholdelsesprogram suppleres med en årlig generel visuel inspektion af sikkerhedsselerne. Dette gælder såvel seler til brug for besætningsmedlemmer som for passagerer. 10. Ved anvendelse af PMA dele skal forudsætningerne i seneste udgivelse af ED Decision nr.2007/003/c følges Alle installerede kompassystemers nøjagtighed skal kontrolleres i overensstemmelse med kompasfabrikantens anbefalinger eller efter forskrifter godkendt af Trafikstyrelsen med intervaller på ikke over 12 måneder. Kompasser skal kontrolleres for nøjagtighed for videre flyvning i følgende tilfælde: 1. Efter vedligeholdelse, reparation eller modifikation, som kan medføre, at magnetfeltet omkring magnetkompas eller fluxvalve ændrer sig. 2. Efter lynnedslag i luftfartøjet. 3. Efter en hård landing. 4. Når fejlvisning konstateres. 5. Efter udskiftning af magnetkompas eller fluxvalve. 6. Efter langtidsparkering. Kontrollen skal mindst omfatte kurserne nord, øst, syd og vest. Hvis et kompas justeres, skal det devieres på kurserne 0 o, 30 o, 60 o etc. Hvis et luftfartøj har installeres 3 uafhængige kompassystemer, må kontrollen udføres ved sammenligning af de 3 systemers visninger. Kontrol af magnetkompasser skal attesteres ved at udskrive en ny deviationstabel påført datoen for kontrollens udførelse. Kontrol af gyropasser skal attesteres i teknisk journal, jobkort etc. 5. Vedligeholdelsesprogram 1. Programmet skal inkludere inspektioner udgivet af designholderen som serviceinformationer og klassificeret som Mandatory eller recommended SB, SL, SI mv. Dette krav gælder alene inspektioner, der har til formål at afdække eventuelle ikke luftdygtige forhold på luftfartøjet eller komponenter. Anm.: De betegnelser, der er angivet med anførselstegn, er eksempler på designholderens publicerede anbefalinger og klassificeringer. 2. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende ændringer til det godkendte vedligeholdelsesprogram, hvis ejeren/brugeren ved hjælp af et drifts- eller reliability- lignende program kan dokumentere, at det eksisterende sikkerhedsniveau er opretholdt. 3. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende midlertidige ændringer til et godkendt program for at give ejeren/brugeren mulighed for gennem driftserfaring at dokumentere, at sikkerhedsniveauet er opretholdt. 5.2 Større luftfartøjer og flermotorede turbinedrevne luftfartøjer 1. Et vedligeholdelsesprogram skal være baseret på "Maintenance Review Board" (MRB) rapporten eller lignende dokument eller deraf afledte anbefalinger fra designholderen. Programmet skal til enhver tid være baseret på designholderens anbefalinger. 2. Ændringer til vedligeholdelsesprogrammet skal godkendes af Trafikstyrelsen inden ibrugtagning. 3. Ejeren/brugeren skal etablere et opfølgningssystem for vægtog balanceændringer som anført i bilag B eller med tilsvarende oplysninger. 4. Gangtider for levetidsbegrænsede dele må ikke overskrides.

2 AIC B 18/12 - Side 2 af Mindre luftfartøjer, bortset fra flermotorede turbinedrevne luftfartøjer 1. En stempelmotor, bortset fra wankel- og dieselmotorer på maksimalt 450 hk, kan forblive i drift ud over det antal flyvetimer og/ eller år, som er anbefalet af designholderen, hvis en Part 66 certificeret tekniker eller et autoriseret værksted i forbindelse med en 100 timers/årlig inspektion konstaterer, at motorens ydelse og olieforbrug er inden for de grænser, der er fastsat af designholderen. 2. Bortset fra propeller og slanger med indhold af brandbare væsker kan motorkomponenter fra brandskottet og fremefter, for hvilke designholderen har anbefalet kalendertidsbegrænsning for overhaul, forblive i drift udover kalendertiden. 3. Det samme gælder for motorkomponenter med flyvetidsbegrænsning, hvis designholderens anbefalede inspektionskrav overholdes, dvs. følgende komponenter, som er certificeret sammen med motoren: Karburator, starter, magneter, fuelsystem og turbocharger. 4. Første gang, motoren har været i drift i 10 år siden nyfremstilling, overhaling eller total adskillelse, skal mekanikeren eller værkstedet uanset motorens flyvetid adskille motoren eller demontere cylindre eller dæksler i et omfang, så man kan overskue alle knaster på knastakslen eller kamringe, overfladen på alle knastfølgere samt inspicere for korrosion og unormalt slid på motoren. Cylindre, der ikke demonteres, skal inspiceres for korrosion og almen tilstand med hjælp af boroskop eller tilsvarende udstyr. Processen skal herefter gentages med intervaller på ikke over 5 år. 5. En Part 66 certificeret tekniker eller et autoriseret værksted kan ikke autorisere gangtidsforlængelser for en motor ud over 20% af den gangtid, der er fastsat af designholderen, medmindre værkstedet eller mekanikeren begrænser brugen af luftfartøjet, hvori motoren er monteret, til udelukkende private for mål ved at indføre følgende oplysninger i rejsedagbogen: a. Teksten Dette luftfartøj må ikke anvendes til skoleflyvning på grund af motorens flyvetid/alder. b. Motorens flyvetid og alder siden ny eller sidste overhaling. c. Dato og luftfartøjets flyvetid. d. Værkstedets navn og autorisationsnummer samt ansvarlige persons navn og underskrift eller mekanikerens navn, certifikatnummer og underskrift. 5.1 Endvidere skal der installeres et skilt på instrumentpanelet let synligt for piloten med teksten: Må ikke anvendes til skoleflyvning. 6. Begrænsningen vedrørende skoleflyvning gælder dog ikke skoleflyvning på motorsvævefly, der udføres i regi af en organisation som nævnt i BL 9-9. Punktets øvrige oplysninger skal anføres. 7. Den flyve-/motortid mellem overhalinger (Time Between Overhaul - TBO), der er anbefalet af motorens designholder, må kun overskrides, hvis motoren har været opereret på et dansk registreret luftfartøj mindst de sidste 10% af motor designholderens anbefalede TBO. 8. En propel, hvis bladvinkel kan ændres under flyvning, kan forblive i drift ud over det antal år mellem overhaling, som er fastsat af designholderen, hvis et værksted med autorisation til at overhale den pågældende propeltype med intervaller på ikke over 3 år startende fra det tidspunkt, hvor propellen skal overhales i henhold til designholderens anbefalinger, inspicerer propellen for tilstand og udskifter/reparerer alle dele, der er skadede eller korroderede, jf. bilag C. 9. En metalpropel, hvis bladvinkel er fast, skal følge fabrikantens anbefalede intervaller for vedligeholdelse og overhaul. Hvis fabrikanten ikke har fastsat nogen kalendertid for overhaul, skal dette udføres med 10 års interval. Dette 10 års krav kan erstattes af inspektion/reparation, jf. bilag C. 10. Ejeren/brugeren skal etablere et opfølgningssystem for vægtog balanceændringer som anført i bilag B eller med tilsvarende oplysninger. 11. Et enmotoret luftfartøj, der er godkendt med højst 4 sæder, eksklusive børnesæder, samt svævefly og balloner skal kun vejes i følgende tilfælde: a. Efter ejerskifte, medmindre luftfartøjet er vejet inden for de sidste 5 år. b. Efter omlakering. c. Efter reparation, medmindre vægt- og balanceændringer kan beregnes på simpel vis. d. Efter ændring, medmindre vægt- og balanceændringer kan beregnes på simpel vis. 12. Gangtider for levetidsbegrænsede dele må ikke overskrides. 13. Ved inspektion af fleksible slanger med indhold af brandbare væsker, for hvilke designholderen ikke har angivet levetid eller vedligeholdelseskrav, skal anvisningerne i bilag A følges. 6. Vedligeholdelsesredegørelse 1. Dokumentet/bogen, der skal beskrive den tekniske administrative procedure for luftfartøjet, skal indeholde nedennævnte oplysninger eller indeholde reference hertil: a. Vedligeholdelsesprogram og -plan (schedule). b. Særlige inspektionslister (fx efter hård landing, overvægtslanding, flyvning i ekstrem turbulent luft, længere stilstand, lynnedslag mv.). c. Vedligeholdelseschecklister eller lister over jobkort. d. Det tekniske logbogssystem og dets anvendelse, herunder dokumentation for vedligeholdelsen, attester for frigivelse til flyvning, attestering for visuel inspektion (pre-flight check) og kontrol med luftdygtighedsdirektiver. e. Fremgangsmåde for rekordering og udbedring af fejl, der er opstået under flyvning. f. Vedligeholdelsesarrangement. g. Godkendelsesprocedure for større reparationer, jf. afsnit 10. h. Godkendelsesprocedure for større ændringer, jf. afsnit Vedligeholdelsesarrangement 1. Hvis luftfartøjet har en maximalt tilladt startmasse på højst kg, og ejeren selv er pilot med gyldigt certifikat på luftfartøjstypen, kan ejeren udføre vedligeholdelse på sit eget luftfartøj. Vedligeholdelse af eget luftfartøj skal følge anvisninger og eventuelle begrænsninger, som beskrevet i Part M, M.A. 401, 402, 403, 801, 803 samt tilhørende AMC materiale. Endvidere skal anvisninger og begrænsninger, der fremgår af Part M, Appendix VIII Limited Pilot- Owner Maintenance, følges. 2. Hvis et luftfartøj med standardluftdygtighedsbevis er bygget af ejeren, jf. BL 1-5, kan ejeren udføre vedligeholdelse af de dele, den pågældende selv har bygget, så længe vedkommende er ejer af luftfartøjet. 3. Hvis et luftfartøj med national flyvetilladelse (eksperimentalluftdygtighedsbevis) eller en flyvetilladelse er bygget eller overhalet af ejeren, jf. BL 1-5 eller BL 2-2, kan ejeren dog selv vedligeholde luftfartøjet, så længe han er ejer af luftfartøjet. 4. Den person, der udfører vedligeholdelse på et luftfartøj, skal sikre sig følgende: a. Adgang til relevante, opdaterede publikationer vedrørende luftfartøjets vedligeholdelse. b. At der anvendes det værktøj og udstyr (kontrolleret og kalibreret), der er anbefalet af designholderen eller af en organisation, som Trafikstyrelsen har bemyndiget hertil. c. At der rådes over passende indendørs faciliteter, hvis omfanget af vedligeholdelsen kræver dette.

3 AIC B 18/12 - Side 3 af Reparationer 1. Mindre reparationer udført på et dansk registreret luftfartøj i henhold til bestemmelser, der var gældende før ikrafttrædelsen af denne BL skal betragtes som værende godkendt i overensstemmelse med BL En reparationsforskrift skal være entydigt beskrevet gennem tegninger, specifikationer og/eller instruktioner, der normalt skal være udført i overensstemmelse med dansk standard eller den standard eller praksis, der er anvendt i det typeansvarlige land. 3. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde forlange, at et luftfartøj prøveflyves efter reparation, før det frigives til flyvning. 4. Større reparationer skal af ejeren/ brugeren af luftfartøjet indberettes til Trafikstyrelsen på Formular SLVLD-101 vedlagt den dokumentation, der er nævnt i pkt. 2. Anm. 1: Trafikstyrelsens godkendelse af en reparationsforskrift for en større reparation vil normalt være betinget af, at forskriften er accepteret af designholderen, eller en organisation, der har gyldig EASA Part 21 Design Organisation Approval for pågældende fagområde, eller en anden organisation accepteret af Trafikstyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Anm. 2: En reparationsforskrift for en mindre reparation kan godkendes af Trafikstyrelsen, hvis den er baseret på FAA AC B og overholder de begrænsninger samt opfylder de forudsætninger denne AIC stiller for den pågældende reparation. Anm. 3: nsøgningsformular for Trafikstyrelsens godkendelse findes på Trafikstyrelsens hjemmeside og som bilag D. 11. Ændringer 1. Mindre ændringer installeret på dansk registreret luftfartøj i henhold til bestemmelser, der var gældende før ikrafttrædelsen af BL 1-3, skal betragtes som værende godkendt i overensstemmelse med denne. 2. Ansøgning om godkendelse af en mindre ændring, der ikke er godkendt, skal indeholde en beskrivelse af ændringen og de metoder, der anvendes til udførelse af ændringen, hvilke luftdygtighedskrav ændringen har indflydelse på, angivelse af hvordan luftdygtighedskrav vil blive eftervist samt nødvendige ændringer eller tilføjelser til flyvehåndbog og vedligeholdelseshåndbog. Anm.: AC B kan benyttes som vejledning for udarbejdelsen af ændringsforskrifter. 3. Ansøgning om godkendelse af en større ændring skal indeholde ændringsforskrift fra en organisation, der har gyldig EASA Part 21 Design Organisation Approval for pågældende fagområde, eller en organisation accepteret af Trafikstyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Anm.: Ansøgningsformularer findes på Trafikstyrelsens hjemmeside og i bilag D til denne BL. 4. Trafikstyrelsen har den endelige afgørelse af, hvilke luftdygtighedskrav der i hvert enkelt tilfælde skal ligge til grund for udstedelse af en dansk godkendelse, og hvorledes ansøgeren skal godtgøre, at de stillede krav er opfyldt. 5. Trafikstyrelsens godkendelse af en større ændring sker ved udstedelse af et dansk ST. Anm.: Formularen til indberetning findes på Trafikstyrelsens hjemmeside 6. Trafikstyrelsens godkendelse af en mindre ændring sker ved udstedelse af et godkendelsesdokument. 7. Indehaveren af en dansk godkendelse må ikke ændre sit eget eller andres luftfartøjer eller levere dele til en sådan ændring, medmindre den pågældende har de godkendelser, der er nødvendige for et sådant arbejde Frigivelse til flyvning - Aircraft Certificate of Release to Service 1. CRS skal angive følgende: a. Identifikation af luftfartøjet ved fabrikat, type, nationalitets- og registreringsmærker. b. Luftfartøjets totale flyvetid. c. Identifikation af det udførte arbejde, enten ved klar beskrivelse af udført arbejde, eller med henvisning til en arbejdsdokumentation. Anm.: En henvisning til en arbejdsdokumentation vil oftest være et nummer fra en vedligeholdelsesorganisations Work Order system. d. En henvisning til det arbejdsgrundlag, der er godkendt af designholderen, State of Design, Trafikstyrelsen eller en organisation, som Trafikstyrelsen har bemyndiget hertil. Herudover eventuelt revisionsstatus for dette arbejdsgrundlag. e. En erklæring med ordlyden: Attesterer, at angivet arbejde, medmindre andet er angivet, blev udført i overensstemmelse med BL 1-3, og flyet anses i forhold til dette arbejde klar til frigivelse til flyvning. Anm.: Engelsk oversættelse: Certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with BL 1-3 and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service. f. CRS skal underskrives af en person med AML-certifikat, en organisation, et autoriseret værksted eller en person med særlig autorisation, der er udstedt af Trafikstyrelsen, jf. pkt g. I forbindelse med underskriften, skal der være en henvisning til certifikat- eller autorisationsnummer. h. Dato for CRS. i. En erklæring om, at alle krav i denne BL er opfyldt. 2. Ejeren kan underskrive vedligeholdelsesattesten (CRS), hvis den pågældende selv har udført arbejdet i overensstemmelse med Afsnit 7, pkt.1, 2 og 3. Bilag: Bilag A Inspektion af flexible hydraulik, olie- og brændstofslanger i luftfartøjer Bilag B Kontinuerlig vægt og balance opfølgning Bilag C Særlige vedligeholdelseskrav og anvisninger Bilag D Ansøgning vedr. ændring og reparation

4 AIC B 18/12 - Side 4 af 9 Bilag A Inspektion af fleksible hydraulik, olie- og brændstofslanger i luftfartøjer (monteret foran brandslottet) Prioritetsrækkefølge: 1. Fabrikantens forskrifter skal følges, hvad angår inspektion og Hard Time (timer og kalendertid) af fleksible hydraulik, olie- og brændstofslanger. 2. Hvis fabrikanten ikke foreskriver nogen inspektion og Hard Time skal følgende anvisninger følges: a. Slanger skal inspiceres med interval som angivet i luftfartøjets vedligeholdelsesprogram (BL 1-3 afsnit 5). b. Slanger med en total driftstid på 1000 timer eller 5 år, hvad der end måtte komme først, skal udskiftes eller inspiceres/ funktionstestes efter anvisninger neden for i pkt. 3, a.-i. 3. Slanger, som er mere end 1000 timer eller 5 år gamle, og som ikke udskiftes, skal gennemgå nedenstående inspektion/funktionstest for hver 100 timers drifttid eller mindst årligt, hvad der måtte komme først. a. Fjern eventuelt varmebeskyttende overtræk. b. Udskift slanger, som viser tegn på lækage, sivning, misfarvning, delaminering, som har dybe slidmærker (yderste lag gennembrudt) eller kraftig korroderede fittings (mere end 10% af overfladen). c. Fjern eventuelle opspændinger. d. Udskift slanger med mærkbar stivhed eller med permanent diameter indsnævringer (deformiteter). e. Demontér slanger. Trykprøv slanger til mindst 50% over det i drift maksimalt opnåelige tryk. Mens slangen er under tryk, bøj slangen flere gange i mindst 30. Slanger, som ikke kan holde trykket, skal kasseres. f. Vælg en stålkugle, som lige akkurat kan passere gennem boringen i fittings. Med slangen hængende i den ene fitting skal kuglen under sin egen vægt kunne passere gennem slangen i begge retninger. Slanger med utilstrækkelig lysning skal kasseres. g. Opspænd slangen uden skarpe bøjninger, idet det påses at afstand til udstødningsrør og cylindre ikke er mindre end 50 mm (hvor dette ikke kan overholdes, bør slangen varmebeskyttes), og afstanden til andet i motorrummet er tilstrækkelig til at undgå gnavning. h. Montér varmebeskyttelse (hvis en sådan var monteret). i. Montér et metalskilt omkring slangen, som angiver slangens inspektionsdato.

5 AIC B 18/12 - Side 5 af 9 Bilag B Kontinuerlig vægt og balance opfølgning Luftfartøjets registrering: OY- Type: Serienr.: Sidenr. Luftfartøjets datum: Vægtændring Vægt og balance Dato Beskrivelse (vejning eller ændring)/ reference Vægt Arm Moment Vægt Arm Moment Tomvægt Tomvægts-tyngdepunkt Ejeren/brugeren er efter vejning og efter enhver ændring, som har betydning for luftfartøjets vægt- og balanceforhold, ansvarlig for at indføre ny tomvægt og tomvægtstyngdepunkt på denne vægt- og balanceformular.

6 AIC B 18/12 - Side 6 af 9 Bilag C Særlige vedligeholdelseskrav og anvisninger 5.3 Mindre luftfartøjer, bortset fra flermotorede turbinedrevne luftfartøjer 1. Propeller med variabel bladvinkel a. Udføres i henhold til Generic requirement no 17 I CAA/UK CAP 747, Mandatory Requirements for Airworthiness, seneste ændring. Anm.: Publikationen findes på 2. Propeller med fast bladvinkel a. Inspektion og nødvendig reparation skal udføres af en godkendt person, der er certificeret i henhold til BL 6-65,med relevant luftfartøjs typepåtegning i Part 66 AML under afsnit XIII national privileges, eller af et autoriseret værksted. b. Propellens komponentkort skal klart definere inspektionen og reparationen med angivelse af anvendt publikation. c. Komponentkort og luftfartøjets logbog skal specificere, at propellen kun må anvendes til privatflyvning. d. Ved luftfartøjets overgang til erhvervsmæssig brug, herunder skoleflyvning, skal propellen overhales.

7 AIC B 18/12 - Side 7 af 9 Bilag D Ansøgning vedrørende ændring og reparation af Bilag II luftfartøjer Ansøgerens tilkendegivelse Undertegnede står inde for, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte og at ansøgeren vil leve op til kravene i BL 1-3 i forbindelse med ændring/reparation af luftfartøjet. Navn og eventuelt firmanavn: Underskrift: Dato: Bemærk: Klassifikation og design godkendes på grundlag af denne ansøgning. Installation af ændringen eller udførelse af reparation sker på grundlag af reglerne i BL 1-3. Fremgangsmåden svarer til mindre ændringer/reparationer for luftfartøjer under EASA s regler og derfor henvises til vejledning i AIC B 31/ Luftfartøj Registrering: Fabrikat/model: Serienummer: Antal sæder: MTOM: TC/TCDS nr.: Brug: VFR dag VFR nat IFR 2. Motor og propel (hvis det er relevant for ændringen/reparationen) Motor: Fabrikat-model S/N Propel: Fabrikat-model S/N 3. Ansøger Navn/firma: Kontaktperson: Adresse: Telefon: 4. Certificeringsgrundlag (kan fx være CAR 3, FAR 23 eller lignende) Luftfartøj: Ændring/reparation: (hvis basis er forskellig fra ovenstående) (evt. krav beskrevet i FAA AC-43.13)

8 AIC B 18/12 - Side 8 af 9 5. Titel på den planlagte ændring/reparation Titel: 6. Forslag til klassifikation Ansøgerens forslag Afkryds eller STC nummer Trafikstyrelsens klassifikation Mindre ændring/ reparation: Større ændring/ reparation: Større ændring/ reparation: Validering af udenlansk STC nr: 7. Beskrivelse af den planlagte ændring/reparation Beskrivelse: (yderligere beskrivelse kan vedlægges) 8. Teknisk betydning Begrænsninger: Strukturel styrke: Ydeevne: Motorinstallation: Systemer: (el, avionic osv.) Passagersikkerhed: Operationelle eller vedligeholdelsesprocedurer: Materiel specifikation: Fremstilling: Andet: 9. Betydning for dokumenter Typecertifikat: Flight Manual: Flight Manual Supplement: Vedligeholdelsesprogram: Andet:

9 AIC B 18/12 - Side 9 af Relevante luftdygtighedskrav Luftdygtighedskrav fra certificeringsgrundlaget: (beskrivelse/henvisning til paragraffer i certificeringsgrundlaget) 11. Opfyldelse af luftdygtighedskrav Certificeringsprogram (MC 0): Tegninger (MC 1): Beregninger (MC 2): Sikkerhedsvurdering (MC 3): Laboratorietest (MC 4): Test på jorden (MC 5): Prøveflyvning (MC 6): Inspektion af design (MC 7): Kvalifikation af materiale (MC 9): Godkendelse af ændring af design eller design af reparation: Luftfartøj Registrering: Fabrikat/model: Serienummer: Titel på den planlagte ændring/reparation: Titel: Klassifikation Mindre ændring/reparation: Validering af udenlandsk STC nr.: Bemærk, at større ændring/reparation godkendes ved udstedelse af dansk Supplerende Typecertifikat. Den beskrevne ændring af design eller design af reparation godkendes hermed: Sagsnummer i Trafikstyrelsen: Dato: Sagsbehandler:

BL 1-3. Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 1, Indholdsfortegnelse

BL 1-3. Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 1, Indholdsfortegnelse Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der er omfattet af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (Bilag II luftfartøjer)

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv.*

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv.* Bestemmelser for Civil Luftfart Udkast BL 1-1 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv.* Udgave I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer)

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Udgave 1, 2. juli 2012 I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R2042 DA 29.10.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 1-1) 1)

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 1-1) 1) BEK nr 9343 af 02/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R2042 DA 01.08.2012 007.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende

Læs mere

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-19 Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.../..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.../.. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../.. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION KOMPENDIUM Instrument- og materiellære 10. udgave /

DANSK SVÆVEFLYVER UNION KOMPENDIUM Instrument- og materiellære 10. udgave / DANSK SVÆVEFLYVER UNION - 1 - KOMPENDIUM Love- og bestemmelser vedrørende 2011 + 2012 + 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE VEDLIGEHOLDELSE AF SVÆVEFLY OG MOTORSVÆVEFLY... 2 UDDRAG AF BL 1-1... 10 BESTEMMELSER OM

Læs mere

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 2-1 Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer Udgave 2, 6. december 2006 I medfør af 31 og 149, stk.

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Referencedokumenter

Indholdsfortegnelse. 1. Referencedokumenter BEK nr 9342 af 02/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

Inspektionsliste for fly Side 1 af 5

Inspektionsliste for fly Side 1 af 5 Inspektionsliste for fly Side 1 af 5 Type: s/n.: Reg: timers eftersyn, ved flyvetid - Stel: Motor: Propel: A. PROPEL 01. Kontrollér spinner og dens befæstigelse 02. Kontrollér propelbolte for moment og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning*

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning* Bestemmelser for Civil Luftfart Udkast BL 1-2 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning* Udgave 1, I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Vurdering af forslag fra pilotprojekt om sære regler og særregler

Vurdering af forslag fra pilotprojekt om sære regler og særregler Vurdering af forslag fra pilotprojekt om sære regler og særregler Farvekoder: Imødekommes Imødekommes delvist Imødekommes ikke Overvejes Forslag Beskrivelse af de modtagne forslag og begrundelsen, som

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.../...

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.../... Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../... af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og apparatur

Læs mere

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-6 Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner Udgave 5, 2. juni 2008 I medfør af 32, stk. 2, 34, 82, 82 a, 149, stk. 10, 151, stk. 1, 152, stk.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger REDEGØRELSE HCLJ510-2011-64 Havari Luftfartøj: Piper PA-22-150 Registrering: OY-DIV Motor: Lycoming O-320-A2 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 alvorlig Passagerer: Ingen tilskadekomst Sted: Billund

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen den 13.5.2012 kl. 1045.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen den 13.5.2012 kl. 1045. REDEGØRELSE HCLJ520-2012-18 Havari Luftfartøj: I.C.P. MXP-740 Registrering: 9-385 Savannah VG Motor: Jabiru 2200 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: 5

Læs mere

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 6. november 1998 med Amerikas Forenede Stater

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 6. november 1998 med Amerikas Forenede Stater Nr. 19 14. juni 2001 Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 6. november 1998 med Amerikas Forenede Stater 1) Den 6. november 1998 undertegnedes i København en luftfartsoverenskomst mellem Danmark og

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014 Import af Luftfartøjer 18. November 2014 Agenda 1. Hvilke bestemmelser er i spil ved import. 2. Hvordan har Trafikstyrelsen organiseret sig 3. Hvad skal der til for registrering / luftdygtighed 1. Registreringsbevis

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-CYR

REDEGØRELSE. Havari med OY-CYR REDEGØRELSE Havari 6-5-2013 med OY-CYR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt kravene til sikkerheden

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udkast Bruxelles, den, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om fastsættelse af krav og administrative procedurer vedrørende flyveoperationer i

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC). REDEGØRELSE HCLJ510-000331 Havari Luftfartøj: Cessna 182M, Skylane Registrering: OY-DZJ Motor(er): 1- Continental IO-550-1RF Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari 08-03-2014. med. KZ VII Lærke OY-DMJ

REDEGØRELSE. Havari 08-03-2014. med. KZ VII Lærke OY-DMJ REDEGØRELSE Havari 08-03-2014 med KZ VII Lærke OY-DMJ Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Unionshåndbog MATERIEL - VEDLIGEHOLDELSE. For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav:

Unionshåndbog MATERIEL - VEDLIGEHOLDELSE. For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav: Side nr.: 1 (6) PERSONEL TIL MATERIELOMRÅDET 1. ASPIRANTKRAV TIL GRUNDKURSUS For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav: 1.1 Skal indstilles til kurset af

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-6 - Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Side nr.: 1 (5) AFSKRIFT AF BL 5-40 - udgave 2-30.04.97 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for civil luftfart BL 5-40 Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til Udgave 2, 30. april 1997 Denne BL

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 13-01-2015 med ROBINSON R22 BETA II OY-HPC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12)

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12) AIC B 34/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R2042 DA 17.11.2011 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra fartøjschefen den kl.12:20

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra fartøjschefen den kl.12:20 REDEGØRELSE HCLJ510-2013-215 Hændelse Luftfartøj: Robinson 22 Beta Registrering: OY-HHO Motor: 1 Lycoming O-360 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: 1 ingen tilskadekomst

Læs mere

Sagsbehandling af støjforhold på fiskeskibe

Sagsbehandling af støjforhold på fiskeskibe Sagsbehandling af støjforhold på fiskeskibe Regelværk: Meddelelse A, Kapitel III B(1) Udarbejdet af: IFN (CFS) Filnavn: Støjforhold i fiskeskibe-6 Version 4,0 af 12-12-2007 (MMO) Synsservice interne vejledninger

Læs mere

Vejledning vedr. godkendelse af eksisterende køretøjer uden en ibrugtagningstilladelse

Vejledning vedr. godkendelse af eksisterende køretøjer uden en ibrugtagningstilladelse Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vejledning vedr. godkendelse af eksisterende køretøjer uden en ibrugtagningstilladelse Notat

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsynet med luftfarten (beretning nr. 12/06) 4.

Læs mere

BL 2-2. Statens Luftfartsvæsen. Udgave 2, 18. december Referencedokumenter. Bestemmelser for Civil Luftfart

BL 2-2. Statens Luftfartsvæsen. Udgave 2, 18. december Referencedokumenter. Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 2-2 Bestemmelser om godkendelse af foreninger til konstruktion, fremstilling, ombygning, reparation, restaurering og vedligeholdelse af luftfartøjer

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-71 Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543

Læs mere

Oplysninger om helikopteren Funktionsprøveprogram

Oplysninger om helikopteren Funktionsprøveprogram Side 1 af 7 Registreringsmærke Kategori Klasse Fabrikat Type Fabrikations nummer Bygger, navn Kontrollant, navn Rotorluftfartøj Helikopter RotorWay RotorWay Oplysninger om Funktionsprøve programmet godkendt

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine.

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine. Kontraktbilag 8 Prøver 1 FAT og SAT FAT og SAT skal sikre at systemet er klar til kvalificering, dvs. alle test fra IQ, OQ og PQ bør kunne genfindes. Testmateriale udarbejdet af leverandør i forbindelse

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-03 Bestemmelser om certificering, generelt Udgave 6, 9. november 2004 I medfør af 32, stk. 2, 34, 37, 38, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013

Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10

Læs mere

Modelflyvning Danmark

Modelflyvning Danmark Regler for stormodeller og jet Formål 1 Formålet med dette regelsæt er at fastlægge MDK s regler for flyvning med modeller i følgende kategorier, som samlet omtales som stormodeller a) Stormodel motorfly

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Trafikstyrelsen giver hermed tilladelse til at afvige fra BL 9-12 Udgave 1, 15. maj 1995.

Trafikstyrelsen giver hermed tilladelse til at afvige fra BL 9-12 Udgave 1, 15. maj 1995. Trafikstyrelsen giver hermed tilladelse til at afvige fra BL 9-12 Udgave 1, 15. maj 1995. Tilladelsen omfatter afsnit 6.7.1 afsnit 6.7.2 og afsnit 9.5 (e). Tilladelsen gælder frem til at den nye revision

Læs mere

Drift og vedligehold Manifold

Drift og vedligehold Manifold Drift og vedligehold Manifold 140522_040414:11_dk Adresse Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hjemmeside/ e-mail www.qmt3.com info@qmt3.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED Side nr.: 1 af 6 ANVENDES TIL SVÆVEFLYVNING 1. GENERELT Svæveflyvepladser, der benyttes til uddannelsesflyvning og/eller flyslæb samt selvstartende svævefly, skal godkendes inden ibrugtagning. Sådanne

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Unionshåndbog. Omskolingskrav m.v.

Unionshåndbog. Omskolingskrav m.v. Side nr.: 1 af 9 Omskolingsregler - Unionens fly HB har besluttet flg. flyvetidskrav for flyvning på DSvU s fly. De vil fra sæson 2014 være således: Flyvetidskrav: Puchacz: Discus: LS-8: Duo Discus: Rotax

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

M-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af M-certifikat. Formål. Gentagelse af manøvrer / prøve. Udførelse. Nervøsitet. Radioudstyr.

M-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af M-certifikat. Formål. Gentagelse af manøvrer / prøve. Udførelse. Nervøsitet. Radioudstyr. Retningslinjer ved erhvervelse af M-certifikat Formål M-certifikatets formål er at vise at en given aspirant, som er indehaver af et sådant certifikat, på tilfredsstillende måde har bevist at være i stand

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Inspektionsdato: 20 oktober 2008 Side 1 af 8 Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Legepladsinspektør Henrik Carlson Herning Kommune Teknik og Miljø Drift Telefon: Mobil:

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur Bilag til udtalelse 05/2007 Pre-RIA 21.040 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur FORELØBIG KONSEKVENSANALYSE AF LOVGIVNING Dokumenter vedrørende luftfartøjsstøj 1. Formål og ønsket virkning a. Emne,

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 34 FLYVNING NR. 13 DATO: 31. december 2016 Vedr. S-teori prøver 2017. Hermed

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13) BEK nr 9111 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: TS30302-00032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 10385 af 17/12/2014 Bestemmelser

Læs mere