AIC B 18/12 11 JUL 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIC B 18/12 11 JUL 2012"

Transkript

1 AIC B 18/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: , FAX: , Internet: AIC B 18/12. Vejledning, anvisninger og informationer til BL 1-3, Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) (Erstatter AIC B 17/12) Indledning Denne AIC, der er en vejledning til BL 1-3, indeholder som supplement til BL en en række vedligeholdelsesanvisninger og informationer. For overskuelighedens skyld er der tillige gengivet vedligeholdelseskrav, der baserer sig på EU-forordninger mv., jf. BL 1-3. Afsnittene i AIC en henviser til de relevante afsnit i BL 1-3, 1. udgave af 2. juli Generelt 1. Brugte komponenter må kun anvendes, hvis deres historie er kendt, og en inspektion/funktionsprøve viser, at de er i luftdygtig stand. 1.1 Derudover må der anvendes komponenter, der opfylder kravene i Part M, M.A.501/502/503, der er vedligeholdt på et autoriseret værksted (Part 145, Part M(F) eller BL 2-1) og har et gyldig frigivelsescertifikat, EASA Form 1 eller tilsvarende. 2. Komponenter fra havarerede luftfartøjer må ikke anvendes, før de yderligere er inspiceret og funktionsafprøvet i tilstrækkeligt omfang til at afgøre, at de ikke har lidt skade. Denne inspektion skal udføres af et autoriseret værksted. 3. Brugte komponenter, hvis historie ikke er kendt, skal overhales, før de må anvendes i et luftfartøj. 4. Komponenter fra militære luftfartøjer eller lagre må kun anvendes i civile luftfartøjer efter overhaling og særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen. 5. Komponenter, der ikke kan gøres luftdygtige, skal behandles som angivet i Part M, M.A.504, med tilhørende AMC. 6. Slanger, rør, wirer og elektriske ledninger, der er fremstillet af standardmaterialer, samt mindre strukturdele, der ikke indgår i den primære struktur, må reproduceres efter principperne angivet i Part 145, c, og Part M(F), M.A.603(b), med tilhørende AMC og tilpasses af den, der udfører vedligeholdelsen. 7. Standardforbrugsmaterialer og råmaterialer, som anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af luftfartøjer, skal være godkendt af designholderen og skal have gyldig luftdygtighedsdokumentation. Væsker og kemikalier, som anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af luftfartøjer, skal være godkendt af designholderen eller opfylde specifikationer, der svarer til designholderens specifikationer. 8. Maling og afstripning af luftfartøjer må kun foregå på et autoriseret værksted eller ved en anden ikke godkendt organisation, hvis denne er underlagt et autoriseret værksteds kvalitetssystem eller kontrol eller efter særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen. 9. Hvis ETSO/TSO-holderen ikke har angivet levetid eller vedligeholdelseskrav for sikkerhedsseler, skal luftfartøjets vedligeholdelsesprogram suppleres med en årlig generel visuel inspektion af sikkerhedsselerne. Dette gælder såvel seler til brug for besætningsmedlemmer som for passagerer. 10. Ved anvendelse af PMA dele skal forudsætningerne i seneste udgivelse af ED Decision nr.2007/003/c følges Alle installerede kompassystemers nøjagtighed skal kontrolleres i overensstemmelse med kompasfabrikantens anbefalinger eller efter forskrifter godkendt af Trafikstyrelsen med intervaller på ikke over 12 måneder. Kompasser skal kontrolleres for nøjagtighed for videre flyvning i følgende tilfælde: 1. Efter vedligeholdelse, reparation eller modifikation, som kan medføre, at magnetfeltet omkring magnetkompas eller fluxvalve ændrer sig. 2. Efter lynnedslag i luftfartøjet. 3. Efter en hård landing. 4. Når fejlvisning konstateres. 5. Efter udskiftning af magnetkompas eller fluxvalve. 6. Efter langtidsparkering. Kontrollen skal mindst omfatte kurserne nord, øst, syd og vest. Hvis et kompas justeres, skal det devieres på kurserne 0 o, 30 o, 60 o etc. Hvis et luftfartøj har installeres 3 uafhængige kompassystemer, må kontrollen udføres ved sammenligning af de 3 systemers visninger. Kontrol af magnetkompasser skal attesteres ved at udskrive en ny deviationstabel påført datoen for kontrollens udførelse. Kontrol af gyropasser skal attesteres i teknisk journal, jobkort etc. 5. Vedligeholdelsesprogram 1. Programmet skal inkludere inspektioner udgivet af designholderen som serviceinformationer og klassificeret som Mandatory eller recommended SB, SL, SI mv. Dette krav gælder alene inspektioner, der har til formål at afdække eventuelle ikke luftdygtige forhold på luftfartøjet eller komponenter. Anm.: De betegnelser, der er angivet med anførselstegn, er eksempler på designholderens publicerede anbefalinger og klassificeringer. 2. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende ændringer til det godkendte vedligeholdelsesprogram, hvis ejeren/brugeren ved hjælp af et drifts- eller reliability- lignende program kan dokumentere, at det eksisterende sikkerhedsniveau er opretholdt. 3. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende midlertidige ændringer til et godkendt program for at give ejeren/brugeren mulighed for gennem driftserfaring at dokumentere, at sikkerhedsniveauet er opretholdt. 5.2 Større luftfartøjer og flermotorede turbinedrevne luftfartøjer 1. Et vedligeholdelsesprogram skal være baseret på "Maintenance Review Board" (MRB) rapporten eller lignende dokument eller deraf afledte anbefalinger fra designholderen. Programmet skal til enhver tid være baseret på designholderens anbefalinger. 2. Ændringer til vedligeholdelsesprogrammet skal godkendes af Trafikstyrelsen inden ibrugtagning. 3. Ejeren/brugeren skal etablere et opfølgningssystem for vægtog balanceændringer som anført i bilag B eller med tilsvarende oplysninger. 4. Gangtider for levetidsbegrænsede dele må ikke overskrides.

2 AIC B 18/12 - Side 2 af Mindre luftfartøjer, bortset fra flermotorede turbinedrevne luftfartøjer 1. En stempelmotor, bortset fra wankel- og dieselmotorer på maksimalt 450 hk, kan forblive i drift ud over det antal flyvetimer og/ eller år, som er anbefalet af designholderen, hvis en Part 66 certificeret tekniker eller et autoriseret værksted i forbindelse med en 100 timers/årlig inspektion konstaterer, at motorens ydelse og olieforbrug er inden for de grænser, der er fastsat af designholderen. 2. Bortset fra propeller og slanger med indhold af brandbare væsker kan motorkomponenter fra brandskottet og fremefter, for hvilke designholderen har anbefalet kalendertidsbegrænsning for overhaul, forblive i drift udover kalendertiden. 3. Det samme gælder for motorkomponenter med flyvetidsbegrænsning, hvis designholderens anbefalede inspektionskrav overholdes, dvs. følgende komponenter, som er certificeret sammen med motoren: Karburator, starter, magneter, fuelsystem og turbocharger. 4. Første gang, motoren har været i drift i 10 år siden nyfremstilling, overhaling eller total adskillelse, skal mekanikeren eller værkstedet uanset motorens flyvetid adskille motoren eller demontere cylindre eller dæksler i et omfang, så man kan overskue alle knaster på knastakslen eller kamringe, overfladen på alle knastfølgere samt inspicere for korrosion og unormalt slid på motoren. Cylindre, der ikke demonteres, skal inspiceres for korrosion og almen tilstand med hjælp af boroskop eller tilsvarende udstyr. Processen skal herefter gentages med intervaller på ikke over 5 år. 5. En Part 66 certificeret tekniker eller et autoriseret værksted kan ikke autorisere gangtidsforlængelser for en motor ud over 20% af den gangtid, der er fastsat af designholderen, medmindre værkstedet eller mekanikeren begrænser brugen af luftfartøjet, hvori motoren er monteret, til udelukkende private for mål ved at indføre følgende oplysninger i rejsedagbogen: a. Teksten Dette luftfartøj må ikke anvendes til skoleflyvning på grund af motorens flyvetid/alder. b. Motorens flyvetid og alder siden ny eller sidste overhaling. c. Dato og luftfartøjets flyvetid. d. Værkstedets navn og autorisationsnummer samt ansvarlige persons navn og underskrift eller mekanikerens navn, certifikatnummer og underskrift. 5.1 Endvidere skal der installeres et skilt på instrumentpanelet let synligt for piloten med teksten: Må ikke anvendes til skoleflyvning. 6. Begrænsningen vedrørende skoleflyvning gælder dog ikke skoleflyvning på motorsvævefly, der udføres i regi af en organisation som nævnt i BL 9-9. Punktets øvrige oplysninger skal anføres. 7. Den flyve-/motortid mellem overhalinger (Time Between Overhaul - TBO), der er anbefalet af motorens designholder, må kun overskrides, hvis motoren har været opereret på et dansk registreret luftfartøj mindst de sidste 10% af motor designholderens anbefalede TBO. 8. En propel, hvis bladvinkel kan ændres under flyvning, kan forblive i drift ud over det antal år mellem overhaling, som er fastsat af designholderen, hvis et værksted med autorisation til at overhale den pågældende propeltype med intervaller på ikke over 3 år startende fra det tidspunkt, hvor propellen skal overhales i henhold til designholderens anbefalinger, inspicerer propellen for tilstand og udskifter/reparerer alle dele, der er skadede eller korroderede, jf. bilag C. 9. En metalpropel, hvis bladvinkel er fast, skal følge fabrikantens anbefalede intervaller for vedligeholdelse og overhaul. Hvis fabrikanten ikke har fastsat nogen kalendertid for overhaul, skal dette udføres med 10 års interval. Dette 10 års krav kan erstattes af inspektion/reparation, jf. bilag C. 10. Ejeren/brugeren skal etablere et opfølgningssystem for vægtog balanceændringer som anført i bilag B eller med tilsvarende oplysninger. 11. Et enmotoret luftfartøj, der er godkendt med højst 4 sæder, eksklusive børnesæder, samt svævefly og balloner skal kun vejes i følgende tilfælde: a. Efter ejerskifte, medmindre luftfartøjet er vejet inden for de sidste 5 år. b. Efter omlakering. c. Efter reparation, medmindre vægt- og balanceændringer kan beregnes på simpel vis. d. Efter ændring, medmindre vægt- og balanceændringer kan beregnes på simpel vis. 12. Gangtider for levetidsbegrænsede dele må ikke overskrides. 13. Ved inspektion af fleksible slanger med indhold af brandbare væsker, for hvilke designholderen ikke har angivet levetid eller vedligeholdelseskrav, skal anvisningerne i bilag A følges. 6. Vedligeholdelsesredegørelse 1. Dokumentet/bogen, der skal beskrive den tekniske administrative procedure for luftfartøjet, skal indeholde nedennævnte oplysninger eller indeholde reference hertil: a. Vedligeholdelsesprogram og -plan (schedule). b. Særlige inspektionslister (fx efter hård landing, overvægtslanding, flyvning i ekstrem turbulent luft, længere stilstand, lynnedslag mv.). c. Vedligeholdelseschecklister eller lister over jobkort. d. Det tekniske logbogssystem og dets anvendelse, herunder dokumentation for vedligeholdelsen, attester for frigivelse til flyvning, attestering for visuel inspektion (pre-flight check) og kontrol med luftdygtighedsdirektiver. e. Fremgangsmåde for rekordering og udbedring af fejl, der er opstået under flyvning. f. Vedligeholdelsesarrangement. g. Godkendelsesprocedure for større reparationer, jf. afsnit 10. h. Godkendelsesprocedure for større ændringer, jf. afsnit Vedligeholdelsesarrangement 1. Hvis luftfartøjet har en maximalt tilladt startmasse på højst kg, og ejeren selv er pilot med gyldigt certifikat på luftfartøjstypen, kan ejeren udføre vedligeholdelse på sit eget luftfartøj. Vedligeholdelse af eget luftfartøj skal følge anvisninger og eventuelle begrænsninger, som beskrevet i Part M, M.A. 401, 402, 403, 801, 803 samt tilhørende AMC materiale. Endvidere skal anvisninger og begrænsninger, der fremgår af Part M, Appendix VIII Limited Pilot- Owner Maintenance, følges. 2. Hvis et luftfartøj med standardluftdygtighedsbevis er bygget af ejeren, jf. BL 1-5, kan ejeren udføre vedligeholdelse af de dele, den pågældende selv har bygget, så længe vedkommende er ejer af luftfartøjet. 3. Hvis et luftfartøj med national flyvetilladelse (eksperimentalluftdygtighedsbevis) eller en flyvetilladelse er bygget eller overhalet af ejeren, jf. BL 1-5 eller BL 2-2, kan ejeren dog selv vedligeholde luftfartøjet, så længe han er ejer af luftfartøjet. 4. Den person, der udfører vedligeholdelse på et luftfartøj, skal sikre sig følgende: a. Adgang til relevante, opdaterede publikationer vedrørende luftfartøjets vedligeholdelse. b. At der anvendes det værktøj og udstyr (kontrolleret og kalibreret), der er anbefalet af designholderen eller af en organisation, som Trafikstyrelsen har bemyndiget hertil. c. At der rådes over passende indendørs faciliteter, hvis omfanget af vedligeholdelsen kræver dette.

3 AIC B 18/12 - Side 3 af Reparationer 1. Mindre reparationer udført på et dansk registreret luftfartøj i henhold til bestemmelser, der var gældende før ikrafttrædelsen af denne BL skal betragtes som værende godkendt i overensstemmelse med BL En reparationsforskrift skal være entydigt beskrevet gennem tegninger, specifikationer og/eller instruktioner, der normalt skal være udført i overensstemmelse med dansk standard eller den standard eller praksis, der er anvendt i det typeansvarlige land. 3. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde forlange, at et luftfartøj prøveflyves efter reparation, før det frigives til flyvning. 4. Større reparationer skal af ejeren/ brugeren af luftfartøjet indberettes til Trafikstyrelsen på Formular SLVLD-101 vedlagt den dokumentation, der er nævnt i pkt. 2. Anm. 1: Trafikstyrelsens godkendelse af en reparationsforskrift for en større reparation vil normalt være betinget af, at forskriften er accepteret af designholderen, eller en organisation, der har gyldig EASA Part 21 Design Organisation Approval for pågældende fagområde, eller en anden organisation accepteret af Trafikstyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Anm. 2: En reparationsforskrift for en mindre reparation kan godkendes af Trafikstyrelsen, hvis den er baseret på FAA AC B og overholder de begrænsninger samt opfylder de forudsætninger denne AIC stiller for den pågældende reparation. Anm. 3: nsøgningsformular for Trafikstyrelsens godkendelse findes på Trafikstyrelsens hjemmeside og som bilag D. 11. Ændringer 1. Mindre ændringer installeret på dansk registreret luftfartøj i henhold til bestemmelser, der var gældende før ikrafttrædelsen af BL 1-3, skal betragtes som værende godkendt i overensstemmelse med denne. 2. Ansøgning om godkendelse af en mindre ændring, der ikke er godkendt, skal indeholde en beskrivelse af ændringen og de metoder, der anvendes til udførelse af ændringen, hvilke luftdygtighedskrav ændringen har indflydelse på, angivelse af hvordan luftdygtighedskrav vil blive eftervist samt nødvendige ændringer eller tilføjelser til flyvehåndbog og vedligeholdelseshåndbog. Anm.: AC B kan benyttes som vejledning for udarbejdelsen af ændringsforskrifter. 3. Ansøgning om godkendelse af en større ændring skal indeholde ændringsforskrift fra en organisation, der har gyldig EASA Part 21 Design Organisation Approval for pågældende fagområde, eller en organisation accepteret af Trafikstyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Anm.: Ansøgningsformularer findes på Trafikstyrelsens hjemmeside og i bilag D til denne BL. 4. Trafikstyrelsen har den endelige afgørelse af, hvilke luftdygtighedskrav der i hvert enkelt tilfælde skal ligge til grund for udstedelse af en dansk godkendelse, og hvorledes ansøgeren skal godtgøre, at de stillede krav er opfyldt. 5. Trafikstyrelsens godkendelse af en større ændring sker ved udstedelse af et dansk ST. Anm.: Formularen til indberetning findes på Trafikstyrelsens hjemmeside 6. Trafikstyrelsens godkendelse af en mindre ændring sker ved udstedelse af et godkendelsesdokument. 7. Indehaveren af en dansk godkendelse må ikke ændre sit eget eller andres luftfartøjer eller levere dele til en sådan ændring, medmindre den pågældende har de godkendelser, der er nødvendige for et sådant arbejde Frigivelse til flyvning - Aircraft Certificate of Release to Service 1. CRS skal angive følgende: a. Identifikation af luftfartøjet ved fabrikat, type, nationalitets- og registreringsmærker. b. Luftfartøjets totale flyvetid. c. Identifikation af det udførte arbejde, enten ved klar beskrivelse af udført arbejde, eller med henvisning til en arbejdsdokumentation. Anm.: En henvisning til en arbejdsdokumentation vil oftest være et nummer fra en vedligeholdelsesorganisations Work Order system. d. En henvisning til det arbejdsgrundlag, der er godkendt af designholderen, State of Design, Trafikstyrelsen eller en organisation, som Trafikstyrelsen har bemyndiget hertil. Herudover eventuelt revisionsstatus for dette arbejdsgrundlag. e. En erklæring med ordlyden: Attesterer, at angivet arbejde, medmindre andet er angivet, blev udført i overensstemmelse med BL 1-3, og flyet anses i forhold til dette arbejde klar til frigivelse til flyvning. Anm.: Engelsk oversættelse: Certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with BL 1-3 and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service. f. CRS skal underskrives af en person med AML-certifikat, en organisation, et autoriseret værksted eller en person med særlig autorisation, der er udstedt af Trafikstyrelsen, jf. pkt g. I forbindelse med underskriften, skal der være en henvisning til certifikat- eller autorisationsnummer. h. Dato for CRS. i. En erklæring om, at alle krav i denne BL er opfyldt. 2. Ejeren kan underskrive vedligeholdelsesattesten (CRS), hvis den pågældende selv har udført arbejdet i overensstemmelse med Afsnit 7, pkt.1, 2 og 3. Bilag: Bilag A Inspektion af flexible hydraulik, olie- og brændstofslanger i luftfartøjer Bilag B Kontinuerlig vægt og balance opfølgning Bilag C Særlige vedligeholdelseskrav og anvisninger Bilag D Ansøgning vedr. ændring og reparation

4 AIC B 18/12 - Side 4 af 9 Bilag A Inspektion af fleksible hydraulik, olie- og brændstofslanger i luftfartøjer (monteret foran brandslottet) Prioritetsrækkefølge: 1. Fabrikantens forskrifter skal følges, hvad angår inspektion og Hard Time (timer og kalendertid) af fleksible hydraulik, olie- og brændstofslanger. 2. Hvis fabrikanten ikke foreskriver nogen inspektion og Hard Time skal følgende anvisninger følges: a. Slanger skal inspiceres med interval som angivet i luftfartøjets vedligeholdelsesprogram (BL 1-3 afsnit 5). b. Slanger med en total driftstid på 1000 timer eller 5 år, hvad der end måtte komme først, skal udskiftes eller inspiceres/ funktionstestes efter anvisninger neden for i pkt. 3, a.-i. 3. Slanger, som er mere end 1000 timer eller 5 år gamle, og som ikke udskiftes, skal gennemgå nedenstående inspektion/funktionstest for hver 100 timers drifttid eller mindst årligt, hvad der måtte komme først. a. Fjern eventuelt varmebeskyttende overtræk. b. Udskift slanger, som viser tegn på lækage, sivning, misfarvning, delaminering, som har dybe slidmærker (yderste lag gennembrudt) eller kraftig korroderede fittings (mere end 10% af overfladen). c. Fjern eventuelle opspændinger. d. Udskift slanger med mærkbar stivhed eller med permanent diameter indsnævringer (deformiteter). e. Demontér slanger. Trykprøv slanger til mindst 50% over det i drift maksimalt opnåelige tryk. Mens slangen er under tryk, bøj slangen flere gange i mindst 30. Slanger, som ikke kan holde trykket, skal kasseres. f. Vælg en stålkugle, som lige akkurat kan passere gennem boringen i fittings. Med slangen hængende i den ene fitting skal kuglen under sin egen vægt kunne passere gennem slangen i begge retninger. Slanger med utilstrækkelig lysning skal kasseres. g. Opspænd slangen uden skarpe bøjninger, idet det påses at afstand til udstødningsrør og cylindre ikke er mindre end 50 mm (hvor dette ikke kan overholdes, bør slangen varmebeskyttes), og afstanden til andet i motorrummet er tilstrækkelig til at undgå gnavning. h. Montér varmebeskyttelse (hvis en sådan var monteret). i. Montér et metalskilt omkring slangen, som angiver slangens inspektionsdato.

5 AIC B 18/12 - Side 5 af 9 Bilag B Kontinuerlig vægt og balance opfølgning Luftfartøjets registrering: OY- Type: Serienr.: Sidenr. Luftfartøjets datum: Vægtændring Vægt og balance Dato Beskrivelse (vejning eller ændring)/ reference Vægt Arm Moment Vægt Arm Moment Tomvægt Tomvægts-tyngdepunkt Ejeren/brugeren er efter vejning og efter enhver ændring, som har betydning for luftfartøjets vægt- og balanceforhold, ansvarlig for at indføre ny tomvægt og tomvægtstyngdepunkt på denne vægt- og balanceformular.

6 AIC B 18/12 - Side 6 af 9 Bilag C Særlige vedligeholdelseskrav og anvisninger 5.3 Mindre luftfartøjer, bortset fra flermotorede turbinedrevne luftfartøjer 1. Propeller med variabel bladvinkel a. Udføres i henhold til Generic requirement no 17 I CAA/UK CAP 747, Mandatory Requirements for Airworthiness, seneste ændring. Anm.: Publikationen findes på 2. Propeller med fast bladvinkel a. Inspektion og nødvendig reparation skal udføres af en godkendt person, der er certificeret i henhold til BL 6-65,med relevant luftfartøjs typepåtegning i Part 66 AML under afsnit XIII national privileges, eller af et autoriseret værksted. b. Propellens komponentkort skal klart definere inspektionen og reparationen med angivelse af anvendt publikation. c. Komponentkort og luftfartøjets logbog skal specificere, at propellen kun må anvendes til privatflyvning. d. Ved luftfartøjets overgang til erhvervsmæssig brug, herunder skoleflyvning, skal propellen overhales.

7 AIC B 18/12 - Side 7 af 9 Bilag D Ansøgning vedrørende ændring og reparation af Bilag II luftfartøjer Ansøgerens tilkendegivelse Undertegnede står inde for, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte og at ansøgeren vil leve op til kravene i BL 1-3 i forbindelse med ændring/reparation af luftfartøjet. Navn og eventuelt firmanavn: Underskrift: Dato: Bemærk: Klassifikation og design godkendes på grundlag af denne ansøgning. Installation af ændringen eller udførelse af reparation sker på grundlag af reglerne i BL 1-3. Fremgangsmåden svarer til mindre ændringer/reparationer for luftfartøjer under EASA s regler og derfor henvises til vejledning i AIC B 31/ Luftfartøj Registrering: Fabrikat/model: Serienummer: Antal sæder: MTOM: TC/TCDS nr.: Brug: VFR dag VFR nat IFR 2. Motor og propel (hvis det er relevant for ændringen/reparationen) Motor: Fabrikat-model S/N Propel: Fabrikat-model S/N 3. Ansøger Navn/firma: Kontaktperson: Adresse: Telefon: 4. Certificeringsgrundlag (kan fx være CAR 3, FAR 23 eller lignende) Luftfartøj: Ændring/reparation: (hvis basis er forskellig fra ovenstående) (evt. krav beskrevet i FAA AC-43.13)

8 AIC B 18/12 - Side 8 af 9 5. Titel på den planlagte ændring/reparation Titel: 6. Forslag til klassifikation Ansøgerens forslag Afkryds eller STC nummer Trafikstyrelsens klassifikation Mindre ændring/ reparation: Større ændring/ reparation: Større ændring/ reparation: Validering af udenlansk STC nr: 7. Beskrivelse af den planlagte ændring/reparation Beskrivelse: (yderligere beskrivelse kan vedlægges) 8. Teknisk betydning Begrænsninger: Strukturel styrke: Ydeevne: Motorinstallation: Systemer: (el, avionic osv.) Passagersikkerhed: Operationelle eller vedligeholdelsesprocedurer: Materiel specifikation: Fremstilling: Andet: 9. Betydning for dokumenter Typecertifikat: Flight Manual: Flight Manual Supplement: Vedligeholdelsesprogram: Andet:

9 AIC B 18/12 - Side 9 af Relevante luftdygtighedskrav Luftdygtighedskrav fra certificeringsgrundlaget: (beskrivelse/henvisning til paragraffer i certificeringsgrundlaget) 11. Opfyldelse af luftdygtighedskrav Certificeringsprogram (MC 0): Tegninger (MC 1): Beregninger (MC 2): Sikkerhedsvurdering (MC 3): Laboratorietest (MC 4): Test på jorden (MC 5): Prøveflyvning (MC 6): Inspektion af design (MC 7): Kvalifikation af materiale (MC 9): Godkendelse af ændring af design eller design af reparation: Luftfartøj Registrering: Fabrikat/model: Serienummer: Titel på den planlagte ændring/reparation: Titel: Klassifikation Mindre ændring/reparation: Validering af udenlandsk STC nr.: Bemærk, at større ændring/reparation godkendes ved udstedelse af dansk Supplerende Typecertifikat. Den beskrevne ændring af design eller design af reparation godkendes hermed: Sagsnummer i Trafikstyrelsen: Dato: Sagsbehandler:

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer)

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Udgave 1, 2. juli 2012 I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-6 - Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12)

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12) AIC B 34/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011

Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Velkomst ved Flemming Hansen Flemming Hansen bød velkommen til informationsmødet. Det sidste møde

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 13, I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 14, 16. december 2014 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav

Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-12 Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav Udgave 5, 23. juni 2011 I medfør af 22, stk. 2, jf. 153, stk. 1 og

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007. Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007

Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007. Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007 Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007 Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007 Indhold Indledning og resumé...3 1. Reguleringen af luftfarten...5 Chicago-konventionen...5

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Rapport om firmaflyvning m.m.

Rapport om firmaflyvning m.m. Rapport om firmaflyvning m.m. Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 7 1.1 Forhistorie... Side 7 1.2 Rapportens indhold og afgrænsning... Side 8 2. Flyvesikkerhedsmæssige regler og Statens

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN Januar 2015 Indhold Side 1 Almindelige bestemmelser... 3 2 Startafgifter... 3 3 Nedsættelse af startafgift... 4 4 Passagerafgift.. 4 5 Opholdsafgift... 5 6 Åbning, ekstra

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land.

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade dit luftfartøj

Læs mere

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, at vi kan byde på lidt mere:

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, at vi kan byde på lidt mere: COPENHAGEN AIRTAXI A/S - KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE - LUFTHAVNSVEJ 34-38 - DK 4000 ROSKILDE Tlf: 46 19 11 14 Fax 46 19 11 15 CVR nr. 49667728 E-mail cat@aircat.dk www.aircat.dk Tak for din interesse

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen November 2007. Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400

Statens Luftfartsvæsen November 2007. Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400 Statens Luftfartsvæsen November 2007 Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400 Indhold Indledning og resumé...3 1. Reguleringen af luftfarten...5 Chicago-konventionen...5 Luftfartsloven...7

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Side 1 af 14 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil.

Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil. Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil. En Mercedes-Benz serviceaftale giver dig tryghed som bilejer, for du ved, hvad din service kommer til at koste i hele aftaleperioden.

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat.

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. DFU UB UB nr. 50 Uddannelsesbestemmelser 2. udg. SEP 2009 Hele UB nr. 50 er driftshåndbog. GRUNDUDDANNELSE DEFINITION 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. GENERELT

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere