STRATEGI Godkendt af bestyrelsen december STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014"

Transkript

1 STRATEGI

2 KVUC : STRATEGI Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik Personale arbejdsforhold Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø Kommunikation It Bygninger Økonomi Kvalitetssikring Organisation og ledelse Internationalisering 50 2

3 INDLEDNING OG TERMINOLOGI Strategi omfatter KVUC s elleve nøgleområder. Nøgleområderne er betegnelsen for de hovedområder eller arenaer, inden for hvilke organisationens samlede aktiviteter drives og udvikles: 1. Uddannelser og udbud 2. Pædagogik og didaktik 3. Personale arbejdsforhold 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø 5. Kommunikation 6. It 7. Bygning 8. Økonomi 9. Kvalitetssikring 10. Organisation og ledelse 11.Internationalisering Til hvert af nøgleområderne hører a. En introduktion, der kort beskriver den aktuelle baggrund og begrunder de strategiske prioriteringer. b. En skematisk opstilling, der uddyber de strategiske planer på to niveauer: Niveau 1: Indsatsområder. Inden for hvert nøgleområde defineres et antal indsatsområder, der til sammen er udtryk for periodens overordnede strategiske prioriteringer. Indsatsområderne relateres til de afsnit af KVUC s vision, som er deres udgangspunkt, og de beskrives i forhold til de udviklingsmål, der skal nås inden Niveau 2: Udviklingsprojekter. Under hvert af indsatsområderne defineres en række udviklingsprojekter, der repræsenterer forskellige konkretiseringer og veje til at nå de overordnede mål. De beskrives hver især i forhold til deres projektvision og deres produktmål/resultat. I modsætning til indsatsområderne, der lægges fast for hele perioden, kan udviklingsprojekter tilføjes og gennemføres løbende. 3

4 NØGLEOMRÅDE 1: UDDANNELSER OG UDBUD INTRODUKTION I strategien var det overordnede strategiske mål at udvide KVUCs kapacitet for at kunne imødekomme den store søgning og dermed i højere grad bidrage til at opfylde 95%-målsætningen. KVUC har nu en bygningsmæssig størrelse, der gør det muligt at gennemføre en vækst for alle uddannelsesområder. Det er nu vigtigt, at bygningernes uddannelseskapacitet udnyttes fuldt ud. I det følgende beskrives planerne for udbygning og vækst. Planerne tager afsæt dels i den demografiske udvikling for KVUC s kernealdersgruppe i vores dækningsområde, Københavns Kommune, dels i en fremskrivning af uddannelsesgrundlag og behov for denne gruppe. De overordnede prioriteringer for uddannelser og udbud, der redegøres for i dette afsnit, udgør grundlaget for de øvrige nøgleområders strategiske indsatser. Udbygningsplanen for perioden I forbindelse med KVUC s beslutning i maj 2010 om at udvide kapaciteten gennem lejemålet af Sankt Petri Passage 1 blev der udarbejdet en fremskrivning af den forventede studieaktivitet i 2011, 2012 og Fremskrivningen var dengang baseret på aktiviteten i I september 2011 er fremskrivningen blevet revurderet og revideret på grundlag af aktiviteten i Denne seneste fremskrivning danner grundlag for planlægningen af de kommende to kursusår og budgetår. Tabel 1. Udbygningen af KVUC målt i årskursister avu avu-flex fvu fvu-flex obu hf hf-flex gsk gsk-flex I alt

5 I modellen antager vi for den betragtede periode fra , at avu-hold vil vokse med 15 % hf-hold vil vokse med 30 % obu vil vokse med 30 % fvu vil vokse med 30 % gsk vil vokse med 40 % avu-flex vil vokse med 40 % hf-flex vil vokse med 40 % Den gennemsnitlige vækst for perioden er ca. 30 %. Ved denne planlagte udbygning af KVUC skal ansættes ca. 50 lærere fordelt med ca. 15 på avu og ca. 35 på hf. Udbygningsplanen skal vurderes løbende i forhold til rekruttering, gennemførelse, økonomiske vilkår og de forskellige overenskomster om løn og arbejdstid. Befolkningsgrundlaget i de kommende år i Københavns Kommune Befolkningsgrundlaget og uddannelsesforholdene i KVUC s geografiske dækningsområde er afgørende for vækstmulighederne. I den følgende befolkningsprognose for befolkningsudviklingen i Københavns Kommune er der fokus på KVUC s aldersmæssige kernegruppe, som er de årige. Det gælder for undervisningen på avu, på gsk og på hf. Mere end 75 % af kursisterne er i dette aldersinterval, og det gælder både for holdundervisningen og for flexundervisningen (den virtuelle undervisning). Tabel 2 Befolkningsprognose for aldersgrupperne år og år i Københavns Kommune år år I indeksform ser befolkningsprognosen således ud: Tabel 3 Index for befolkningsudviklingen for aldersgrupperne år og år i Københavns Kommune år år Befolkningsvæksten er i perioden fordelt med 12 % på de årige og med 26 % på de

6 årige. Så i det lange perspektiv ser det således stabilt ud med en samlet vækst på knap 20 %. Det er en fordel for udbygningen af KVUC, at der er en stor vækst på 10 % blandt de årige allerede i de nærmeste år, men det er i sig selv ikke tilstrækkeligt til at indfri vækstmålene for de kommende to år på samlet set ca. 25 %. Uddannelsesgrundlaget i de kommende år i Københavns Kommune og i Region Hovedstaden I KVUC s ansøgning om tilladelse til at udbyde en 2-årig hf-uddannelse er der en statistisk set detaljeret gennemgang af den københavnske uddannelsesprofil for at vise, hvor tæt vi er på at kunne tale om, at målet med at 95 % gennemfører en ungdomsuddannelse, indfris. Et af resultaterne af de mange studieafbrud i erhvervsuddannelserne og i de gymnasiale uddannelser er, at en meget stor andel af befolkningen alene har en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse og dermed har et behov for en second chance. I de følgende tabeller bruger vi antallet af de, der som højeste uddannelse har en dansk grundskole eller mindre som indikator på hvor mange der skal supplere, før vi samlet set vil nærme os målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang har gennemført en ungdomsuddannelse. Tabel 4 Antallet af unge voksne, der er registreret med en grundskoleuddannelse eller uoplyst / Københavns Kommune år år I alt N: N: Dansk Indvandrer Efterkommer I alt Tabel 5 Antallet af unge voksne, der er registreret med en grundskoleuddannelse eller uoplyst / Region Hovedstaden år år I alt N: N:25-29 Dansk Indvandrer Efterkommer I alt Tallene viser, at der alene i Københavns Kommune er mere end personer, der som højeste danske uddannelse er registreret med en grundskoleuddannelse. Tallet omfatter også personer, som har mindre end en afsluttet grundskole, eller hvor det danske uddannelsesniveau er uoplyst. 6

7 I tabel 5 har vi udvidet området til Region Hovedstaden, som altså også inkluderer Københavns Kommune. Her er det tilsvarende tal knap Tallene er så store, at hvis KVUC kunne uddannelsesaktivere 5 % i denne gruppe årligt i Københavns Kommune ( dvs. ca kursister), ville vi medvirke til både at indfri det generelle uddannelsesmål og samtidig til at realisere KVUC s vækstmål. Nye vækstområder A. De mange med en utilstrækkelig/mangelfuld skolebaggrund Det første store område er at få avu-området (dvs. avu, fvu og obu) tunet ind mod de mange, som enten har en utilstrækkelig grundskoleuddannelse eller - som det vil gælde for mange unge indvandrere - har gennemført endnu mindre dansk uddannelse. Samlet set handler det om de mange unge, som skal integreres i uddannelsessystemet igen. Vi skal tiltrække, motivere og rekruttere disse unge mellem år i samarbejde med bl.a. UU, ungdomsskoler og erhvervsskoler. Vi skal i kontakt med den store gruppe med en utilstrækkelig uddannelse blandt de beskæftigede mellem år på virksomhederne i samarbejde med private og offentlige virksomheder, i samarbejde med fagbevægelsen og i samarbejde med Københavns Kommune. Målet er at bringe kursisterne frem til at kunne fortsætte med en ungdomsuddannelse, en faglig uddannelse eller en arbejdsmarkedsuddannelse. I de nævnte to grupper vil der givetvis være mange, som har påbegyndt og afbrudt en ungdomsuddannelse (faglig eller gymnasial). Det vil sige, at hf-fag også skal være en del af de mulige uddannelsestilbud. Det vanskelige i opgaven er At nå frem til kursisterne at få etableret et samarbejde med de andre aktører (Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskoler, virksomheder og fagbevægelse) at få tilpasset fagenes tilrettelæggelser med kursisternes motivation og ressourcer. B. De mange som skal afslutte en ungdomsuddannelse Hf-enkeltfag er velkendt, velfungerende og konsoliderende i forhold til de mange unge i hovedstadsområdet, som vil gennemføre en ungdomsuddannelse, færdiggøre en ungdomsuddannelse eller afslutte et eller flere hf-enkeltfag. KVUC har sammen med de andre VUC er et varieret udbud af forskellige fag i mange forskellige tilrettelæggelser. KVUC er sammen med de øvrige VUC er storleverandør til de videregående uddannelser. KVUC s centrale beliggenhed vil være betydningsfuld for rekrutteringen i de to næste år. Målet med rekrutteringen er skabe muligheder for kursisterne til at fortsætte med en videregående uddannelse. Derfor skal vi videre med at udbygge samarbejdet med de forskellige videregående uddannelser i Region Hovedstaden - i samarbejde med de øvrige VUC er. 7

8 Vi skal lave nye fagpakker i forhold til læreruddannelsen, pædagogpakken, sygeplejerskepakken, m.m. i samarbejde med UCC & Metropol Vi skal lave fagpakker i forhold til en række erhvervsakademiuddannelser i samarbejde med Københavns Erhvervs Akademi Vi skal tilføje vores enkeltfagstilbud mere fra hhx-uddannelsen. Både i form af nye fag, i arbejdsformer, som matcher en målgruppe som vil søge en Kort Videregående Uddannelse, i markedsføring og i mulighederne for videreuddannelse Vi skal meget gerne udvide vores udbud i den 2-årige hf og/eller tilrettelægge og udbyde 2- årige forløb tilrettelagt inden for enkeltfagsstrukturen. Udfordringen er også her at få etableret et forpligtende samarbejde med de forskellige videregående uddannelser, men det politiske mål om at 60 % af en årgang skal have en videregående uddannelse bør være en fornuftig ramme for et konstruktivt samarbejde. 8

9 NØGLEOMRÅDE 1: UDDANNELSER OG UDBUD STRATEGISKE INDSATSER 1. INDSATS- Udvidelse af OMRÅDE aktiviteten 2. INDSATS- OMRÅDE Udvikling af uddannelsesud buddet KVUC VISION (REFERENCE TIL) KVUC vil være københavnernes foretrukne voksenuddannelsescenter. KVUC vil bidrage til, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, og at tosprogede naturligt vælger KVUC som den bedste vej til at kvalificere sig til uddannelse eller job. Med udvidelse af undervisningstilbuddet vil KVUC udmærke sig ved en optimeret fleksibilitet og et udvidet antal valgmuligheder, der vil tiltrække nye kursistgrupper. KVUC vil være garant for et alsidigt og fleksibelt uddannelsestilbud til borgere i København. UDVIKLINGSMÅL 1. Gennemsnitlig vækst, målt i antal årskursister, på ca. 30%. 1. Udvikling af nye uddannelsespakker målrettet til professions- og erhvervsuddannelser. 2. Udbygning og udvikling af den 2-årige hf. 9

10 UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER INDSATSOMRÅDE 1 Udvidelse af aktiviteten 1.1 Øge overgangsfrekvensen mellem avu-hf PROJEKTVISION KVUC understøtter målrettet avu-kursisters studieparathed og overgang fra avu til hf, både enkeltfag og 2-årig hf. På KVUC er der en klar faglig og pædagogisk sammenhæng mellem avu og hf. 1.2 Udvide Flex KVUC tilbyder for en bred målgruppe af kursister og KVUC er førende leverandør af e-læringsprodukter til andre VUC, skoler og gymnasier. 1.3 Udvikle konceptet i differentieret form 1.4 Udvide den virksomhedsrettede undervisning UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER INDSATSOMRÅDE 2 Udvikling af uddannelsesudbuddet 2.1 Samarbejde med/fagpakker til uddannelser på erhvervsskoler og University Colleges Fortsat udvikling af læringskonceptet, der integrerer de forskellige typer af pædagogik. Kontaktundervisningen kan variere mellem 20-50% på avu og på hf mellem 1% (flex) og 50%. KVUC vil være det københavnske arbejdsmarkeds foretrukne voksenuddannelsescenter. PROJEKTVISION KVUC udvikler nye hffagpakker målrettet til en erhvervs- eller (professions)bacheloruddannel se. PRODUKTMÅL/ RESULTAT Stigning i overgangsfrekvensen således at alle avu-kursister på niveau D fortsætter på hf eller en erhvervsskole mhp. fortsat uddannelse. 1. Stigning i antal gennemførte flexprøver på 20%. 2. Fortsat salg af flexmaterialer til danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. 1. Stigning i antal hold på 25%. 2. Beskrevet kursistprofiler og teoretisk grundlag for de forskellige læringskoncepter omkring blended learning. 1. Strategi for det opsøgende arbejde. 2. Stigning i den virksomhedsrettede undervisning på 10%. PRODUKTMÅL/ RESULTAT Etablering af 2 nye samarbejder/fagpakker. KVUC leverer fagligt fundament (fvu og avu) til uddannelser på erhvervsskoler. 10

11 2.2 Udvide optag og definere profil for den 2-årige hf i 2013 De 2-årige hf-klasser på KVUC skal appellere til voksne unge, der motiveres af det seriøse læringsmiljø, som KVUC er forbundet med. Den 2-årige hf vil have en positiv effekt på avukursisternes overgangsfrekvens til hf og være et attraktivt uddannelsestilbud for de københavnske unge og voksne i alderen år, heraf mange med anden etnisk herkomst end dansk. 2.3 Asperger hf KVUC tilbyder en fuld hfuddannelse til københavnske unge med aspergersyndrom. En gennemførelsesprocent på 75% og tilfredshed med undervisningen i de to klasser, der afslutter forløbet i juni En udbygning af den 2-årige hf med yderligere 2 klasser fra august Konsolidering af den 2-årige hf på KVUC med (videre)udvikling af værksted, tutorordning, introforløb, team-arbejde, studievejledning, fællesarrangementer m.m. Udvikling af særlige faglige eller pædagogiske profileringer fx science-klasse, sproglig klasse m.m. Etablering af 3 parallelle Asperger-forløb. 11

12 NØGLEOMRÅDE 2: PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK INTRODUKTION Baggrund KVUC vil, gennem tidssvarende og motiverende undervisning understøtte, at unge og voksne, herunder også de som ikke har kunnet gennemføre uddannelse andre steder, fastholdes og får kompetencegivende uddannelse. Det forudsætter en bred palet af metoder til at differentiere undervisningen og til at tilbyde engagerende og innovative undervisningsformer. Kursistgruppen på KVUC er de seneste år blevet markant yngre. Samtidig kommer en stor del af kursisterne fra uddannelsesfremmede miljøer, og en stigende andel har en anden etnisk baggrund end dansk. Undervisningsformerne må løbende tilpasses den meget heterogene og foranderlige kursistgruppe. KVUC nytænker og udvikler den pædagogiske praksis via integration af ny viden og forskning samt involvering af lærerne i en række pædagogiske udviklingsprojekter. Indsatsområder For at imødekomme de særlige udfordringer, som er karakteristiske for KVUC s kursistpopulation, vil KVUC i den kommende strategiperiode særligt fokusere på følgende områder: - It-baseret undervisning, der giver nye pædagogiske muligheder for at tage højde for kursisternes forudsætninger og motivation for læring. - Styrkelse af kursisternes grundlæggende sprogkvalifikationer (anvendt læsning og skrivning) og studiekompetencer. - Tilrettelæggelse af undervisning der fremmer tosprogede kursisters faglige udvikling. Det kommende pædagogiske udviklingsarbejde bygger på erfaringerne fra tidligere udviklingsforløb med tosprogspædagogik/inkluderende undervisning, Cooperative Learning, overgang fra avu til hf mv. Udviklingsmål Indsatserne inden for pædagogik- og didaktikudvikling skal sikre, at Der udvikles en række teknologisk baserede pædagogiske værktøjer, som understøtter differentiering. Der sker en stigning i e-læringsbaseret undervisning, og lærernes kompetencer inden for e- læringspædagogik styrkes. Faglig læsning og skrivning integreres i alle fag. Der defineres en politik for tosprogsindsatsen, og lærernes kompetencer inden for tosprogsundervisning styrkes. 12

13 Udviklingsprojekter Videreudvikling af: E-læringskoncepter og pædagogik på avu og hf SMART Board-pædagogik Fagdidaktisk arbejde inden for ny skriftlighed Tosprogsindsats Introduktionsforløb på avu Værkstedsundervisning Etablering af projekter om: E-læringskoncept på fvu-niveau Faglig læsning i alle fag Kønsaspektet i læring Pædagogisk brug af ipads i billedkunst 13

14 NØGLEOMRÅDE 2: PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK STRATEGISKE INDSATSER 1. INDSATS- It og læring OMRÅDE 2. INDSATS- OMRÅDE Innovative undervisningsformer KVUC VISION (REFERENCE TIL) KVUC integrerer ny viden og forskning i sine uddannelser og giver sine kursister et solidt og tidssvarende grundlag for videregående uddannelse, for bedre jobmuligheder og for personlig afklaring og udvikling. KVUC tilbyder forskelligartede undervisningskoncepter, og er førende inden for uddannelse af tosprogede. KVUC har en høj gennemførelsesprocent, bl.a. som resultat af innovative og motiverende læringsformer. Tosprogede vælger naturligt KVUC som den bedste vej til at kvalificere sig til uddannelse og job. UDVIKLINGSMÅL 1. Øget antal e-læringsbaserede undervisningsmaterialer til anvendelse i fjern-, blended- og klasserumsundervisning. 2. Udvikling af pædagogiske værktøjer og læringsformer med udgangspunkt i de teknologiske muligheder. 3. Styrkede lærerkompetencer inden for teknologisk baseret pædagogik. 1. Pædagogisk/metodisk udvikling og styrkede lærerkompetencer ift.: - undervisningsdifferentieri ng -motivation af kursister -kursisters forskellige sproglige og kulturelle forudsætninger - Kompetencebaseret undervisning. 2. Politik for hhv. faglig læsning og tosprogsindsats. 14

15 UDVIKLINGSPROJEKTE PROJEKTVISION R UNDER INDSATSOMRÅDE 1 It og læring 1.1 Projekt e-læring Gennem udvikling af e-læringspædagogik og -materialer styrker KVUC de pædagogiske muligheder for undervisningsdifferentiering. At udvikle undervisning via e- platforme vil have en positiv effekt på gennemførelsen og uddannelsesfrekvensen specielt blandt tosprogede og uddannelsesfremmede kursister. PRODUKTMÅL/ RESULTAT afprøvede e-læringsprodukter og undervisningsforløb for både hf og avu. 2. Efteruddannelse af i alt KVUC-lærere. 3. Viden om e-læring produceret i samarbejde med ekstern forsker. 1.2 E-læringskoncept til de grundlæggende niveauer i dsa og engelsk. 1.3 SMART Board som pædagogisk værktøj KVUC udvikler et e- læringskoncept, der er målrettet til gruppen af unge, der mangler fagligt fundament for at komme videre i uddannelsessystemet, og som ikke motiveres af de traditionelle undervisningstilbud. Med udvikling af SMART Board (SB) pædagogikken muliggøres læringsformer, der giver ny dynamik i klasserummet og på forskellige måder vil medvirke til at motivere, støtte og fastholde kursisterne. Alle lærere på KVUC udnytter de lærings og samarbejdsformer, som indførelsen af SB muliggør. 4. Øget gennemførelse målt i udvalgte forløb. 1. Projektet er defineret, og de afgørende projektforudsætninger vil være etableret i efteråret Konceptet færdigudviklet og afprøvet i Kompetenceudvikling af alle lærere. 2. Aktionslæringsforløb med fokus på pædagogisk og metodisk afprøvning af SB gennemført. 3. Viden om kursisters oplevelse af SB i undervisningen. 4. Undervisningsmaterialer udviklet for alle fag. 5. Profilering af KVUC for omverden og potentielle kursister. 15

16 UDVIKLINGSPROJEK PROJEKTVISION TER UNDER INDSATSOMRÅDE 2 Innovative undervisningsformer 2.1 Læseforståelse KVUC har en læsepolitik, hvor et centralt element er, at alle faglærere tager ansvar for udvikling af kursisternes læsekompetence. Undervisning i læsning og læseforståelse er en integreret del af den faglige undervisning og den pædagogiske praksis. 2.2 Ny skriftlighed KVUC s kursister er i stand til at agere og navigere med stor sikkerhed i vidensamfundets skriftbårne kultur. Kursisterne skal kunne formidle og skrive i mange forskellige sammenhænge. KVUC s lærere har forståelse af betydningen af skrivning i læringsprocessen. Samtidig har de erfaring med at inddrage skrivehandlinger i undervisningen mhp. at understøtte kursisternes læringsproces og kompetence i almen formidling. 2.3 Tosprogsindsats KVUC har en tydelig og anerkendt tosprogsprofil og bidrager til at udvikle viden om tosprogsundervisning i Danmark. Alle lærere på KVUC kan tilrettelægge undervisningen på en måde, som imødekommer tosprogede kursisters faglige udfordringer. KVUC har høje faglige forventninger til de tosprogede kursister. KVUC er de tosprogede unges foretrukne uddannelsesvalg. PRODUKTMÅL/ RESULTAT 1. Læsepolitik på KVUC omkring faglig læsning i alle fag. 2. Formulering af faglige mål for udvalgte fag. 3. Efteruddannelse inden for faglig læsning af ca. 50 lærere. 1. Fagdidaktisk udviklingsarbejde er gennemført i alle hf-faggrupper 2. Materialesamling med fokus på skrivning som en del af læreprocessen og udvikling af skrivekompetence udviklet for størstedelen af hf-fag på KVUC. 1. Politik for tosprogsindsatsen på KVUC (både sprogudvikling /literacy og kulturaspekter /medborgerskab). 2. Formulerede mål for undervisningen og internt kompetenceudviklingsforløb for alle lærere. 3. Etablering af intern ekspertgruppe. 4. Viden om tosprogsindsatser produceret i samarbejde med ekstern forsker. 16

17 Intern og ekstern formidling af tiltag. 2.4 Revision af introforløb på avu KVUC s avu-kursister på F, F, E og D-niveau bliver trænet i studiekompetencer og fagets metoder. De får afklaring om videre uddannelse og kendskab til uddannelsesmuligheder i bred forstand. 2.5 Køn og læring KVUC s uddannelsestilbud, undervisning, vejledning mv. er tilrettelagt med henblik på at minimere risikoen for, at de mandlige, unge kursister falder fra undervejs i eller mellem uddannelser. Implementering af introforløb, version 2, gennemført. 1. Viden om kønsaspektet ift. læring, gennemførelse og uddannelsesvalg. 2. Forskningsbaseret kvalificering af det pædagogiske udviklingsarbejde på KVUC. 2.6 Værkstedsunderv isning 2.7 Pædagogisk brug af ipads i billedkunst På KVUC sikres undervisningsdifferentieringen blandt andet ved tilbud om værkstedsundervisning for både hold- og fjernkursister. Brug af ipads i undervisningen giver nye muligheder i kreative praktisk/teoretiske fag med portfolioeksamen af kursisterne anvender hhv. det fysiske og virtuelle værksted. 2. Der udarbejdes en aftale for samarbejdet mellem det virtuelle og fysiske værksted mhp. koordinering af de fælles ressourcer. 1. Metodeudvikling. 2. Viden om, hvordan ipad2 kan bruges i klassesæt med pædagogiske formål, og om der er undervisnings-, økonomiske og motivationsmæssige fordele ved at bruge ipads i klassen. 17

18 NØGLEOMRÅDE 3: PERSONALE - ARBEJDSFORHOLD INTRODUKTION Baggrund KVUC er en udviklingsorienteret organisation, som lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, på medarbejdernes professionelle efteruddannelse, på samarbejde i og mellem faggrupperne samt på udviklingsprojekter for hele organisationen. KVUC har gennemgået en større udvidelse. Udvidelsen har betydet ibrugtagning af en ny bygning, ansættelse af mange nye medarbejdere samt en stor tilgang af kursister. Kursistgruppen på KVUC bliver stadigt mere uhomogen. Kursisterne er de senere år blevet yngre, de kommer med meget forskellige forudsætninger, og mange har anden etnisk baggrund end dansk. Flere end tidligere kan karakteriseres som sårbare unge, og det er en stor udfordring at undervise denne sammensatte kursistgruppe. KVUC skal fortsat være en eftertragtet arbejdsplads, der sikrer og fastholder et godt arbejdsmiljø. Der er på kurset (i og imellem alle personalegrupper) en venlig og imødekommende omgangstone, og man hjælper og støtter hinanden. Indsatsområder og udviklingsmål For at give lærerne de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre undervisningen tilfredsstillende og især håndtere den meget heterogene kursistgruppe iværksættes udviklingsprojekter med fokus på god klasserumsledelse og -kultur, som understøtter læring for den brede kursistgruppe. Der udbygges desuden projekter med kollegial sparring og supervision samt med mere udbygget og formaliseret videndeling. KVUC har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen arbejdes der på at støtte medarbejderne generelt, og ikke mindst de nyansatte. Alle medarbejdere skal have de nødvendige værktøjer, så de kan varetage deres opgaver og funktioner optimalt. Her kan nævnes fx it-redskaber, administrative støttefunktioner, diverse kurser og etablering af en elektronisk materialebank for lærerne. Medarbejderne får desuden den nødvendige information, så de dels kan udføre deres arbejde tilfredsstillende, dels kan deltage i drøftelser om KVUC s profil og indsatsområder og således få indflydelse på kursets faglige, pædagogiske og organisatoriske udvikling. Der udarbejdes en logisk og overskuelig struktur for KVUC s hjemmeside og Fronter, som medarbejderne løbende holder sig orienteret i. Der udarbejdes et introduktionsprogram for nye medarbejdere. Disse får ved ansættelsen en folder med informationer af praktisk art og følger kurser i brug af kursets it-systemer. Hver medarbejder tildeles en mentor, som skal give faglig/pædagogisk støtte. Der afholdes desuden en møderække 18

19 med emner inden for den pædagogiske praksis, og der kan iværksættes supervisionsforløb, hvis det ønskes. Cheferne følger de nye kolleger, som indkaldes til samtale efter to-tre måneders ansættelse. KVUC iværksætter en analyse af arbejdsforholdene for det teknisk-administrative personale for at afdække områder, der ikke fungerer tilfredsstillende for denne gruppe. Det er generelt altid muligt for den enkelte medarbejder at få en samtale med nærmeste leder, når medarbejderen har behov for det. Udviklingsprojekter Der udvikles et best-practise-katalog med anbefalinger af indsatser og retningslinjer for god klasserumsledelse. Lærergruppen får efteruddannelse i at håndtere vanskelige situationer i klassen, og der etableres en ny materialesamling med materialer, som går på tværs af huse, uddannelsessøjler og fag. Der udarbejdes handleplan i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø skrevet ind i KVUC s personalepolitik. Der nedsættes et it-udvalg, som løbende skal sørge for imødekommelse af brugerbehov og ønsker, og Fronter revideres og forbedres. Introduktionsprogram for nyansatte udbygges og formaliseres. Der gennemføres en analyse af TAP og deres arbejdsforhold. Der udarbejdes retningslinjer for faggruppekoordinatorernes arbejdsopgaver. Ledelsens forventninger de ansatte mht. kompetenceudvikling og organisatorisk deltagelse skrives ind i KVUC s personalepolitik. 19

20 NØGLEOMRÅDE 3: PERSONALE ARBEJDSFORHOLD KVUC VISION (REFERENCE TIL) UDVIKLINGSMÅL STRATEGISKE INDSATSER 1. INDSATS- Den OMRÅDE professionelle lærer 2. INDSATS- OMRÅDE Videndeling og organisatorisk læring KVUC vil være en eftertragtet arbejdsplads, der fastholder og tiltrækker medarbejdere gennem en aktiv personalepolitik, der prioriterer mulighederne for professionel efteruddannelse og personlig kompetenceudvikling. 1. KVUC vil sikre medarbejdernes mulighed for indflydelse på faglig og pædagogisk udvikling. 1. Ansatte på KVUC har værktøjer til at håndtere klasserumsledelse og etablere en klasserumskultur, som understøtter læring for den brede kursistgruppe. 2. Lærerne oplever, at KVUC som arbejdsplads stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. 1. Lederne skaber rammer der sikrer, at lærerne oplever KVUC som en fagligt inspirerende organisation, hvor der er fokus på hver medarbejders kompetencer, læring og motivation. 2. Ledelsen iværksætter tiltag til at understøtte kollegial sparring og organisatorisk læring. 3.Ledelsen udarbejder retningslinjer for faggruppekoordinatorernes arbejdsopgaver. 4. Ledelsens forventninger til de ansatte mht. kompetenceudvikling og organisatorisk deltagelse skrives ind i KVUC s personalepolitik. 20

21 UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER INDSATSOMRÅDE 1 Den professionelle lærer 1.1 Anerkendende klasserumsledelse PROJEKTVISION Ansatte på KVUC har de særlige pædagogiske kompetencer, som kræves til at undervise og fastholde den stadigt større gruppe af udsatte, uddannelsesfremmede, lavt præsterende kursister. PRODUKTMÅL/ RESULTAT 1. Analyse af området anerkendende klasserumsledelse. 2. Kompetenceudvikling af lærergruppen (særligt avu) med fokus på anerkendende klasserumsledelse og håndtering af vanskelige situationer. 3. Best practice katalog med anbefalinger til indsatser og retningslinjer for klasserumsledelse. 1.2 Psykisk arbejdsmiljø KVUC har klare mål og indsatser til at optimere det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne kan i samarbejde med ledelse og kolleger handle målrettet i situationer, hvor det psykiske arbejdsmiljø er under pres. 1. Reduktion af langtidssygemeldinger, særligt blandt lærerne. 2. Forholdsregler, retningslinjer og handleplaner i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø skrevet ind i KVUC s personalepolitik. 3. Skærpede stabsfunktioner til at understøtte lærernes arbejdsforhold (it og administrative støttefunktioner) 4. Reduktion af sygefravær blandt servicemedarbejdere, rengøringspersonale og administrative medarbejdere. 21

22 UDVIKLINGSPROJEKTER PROJEKTVISION UNDER INDSATSOMRÅDE 2 Videndeling og organisatorisk læring 2.1 Videndeling KVUC har fokus på faglig og organisatorisk videndeling. Både lærere og administrativt ansatte har tilstrækkelig viden til at kunne navigere sikkert og oplyst i deres job. Alle medarbejdergrupper kender KVUC s 1mission, vision, strategiske mål og aktuelle udviklingsprojekter. PRODUKTMÅL/ RESULTAT 1. Elektronisk materialebank til undervisningsmateriale. 2. Retningslinjer for kompetenceudvikling og organisatorisk deltagelse skrives ind i KVUC s personalepolitik. 3. Fronterstrukturen opleves som logisk og anvendes korrekt af samtlige medarbejdergrupper. 2.2 Udbygning af introduktionen for nyansatte og den kollegiale mentorordning Nyansatte lærere på KVUC gennemgår straks efter ansættelse et fast introduktionsprogram, der sikrer, at de får viden om nødvendige praktiske forhold, KVUC s personalepolitik, undervisning, kursistgruppe mv. Nyansatte lærere oplever KVUC som en professionel organisation med høje faglige standarder. 4. Udviklingsgrupperne deltager løbende i faggruppemøder og afholder faglige møder/gå hjem møder i løbet af året. Introduktionsfolder med information om diverse praktiske forhold, som er afgørende for at komme godt fra start. Kompetenceudviklingsforløb der sikrer at nye lærere underviser i overensstemmelse med KVUC s politikker, faglige mål og pædagogiske tilgange. Tolærerordning/mentorforl øb for alle nyansatte. 22

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere