1. december 2015 FM 2016/xx. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. december 2015 FM 2016/xx. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 1. december 2015 FM 2016/xx 1. Indledning Almindelige bemærkninger Overordnet baggrund: Forslaget er udarbejdet med baggrund i Naalakkersuisuts rusmiddelpolitik med henblik på at tilvejebringe lovgivningsmæssige rammer, som kan understøtte uddannelsesinstitutioners og kollegiers indsats i forhold til misbrugsproblemer i relation til benyttelse af euforiserende stoffer. Forslagets overordnede formål består i ønsket om at beskytte uddannelsessøgende og deres læringsmiljø. Endvidere skal det fremhæves, at lovforslaget først og fremmest skal ses som et tilbud, som uddannelsesinstitutioner og kollegier kan vælge at benytte i tilfælde af begrundet mistanke om, at en uddannelsessøgende eller en kollegiebeboer har gjort brug af euforiserende stoffer. Forslaget er således ikke ensbetydende med benyttelse af rutinemæssig test på landets uddannelsesinstitutioner og kollegier. Samtidig skal forslaget sikre det nødvendige kendskab til omfanget af eventuelle misbrugsproblemer og dermed bidrage til at indhente den fornødne viden for at kunne iværksætte målrettede indsatser på området. Forslaget retter sig alene mod misbrug i form af anvendelse af euforiserende stoffer, hvilket i sig selv i henhold til forslaget anses for misbrug alene fordi stofferne er ulovlige. De retlige instrumenter er nødvendige for at kunne konstatere og i forlængelse heraf håndtere misbrugsproblemer. Dette er med henblik på at reducere problemets omfang ud fra en erkendelse af, at misbrugsproblemerne udgør en hæmsko for læring og for den unges sundhed og trivsel. Eksempelvis er de forskellige skadesvirkninger af eksempelvis hashbrug hos unge mennesker veldokumenterede i flere udenlandske undersøgelser. Skadevirkningerne er kendetegnet ved manglende engagement i skole og uddannelse og forringede erhvervsmuligheder samt risici i relation til at forlade uddannelsen. Modsat andre frafaldsårsager er brug af euforiserende stoffer i form af f.eks. hash ikke direkte forårsaget af eller knyttet til den aktuelle uddannelse og de udfordringer uddannelsen afføder. Men brug af euforiserende stoffer er ikke desto mindre et forhold, som bør tages i betragtning, idet brug af euforiserende stoffer kan være et overset problem i forhold til årsagerne til frafald på uddannelserne. Det kan samtidig oplyses, at Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland i forbindelse med en debatrække i et trykt medie i 2014 om legaliseringsdebatten i USA om hash meldte ud, at Rådet ikke støtter en legalisering og i stedet ønsker nul-tolerance på området. 1 FM 2016/xx IKIIN sagsnr

2 Udover at sikre det nødvendige regelsæt i forhold til at kunne sætte ind i forhold til den enkelte uddannelsessøgendes misbrugsproblematik har forslaget også til hensigt at sætte øget fokus på misbrugsspørgsmål inden for uddannelsesområdet og samtidig bidrage til større trivsel og øge kvaliteten af det sociale samvær på uddannelsesinstitutioner og kollegier, blandt andet i forhold til andre uddannelsessøgende, herunder mindreårige uddannelsessøgende. Et misbrug er således ikke alene et problem for den enkelte misbruger selv, idet misbruget også vil belaste hele familien samt medstuderende, og det er i den forbindelse væsentligt, at misbrugeren gøres opmærksom på, at vedkommende kan få opbakning og støtte til at komme ud af misbruget. Forslaget skal i den forbindelse medvirke til at understrege, at der er tale om samfundsmæssige udfordringer, som hverken skal ignoreres eller forties, ligesom uddannelsesinstitutioner og kollegier heller ikke kan undgå at blive inddraget i dette arbejde. Det er endvidere vigtigt at understrege, at forslaget ikke skal ses som en sanktionering af uddannelsessøgende med misbrugsproblemer. En øget sanktionering antages næppe i sig selv at bidrage til at afhjælpe problemet, men det vil tolerance i forhold til at acceptere misbrug heller ikke. Det er imidlertid en forudsætning for at kunne iværksætte den nødvendige støtte og opbakning samt initiere den fornødne hjælp til den, som har et misbrug, at misbruget kan konstateres og erkendes på et objektivt grundlag. Forslaget kan være et led i at få synliggjort eventuelle misbrugsproblemer. Endelig har forslaget også som overordnet ambition at slå fast én gang for alle, at brug af euforiserende stoffer ikke accepteres på landets uddannelsesinstitutioner og kollegier, ligesom den signalværdi, der ligger heri, heller ikke bør undervurderes. Det skal herudover tilføjes, at iværksættelse af tests for brug af euforiserende stoffer ikke kan stå alene i forhold til indsatsen mod brug af euforiserende stoffer på uddannelsesinstitutioner og kollegier. Der anbefales således samtidig en tilgang til problemstillingen baseret på dialog med og rådgivning afde uddannelsessøgende. Dette kan ske i form af at tilstræbe inddragelse af de uddannelsessøgende i diskussioner om værdier og formulering af ordensregler, som sikrer de uddannelsessøgende ejerskab over læringsmiljøet. 2. Hovedpunkter i forslaget a) Gældende ret Der foreligger ingen lovregler om hverken uddannelsesinstitutioners eller kollegiers adgang til at teste uddannelsessøgende for brug af euforiserende stoffer. Der eksisterer således ingen lovgivning, som regulerer de situationer, som forslaget tilsigter at regulere. 2

3 Det er imidlertid samtidig almindeligt antaget, at en institution kan fastsætte almindelige forskrifter for institutionens brugere, herunder ordensforskrifter, der skal være gældende ved institutionen og som har til formål at sikre institutionens overordnede funktion. Det antages i den sammenhæng, at forskrifterne fastsættes med hjemmel i anstaltsforholdet, som tilvejebringer hjemmel til at fastsætte generelle regler og træffe konkrete beslutninger med henblik på at regulere forholdet mellem institutionen og institutionens brugere. Antagelsen knytter sig til, at når institutionens eksistens er forudsat i lovgivningen, implicerer dette også tilstrækkelig hjemmel til at fastsætte generelle regler og træffe konkrete beslutninger, som er nødvendige for at sikre institutionens funktion. Det må imidlertid samtidig antages, at reguleringen skal henholde sig til saglige kriterier og ikke må gå videre end nødvendigt i forhold til reguleringens overordnede formål om at få institutionen til at fungere. Hertil kommer retsgrundsætningen om, at jo dybere et tiltag griber ind i borgerens forhold, jo mere skærpes kravene til et udtrykkeligt hjemmelsgrundlag. Ud fra de anførte overvejelser har det været drøftet, om der i medfør af sådanne anstaltsbetragtninger kan statueres det nødvendige hjemmelsgrundlag for at foretage testning for brug af euforiserende stoffer på uddannelsesinstitutioner og kollegier. På den anden side er der heller ikke i gældende lovgivning regler, der forbyder uddannelsesinstitutioner eller kollegier at bede en uddannelsessøgende om frivilligt at afgive en test for brug af euforiserende stoffer. Derimod fremgår det af eksempelvis 48, stk. 1 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, som ændret ved inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012, at f.eks. elever, der groft overtræder skolens ordensregler, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været anvendt, kan udelukkes fra fortsat undervisning af skolens forstander, rektor, centerleder eller lignende. Tilsvarende fremgår det af 55, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, som ændret ved inatsisartutlov nr. 4 af 30. maj 2014, at rektor træffer afgørelse over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler, ligesom rektor kan bortvise elever, der gentagne gange groft overtræder skolens studie- og ordensregler. Det fremgår imidlertid af 6, stk. 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 1. november 2007 om kollegier, at kollegieadministrationen kan fastsætte et sæt ordensregler for kollegiet, der træder i kraft, når det er offentliggjort over for beboerne. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at ordensreglerne kan vedrøre rengøring, mødepligter, brug af alkoholiske drikke, støj, adgang for besøgende med videre. Det fremgår derimod ikke af bestemmelsen, at ordensreglerne også kan omfatte brug eller opbevaring af euforiserende stoffer, hvilket skyldes, at besiddelse af euforiserende stoffer i sig selv er ulovlig, jf. nærmere nedenfor. Endvidere fremgår det af kollegiebekendtgørelsens 42, stk. 1, nr. 3, at kollegieadministrationen kan ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning, når kollegiebeboeren udøver en adfærd, som er 3

4 til alvorlig gene for ejendommen, kollegieadministrationen, dennes ansatte, andre beboere i kollegiet eller andre, der har ret til at færdes i kollegiet, herunder når det konstateres, at kollegiebeboeren besidder eller anvender narkotiske stoffer på kollegiet bortset fra i medicinsk øjemed. Det fremgår imidlertid ikke af de nævnte ordensregler, hverken i forhold til uddannelserne eller på kollegieområdet, hvilke metoder der kan anvendes i forhold til at kunne bestemme, om ordensreglerne er blevet overholdt. Gældende lovgivning anviser således ikke redskaber, med hvilke det kan bestemmes med sikkerhed, om eksempelvis ordensregler vedrørende brug af euforiserende stoffer er blevet tilsidesat. Det skal samtidig oplyses, at en uddannelsessøgende afvisning af at lade sig teste for brug af euforiserende stoffer ikke efter gældende lovgivning kan begrunde, at der i medfør af skolens ordensregler iværksættes sanktioner over for den uddannelsessøgende. Det fremgår desuden af lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. juli 2008, at det er ulovligt både at sælge, købe, ind- og udføre, udlevere, modtage, fremstille, besidde og forarbejde euforiserende stoffer. Loven er således ensbetydende med, at det allerede er ulovligt at anvende euforiserende stoffer. I medfør af loven er der foretaget en angivelse af en række stoffer, som i medfør af loven er ulovlige, fordi de efter internationale vedtagelser eller sundhedsmyndighedernes skøn frembyder særlig fare i anledning af deres euforiserende egenskaber. b) Forslaget Mulighed for uddannelsesinstitutioner og kollegier Forslaget sikrer et hjemmelsmæssigt grundlag for, at Selvstyrets uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner, der tilbyder uddannelser eller undervisning efter Naalakkersuisuts godkendelse og Selvstyrets og kommunale kollegier kan beslutte at teste uddannelsessøgende eller kollegiebeboere for brug af euforiserende stoffer, hvis der foreligger begrundet mistanke herom. Forslaget lægger således ikke op til testning af rutinemæssig karakter, hvorfor forslaget som helt overvejende hovedregel ikke har til formål at påtvinge testning på skoler m.v., hvor der ikke antages at herske problemer med brug af euforiserende stoffer, som f.eks. brug af hash. Adgangen til at foretage testning for brug af euforiserende stoffer skal derfor ses som et tilbud til de i loven anførte uddannelsesinstitutioner og kollegier. Stikprøvekontrol Forslaget opererer imidlertid med en regel om, at der under visse omstændigheder kan gennemføres testning i form af stikprøvekontrol, uden at der nødvendigvis foreligger en konkret begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer på den pågældende uddannelsesinstitution. Dette begrænser sig imidlertid til uddannelsesmæssige områder, hvor brug af euforiserende stoffer 4

5 indebærer en særlig risiko for den uddannelsessøgende selv eller andre, som kan blive berørt af den uddannelsessøgendes brug af euforiserende stoffer. Stikprøvekontrol vil således helt overvejende alene aktualiseres i forhold til uddannelser, som knytter sig til såkaldte højrisiko erhverv, hvor der ud fra nogle sikkerhedsmæssige betragtninger stilles særlige krav til de involveredes evne til overblik, klarsyn og fysiske formåen. Euforiserende stoffer Uanset det forhold, at fokus i mange år har knyttet sig til misbrug af hash, er det vurderet mest hensigtsmæssigt at tilvejebringe en fleksibel indsats, hvorefter det vil være op til uddannelsesinstitution m.v., som oplever det aktuelle problem, at bestemme, hvilke euforiserende stoffer, der skal testes for. For så vidt angår euforiserende stoffer er der tale om stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, som indeholder en liste over euforiserende stoffer. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i den i indledningen nævnte lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. juli Ordensregler Det skal endvidere bemærkes, at forslaget er affattet således, at forslaget ikke i sig selv hverken forbyder brug af euforiserende stoffer eller indeholder sanktionsbestemmelser for brug af euforiserende stoffer. I forhold til eventuelle retsvirkninger af forslagets muligheder for at foretage testning for brug af euforiserende stoffer forudsættes disse at blive regulereret gennem de ordensregler, som gælder for de af forslaget omfattede uddannelsesinstitutioner og kollegier, dog med respekt for forslagets 10, stk. 3. Forslaget dikterer således ikke, bortset fra forslagets 10, stk. 3 vedrørende sanktion i form af en advarsel for førstegangstilfælde, de enkelte uddannelsesinstitutioner eller kollegier at implementere bestemte retsvirkninger, såfremt der konstateres brug af euforiserende stoffer. Forslaget tilsigter derimod at anvise redskaber, med hvilke verificeres, at en uddannelsessøgende enten ikke har overtrådt en given ordensregel vedrørende brug af euforiserende stoffer eller har overtrådt en sådan ordensforskrift. Samtykke Det er herudover helt centralt i forslaget, at testningen for brug af euforiserende stoffer i det hele forudsætter medvirken fra den personkreds, som skal testes. Det er således en betingelse, at testningen skal ske på et så oplyst grundlag som muligt, ligesom der ikke må foretages testning, førend uddannelsesinstitutionen eller kollegiet har sikret skriftlig samtykke fra de uddannelsessøgende, som skal testes. Der kan med andre ord ikke foretages testning, såfremt et sådant samtykke ikke foreligger. Procedure 5

6 Derudover stilles der en række krav for overhovedet at kunne foretage testning. Det drejer sig om en afklaring af, hvordan det sikres, at testresultater ikke bliver forvanskede, eller kommer til uvedkommendes kendskab, ligesom det skal sikres, at der ikke sker misbrug af testresultater. Herudover skal der tages stilling til eksempelvis sletteprocedure. Dette skal ses i lyset af, at testresultater er personfølsomme data og skal behandles fortroligt, ligesom det alene vil være institutionens leder og eventuelle testvejledere på institutionen, som vil få adgang til testmaterialet og som har det overordnede ansvar for testresultaterne. Det må i den forbindelse antages, at der forud for iværksættelse af testning skal ske anmeldelse til Datatilsynet i henhold til reglerne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven), hvis denne sættes i kraft for Grønland, såfremt der i forbindelse med en test registreres oplysninger om eksempelvis resultatet af testen. Det følger i øvrigt af persondatalovens 8, stk. 1, at den offentlige forvaltning ikke må behandle oplysninger om bl.a. strafbare forhold og væsentlige sociale problemer, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgave. Hertil kommer forvaltningsrettens almindelige sagsbehandlingsregler og normer for god forvaltningsskik m.v., hvilket bl.a. betyder, at pligten til alene at varetage saglige hensyn i forbindelse med myndighedsudøvelsen også gælder i relation til at foretage test for brug af euforiserende stoffer. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget antages at medføre begrænsede økonomiske eller administrative konsekvenser for de uddannelsesinstitutioner og kollegier, som beslutter sig for at foretage testning af uddannelsessøgende for brug af euforiserende stoffer. Derudover vil der være visse økonomiske omkostninger i tilknytning til foretagelse af konfirmatoriske analyser, som afkræfter en screeningstest, som en uddannelsesinstitution eller kollegium har fået foretaget. Bekræftelse eller afkræftelse af en screeningstest ved gennemførelse af en retskemisk prøve med samme sikkerhed som f.eks. i færdselssager foretages på Retskemisk Institut og koster ca. kr Eftersom der, bortset fra uddannelser hvori indgår højrisikofag, stilles krav om en begrundet mistanke som en betingelse for overhovedet at foretage testning, må det antages, at der vil være tale om et begrænset antal sager. Hertil kommer, at forslaget ligeledes forventes også at få en ikke ubetydelig præventiv effekt. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget antages på sigt at få en gunstig økonomisk påvirkning af erhvervslivet, henset til at færre formentligt vil falde fra, hvorfor rekrutteringsgrundlaget vil vokse. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 6

7 Forslaget antages at få positive konsekvenser for folkesundheden, idet forslaget udgør en skærpet indsats mod anvendelse af euforiserende stoffer. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget har konsekvenser for de uddannelsessøgende, hvis studie- og læringsmiljø antages at blive forbedret. Derudover kan forslaget få negative konsekvenser for de uddannelsessøgende, som overtræder en institutions eller et kollegiums ordensregler vedrørende brug af euforiserende stoffer. 7. Andre væsentlige konsekvenser Ingen 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har været i høring i perioden xx.xx 2015 til og med xx. xx 20xx hos følgende høringsparter: Formandens Departement Finansdepartementet Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet Departementet for Sundhed Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Råstofdepartementet Grønlands Erhverv (GE) SIK KANUKOKA Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia NUSUKA IMAK AK Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen Nanu Børn MIBB Bedre Børneliv (Meeqqat Inuunerissut) MIPI - Videnscenter om Børn og Unge Rigsombudsmanden i Grønland Grønlands Råd for Menneskerettigheder 7

8 Knud Rasmussenip Højskolia Sulisartut Højskoliat Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik/Nordgrønlands Gymnasium Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik/Midtgrønlands Gymnasiale Skole Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI) Campus Kujalleq INUILI Søfartsskolen NI-Nuuk Center for Sundhed Ilisimatusarfik Perorsaanermik Ilinniarfik Sprogcenteret (Oqaatsinik Pikkorissarfik) Fåreholderskolen Fisker- og Fangerskolen Kunstskolen ILI ILI Avalak ASG Center for National Vejledning MIO Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen fastlægger lovens anvendelsesområde, som omfatter uddannelsesinstitutioner, som Grønlands Selvstyre i et eller andet omfang er involveret i. Testning i forhold til uddannelsesinstitutionerne begrundes i beskyttelseshensyn både over for de enkelte uddannelsessøgende, institutionerne og læringsmiljøet som sådan. I forhold til kollegierne skyldes behovet for testningsmuligheden, at kollegierne er umiddelbart knyttet til læringsmiljøet og ikke mindst hensyn til at beskytte andre kollegiebeboere. Det fremgår af bestemmelsen, hvem der har det endelige ansvar i forhold til beslutningen om, at der på den pågældende institution m.m. skal foretages testning. Hvem, der i praksis træffer afgørelse, vil følge af de regler, der gælder for institutionen eller kollegiet. Hvis det drejer sig om en gymnasieskole, vil afgørelsens således træffes af rektor, jf. inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 8

9 2011 om den gymnasiale uddannelse, mens afgørelse i forhold til en brancheskole vil blive truffet af skolens forstander, jf. inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Bestemmelsen omfatter også private og juridiske personer, som efter aftale med Naalakkersuisut eller med Naalakkersuisuts godkendelse udøver undervisningsvirksomhed. Bestemmelsen omfatter derfor også f.eks. folkehøjskolerne, som drives på et privatretligt grundlag som selvejende institutioner. Forslaget omfatter derimod ikke folkeskolerne. Hvem, der på en uddannelse eller et kollegium i hvert enkelt tilfælde er kompetent til at træffe afgørelse om behovet for at teste for brug af euforiserende stoffer, vil fremgå af de regler, der gælder for den enkelte institution eller kollegium. Der kan endvidere alene ske testning for brug af euforiserende stoffer, som er omfattet af den i bestemmelsen nævnte lov, ligesom det er de i bestemmelsen nævnte rettighedssubjekter, som bestemmer, hvilket præcise euforiserende stoffer omfattet af loven om euforiserende stoffer, som der skal testes for. Det antages dog, at beslutningen om testning i praksis vil blive foretaget af den daglige leder på institutionen, som vil være nærmest til at vurdere, at der f.eks. er en begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer på institutionen. Bestemmelsen er således ikke ensbetydende med, at der skal testes for samtlige euforiserende stoffer, som er omfattet af lov om euforiserende stoffer. Til 2 Bestemmelsen omhandler selve testningen. Det fremgår af bestemmelsen, at der ved testning forstås en undersøgelse, som på et objektivt konstaterbart grundlag skal kunne dokumentere, om den undersøgte person har brugt stoffer, som er omfattet af loven om euforiserende stoffer. En test kan sidestilles med en screeningsanalyse for brug af euforiserende stoffer baseret på urin, sved, spyt eller blod. Bestemmelsen angiver ikke hvilket materiale, som testningen skal baseres på, hvilket som nævnt afgøres i forbindelse med beslutningen om, hvorvidt der skal foretages en test på den pågældende institution eller kollegium. Der forefindes testning for brug af de fleste former for euforiserende stoffer. En test kan foretages som enkelttest, som knytter sig til et bestemt euforiserende stof eller såkaldte multitest, hvor der testes for flere euforiserende stoffer ved en og samme test. 9

10 Bestemmelsen er udtryk for den foreslåede 0-tolerance over for euforiserende stoffer, idet der testes med henblik på at måle, om der er tilstedeværelse af narkotika i f.eks. en urin-, blod-, sved- eller spytprøve. Fastsættelse af en 0-tolerance er ensbetydende med, at der ikke skeles til f.eks. eventuelle grænseværdier, herunder spørgsmålet om, hvor længe et anvendt euforiserende stof kan måles efter at være blevet indtaget, hvilket også benævnes som detektionstider. Spørgsmålet om, hvor længe man kan spore et euforiserende stof i f.eks. en urin- eller spytprøve, varierer en del, alt efter hvilken type af euforiserende stof, der er tale om. Det kan i den forbindelse nævnes, at f.eks. hash (cannabis) ophober sig i kroppens fedtvæv, og derfor kan spores længst tid af alle. Jo mere en person ryger, jo længere tid vil det kunne spores i en hashtest. Det er alene afgørende, om et stof kan spores uanset grænseværdier. Til 3 Bestemmelsen knytter sig til den grundlæggende regel, at testning for brug af euforiserende stoffer alene kan ske ved den uddannelsessøgendes medvirken hertil. Samtykkekravet skal ses i sammenhæng med, at der er tale om et frihedsindgreb, som forudsætter udtrykkeligt samtykke. At samtykket skal være skriftligt beror først og fremmest på retssikkerhedsmæssige betragtninger, ligesom skriftligheden er væsentlig i forbindelse med en afklaring af, hvad der er givet samtykke til. Ved samtykke forstås i den sammenhæng enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse. Det fremgår desuden af bestemmelsens 2. pkt., at den uddannelsessøgende kan blive anmodet om samtykke til testning, før uddannelsesinstitutionen eller kollegiet har truffet afgørelse om, hvorvidt der skal testes i det konkrete tilfælde. En uddannelsessøgende og forældremyndighedsindehaverne til en mindreårig uddannelsessøgende kan således allerede ved påbegyndelsen af uddannelsen eller kollegieopholdet blive anmodet om samtykke til en testning, som måske først aktualiseres på et langt senere tidspunkt. Muligheden for at give et samtykke på forhånd vil bevirke, at den uddannelsessøgende vil få bedre tid til at overskue samtykkespørgsmålet. Det skal samtidig bemærkes, at samtykket til enhver tid vil kunne tilbagekaldes. Hvis den uddannelsessøgende ikke på forhånd vil meddele sit samtykke til testning, vil retsvirkningerne af afsvisningen ikke blive aktualiseret, før uddannelsesinstitutionen eller kollegiet træffer afgørelse om, at der skal foretages testning, hvilket forudsætter, at uddannelsesinstitutionen eller kollegiet adspørger den uddannelsessøgende, om denne fastholder sin 10

11 afvisning. Først i forbindelse med denne fastholdelse af afvisningen om at medvirke til testningen, vil afslaget få retsvirkning efter forslagets 11, stk. 2. Det fremgår desuden af bestemmelsen, at f.eks. en uddannelsesinstitution ikke kan henholde sig til et samtykke, hvis den uddannelsessøgende har forladt uddannelsen. Med hensyn til det anførte om, at samtykket skal være specifikt knytter dette sig til, at samtykket skal være konkretiseret i den forstand, at det klart og utvetydigt fremgår, hvad det er, der meddeles samtykke til. Det skal samtidig fremgå af samtykket, hvilke typer oplysninger, der må indhentes, hvilket omhandler typer af euforiserende stoffer, der testes for. Der vil således ikke være meddelt et tilstrækkelig samtykke, hvis der testes for brug af f.eks. amfetamin, mens der alene er givet samtykke til at teste for brug af hash. Samtykket bør herudover omfatte en angivelse af, om oplysningerne kan viderebehandles og i givet fald af hvem og til hvilke formål. I forhold til kravet om, at samtykket skal være informeret, lægges det til grund, at den samtykkende uddannelsessøgende skal være klar over, hvad det præcist er, den pågældende meddeler sit samtykke til. Det vil i den forbindelse påhvile den pågældende institution eller kollegium at sikre sig, at der gives tilstrækkelig information til, at den uddannelsessøgende kan vurdere, om denne skal meddele sit samtykke. Det antages endvidere, at samtykket skal være en fri og udtrykkelig viljestilkendegivelse, som eksempelvis ikke kan meddeles stiltiende eller indirekte. Hvis disse betingelser er opfyldt, vil der ligeledes kunne gives samtykke til at videregive testmateriale eller testresultater, hvis dette er sagligt begrundet. Sidstnævnte kan f.eks. bero på hensynet til at få vurderet validiteten af testresultaterne et andet sted. Dette vil navnlig kunne blive aktuelt i forbindelse med et ønske om at tilvejebringe en konfirmatorisk analyse. Til stk. 2 Bestemmelsen pålægger den institution, kollegium m.v., som ønsker at foretage en test for brug af euforiserende stoffer, at sikre sig, at den uddannelsessøgendes samtykke meddeles på et så oplyst grundlag som muligt, hvilket også omfatter orientering om, at testen ikke kan påtvinges den pågældende, selv om en afvisning af at medvirke kan bevirke, at der indtræder en processuel skadesvirkning i forhold til den uddannelsessøgende. Endvidere påhviler det institutionen, kollegiet m.v. at sikre sig, at den uddannelsessøgende er bekendt med formålet med testningen, så der ikke kan herske tvivl om, hvad den uddannelsessøgende giver samtykke til. Til stk. 3 11

12 Bestemmelsen omhandler samtykke i forhold til mindreårige uddannelsessøgende. Betingelsen om, at der skal indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaverne til en mindreårig uddannelsessøgendes i forbindelse med dennes medvirken til at blive testet skyldes, at testen sidestilles med en helbredsundersøgelse, hvilket forudsætter forældremyndighedsindehavernes samtykke. Udover at der er tale om iværksættelse af tiltag af en vis intensitet i forhold til den uddannelsessøgendes person, kan det endelige resultat af en sådan test medføre konsekvenser i forhold til det videre uddannelsesforløb, hvilket også tilsiger medvirken fra forældremyndighedsindehaverne. Hertil kommer, at der kan foreligge forhold omkring afgivelse af samtykke til at få foretaget en test for brug af euforiserende stoffer, som en mindreårig uddannelsessøgende ikke har tilstrækkelig mulighed for at overskue som følge af den unge alder. Det skal herudover bemærkes, at kravet om samtykke fra den uddannelsessøgendes forældremyndighedsindehavere ikke relaterer sig til spørgsmålet om, at unge i aldersgruppen år almindeligvis ikke kan underskrive dokumenter uden en supplerende underskrift fra forældre eller værge. Dette gælder nemlig alene i forhold til indgåelse af retshandler, hvorimod samtykke til at foretage en test for brug af euforiserende stoffer ikke i den forstand kan sidestilles med en økonomisk forpligtende retshandel. Det skal herudover bemærkes, at bestemmelen også forpligter institutionen, kollegiet m.v. til at inddrage den mindreårige uddannelsessøgendes vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt der skal gives samtykke til testning. Hensigten er at sikre, at den mindreårige uddannelsessøgende bliver hørt med henblik på at medinddrage den mindreårige uddannelsessøgende og sikre, at dennes synspunkter tillægges passende vægt. Dette begrundes ligeledes i hensynet til den mindreårige uddannelsessøgendes personlige integritet og respekt for den mindreårige uddannelsessøgendes stillingtagen. Til 4 Til stk.1 Bestemmelsen omhandler adgangen til for de i forslaget nævnte uddannelsesinstitutioner og kollegier at fastsætte ordensregler for brug af institutionen eller kollegiet. Der er i den forbindelse intet til hinder for, at ordensreglerne fastsættes fra centralt hold, og derved sættes i kraft for flere institutioner. Eksempelvis vil det kunne blive besluttet at fastsætte fællesordensregler for Selvstyrets kollegier. Hvem, der præcist affatter ordensreglerne, vil fremgå af det regelsæt, der regulerer den pågældende institution eller kollegium. Bestemmelsen betyder, at det eksempelvis i en ordensforskrift kan angives, at hvis den uddannelsessøgende testes positiv for brug af et euforiserende stof, kan dette foranledige retsvirkninger i form af enten advarsel eller bortvisning. Henvisningen til 10, stk. 3 er 12

13 ensbetydende med, at der ikke kan træffes afgørelse om bortvisning, når det er første gang i løbet af uddannelsen eller kollegieopholdet, at den uddannelsessøgende testes positiv. Bestemmelsen er i øvrigt et udtryk for det samspil, der foreligger mellem adgangen til at teste for brug af euforiserende stoffer og adgangen til at regulere dette i ordensforskrifterne med angivelse af konsekvenserne af testresultaterne. Bestemmelsen adskiller sig fra øvrige bestemmelser om adgangen til at fastsætte ordensforskrifter i forskellige andre love, jf. de almindelige bemærkninger herom, ved specifikt at omhandle konsekvenser af overtrædelser vedrørende brug af euforiserende stoffer. Bestemmelsen hjemler mulighed for at fastsætte i ordensforskrifterne, at der også kan ske sanktionering, selv om det ikke kan påvises, at det euforiserende stof blev indtaget på uddannelsesinstitutionen eller kollegiet, idet det afgørende er, om den uddannelsessøgende blev testet positiv. Til 5 Bestemmelsen fastsætter regler i relation til de for uddannelsesinstitutionen eller kollegiet gældende ordensforskrifter. Bestemmelsen angiver, at der skal være et umiddelbart sammenfald mellem testningen og de for uddannelsesinstitutionen eller kollegiet gældende ordensforskrifter. Bestemmelsen er ensbetydende med, at der ikke kan foretages testning for brug af euforiserende stoffer, medmindre det er fastsat i ordensforskrifterne for den pågældende uddannelsesinstitution eller for det pågældende kollegium, at brug af euforiserende stoffer ikke er tilladt. Til stk. 2 Der er tale om en ordensforpligtelse, der retter sig mod uddannelsesinstitutionerne og de pågældende kollegier, som skal sikre, at både potentielle nye uddannelsessøgende og nystartede uddannelsessøgende ikke må være tvivl om de vilkår, der gælder i forbindelse med uddannelse på den pågældende uddannelsesinstitution eller ved at bo på det omhandlede kollegium. Der vil i givet fald også skulle informeres om retsvirkningerne af en eventuel positiv test. Forpligtelsen kan opfyldes ved at offentliggøre ordensforskrifterne på eksempelvis institutionens hjemmeside, fællesarealer og ved udlevering af f.eks. velkomstmateriale og lignende. Til 6 13

14 Bestemmelsen er ensbetydende med, at der ikke kan testes vilkårligt. Uddannelsesinstitutionen eller kollegiet skal derfor kunne godtgøre en begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer. Det kan dreje sig om fund af euforiserende stoffer, materiale, som indgår ved præparering af sådanne stoffer eller ved synlig påvirket optræden. Mistanken skal således være konkretiseret. Som udgangspunkt må det forudsættes, at den begrundede mistanke skal omhandle bestemte uddannelsessøgende, men bestemmelsen er ikke til hinder for testning af en gruppe i form af f.eks. et hold af elever, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Det kan eksempelvis dreje sig om gentagne fund af stoffer og lignende i klasselokalet. Til stk. 2 Bestemmelsen udgør en undtagelse til forslagets hovedregel om, at der alene kan foretages testning i forbindelse med en begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer. Bestemmelsen fastsætter, at der under visse omstændigheder kan gennemføres testning i form af stikprøvekontrol, uden at der nødvendigvis foreligger en begrundet mistanke om brug af euforiserende stoffer. Dette begrænser sig imidlertid til uddannelsesmæssige områder, hvor brug af euforiserende stoffer indebærer en særlig risiko for den uddannelsessøgende selv eller andre, som kan blive berørt af den uddannelsessøgendes brug af euforiserende stoffer. Stikprøvekontrol vil således helt overvejende alene aktualiseres i forhold til uddannelser, som knytter sig til såkaldte højrisiko erhverv, hvor der ud fra nogle sikkerhedsmæssige betragtninger stilles særlige krav til de involveredes evne til overblik, klarsyn og fysiske formåen. Der er således tale om brancher, hvor man rutinemæssigt kommer i situationer, hvor manglende opmærksomhed kan få alvorlige konsekvenser for en selv eller andre eller få alvorlige konsekvenser for samfundet. Til 7 Bestemmelsen stiller krav til de metoder, som benyttes til testning. Det fremgår af bestemmelsen, at der skal anvendes velafprøvede og anerkendte testmetoder med henblik på at tilvejebringe så sikre og valide testresultater som muligt. Udover at stille krav til kvaliteten af de forskellige typer af test og tilhørende testmateriale, forudsætter bestemmelsen også, at den, der forestår testen, er kompetent hertil og f.eks. har kendskab til, hvordan den anvendte test gennemføres og hvordan resultaterne fortolkes. Bestemmelsen angiver desuden et proportionalitetshensyn, som betyder, at de testmetoder, som benyttes, ikke må være mere indgribende end nødvendigt, ligesom testningen skal foretages så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den uddannelsessøgende, som testes. 14

15 Det skal samtidig bemærkes, at en overtrædelse af bestemmelsen er sanktioneret ved bøde, jf. 17, hvilket knytter sig til, at en test er et alvorligt indgreb i den enkeltes frihed, hvorfor der må stilles betydelige krav til kvaliteten af testens gennemførelse. Til stk. 2 Der er tale om en bemyndigelsesbestemmelse, som Naalakkersuisut kan benytte til i bekendtgørelsesform at fastsætte regler om, f.eks. hvilke konkrete testmetoder, som skal benyttes. Til 8 Bestemmelsen omhandler det forhold, at der vil indgå personfølsomme oplysninger i forbindelse med testning for brug af euforiserende stoffer.. Bestemmelsen omhandler forpligtelsen til at sikre, at de oplysninger, som testningen involverer, til enhver tid håndteres i overensstemmelse med relevante bestemmelser i navnlig persondataloven og sagsbehandlingsloven herom vedrørende f.eks. fortrolighed og sikring af, at oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde. Det kan desuden dreje sig om, at oplysningerne ikke må blive forvanskede eller misbruges m.v. Det skal samtidig tilføjes, at en overtrædelse af bestemmelsen er sanktioneret ved bøde, jf. 17, hvilket skyldes de potentielle skadesvirkninger ved en lemfældig omgang med de omhandlede data. Til stk. 2 Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til i bekendtgørelsesform at regulere håndteringen af oplysninger, som indgår i forbindelse med testningen. Det kan eksempelvis omhandle bestemte sikkerhedsforskrifter, bestemmelser om adgangsbegrænsninger m.m. Til 9 Bestemmelsen angår forslagets centrale nyskabelse i form af at tilvejebringe et bevismæssigt grundlæg for at kunne statuere, om en ordensforskrift er blevet tilsidesat. Det kan udledes af bestemmelsen, at de oplysninger, som testen måtte frembringe, udgør tilstrækkelig dokumentation til at vurdere, om den uddannelsessøgende har tilsidesat en relevant bestemmelse i uddannelsesinstitutionens eller kollegiets ordensforskrifter. Der stilles med andre ord ikke krav om yderligere oplysninger. 15

16 Formuleringen under iagttagelse af reglerne herfor præciserer, at retsvirkningen er afhængig af, at reglerne for foretagelsen af testningen er iagttaget. Dette kan eksempelvis være bestemte krav til testens gennemførelse, herunder samtykkekravet. Til stk. 2 Bestemmelsen forpligter uddannelsesinstitutionen og kollegiet til at tage resultatet af en negativ test for pålydende, medmindre det kan dokumenteres, at der var problemer med testens lødighed. Det kan eksempelvis omhandle egentlig manipulation. Dette kan, hvis det drejer sig om en urintest, ske ved, at den, der testes, indtager noget, der ændrer urinens ph-værdi eller ved at fortynde urinen. Endvidere kan indtagelse af megen væske inden testen også betyde, at indtagelse af et euforiserende stof ikke registreres ved en urintest, ligesom dette kan være sket, uden at der er tale om et bevidst forsøg på manipulation. Herudover kan der opstå fejl, hvis den, der testes, har indtaget medicin, som resulterer i en positiv prøve. Til 10 Bestemmelsen omhandler underretning om testresultat og retsvirkning af en positiv test. Bestemmelsen forpligter uddannelsesinstitutionen eller kollegiet til at orientere den uddannelsessøgende om testresultatet hurtigst muligt med henblik på at undgå, at den uddannelsessøgende skal befinde sig i uvished herom i længere tid. Til stk. 2 Det fremgår af bestemmelsen, at det ikke er tilstrækkeligt at orientere den uddannelsessøgende alene om resultatet af testen, idet der samtidig skal fremvises en underbygning af resultatet. Til stk. 3 Bestemmelsen omhandler retsvirkningen af en positiv test. Bestemmelsen er ensbetydende med, at tildeling af en advarsel er den lovfastsatte sanktion, når det er første gang, at den uddannelsessøgende testes positiv. Uddannelsesinstitutionen eller kollegiet kan med andre ord ikke bortvise den uddannelsessøgende som følge af den positive test. Bestemmelsen betyder samtidig, at uddannelsesinstitutioner og kollegier skal affatte deres ordensforskrifter i overensstemmelse med bestemmelsen om, at den uddannelsessøgende alene kan tildeles en advarsel første gang, den pågældende testes positiv. Til stk. 4 Det fremgår af bestemmelsen, at retsvirkningerne af, at den uddannelsessøgende på ny testes positiv, reguleres af uddannelsesinstitutionens eller kollegiets ordensforskrifter. Afhængigt at 16

17 indholdet af disse ordensforskrifter kan endnu en positiv test medføre konsekvenser i form af f.eks. endnu en advarsel eller bortvisning. Det skal i den forbindelse bemærkes, at både en advarsel og en beslutning om bortvisning er forvaltningsretlige afgørelser og derfor omfattes af almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning, hvilket også gælder en advarsel efter stk. 2. Til 11 Bestemmelsen er udtryk for det hovedelement i loven om, at enhver form for testning af uddannelsessøgende forudsætter, at de uddannelsessøgende frivilligt medvirker hertil. En uddannelsessøgende kan således uden videre nægte at deltage i testningen for brug af euforiserende stoffer, selv om den uddannelsessøgende ved at lade sig teste ville være i stand til at eliminere enhver tvivl om, hvorvidt ordensreglerne var blevet tilsidesat. Til stk. 2 Bestemmelsen er en forudsætning for at kunne realisere forslaget om en effektiv indsats mod brug af euforiserende stoffer i landets uddannelsesmiljøer. Bestemmelsen skal i øvrigt ses i sammenhæng med 6, stk. 1, hvorefter en anmodning om testning alene kan fremsættes ved en konkret begrundet mistanke om overtrædelse af ordensregler om forbud mod brug af euforiserende stoffer. Når den uddannelsessøgende, selv om denne måtte være synligt påvirket, afviser at imødekomme en anmodning om at lade sig teste, vil afvisningen blive henført under 10, stk. 3 vedrørende en positiv test. Det skal herudover bemærkes, at den eller de uddannelsessøgende, som anmodes om at få foretaget testning, kan påklage uddannelsesinstitutionens eller kollegiets anmodning til Naalakkersuisut, hvilket i praksis vil sige ressortdepartementet. Derudover vil en eventuel positiv test også kunne kræves efterprøvet ved en konfirmatorisk analyse. Til stk. 3 Bestemmelsen skal sikre, at den uddannelsessøgende til enhver tid skal være orienteret om konsekvenserne af ikke at medvirke til at eliminere tvivl om brug af euforiserende stoffer, som anmodningen om at blive testet er udtryk for. Dette gælder både den tvivl, som knytter sig til den begrundede mistanke, jf. 6, stk. 1, eller ønsket om at gennemføre en stikprøvekontrol i henhold til 6, stk

18 Til 12 Bestemmelsen omhandler brug af en konfirmatorisk analyse, hvorved forstås en sikker juridisk gyldig laboratorieanalyse, der kan gøres brug af, hvis der skulle opstå tvivl om et positivt resultat af en test for brug af euforiserende stoffer. Den konfirmatoriske analyse kan eksempelvis benyttes med henblik på at afgøre, om et positivt screeningsresultat skyldes brug af euforiserende stoffer eller et såkaldt krydsreagerende emne i form af f.eks. et lovligt stof, der er relateret til et ulovligt euforiserende stof. Den konfirmatoriske analyse kan således ved brug af avancerede maskiner afdække, hvad det positive resultat af en test skyldes. Bestemmelsen er udtryk for en retssikkerhedsgaranti i forhold til den uddannelsessøgende, som således i forbindelse med enhver positiv test kan forlange en konfirmatorisk analyse. En sådan anmodning kan skyldes, at den uddannelsessøgende ikke mener at have gjort brug af et euforiserende stof, hvilket den uddannelsessøgende ønsker endeligt bekræftet. Uddannelsesinstitutionen eller kollegiet vil i sådanne situationer være forpligtet til at imødekomme den uddannelsessøgendes anmodning, ligesom der ikke stilles krav om, at anmodningen skal være begrundet. Til stk. 2 Bestemmelsen fastsætter et tidsmæssigt krav til, hvornår anmodning om en konfirmatorisk analyse skal indgives til uddannelsesinstitutionen eller kollegiet. Bestemmelsen er begrundet i hensynet til at eliminere enhver tvivl så hurtigt som muligt, således at hverken den uddannelsessøgende selv, andre studerende eller kollegiebeboere skal gå rundt i uvished i længere tid. Hertil kommer hensynet til, hvor længe testmaterialet skal opbevares. Bestemmelsens 2. pkt. skal ses i sammenhæng med, at udgifterne til at gennemføre test for brug af euforiserende stoffer påhviler den pågældende uddannelsesinstitution eller kollegium. Det er i forlængelse heraf vurderet rimeligt, at den uddannelsessøgende selv afholder udgifterne til den konfirmatoriske analyse, såfremt den gennemførte konfirmatoriske analyse blot bekræfter, at den uddannelsessøgende har brugt et eller flere euforiserende stoffer. Det kan modsætningsvis sluttes af bestemmelsen, at uddannelsesinstitutionen eller kollegiet afholder udgifterne til den konfirmatoriske analyse, hvis den viser sig at være negativ. Til stk. 3 Bestemmelsen begrundes i almindelige retssikkerhedsmæssige overvejelser. Samtidig undgås den situation, hvor en uddannelsessøgende tildeles en sanktion for en positiv prøve, som efterfølgende viser sig at have været fejlbehæftet. 18

19 Bestemmelsens 2. pkt. kan navnlig relatere sig til uddannelser, som knytter sig til højrisikohverv, som stiller store krav til de uddannelsessøgendes overblik og klarsyn. Til 13 Bestemmelsen omhandler klage. Bestemmelsen er ensbetydende med, at uddannelsessøgende, som anmodes om at medvirke til en test for brug af euforiserende stoffer, kan påklage dette til Naalakkersuisut, hvilket i praksis vil sige ressortdepartementet. Klageadgangen vil i praksis relatere sig til afgørelser, der træffes af enheder i Selvstyret uden for centraladministrationens almindelige instruktionsbeføjelse. Dette skyldes, at der ikke består en adgang til administrativ rekurs mellem enheder, der er en del af Selvstyrets centraladministration og eksempelvis et departement i Selvstyret. Som konsekvens heraf vil afgørelser, der træffes af eksempelvis Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF) ikke kunne påklages til det departement, der har ansvaret for kollegieområdet, idet KAF udgør en enhed inden for dette departement. Det skal hertil bemærkes, at sådanne enheders kompetence hviler på såkaldt intern delegation fra det pågældende departement. At der ikke består en almindelig klageadgang i forhold til enheder inden for centraladministrationen, vil imidlertid ikke forhindre, at en uddannelsessøgende retter henvendelse til ressortmyndigheden med henblik på en revurdering af beslutningen om testning på f.eks. det konkrete kollegium. Der vil dog i disse tilfælde ikke være tale om klage, men derimod remonstration, hvorved forstås genbehandling af sagen. Klagebestemmelsen regulerer ikke kommunale afgørelser, idet dette spørgsmål reguleres af almindelige kommunalretlige regler, hvor det overordnede og endelige ansvar påhviler kommunalbestyrelsen. Klagen kan resultere i en afgørelse om, at der ikke skal foretages en sådan test, hvilket eksempelvis kan skyldes en vurdering af, at der ikke foreligger en tilstrækkelig begrundet mistanke. Afgørelsen kan også knytte sig til, om der foreligger et udtrykkeligt samtykke, på baggrund af, at den uddannelsessøgende ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet orienteret om baggrunden og formålet med testen. Klagen kan resultere i, at klagen imødekommes, hvorefter den uddannelsessøgendes afvisning af anmodningen om foretagelse af testning ikke tillægges virkning som en positiv test. I modsat fald 19

20 kan klagen resultere i, at klagen ikke imødekommes, ligesom afvisningen som konsekvens heraf kan medføre, at afvisningen tillægges retsvirkning som en positiv test. Hvis en manglende imødekommelse af klagen betyder, at testen gennemføres med et positivt resultat, vil den uddannelsessøgende kunne kræve resultatet bekræftet ved en konfirmatorisk analyse, jf. 12. Til stk. 2 Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at den uddannelsessøgende kan kræve, at resultatet af en positiv test skal efterprøves ved en konfirmatorisk analyse på et laboratorium med de fornødne teknologiske muligheder for at verificere testen. Sådanne muligheder forefindes ikke i eksempelvis centraladministrationen, hvorfor det ikke giver mening at lade testresultatet vurdere i det administrative system. Til stk. 3 Resultatet betyder, at når resultatet af den laboratorietekniske analyse er gennemført, kan resultatet ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at f.eks. ressortdepartementet ikke vil kunne betvivle den sagkyndighed, som den juridisk gyldige laboratorietekniske konfirmatoriske analyse er udtryk for. Til 14 Bestemmelsen betyder, at institutioner og kollegier, som på baggrund af forslaget foretager testning for brug af euforiserende stoffer, forpligtes til at indrette sig således, at kravet om fortrolig behandling af oplysningerne i en test til stadighed iagttages. Bestemmelsen medfører en egentlig positiv handlepligt for den institution eller kollegium, der foretager testning, ligesom institutionen eller kollegiet skal sikre sig, at eventuelle rester af sådanne oplysninger destrueres straks efter, de har udtjent deres formål. Endvidere påhviler det institutionen og kollegiet at sikre sig, at eventuelle medarbejdere, som involveres i testningen, har modtaget en klar og utvetydig instruks om, hvordan oplysningerne skal håndteres, ligesom det skal sikres, at de nødvendige fysiske og tekniske midler står til rådighed for at undgå, at oplysninger kommer uvedkommende til kendskab eller misbruges. En sådan instruks kan bestå i at forbyde medarbejderen at behandle oplysningerne på f.eks. en hjemmearbejdsplads eller at sikre sig, at medarbejderen er bekendt med kravet om, at testresultater skal destrueres straks efter, de har udtjent deres formål. Herudover skal der være klare instrukser om, hvordan eventuelle oplysninger destrueres på en sikker måde. 20

21 Det skal samtidig bemærkes, at en overtrædelse af bestemmelsen er sanktioneret ved bøde, jf. 17. Til 15 Bestemmelsen regulerer spørgsmålet om finansieringen af testningen. Bestemmelsen skal i øvrigt sammenholdes med 12, stk. 2, 2. pkt., hvoraf det fremgår, at udgifterne til en konfirmatorisk analyse, som viser sig at bekræfte en positiv test, afholdes af den uddannelsessøgende. Til 16 Der er tale om forslagets tilsynsbestemmelse.. Bestemmelsen er ensbetydende med, at det påhviler Naalakkersuisut at påse, at uddannelsesinstitutioner og kollegier overholder reglerne vedrørende testning for brug af euforiserende stoffer. Det kan eksempelvis dreje sig om at påse, om der indhentes udtrykkelig samtykke fra de uddannelsessøgende, om der tages passende forholdsregler i relation til, at testresultater ikke kommer til uvedkommendes kendskab, ligesom det også kan dreje sig om, hvorvidt kravet om, at en test forudsætter en begrundet mistanke, iagttages. I forhold til kommunale kollegier betyder bestemmelsen, at Naalakkersuisut vil kunne rette henstillinger til kommunalbestyrelserne, såfremt kommunale kollegiers forvaltning af lovens bestemmelser om foretagelse af test for brug af euforiserende stoffer findes stridende mod lovens bestemmelser. Hvis kommunalbestyrelsen ikke efterkommer en sådan henstilling, vil Naalakkersuisut kunne indbringe spørgsmålet for Tilsynsrådet for kommunerne. Til stk. 2 Bestemmelsen omfatter Naalakkersuisuts kompetence til at afkræve uddannelsesinstitutioner og kollegier oplysninger, der knytter sig til Naalakkersuisuts tilsynsforpligtelse, jf. stk. 1. Det kan omhandle oplysninger til brug for at kunne vurdere, om betingelserne for at gennemføre testning er opfyldt, om korrekte procedure overholdes m.v. Til 17 Det er fundet hensigtsmæssigt at sanktionere overtrædelse af 14 om at sikre sig, at personfølsomme oplysninger, som kan knyttes til uddannelsessøgende, som er blevet testet, ikke kommer til uvedkommendes kundskab eller misbruges. Tilsvarende gælder 7, stk. 1 om kravet vedrørende anvendelse af ordentlige testningsmetoder og testningsredskaber samt sikring af data, der tilvejebringes ved testningen. 21

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på området, som

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.]

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilaageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Høringsparter jf. forsendelsesliste [Adresse 1]

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er et større reformarbejde, hvori der indgår et ønske om implementering af mere

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 19. august 2015 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslagets baggrund Ved landstinglov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik blev datasikkerheden i forbindelse

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen 1. Generelt Hvordan er mobning defineret? Loven fastsætter ikke en central, nagelfast definition

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31 14. maj 2014 FM 2014/145 Ændringsforslag til Forslag til lnatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. Til 31 1. 31, stk. 1-3, affattes således: 31. KNR ledes

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere