I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet."

Transkript

1 Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering. En VAKKS-undersøgelse skal analysere en regelændring med det formål at belyse de forventede administrative konsekvenser, konsekvenser for det kommunale selvstyre samt at finde forslag til regelforenklinger og andre initiativer, der kan lette de administrative konsekvenser for kommunerne. I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Undersøgelsen Med VAKKS-metoden indsamler man data gennem interview med personer, der gennemfører de administrative aktiviteter i seks kommuner. Her har vi udvalgt seks kommuner, der varierer i størrelse og i MED-struktur. Vi har i de seks kommuner gennemført fokusgruppeinterview med personer, der laver administrative opgaver for MED-systemet. I interviewene er informanterne blevet bedt om at angive deres estimerede tidsforbrug til forskellige administrative aktiviteter omkring MED-systemet. Vi har gennemført fokusgruppeinterview med personer, der betjener henholdsvis det lokale niveau, og de øvre niveauer i MED-systemet. Vi har tilstræbt at tale med personer fra det lokale niveau fra henholdsvis en skole, et plejecenter, en børnehave, miljø og teknik og administration. Men i ingen kommuner har vi talt med repræsentanter fra alle områderne. I en af kommunerne lykkedes det ikke at gennemføre interviewet med det lokale niveau. I slutningen af bilaget vises spørgeguiden, som har været udgangspunktet for interviewene. I udformningen af spørgeguiden har vi taget udgangspunkt i en bruttoliste over de administrative aktiviteter, vi kunne forestille os, der var knyttet til MED-udvalgenes arbejde. Men vi har i alle interview spurgt, om der har været andre aktiviteter. 1

2 Opregning af estimater Informanternes estimater er i første omgang opregnet til et samlet tal for kommunen. Det vil sige, at det gennemsnitlige tidsforbrug for informanterne på det lokale niveau er ganget op med antal lokale udvalg i kommunen. Det gennemsnitlige tidsforbrug for informanterne på mellemliggende niveau er ganget op med antallet af mellemliggende MED-udvalg i kommunen. Disse tal er lagt sammen med tallene fra kommunens hovedudvalg. Denne øvelse er gentaget for alle seks kommuner. Dernæst er der fundet et gennemsnit for de seks kommuner, som er ganget med 92. Dermed fremkommer der et landstal for de kommuner, som har en MED-aftale. Denne opregningsmetode giver nogen usikkerhed, da estimaterne fra en relativ lille andel informanter opregnes til at gælde for hele kommunen. Dette er særligt fremherskende i forhold til de lokale udvalg, hvor der i den enkelte kommune er mange udvalg. I undersøgelsen er der mellem 60 og 170 lokale udvalg. Afgrænsning af undersøgelsen Undersøgelsen har været afgrænset således, at vi ikke har set på den administrative tid, der har været brugt i etableringen af MED-systemerne. Fokus har været på driften af MED-systemerne. Vi har heller ikke inddraget den tid, som MED-repræsentanterne bruger på deres MED-arbejde. Den del af ressourceforbruget er dækket andet steds i undersøgelsen. Det skal dog bemærkes, at nogle af interviewpersonerne på det lokale niveau har været ledere, da det ofte er dem, der varetager det administrative arbejde omkring MED. Det har i nogen situationer været vanskeligt for disse ledere at afgrænse de administrative aktiviteter fra arbejdet som MED-repræsentant og fra de almindelige ledelsesopgaver. Vi har heller ikke set på den tid, som medarbejdere, der ikke er MED-repræsentanter, bruger på at sætte sig ind i materiale fra MED-systemet, få information mv. 2

3 Nr. Emne Aftalegrundlag og bemærkninger hertil Spørgeguide vedr. administrative konsekvenser for kommunerne 1. Generelt om organisering og mødefrekvens 1.1. Organisering Antal niveauer ((fx HovedMED, SektorMED og LokalMED) og antal udvalg på de enkelte niveauer Antal enheder, hvor MED implementeres på personalemøder Så vidt vi har forstået, er jeres MED-system organiseret i x niveauer, og der er x udvalg på de enkelte niveauer. Er det korrekt? Implementeres MED på nogle områder/arbejdspladser på personalemøder? hvis ja hvilke? 1.2. Mødefrekvens Mødefrekvensen for de enkelte udvalg Hvor mange gange om året afholdes der møder i de enkelte udvalg? 2. Det praktiske omkring møderne 2.1. Det praktiske forud for møderne (først HMED - dernæst SMED) Arrangering af møder Udarbejdelse af dagsordener (Kun administrative opgaver/tid vedr. selve udarbejdelsen af dagsorden, opgaver vedr. bilag m.v. til de enkelte dagsordenspunkter indgår under 3 Temaer i arbejdet ) Hvilke opgaver har I før møderne? Hvad gør I konkret og hvor lang tid bruger I på dette? Det praktiske forud for mødet er fx: Booking af lokaler mv. Indkaldelse af medlemmer Indhentning af punkter til dagsorden Udformning af dagsorden Udsendelse af dagsordener Information om dagsorden 2.2. Det praktiske efter møderne Referater Personaleblad Hvilke opgaver har I efter møderne? Hvad gør I konkret og hvor lang tid bruger I på dette? 3

4 /intranet Det praktiske efter møderne er fx: Opslagstavle Udarbejdelse af referater Information over Opslag på intranettet Fysiske opslag Skrive, indsamle, redigere, opsætte indlæg, der omhandler MED-arbejdet. Generel opfølgning på mødet 3. Temaer i arbejdet 3.1. Budget Aftale procedureretningslinjer for drøftelse af budgettet ( 8 stk. 3.1.) HMED mødes normalt en gang om året med kommunes politiske ledelse mhb. på drøftelse af del af budgetbehandling. (HMED) ( 9 stk 3) Ledelsen skal redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Er der udformet retningslinjer for drøftelse af budgettet? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Mødes HMED med kommunes politiske ledelse i forbindelse med budgetprocessen? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det?(der spørges kun til ekstra administrative opgaver i forbindelse hermed. Tid til udarbejdelse af fx bilag, præsentationer m.v. som også anvendes i andre sammenhæng fx til et budgetseminar, skal ikke medtages) Er der andre MED-udvalg, som mødes med den politiske ledelse i forbindelse med budgetprocessen? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Arbejder MED-udvalgene på andre måder med budgettet (i forbindelse med budgetprocessen) hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Redegør ledelsen for det vedtagne budgets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold på MED-udvalgsmøderne? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I 4

5 konkret og hvor lang tid tager det? Administrative opgaver kan fx være Arrangere møde med det politiske niveau Rådgivning Høringer 3.2. Økonomi i øvrigt Fremgår af det fremsendte materiale fra kommunerne, at flere MEDudvalg løbende bliver orienteret om økonomiske forhold fx regnskab, budgetopfølgninger m.v. Arbejder MED-udvalgene derudover med økonomi fx budgetopfølgninger, regnskab m.v.? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? 3.3. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter (omstilling, udbud og udlicitering) Medarbejdernes synspunkter og forslag bør indgå i den sagsfremstilling, der danner grundlag for kommunes behandling af omstillingsprojekter i udvalg og byråd. Udvalget skal inddrages løbende i en omstillingsproces. ( 7 stk. 5 og 6) ( 8 stk. 3. 4) (Bilag 4) Alle relevante skal inddrages i drøftelserne både direkte og indirekte berørte medarbejdere Projektgruppen bør gennemgå alle relevante forhold omkring institutions egen opgaveløsning Følgende forhold bør indgå i drøftelserne: Tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne, herunder beskrivelse af den nuværende opgaveløsning og evt. fastlagte målsætninger herfor Økonomi herunder omkostninger ved nuværende og fremtidig ER der udformet retningslinjer for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med større rationaliserings- og omstillingsprojekter (fx organisatoriske ændringer, udbud og udliciteringer) - hvis ja, hvilke opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? (OBS kun ekstra administrative opgaver herved) Ekstra tid til sagsfremstillilng Inddragelse af udvalget og alle relevante medarbejdere Udarbejdelse af materiale i forbindelse med projektgruppens gennemgang af institutionens egen opgaveløsning Økonomiske beregninger Input til drøftelser af personale forhold herunder uddannelsesbehov 5

6 opgavevaretagelse og følgeomkostinger Personalebehov herunder personalets forhold i forbindelse med eventuel overgang til anden/privat arbejdsgiver Uddannelsesbehov og - krav til berørte medarbejdere Arbejdsmiljøforhold Teknik herunder inddragelse af ekstern bistand Efter beslutning om omstilling: Betydning af eventuel jobgaranti ordninger Generelle og lokale bestemmelser af betydning for området Konsekvenser i fht. retningslinjer Rammer for opfølgning Kravspecifikation i udbudsmaterialet Betingelser for og tilrettelæggelse af udarbejdelsen af kontroltilbud Personalets løn, arbejds -og ansættelsesforhold i forbindelse med udlicitering Kontrakt og ansættelsesvilkår ved den fremtidige opgavevaretagelse Konsekvenser hvis opgaven efter udbud skal varetages af kommunen Trivselsmålinger Udarbejde retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Input om arbejdsmiljø Input om jobgaranti Input om påvirkning af lokale og generelle bestemmelser herunder retningslinjer Ekstra arbejde i fbm udbudsmaterialet Ekstra arbejde i fbm kontrolbud Ekstra arbejde i fbm Personalets løn, arbejds- og personaleforhold Er der udformet retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med trivselsmålinger? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? (OBS kun trivselsmålinger ikke APV generelt) Gennemføre trivselsmålinger 6

7 Opfølgning på trivselsmålinger 3.5. Sygefravær, forebygge stress, forebygge vold, mobning og chikane samt sundhedsfremmeinitiativer Udarbejde retningslinjer for sygefraværssamtaler (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Retningslinjer for årlig fremlæggelse af sygefraværsstatistik (LMED) (Aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Retnings linjer for arbejdspladsen samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress, samt jævnlig gennemgang af samme for at sikre, at de er gode nok (HMED) (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne)(evt. LMED afhænger af HMED beslutning) Retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane, samt jævnlig gennemgang af samme for at sikre, at de er gode nok (HMED) (Aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) )(Evt. LMED afhænger af HMED beslutning) Udarbejde retningslinjer vedr. konkrete sundhedsfremmeinitiativer. Konkrete sundhedsfremme initiativer, som skal evalueres med passende mellemrum (HMED) (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Er der udformet retningslinjer for sygefraværssamtaler? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Har MED-udvalgene udarbejdet retningslinjer for årlig fremlæggelse af sygefraværsstatistik? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med sygefravær (sygefraværsstatistik)? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Er der udformet retningslinjer for indsatsen for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene temaet arbejdsbetinget stress? - hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Er der udformet retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene temaet vold, mobning og chikane? - hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Er der udformet retningslinjer vedr. konkrete sundhedsfremmeinitiativer? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? 7

8 Arbejder MED-udvalgene temaet sundhedsfremmeinitiativer? - hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Administrative konsekvenser kan fx være Høringer Rådgivning Evalueringer af sundhedsfremmeinitiativer Opfølgning på retningslinjer om arbejdsbetinget stress Opfølgning på retningslinjer om vold, mobning og chikan Ekstern kommunikation særligt knyttet til arbejdsmiljø 3.6. Efter- og videreuddannelse af medarbejdere Udformning af retningslinjer om efter- og videreuddannelse af medarbejdere ( 8 stk 3 3) Årlig drøftelse af kommunes politik på kompetenceudviklingsområdet. (HMED)(Aftale om kompetenceudvikling) Drøfte de overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen. Drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling. Drøfte hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres. (LMED) (Aftale om kompetenceudvikling) Er der udformet retningslinjer om efter- og videreuddannelse af medarbejdere? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med kompetenceudviklingsindsatsen? (fx HMED drøftelse af kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet, fx LMED mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen m.v.)- hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? 8

9 3.7. MUS (Medarbejder Udviklings Samtaler) Regelmæssig evaluering af brugen af MUS (Aftale om kompetenceudvikling) ( 9 stk. 2,6) Arbejder MED-udvalgene med evaluering af MUS? hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Gennemføre evaluering af brugen af MUS 3.8. Social kapitel Udformning af retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige og drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for øvrige ansatte (Rammeaftale om social kapitel) (Evt. LMED) Arbejder HMED / MED-udvalgene med social kapitel (f.eks. beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige og integrations- og oplæringsstillinger)? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Hovedudvalget skal årligt drøfte socialt kapitel (HMED) (Rammeaftale om socialt kapitel) Fastlæggelse af retningslinjer om integration og oplæringsstillinger (Aftale om integrations- og oplæringsstillinger)(evt. LMED) Udarbejde årlig skriftlig opfølgning på social kapital 3.9. Personalepolitik Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse at kommunes personalepolitik, herunder ligestillingspolitik ( 8 stk3. 2) Er der udformet retningslinjer for drøftelse af kommunes personalepolitik, herunder ligestillingspolitik - hvis ja, hvilke opgaver havde I? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? 9

10 Kan inddrage andre emner f.eks. kommunes overordnede lønpolitik, tele og hjemmearbejde (Rammeaftale om Tele- og hjemmearbejder) Drøftelse af kommunens seniorindsats - Evt retningslinjer for indholdet af seniorsamtaler (Rammeaftale for seniorpolitik) Principper for TR s vilkår (TR-vilkårs protokollatet) Arbejder MED-udvalgene løbende med kommunes personalepolitik? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Arbejder HMED med kommunens seniorindsats (fx retningslinjer for indhold af senioraftaler) hvis ja, hvilke opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Opfølgning og evaluering af kommunes personale politik Øvrige temaer Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. ( 8 stk.1) Arbejder MED-udvalgene med øvrige temaer, som vi ikke har spurgt ind til? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Har MED-udvalgene arbejdet med øvrige retningslinjer - andre end dem, der allerede er drøftet? - hvis ja, hvilke opgaver havde I? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? 4 Øvrige generelle emner, som håndteres i MED-systemet Arbejder MED-udvalgene (især HMED) løbende med evaluering og udvikling af retningslinjerne? (fx efter en fast cyklus / årshjul) eller revideres retningslinjerne ad hoc (efter behov) hvis ja, hvor ofte er dette Gensidig informationspligt Gensidig informationspligt ( 6 og 7) Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Hvordan håndteres informationspligten i praksis (udover ovenstående)? Hvad gør I konkret i forbindelse hermed og hvor lang tid tager dette? 10

11 4.2. Særligt for Hovedudvalget 4.3. Uddannelse af medlemmerne trufne beslutninger i kommunalbestyrelsen ( 7 stk. 3) Reglerne om information og drøftelse: a. Forventet udvikling vedr. aktiviteter og den økonomiske situation b. Forventet udvikling mht. beskæftigelse c. Betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforhold herunder virksomhedsoverdragelse ( 7 stk. 4) Forhandle og indgå aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri ( 9 stk.1) Vejlede og fortolke den lokale aftale, og behandle uoverensstemmelser herom. ( 9 stk. 2) Vejlede øvrige MED-udvalg i kommunen. Evt. indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen mv. for de centrale forhandlingsparter. ( 9 stk. 2, 5) Administration af uddannelsen herunder klippekort ordningen Udviklingen af egne kurser (Bilag 11) HMED skal vejlede og fortolke den lokale aftale og behandle uoverensstemmelser - vejlede øvrige MED-udvalg i kommunen er der eksempler på, at HMED har arbejdet med dette det sidste år? hvis ja, hvilke opgaver havde I? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Uddannelse af MED-udvalgenes medlemmer hvordan håndteres dette? og hvilke opgaver har I i forbindelse med dette? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Udvikling af egne kurser Administration af MED-uddannelse herunder klippekortordningen 4.4. Seminar/ad hoc udvalg Der er nogle kommuner, som fx afholder seminarer for MED-udvalgene anvender I dette? hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse med dette? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? (OBS skal være ekstra i forhold til allerede drøftede emner) 11

12 Der er kommuner, som anvender ad hoc arbejdsgrupper i forbindelse med arbejdet med forskellige temaer og retningslinjer anvender I dette? og indgår det administrative tidsforbrug til dette arbejde i foregående vurderinger? 4.5. Andre emner? Arbejder MED-udvalgene med andre emner, som vi ikke har spurgt ind til? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? 5. Afsluttende spørgsmål 5.1. God administrativ praksis 5.2. Mindre god administrativ praksis Hvilke administrative procedurer m.v. syntes I fungerer rigtig godt? Hvilke administrative procedurer m.v. syntes I fungerer mindre godt (dårligt)? 5.3. Rammeaftalerne Har I forslag til, hvordan man kan forenkle rammeaftalerne (uden, at det går ud over intentionerne med rammeaftalerne)? Forslag til, hvor man med fordel kan ændre rammeaftalerne? 5.4. Timetal medarbejderrepræsentanter Er der aftalt et fast timetal, som de enkelte medarbejderrepræsentanter kan anvende på MED-arbejdet? 5.5. Glemt noget? Er der afslutningsvis noget I ønsker at tilføje? Noget vi ikke har fået spurgt til? 12

13 13

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere