I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet."

Transkript

1 Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering. En VAKKS-undersøgelse skal analysere en regelændring med det formål at belyse de forventede administrative konsekvenser, konsekvenser for det kommunale selvstyre samt at finde forslag til regelforenklinger og andre initiativer, der kan lette de administrative konsekvenser for kommunerne. I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Undersøgelsen Med VAKKS-metoden indsamler man data gennem interview med personer, der gennemfører de administrative aktiviteter i seks kommuner. Her har vi udvalgt seks kommuner, der varierer i størrelse og i MED-struktur. Vi har i de seks kommuner gennemført fokusgruppeinterview med personer, der laver administrative opgaver for MED-systemet. I interviewene er informanterne blevet bedt om at angive deres estimerede tidsforbrug til forskellige administrative aktiviteter omkring MED-systemet. Vi har gennemført fokusgruppeinterview med personer, der betjener henholdsvis det lokale niveau, og de øvre niveauer i MED-systemet. Vi har tilstræbt at tale med personer fra det lokale niveau fra henholdsvis en skole, et plejecenter, en børnehave, miljø og teknik og administration. Men i ingen kommuner har vi talt med repræsentanter fra alle områderne. I en af kommunerne lykkedes det ikke at gennemføre interviewet med det lokale niveau. I slutningen af bilaget vises spørgeguiden, som har været udgangspunktet for interviewene. I udformningen af spørgeguiden har vi taget udgangspunkt i en bruttoliste over de administrative aktiviteter, vi kunne forestille os, der var knyttet til MED-udvalgenes arbejde. Men vi har i alle interview spurgt, om der har været andre aktiviteter. 1

2 Opregning af estimater Informanternes estimater er i første omgang opregnet til et samlet tal for kommunen. Det vil sige, at det gennemsnitlige tidsforbrug for informanterne på det lokale niveau er ganget op med antal lokale udvalg i kommunen. Det gennemsnitlige tidsforbrug for informanterne på mellemliggende niveau er ganget op med antallet af mellemliggende MED-udvalg i kommunen. Disse tal er lagt sammen med tallene fra kommunens hovedudvalg. Denne øvelse er gentaget for alle seks kommuner. Dernæst er der fundet et gennemsnit for de seks kommuner, som er ganget med 92. Dermed fremkommer der et landstal for de kommuner, som har en MED-aftale. Denne opregningsmetode giver nogen usikkerhed, da estimaterne fra en relativ lille andel informanter opregnes til at gælde for hele kommunen. Dette er særligt fremherskende i forhold til de lokale udvalg, hvor der i den enkelte kommune er mange udvalg. I undersøgelsen er der mellem 60 og 170 lokale udvalg. Afgrænsning af undersøgelsen Undersøgelsen har været afgrænset således, at vi ikke har set på den administrative tid, der har været brugt i etableringen af MED-systemerne. Fokus har været på driften af MED-systemerne. Vi har heller ikke inddraget den tid, som MED-repræsentanterne bruger på deres MED-arbejde. Den del af ressourceforbruget er dækket andet steds i undersøgelsen. Det skal dog bemærkes, at nogle af interviewpersonerne på det lokale niveau har været ledere, da det ofte er dem, der varetager det administrative arbejde omkring MED. Det har i nogen situationer været vanskeligt for disse ledere at afgrænse de administrative aktiviteter fra arbejdet som MED-repræsentant og fra de almindelige ledelsesopgaver. Vi har heller ikke set på den tid, som medarbejdere, der ikke er MED-repræsentanter, bruger på at sætte sig ind i materiale fra MED-systemet, få information mv. 2

3 Nr. Emne Aftalegrundlag og bemærkninger hertil Spørgeguide vedr. administrative konsekvenser for kommunerne 1. Generelt om organisering og mødefrekvens 1.1. Organisering Antal niveauer ((fx HovedMED, SektorMED og LokalMED) og antal udvalg på de enkelte niveauer Antal enheder, hvor MED implementeres på personalemøder Så vidt vi har forstået, er jeres MED-system organiseret i x niveauer, og der er x udvalg på de enkelte niveauer. Er det korrekt? Implementeres MED på nogle områder/arbejdspladser på personalemøder? hvis ja hvilke? 1.2. Mødefrekvens Mødefrekvensen for de enkelte udvalg Hvor mange gange om året afholdes der møder i de enkelte udvalg? 2. Det praktiske omkring møderne 2.1. Det praktiske forud for møderne (først HMED - dernæst SMED) Arrangering af møder Udarbejdelse af dagsordener (Kun administrative opgaver/tid vedr. selve udarbejdelsen af dagsorden, opgaver vedr. bilag m.v. til de enkelte dagsordenspunkter indgår under 3 Temaer i arbejdet ) Hvilke opgaver har I før møderne? Hvad gør I konkret og hvor lang tid bruger I på dette? Det praktiske forud for mødet er fx: Booking af lokaler mv. Indkaldelse af medlemmer Indhentning af punkter til dagsorden Udformning af dagsorden Udsendelse af dagsordener Information om dagsorden 2.2. Det praktiske efter møderne Referater Personaleblad Hvilke opgaver har I efter møderne? Hvad gør I konkret og hvor lang tid bruger I på dette? 3

4 /intranet Det praktiske efter møderne er fx: Opslagstavle Udarbejdelse af referater Information over Opslag på intranettet Fysiske opslag Skrive, indsamle, redigere, opsætte indlæg, der omhandler MED-arbejdet. Generel opfølgning på mødet 3. Temaer i arbejdet 3.1. Budget Aftale procedureretningslinjer for drøftelse af budgettet ( 8 stk. 3.1.) HMED mødes normalt en gang om året med kommunes politiske ledelse mhb. på drøftelse af del af budgetbehandling. (HMED) ( 9 stk 3) Ledelsen skal redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Er der udformet retningslinjer for drøftelse af budgettet? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Mødes HMED med kommunes politiske ledelse i forbindelse med budgetprocessen? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det?(der spørges kun til ekstra administrative opgaver i forbindelse hermed. Tid til udarbejdelse af fx bilag, præsentationer m.v. som også anvendes i andre sammenhæng fx til et budgetseminar, skal ikke medtages) Er der andre MED-udvalg, som mødes med den politiske ledelse i forbindelse med budgetprocessen? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Arbejder MED-udvalgene på andre måder med budgettet (i forbindelse med budgetprocessen) hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Redegør ledelsen for det vedtagne budgets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold på MED-udvalgsmøderne? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I 4

5 konkret og hvor lang tid tager det? Administrative opgaver kan fx være Arrangere møde med det politiske niveau Rådgivning Høringer 3.2. Økonomi i øvrigt Fremgår af det fremsendte materiale fra kommunerne, at flere MEDudvalg løbende bliver orienteret om økonomiske forhold fx regnskab, budgetopfølgninger m.v. Arbejder MED-udvalgene derudover med økonomi fx budgetopfølgninger, regnskab m.v.? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? 3.3. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter (omstilling, udbud og udlicitering) Medarbejdernes synspunkter og forslag bør indgå i den sagsfremstilling, der danner grundlag for kommunes behandling af omstillingsprojekter i udvalg og byråd. Udvalget skal inddrages løbende i en omstillingsproces. ( 7 stk. 5 og 6) ( 8 stk. 3. 4) (Bilag 4) Alle relevante skal inddrages i drøftelserne både direkte og indirekte berørte medarbejdere Projektgruppen bør gennemgå alle relevante forhold omkring institutions egen opgaveløsning Følgende forhold bør indgå i drøftelserne: Tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne, herunder beskrivelse af den nuværende opgaveløsning og evt. fastlagte målsætninger herfor Økonomi herunder omkostninger ved nuværende og fremtidig ER der udformet retningslinjer for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med større rationaliserings- og omstillingsprojekter (fx organisatoriske ændringer, udbud og udliciteringer) - hvis ja, hvilke opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? (OBS kun ekstra administrative opgaver herved) Ekstra tid til sagsfremstillilng Inddragelse af udvalget og alle relevante medarbejdere Udarbejdelse af materiale i forbindelse med projektgruppens gennemgang af institutionens egen opgaveløsning Økonomiske beregninger Input til drøftelser af personale forhold herunder uddannelsesbehov 5

6 opgavevaretagelse og følgeomkostinger Personalebehov herunder personalets forhold i forbindelse med eventuel overgang til anden/privat arbejdsgiver Uddannelsesbehov og - krav til berørte medarbejdere Arbejdsmiljøforhold Teknik herunder inddragelse af ekstern bistand Efter beslutning om omstilling: Betydning af eventuel jobgaranti ordninger Generelle og lokale bestemmelser af betydning for området Konsekvenser i fht. retningslinjer Rammer for opfølgning Kravspecifikation i udbudsmaterialet Betingelser for og tilrettelæggelse af udarbejdelsen af kontroltilbud Personalets løn, arbejds -og ansættelsesforhold i forbindelse med udlicitering Kontrakt og ansættelsesvilkår ved den fremtidige opgavevaretagelse Konsekvenser hvis opgaven efter udbud skal varetages af kommunen Trivselsmålinger Udarbejde retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Input om arbejdsmiljø Input om jobgaranti Input om påvirkning af lokale og generelle bestemmelser herunder retningslinjer Ekstra arbejde i fbm udbudsmaterialet Ekstra arbejde i fbm kontrolbud Ekstra arbejde i fbm Personalets løn, arbejds- og personaleforhold Er der udformet retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med trivselsmålinger? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? (OBS kun trivselsmålinger ikke APV generelt) Gennemføre trivselsmålinger 6

7 Opfølgning på trivselsmålinger 3.5. Sygefravær, forebygge stress, forebygge vold, mobning og chikane samt sundhedsfremmeinitiativer Udarbejde retningslinjer for sygefraværssamtaler (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Retningslinjer for årlig fremlæggelse af sygefraværsstatistik (LMED) (Aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Retnings linjer for arbejdspladsen samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress, samt jævnlig gennemgang af samme for at sikre, at de er gode nok (HMED) (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne)(evt. LMED afhænger af HMED beslutning) Retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane, samt jævnlig gennemgang af samme for at sikre, at de er gode nok (HMED) (Aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) )(Evt. LMED afhænger af HMED beslutning) Udarbejde retningslinjer vedr. konkrete sundhedsfremmeinitiativer. Konkrete sundhedsfremme initiativer, som skal evalueres med passende mellemrum (HMED) (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Er der udformet retningslinjer for sygefraværssamtaler? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Har MED-udvalgene udarbejdet retningslinjer for årlig fremlæggelse af sygefraværsstatistik? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med sygefravær (sygefraværsstatistik)? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Er der udformet retningslinjer for indsatsen for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene temaet arbejdsbetinget stress? - hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Er der udformet retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene temaet vold, mobning og chikane? - hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Er der udformet retningslinjer vedr. konkrete sundhedsfremmeinitiativer? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? 7

8 Arbejder MED-udvalgene temaet sundhedsfremmeinitiativer? - hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Administrative konsekvenser kan fx være Høringer Rådgivning Evalueringer af sundhedsfremmeinitiativer Opfølgning på retningslinjer om arbejdsbetinget stress Opfølgning på retningslinjer om vold, mobning og chikan Ekstern kommunikation særligt knyttet til arbejdsmiljø 3.6. Efter- og videreuddannelse af medarbejdere Udformning af retningslinjer om efter- og videreuddannelse af medarbejdere ( 8 stk 3 3) Årlig drøftelse af kommunes politik på kompetenceudviklingsområdet. (HMED)(Aftale om kompetenceudvikling) Drøfte de overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen. Drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling. Drøfte hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres. (LMED) (Aftale om kompetenceudvikling) Er der udformet retningslinjer om efter- og videreuddannelse af medarbejdere? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med kompetenceudviklingsindsatsen? (fx HMED drøftelse af kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet, fx LMED mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen m.v.)- hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? 8

9 3.7. MUS (Medarbejder Udviklings Samtaler) Regelmæssig evaluering af brugen af MUS (Aftale om kompetenceudvikling) ( 9 stk. 2,6) Arbejder MED-udvalgene med evaluering af MUS? hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Gennemføre evaluering af brugen af MUS 3.8. Social kapitel Udformning af retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige og drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for øvrige ansatte (Rammeaftale om social kapitel) (Evt. LMED) Arbejder HMED / MED-udvalgene med social kapitel (f.eks. beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige og integrations- og oplæringsstillinger)? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Hovedudvalget skal årligt drøfte socialt kapitel (HMED) (Rammeaftale om socialt kapitel) Fastlæggelse af retningslinjer om integration og oplæringsstillinger (Aftale om integrations- og oplæringsstillinger)(evt. LMED) Udarbejde årlig skriftlig opfølgning på social kapital 3.9. Personalepolitik Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse at kommunes personalepolitik, herunder ligestillingspolitik ( 8 stk3. 2) Er der udformet retningslinjer for drøftelse af kommunes personalepolitik, herunder ligestillingspolitik - hvis ja, hvilke opgaver havde I? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? 9

10 Kan inddrage andre emner f.eks. kommunes overordnede lønpolitik, tele og hjemmearbejde (Rammeaftale om Tele- og hjemmearbejder) Drøftelse af kommunens seniorindsats - Evt retningslinjer for indholdet af seniorsamtaler (Rammeaftale for seniorpolitik) Principper for TR s vilkår (TR-vilkårs protokollatet) Arbejder MED-udvalgene løbende med kommunes personalepolitik? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Arbejder HMED med kommunens seniorindsats (fx retningslinjer for indhold af senioraftaler) hvis ja, hvilke opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Opfølgning og evaluering af kommunes personale politik Øvrige temaer Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. ( 8 stk.1) Arbejder MED-udvalgene med øvrige temaer, som vi ikke har spurgt ind til? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Har MED-udvalgene arbejdet med øvrige retningslinjer - andre end dem, der allerede er drøftet? - hvis ja, hvilke opgaver havde I? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? 4 Øvrige generelle emner, som håndteres i MED-systemet Arbejder MED-udvalgene (især HMED) løbende med evaluering og udvikling af retningslinjerne? (fx efter en fast cyklus / årshjul) eller revideres retningslinjerne ad hoc (efter behov) hvis ja, hvor ofte er dette Gensidig informationspligt Gensidig informationspligt ( 6 og 7) Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Hvordan håndteres informationspligten i praksis (udover ovenstående)? Hvad gør I konkret i forbindelse hermed og hvor lang tid tager dette? 10

11 4.2. Særligt for Hovedudvalget 4.3. Uddannelse af medlemmerne trufne beslutninger i kommunalbestyrelsen ( 7 stk. 3) Reglerne om information og drøftelse: a. Forventet udvikling vedr. aktiviteter og den økonomiske situation b. Forventet udvikling mht. beskæftigelse c. Betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforhold herunder virksomhedsoverdragelse ( 7 stk. 4) Forhandle og indgå aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri ( 9 stk.1) Vejlede og fortolke den lokale aftale, og behandle uoverensstemmelser herom. ( 9 stk. 2) Vejlede øvrige MED-udvalg i kommunen. Evt. indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen mv. for de centrale forhandlingsparter. ( 9 stk. 2, 5) Administration af uddannelsen herunder klippekort ordningen Udviklingen af egne kurser (Bilag 11) HMED skal vejlede og fortolke den lokale aftale og behandle uoverensstemmelser - vejlede øvrige MED-udvalg i kommunen er der eksempler på, at HMED har arbejdet med dette det sidste år? hvis ja, hvilke opgaver havde I? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Uddannelse af MED-udvalgenes medlemmer hvordan håndteres dette? og hvilke opgaver har I i forbindelse med dette? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Udvikling af egne kurser Administration af MED-uddannelse herunder klippekortordningen 4.4. Seminar/ad hoc udvalg Der er nogle kommuner, som fx afholder seminarer for MED-udvalgene anvender I dette? hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse med dette? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? (OBS skal være ekstra i forhold til allerede drøftede emner) 11

12 Der er kommuner, som anvender ad hoc arbejdsgrupper i forbindelse med arbejdet med forskellige temaer og retningslinjer anvender I dette? og indgår det administrative tidsforbrug til dette arbejde i foregående vurderinger? 4.5. Andre emner? Arbejder MED-udvalgene med andre emner, som vi ikke har spurgt ind til? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? 5. Afsluttende spørgsmål 5.1. God administrativ praksis 5.2. Mindre god administrativ praksis Hvilke administrative procedurer m.v. syntes I fungerer rigtig godt? Hvilke administrative procedurer m.v. syntes I fungerer mindre godt (dårligt)? 5.3. Rammeaftalerne Har I forslag til, hvordan man kan forenkle rammeaftalerne (uden, at det går ud over intentionerne med rammeaftalerne)? Forslag til, hvor man med fordel kan ændre rammeaftalerne? 5.4. Timetal medarbejderrepræsentanter Er der aftalt et fast timetal, som de enkelte medarbejderrepræsentanter kan anvende på MED-arbejdet? 5.5. Glemt noget? Er der afslutningsvis noget I ønsker at tilføje? Noget vi ikke har fået spurgt til? 12

13 13

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Referat. A. Beslutningspunkter

Referat. A. Beslutningspunkter Forum: MED udvalgsmøde for plejeboligområdet Tid: Torsdag den 19. marts 2015 kl. 08.00 15.30 Formøde for medarbejderne kl. 08.00-09.00 Herefter rundvisning i det nye sundhedshus Hvor Gitte C og Dorthe

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013

gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 indhold Lokalaftale om MED....................................... 3 Bilag 1: Selvejende institutioner der er omfattet af MED-aftalen...........................................

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune of 9 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet

Læs mere

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur.

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Hvor der er særlige forhold, der gør sig gældende, er der stadig

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Analyse af lokale MED-aftaler

Analyse af lokale MED-aftaler Analyse af lokale MED-aftaler KL og KTO/Sundhedskartellet /September 2007 1 Indledning...3 Metode...4 Undersøgelsens resultater...5 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v...7 1. Område... 7 2. Formål...

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg Udbudsbilag D Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade-

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Kerneopgaven og MED-udvalget

Kerneopgaven og MED-udvalget Kerneopgaven og MED-udvalget - Kunsten at invitere FTF og OAO MED-camp 2013 9. og 10. december 2013 var 50 Hovedudvalgsmedlemmer fra 15 kommuner og regioner samlet i Middelfart. De kom fra FTF, OAO og

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Lokalaftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Helsingør Kommune

Lokalaftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Helsingør Kommune okalaftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Helsingør Kommune N D H O D S F O R T E N E S E ndledning... 2 KPTE : RMMEFTENS OMRÅDE, FORMÅ MV... 2 Område... 2 2 Formål... 2 3 Form, struktur og opgaver...

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Side 1 Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne KL Sundhedskartellet 1. Aftalens onaråde 3 2. Aftalens formål 3 3. Trivselsmålinger 3 4. Sundhedsfremmeordning 3 5. Pligt til redegørelse om sammenhæng

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Fælles personalepolitik

Fælles personalepolitik Fælles personalepolitik MED-Hovedudvalget 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bornholms Regionskommunes værdigrundlag... 2 Den fælles personalepolitik i Bornholms Regionskommune... 3 Alkohol

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspl adserne Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne ejledning il aftalen Redaktionsgruppe: Kira Lindeskov, KL Lone Trudsø,

Læs mere