I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet."

Transkript

1 Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering. En VAKKS-undersøgelse skal analysere en regelændring med det formål at belyse de forventede administrative konsekvenser, konsekvenser for det kommunale selvstyre samt at finde forslag til regelforenklinger og andre initiativer, der kan lette de administrative konsekvenser for kommunerne. I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Undersøgelsen Med VAKKS-metoden indsamler man data gennem interview med personer, der gennemfører de administrative aktiviteter i seks kommuner. Her har vi udvalgt seks kommuner, der varierer i størrelse og i MED-struktur. Vi har i de seks kommuner gennemført fokusgruppeinterview med personer, der laver administrative opgaver for MED-systemet. I interviewene er informanterne blevet bedt om at angive deres estimerede tidsforbrug til forskellige administrative aktiviteter omkring MED-systemet. Vi har gennemført fokusgruppeinterview med personer, der betjener henholdsvis det lokale niveau, og de øvre niveauer i MED-systemet. Vi har tilstræbt at tale med personer fra det lokale niveau fra henholdsvis en skole, et plejecenter, en børnehave, miljø og teknik og administration. Men i ingen kommuner har vi talt med repræsentanter fra alle områderne. I en af kommunerne lykkedes det ikke at gennemføre interviewet med det lokale niveau. I slutningen af bilaget vises spørgeguiden, som har været udgangspunktet for interviewene. I udformningen af spørgeguiden har vi taget udgangspunkt i en bruttoliste over de administrative aktiviteter, vi kunne forestille os, der var knyttet til MED-udvalgenes arbejde. Men vi har i alle interview spurgt, om der har været andre aktiviteter. 1

2 Opregning af estimater Informanternes estimater er i første omgang opregnet til et samlet tal for kommunen. Det vil sige, at det gennemsnitlige tidsforbrug for informanterne på det lokale niveau er ganget op med antal lokale udvalg i kommunen. Det gennemsnitlige tidsforbrug for informanterne på mellemliggende niveau er ganget op med antallet af mellemliggende MED-udvalg i kommunen. Disse tal er lagt sammen med tallene fra kommunens hovedudvalg. Denne øvelse er gentaget for alle seks kommuner. Dernæst er der fundet et gennemsnit for de seks kommuner, som er ganget med 92. Dermed fremkommer der et landstal for de kommuner, som har en MED-aftale. Denne opregningsmetode giver nogen usikkerhed, da estimaterne fra en relativ lille andel informanter opregnes til at gælde for hele kommunen. Dette er særligt fremherskende i forhold til de lokale udvalg, hvor der i den enkelte kommune er mange udvalg. I undersøgelsen er der mellem 60 og 170 lokale udvalg. Afgrænsning af undersøgelsen Undersøgelsen har været afgrænset således, at vi ikke har set på den administrative tid, der har været brugt i etableringen af MED-systemerne. Fokus har været på driften af MED-systemerne. Vi har heller ikke inddraget den tid, som MED-repræsentanterne bruger på deres MED-arbejde. Den del af ressourceforbruget er dækket andet steds i undersøgelsen. Det skal dog bemærkes, at nogle af interviewpersonerne på det lokale niveau har været ledere, da det ofte er dem, der varetager det administrative arbejde omkring MED. Det har i nogen situationer været vanskeligt for disse ledere at afgrænse de administrative aktiviteter fra arbejdet som MED-repræsentant og fra de almindelige ledelsesopgaver. Vi har heller ikke set på den tid, som medarbejdere, der ikke er MED-repræsentanter, bruger på at sætte sig ind i materiale fra MED-systemet, få information mv. 2

3 Nr. Emne Aftalegrundlag og bemærkninger hertil Spørgeguide vedr. administrative konsekvenser for kommunerne 1. Generelt om organisering og mødefrekvens 1.1. Organisering Antal niveauer ((fx HovedMED, SektorMED og LokalMED) og antal udvalg på de enkelte niveauer Antal enheder, hvor MED implementeres på personalemøder Så vidt vi har forstået, er jeres MED-system organiseret i x niveauer, og der er x udvalg på de enkelte niveauer. Er det korrekt? Implementeres MED på nogle områder/arbejdspladser på personalemøder? hvis ja hvilke? 1.2. Mødefrekvens Mødefrekvensen for de enkelte udvalg Hvor mange gange om året afholdes der møder i de enkelte udvalg? 2. Det praktiske omkring møderne 2.1. Det praktiske forud for møderne (først HMED - dernæst SMED) Arrangering af møder Udarbejdelse af dagsordener (Kun administrative opgaver/tid vedr. selve udarbejdelsen af dagsorden, opgaver vedr. bilag m.v. til de enkelte dagsordenspunkter indgår under 3 Temaer i arbejdet ) Hvilke opgaver har I før møderne? Hvad gør I konkret og hvor lang tid bruger I på dette? Det praktiske forud for mødet er fx: Booking af lokaler mv. Indkaldelse af medlemmer Indhentning af punkter til dagsorden Udformning af dagsorden Udsendelse af dagsordener Information om dagsorden 2.2. Det praktiske efter møderne Referater Personaleblad Hvilke opgaver har I efter møderne? Hvad gør I konkret og hvor lang tid bruger I på dette? 3

4 /intranet Det praktiske efter møderne er fx: Opslagstavle Udarbejdelse af referater Information over Opslag på intranettet Fysiske opslag Skrive, indsamle, redigere, opsætte indlæg, der omhandler MED-arbejdet. Generel opfølgning på mødet 3. Temaer i arbejdet 3.1. Budget Aftale procedureretningslinjer for drøftelse af budgettet ( 8 stk. 3.1.) HMED mødes normalt en gang om året med kommunes politiske ledelse mhb. på drøftelse af del af budgetbehandling. (HMED) ( 9 stk 3) Ledelsen skal redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Er der udformet retningslinjer for drøftelse af budgettet? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Mødes HMED med kommunes politiske ledelse i forbindelse med budgetprocessen? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det?(der spørges kun til ekstra administrative opgaver i forbindelse hermed. Tid til udarbejdelse af fx bilag, præsentationer m.v. som også anvendes i andre sammenhæng fx til et budgetseminar, skal ikke medtages) Er der andre MED-udvalg, som mødes med den politiske ledelse i forbindelse med budgetprocessen? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Arbejder MED-udvalgene på andre måder med budgettet (i forbindelse med budgetprocessen) hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Redegør ledelsen for det vedtagne budgets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold på MED-udvalgsmøderne? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I 4

5 konkret og hvor lang tid tager det? Administrative opgaver kan fx være Arrangere møde med det politiske niveau Rådgivning Høringer 3.2. Økonomi i øvrigt Fremgår af det fremsendte materiale fra kommunerne, at flere MEDudvalg løbende bliver orienteret om økonomiske forhold fx regnskab, budgetopfølgninger m.v. Arbejder MED-udvalgene derudover med økonomi fx budgetopfølgninger, regnskab m.v.? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? 3.3. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter (omstilling, udbud og udlicitering) Medarbejdernes synspunkter og forslag bør indgå i den sagsfremstilling, der danner grundlag for kommunes behandling af omstillingsprojekter i udvalg og byråd. Udvalget skal inddrages løbende i en omstillingsproces. ( 7 stk. 5 og 6) ( 8 stk. 3. 4) (Bilag 4) Alle relevante skal inddrages i drøftelserne både direkte og indirekte berørte medarbejdere Projektgruppen bør gennemgå alle relevante forhold omkring institutions egen opgaveløsning Følgende forhold bør indgå i drøftelserne: Tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne, herunder beskrivelse af den nuværende opgaveløsning og evt. fastlagte målsætninger herfor Økonomi herunder omkostninger ved nuværende og fremtidig ER der udformet retningslinjer for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med større rationaliserings- og omstillingsprojekter (fx organisatoriske ændringer, udbud og udliciteringer) - hvis ja, hvilke opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? (OBS kun ekstra administrative opgaver herved) Ekstra tid til sagsfremstillilng Inddragelse af udvalget og alle relevante medarbejdere Udarbejdelse af materiale i forbindelse med projektgruppens gennemgang af institutionens egen opgaveløsning Økonomiske beregninger Input til drøftelser af personale forhold herunder uddannelsesbehov 5

6 opgavevaretagelse og følgeomkostinger Personalebehov herunder personalets forhold i forbindelse med eventuel overgang til anden/privat arbejdsgiver Uddannelsesbehov og - krav til berørte medarbejdere Arbejdsmiljøforhold Teknik herunder inddragelse af ekstern bistand Efter beslutning om omstilling: Betydning af eventuel jobgaranti ordninger Generelle og lokale bestemmelser af betydning for området Konsekvenser i fht. retningslinjer Rammer for opfølgning Kravspecifikation i udbudsmaterialet Betingelser for og tilrettelæggelse af udarbejdelsen af kontroltilbud Personalets løn, arbejds -og ansættelsesforhold i forbindelse med udlicitering Kontrakt og ansættelsesvilkår ved den fremtidige opgavevaretagelse Konsekvenser hvis opgaven efter udbud skal varetages af kommunen Trivselsmålinger Udarbejde retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Input om arbejdsmiljø Input om jobgaranti Input om påvirkning af lokale og generelle bestemmelser herunder retningslinjer Ekstra arbejde i fbm udbudsmaterialet Ekstra arbejde i fbm kontrolbud Ekstra arbejde i fbm Personalets løn, arbejds- og personaleforhold Er der udformet retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med trivselsmålinger? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? (OBS kun trivselsmålinger ikke APV generelt) Gennemføre trivselsmålinger 6

7 Opfølgning på trivselsmålinger 3.5. Sygefravær, forebygge stress, forebygge vold, mobning og chikane samt sundhedsfremmeinitiativer Udarbejde retningslinjer for sygefraværssamtaler (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Retningslinjer for årlig fremlæggelse af sygefraværsstatistik (LMED) (Aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Retnings linjer for arbejdspladsen samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress, samt jævnlig gennemgang af samme for at sikre, at de er gode nok (HMED) (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne)(evt. LMED afhænger af HMED beslutning) Retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane, samt jævnlig gennemgang af samme for at sikre, at de er gode nok (HMED) (Aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) )(Evt. LMED afhænger af HMED beslutning) Udarbejde retningslinjer vedr. konkrete sundhedsfremmeinitiativer. Konkrete sundhedsfremme initiativer, som skal evalueres med passende mellemrum (HMED) (Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne) Er der udformet retningslinjer for sygefraværssamtaler? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Har MED-udvalgene udarbejdet retningslinjer for årlig fremlæggelse af sygefraværsstatistik? hvis ja, hvilke opgaver havde I i forbindelse med dette? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med sygefravær (sygefraværsstatistik)? hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Er der udformet retningslinjer for indsatsen for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene temaet arbejdsbetinget stress? - hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Er der udformet retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene temaet vold, mobning og chikane? - hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Er der udformet retningslinjer vedr. konkrete sundhedsfremmeinitiativer? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? 7

8 Arbejder MED-udvalgene temaet sundhedsfremmeinitiativer? - hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Administrative konsekvenser kan fx være Høringer Rådgivning Evalueringer af sundhedsfremmeinitiativer Opfølgning på retningslinjer om arbejdsbetinget stress Opfølgning på retningslinjer om vold, mobning og chikan Ekstern kommunikation særligt knyttet til arbejdsmiljø 3.6. Efter- og videreuddannelse af medarbejdere Udformning af retningslinjer om efter- og videreuddannelse af medarbejdere ( 8 stk 3 3) Årlig drøftelse af kommunes politik på kompetenceudviklingsområdet. (HMED)(Aftale om kompetenceudvikling) Drøfte de overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen. Drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling. Drøfte hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres. (LMED) (Aftale om kompetenceudvikling) Er der udformet retningslinjer om efter- og videreuddannelse af medarbejdere? hvis ja, hvilke opgaver havde I herved? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Arbejder MED-udvalgene med kompetenceudviklingsindsatsen? (fx HMED drøftelse af kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet, fx LMED mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen m.v.)- hvis ja, hvilke administrative opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? 8

9 3.7. MUS (Medarbejder Udviklings Samtaler) Regelmæssig evaluering af brugen af MUS (Aftale om kompetenceudvikling) ( 9 stk. 2,6) Arbejder MED-udvalgene med evaluering af MUS? hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Gennemføre evaluering af brugen af MUS 3.8. Social kapitel Udformning af retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige og drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for øvrige ansatte (Rammeaftale om social kapitel) (Evt. LMED) Arbejder HMED / MED-udvalgene med social kapitel (f.eks. beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige og integrations- og oplæringsstillinger)? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Hovedudvalget skal årligt drøfte socialt kapitel (HMED) (Rammeaftale om socialt kapitel) Fastlæggelse af retningslinjer om integration og oplæringsstillinger (Aftale om integrations- og oplæringsstillinger)(evt. LMED) Udarbejde årlig skriftlig opfølgning på social kapital 3.9. Personalepolitik Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse at kommunes personalepolitik, herunder ligestillingspolitik ( 8 stk3. 2) Er der udformet retningslinjer for drøftelse af kommunes personalepolitik, herunder ligestillingspolitik - hvis ja, hvilke opgaver havde I? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? 9

10 Kan inddrage andre emner f.eks. kommunes overordnede lønpolitik, tele og hjemmearbejde (Rammeaftale om Tele- og hjemmearbejder) Drøftelse af kommunens seniorindsats - Evt retningslinjer for indholdet af seniorsamtaler (Rammeaftale for seniorpolitik) Principper for TR s vilkår (TR-vilkårs protokollatet) Arbejder MED-udvalgene løbende med kommunes personalepolitik? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Arbejder HMED med kommunens seniorindsats (fx retningslinjer for indhold af senioraftaler) hvis ja, hvilke opgaver er der herved? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Opfølgning og evaluering af kommunes personale politik Øvrige temaer Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. ( 8 stk.1) Arbejder MED-udvalgene med øvrige temaer, som vi ikke har spurgt ind til? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Har MED-udvalgene arbejdet med øvrige retningslinjer - andre end dem, der allerede er drøftet? - hvis ja, hvilke opgaver havde I? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? 4 Øvrige generelle emner, som håndteres i MED-systemet Arbejder MED-udvalgene (især HMED) løbende med evaluering og udvikling af retningslinjerne? (fx efter en fast cyklus / årshjul) eller revideres retningslinjerne ad hoc (efter behov) hvis ja, hvor ofte er dette Gensidig informationspligt Gensidig informationspligt ( 6 og 7) Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Hvordan håndteres informationspligten i praksis (udover ovenstående)? Hvad gør I konkret i forbindelse hermed og hvor lang tid tager dette? 10

11 4.2. Særligt for Hovedudvalget 4.3. Uddannelse af medlemmerne trufne beslutninger i kommunalbestyrelsen ( 7 stk. 3) Reglerne om information og drøftelse: a. Forventet udvikling vedr. aktiviteter og den økonomiske situation b. Forventet udvikling mht. beskæftigelse c. Betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforhold herunder virksomhedsoverdragelse ( 7 stk. 4) Forhandle og indgå aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri ( 9 stk.1) Vejlede og fortolke den lokale aftale, og behandle uoverensstemmelser herom. ( 9 stk. 2) Vejlede øvrige MED-udvalg i kommunen. Evt. indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen mv. for de centrale forhandlingsparter. ( 9 stk. 2, 5) Administration af uddannelsen herunder klippekort ordningen Udviklingen af egne kurser (Bilag 11) HMED skal vejlede og fortolke den lokale aftale og behandle uoverensstemmelser - vejlede øvrige MED-udvalg i kommunen er der eksempler på, at HMED har arbejdet med dette det sidste år? hvis ja, hvilke opgaver havde I? Hvad gjorde I konkret og hvor lang tid tog det? Uddannelse af MED-udvalgenes medlemmer hvordan håndteres dette? og hvilke opgaver har I i forbindelse med dette? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? Udvikling af egne kurser Administration af MED-uddannelse herunder klippekortordningen 4.4. Seminar/ad hoc udvalg Der er nogle kommuner, som fx afholder seminarer for MED-udvalgene anvender I dette? hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse med dette? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? (OBS skal være ekstra i forhold til allerede drøftede emner) 11

12 Der er kommuner, som anvender ad hoc arbejdsgrupper i forbindelse med arbejdet med forskellige temaer og retningslinjer anvender I dette? og indgår det administrative tidsforbrug til dette arbejde i foregående vurderinger? 4.5. Andre emner? Arbejder MED-udvalgene med andre emner, som vi ikke har spurgt ind til? - hvis ja, hvilke opgaver er der i forbindelse hermed? Hvad gør I konkret og hvor lang tid tager det? 5. Afsluttende spørgsmål 5.1. God administrativ praksis 5.2. Mindre god administrativ praksis Hvilke administrative procedurer m.v. syntes I fungerer rigtig godt? Hvilke administrative procedurer m.v. syntes I fungerer mindre godt (dårligt)? 5.3. Rammeaftalerne Har I forslag til, hvordan man kan forenkle rammeaftalerne (uden, at det går ud over intentionerne med rammeaftalerne)? Forslag til, hvor man med fordel kan ændre rammeaftalerne? 5.4. Timetal medarbejderrepræsentanter Er der aftalt et fast timetal, som de enkelte medarbejderrepræsentanter kan anvende på MED-arbejdet? 5.5. Glemt noget? Er der afslutningsvis noget I ønsker at tilføje? Noget vi ikke har fået spurgt til? 12

13 13

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

MED-årsplan for opgaver i kommunerne

MED-årsplan for opgaver i kommunerne MED-årsplan for opgaver i kommunerne Ansvarlig(e): Aftale om Trivsel og Sundhed Trivselsmålinger Arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedsfremme Sammenhæng mellem ressourcer og arbejds/personaleforhold Sygefraværsstatistik

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Lidt om mig Har været ansat som arbejdsmiljøkonsulent i KL siden 2004 Interessevaretagelse (AMR, Det central AMO-udvalg, BAR, NFA s bestyrelse,

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskema om organisering af MED-systemet

Bilag 3: Spørgeskema om organisering af MED-systemet Bilag 3: Spørgeskema om organisering af MED-systemet Velkommen til spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet i [xxx kommune]. Hvis du ønsker at udskrive hele spørgeskemaet inden du besvarer det,

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

HovedMED. Sundhed og Ældre* Torsbo. Hjemmeplejen Tandplejen. Kærbo. Ishøj Brandvæsen, Kørsel/rådhusbetjente

HovedMED. Sundhed og Ældre* Torsbo. Hjemmeplejen Tandplejen. Kærbo. Ishøj Brandvæsen, Kørsel/rådhusbetjente Bilag 1 HovedMED Niveau 1: HovedMED Ansvar for sikkerheds- og sundhedsarbejdet i hele kommunen PPU Fælles RådhusMED Fællesudvalg for Rådhus, Bibliotek FællesMED: For centre med eksterne driftssteder tilknyttet

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse og medbestemmelse. i Gladsaxe Kommune

Lokalaftale om. medindflydelse og medbestemmelse. i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Center for Personale og Udvikling 11. januar 2011 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Gladsaxe Kommune med bilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lokalaftale

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE Rammer for drøftelse af ressourcer og arbejdsmængde på arbejdspladsen Budget på MED

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Det kommunale budgethjul

Det kommunale budgethjul Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FORBUND. Håndbog om MED. Denne lille håndbog er til dig, der sidder i MED-systemet

FORBUND. Håndbog om MED. Denne lille håndbog er til dig, der sidder i MED-systemet FORBUND Håndbog om MED Denne lille håndbog er til dig, der sidder i MED-systemet Indhold Forord 4 Information og drøftelse 5 Gensidig informationspligt 5 Ledelsens forpligtigelse til information og drøftelse

Læs mere

Referat. A. Beslutningspunkter

Referat. A. Beslutningspunkter Forum: MED udvalgsmøde for plejeboligområdet Tid: Torsdag den 19. marts 2015 kl. 08.00 15.30 Formøde for medarbejderne kl. 08.00-09.00 Herefter rundvisning i det nye sundhedshus Hvor Gitte C og Dorthe

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008

Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008 Referat fra mødet i Midttrafiks Hoved-MEDudvalg den 12. juni 2008 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Lars Peter Andersen, Jørgen Madsen, Torben Høyer, Morten Christensen, Bjarne Larsen, Flemming Mogensen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

MED-AFTALE (GODKENDT AF HOVEDMED ) BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

MED-AFTALE (GODKENDT AF HOVEDMED ) BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN MED-AFTALE (GODKENDT AF HOVEDMED 29.04.2015) BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN INDHOLD KAPITEL 1 FORMÅL... 2 KAPITEL 2 INFORMATION, MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 3 Informationspligt...

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Spørgsmål nr.: 6. Spørgsmål nr.: 13

Spørgsmål nr.: 6. Spørgsmål nr.: 13 Undersøgelse om indgåelse af retningslinier og gennemførelse af MED-uddannelse i kommunerne november 2009. Dette er de åbne svar på de øvrige spørgsmål. Totalt antal åbne svar: 156 Spørgsmål nr.: 6 6 Har

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL

FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER I MIDLERTIDIGE TVÆRGÅENDE HOVEDSAMARBEDSUDVALG (MTSU) Indledning KTO s primære sigte

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Juni 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL1 - OMRÅDE OG FORMÅL... 4 Område... 4 Formål... 4 KAPITEL 2 - FORM, STRUKTUR OG OPGAVER...

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages

Brug. Trivselsaftalen. når budgettet skal vedtages Brug F O A F A G O G A R B E J D E Trivselsaftalen når budgettet skal vedtages Om kommuner og regioners pligt til at gøre rede for sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde ved budgetændringer Politisk

Læs mere

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Center for Ledelse og Personale Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund MEDhåndbog www.albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 MEDhåndbog 2. udgave, september 2012 MEDhåndbogen for Albertslund

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere