Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Maj Rev DATE. Energinet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet."

Transkript

1 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok , Sag 12/722 1/15

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Dok , Sag 12/722 2/15

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Læsevejledning Terminologi og definitioner Aktør Abonnement Arbejdsdage DataHub Disponent Elleverandør Elnet Fiksering eller Refiksering Flexafregning Flytning Gebyr Kunde Leverandørskift Målepunkt Netvirksomhed Residualforbrug Tarif Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Hjemmel Sanktioner Klage Ikrafttræden Priselementer Abonnementer (standard og tillæg) Tariffer Gebyr Bindende midlertidige prisnedsættelser Rapportering til afregningsformål Afgiftsmæssige forhold Elvarmeregistrering Rapportering vedrørende afgifter til SKAT Sanktioner Dok , Sag 12/722 3/15

4 Læsevejledning Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedrørende håndtering af abonnementer, gebyrer og tariffer og afgifter i DataHub med henblik på afregning mellem netvirksomhed, elleverandør og kunde. Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. I Kapitel 3 beskrives engrosmodellens priselementer, herunder hvordan abonnementer, tariffer og gebyrer håndteres i DataHub, således at netvirksomhederne kan fakturer elleverandørerne. Kapitel 4 indeholder en oversigt over rapporter til elleverandøren med det summerede forbrug og produktion til hver enkelt netvirksomhed og Energinet.dk. Kapitel 5 indeholder en oversigt over de afgiftsmæssige forhold, herunder hvordan elleverandøren skal håndere afgifter på el. Kapitel 6 indeholder en oversigt over rapporteringen af afgifter til SKAT. SKAT kan til kontrolformål modtage rapporter. Kapitel 7 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "EL" og placeret under " Forskrifter", "Markedsforskrifter ". Dok , Sag 12/722 4/15

5 1. Terminologi og definitioner Definitionerne i denne forskrift er så vidt muligt enslydende med definitioner i Elforsyningsloven, og den i branchen gængse opfattelse af begreberne. I tilfælde af afvigelser fra Elforsyningsloven skyldes dette den gængse opfattelse eller praktiske hensyn i forhold til at kunne anvende definitionerne i markedsreglernes regulering af markedet. 1.1 Aktør Aktør er en fællesbetegnelse for de virksomheder, der agerer i elmarkedet - dvs. netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig og mægler. 1.2 Abonnement Priser, som er angivet som et abonnement, er en fast periodevis betaling for en eller flere ydelser vedrørende tilslutningen og tilhørende services til nettet. 1.3 Arbejdsdage Arbejdsdage som defineret i forskrift D DataHub En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 1.5 Disponent Se definitionen for "kunde". 1.6 Elleverandør En elhandler, der: 1) har indgået standardaftale med Energinet.dk om optagelse som elleverandør i DataHub. Og 2) sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 1.7 Elnet Det kollektive elforsyningsnet, som defineret i Elforsyningsloven. 1.8 Fiksering eller Refiksering Arkivering af afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af tidsserierne (evt. i aggregeret form), som de foreligger opdateret ved tidspunktet for fiksering eller refiksering. 1.9 Flexafregning Flexafregning anvendes for alle målepunkter, med forbrug under den obligatoriske grænse jf. forskrift H2, hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier og disse anvendes i balanceafregningen Flytning Skift af disponent/kunde på det pågældende målepunkt. En flytning kan samtidig medføre leverandørskift på målepunktet. Dok , Sag 12/722 5/15

6 1.11 Gebyr Priser, som er angivet som et gebyr, er en engangsbetaling for en enkeltstående service eller opgave Kunde Anvendes om den (eller de), der disponerer over målepunktet, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt. Dvs. har ret til at foretage leverandørskift eller melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk person (f.eks. en virksomhed eller andet med et CVR nr.) eller fysisk person Leverandørskift Skift af elleverandør på det pågældende målepunkt Målepunkt Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som funktion af målinger eller estimeres og klassificeres som forbrug, produktion eller udveksling jf. forskrift D1. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for en kunde, producent, elleverandør, balanceansvarlig eller netvirksomhed Netvirksomhed Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet Residualforbrug Det totale forbrug for et netområde opgjort på timebasis minus forbruget hos de flex- og timeafregnede kunder i netområdet Tarif Priser, som er angivet som en tarif, er i denne forskrift en pris for netvirksomhedhedens eller Energinet.dk s ydelser, og som udgør en specifik del af prissætningen af en kwh. Dok , Sag 12/722 6/15

7 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel Forskriften er jf. 7, stk. 1 og 2 samt 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. ("Systemansvarsbekendtgørelsen") udarbejdet efter drøftelser med net-, transmissions- og elleverandører og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Energitilsynet. Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til netvirksomheder og elleverandører vedr. afregning af netvirksomhedernes/energinet.dk s abonnementer, tariffer, gebyrer og rabatter m.v. for forbrug og produktion. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. maj 2012 med senere ændringer. 2.2 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i 28, stk. 2, nr. 7 og nr. 12, og 31, stk. 2 i Elforsyningsloven og 7, stk. 1, nr. 3-4 samt 8, stk. 1, nr.1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 2.3 Sanktioner Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende markedsforskrift, jf. 2.1 ovenfor. Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan dette medføre, at Energinet.dk i henhold til Elforsyningsloven 31, stk. 3 kan træffe afgørelse aktørens om helt eller delvis udelukkelse fra adgang til og anvendelse af DataHub. Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i Elforsyningsloven 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i Elforsyningsloven 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet i henhold til Elforsyningsloven 86, stk. 1. I kapitel 7 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens regler ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktørens forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette naturligvis medføre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. Dok , Sag 12/722 7/15

8 2.4 Klage Klage over forskriften kan jf. 31, stk. 4 i Elforsyningsloven og 7, stk. 3 og 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger DataHub, kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningsloven 31, stk. 5. Aktøren skal fremsætte anmodning herom inden 4 uger efter, at Energinet.dk s afgørelse er meddelt aktøren, hvorefter Energinet.dk anlægger sag mod den pågældende aktør efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk. 2.5 Ikrafttræden Nærværende forskrift træder i kraft den 1. oktober Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens 73 a, stk. 3 og 76, stk. 3, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer mv., bek. nr af 20. september og 3 samt Systemansvarsbekendtgørelsens 7, stk. 2 og 8, stk. 2. Dok , Sag 12/722 8/15

9 3. Priselementer I det følgende gennemgås, hvilke priselementer DataHub håndterer for netvirksomheden og Energinet.dk i forhold til afregning af elleverandøren samt for elleverandørernes afregning af slutkunder. Netvirksomheden anvender i forhold til afregningen med elleverandører for forbrug og produktion følgende priselementer: 1) Abonnementer (standard og tillæg) 2) Tariffer 3) Gebyrer 4) Rabatter Det er netvirksomhedens ansvar at sikre, at abonnementer, tariffer, gebyrer og rabatter oprettes korrekt i DataHub, og at de er korrekt tilknyttet de enkelte målepunkter i DataHub. Elleverandøren kan indhente historiske, gældende og fremtidige priselementer pr. netområde i DataHub. 3.1 Abonnementer (standard og tillæg) Netvirksomheden opretter og vedligeholder gældende abonnementer pr. netområde i DataHub ved at angive abonnementskode, pris i kr./øre pr. måned samt ved at beskrive det pågældende abonnement m.m. jf. Forskrift I. Såfremt abonnementet markeres for transparent fakturering, skal elleverandøren påføre beskrivelsen af abonnementet på kundens faktura. Abonnementer angives altid i månedspriser. Netvirksomheden skal varsle ændringer i abonnement og priser overfor elleverandørerne, således elleverandøren har mulighed for at overholde varslingskravene i gældende lovgivning. Netvirksomheden skal indsende forhøjelser af abonnementer eller oprettelse af nye abonnementer til DataHub tidligst muligt, dog senest en måned inden ikraftrædelsesdatoen for abonnementet. Netvirksomheden skal i DataHub angive abonnementer pr. målepunkt. Ønsker netvirksomheden at angive mere end et abonnement tilknyttes disse til målepunktet for eksempel ved rådighedsbetaling (forbrug) eller ved forhøjelse af effektgrænse. Ændringer i abonnementer pr. målepunkt sker efter reglerne for indsendelse af stamdata beskrevet i forskrift I. Der angives effektueringsdato og evt. slutdato. Når DataHub har modtaget ændringer til et abonnement på et målepunkt fremsendes disse til elleverandøren jf. forskrift F. Hvis netvirksomheden ønsker at anvende effektbetaling, skal netvirksomheden i DataHub fastsætte grænseværdierne pr. målepunkt (fx 25 Ampere) og angive Dok , Sag 12/722 9/15

10 hvilket abonnement, der er gældende fra de aktuelle effektgrænser 1. Netvirksomheden foretager selv ændringer i abonnementet ud fra overskridelser af de enkelte effektgrænser ved fx at knytte et ekstra abonnement til målepunktet i DataHub, eller ved efterfølgende at opkræve gebyr ved overskridelse af de fastsatte grænseværdier. Hvis kunden ønsker at ændre aftaleforhold, som medfører ændring af abonnement fx at skifte afregningsform fra skabelon til flex- eller timeafregning, skal kunden kontakte elleverandøren jf. H1. Elleverandøren og netvirksomheden aftaler herefter procedure for evt. kontakt med kunden om ændring af abonnement og tidspunkt herfor. Netvirksomheden gennemfører herefter ændringen af tilknytningen af abonnement på målepunktet i DataHub. Fra skæringsdatoen for tilknytningen af abonnementerne til målepunktet medtages abonnementerne automatisk af DataHub ved dannelse af afregningsgrundlaget mellem netvirksomhed og elleverandør. Er der angivet en slutdato, vil tilknytningen af abonnementet til målepunktet ophøre fra slutdatoen og medtages fra denne dato ikke i afregningsgrundlaget. Ved forretningsprocesser, der kræver en slutopgørelse fx flytning og leverandørskift, fremsender DataHub 5. hverdag efter driftsmåneden afregningsgrundlag, hvor antallet af abonnementer pr. dag til elleverandøren til brug for slutafregningen. Korrektion af fejlagtigt indberettede eller tilknyttede abonnementer pr. målepunkt sker i henhold til D Tariffer Netvirksomheden opretter og vedligeholder de aktuelle tariffer pr. netområde i DataHub ved at angive tarifkode, pris i kr./øre pr. kwh, beskrivelse af den pågældende tarif m.m. jf. Forskrift I. Såfremt tariffen markeres for transparent fakturering, skal elleverandøren påføre beskrivelsen af tariffen på kundens faktura. Tarifferne kan variere fra time til time. Netvirksomheden skal varsle ændringer i tariffer i DataHub i henhold til varslingskravene i gældende lovgivning. Netvirksomheden skal indsende forhøjelser af tariffer eller oprettelse af nye tariffer til DataHub tidligst muligt, dog senest en måned inden ikraftrædelsesdatoen for tariffen. Netvirksomheden skal i DataHub angive tariffer pr. målepunkt. Ændringer i tariffer pr. målepunkt sker efter reglerne for indsendelse af stamdata beskrevet i forskrift I med angivelse af effektueringsdato. 1 Der afventes formel vedtagelse af håndtering af effektgrænser i DataHub i elmarkedet. Dok , Sag 12/722 10/15

11 Fra skæringsdatoen for tilknytningen af tarifferne til målepunktet medtages tarifferne automatisk af DataHub ved dannelse af afregningsgrundlaget mellem netvirksomhed og elleverandør. Korrektion af fejlagtigt indberettede eller tilknyttede tariffer pr. målepunkt sker i henhold til Forskrift D1. Energinet.dk fakturerer elleverandørerne efter samme regler som netvirksomhederne. Energinet.dk anvender tre tariffer Net-, system- og PSO tarif. Tarifsatsen er for hver tarif den samme over hele landet. Hvis en kunde ønsker at blive fritaget for PSO, skal denne kontakte elleverandøren. Elleverandøren oplyser forbrugerne om mulighederne for at ansøge om fritagelse hos Energinet.dk. 3.3 Gebyr Gebyrer opkræves som engangsydelser. Netvirksomheden opretter og vedligeholder gebyrer i DataHub jf. Dansk Energis standardgebyrliste eller lokale gebyrer, der er godkendt af Energitilsynet. Der angives gebyrkode, pris i kr./øre samt beskrivelse af det pågældende gebyr m.m. jf. Forskrift I. Såfremt gebyret markeres for transparent fakturering, skal elleverandøren påføre beskrivelsen af gebyret på kundens faktura. Netvirksomheden skal varsle ændringer i gebyrer i DataHub i henhold til varslingskravene i gældende lovgivning. Netvirksomheden skal indsende forhøjelser af gebyrer eller oprettelse af nye gebyrer til DataHub tidligst muligt, dog senest 1 måned inden ikræfttrædelsesdatoen for gebyret. Netvirksomheden kan i DataHub angive gebyrer pr. målepunkt. Ændringer i gebyrer sker efter reglerne for indsendelse af stamdata beskrevet i forskrift I med angivelse af effektueringsdato. Ved tilknytningen af gebyrer til målepunktet medtages gebyrerne automatisk af DataHub ved beregning af afregningsgrundlaget mellem netvirksomheden og elleverandøren. Ydelser, som ikke fremgår af standardgebyrlisten, skal afregnes direkte mellem de involverede parter. Korrektion af fejlagtigt indberettede eller tilknyttede gebyrer pr. målepunkt sker i henhold til D Bindende midlertidige prisnedsættelser Bindende midlertidige prisnedsættelser håndteres som negative abonnementer, tariffer eller gebyrer, som fx andelshaversrabat. Disse skal gennemfaktureres direkte til kunden jf. Elforsyningsloven 72b, stk. 1. Dok , Sag 12/722 11/15

12 Bindende midlertidige prisnedsættelser oprettes og tilknyttes pr. målepunkt i DataHub efter samme regler som abonnementer, tariffer eller gebyrer. 4. Rapportering til afregningsformål DataHub genererer månedlige rapporter til elleverandøren, netvrksomheden og Energinet.dk. Rapporterne indeholder det summerede forbrug og produktion for hver enkelt netvirksomhed og Energinet.dk. DataHub beregner efter fikseringen 5. hverdag efter driftsdøgnet følgende summer pr. elleverandør pr. netområde: 1. Aggregerede forbrug og produktion pr. tarif pr. time 2. Aggregerede abonnementer (standard og tillæg) pr. dag 3. Aggregerede gebyrer pr. dag Summerne beregnes på de fikserede data pr. målepunkt, der er modtaget af DataHub senest kl den 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet, og som efterfølgende har passeret DataHub's kontrol. DataHub fremsender efter beregningen 5. arbejdsdag ovennævnte summer for egne målepunkter til netvirksomhederne og elleverandørerne. Er elleverandør eller netvirksomhed uenige i de data DataHub fremsender, rettes henvendelse til Energinet.dk mhp. opklaring af uoverensstemmelsen. Konstateres der fejl i DataHub, korrigeres der efterfølgende herfor jf. forskrift D1. Mellem fiksering 5. hverdag efter driftsdøgnet og refiksering fremsender Data- Hub ikke pr. automatik beregnede værdier til netvirksomheder og elleverandører. De kan få fremsendt disse data på en af følgende måder: 1. Ved at sende en EDI-meddelelse til DataHub, som automatisk fremsender de data, der er specificeret i EDI-meddelelsen. 2. Ved at anvende DataHub's markedsportal og herfra aktivere fremsendelsen. I tilfælde af force majeure kan Energinet.dk træffe beslutning om udskydelse af beregningen af summerne. Vilkårene for force majeure gennemgås i forskrift D1, bilag 6. Dok , Sag 12/722 12/15

13 5. Afgiftsmæssige forhold Elleverandøren er ansvarlig for at angive og kontrollere afgiftsforhold i DataHub fx hvilke afgifter, der skal opkræves pr. målepunkt i henhold til Elafgiftsloven, herunder om kunden er berettiget til reduktion i elafgiften grundet elvarme. Energinet.dk opdaterer afgiftssatserne i DataHub. Ved ændringer af afgiftssatserne videregives disse til elleverandøren jf. forskrift F. Det er elleverandørens ansvar at angive de korrekte afgiftsforhold pr. målepunkt i DataHub. Elleverandøren skal indsende ændringer i afgiftsforholdene til DataHub efter reglerne for indsendelse af stamdata beskrevet i forskrift I. Korrektion af fejlagtige afgiftsforhold i DataHub sker efter reglerne i D Elvarmeregistrering 2 Elleverandøren modtager ved start af leverance oplysninger om år-til-dato forbruget pr. målepunkt i forhold til afgiftsstartsdatoen i DataHub. Elleverandøren kan også løbende anmode om dette. Denne oplysning anvendes i forbindelse med elleverandørens opkrævning af afgifter hos kunderne i henhold til Bekendtgørelse 456 af 10/04/1986 om afgiftsberigtigelse af elektriciet til opvarmning af helårsboliger eller i forbindelse med slutopgørelse ved flytning eller leverandørskift. Registreringen af år-til-dato forbruget følger målepunktet og beregnes i forhold til afgiftsstartdatoen. 2 Der afventes formel vedtagelse af håndtering af elvarmeregesistreringen i DataHub i elmarkedet. Dok , Sag 12/722 13/15

14 6. Rapportering vedrørende afgifter til SKAT Til kontrolformål kan SKAT på forespørgsel anmode Energinet.dk om rapporter baseret på aggregeret forbrug og produktion og tilknyttede afgifter pr. målepunkt. Energinet.dk kan på anmodning fremsende følgende data pr. elleverandør til SKAT: 1. Antal kunder 2. Det samlede forventede årsforbrug 3. Antal kunder med elvarme og deres samlede forventede årsforbrug 4. Antal kunder registreret efter Elafgiftslovens 4 stk. 3-5 og deres faktiske forbrug den seneste måned 5. Antal timeafregnede kunder og deres faktiske forbrug den seneste måned 6. Antal flexafregnede kunder og deres faktiske forbrug den seneste måned 7. Antal skabelonafregnede kunder og deres beregnede fordelte forbrug den seneste måned Rapporteringen vil være opdelt på månedsbasis. Rapporteringen baseres på det datagrundlag pr. målepunkt, der er registreret i DataHub på det pågældende tidpunkt. Forsikringsordningen får adgang til de samme data som SKAT. Dok , Sag 12/722 14/15

15 7. Sanktioner 3 3 Følger senere. Dok , Sag 12/722 15/15

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere