10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg Korrektion af lønfremskrivning som følge af overenskomstresultat: I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev samtlige lønbudgetter fremskrevet med 2,00 % fra Den nye overenskomst er nu opgjort til en budgetårsvirkning i 2015 på 1,38 pct., hvilket gør at budget 2015 er fremskrevet med 0,62% for meget fra (2,00-1,38). Kommunernes Landsforening har på denne baggrund opfordret kommunerne til at nedskrive lønbudgettet for 2015 med -0,62%, idet det kan forventes at provenuet vil skulle afleveres som en del af midtvejsreguleringen for I praksis betyder dette at samtlige lønkonti nedskrives med -0,62%, og at det samlede provenu på i alt 8,779 mio.kr. placeres på en finansielkonto, indtil en eventuelt midtvejsregulering er endeligt opgjort. Den afledte virkning på budgetforslag , er håndteret som en del af budgetforslagets generelle lønfremskrivning. Samlet nedskrivning på Velfærdsudvalget udgør kr mio. kr. fordeles jf. nedenstående 10 Social service og 20 Servicecenter I alt Social service Egentlige tillægsbevillinger Servicecenter Egentlige tillægsbevillinger Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Boligplacering af flygtninge Her konteres udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. Der forventes i 2015 en netto udvidelse på 145 personer fordelt jævnt over året. Omkostningerne til indkvartering forventes i 2015 at udgøre 3,2 mio. kr. og indtægterne (egenbetaling) forventes at udgøre 0,5 mio. kr.

2 Budgettet opskrives med 2,115 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene. I 2016 forventes en større andel af flygtninge indkvarteret i kommunale bygninger. Det skal bemærkes af kommunen i 2 halvår af 2015 på indtægtssiden bliver kompenseret gennem Investeringstilskuddet og Det ekstraordinære integrationstilskud. KL forventes at melde det konkrete tilskudsbeløb ud til kommunerne i løbet af maj måned. 10 Social service/overførsel Egentlige tillægsbevillinger Førtidspension Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Budgettet nedskrives i 2015 og overslagsårene med netto - 5,381 mio. kr. primært som følge af afgang på de to udfasende ordninger med 35 og 50 procent refusion samt en større indtægt vedrørende mellemkommunale regninger end budgetteret. Den nye refusionsreform, som træder i kraft pr. 1/ påvirker kommunens refusionssats som går fra 35 procent til 20 procent refusion. Nedgangen sker dog efter en trappemodel baseret på den enkelte borgers varighed på ydelsen. Set ud fra en alt andet lige betragtning så stiger kommunens medfinansieringsandel. De økonomiske konsekvenser kendes ikke til fulde endnu og økonomi afventer redegørelse fra KL baseret på regnskabstal Økonomi følger området tæt. 20 Servicecenter/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Kontante ydelser - Boligstøtte 5.76 Boligydelse til pensionister Boligydelse kan søges af personer, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1/ Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger. Budgettet opskrives med netto 0,078 mio. kr. baseret på realiseret forbrug samt forventet forbrugsudvikling Boligsikring Boligsikring kan søges af personer, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter pensionslovens regler gældende før 1/ Boligsikring kan kun søges til lejerboliger. Budgettet opskrives med netto 1,848 mio. kr. baseret på realiseret forbrug samt forventet forbrugsudvikling. I overslagsårene opskrives budgettet med 1,665 mio. kr.

3 30 Ældreområdet / Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Korrektion af løn -0,62% jf indledende tekst 30 Ældreområdet / Overførsler Egentlige tillægsbevillinger Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) 30.2 Budget under Serviceloven til personbefordring kr. omplaceres til Sundhedsloven, da det er derfra udgiften afholdes. Omplaceringen foretages også for 2016 og frem. Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Det forventes, at forbruget i 2015 balancerer indenfor det samlede budget på ældreområdet Sundhedsudgifter Området omfatter udgifter i forbindelse med færdigbehandlede ventepatienter og borgere på hospice. Der er fokus på området, i det der forventes et mindreforbrug i 2015 og frem i forhold til 2014, grundet etablering af Rehabiliterings pladser på FRS. Det forventes at budgettet overholdes 5.32 Egentlige tillægsbevillinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Funktion 532 er opdelt jf. nedenstående. Korr. budget 2015 Forbrug Restbudge t 2015 Frb. Pct Strukturtekst 32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede % Pulje til løft af ældreområdet % Fællesudg % Tværfag. Kompetenceteam % Visitation / Hjemmepleje % Sygepleje % Plejeboliger % Rehabilitering %

4 Som følge af optimering vedrørende kopi og print nedskrives budgettet under Velfærdsudvalget med kr. Nedskrivningen modsvares i 2015 af en opskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Udbud & Kontrakt på Økonomiudvalget Budget til leasing af biler i Visitationen kr., under Økonomiudvalget, omplaceres til Velfærdsudvalget, under Tværfagligt kompetence team hvorfra udgiften afholdes. Budget fra Sundhedspolitisk Sekretariat under Sundhedsudvalget kr. omplaceres til Ældreområdet (Rehabilitering) Optimering af Indkøbsaftaler vedrørende sygeplejeartikler urologi, medfører en nedskrivning af budgettet på i alt kr. Ovenstående korrektioner foretages også i 2016 og frem. Det forventes, at forbruget i 2015 balancerer indenfor den samlede ramme på ældreområdet Egentlige tillægsbevillinger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området omfatter: Daghjem og dagsaktivitet samt Brugerstyret område. Det forventes at budgettet overholdes Egentlige tillægsbevillinger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring En stor del af hjælpemiddelområdet er lovbestemt. Vedrørende hjælp til boligindretning er der på nuværende tidspunkt 6 store sager, hvoraf 3 sager endnu ikke er igangsat. Hvis alle sager afsluttes indeværende år, forventes en udgift på ca. 6 mio. kr. Der kan være usikkerhed om hvorvidt udgiften kan afholdes inden for rammen, men sagerne følges og nærmere afklaring vil foreligge ved senere opfølgning. Der er manglende fakturer fra regionen vedrørende respiratorborgere. En opgørelse for perioden fra , viser et udestående på ca. 2,7 mio. kr. vedrørende 5 borgere, hvilket ikke er indregnet i forventet forbrug Egentlige tillægsbevillinger Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem Budgettet forventes overholdt

5 5.40 Egentlige tillægsbevillinger Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner På dette område finansieres 60 selskabet vedr. hjælpemiddeldepot. Der er endnu ikke afregnet for 1. kvartal derfor et forbrug på 0 kr. Ved ordinært bestyrelsesmøde d. 4. marts 2015 blev det besluttet at øge budgettet til depotet med 2,5 mio. kr. Frederikssund kommunes andel er 64 % hvorfor området øges med 1,6 mio. kr. Udgiften søges finansieret inden for rammen. 77 Ældreboliger / Overførsler 5.30 Egentlige tillægsbevillinger Ældreboliger Det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen.

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere