DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : Slut kl. : 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12."

Transkript

1 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (Næstformand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen Kultur- og udviklingsdirektør Peter Hjulmand Nielsen Socialdirektør Kenneth Koed Nielsen Miljø- og teknikdirektør Anders Brinch Larsen Deltog x x x x x x Sekretær: Sekretariatschef Ove Nielsen H:\Direktionen\2008\Møde nr. 38 den 10. december 2008\Dagsorden 38 DIR.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Dagsordener/beslutningsprotokoller Økonomi Budget Tidsplan og procedure Nedsættelse af styregruppe vedrørende jordforsyning Regional kollektiv trafik Udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske aktiviteter og kompetenceudvikling Aftalestyring Møde med aftaleholderne den 18. december Retningslinier for økonomisk styring og ledelsestilsyn Kommunikation Eventuelt H:\Direktionen\2008\Møde nr. 38 den 10. december 2008\Dagsorden 38 DIR.doc Norddjurs Kommune

3 1. Dagsordener/beslutningsprotokoller. Udvalgenes dagsordener gennemgås på direktionens møde forud for udvalgsmøderne, og beslutningsprotokollerne gennemgås på direktionsmødet umiddelbart efter udvalgsmødet. Gennemgangen foretages af den pågældende direktør. I nærværende møde foretages gennemgang af følgende dagsordener: økonomiudvalgets møde den 16. december 2008 arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. december 2008 Der foretages endvidere gennemgang af følgende beslutningsprotokoller: økonomiudvalgets møde den 25. november 2008 kommunalbestyrelsens møde den 2. december 2008 børne- og ungdomsudvalgets møde den 9. december 2008 kultur- og udviklingsudvalgets møde den 8. december 2008 miljø- og teknikudvalgets møde den 9. december 2008 sundhedsudvalgets møde den 9. december 2008 voksen- og plejeudvalgets møde den 8. december Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte dagsordener og beslutningsprotokoller gennemgås. Kommunaldirektøren orienterede om dagsordenen for økonomiudvalgets møde den 16. december 2008 og beslutningsprotokol for økonomiudvalgets møde den 25. november samt kommunalbestyrelsens møde den 2. december De respektive direktører orienterede om øvrige dagsordener og beslutningsprotokoller. Direktionen tog orienteringerne til efterretning. 1

4 2. Økonomi. Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 9. oktober 2008 kommunens budget for budgetåret 2009 og de vejledende budgetter for budgetoverslagsårene Med henblik på at sikre, at det vedtagne budgets forudsætninger løbende iagttages, og med henblik på at følge budgetudviklingen for det løbende budgetår (2008) optages der på dagsordenen for direktionens møder et fast punkt omhandlende kommunens økonomi../. Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 2. december 2008 vedlagte tidsplan for regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2008 Kommunaldirektøren indstiller punktet herunder tidsplan for regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2008 til drøftelse. Direktionen drøftede punktet herunder hvilke muligheder der er for, at servicerammen for 2008 kan nedbringes. 2

5 3. Budget Tidsplan og procedure. I henhold til principper for økonomistyring for Norddjurs Kommune udarbejdes der senest 1. februar en plan for det kommende års budgetprocedure. Planen skal indeholde en beskrivelse af den proces, budgetlægningen for det kommende år skal gennemløbe. I forhold til procedure og tidsplan for budget 2009 bemærkes, at der er foreslået følgende væsentlige ændringer: Ændring af begrebet teknisk korrektion, så mængdereguleringer behandles selvstændigt. Kommunalbestyrelsesbeslutninger indarbejdes forlods i det tekniske budget. Der foretages fuld fremskrivning af det tekniske budget fra og med 2010 med seneste prisog lønskøn fra KL. Anlæg prioriteres før sommerferien. Herudover skal der ske et valg af hvilken beregningsnøgle, der skal lægges til grund ved beregning af kompensation for opgaver fra lov- og cirkulæreprogrammet og budgetgarantien. Som det fremgår af budgetproceduren vil udgifter/indtægter foranlediget af lov- og cirkulæreprogrammet og budgetgarantien beregnes specifikt, i det omfang det er muligt. Når det ikke har været muligt at foretage et konkret skøn over beløbets størrelse, er tildeling af budgetbeløb hidtil sket efter den såkaldte DUT-nøgle. DUT-nøglen, som er inkl. udligningsvirkningen af de ændrede udgifter for kommunen, udgjorde 0,8 % for Norddjurs Kommune i 2008 af den aftalte bloktilskudskompensation til alle landets kommuner. En kompensation på f.eks. 10 mio. kr. vil medføre, at opgaven i Norddjurs Kommune skal løftes med et budget på kr. Der kan argumenteres for at ændre beregningsnøglen til andel af indbyggertal, da en væsentlig andel af bloktilskuddet fordeles til kommunerne efter indbyggertallet. 3

6 Indbyggertallet i Norddjurs Kommune udgjorde 0,7 % af indbyggertallet i alle landets kommuner i En tilsvarende kompensation på 10 mio. kr. vil medføre, at opgaven i Norddjurs Kommune skal løftes med et budget på kr. Endvidere foretages fordeling af midtvejsreguleringen ud fra indbyggertallet. Udligningsvirkningen af midtvejsreguleringen tilgår først kommunen i forbindelse med efterreguleringen af budgetårets tilskuds- og udligningsbeløb../. Forslag til budgetprocedure og tidsplan vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller 1. at direktionen vælger nøgletal til brug ved beregning af kompensation ved opgaver fra lovog cirkulæreprogrammet og budgetgarantien, 2. at forslag til procedure og tidsplan for budget 2010 og budgetoverslagsårene vedtages. Direktionen besluttede vedrørende nr. 1, at økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilke nøgletal, der skal vælges til brug ved beregning af kompensation ved opgaver fra lov- og cirkulæreprogrammet, og at demografi bør indgå i fordelingsnøglen. Direktionen tiltræder indstillingen vedrørende nr. 2. 4

7 4. Nedsættelse af styregruppe vedrørende jordforsyning. Det fremgår af kommunaldirektørens handlingsplan for budget 2009, og notatet Udmøntning af besparelser på konto 6 administrationsområdet budget 2009 at opgaven vedrørende jordsalg samles i miljø- og teknikforvaltningen. Det fremgår endvidere at der oprettes en styregruppe vedrørende jordforsyningen med repræsentanter fra økonomifunktionen (formand). miljø- og teknikforvaltningen og udviklingsafdelingen./. Økonomichef Jørn Bo Jensen har r udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium for styregruppen. Kommunaldirektøren indstiller kommissoriet til drøftelse. Direktionen godkender forslaget til kommissorium med følgende ændringer: i styregruppens sammensætning udgår Planafdelingen der skal udarbejdes en månedlig status over salg af grunde til borgmester og kommunaldirektør. Direktionen bemærker, at salg af ejendomme med bygninger henhører under direktionssekretariatet, og direktionen besluttede i tilknytning hertil, at ansvaret for vedligeholdelse af tomme bygninger, der er udbudt til salg henhører under miljø- og teknikforvaltningen, og at direktionssekretariatet giver miljø- og teknikdirektøren besked, når der modtages en ejendom til salg. 5

8 5. Regional kollektiv trafik. Region Midtjylland vedtog den 18. juni 2008 et forslag til ændringer i det regionale rutenet med virkning fra Forslaget indebar, at en del ruter i Norddjurs Kommune skulle nedlægges som regionale ruter. Regionen ville med det nye forslag kun finansiere regionale ruter, der betjener bycentre uden banebetjening i hver sin kommune. Behovet for at gennemføre effektiviseringer i det regionale rutenet var aktualiseret af markant stigende udgifter og en generel indtægtsnedgang på grund af færre passagerer. Regionsrådet vedtog efter indsigelser fra blandt andet Norddjurs Kommune at udsætte de varslede "effektiviseringer" i den regionale kollektive trafik på Djursland fra 2009 til Midttrafik er nu i samarbejde med Region Midtjylland i gang med at se på sagen én gang til. Der er nedsat forskellige styregrupper og arbejdsgrupper mellem Midttrafik, regionen og kommunerne. Det er dog primært de større kommuner, der er repræsenteret i dette samarbejde. Norddjurs Kommune afholder et dialogmøde med Midttrafik på administrativt niveau medio december På dette møde skal kommunen sammen med Midttrafik se på, om de tidligere effektiviseringsforslag kan tillempes situationen på Djursland, således at de uheldige konsekvenser for blandt andet de uddannelsessøgende minimeres. Midttrafik afholder gennem december og januar lignende dialogmøder med de andre kommuner i regionen. De reviderede effektiviseringsforslag skal ligge klar senest 1. april 2009, således at de kan implementeres med virkning fra køreplanskift Uddannelsesinstitutionerne i Grenaa er inviteret til en intern drøftelse i miljø- og teknikforvaltningen forud for dialogmødet med Midttrafik. På dette møde den 11. december 2008 får skoler, gymnasier, mm, mulighed for at beskrive de uddannelsessøgendes behov for kollektiv transport overfor forvaltningen, som herefter kan viderebringe ønskerne til en styrket kollektiv trafik ved dialogmødet med Midttrafik. Miljø- og teknikdirektøren indstiller sagen til drøftelse. Miljø- og teknikdirektør Anders Brinch Larsen orienterede om møder afholdt med regionen herunder, at de hidtidige udmeldinger fra regionen er ændret, og at høringsfristen i øvrigt er udsat. 6

9 6. Udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske aktiviteter og kompetenceudvikling. KL og KTO har udarbejdet protokollater om udmøntning af trepartsmidlerne til henholdsvis seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling. I henhold til afsnit 4 B i protokollatet vedrørende seniorpolitiske initiativer skal der i hver kommune for hvert hovedorganisationsområde etableres et lokalt beslutningsforum/bestyrelse/udvalg uden for samarbejdsstrukturen bestående af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanterne udpeges blandt de ansatte på de enkelte hovedorganisationsområder og/eller andre lokale repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer med tilknytning til kommunen. En tilsvarende bestemmelse findes i protokollatet vedrørende kompetenceudvikling. Der er intet til hinder for, at de to områder repræsenteres af de samme personer. HR-afdelingen oplyser, at organisationerne har meddelt, at de udpeger medlemmer således: LO- 3 medlemmer FTF-SK 4 medlemmer AC 1-2 medlemmer (en til hvert område). Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes med henblik på udpegning af ledelsesrepræsentanter. Direktionen udpegede følgende til at repræsentere ledelsen i de to grupper: HR-chef Grethe Hansen økonomichef Jørn Bo Jensen skolechef Finn N. Mikkelsen og plejechef John Andreasen. 7

10 7. Aftalestyring. Direktionen drøftede i møde den 26. marts 2008 den indgåede model for aftalestyring i Norddjurs Kommune, og direktionen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde forslag til nye aftaler, der skal gælde fra den 1. januar Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune samt forslag til aftale- og dialogstyringsinstrument, der blev drøftet i direktionens møde den 29. oktober 2008, hvor direktionen foretog såvel redaktionelle som faktiske ændringer i forslaget. Direktionen besluttede, at forslaget med de indarbejdede ændringer behandles i direktionens møde den 12. november 2008, og herefter sendes til høring hos aftaleholderne. Direktionen drøftede således forslaget i møde den 12. november 2008, og besluttede at sende forslaget i høring hos aftaleholderne via de enkelte direktører../. Med udgangspunkt i høringssvarene har børne- og ungedirektøren revideret forslaget. Der reviderede forslag vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at det reviderede forslaget gennemgås og drøftes. Direktionen godkender det reviderede forslag, i hvilket der skal indgå et bilag indeholdende oversigt over aftaleenhederne. Direktionen besluttede videre, at aftalestyring medtages på dagsordenen for møde med aftaleholderne den 18. december

11 8. Møde med aftaleholderne den 18. december Direktionen har tidligere besluttet, at der holdes et møde med aftaleholderne den 18. december 2008, men har ikke fastsat dagsorden for mødet. Kommunaldirektøren indstiller, at der udarbejdes dagsorden for mødet. Direktionen godkendte et af kommunaldirektøren udarbejdet forslag til program for mødet. 9

12 9. Retningslinier for økonomisk styring og ledelsestilsyn. Det fremgår af de af kommunalbestyrelsen vedtagne Principper for økonomistyring, at der skal udarbejdes generelle regler for bogføringen, herunder principielle krav til interne kontroller. Efter samråd med kommunens revision har økonomiafdelingen udarbejdet vedlagte retningslinjer, som er gældende for alle aftaleenheder. Under punkt 1.1 tredje afsnit er der på grundlag af anbefaling fra kommunens revision, indarbejdet en væsentlig opstramning af sikkerheden ved udbetalinger. Opstramningen er gældende for, hvornår der skal være henholdsvis 1 eller 2 som godkender en betaling i KMD WebBetaling. Revisionen ønsker en beløbsgrænse på kr. for elektronisk modtagne fakturaer og en beløbsgrænse på kr. for udgiftsbilag (egne oprettede udgifter på grundlag af faktura/fejllister) hvor 1 godkender. Fakturaer over kr. og udgiftsbilag over kr. skal godkendes af 2 personer. Derudover skal der laves en stikprøvekontrol i KMD WebBetaling på 5 % af elektroniske fakturaer under kr., udgiftsbilag under kr., samt 5 % af alle posteringsbilag. Ovenstående beløbsgrænser vil medføre en væsentlig forøgelse af sikkerheden, men også en noget større arbejdsbyrde i flere afdelinger. I 2008 har der indtil den 8. december været fakturer over kr. og udgiftsbilag over kr. Samtidig ville ovenstående retningslinjer betyde, at der skal foretages stikprøve af fakturaer, 569 udgiftsbilag, samt 635 posteringsbilag. Det fremgår endvidere af Principper for økonomistyring, at der ud fra et effektiviseringsprincip skal så få personer som muligt involveres i bogføringen af den enkelte transaktion. Arbejdsgange og interne kontroller skal derfor tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Såfremt der ønskes en mindre ressourcekrævende opstramning af sikkerheden ved udbetalinger, end den der foreslås af revisionen, kan der alternativt foreslås en beløbsgrænse for elektroniske fakturaer på kr. og en beløbsgrænse for udgiftsbilag på kr., hvor den enkelte medarbejder har rettigheder til alene, at godkende betalingen. Forslaget, indebærer, at stikprøvekontrollen i 10

13 KMD WebBetaling skal være på 5 % for elektroniske fakturaer under kr., udgiftsbilag under kr., samt 5 % af alle posteringsbilag. Til sammenligning har der indtil 8. december været 416 fakturer over kr. og udgiftsbilag over kr. Der skal derfor foretages stikprøve af fakturaer, 738 udgiftsbilag, samt 635 posteringsbilag. Det alternative forslag vil medføre, at færre bilag kontrolleres end ved revisionens forslag. Til gengæld vil det være mere realistisk, at gennemføre forslaget uden at der samtidig tilføres flere medarbejderressourcer til at løse opgaven. Kommunaldirektøren indstiller, at beløbsgrænserne drøftes ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Direktionen besluttede at sende forslaget til udtalelse hos økonomigruppen. 11

14 10. Kommunikation. Med henblik på at klarlægge om der på direktørområderne er emner til offentliggørelse dels ved udsendelse af pressemeddelelse e.l. eller indlæggelser på hjemmesiden foretages en drøftelse af, hvad der for tiden rører sig på de forskellige områder. Siden sidste møde i direktionen er der udsendt følgende pressemeddelelser: Dato Overskrift Kategori : DUR i arbejdstøjet Almindelige pressemeddelelser : Norddjurs indstillet til idræt-pris Almindelige pressemeddelelser : Bold-gale ansatte kan begynde her Almindelige pressemeddelelser Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse. Direktionen drøftede punktet. 12

15 11. Eventuelt. 13

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere