KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)"

Transkript

1 KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) er der d.d. indgået en aftale om udførelse af konsulentydelser på de i denne aftale nærmere angivne vilkår (herefter Aftalen ). 1. BAGGRUND 1.1 [Generel beskrivelse af aftalens genstand] 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN 2.1 [Præcis og detaljeret beskrivelse af opgaven] 3. NOCHMALS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 3.1 Nochmal skal udføre de aftalte opgaver i henhold til denne Aftale med tilhørende bilag. 3.2 Nochmal skal optræde loyalt og udelukkende varetage Kundens interesser. 3.3 Nochmal har inden for nærværende Aftales rammer frihed til at planlægge og tilrettelægge arbejdets udførelse, herunder arbejdstiden og stedet for udførelsen af arbejdet. Endvidere er Nochmal frit stillet med hensyn til, hvilke personer der skal forestå den praktiske udførelse af arbejdet.

2 3.4 Indgåelsen af nærværende Aftale begrænser ikke på nogen måde Nochmals adgang til samtidig at udføre arbejde for andre hvervgivere. 3.5 Ved opgavens afslutning er Nochmal forpligtet til at tilbagelevere alt materiale, der er udleveret af Kunden. 3.6 Hvis opgaven vurderes succesfuld, laver Nochmal en eller flere cases i Nochmals medier med udtalelser fra Kunden. Kunden medvirker i disse cases og opnår dermed positiv omtale. 4. KUNDENS MEDVIRKEN 4.1 Kunden stiller under opgavernes udførelse personale, dokumenter, ad gang til programmer, strategier og markedføringsmateriale mv. til rådighed for Nochmal alt med henblik på at sikre, at Nochmal har de bedst mulige vilkår i forbindelse med løsningen af opgaven. 4.2 Kunden er forpligtet til at bistå Nochmal med fremskaffelse af de oplysninger om Kundens virksomhed, Nochmal måtte få brug for til opgavens løsning, herunder oplysninger om tekniske og organisatoriske forhold. 4.3 Kunden skal udpege en eller flere person(er), der er bemyndiget til at disponere på Kundens vegne i forhold til Nochmal. 5. RAPPORTERING 5.1 Parterne er enige om, at der med jævne mellemrum afholdes statusmøder, hvor Nochmal og Kunden redegør for status på projektet og parterne herefter i fællesskab skal drøfte gennemførelsen af eventuelle tiltag frem til afholdelsen af det næstfølgende møde. 5.2 Begge parter holder jævnligt kontakten i samarbejdet. 5.3 Kunden kan kræve overblik over timeforbrug per måned. Udregningen af timeforbruget betales af Kunden. 6. VEDERLAG 6.1 (Alternativ 1) Den faste kontraktsum for udførelsen af opgaven udgør kr. [indsæt beløb]. (Alternativ 2) Den faste kontraktsum for Nochmals udførelse af de enkelte faser af opgaven, fremgår af den som bilag [indsæt bilagsnummer] vedlagte betalingsoversigt.

3 (Alternativ 3) Nochmals arbejde afregnes på timebasis med kr. [indsæt beløb]. Vederlaget udbetales forud på baggrund af Nochmals faktura, som fremsendes til Kunden den 1. i hver måned. Nochmals timepris er 1000 kr eksklusiv moms. 6.2 Ved alternativ 1 og 2 sender Nochmal sender en faktura på 50 pct. af beløbet ved opgavens accept og de resterende 50 pct. + udgifter efter afleveringen af opgaven. 6.3 Honoreringen omfatter ikke Nochmals udlæg samt ekstraordinære omkostninger. Som udlæg betragtes blandt andet: a) Udgifter i forbindelse med nødvendig transport, rejser, ophold og fortæring. Nochmal lægger 5 pct. oveni udlæg. b) Omkostninger i forbindelse med materialer, online redskaber, software, attester mv. efter forhåndsgodkendelse af Kunden. Nochmal lægger 5 pct. oveni udlæg. 6.4 Honoraret omfatter ikke eventuelle ekstraarbejder, som skyldes, at Kunden udvider omfanget af den oprindelige opgave eller ændrer opgavens indhold. 6.5 Nochmals honorar forfalder til betaling 8 dage efter datoen på de af Nochmal fremsendte fakturaer. 6.6 Skyldige beløb forrentes med den til enhver tid gældende procesrente. 6.7 Nochmals honorarer og krav på refusion af udlæg (hvortil der lægges 5 pct.) og ekstraordinære omkostninger (hvortil der lægges 5 pct.) angives eksklusive moms. 6.8 Ved brug af eksterne underleverandører, fakturer disse direkte fra underleverandøren til Kunden og der lægges dermed ikke ekstra udgifter oveni fra Nochmal. Dog faktureres tiden til at finde, kontakte, forhandle og samarbejde med leverandøren til normal timepris. 6.9 Såfremt betaling ikke sker som anført, betragtes dette som væsentlig misligholdelse, jfr. Pkt. 11. Såfremt betaling ikke sker som anført er Nochmal berettiget til at standse arbejdet indtil betaling sker Kunden modtager og betaler fakturaer sendt fra Nochmal i danske kroner via et selskab med dansk CVR-nummer, så der lægges dansk moms oveni honoraret og evt. udgifter (hvis arbejdet er momspligtigt). Ønsker kunden at modtage fakturaer uden dansk moms (fx til selskaber uden dansk CVR-nummer), lægges 12,5 pct. oveni hele beløbet. 7. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 7.1 Kunden har ejendomsretten til de færdige produkter/resultater. Kundens ejendomsret er ikke til hinder for Nochmals efterfølgende anvendelse af den knowhow, metoder og

4 generel viden som Nochmal måtte have erhvervet i forbindelse med opgavens udførsel. 7.2 Kunden selv er ansvarlig for i øvrigt at sikre de eventuelle immaterielle rettigheder, som opgaven måtte give anledning til at sikre. 7.3 Kunden er i enhver henseende ansvarlig for, at det arbejde Kunden har anmodet Nochmal om at udføre, ikke krænker tredjemands rettigheder. 8. TIDSPLAN OG OPGAVEN 8.1 Parterne løser opgaven ved at følge en udarbejdet tidsplan med mulighed for at tilpasse den hvis nødvendigt. Hvis ændringer kræver mere arbejde af Nochmal, faktureres denne mertid til normal timepris. 8.2 Nochmal kan kræve kræve yderligere honorarer, hvis et eller flere af punkterne i a til i sker: a) Når Kunden under udførelsen af opgaven udvider omfanget af opgaven eller ændrer opgavens indhold. b) I tilfælde af, at Kunden i strid med bestemmelsen i punkt 4 undlader at stille personale, programmer, strategier og markedsføringsmateriale og oplysninger til rådighed for Nochmal under opgavens udførelse. c) Såfremt eventuelle øvrige rådgivere/leverandører ikke leverer deres materialer og ydelser inden for de aftalte tidsfrister og derved forhindrer Nochmal i at udføre sine opgaver. d) Når Nochmal eller andre navngivne personer der skal udføre opgaven bliver ramt af dokumenterbar sygdom og derfor ikke har været arbejdsdygtige. e) Såfremt 3. parter, myndigheder eller andre eksterne eller interne stakeholdere ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister. i) Ved øvrige begivenheder, som Nochmal ikke er herre over og som Nochmal ikke kunne forudså eller burde forudse. 9. ANSVAR FOR FEJL OG FOR- SØMMELSER 9.1 Nochmals erstatningsansvar kan ikke overstige Nochmals honorar for udførelsen af den pågældende opgave og dette uanset om ansvaret gøres gældende for flere enkeltstående forhold. Er udførelsen af opgaven opdelt i faser, er Nochmals erstatningsansvar maksimeret til honoraret for udførelsen af den pågældende fase af opgaven.

5 9.2 Nochmal er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved løsningen af en opgave. 9.3 Nochmal hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 9.4 Såfremt Nochmal er ansvarlig for et tab i forening med øvrige af Kundens aftaleparter, hæfter Nochmal kun for så stor en del af Kundens tab, som svarer til Nochmals forholdsmæssige andel. 9.6 Nochmals ansvar ophører 6 mdr efter afslutningen af den opgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører. 9.7 Kunden skal skriftligt reklamere over for Nochmal uden ugrundet ophold efter, at Kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar. Såfremt der ikke reklameres rettidigt, mister Kunden retten til at gøre et ansvar gældende mod Nochmal. 10. OPSIGELSE 10.1 Parterne kan opsige nærværende kontrakt med 1 måneds varsel pr. den 1. i en måned I tilfælde af opsigelse er Nochmal berettiget til honorar for arbejde udført frem til opsigelsesperiodens udløb. 11. MISLIGHOLDELSE 11.1 Hver af parterne er berettiget til at ophæve Aftalen uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden parts side Hvis Kunden hæver Aftalen, har Nochmal kun krav på vederlag for så stor en del af det før ophævelsen udførte arbejde Kunden har ved en ophævelse af Aftalen krav på dækning af sit tab efter dansk rets almindelige regler Ophævelse er betinget af, at den part, som ønsker at gøre hævebeføjelsen gældende, forinden ophævelsen har givet skriftlig meddelelse til den anden part med præcisering af misligholdelsens karakter samt oplysning om, at Aftalen hæves hvis misligholdelsen ikke bringes til ophør inden 10 dage. 12. FORCE MAJEURE 12.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter Aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse; Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af driftsmidler samt mangler ved

6 leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder Enhver af parterne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve Aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig på grund af en/flere af de ovenfor nævnte omstændigheder. 13. HEMMELIGHOLDELSE 13.1 Parterne er gensidigt forpligtede til at iagttage tavshed om alle ikke alment kendte informationer og materialer om den anden part Tavshedspligten gælder også efter opgavens udførelse og Aftalens ophør. 14. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 14.1 Parterne kan ikke uden skriftligt samtykke fra den anden part overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Et sådan samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund. 15. ÆNDRINGSPROCEDURE 15.1 Ændringer i Aftalen kan kun ske ved et af begge parterne underskrevet skriftligt tillæg til Aftalen. 16. LOVVALG OG VÆRNETING 16.1 Nærværende Aftale er undergivet dansk ret I tilfælde af, at der opstår uenighed mellem parterne om opfyldelsen af Aftalen, er parterne forpligtet til med 8 dages varsel at afholde at forligsmøde med deltagelse af parternes eventuelle rådgivere og på dette møde indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten Når det i punkt 16.2 nævnte forligsmøde har været afholdt, uden at parterne er kommet til enighed, er hver af parterne berettigede til at foretage retsskridt i henhold til bestemmelsen i punkt Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af denne Aftale afgøres efter dansk rets almindelige regler af en dansk domstol. 17. OMKOSTNINGER 17.1 Hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af nærværende Aftale.

7 18. UNDERSKRIFT Denne Aftale er udarbejdet i to originale eksemplarer, ét til hver af Parterne. 19. BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: ***** PARTERNES UNDERSKRIFTER [indsæt by], den [indsæt dag, måned, år] [indsæt by], den [indsæt dag, måned, år] Nochmal Eric Ziengs Kunden Ansvarlig hos Kunden

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere