Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007"

Transkript

1 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning: Ordregiver: Ved Ordregiver forstås den, som har indgået aftale med en Havnevirksomhed. Havnevirksomhed: Ved en Havnevirksomhed forstås en virksomhed, som er medlem af foreningen Danske Havnevirksomheder. Opgave: Ved en Opgave forstås en eller fl ere opgaver, som sædvanligvis falder ind under stevedoring, herunder a) håndtering af gods på terminalen, b) lastning og losning af gods, som fragtes med skib, jernbane eller lastbil, c) surring og trimning, d) transport på kajer og lignende steder, e) sortering af gods, f) oplagring, lagerstyring og lagerhotel, samt godshåndtering i forbindelse hermed, g) pakning og mærkning i forbindelse med oplagring. Afl evering: Ved Afl evering forstås det tidspunkt, hvor Havnevirksomheden afl everer godset til den, som er berettiget til at modtage godset, eller hvor godset stilles til disposition for denne. SDR: Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond an-vendte særlige trækningsrettigheder. Omregning af SDR til danske kroner foretages efter kursen på den dag, hvor der stilles sikkerhed for ansvaret, eller hvis sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen. Skriftlig meddelelse: Ved skriftlig meddelelse forstås meddelelse, som sendes pr. post, telefax eller . 2 Anvendelsesområde Disse Almindelige Betingelser fi nder anvendelsepå Opgaver, der udføres af en Havnevirksomhed, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Afsnit 2 Pris, tilbud, betaling og panteret 3 Tilbud Alle tilbud, som Havnevirksomheden afgiver, er uforpligtende, indtil Ordregivers accept af tilbudet er kommet frem til Havnevirksomheden. 4 Pris Ordregiver er forpligtet til at betale den pris, som parterne har aftalt. Alle priser er angivet eksklusive moms og eventuelle afgifter. Stk. 2. Med mindre Havnevirksomheden har modtaget særlige oplysninger fra Ordregiver vedrørende Opgavens karakter og omfang, er Havnevirksomhedenspris baseret på a) sædvanlig håndtering af alment gods pakket i overensstemmelse med almindeligpraksis, b) udførelse af Opgaven i sædvanlige holdstørrelsermed det i den pågældende havn sædvanligt benyttede grej og indenfor almindelig arbejdstid, c) kontinuerlig udførelse af Opgaven uden afbrydelse, der skyldes vejrliget, transportmidlets indretning eller manglende klargørelse. Stk. 3. Arbejde, der ligger udover, hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller hvad Havnevirksomheden kunne forudse ved prisens af-givelse, jf. stk. 2, skal betragtes som ekstraarbejde, for hvilket Havnevirksomheden har krav på særskilt vederlag. Det samme gælder, dersom Havnevirksomhedens opdrag besværliggøres eller forsinkes af forhold, som Havnevirksomheden ikke har indfl ydelse på. Stk. 4. I tilfælde, hvor parterne ikke forud har aftalt en pris og i tilfælde, der er omfattet af stk. 3, skal Ordregiver betale den af Havnevirksomheden forlangte pris, med mindre Ordregiver dokumenterer, at den krævede pris er urimelig. Gør Ordregiver ikke straks indsigelse vedrørende den af Havnevirksomheden forlangte pris, skal Havnevirksomhedens pris anses for at være rimelig. Stk. 5. Ved bedømmelsen af, hvorvidt der kan kræves betaling i henhold til stk. 3, og om den afregnede pris er rimelig i henhold til stk. 4, skal der lægges afgørende vægt på den af Havnevirksomheden fremlagte dokumentation for forhold såsom anvendt materiel, tidsrummet for arbejdets udførelse, og antallet af medarbejdere, som har medvirket til udførelsen af Opgaven. tion, oprør, opløb, strejke eller lockout. 5 Udlæg Havnevirksomheden har krav på godtgørelse for dokumenterede udlæg samt udlægsomkostninger, hvis udlægget er ud over, hvad der er udtrykkeligt aftalt. 6 Valuta Med mindre andet er aftalt, er alle priser angivet i danske kroner. Stk. 2. Dersom prisen er angivet i en anden valuta end danske kroner, bærer Ordregiver risikoen for ethvert kursudsving mellem den danske krone og den angivne valuta i tidsrummet mellem tilbuddets afgivelse og betalingsdagen. 7 Betalingsbetingelser Havnevirksomhedens tilgodehavende for udførte Opgaver forfalder netto kontant ved fakturering. Stk. 2. Dersom betaling ikke har fundet sted iht. stk. 1, kan Havnevirksomheden skriftligt fremsætte et 7-dages betalingspåkrav overfor Ordregiver. Hvis betaling ikke fi nder sted inden udløbet af påkravsfristen, forholdes iht. 18. Stk. 3. Havnevirksomhedens tilgodehavende forrentes med 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen.

2 8 Sikkerhedsstillelse Uanset det i 7 anførte kan Havnevirksomheden, når den har rimelig grund hertil, kræve forudbetaling, eller at Ordregiver stiller en efter Havnevirksomhedens opfattelse betryggende sikkerhed for Havnevirksomhedens tilgodehavende iht. ubetalte fakturer, igangværende Opgaver eller ethvert andet krav. Stk. 2. Indtil betaling eller sikkerhedsstillelse har fundet sted, er Havnevirksomheden berettiget til uden forudgående varsel og uden at pådrage sig erstatningsansvar at indstille igangværende Opgaver. 9 Modregning Ordregiver kan under ingen omstændigheder foretage modregning i Havnevirksomhedens tilgodehavende. 10 Panteret Havnevirksomheden har pant i gods, dokumenter, kontanter mv., som er under Havnevirksomhedens kontrol, for såvel alle omkostninger, der relaterer sig til godset, herunder vederlag og lagerleje, som for alle Havnevirksomhedens øvrige fordringer på Ordregiver, uanset om disse vedrører andre Opgaver, som Havnevirksomheden har udført for Ordregiver. Stk. 2. Bortkommer eller ødelægges genstande, som er omfattet af Havnevirksomhedens panteret, iht. stk. 1, har Havnevirksomheden samme ret over ethvert erstatningsbeløb. Stk. 3. Betales Havnevirksomhedens forfaldne fordringer ikke, og er der gået mindst 14 dage efter Havnevirksomhedens afsendelse af betalingspåkrav iht. 7, stk. 2, er Havnevirksomheden berettiget til uden rettens mellemkomst på betryggende måde enten ved offentlig auktion eller ved udbud til relevante købere at lade sælge så meget af godset, at Havnevirksomhedens tilgodehavende dækkes. Havnevirksomheden skal så vidt muligt forud give Ordregiver underretning om bortsalget. Afsnit 3 Opgavens udførelse 10 Oplysninger vedrørende godset Ordregiver skal give Havnevirksomheden de instruktionerog oplysninger, der er nødvendige for Opgavens udførelse. Ordregiver skal herunder i god tid forsyne Havnevirksomheden med oplysningerom a) godsets art, vægt og volumen, b) særlige forholdsregler, som er nødvendige i forbindelse med Opgavens udførelse, c) laste- og/eller losseplaner, d) øvrige relevante forhold, herunder oplysning om sådanne særlige forholdsregler, som skal iagttages for at beskytte personer, miljøet og Havnevirksomhedens eller redjemands ejendom mod godsets eventuelle skadegørende virkning. Stk. 2. Omfatter Opgaven lagerhotel, oplagring eller opbevaring af gods for en kortere eller længere periode, er Ordregiver tillige ansvarlig for at give Havnevirksomheden alle relevante instruktioner vedrørende eventuelle særlige oplagrings- og opbevaringsforhold, herunder temperaturforhold, lysforhold og luftfugtighed, om måtte være påkrævet ved oplagringen/opbevaringen af det pågældende gods. Stk. 3. Oplagrer eller opbevarer Havnevirksomheden godset på en måde, som er sædvanlig i den pågældende havn eller i branchen generelt, kan Havnevirksomheden ikke ifalde ansvar for skade, der skyldes forhold, som Havnevirksomheden ikke med rimelighed kunne forudse eller hvis følger Havnevirksomheden ikke med rimelige midler kunne afværge, med mindre Havnevirksomheden har handlet i strid med Ordregivers udtrykkelige instruktioner. Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte instruktioner og oplysninger skal gives ved direkte separat skriftlig meddelelse til Havnevirksomheden. Meddelelse på ladesedler og lignende anses ikke for tilstrækkelig. Stk. 5. Dersom Ordregiver ikke opfylder sine forpligtelser iht. stk. 1 og 2, er Havnevirksomheden berettiget til uden instruktion og for Ordregivers regning og risiko at tage alle forholdsregler, som forholdende måtte kræve for at afværge skade på godset eller person-, tings- eller miljøskade. Hvis det er nødvendigt, kan Havnevirksomheden således lade godset bortfjerne, tilintetgøre, uskadeliggøre eller sælge i henhold til reglerne i 10, stk farligt gods Omfatter Opgaven farligt gods, indestår Ordregiver overfor Havnevirksomheden for, at Havnevirksomheden i god tid modtager alle relevante oplysninger iht. de til enhver tid gældende konventioner og andre regler og forskrifter vedrørende farligt gods. Herunder indestår Ordregiver overfor Havnevirksomheden for, at alt farligt gods er pakket, mærket, emballeret og klassifi ceret iht. de nævnte konventioner og regler. Ordregiver indestår endvidere for, at nødvendige myndighedstilladelser er til stede. Stk. 2. Ordregiver skal i god tid give Havnevirksomheden oplysning om, i hvilket omfang transportmidlet i øvrigt medfører farligt gods. Ordregiver skal herunder oplyse om godsets art og klassifi cering. Dette gælder, uanset om det farlige gods alene er i transit. Ordregiver skal endvidere sørge for, at de for den pågældende havn gældende bestemmelser vedrørende farligt gods er overholdt. Stk , stk. 4 og 5 fi nder tilsvarende anvendelse. 13 Håndtering af godset Det påhviler Ordregiver ved lastning og losning samt ved ind- og udlevering fra lager selv at udføre tally eller anden kontrolfunktion. Stk. 2. Med mindre andet er aftalt, er det Ordregivers ansvar at sikre, at godset er pakket og mærket i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og således, at det kan modstå sædvanlig håndtering samt vind og vejr.

3 14 Udstyr Havnevirksomheden stiller sædvanligt udstyr til rådighed i forbindelse med lastning, stuvning, sikring og losning mv. Stk. 2. Uanset det i stk. 1 anførte, er Ordregiver forpligtet til at sørge for, at det relevante transportmiddel uden omkostning for Havnevirksomheden stiller det i stk. 1 nævnte udstyr til rådighed for Havnevirksomheden, dersom Havnevirksomheden i rimelig tid giver Ordregiver besked herom. Udstyret skal i så fald opfylde alle gældende forskrifter samt eventuelt specifi kke krav, som Havnevirksomheden måtte have stillet forud for Opgavens gennemførelse. Ligeledes er Ordregiver forpligtet til at sikre, at Havnevirksomheden modtager behørig vejledning vedrørende brugen af udstyret, og i det hele taget skal Ordregiver medvirke til at forhindre, at der sker skade på personer, miljø, materiel og gods. 15 Klargøring af transportmidlet Med mindre andet er aftalt, er det Ordregivers opgave at sørge for, at det relevante transportmiddel er klargjort til, at Havnevirksomheden kan udføre Opgaven. Herunder skal Ordregiver sørge for, at lastrummene er rengjorte, at adgangsforholdene til transportmidlet og lastrummene er tilstrækkelige og sikre, og at transportmidlet i øvrigt i enhver henseende er parat til at modtage godset. Stk. 2. Det er endvidere Ordregivers opgave at sikre, at arbejdsforholdene på transportmidlet, herunder ventilations-, lys-, fortøjnings og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, er tilstrækkelige og forskriftsmæssige. Stk. 3. Dersom Ordregiveren efter Havnevirksomhedens opfattelse ikke har varetaget sine forpligtelser iht. stk. 1 og 2, er Havnevirksomheden berettiget, men ikke forpligtet, til at udføre de nævnte opgaver, hvilket da sker for Ordregiverens regning og risiko. Dette gælder også selvom de nævnte opgaver sædvanligvis udføres af Havnevirksomheden. 16 Forsikring Havnevirksomheden er ikke forpligtet til at forsikre godset, ej heller oplagret gods, hverken for sin egen eller for Ordregivers regning. Stk. 2. Ordregiver er forpligtet til at tegne forsikring for skader, som godset kan påføre personer eller ting. Ordregiver skal på Havnevirksomhedens opfordring dokumentere, at sådan forsikring er tegnet og i kraft. 17 Opsigelse Aftalen mellem Ordregiver og Havnevirksomheden udløber på det tidspunkt, der er anført i aftalen, eller når Opgaven er udført. Dersom aftalen er indgået for en ikke nærmere specifi ceret periode, kan den opsiges med mindst 30 dages varsel til udgangen af en måned. Stk. 2. Dersom Ordregiver eller den, som er berettiget hertil, ikke modtager godset efter opsigelsesfristens udløb, fi nder 23, stk. 3 og 4 tilsvarende anvendelse. 18 Misligeholdelse Uanset det i 17 anførte kan aftalen mellem Havnevirksomheden og Ordregiver ophæves med øjeblikkeligt varsel, dersom der foreligger væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelseanses eksempelvis: a) udeblivelse af betaling indenfor påkravsfristen iht. 7, stk. 2, b) manglende, uklare eller utilstrækkelige oplysninger vedrørende farligt gods, c) en parts anmeldelse af betalingsstandsning, afsigelse af konkursdekret, åbning af forhandling om tvangsakkord, indgivelse af begæring om likvidation eller lignende. Afsnit 4 Havnevirksomhedens ansvar 19 Ansvarsperiode Havnevirksomheden er ansvarlig for godset fratidspunktet, hvor Havnevirksomheden overtager godset indtil Afl evering. 20 Ansvar for andre Havnevirksomheden er til enhver tid berettiget til at lade Opgaven udføre helt eller delvist af tredjemand, men Havnevirksomheden forbliver dog ansvarlig overfor Ordregiver. 21 Ansvar for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af godset Havnevirksomheden er ansvarlig for bortkomst og beskadigelse af godset samt for forsinkelse af godset, såfremt a) det godtgøres, at forholdet, som forårsagede bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen, indtraf i det tidsrum, hvor Havnevirksomheden havde godset i sin varetægt iht. 19, og b) det godtgøres, at bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen skyldtes fejl eller forsømmelse udvist af Havnevirksomheden eller nogen, for hvem Havnevirksomheden er ansvarlig. Stk. 2. Havnevirksomheden er ikke ansvarlig for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af godset, som er forårsaget af strejke, lockout, blokade, boykot, uanset om Havnevirksomheden selv er part i konfl ikten. 22 Ansvar for anden skade Havnevirksomheden er ansvarlig for anden skade end den, der henhører under 21, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser udvist af Havnevirksomheden eller nogen, forhvem Havnevirksomheden er ansvarlig. Ved anden skade forstås eksempelvis: a) anden skade på godset end bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af godset, b) bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af transportmidlet, c) bortkomst, skade eller forsinkelse af andet gods, d) skade på Ordregivers eller tredjemands ejendom, e) fejl i forbindelse med dokumenthåndtering, udførelse af tally eller anden kontrolfunktion. Stk , stk. 2 fi nder tilsvarende anvendelse.

4 23 Forsinkelse Forsinket Afl evering foreligger, når Havnevirksomheden ikke har foretaget Afl evering til den udtrykkeligt aftalte tid eller, hvor ingen afl everingsfrist er aftalt, når den faktiske afl everingstid overskrider den tid, som under de foreliggende omstændigheder med rimelighed kan indrømmes Havnevirksomheden. Stk. 2. Godset kan betragtes som bortkommet, hvis det ikke er afl everet inden 30 dage efter udløbet af den udtrykkeligt aftalte afl everingsfrist eller, hvor ingen frist er aftalt, inden 60 dage efter, at Havnevirksomheden overtog godset. Stk. 3. Modtager den, som er berettiget til at modtage godset, ikke godset til den aftalte tid, eller hvor intet afl everingstidspunkt er aftalt i rimelig tid efter Havnevirksomheden har givet Ordregiver meddelelse om, at der kan ske Afl evering, kan Havnevirksomheden oplagre godset for Ordregivers regning og risiko. Stk. 4. Kan Havnevirksomheden i de i stk. 3 nævnte tilfælde ikke uden væsentlig omkostning eller ulempe vedblive med at sørge for godset, eller råder Ordregiver ikke over godset inden rimelig tid, efter at han er blevet opfordret dertil, har Havnevirksomheden ret til at sælge godset på den i 10, stk. 3 anførte måde. Kan salg ikke fi nde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen, er Havnevirksomheden berettiget til at bortskaffe godset. 24 Erstatning udenfor kontrakt Kræves erstatning på andet grundlag end aftale kan Havnevirksomheden og andre, for hvem den efter 20 er ansvarlig, påberåbe sig bestemmelserne i disse Almindelige Betingelser, som udelukker Havnevirksomhedens ansvar, eller som angiver eller begrænser erstatningens størrelse. Stk. 2. Det samlede ansvar, som kan pålægges Havnevirksomheden og dem, Havnevirksomheden er ansvarlig for, kan ikke i noget tilfælde overstige de ansvarsbegrænsninger, som fremgår af Erstatningens beregning Erstatning for beskadigelse eller hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter den fakturaværdi, godset sidst var handlet til, inden det kom i Havnevirksomhedens varetægt, med mindre det bevises, at den gængse værdi af gods af samme art og godhed var en anden på tidspunktet og stedet for Havnevirksomhedens overtagelse af godset. Stk. 2. Såfremt der ikke fi ndes en fakturaværdi, som nævnt i stk. 1, beregnes værdien af godset ud fra den gængse værdi af gods af samme art og godhed på tidspunktet og stedet for Havnevirksomhedens overtagelse af godset. Stk. 3. Erstatning udover værdien efter stk. 1 og 2, herunder erstatning for indirekte tab, ydes ikke. 26 Ansvarsbegrænsning Uanset det i 25 anførte, kan erstatningen dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR for hvert kilogram beskadiget eller bortkommet gods afhængigt af, hvad der giver det højeste beløb. Stk. 2. Anvendes der container, trailer, palle eller lignende transportindretning til at samle godset, skal transportindretningen ved anvendelsen af stk. 1 anses for i sig selv at udgøre et kolli eller anden enhed af godset. Ved beregning bortses der fra antallet af kolli, der er samlet i en sådan transportindretning,med mindre dette fremgår af aftalen. Stk. 3. I intet tilfælde kan erstatningen overstige SDR pr. skadesbegivenhed. Dersom fl ere Ordregivere lider tab som følge af skader, der indtræffer ved en og samme hændelse, er Havnevirksomhedens erstatningsansvar i forhold til samtlige berørte Ordregivere begrænset til SDR, som fordeles pro rata mellem Ordregiverne efter værdien af godset opgjort iht. 25. Stk. 4. Godtgøres det, at der er lidt skade som følge af forsinkelse af godset, skal Havnevirksomheden erstatte skaden, dog ikke ud over det beløb, som Havnevirksomheden har krav på for udførelsen af Opgaven, jf. 4 Stk. 5. Dersom Havnevirksomheden er erstatningsansvarlig for anden skade i henhold til 22, er Havnevirksomheden berettiget til at begrænse sit ansvar iht. stk Stk. 6. Havnevirksomhedens samlede ansvar iht. stk. 1-4 skal ikke overstige den ansvarsbegrænsning, som ville være gældende i tilfælde af tab af alt det gods, som erstatningsansvaret omfatter, jf.stk Stk. 7. Havnevirksomhedens ansvar skal ikke være mere vidtrækkende end Ordregivers. Såfremt Ordregiver har begrænset sit ansvar overfor tredjemand, har Havnevirksomheden uden videre ret til samme ansvarsbegrænsning i forhold til Ordregiver og tredjemand. 27 Fortsæt Har Havnevirksomheden forsætligt forvoldt skade, kan den ikke påberåbe sig de bestemmelser i dette afsnit, som udelukker eller begrænser dens ansvar. Stk. 2. Det samme gælder, dersom andre, for hvem Havnevirksomheden er ansvarlig, i tjenesten forsætligt har forvoldt skade. Disse kan ej heller med hensyn til deres personlige ansvar påberåbe sig de i stk. 1 nævnte bestemmelser. Afsnit 5 Ordregivers ansvar 28 Ordregivers ansvar Ordregiveren er forpligtet til at skadesløsholde Havnevirksomheden for det tab eller den skade, som Havnevirksomheden lider som følge af, at a) Ordregiver har givet forkerte eller mangelfuldeoplysninger vedrørende godset, b) godset ikke er korrekt pakket, mærket og deklareret af Ordregiver eller nogen, for hvem Ordregiver er ansvarlig, c) Ordregiver eller nogen, for hvem Ordregiver er ansvarlig, har lastet, losset, stuvet eller sikret godset fejlagtigt, d) godset har skadevoldende egenskaber, om hvilke Havnevirksomheden ikke er blevet udtrykkeligt informeret, e) Havnevirksomheden pålægges at betale bøde, told, moms eller andre offentlige afgifter eller at stille sikkerhed. Stk. 2. Dersom Havnevirksomheden er erstatningsansvarlig for skade på tredjemands ejendom, skal Ordregiver holde Havnevirksomheden skadesløs for så vidt angår den del af erstatningen, som Havnevirksomheden ikke ville være forpligtet til at betale, dersom den kunne gøre disse Almindelige Betingelser gældende mod tredjemand.

5 Afsnit 6 Indsigelser og søgsmål 29 Reklamationspligt Dersom Ordregiver vil holde Havnevirksomheden erstatningsansvarlig for skade, bortkomst eller forsinkelse af godset eller for anden skade, skal Ordregiver give Havnevirksomheden Skriftlig Meddelelse herom straks efter, at Ordregiver opdagede eller burde have opdaget det forhold, der gav anledning til erstatningskravet. Giver Ordregiver ikke straks sådan meddelelse, er kravet bortfaldet. Stk. 2. Uanset det i stk. 1 anførte skal erstatning for forsinkelse kun betales, hvis Havnevirksomheden, inden 21 dage efter Afl evering har fundet sted, har modtaget Skriftlig Meddelelse om, at Ordregiver vil påberåbe sig forsinkelsen. 30 Forældelse Ethvert krav mod Havnevirksomheden skal anses for forældet, når der er gået mere end 10 måneder regnet fra de i stk. 2 nævnte tidspunkter. Stk. 2. Ved beskadigelse eller delvis bortkomst af godset beregnes den i stk. 1 nævnte forældelsesfrist fra Afl evering har fundet sted. Ved forsinkelse, bortkomst af alt gods eller anden skade beregnes den i stk. 1 nævnte forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor skaden tidligst kunne konstateres. 31 Værneting og lovvalg Alle retssager, som vedrører eller udspringer af kontraktforholdet mellem Havnevirksomheden og Ordregiver, skal anlægges ved retten på det sted, hvor Havnevirksomheden har sit hovedsæde. Stk. 2. Alle tvister mellem Havnevirksomheden og Ordregiver skal afgøres efter dansk ret. Afsnit 7 Afsluttende bestemmelser 32 Ikrafttræden Disse Almindelige Betingelser fi nder anvendelse på alle af 2 omfattede aftaler, der indgås efter den [ ] 2007 og erstatter fra dette tidspunkt Dansk Stevedoreforenings Almindelige Bestemmelser af 11. maj 1985 med ændringer vedtaget den 20. maj 1994 og Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser vedtaget den 15. maj 2002

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør).

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør). NSAB 2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: Danmark: Erhvervenes

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Dansk Distribution A/S beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, part- og fulloads samt varehoteldrift. Nærværende

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING DANSK MØBELTRANSPORT FORENING ALMINDELIGE BETINGELSER Vedrørende møbeltransport og opbevaring - September 2008 Nedenfor er anvendt følgende betegnelser: Ved FIRMAET forstås møbeltransportfirmaet, respektive

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler CMR-Loven Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer, der følger af 3 i lov nr.

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser for distribution

Forretningsbetingelser for distribution Forretningsbetingelser for distribution K. Hansen Transport AS beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, og hellæs samt lagerhoteldrift. Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER FOR TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING.

FÆLLESBETINGELSER FOR TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING. John Hansen Gruppen A/S 1 Herunder er vores almindelige betingelser. Vedrørende transport, flytning og opbevaring FÆLLESBETINGELSER FOR TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING. Ved John Hansen Gruppen A/S forstås,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere