Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007"

Transkript

1 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK København V Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning: Ordregiver: Ved Ordregiver forstås den, som har indgået aftale med en Havnevirksomhed. SDR: Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder. Omregning af SDR til danske kroner foretages efter kursen på den dag, hvor der stilles sikkerhed for ansvaret, eller hvis sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen. Skriftlig meddelelse: Ved skriftlig meddelelse forstås meddelelse, som sendes pr. post, telefax eller . Havnevirksomhed: Ved en Havnevirksomhed forstås en virksomhed, som er medlem af foreningen Danske Havnevirksomheder. Opgave: Ved en Opgave forstås en eller flere opgaver, som sædvanligvis falder ind under stevedoring, herunder 2 Anvendelsesområde Disse Almindelige Betingelser finder anvendelse på Opgaver, der udføres af en Havnevirksomhed, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Afsnit 2 Pris, tilbud, betaling og panteret a) håndtering af gods på terminalen, b) lastning og losning af gods, som fragtes med skib, jernbane eller lastbil, 3 Tilbud Alle tilbud, som Havnevirksomheden afgiver, er uforpligtende, indtil Ordregivers accept af tilbudet er kommet frem til Havnevirksomheden. c) surring og trimning, d) transport på kajer og lignende steder, e) sortering af gods, f) oplagring, lagerstyring og lagerhotel, samt godshåndtering i forbindelse hermed, 4 Pris Ordregiver er forpligtet til at betale den pris, som parterne har aftalt. Alle priser er angivet eksklusive moms og eventuelle afgifter. Stk. 2. Med mindre Havnevirksomheden har modtaget særlige oplysninger fra Ordregiver vedrørende Opgavens karakter og omfang, er Havnevirksomhedens pris baseret på g) pakning og mærkning i forbindelse med oplagring. Aflevering: Ved Aflevering forstås det tidspunkt, hvor Havnevirksomheden afleverer godset til den, som er berettiget til at modtage godset, eller hvor godset stilles til disposition for denne. a) sædvanlig håndtering af alment gods pakket i overensstemmelse med almindelig praksis, b) udførelse af Opgaven i sædvanlige holdstørrelser med det i den pågældende havn sædvanligt benyttede grej og indenfor al-

2 mindelig arbejdstid, c) kontinuerlig udførelse af Opgaven uden afbrydelse, der skyldes vejrliget, transportmidlets indretning eller manglende klargørelse. den angivne valuta i tidsrummet mellem tilbuddets afgivelse og betalingsdagen. 7 Betalingsbetingelser Havnevirksomhedens tilgodehavende for udførte Opgaver forfalder netto kontant ved fakturering. Stk. 3. Arbejde, der ligger udover, hvad der udtrykkeligt er aftalt, eller hvad Havnevirksomheden kunne forudse ved prisens afgivelse, jf. stk. 2, skal betragtes som ekstraarbejde, for hvilket Havnevirksomheden har krav på særskilt vederlag. Det samme gælder, dersom Havnevirksomhedens opdrag besværliggøres eller forsinkes af forhold, som Havnevirksomheden ikke har indflydelse på. Stk. 4. I tilfælde, hvor parterne ikke forud har aftalt en pris og i tilfælde, der er omfattet af stk. 3, skal Ordregiver betale den af Havnevirksomheden forlangte pris, med mindre Ordregiver dokumenterer, at den krævede pris er urimelig. Gør Ordregiver ikke straks indsigelse vedrørende den af Havnevirksomheden forlangte pris, skal Havnevirksomhedens pris anses for at være rimelig. Stk. 5. Ved bedømmelsen af, hvorvidt der kan kræves betaling i henhold til stk. 3, og om den afregnede pris er rimelig i henhold til stk. 4, skal der lægges afgørende vægt på den af Havnevirksomheden fremlagte dokumentation for forhold såsom anvendt materiel, tidsrummet for arbejdets udførelse, og antallet af medarbejdere, som har medvirket til udførelsen af Opgaven. 5 Udlæg Havnevirksomheden har krav på godtgørelse for dokumenterede udlæg samt udlægsomkostninger, hvis udlægget er ud over, hvad der er udtrykkeligt aftalt. 6 Valuta Med mindre andet er aftalt, er alle priser angivet i danske kroner. Stk. 2. Dersom prisen er angivet i en anden valuta end danske kroner, bærer Ordregiver risikoen for ethvert kursudsving mellem den danske krone og Stk. 2. Dersom betaling ikke har fundet sted iht. stk. 1, kan Havnevirksomheden skriftligt fremsætte et 7-dages betalingspåkrav overfor Ordregiver. Hvis betaling ikke finder sted inden udløbet af påkravsfristen, forholdes iht. 18. Stk. 3. Havnevirksomhedens tilgodehavende forrentes med 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen. 8 Sikkerhedsstillelse Uanset det i 7 anførte kan Havnevirksomheden, når den har rimelig grund hertil, kræve forudbetaling, eller at Ordregiver stiller en efter Havnevirksomhedens opfattelse betryggende sikkerhed for Havnevirksomhedens tilgodehavende iht. ubetalte fakturer, igangværende Opgaver eller ethvert andet krav. Stk. 2. Indtil betaling eller sikkerhedsstillelse har fundet sted, er Havnevirksomheden berettiget til uden forudgående varsel og uden at pådrage sig erstatningsansvar at indstille igangværende Opgaver. 9 Modregning Ordregiver kan under ingen omstændigheder foretage modregning i Havnevirksomhedens tilgodehavende. 10 Panteret Havnevirksomheden har pant i gods, dokumenter, kontanter mv., som er under Havnevirksomhedens kontrol, for såvel alle omkostninger, der relaterer sig til godset, herunder vederlag og lagerleje, som for alle Havnevirksomhedens øvrige fordringer på Ordregiver, uanset om disse vedrører andre Opgaver, som Havnevirksomheden har udført for Ordregiver.

3 Stk. 2. Bortkommer eller ødelægges genstande, som er omfattet af Havnevirksomhedens panteret, iht. stk. 1, har Havnevirksomheden samme ret over ethvert erstatningsbeløb. Stk. 3. Betales Havnevirksomhedens forfaldne fordringer ikke, og er der gået mindst 14 dage efter Havnevirksomhedens afsendelse af betalingspåkrav iht. 7, stk. 2, er Havnevirksomheden berettiget til uden rettens mellemkomst på betryggende måde enten ved offentlig auktion eller ved udbud til relevante købere at lade sælge så meget af godset, at Havnevirksomhedens tilgodehavende dækkes. Havnevirksomheden skal så vidt muligt forud give Ordregiver underretning om bortsalget. Afsnit 3 Opgavens udførelse 11 Oplysninger vedrørende godset Ordregiver skal give Havnevirksomheden de instruktioner og oplysninger, der er nødvendige for Opgavens udførelse. Ordregiver skal herunder i god tid forsyne Havnevirksomheden med oplysninger om a) godsets art, vægt og volumen, b) særlige forholdsregler, som er nødvendige i forbindelse med Opgavens udførelse, c) laste- og/eller losseplaner, d) øvrige relevante forhold, herunder oplysning om sådanne særlige forholdsregler, som skal iagttages for at beskytte personer, miljøet og Havnevirksomhedens eller tredjemands ejendom mod godsets eventuelle skadegørende virkning. Stk. 2. Omfatter Opgaven lagerhotel, oplagring eller opbevaring af gods for en kortere eller længere periode, er Ordregiver tillige ansvarlig for at give Havnevirksomheden alle relevante instruktioner vedrørende eventuelle særlige oplagrings- og opbevaringsforhold, herunder temperaturforhold, lysforhold og luftfugtighed, som måtte være påkrævet ved oplagringen/opbevaringen af det pågældende gods. Stk. 3. Oplagrer eller opbevarer Havnevirksomheden godset på en måde, som er sædvanlig i den pågældende havn eller i branchen generelt, kan Havnevirksomheden ikke ifalde ansvar for skade, der skyldes forhold, som Havnevirksomheden ikke med rimelighed kunne forudse eller hvis følger Havnevirksomheden ikke med rimelige midler kunne afværge, med mindre Havnevirksomheden har handlet i strid med Ordregivers udtrykkelige instruktioner. Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte instruktioner og oplysninger skal gives ved direkte separat skriftlig meddelelse til Havnevirksomheden. Meddelelse på ladesedler og lignende anses ikke for tilstrækkelig. Stk. 5. Dersom Ordregiver ikke opfylder sine forpligtelser iht. stk. 1 og 2, er Havnevirksomheden berettiget til uden instruktion og for Ordregivers regning og risiko at tage alle forholdsregler, som forholdende måtte kræve for at afværge skade på godset eller person-, tings- eller miljøskade. Hvis det er nødvendigt, kan Havnevirksomheden således lade godset bortfjerne, tilintetgøre, uskadeliggøre eller sælge i henhold til reglerne i 10, stk Farligt gods Omfatter Opgaven farligt gods, indestår Ordregiver overfor Havnevirksomheden for, at Havnevirksomheden i god tid modtager alle relevante oplysninger iht. de til enhver tid gældende konventioner og andre regler og forskrifter vedrørende farligt gods. Herunder indestår Ordregiver overfor Havnevirksomheden for, at alt farligt gods er pakket, mærket, emballeret og klassificeret iht. de nævnte konventioner og regler. Ordregiver indestår endvidere for, at nødvendige myndighedstilladelser er til stede. Stk. 2. Ordregiver skal i god tid give Havnevirksomheden oplysning om, i hvilket omfang transportmidlet i øvrigt medfører farligt gods. Ordregiver skal herunder oplyse om godsets art og klassificering. Dette gælder, uanset om det farlige gods alene er i transit. Ordregiver skal endvidere sørge

4 for, at de for den pågældende havn gældende bestemmelser vedrørende farligt gods er overholdt. Stk , stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse. 13 Håndtering af godset Det påhviler Ordregiver ved lastning og losning samt ved ind- og udlevering fra lager selv at udføre tally eller anden kontrolfunktion. Stk. 2. Med mindre andet er aftalt, er det Ordregivers ansvar at sikre, at godset er pakket og mærket i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og således, at det kan modstå sædvanlig håndtering samt vind og vejr. 14 Udstyr Havnevirksomheden stiller sædvanligt udstyr til rådighed i forbindelse med lastning, stuvning, sikring og losning mv. Stk. 2. Uanset det i stk. 1 anførte, er Ordregiver forpligtet til at sørge for, at det relevante transportmiddel uden omkostning for Havnevirksomheden stiller det i stk. 1 nævnte udstyr til rådighed for Havnevirksomheden, dersom Havnevirksomheden i rimelig tid giver Ordregiver besked herom. Udstyret skal i så fald opfylde alle gældende forskrifter samt eventuelt specifikke krav, som Havnevirksomheden måtte have stillet forud for Opgavens gennemførelse. Ligeledes er Ordregiver forpligtet til at sikre, at Havnevirksomheden modtager behørig vejledning vedrørende brugen af udstyret, og i det hele taget skal Ordregiver medvirke til at forhindre, at der sker skade på personer, miljø, materiel og gods. 15 Klargøring af transportmidlet Med mindre andet er aftalt, er det Ordregivers opgave at sørge for, at det relevante transportmiddel er klargjort til, at Havnevirksomheden kan udføre Opgaven. Herunder skal Ordregiver sørge for, at lastrummene er rengjorte, at adgangsforholdene til transportmidlet og lastrummene er tilstrækkelige og sikre, og at transportmidlet i øvrigt i enhver henseende er parat til at modtage godset. Stk. 2. Det er endvidere Ordregivers opgave at sikre, at arbejdsforholdene på transportmidlet, herunder ventilations-, lys-, fortøjnings og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, er tilstrækkelige og forskriftsmæssige. Stk. 3. Dersom Ordregiveren efter Havnevirksomhedens opfattelse ikke har varetaget sine forpligtelser iht. stk. 1 og 2, er Havnevirksomheden berettiget, men ikke forpligtet, til at udføre de nævnte opgaver, hvilket da sker for Ordregiverens regning og risiko. Dette gælder også selvom de nævnte opgaver sædvanligvis udføres af Havnevirksomheden. 16 Forsikring Havnevirksomheden er ikke forpligtet til at forsikre godset, ej heller oplagret gods, hverken for sin egen eller for Ordregivers regning. Stk. 2. Ordregiver er forpligtet til at tegne forsikring for skader, som godset kan påføre personer eller ting. Ordregiver skal på Havnevirksomhedens opfordring dokumentere, at sådan forsikring er tegnet og i kraft. 17 Opsigelse Aftalen mellem Ordregiver og Havnevirksomheden udløber på det tidspunkt, der er anført i aftalen, eller når Opgaven er udført. Dersom aftalen er indgået for en ikke nærmere specificeret periode, kan den opsiges med mindst 30 dages varsel til udgangen af en måned. Stk. 2. Dersom Ordregiver eller den, som er berettiget hertil, ikke modtager godset efter opsigelsesfristens udløb, finder 23, stk. 3 og 4 tilsvarende anvendelse. 18 Misligholdelse Uanset det i 17 anførte kan aftalen mellem Havnevirksomheden og Ordregiver ophæves med øjeblikkeligt varsel, dersom der foreligger væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse anses eksempelvis:

5 a) udeblivelse af betaling indenfor påkravsfristen iht. 7, stk. 2, b) manglende, uklare eller utilstrækkelige oplysninger vedrørende farligt gods, c) en parts anmeldelse af betalingsstandsning, afsigelse af konkursdekret, åbning af forhandling om tvangsakkord, indgivelse af begæring om likvidation eller lignende. konflikten. 22 Ansvar for anden skade Havnevirksomheden er ansvarlig for anden skade end den, der henhører under 21, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser udvist af Havnevirksomheden eller nogen, for hvem Havnevirksomheden er ansvarlig. Ved anden skade forstås eksempelvis: Afsnit 4 Havnevirksomhedens ansvar a) anden skade på godset end bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af godset, 19 Ansvarsperiode Havnevirksomheden er ansvarlig for godset fra tidspunktet, hvor Havnevirksomheden overtager godset indtil Aflevering. 20 Ansvar for andre Havnevirksomheden er til enhver tid berettiget til at lade Opgaven udføre helt eller delvist af tredjemand, men Havnevirksomheden forbliver dog ansvarlig overfor Ordregiver. 21 Ansvar for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af godset Havnevirksomheden er ansvarlig for bortkomst og beskadigelse af godset samt for forsinkelse af godset, såfremt a) det godtgøres, at forholdet, som forårsagede bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen, indtraf i det tidsrum, hvor Havnevirksomheden havde godset i sin varetægt iht. 19, og b) det godtgøres, at bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen skyldtes fejl eller forsømmelse udvist af Havnevirksomheden eller nogen, for hvem Havnevirksomheden er ansvarlig. Stk. 2. Havnevirksomheden er ikke ansvarlig for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af godset, som er forårsaget af strejke, lockout, blokade, boykot, uanset om Havnevirksomheden selv er part i b) bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af transportmidlet, c) bortkomst, skade eller forsinkelse af andet gods, d) skade på Ordregivers eller tredjemands ejendom, e) fejl i forbindelse med dokumenthåndtering, udførelse af tally eller anden kontrolfunktion. Stk , stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. 23 Forsinkelse Forsinket Aflevering foreligger, når Havnevirksomheden ikke har foretaget Aflevering til den udtrykkeligt aftalte tid eller, hvor ingen afleveringsfrist er aftalt, når den faktiske afleveringstid overskrider den tid, som under de foreliggende omstændigheder med rimelighed kan indrømmes Havnevirksomheden. Stk. 2. Godset kan betragtes som bortkommet, hvis det ikke er afleveret inden 30 dage efter udløbet af den udtrykkeligt aftalte afleveringsfrist eller, hvor ingen frist er aftalt, inden 60 dage efter, at Havnevirksomheden overtog godset. Stk. 3. Modtager den, som er berettiget til at modtage godset, ikke godset til den aftalte tid, eller hvor intet afleveringstidspunkt er aftalt i rimelig tid

6 efter Havnevirksomheden har givet Ordregiver meddelelse om, at der kan ske Aflevering, kan Havnevirksomheden oplagre godset for Ordregivers regning og risiko. Stk. 4. Kan Havnevirksomheden i de i stk. 3 nævnte tilfælde ikke uden væsentlig omkostning eller ulempe vedblive med at sørge for godset, eller råder Ordregiver ikke over godset inden rimelig tid, efter at han er blevet opfordret dertil, har Havnevirksomheden ret til at sælge godset på den i 10, stk. 3 anførte måde. Kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen, er Havnevirksomheden berettiget til at bortskaffe godset. herunder erstatning for indirekte tab, ydes ikke. 26 Ansvarsbegrænsning Uanset det i 25 anførte, kan erstatningen dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR for hvert kilogram beskadiget eller bortkommet gods afhængigt af, hvad der giver det højeste beløb. Stk. 2. Anvendes der container, trailer, palle eller lignende transportindretning til at samle godset, skal transportindretningen ved anvendelsen af stk. 1 anses for i sig selv at udgøre et kolli eller anden enhed af godset. Ved beregning bortses der fra antallet af kolli, der er samlet i en sådan transportindretning, med mindre dette fremgår af aftalen. 24 Erstatning udenfor kontrakt Kræves erstatning på andet grundlag end aftale kan Havnevirksomheden og andre, for hvem den efter 20 er ansvarlig, påberåbe sig bestemmelserne i disse Almindelige Betingelser, som udelukker Havnevirksomhedens ansvar, eller som angiver eller begrænser erstatningens størrelse. Stk. 2. Det samlede ansvar, som kan pålægges Havnevirksomheden og dem, Havnevirksomheden er ansvarlig for, kan ikke i noget tilfælde overstige de ansvarsbegrænsninger, som fremgår af Erstatningens beregning Erstatning for beskadigelse eller hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter den fakturaværdi, godset sidst var handlet til, inden det kom i Havnevirksomhedens varetægt, med mindre det bevises, at den gængse værdi af gods af samme art og godhed var en anden på tidspunktet og stedet for Havnevirksomhedens overtagelse af godset. Stk. 2. Såfremt der ikke findes en fakturaværdi, som nævnt i stk. 1, beregnes værdien af godset ud fra den gængse værdi af gods af samme art og godhed på tidspunktet og stedet for Havnevirksomhedens overtagelse af godset. Stk. 3. Erstatning udover værdien efter stk. 1 og 2, Stk. 3. I intet tilfælde kan erstatningen overstige SDR pr. skadesbegivenhed. Dersom flere Ordregivere lider tab som følge af skader, der indtræffer ved en og samme hændelse, er Havnevirksomhedens erstatningsansvar i forhold til samtlige berørte Ordregivere begrænset til SDR, som fordeles pro rata mellem Ordregiverne efter værdien af godset opgjort iht. 25. Stk. 4. Godtgøres det, at der er lidt skade som følge af forsinkelse af godset, skal Havnevirksomheden erstatte skaden, dog ikke ud over det beløb, som Havnevirksomheden har krav på for udførelsen af Opgaven, jf. 4 Stk. 5. Dersom Havnevirksomheden er erstatningsansvarlig for anden skade i henhold til 22, er Havnevirksomheden berettiget til at begrænse sit ansvar iht. stk Stk. 6. Havnevirksomhedens samlede ansvar iht. stk. 1-4 skal ikke overstige den ansvarsbegrænsning, som ville være gældende i tilfælde af tab af alt det gods, som erstatningsansvaret omfatter, jf. stk Stk. 7. Havnevirksomhedens ansvar skal ikke være mere vidtrækkende end Ordregivers. Såfremt Ordregiver har begrænset sit ansvar overfor tredjemand, har Havnevirksomheden uden videre ret til

7 samme ansvarsbegrænsning i forhold til Ordregiver og tredjemand. 27 Forsæt Har Havnevirksomheden forsætligt forvoldt skade, kan den ikke påberåbe sig de bestemmelser i dette afsnit, som udelukker eller begrænser dens ansvar. Stk. 2. Det samme gælder, dersom andre, for hvem Havnevirksomheden er ansvarlig, i tjenesten forsætligt har forvoldt skade. Disse kan ej heller med hensyn til deres personlige ansvar påberåbe sig de i stk. 1 nævnte bestemmelser. Afsnit 6 Indsigelser og søgsmål 29 Reklamationspligt Dersom Ordregiver vil holde Havnevirksomheden erstatningsansvarlig for skade, bortkomst eller forsinkelse af godset eller for anden skade, skal Ordregiver give Havnevirksomheden Skriftlig Meddelelse herom straks efter, at Ordregiver opdagede eller burde have opdaget det forhold, der gav anledning til erstatningskravet. Giver Ordregiver ikke straks sådan meddelelse, er kravet bortfaldet. Afsnit 5 Ordregivers ansvar 28 Ordregivers ansvar Ordregiveren er forpligtet til at skadesløsholde Havnevirksomheden for det tab eller den skade, som Havnevirksomheden lider som følge af, at a) Ordregiver har givet forkerte eller mangelfulde oplysninger vedrørende godset, b) godset ikke er korrekt pakket, mærket og deklareret af Ordregiver eller nogen, for hvem Ordregiver er ansvarlig, c) Ordregiver eller nogen, for hvem Ordregiver er ansvarlig, har lastet, losset, stuvet eller sikret godset fejlagtigt, d) godset har skadevoldende egenskaber, om hvilke Havnevirksomheden ikke er blevet udtrykkeligt informeret, e) Havnevirksomheden pålægges at betale bøde, told, moms eller andre offentlige afgifter eller at stille sikkerhed. Stk. 2. Dersom Havnevirksomheden er erstatningsansvarlig for skade på tredjemands ejendom, skal Ordregiver holde Havnevirksomheden skadesløs for så vidt angår den del af erstatningen, som Havnevirksomheden ikke ville være forpligtet til at betale, dersom den kunne gøre disse Almindelige Betingelser gældende mod tredjemand. Stk. 2. Uanset det i stk. 1 anførte skal erstatning for forsinkelse kun betales, hvis Havnevirksomheden, inden 21 dage efter Aflevering har fundet sted, har modtaget Skriftlig Meddelelse om, at Ordregiver vil påberåbe sig forsinkelsen. 30 Forældelse Ethvert krav mod Havnevirksomheden skal anses for forældet, når der er gået mere end 10 måneder regnet fra de i stk. 2 nævnte tidspunkter. Stk. 2. Ved beskadigelse eller delvis bortkomst af godset beregnes den i stk. 1 nævnte forældelsesfrist fra Aflevering har fundet sted. Ved forsinkelse, bortkomst af alt gods eller anden skade beregnes den i stk. 1 nævnte forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor skaden tidligst kunne konstateres. 31 Værneting og lovvalg Alle retssager, som vedrører eller udspringer af kontraktforholdet mellem Havnevirksomheden og Ordregiver, skal anlægges ved retten på det sted, hvor Havnevirksomheden har sit hovedsæde. Stk. 2. Alle tvister mellem Havnevirksomheden og Ordregiver skal afgøres efter dansk ret. Afsnit 7 Afsluttende bestemmelser 32 Ikrafttræden Disse Almindelige Betingelser finder anvendelse på alle af 2 omfattede aftaler, der indgås efter den

8 [ ] 2007 og erstatter fra dette tidspunkt Dansk Stevedoreforenings Almindelige Bestemmelser af 11. maj 1985 med ændringer vedtaget den 20. maj 1994 og Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser vedtaget den 15. maj 2002.

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER Sundkrogskaj 20 DK-2100 København Ø www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2016 (DHAB)

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2016 (DHAB) DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 33 77 33 77 www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2016 (DHAB) Afsnit 1 - Generelle Bestemmelser

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige

Læs mere

DHAB Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser

DHAB Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser DHAB 2002 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 1. Afsnit Aftalen 1 Disse bestemmelser fi nder anvendelse på aftaler, der indgås med et medlem medlemmet af Danske Havnevirksomheder, medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser for lagerhotel

Forretningsbetingelser for lagerhotel Forretningsbetingelser for lagerhotel 1 4. udgave, version 1 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren Artikel 1. Anvendelsesområde: 1.1 Disse almindelige bestemmelser (herefter: Bestemmelserne) kan anvendes på

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 IKRAFTTRÆDEN PR.1. JANUAR 2016 Note: Originaltekst på engelsk. Disse bestemmelser, som træder i kraft den 1. januar 2016, er resultatet af forhandlinger

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler CMR-Loven Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer, der følger af 3 i lov nr.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Dansk Distribution A/S beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, part- og fulloads samt varehoteldrift. Nærværende

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

1 Disse bestemmelser er såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt

1 Disse bestemmelser er såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt NSAB2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: DANMARK: Erhvervenes

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Forretningsbetingelser for distribution

Forretningsbetingelser for distribution Forretningsbetingelser for distribution K. Hansen Transport AS beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, og hellæs samt lagerhoteldrift. Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986 om fragtaftaler ved international vejtransport.

Lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986 om fragtaftaler ved international vejtransport. Kapitel III Fragtaftalens indgåelse og opfyldelse Lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986 om fragtaftaler ved international vejtransport. Kapitel I Lovens område m.v. Kapitel II Fragtførerens ansvar

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om oversættelsesopgaver mellem LanguageWire (herefter benævnt LW)

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere