Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer"

Transkript

1 Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer Nr. 63, Odense, den 9. november 2012 Det bliver den 57-årige Martin Merrild, der fremover skal være formand for Landbrug & Fødevarer. Det står klart efter, at han i onsdags vandt formandsopgøret på delegeretmødet i Herning. Den tidligere Venstre-borgmester fra Struer var oppe imod den nu forhenværende viceformand Henrik Frandsen, og han fik i alt 257 stemmer fra de godt 500 delegerede. Henrik Frandsen fik 207. Jeg vil som formand prioritere, at Landbrug & Fødevarer fortsat er i tæt kontakt med både politikere og den almindelige dansker. Vi skal hele tiden tale med omverdenen om vores bidrag til fremtidens samfund. MEDLEMSUNDERSØGELSE Hjælp os til at blive endnu bedre og vind rødvin. Mangler vi din mailadresse? Send den gerne Lige nu gennemføres blandt aktive medlemmer en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spørger til brugen af vores nuværende produkter og rådgivning og til fremtidige behov for rådgivning. Spørgeskemaet er udsendt pr. mail. Nogle få har modtaget skemaet pr. brev, fordi vi mangler en mailadresse. Ring eller mail gerne til os med oplysninger om en mailadresse, så vi kan få den i vores database (tlf eller på mail Vi håber, I vil bruge tid på spørgeskemaet. Det tager ca. 10 min., og vi trækker lod om god rødvin. Det er forudsætningen for, at vi kan flytte holdninger - til gavn for både landbrugs- og fødevaresektoren og det danske samfund, lød det fra Martin Merrild efter valgsejren. Martin Merrild er minkavler og fjerkræproducent fra Hjerm og har lang erfaring fra organisationsarbejdet i landbruget. Viceformanden hedder Hvidtfeldt Viceformanden i Landbrug & Fødevarer hedder fremover Lars Hvidtfeldt. Det blev slået fast efter afstemningen på delegeretmøde i Herning. Med 279 stemmer blev det Tolvmandssektionens formand, Lars Hvidtfeldt, der fik posten, hvor også Niels Vestergård Salling fra det nordjyske og Niels Rasmussen fra Centrovice kandiderede. Henrik Danielsen adm. direktør ØKONOMIKONFERENCE Få en økonomisk vejrudsigt for dansk landbrug og hils på direktør Søren Gade, L & F. Sæt kryds ved onsdag den 12. december 2012, hvor Patriotisk Selskab afholder årets økonomikonference. Temaet er den aktuelle økonomiske situation, og der bliver bl.a. mulighed for at høre Landbrug & Fødevarers direktør Søren Gade fortælle om de politiske udfordringer, Nykredits vicedirektør Poul Erik Jørgensen om finansiering af landbruget og Danish Crowns chefanalytiker Karl Christian Møller om rammevilkår for dansk fødevareproduktion. Årets udgave af Driftsanalyser udsendes allerede midt i november. Budgetlægning for 2013 Så er det tiden, hvor der skal lægges årsbudget. Læs mere på side 5. Anmeldeordning Alle smågrise-producenter skal anmelde inden Læs mere på side 2. Opfølgning sprøjtebevis Opfølgningskursus tirsdag den 11. december Læs mere på side 4. 1

2 Nyt fra miljø-, husdyr- og juraafdelingen 2. generations vandplaner, randzoner og efterafgrøder det fortsætter Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg Under overskriften 2. generationsvandplaner, randzoner og efterafgrøder - det fortsætter og fortsætter afholdt Patriotisk Selskab torsdag den 25. oktober 2012 et eftermiddagsmøde, hvor foredragsholdere og konsulenter fra Landbrug & Fødevarer forsøgte at skabe klarhed over de mange krav, som lodsejere bliver mødt med. Forude venter bl.a. 2. generationsvandplanerne, der lige nu debatteres blandt fagfolk, embedsmænd og miljøministeren. 2. generationsvandplanerne er sat i gang Sideløbende med at de kommunale vandhandleplaner (dvs. kommunernes konkrete forslag til en udmøntning af 1. generations vandplaner) nu er i politisk behandling i kommunerne, er næste generation af vandplaner allerede under opsejling. I modsætning til den første planperiode har miljøministeren og Naturstyrelsen denne gang sendt et klart signal om mere dialog og inviteret de involverede parter til at byde ind med konkrete forslag. Et af forslagene er en mere målrettet indsats på vandmiljøområdet, dvs. en placering af miljøtiltagene dér, hvor de gør størst gavn, og ikke bare en hovedløs generel placering. Det skulle ifølge eksperterne give maksimal effekt for miljøet med mindst mulig skade på vækst og beskæftigelse i landbrug og fødevareerhverv. Det er dog en sandhed med modifikationer. Dels skal man være opmærksom på, at disse forslag - der bl.a. kommer fra den nye Natur- og Landbrugskommission - omhandler nul-udledning i de områder, der udpeges som følsomme, dels at kompensationen skal findes internt i de nuværende ordninger. Der tilføres altså ikke nye økonomiske midler. Erhvervet skal selv betale - eller sagt på en anden måde: Samfundet får natur og miljø gratis. Vi følger naturligvis udformningen af 2. generations vandplanerne tæt. I alt skal vandplanerne udvikles i tre generationer, og i 2027 skal Danmark opfylde alle EU s mål for bedre vandkvalitet. For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på telefon eller på mail Vandhandleplanerne ruller Den 22. juni var sidste frist for kommunerne til at sende de kommunale vandhandleplaner i offentlig høring. De kommunale vandhandleplaner skal fastsætte, hvordan kommunalbestyrelsen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet, på et kort vise, hvor kommunalbestyrelsen agter at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af vandhandleplanen indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Hold øje med kommunens hjemmeside Vi opfordrer alle lodsejere til at holde øje med, hvornår de enkelte vandhandleplaner bliver offentliggjort. Absolut sidste frist for offentliggørelse er den 22. december Der er dog intet til hinder for, at kommunerne efter endt politisk behandling kan offentliggøre planerne drypvis. Der er nemlig ikke tale om forvaltningsretlige afgørelser, og kommunerne er således ikke underlagt underretningspligt. Anmeldeordning forlænges - smågrise er dog stadig undtaget Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg Anmeldeordningen, også kaldet Fulde stalde 19f, forlænges. Oprindelig var det planlagt, at ordningen skulle ophøre med udgangen af 2012, men den fortsætter nu efter al sandsynlighed til udgangen af Der er tilmed lagt op til øget fleksibilitet i forhold til håndtering af krav til arealer i fosforklasse 2 og 3. Den nuværende anmeldeordning, Fulde stalde 19f, der omfatter slagtesvin større end 25 kg og smågrise, blev indført sidste forår og omfatter alene tilladelser givet før 1. januar Generelt er anmeldeordningerne blevet flittigt brugt, og erfaringerne viser, at der er hurtig og smidig sagsbehandling. Når de opstillede regler og kriterier er overholdt, overholder kommunerne generelt den maksimale sagsbehandlingstid på én måned. 2

3 Produktionen af hver dyretype må højst udvides således, at antal dyreenheder - beregnet efter omregningsfaktoren for DE for planåret 2010/ ikke overstiger antal DE beregnet efter omregningsfaktoren for planåret 2008/2009. Fulde stalde 2 Sideløbende med forlængelsen af Fulde stalde 19f-ordningen lanceres en ny og mere generel anmeldeordning Fulde stalde 2. Den nye ordning betyder, at også ejendomme, der har fået en miljøgodkendelse efter 2007, får mulighed for produktionstilpasninger. Op mod halvdelen af alle svineproducenter har en miljøgodkendelse dateret efter Vi opfordrer alle smågriseproducenter til at få anmeldt inden den 31. december For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på telefon eller på mail Afgørelse i en sag fra Natur- og Miljøklagenævnet Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg I sommeren 2012 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse i en revurderingssag, som Patriotisk Selskab havde påklaget på vegne af en kunde. I nævnets afgørelse fremkommer flere interessante betragtninger, hvoraf nedenstående kun er et udpluk. Kontakt os meget gerne for en uddybning. Nævnet slår fast, at alt - ud over BAT - skal være begrundet i en væsentlig forurening og endvidere, at arealer udelukkende skal vurderes efter godkendelser efter 11 og 12 i husdyrbrugsloven og ikke godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven kap. 5 Nævnet slår fast, at der i en revurdering ikke kan stilles vilkår til tagvand og etablering af forsinkelsesbassin Nævnet slår fast, at der i en revurdering udelukkende kan stilles krav ift. naturen i overensstemmelse med BAT. Der kan således ikke stilles krav til etablering af bræmmer og nedfældning af gylle Nævnet slår fast, at der i en revurdering ikke skal foretages en vurdering, jf, habitatbekendtgørelsen og habitatdirektivet, i forhold til Bilag IV arter og Natura 2000-områder. De eksisterende spaltegulve kan ændres Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen Der findes flere muligheder for at leve op til de nye lovkrav for spaltegulve til smågrise og slagtesvin. De nye krav træder i kraft 1. januar 2013 og 1. januar Smågrise Kravene til fuldspaltegulve i smågrisestalde, som skal opfyldes inden 1. januar 2013, er: spalteåbning: maksimum 14 mm bjælkebredde minimum 50 mm. Fra 1. januar 2015 er det forbudt med fuldspaltegulv, og herefter skal minimum halvdelen af arealkravet være med fast eller drænet gulv. Slagtesvin Til slagtesvin er kravene til fuldspaltegulve, som skal være opfyldt inden 1. januar 2013, følgende: spalteåbning: maksimum 18 mm bjælkebredde minimum 80 mm. Også her bliver fuldspaltegulve forbudt fra 1. januar 2015, og minimum 1/3 af arealkravet skal herefter være fast eller drænet gulv. Flere muligheder for ændring af spaltegulv Der findes flere muligheder for at opfylde de nye krav: Hvis det er muligt i forhold til det eksisterende inventar, kan der lægges nye dræn, dvs. miljøspalter. Alternativt kan der overstøbes en del af spaltegulvet til et fast areal, eller der kan overstøbes eller isættes spaltelukkere, så spaltegulvet bliver omdannet til drænspaltegulv. Holdbarheden af de forskellige muligheder afprøves p.t af Videncenter for Svineproduktion i en slagtesvinestald på Fyn. Der har indtil nu været tre hold grise igennem uden nogen anmærkninger til holdbarheden. Vil man være sikker på den længste holdbarhed, er det sikrest at skifte til miljøspalten i den del af lejet, som loven kræver. For yderligere oplysninger kontakt svinekonsulent Mette Skjold Sørensen på telefon eller på mail For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på telefon eller på mail 3

4 Svarene på teknologiansøgninger er på vej Af miljøkonsulent Kristian Petersen Fristen for at søge tilskud til miljøteknologi såsom marksprøjter, radrensere, fuldfodervogne, spalteskrabere m.m. var den 17. september Det betyder, at NaturErhvervstyrelsen lige nu er i fuld gang med at behandle de indkomne ansøgninger. Svarene ventes at ligge klar inden for en måned. For at der kan ydes tilskud til en teknologi, skal teknologien have en miljø- og klimaeffekt i den primære jordbrugsproduktion inden for en række indsatsområder. Næste ansøgningsrunde forventes at have frist den 17. september For yderligere oplysninger - kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på telefon eller mail Nyt fra planteavlsafdelingen Opfølgningskursus for sprøjtebevis - tirsdag den 11. december 2012 Alle, der har sprøjtecertifikat/sprøjtebevis, skal hvert fjerde år på opfølgningskursus. Vi afholder opfølgningskursus tirsdag den 11. december 2012 kl til på Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ. Kurset omfatter emnerne lovgivning, bekæmpelsesmidler, behandlingsstrategier og sprøjteteknik. Kurset afsluttes IKKE med prøve, men der tildeles et kursusbevis efter gennemført kursus. Der er plads til 40 personer pr. kursus, så først-tilmølle-princippet er gældende. Tilmelding skal ske til sekretær Jette Post på telefon eller pr. mail senest 30. november Navn, adresse og CPR-nr. skal oplyses. Tilmeldingen er bindende. Nyt fra økonomiafdelingen KURSUS Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise - med fosforbrinteudviklende midler Institut for Agroøkologi afholder i februar og marts 2013 ti kurser for personer, der skal erhverve og anvende midler i fareklasse meget giftig til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Kurset omfatter en gennemgang af de fosforbrinteudviklende midlers virkemåde og toksikologi samt alle relevante bestemmelser vedrørende køb, opbevaring, brug m.v. i forbindelse med bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Tid, sted og tilmelding - kurserne afholdes fra kl til kl Tilmelding og betaling skal ske via under Kurser senest den 18. januar Kursusafgiften er 1.500,00 kr. inkl. moms. Beløbet er inkl. kaffe/the m.v. Tid og sted for de 10 kurser 25. februar: Haderslev 26. februar: Grindsted 27. februar: Aalborg 28. februar og 1. marts: Tjele, Viborg 4. og 5. marts: Årslev, Odense 6. marts: Køge 7. og 8. marts: Flakkebjerg, Slagelse Yderligere oplysninger kan fås på 4 Frivillig momsregistrering giver kontante fordele Af seniorkonsulent, statsaut. revisor Palle Offersen Når fast ejendom udlejes eller borforpagtes helt eller delvist, er der en række forhold vedrørende moms, som skal tages i betragtning. Reglerne giver bl.a. mulighed for fradrag af moms på udgifter vedrørende ejendommen, så i de fleste tilfælde giver en frivillig registrering kontante fordele for udlejer. For en uddybning af reglerne henvises til en artikel på Patriotisk Selskabs hjemmeside dk. Energiafgifter Udlejer kan ikke fradrage energiafgifter vedrørende lejers forbrug af el, varme, gas og vand. Der er derfor ligeledes mulighed for at blive registreret for levering af el, varme, gas og/eller vand i forbindelse med udlejen. Herved kan afgifterne viderefaktureres, og lejer kan få afgifterne godtgjort i sit momsregnskab. Patriotisk Selskabs medarbejdere står gerne til rådighed med det praktiske ved kontrol af, om registreringsforholdene er i orden, eller der skal foretages frivillig registrering. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent, statsaut. revisor Palle Offersen på telefon eller mail: patriotisk.dk.

5 Budgetlægning for 2013 Af konsulent Lisbet Just Så er det tiden, hvor der skal lægges årsbudget. Kontakt os meget gerne nu, så vi kan få aftalerne på plads om proces og tidsforløb i budgetlægningen. Årsbudgettet fungerer både som grundlag for virksomhedens økonomistyring det kommende år og som kommunikation om den forventede udvikling i virksomhedens økonomi til kreditgivere, medarbejder og andre eksterne læsere. Det skal være virksomhedslederens budget og vurdering af det kommende års samlede økonomi. Som oftest bliver budgettet til i et samarbejde mellem landmand og konsulent, hvor landmanden fastlægger et sandsynligt scenarie ud fra egne realistiske forudsætninger og forventninger til den kommende periode. Samtidig gælder det om at være præcis og nøjeregnende i udfyldelsen af forudsætningerne i det skriftlige materiale, som udsendes i denne tid. Fagkonsulenterne er gerne behjælpelig med opstilling af produktionsbudgetter for de enkelte faggrene. Større dispositioner sidst på året Likviditetsopgørelse på baggrund af 10 måneder af 2012 kombineret med de sidste to måneders forventninger giver det bedst mulige udgangspunkt for fastlæggelse af statusoplysningerne primo 2013 og det forventede resultat for Såfremt der i årets sidste måneder udføres større dispositioner, der påvirker virksomhedsordningen og dermed opsparingsmulighederne - såsom store hævninger til skattebetalinger eller andre private hævninger - hører vi også gerne fra dig nu, så vi kan afbøde de skattemæssige konsekvenser bedst muligt. For yderligere oplysninger kontakt konsulent Lisbet Just på telefon eller på mail Skærpet beskatning af udenlandsk arbejdskraft Beskatningen af arbejdsudleje (hvor arbejdet udgør en integreret del af virksomheden) er (pr. 20. september 2012) blevet fastsat til 35,6 % af medarbejderens bruttoindkomst. Såfremt man ikke kan få fakturabeløb specificeret med en lønandel, skal der modregnes 35,6 % af fakturabeløbet ved betaling. Eksempel på arbejdsudleje, efter de nye regler: et dansk gartneri lejer arbejdskraft fra en udenlandsk virksomhed til at udføre gartnerarbejde. Gartnerarbejde er en integreret del af gartneriets virksomhed et byggefirma lejer en ingeniør til at stå for byggestyring i en periode, hvor egne medarbejdere ikke kan nå alle igangværende projekter. Han udfører samme arbejde som virksomhedens egne byggeledere og repræsenterer byggefirmaet udadtil. Eksempel, der ikke er arbejdsudleje: en produktionsvirksomhed indgår en kontrakt med et it-firma om undervisning i brugen af nyt avanceret software. Undervisningen foregår i det danske firma. It-undervisning er ikke et integreret led i produktionsvirksomhedens aktivitet. Eksempel på beregning af skatten kan ses på Patriotisk Selskabs hjemmeside: Indberetning Der skal udarbejdes en liste (Blanket ) over de udenlandske medarbejdere (navn, adresse og fødselsdato). Listen skal indsendes til SKAT hver måned. Det tilbageholdte beløb skal indbetales den 10. i måneden, der følger efter den måned, hvor fakturaen betales til den udenlandske virksomhed. Det er dagskursen for det tidspunkt, hvor skat og bidrag er tilbageholdt, der skal anvendes. Moms Ændringen af beskatningen af arbejdsudleje ændrer ikke på beregning og indberetning af moms af ydelserne. For yderligere oplysninger kontakt økonomimedarbejder Tina Christiansen på telefon eller på mail Af økonomimedarbejder Tina Christiansen Kontrakter indgået før 20. september der efter de gamle regler kan karakteriseres som entreprisekontrakter, og som løber indtil 1. oktober behandles fortsat som entreprise-kontrakter, hvorefter de overgår til arbejdsudleje, efter den nye lovgivning. 5

6 Lov om sygedagpenge Af økonomimedarbejder Tina Christiansen Fra 1. januar 2013 skal arbejdsgiveren betale sygedagpenge i 30 kalenderdage, såfremt lønmodtageren har været ansat under 8 uger. Hvis en medarbejder er syg i mere end 30 kalenderdage, kan der søges refusion af sygedagpenge via (virksomhedernes digitale indgang til det offentlige). Fristen for at anmelde sygdom er senest 5 uger fra 1. sygefraværsdag. Er lønmodtageren gået hjem i løbet af en arbejdsdag på grund af sygdom, regnes perioden som hovedregel først fra næste dag. Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i 8 uger, skal sygdom anmeldes på senest to uger fra 1. fraværsdag; ellers mister lønmodtageren retten til sygedagpenge. Såfremt arbejdsgiveren har en 55 forsikring, kan arbejdsgiveren få refusion fra 2. fraværsdag. Hvis der foreligger en 56 aftale (ved langvarig eller kronisk lidelse, mindst 10 fraværsdage pr. år, gælder to år fra udstedelsesdato) får arbejdsgiveren refusion fra 1. fraværsdag. Det er altid en god ide at få søgt om refusion hurtigst muligt. Vi hjælper gerne. For yderligere oplysninger kontakt økonomimedarbejder Tina Christiansen på telefon eller på mail Skattefriheden er ophævet for sundhedsforsikringer Af konsulent Lisbet Just Med virkning fra 1. januar 2012 er skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter ophævet dog fastholdes skattefriheden for arbejdsgiverbetalte udgifter til behandling af misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler eller rygeafvænning. Det er således blevet skattepligtigt, når arbejdsgiver enten direkte eller via forsikring betaler medarbejdernes behandling ved sygdom eller ulykke, selvom de er begrundet i en lægefaglig vurdering. Eksempelvis kan nævnes behandling af psykiske lidelser hos en psykolog eller psykiater eller behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor. Præmien bliver skattepligtig I en sundhedsforsikringsordning er det selve præmien, der bliver skattepligtig, mens der fortsat er skattefrihed for de behandlinger, forsikringsselskabet dækker. Dette personalegode er undtaget fra den nye bagatelgrænse på kr., hvorfor værdien skal indberettes og beskattes, uanset om præmien er under kr. Normalt vil det være arbejdsgiver, der har pligt til at indberette værdien af præmien til SKAT (A-indkomst og arbejdsmarkedsbidrag). Hvis sundhedsforsikringen tegnes for en periode på f.eks. et år, og dækning ikke er betinget af ansættelse, beskattes medarbejderen af hele præmien i den måned, hvor forsikringspræmien betales. Er sundhedsforsikringen betinget af ansættelse, beskattes medarbejderen med 1/12 for hver måned, medarbejderen er dækket. Er sundhedsforsikringen en integreret del af en pensionsordning, er det pensionsselskabet, der skal indberette værdien af præmien til SKAT (Bindkomst). Arbejdsgivers betaling for behandling eller forebyggelse af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol, andre rusmidler eller rygeafvænning vil fortsat være skattefrit, uanset hvordan arbejdsgiver betaler for disse behandlinger. Dækker en sundhedsforsikring både behandling af misbrug og generelle sundhedsydelser, kan præmien være delt i en skattefri og en skattepligtig del. SKAT har udsendt et styresignal, hvoraf det i skematisk form fremgår, hvornår en sundhedsforsikring er skattefri eller skattepligtig, og om der skal ske indberetning. For yderligere oplysninger om sundhedsforsikringer - kontakt din økonomikonsulent eller konsulent Lisbet Just på telefon eller på mail Fra 2012 skal medarbejdere beskattes af værdien af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger eller præmien for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. I den sammenhæng ophæves også fradragsretten for udgifter til egen og ægtefælles sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger for selvstændige erhvervsdrivende. 6

7 Pensionsopsparing for selvstændige Af konsulent Rikke Toft Stripp Selvstændige bliver først ramt af fradragsbegrænsningen på kr. pr. år i Hvor der fra 2012 er indført begrænsning i fradragsretten for indbetaling til pension på kr. pr. år for lønmodtagere, kan selvstændige erhvervsdrivende til og med 2014 på en rateforsikring/ratepension indbetale og fradrage op til 30 % af virksomhedsoverskuddet før renter. Indbetalingen til pensionsordning skal ske inden årets udgang og vil derfor bero på et skøn af årets resultat. Når det endelige overskud fra virksomheden er gjort op, og det evt. viser sig, at der er indbetalt for meget, kan dette tilbagebetales fra pensionsselskabet. For yderligere oplysninger kontakt konsulent Rikke Toft Stripp på telefon eller på mail Fakturér nemt og hurtigt i Ø90 Online Af økonomirådgivere Helle Brixen og Helle Boye Hvis du allerede benyttet Ø90 Online som dit bogføringsprogram, har du også adgang til faktureringsmodulet. Her har du mulighed for at udarbejde en lynfaktura, som opfylder de lovmæssige krav på en hurtig og enkel måde. Samtidig bliver oplysningerne automatisk bogført. Faktureringsprogrammet er dog mere end bare en lynfaktura ; det indeholder også: debitorstyring varekartotek individuel design af udskrifter med eget logo elektronisk fakturering PDF fil eller efaktura. Hvis du bogfører og fakturerer i et andet økonomisystem, men ønsker at skifte til Ø90 Online, kan økonomidata, kundedatabase og varekartotek indlæses i Ø90 Online. På Patriotisk Selskabs hjemmeside kan du finde eksempler på lynfaktura og individuel designet faktura samt vejledningen Kom godt i gang med DLBR Ø90 Online Fakturering. Har du brug for hjælp til at komme i gang, eller har du spørgsmål, så kontakt Ø90 superbrugere Helle Boye på telefon eller Helle Brixen på telefon Værdiansættelser af bolig for ansatte Af seniorkonsulent Kaj Refslund Reglerne for værdiansættelse af beskatningsgrundlaget for ansattes bolig ændres pr. 1. januar Medarbejdere, som får stillet bolig til rådighed, skal fortsat beskattes af fri bolig, men de nuværende værdiansættelser, kaldet skematiske regler, afskaffes. Det skyldes, at de i mange tilfælde ikke afspejler den reelle markedsleje. Afskaffelsen betyder dog ikke nødvendigvis, at det i alle tilfælde vil medføre en skærpelse af beskatningen for området. Der skal ske en løbende beskatning hos den ansatte af markedslejen, uanset om arbejdsgiveren har stillet en bolig til rådighed eller betaler den ansattes husleje. Ved værdiansættelse af markedslejen skal der tages udgangspunkt i sædvanligt huslejeniveau for tilsvarende boliger i området. Hvis den ansatte har pligt til at fraflytte ved ophøret af ansættelsesforholdet, nedsættes lejen med en procentandel. Der skal ved nedsættelse af markedslejen skelnes mellem to ansættelsesforhold: bolig, der er stillet til rådighed med en pligt til fraflytning ved ophøret af ansættelsesforholdet, nedsættes med 10 % bolig, der er en del af ansættelsesforholdet med pligt til anvist bolig af arbejdsgiver (tjenestebolig) og fraflytning ved ophør af ansættelsesforholdet, nedsættes med 30 %. Dog må nedslaget her højst udgøre 15 % af den ansattes pengeløn og et minimumsbeløb svarende til 15 % af kr. eller kr. pr. år. Beskatning af varme m.v. Hvis arbejdsgiver også betaler den ansattes varme, el og lignende, skal dette beskattes hos den ansatte med den faktiske værdi. Hvis der eksempelvis leveres fri varme fra halmfyr, og udgiften ikke er kendt, skal der ske en beskatning af et sparet privatforbrug, svarende til værdien af fyringsolie. Arbejdsgiveren skal indberette Det er fortsat arbejdsgiver, der har indberetningspligten om personalets løn og goder. Der skal her henvises til de skærpede bøder for manglende indberetning, som er indtrådt fra 1. juli 2012 og fremefter. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent Kaj Refslund på telefon eller på mail 7

8 Nyt fra administrationen Nyansættelser i økonomiafdelingen Tina Christiansen økonomimedarbejder tlf Kaj Refslund seniorkonsulent tlf Tina Christiansen ny økonomimedarbejder Økonomimedarbejder Tina Christiansen er pr. 1. oktober 2012 ansat som løn- og økonomimedarbejder. Tina kommer fra en stilling som accountant hos Blue Star Line A/S. Hun er uddannet merkonom i regnskabsvæsen og har mange års erfaring inden for regnskab og løn. Tina er tilknyttet økonomiafdelingen, hvor hun bl.a. skal arbejde med løn og regnskabsområdet. Registreret revisor Kaj Refslund - ny seniorkonsulent Kaj Refslund er pr. 1. oktober 2012 tiltrådt som seniorkonsulent i økonomiafdelingen. Kaj Refslund har tidligere ( ) arbejdet i Patriotisk Selskab som økonomikonsulent, og efter en årrække hos Centrovice vender han nu tilbage for bl.a. at arbejde med skat og driftsøkonomi og yde rådgivning om økonomiske forhold. Kaj Refslund, der er uddannet landbrugstekniker og registreret revisor, har stor erfaring med skat, driftsøkonomi og budget. Han sidder tillige i bestyrelsen for Danmarks Jægerforbund med ansvar for uddannelse og rådgivning, herunder uddannelsen af vildtforvalter, og har siden 1994 været med i kommunalbestyrelsen i Nyborg Kommune. I dag sidder han i Nyborg Byråd og er udvalgsformand for Ældre- og Sundhedsudvalget. Nyt fra bestyrelse og udvalg Generalforsamling 2012 God debat Der var en god og engageret debat, da Patriotisk Selskab onsdag den 31. oktober 2012 holdt sin generalforsamling nr Godt 75 medlemmer og medarbejdere deltog. Debatten kredsede naturligt en del om det forestående formandsvalg i Landbrug & Fødevarer. Men også de rammevilkår, som landbruget opererer under, gav anledning til en del debat blandt medlemmerne. Der blev foretaget valg til bestyrelse og udvalg, der nu har følgende sammensætnignen: Bestyrelsen: Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg Gods Søren Bonde, Kustrup og Margaard Carl Boisen Thøgersen, Adamshøj Jørgen Stougaard, Bonnegaarden Bendt Wedell, Frijsenborg og Wedellsborg Godser Allan Liseth (medarbejdervalgt) Økonomiudvalg: Bendt Wedell, Frijsenborg og Wedellsborg Godser Johan Levy, Kalsbøl Axel Castenschiold, Pandebjerg Erik Berg Larsen, Haraldsborg Christoffer Knuth, Knuthenborg Gods Husdyrbrugsudvalg: Søren Bonde, Kustrup og Margaard Lars Holmegaard Larsen, Egerupgård Jens Erik la Cour Jensen, Dyrehavegård Charlotte Bluhm Pedersen, Blågård Jørgen Stougaard, Bonnegaarden Anders Pedersen (særlig kommitteret medlem) Planteavlsudvalg: Carl Boisen Thøgersen, Adamshøj Hans Boesen, Stenagergård Niels Peter Nielsen, Schackenborg Kim Brockenhuus-Schack, Vennerslund Jørgen Schiøttz-Christensen, Klingstrup Nyt fra Patriotisk Selskab udgives af Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220, Odense SØ Bladet udkommer ca. 6 gange om året; næste nummer udkommer i uge 51, Oplag: eksemplarer Hel eller delvis gengivelse af Nyt fra Patriotisk Selskab er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse. 8

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år ÅRSBERETNING 2009/2010 200 år PATRIOTISK SELSKABS LEDELSE Pr. 30. juni 2010 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere