Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer"

Transkript

1 Martin Merrild: Ny formand for Landbrug & Fødevarer Nr. 63, Odense, den 9. november 2012 Det bliver den 57-årige Martin Merrild, der fremover skal være formand for Landbrug & Fødevarer. Det står klart efter, at han i onsdags vandt formandsopgøret på delegeretmødet i Herning. Den tidligere Venstre-borgmester fra Struer var oppe imod den nu forhenværende viceformand Henrik Frandsen, og han fik i alt 257 stemmer fra de godt 500 delegerede. Henrik Frandsen fik 207. Jeg vil som formand prioritere, at Landbrug & Fødevarer fortsat er i tæt kontakt med både politikere og den almindelige dansker. Vi skal hele tiden tale med omverdenen om vores bidrag til fremtidens samfund. MEDLEMSUNDERSØGELSE Hjælp os til at blive endnu bedre og vind rødvin. Mangler vi din mailadresse? Send den gerne Lige nu gennemføres blandt aktive medlemmer en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spørger til brugen af vores nuværende produkter og rådgivning og til fremtidige behov for rådgivning. Spørgeskemaet er udsendt pr. mail. Nogle få har modtaget skemaet pr. brev, fordi vi mangler en mailadresse. Ring eller mail gerne til os med oplysninger om en mailadresse, så vi kan få den i vores database (tlf eller på mail Vi håber, I vil bruge tid på spørgeskemaet. Det tager ca. 10 min., og vi trækker lod om god rødvin. Det er forudsætningen for, at vi kan flytte holdninger - til gavn for både landbrugs- og fødevaresektoren og det danske samfund, lød det fra Martin Merrild efter valgsejren. Martin Merrild er minkavler og fjerkræproducent fra Hjerm og har lang erfaring fra organisationsarbejdet i landbruget. Viceformanden hedder Hvidtfeldt Viceformanden i Landbrug & Fødevarer hedder fremover Lars Hvidtfeldt. Det blev slået fast efter afstemningen på delegeretmøde i Herning. Med 279 stemmer blev det Tolvmandssektionens formand, Lars Hvidtfeldt, der fik posten, hvor også Niels Vestergård Salling fra det nordjyske og Niels Rasmussen fra Centrovice kandiderede. Henrik Danielsen adm. direktør ØKONOMIKONFERENCE Få en økonomisk vejrudsigt for dansk landbrug og hils på direktør Søren Gade, L & F. Sæt kryds ved onsdag den 12. december 2012, hvor Patriotisk Selskab afholder årets økonomikonference. Temaet er den aktuelle økonomiske situation, og der bliver bl.a. mulighed for at høre Landbrug & Fødevarers direktør Søren Gade fortælle om de politiske udfordringer, Nykredits vicedirektør Poul Erik Jørgensen om finansiering af landbruget og Danish Crowns chefanalytiker Karl Christian Møller om rammevilkår for dansk fødevareproduktion. Årets udgave af Driftsanalyser udsendes allerede midt i november. Budgetlægning for 2013 Så er det tiden, hvor der skal lægges årsbudget. Læs mere på side 5. Anmeldeordning Alle smågrise-producenter skal anmelde inden Læs mere på side 2. Opfølgning sprøjtebevis Opfølgningskursus tirsdag den 11. december Læs mere på side 4. 1

2 Nyt fra miljø-, husdyr- og juraafdelingen 2. generations vandplaner, randzoner og efterafgrøder det fortsætter Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg Under overskriften 2. generationsvandplaner, randzoner og efterafgrøder - det fortsætter og fortsætter afholdt Patriotisk Selskab torsdag den 25. oktober 2012 et eftermiddagsmøde, hvor foredragsholdere og konsulenter fra Landbrug & Fødevarer forsøgte at skabe klarhed over de mange krav, som lodsejere bliver mødt med. Forude venter bl.a. 2. generationsvandplanerne, der lige nu debatteres blandt fagfolk, embedsmænd og miljøministeren. 2. generationsvandplanerne er sat i gang Sideløbende med at de kommunale vandhandleplaner (dvs. kommunernes konkrete forslag til en udmøntning af 1. generations vandplaner) nu er i politisk behandling i kommunerne, er næste generation af vandplaner allerede under opsejling. I modsætning til den første planperiode har miljøministeren og Naturstyrelsen denne gang sendt et klart signal om mere dialog og inviteret de involverede parter til at byde ind med konkrete forslag. Et af forslagene er en mere målrettet indsats på vandmiljøområdet, dvs. en placering af miljøtiltagene dér, hvor de gør størst gavn, og ikke bare en hovedløs generel placering. Det skulle ifølge eksperterne give maksimal effekt for miljøet med mindst mulig skade på vækst og beskæftigelse i landbrug og fødevareerhverv. Det er dog en sandhed med modifikationer. Dels skal man være opmærksom på, at disse forslag - der bl.a. kommer fra den nye Natur- og Landbrugskommission - omhandler nul-udledning i de områder, der udpeges som følsomme, dels at kompensationen skal findes internt i de nuværende ordninger. Der tilføres altså ikke nye økonomiske midler. Erhvervet skal selv betale - eller sagt på en anden måde: Samfundet får natur og miljø gratis. Vi følger naturligvis udformningen af 2. generations vandplanerne tæt. I alt skal vandplanerne udvikles i tre generationer, og i 2027 skal Danmark opfylde alle EU s mål for bedre vandkvalitet. For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på telefon eller på mail Vandhandleplanerne ruller Den 22. juni var sidste frist for kommunerne til at sende de kommunale vandhandleplaner i offentlig høring. De kommunale vandhandleplaner skal fastsætte, hvordan kommunalbestyrelsen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet, på et kort vise, hvor kommunalbestyrelsen agter at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af vandhandleplanen indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Hold øje med kommunens hjemmeside Vi opfordrer alle lodsejere til at holde øje med, hvornår de enkelte vandhandleplaner bliver offentliggjort. Absolut sidste frist for offentliggørelse er den 22. december Der er dog intet til hinder for, at kommunerne efter endt politisk behandling kan offentliggøre planerne drypvis. Der er nemlig ikke tale om forvaltningsretlige afgørelser, og kommunerne er således ikke underlagt underretningspligt. Anmeldeordning forlænges - smågrise er dog stadig undtaget Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg Anmeldeordningen, også kaldet Fulde stalde 19f, forlænges. Oprindelig var det planlagt, at ordningen skulle ophøre med udgangen af 2012, men den fortsætter nu efter al sandsynlighed til udgangen af Der er tilmed lagt op til øget fleksibilitet i forhold til håndtering af krav til arealer i fosforklasse 2 og 3. Den nuværende anmeldeordning, Fulde stalde 19f, der omfatter slagtesvin større end 25 kg og smågrise, blev indført sidste forår og omfatter alene tilladelser givet før 1. januar Generelt er anmeldeordningerne blevet flittigt brugt, og erfaringerne viser, at der er hurtig og smidig sagsbehandling. Når de opstillede regler og kriterier er overholdt, overholder kommunerne generelt den maksimale sagsbehandlingstid på én måned. 2

3 Produktionen af hver dyretype må højst udvides således, at antal dyreenheder - beregnet efter omregningsfaktoren for DE for planåret 2010/ ikke overstiger antal DE beregnet efter omregningsfaktoren for planåret 2008/2009. Fulde stalde 2 Sideløbende med forlængelsen af Fulde stalde 19f-ordningen lanceres en ny og mere generel anmeldeordning Fulde stalde 2. Den nye ordning betyder, at også ejendomme, der har fået en miljøgodkendelse efter 2007, får mulighed for produktionstilpasninger. Op mod halvdelen af alle svineproducenter har en miljøgodkendelse dateret efter Vi opfordrer alle smågriseproducenter til at få anmeldt inden den 31. december For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på telefon eller på mail Afgørelse i en sag fra Natur- og Miljøklagenævnet Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg I sommeren 2012 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse i en revurderingssag, som Patriotisk Selskab havde påklaget på vegne af en kunde. I nævnets afgørelse fremkommer flere interessante betragtninger, hvoraf nedenstående kun er et udpluk. Kontakt os meget gerne for en uddybning. Nævnet slår fast, at alt - ud over BAT - skal være begrundet i en væsentlig forurening og endvidere, at arealer udelukkende skal vurderes efter godkendelser efter 11 og 12 i husdyrbrugsloven og ikke godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven kap. 5 Nævnet slår fast, at der i en revurdering ikke kan stilles vilkår til tagvand og etablering af forsinkelsesbassin Nævnet slår fast, at der i en revurdering udelukkende kan stilles krav ift. naturen i overensstemmelse med BAT. Der kan således ikke stilles krav til etablering af bræmmer og nedfældning af gylle Nævnet slår fast, at der i en revurdering ikke skal foretages en vurdering, jf, habitatbekendtgørelsen og habitatdirektivet, i forhold til Bilag IV arter og Natura 2000-områder. De eksisterende spaltegulve kan ændres Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen Der findes flere muligheder for at leve op til de nye lovkrav for spaltegulve til smågrise og slagtesvin. De nye krav træder i kraft 1. januar 2013 og 1. januar Smågrise Kravene til fuldspaltegulve i smågrisestalde, som skal opfyldes inden 1. januar 2013, er: spalteåbning: maksimum 14 mm bjælkebredde minimum 50 mm. Fra 1. januar 2015 er det forbudt med fuldspaltegulv, og herefter skal minimum halvdelen af arealkravet være med fast eller drænet gulv. Slagtesvin Til slagtesvin er kravene til fuldspaltegulve, som skal være opfyldt inden 1. januar 2013, følgende: spalteåbning: maksimum 18 mm bjælkebredde minimum 80 mm. Også her bliver fuldspaltegulve forbudt fra 1. januar 2015, og minimum 1/3 af arealkravet skal herefter være fast eller drænet gulv. Flere muligheder for ændring af spaltegulv Der findes flere muligheder for at opfylde de nye krav: Hvis det er muligt i forhold til det eksisterende inventar, kan der lægges nye dræn, dvs. miljøspalter. Alternativt kan der overstøbes en del af spaltegulvet til et fast areal, eller der kan overstøbes eller isættes spaltelukkere, så spaltegulvet bliver omdannet til drænspaltegulv. Holdbarheden af de forskellige muligheder afprøves p.t af Videncenter for Svineproduktion i en slagtesvinestald på Fyn. Der har indtil nu været tre hold grise igennem uden nogen anmærkninger til holdbarheden. Vil man være sikker på den længste holdbarhed, er det sikrest at skifte til miljøspalten i den del af lejet, som loven kræver. For yderligere oplysninger kontakt svinekonsulent Mette Skjold Sørensen på telefon eller på mail For yderligere oplysninger kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg på telefon eller på mail 3

4 Svarene på teknologiansøgninger er på vej Af miljøkonsulent Kristian Petersen Fristen for at søge tilskud til miljøteknologi såsom marksprøjter, radrensere, fuldfodervogne, spalteskrabere m.m. var den 17. september Det betyder, at NaturErhvervstyrelsen lige nu er i fuld gang med at behandle de indkomne ansøgninger. Svarene ventes at ligge klar inden for en måned. For at der kan ydes tilskud til en teknologi, skal teknologien have en miljø- og klimaeffekt i den primære jordbrugsproduktion inden for en række indsatsområder. Næste ansøgningsrunde forventes at have frist den 17. september For yderligere oplysninger - kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen på telefon eller mail Nyt fra planteavlsafdelingen Opfølgningskursus for sprøjtebevis - tirsdag den 11. december 2012 Alle, der har sprøjtecertifikat/sprøjtebevis, skal hvert fjerde år på opfølgningskursus. Vi afholder opfølgningskursus tirsdag den 11. december 2012 kl til på Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ. Kurset omfatter emnerne lovgivning, bekæmpelsesmidler, behandlingsstrategier og sprøjteteknik. Kurset afsluttes IKKE med prøve, men der tildeles et kursusbevis efter gennemført kursus. Der er plads til 40 personer pr. kursus, så først-tilmølle-princippet er gældende. Tilmelding skal ske til sekretær Jette Post på telefon eller pr. mail senest 30. november Navn, adresse og CPR-nr. skal oplyses. Tilmeldingen er bindende. Nyt fra økonomiafdelingen KURSUS Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise - med fosforbrinteudviklende midler Institut for Agroøkologi afholder i februar og marts 2013 ti kurser for personer, der skal erhverve og anvende midler i fareklasse meget giftig til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Kurset omfatter en gennemgang af de fosforbrinteudviklende midlers virkemåde og toksikologi samt alle relevante bestemmelser vedrørende køb, opbevaring, brug m.v. i forbindelse med bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Tid, sted og tilmelding - kurserne afholdes fra kl til kl Tilmelding og betaling skal ske via under Kurser senest den 18. januar Kursusafgiften er 1.500,00 kr. inkl. moms. Beløbet er inkl. kaffe/the m.v. Tid og sted for de 10 kurser 25. februar: Haderslev 26. februar: Grindsted 27. februar: Aalborg 28. februar og 1. marts: Tjele, Viborg 4. og 5. marts: Årslev, Odense 6. marts: Køge 7. og 8. marts: Flakkebjerg, Slagelse Yderligere oplysninger kan fås på 4 Frivillig momsregistrering giver kontante fordele Af seniorkonsulent, statsaut. revisor Palle Offersen Når fast ejendom udlejes eller borforpagtes helt eller delvist, er der en række forhold vedrørende moms, som skal tages i betragtning. Reglerne giver bl.a. mulighed for fradrag af moms på udgifter vedrørende ejendommen, så i de fleste tilfælde giver en frivillig registrering kontante fordele for udlejer. For en uddybning af reglerne henvises til en artikel på Patriotisk Selskabs hjemmeside dk. Energiafgifter Udlejer kan ikke fradrage energiafgifter vedrørende lejers forbrug af el, varme, gas og vand. Der er derfor ligeledes mulighed for at blive registreret for levering af el, varme, gas og/eller vand i forbindelse med udlejen. Herved kan afgifterne viderefaktureres, og lejer kan få afgifterne godtgjort i sit momsregnskab. Patriotisk Selskabs medarbejdere står gerne til rådighed med det praktiske ved kontrol af, om registreringsforholdene er i orden, eller der skal foretages frivillig registrering. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent, statsaut. revisor Palle Offersen på telefon eller mail: patriotisk.dk.

5 Budgetlægning for 2013 Af konsulent Lisbet Just Så er det tiden, hvor der skal lægges årsbudget. Kontakt os meget gerne nu, så vi kan få aftalerne på plads om proces og tidsforløb i budgetlægningen. Årsbudgettet fungerer både som grundlag for virksomhedens økonomistyring det kommende år og som kommunikation om den forventede udvikling i virksomhedens økonomi til kreditgivere, medarbejder og andre eksterne læsere. Det skal være virksomhedslederens budget og vurdering af det kommende års samlede økonomi. Som oftest bliver budgettet til i et samarbejde mellem landmand og konsulent, hvor landmanden fastlægger et sandsynligt scenarie ud fra egne realistiske forudsætninger og forventninger til den kommende periode. Samtidig gælder det om at være præcis og nøjeregnende i udfyldelsen af forudsætningerne i det skriftlige materiale, som udsendes i denne tid. Fagkonsulenterne er gerne behjælpelig med opstilling af produktionsbudgetter for de enkelte faggrene. Større dispositioner sidst på året Likviditetsopgørelse på baggrund af 10 måneder af 2012 kombineret med de sidste to måneders forventninger giver det bedst mulige udgangspunkt for fastlæggelse af statusoplysningerne primo 2013 og det forventede resultat for Såfremt der i årets sidste måneder udføres større dispositioner, der påvirker virksomhedsordningen og dermed opsparingsmulighederne - såsom store hævninger til skattebetalinger eller andre private hævninger - hører vi også gerne fra dig nu, så vi kan afbøde de skattemæssige konsekvenser bedst muligt. For yderligere oplysninger kontakt konsulent Lisbet Just på telefon eller på mail Skærpet beskatning af udenlandsk arbejdskraft Beskatningen af arbejdsudleje (hvor arbejdet udgør en integreret del af virksomheden) er (pr. 20. september 2012) blevet fastsat til 35,6 % af medarbejderens bruttoindkomst. Såfremt man ikke kan få fakturabeløb specificeret med en lønandel, skal der modregnes 35,6 % af fakturabeløbet ved betaling. Eksempel på arbejdsudleje, efter de nye regler: et dansk gartneri lejer arbejdskraft fra en udenlandsk virksomhed til at udføre gartnerarbejde. Gartnerarbejde er en integreret del af gartneriets virksomhed et byggefirma lejer en ingeniør til at stå for byggestyring i en periode, hvor egne medarbejdere ikke kan nå alle igangværende projekter. Han udfører samme arbejde som virksomhedens egne byggeledere og repræsenterer byggefirmaet udadtil. Eksempel, der ikke er arbejdsudleje: en produktionsvirksomhed indgår en kontrakt med et it-firma om undervisning i brugen af nyt avanceret software. Undervisningen foregår i det danske firma. It-undervisning er ikke et integreret led i produktionsvirksomhedens aktivitet. Eksempel på beregning af skatten kan ses på Patriotisk Selskabs hjemmeside: Indberetning Der skal udarbejdes en liste (Blanket ) over de udenlandske medarbejdere (navn, adresse og fødselsdato). Listen skal indsendes til SKAT hver måned. Det tilbageholdte beløb skal indbetales den 10. i måneden, der følger efter den måned, hvor fakturaen betales til den udenlandske virksomhed. Det er dagskursen for det tidspunkt, hvor skat og bidrag er tilbageholdt, der skal anvendes. Moms Ændringen af beskatningen af arbejdsudleje ændrer ikke på beregning og indberetning af moms af ydelserne. For yderligere oplysninger kontakt økonomimedarbejder Tina Christiansen på telefon eller på mail Af økonomimedarbejder Tina Christiansen Kontrakter indgået før 20. september der efter de gamle regler kan karakteriseres som entreprisekontrakter, og som løber indtil 1. oktober behandles fortsat som entreprise-kontrakter, hvorefter de overgår til arbejdsudleje, efter den nye lovgivning. 5

6 Lov om sygedagpenge Af økonomimedarbejder Tina Christiansen Fra 1. januar 2013 skal arbejdsgiveren betale sygedagpenge i 30 kalenderdage, såfremt lønmodtageren har været ansat under 8 uger. Hvis en medarbejder er syg i mere end 30 kalenderdage, kan der søges refusion af sygedagpenge via (virksomhedernes digitale indgang til det offentlige). Fristen for at anmelde sygdom er senest 5 uger fra 1. sygefraværsdag. Er lønmodtageren gået hjem i løbet af en arbejdsdag på grund af sygdom, regnes perioden som hovedregel først fra næste dag. Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i 8 uger, skal sygdom anmeldes på senest to uger fra 1. fraværsdag; ellers mister lønmodtageren retten til sygedagpenge. Såfremt arbejdsgiveren har en 55 forsikring, kan arbejdsgiveren få refusion fra 2. fraværsdag. Hvis der foreligger en 56 aftale (ved langvarig eller kronisk lidelse, mindst 10 fraværsdage pr. år, gælder to år fra udstedelsesdato) får arbejdsgiveren refusion fra 1. fraværsdag. Det er altid en god ide at få søgt om refusion hurtigst muligt. Vi hjælper gerne. For yderligere oplysninger kontakt økonomimedarbejder Tina Christiansen på telefon eller på mail Skattefriheden er ophævet for sundhedsforsikringer Af konsulent Lisbet Just Med virkning fra 1. januar 2012 er skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter ophævet dog fastholdes skattefriheden for arbejdsgiverbetalte udgifter til behandling af misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler eller rygeafvænning. Det er således blevet skattepligtigt, når arbejdsgiver enten direkte eller via forsikring betaler medarbejdernes behandling ved sygdom eller ulykke, selvom de er begrundet i en lægefaglig vurdering. Eksempelvis kan nævnes behandling af psykiske lidelser hos en psykolog eller psykiater eller behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor. Præmien bliver skattepligtig I en sundhedsforsikringsordning er det selve præmien, der bliver skattepligtig, mens der fortsat er skattefrihed for de behandlinger, forsikringsselskabet dækker. Dette personalegode er undtaget fra den nye bagatelgrænse på kr., hvorfor værdien skal indberettes og beskattes, uanset om præmien er under kr. Normalt vil det være arbejdsgiver, der har pligt til at indberette værdien af præmien til SKAT (A-indkomst og arbejdsmarkedsbidrag). Hvis sundhedsforsikringen tegnes for en periode på f.eks. et år, og dækning ikke er betinget af ansættelse, beskattes medarbejderen af hele præmien i den måned, hvor forsikringspræmien betales. Er sundhedsforsikringen betinget af ansættelse, beskattes medarbejderen med 1/12 for hver måned, medarbejderen er dækket. Er sundhedsforsikringen en integreret del af en pensionsordning, er det pensionsselskabet, der skal indberette værdien af præmien til SKAT (Bindkomst). Arbejdsgivers betaling for behandling eller forebyggelse af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol, andre rusmidler eller rygeafvænning vil fortsat være skattefrit, uanset hvordan arbejdsgiver betaler for disse behandlinger. Dækker en sundhedsforsikring både behandling af misbrug og generelle sundhedsydelser, kan præmien være delt i en skattefri og en skattepligtig del. SKAT har udsendt et styresignal, hvoraf det i skematisk form fremgår, hvornår en sundhedsforsikring er skattefri eller skattepligtig, og om der skal ske indberetning. For yderligere oplysninger om sundhedsforsikringer - kontakt din økonomikonsulent eller konsulent Lisbet Just på telefon eller på mail Fra 2012 skal medarbejdere beskattes af værdien af arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger eller præmien for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. I den sammenhæng ophæves også fradragsretten for udgifter til egen og ægtefælles sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger for selvstændige erhvervsdrivende. 6

7 Pensionsopsparing for selvstændige Af konsulent Rikke Toft Stripp Selvstændige bliver først ramt af fradragsbegrænsningen på kr. pr. år i Hvor der fra 2012 er indført begrænsning i fradragsretten for indbetaling til pension på kr. pr. år for lønmodtagere, kan selvstændige erhvervsdrivende til og med 2014 på en rateforsikring/ratepension indbetale og fradrage op til 30 % af virksomhedsoverskuddet før renter. Indbetalingen til pensionsordning skal ske inden årets udgang og vil derfor bero på et skøn af årets resultat. Når det endelige overskud fra virksomheden er gjort op, og det evt. viser sig, at der er indbetalt for meget, kan dette tilbagebetales fra pensionsselskabet. For yderligere oplysninger kontakt konsulent Rikke Toft Stripp på telefon eller på mail Fakturér nemt og hurtigt i Ø90 Online Af økonomirådgivere Helle Brixen og Helle Boye Hvis du allerede benyttet Ø90 Online som dit bogføringsprogram, har du også adgang til faktureringsmodulet. Her har du mulighed for at udarbejde en lynfaktura, som opfylder de lovmæssige krav på en hurtig og enkel måde. Samtidig bliver oplysningerne automatisk bogført. Faktureringsprogrammet er dog mere end bare en lynfaktura ; det indeholder også: debitorstyring varekartotek individuel design af udskrifter med eget logo elektronisk fakturering PDF fil eller efaktura. Hvis du bogfører og fakturerer i et andet økonomisystem, men ønsker at skifte til Ø90 Online, kan økonomidata, kundedatabase og varekartotek indlæses i Ø90 Online. På Patriotisk Selskabs hjemmeside kan du finde eksempler på lynfaktura og individuel designet faktura samt vejledningen Kom godt i gang med DLBR Ø90 Online Fakturering. Har du brug for hjælp til at komme i gang, eller har du spørgsmål, så kontakt Ø90 superbrugere Helle Boye på telefon eller Helle Brixen på telefon Værdiansættelser af bolig for ansatte Af seniorkonsulent Kaj Refslund Reglerne for værdiansættelse af beskatningsgrundlaget for ansattes bolig ændres pr. 1. januar Medarbejdere, som får stillet bolig til rådighed, skal fortsat beskattes af fri bolig, men de nuværende værdiansættelser, kaldet skematiske regler, afskaffes. Det skyldes, at de i mange tilfælde ikke afspejler den reelle markedsleje. Afskaffelsen betyder dog ikke nødvendigvis, at det i alle tilfælde vil medføre en skærpelse af beskatningen for området. Der skal ske en løbende beskatning hos den ansatte af markedslejen, uanset om arbejdsgiveren har stillet en bolig til rådighed eller betaler den ansattes husleje. Ved værdiansættelse af markedslejen skal der tages udgangspunkt i sædvanligt huslejeniveau for tilsvarende boliger i området. Hvis den ansatte har pligt til at fraflytte ved ophøret af ansættelsesforholdet, nedsættes lejen med en procentandel. Der skal ved nedsættelse af markedslejen skelnes mellem to ansættelsesforhold: bolig, der er stillet til rådighed med en pligt til fraflytning ved ophøret af ansættelsesforholdet, nedsættes med 10 % bolig, der er en del af ansættelsesforholdet med pligt til anvist bolig af arbejdsgiver (tjenestebolig) og fraflytning ved ophør af ansættelsesforholdet, nedsættes med 30 %. Dog må nedslaget her højst udgøre 15 % af den ansattes pengeløn og et minimumsbeløb svarende til 15 % af kr. eller kr. pr. år. Beskatning af varme m.v. Hvis arbejdsgiver også betaler den ansattes varme, el og lignende, skal dette beskattes hos den ansatte med den faktiske værdi. Hvis der eksempelvis leveres fri varme fra halmfyr, og udgiften ikke er kendt, skal der ske en beskatning af et sparet privatforbrug, svarende til værdien af fyringsolie. Arbejdsgiveren skal indberette Det er fortsat arbejdsgiver, der har indberetningspligten om personalets løn og goder. Der skal her henvises til de skærpede bøder for manglende indberetning, som er indtrådt fra 1. juli 2012 og fremefter. For yderligere oplysninger kontakt seniorkonsulent Kaj Refslund på telefon eller på mail 7

8 Nyt fra administrationen Nyansættelser i økonomiafdelingen Tina Christiansen økonomimedarbejder tlf Kaj Refslund seniorkonsulent tlf Tina Christiansen ny økonomimedarbejder Økonomimedarbejder Tina Christiansen er pr. 1. oktober 2012 ansat som løn- og økonomimedarbejder. Tina kommer fra en stilling som accountant hos Blue Star Line A/S. Hun er uddannet merkonom i regnskabsvæsen og har mange års erfaring inden for regnskab og løn. Tina er tilknyttet økonomiafdelingen, hvor hun bl.a. skal arbejde med løn og regnskabsområdet. Registreret revisor Kaj Refslund - ny seniorkonsulent Kaj Refslund er pr. 1. oktober 2012 tiltrådt som seniorkonsulent i økonomiafdelingen. Kaj Refslund har tidligere ( ) arbejdet i Patriotisk Selskab som økonomikonsulent, og efter en årrække hos Centrovice vender han nu tilbage for bl.a. at arbejde med skat og driftsøkonomi og yde rådgivning om økonomiske forhold. Kaj Refslund, der er uddannet landbrugstekniker og registreret revisor, har stor erfaring med skat, driftsøkonomi og budget. Han sidder tillige i bestyrelsen for Danmarks Jægerforbund med ansvar for uddannelse og rådgivning, herunder uddannelsen af vildtforvalter, og har siden 1994 været med i kommunalbestyrelsen i Nyborg Kommune. I dag sidder han i Nyborg Byråd og er udvalgsformand for Ældre- og Sundhedsudvalget. Nyt fra bestyrelse og udvalg Generalforsamling 2012 God debat Der var en god og engageret debat, da Patriotisk Selskab onsdag den 31. oktober 2012 holdt sin generalforsamling nr Godt 75 medlemmer og medarbejdere deltog. Debatten kredsede naturligt en del om det forestående formandsvalg i Landbrug & Fødevarer. Men også de rammevilkår, som landbruget opererer under, gav anledning til en del debat blandt medlemmerne. Der blev foretaget valg til bestyrelse og udvalg, der nu har følgende sammensætnignen: Bestyrelsen: Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg Gods Søren Bonde, Kustrup og Margaard Carl Boisen Thøgersen, Adamshøj Jørgen Stougaard, Bonnegaarden Bendt Wedell, Frijsenborg og Wedellsborg Godser Allan Liseth (medarbejdervalgt) Økonomiudvalg: Bendt Wedell, Frijsenborg og Wedellsborg Godser Johan Levy, Kalsbøl Axel Castenschiold, Pandebjerg Erik Berg Larsen, Haraldsborg Christoffer Knuth, Knuthenborg Gods Husdyrbrugsudvalg: Søren Bonde, Kustrup og Margaard Lars Holmegaard Larsen, Egerupgård Jens Erik la Cour Jensen, Dyrehavegård Charlotte Bluhm Pedersen, Blågård Jørgen Stougaard, Bonnegaarden Anders Pedersen (særlig kommitteret medlem) Planteavlsudvalg: Carl Boisen Thøgersen, Adamshøj Hans Boesen, Stenagergård Niels Peter Nielsen, Schackenborg Kim Brockenhuus-Schack, Vennerslund Jørgen Schiøttz-Christensen, Klingstrup Nyt fra Patriotisk Selskab udgives af Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220, Odense SØ Bladet udkommer ca. 6 gange om året; næste nummer udkommer i uge 51, Oplag: eksemplarer Hel eller delvis gengivelse af Nyt fra Patriotisk Selskab er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse. 8

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse

Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse Fra 1. januar 2013 ændrer Skat grundlaget for beskatning af at have fri bolig stillet til rådighed af en arbejdsgiver. Nu skal markedsværdien afgøre skatten. Det ville

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle NY MILJØLOV Chefkonsulent Bent Ib Hansen 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle Ny husdyrregulering august 2017 Ændringslov ikke en ny lov Uændret beskyttelsesniveau Fleksibilitet (bedre kunne indrette sig)

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning Danica Sundhedssikring Pensionsordning Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring dig mulighed for selv at bestemme,

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Herning den 20. oktober 2015 Jacob Langvad Nielsen Advokat (L), specialkonsulent Tanja Stocholm Specialkonsulent SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udenlandsk arbejdskraft Ansættelsesret 2... 21.

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

Derfor.. som langt hen ad vejen sikrer en vis økonomisk tryghed, hvis du på grund af ulykke eller sygdom ikke er i stand til at passe dit arbejde.

Derfor.. som langt hen ad vejen sikrer en vis økonomisk tryghed, hvis du på grund af ulykke eller sygdom ikke er i stand til at passe dit arbejde. Derfor.. Derfor.. Pension for Selvstændige er etableret for at give dig adgang til de særlige fordele, der er i en pensionsordning, der er skræddersyet netop til selvstændige. Men de forskellige pensionsordninger

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere