Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012"

Transkript

1 Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012

2 Indledning 1. Rammerne for SPPI a. EU lovgivning: Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 b. Deflatorer til nationalregnskabet c. Rammerne for kvalitetsarbejdet 2. Udvalgte kvalitetsproblematikker a. Hvad er forskellen mellem deflator og prisindeks? b. Konkrete eksempler indenfor reklamebranchen og søtransport 3. Anvendelse af SPPI a. Hvad formidler vi til hvem? b. Hvad bruger de det til?

3 1a. EU lovgivning Producentprisindeks for tjenester dækker pt. kun de brancher vi er forpligtet til at levere til Eurostat (Rådsforordning 1893/2006): 49.4 Vejgodstransport og flytning 51 Luftfart 52.1 Oplagrings- og pakhusvirksomhed Godshåndtering 53.1 Posttjenester omfattet af forsyningspligten 53.2 Andre post- og kurertjenester 61 Telekommunikation 62 Computerprogrammering, konsulentbistand vedr. informationstek. mv Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; webportaler 63.9 Andre informationstjenester 71 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse 73 Reklame og markedsanalyse 78 Arbejdsformidling 80 Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning 81.2 Renhold Summen af (50.1 og 50.2) Sø- og kysttransport af passagerer og gods Summen af (69.1, 69.2 og 70.2) Juridisk bistand, bogføring, revision mv.

4 1b. Deflatorer til nationalregnskabet The first aim of SPPI is to get good deflators for turnover data and national accounts. Therefore the SPPI should be consistent with the values of turnover statistics (including sub-contracting, off-shoring). The prices should reflect of course market prices, but non-market prices (transfer prices) as well. For some activities and for some companies, non-market prices developments may be assumed to be similar to the market prices development. Source: Eurostat Task Force on SPPI, november 2007

5 1c. Rammerne for kvalitetsarbejdet Ressourcer 1 årsværk til drift og udvikling af SPPI Indberetterbyrde Ressourcekrævende når metoder skiftes Ressourcekrævende når der beregnes data til bedre de bedre prismetoder 5

6 2a. Deflator vs. Prisindeks Prisindeks: Afspejler ændringer i priser så hurtigt som muligt Bruttoomsætningen = prisindeks volumen Hvis prisindekset er uændret vil der være en 1-1 ændring i bruttoomsætningen og volumen Deflator: Repræsenterer alle outputs som er defineret i nationalregnskabet og følger the accrual principle. (aktiviteten skal med tælles med i den periode den anvendes) Bruttoomsætningen = deflator volumen Deflatoren sikre det rigtige volumenmål Normalt er der ikke konflikt mellem målene for prisindeks og deflator 6

7 2a. Deflator vs. Prisindeks - eksempel Indberetning periode 1: enheder Indberetning periode 2: enheder Prisindeks (faste vægte): Uændret indeks Deflator (aktuelle vægte): reduktion af indeks fra 4,10 to 4,05 Number of units Period 1 Period units 4,10 4, units 3,95 3, units 3,80 3, or more units 3,70 3,70 7

8 2a. Forskellige prismålingsmetoder Modelprismåling Eksempelvis kan man inden for byggevirksomhed definere et typisk enfamiliehus og derefter successivt måle priserne på alle husets bestanddele (f.eks. tag, fundamenter, køkken). Faktisk fakturerede priser (tager højde for producenternes avancer og eventuelle rabatter til kunderne) Genestimerer et lignende hus over tid. Komponentprismåling. Et faktisk produkt underopdeles i flere komponenter, og priserne herpå måles. De enkelte produkter undersøges successivt og bestanddelene sammenlignes. Timetakst og betaling pr. time. Betaling relateres til antallet af udførte arbejdstimer (f.eks. advokaters honorarer) i stedet for til det leverede produkt. I Tilsvarende kan betalingen pr. time beregnes ved at dividere den samlede omsætning med antallet af udførte arbejdstimer. Timetakst- og timebetalingsmetoderne adskiller sig fra inputmetoderne baseret på lønindeks derved, at overskud af produktionen og andre input herunder aflønning af ansatte er inkluderet i omsætningen. Ved begge metoder vil ændringer i mængden af arbejde, der udføres pr. time, imidlertid snarere komme til udtryk som prisændringer end som produktivitetsændringer. Repræsentativ prismåling. Producenterne udvælger produkter som er repræsentative for hele deres produktion. Produkternes priser følges i en periode Produkternes karakteristika observeres for at fastslå, om der sker ændringer i kvaliteten. 8

9 2a. Forskellige prismålingsmetoder A-metoder: de bedst egnede metoder B-metoder: metoder, som kan anvendes, hvis en A-metode ikke kan C-metoder: metoder, som ikke bør anvendes. Da brancherne indenfor tjenester er af forskellig art er der forskellige a, b og c metoder for hver branche 9

10 2b. Reklamebranchen CPA 74.4 Reklamevirksomhed Reklametjenester består af to adskilte og væsentlige tjenesteydelser, nemlig»tildeling af reklameplads«salg af reklameplads uanset mediets art og»konceptudvikling«herfra undtaget tilhørende omkostninger som filmproduktion eller fotografering. A-metoden i forbindelse med»tildeling af reklameplads«består i at indsamle faktiske kontraktpriser på basis af prisen pr. sekund for tv-reklamer, prisen for en halvsides avisannonce, prisen pr. m2 plakattavleplads eller prisen på en»button«på en webside. Det er vigtigt at betragte antallet af personer, der ser reklamen, som et kvalitetsaspekt. I det mindste bør der i et vist omfang gøres forsøg på at tage højde for varierende tidspunkter for»bedste sendetid«. Modelpriser vil også være en A-metode. Mængdemålinger vil også kunne anvendes, men vil skulle foretages på et meget detaljeret og repræsentativt niveau. Endvidere skal der kunne tages højde for kvalitetsændringer, hvis metoden skal kunne klassificeres som A metode. I forbindelse med»konceptudvikling«vil kontraktpriser være en A-metode. Ved fortolkningen af de indsamlede priser er det imidlertid nødvendigt at sikre sig, at de ikke også omfatter produktionsomkostninger. Fremgangsmåden med modelpriser vil også kunne betragtes som en A-metode. Timetakster og betaling pr. time er B-metoder. 10

11 2b. Reklamebranchen Målet er at skabe et indeks der sikre en korrekt mængdeudvikling i NR: - dækker omsætningen fra NR (transaktionsbaseret, inkludere rabatter, avancer, o.l.) - sikrer matchede priser over tid - (inkludere produktivitetsstigninger - ikke muligt med timepriser) Kvalitetsopgraderingen kræver skift fra liste-time-priser til realiserede-time-priser: - Gns. transaktionspris / typen af medarbejder i projekterne - Ratio mellem indkomst og antal arbejdede timer / type medarbejder 11

12 2b. Reklamebranchen Brutto vs netto omsætning Nettoomsætning: kun virksomhedens egne tjenester er relativ konstant fra periode til periode Bruttoomsætning: Virksomhedens omsætningen der stammer fra kundernes fakturer (inkl. underleverandører) volatile priser fra periode til periode projekterne art og omfang skifter over tid - Brutto metoden er bedst som deflator til NR da nationalregnskabets indeholder bruttoomsætninger for reklame. - Udfordring at sikre matchede priser over tid Liste-time-priser Medarbejdertype Intern/ekstern Antal timer Pris / time Total Projektleder (intern) Planlægger (intern) Tekstforfatter (intern) Produktionsassistent (intern) Film producer (ekstern) Total omsætning Realiserede-time-priser Medarbejdertype Antal timer Est. oms Est. pris Projektleder (intern) ,6 Planlægger (intern) ,6 Tekstforfatter (intern) ,5 Produktionsassistent (intern) Film producer (ekstern) , ,6 Total omsætning: /9/2012

13 2c. Søtransport kvalitetssikring af indeks Omdrejningspunkter i kvalitetsarbejdet: Passer afgrænsningen på omsætningen for søtransport med deflator? Hvilke underliggende aktiviteter er inkluderet i NR s omsætning? Hvilke underliggende aktiviteter er inkluderet nuværende indeks? Metodisk ønsker vi at kunne vægte indeksene så vi kan offentligøre et indeks for søtransport Måler vi med den rette enhed? Pt. er enheden antal skibsdage Fordele: Er en enhed alle skibe har Ulempe: Tager ikke højde for halvtomme skibe 13

14 3. Hvad formidler vi SPPI til? Nationalregnskabet Indeks på basisaggregat niveau Eurostat Modtager alle DSTs delindeks Eksterne brugere NYT: Ikke diskretionerede indeks på delindeksniveau 14

15 3. Hvad bruger de det til? Nationalregnskabet Fastprisberegning Eurostat Fastprisberegninger for hele EU Sammenligning af priser på tjenester indenfor EU Eksterne brugere Hvad bruger I det til? 15

16

17 2. Omsætningen der skal deflateres i NR 17

18 2a. Forskellige prismålingsmetoder Modelprismåling. Eksempelvis kan man inden for byggevirksomhed definere et typisk enfamiliehus og derefter successivt måle priserne på alle husets bestanddele (f.eks. tag, fundamenter, køkken). For tjenesteydelser til virksomhederne findes der eventuelt en standardkontrakt. Vigtigste kriterier for anvendelse af denne metode er: anvendelse af faktisk fakturerede priser, således at der også tages højde for producenternes avancer og eventuelle rabatter til kunderne, Standardproduktet skal være baseret på produktion, ikke input. Komponentprismåling. Et faktisk produkt underopdeles i flere komponenter, og priserne herpå måles, hvorefter de enkelte produkter successivt undersøges og bestanddelene sammenlignes. Timetakst og betaling pr. time. Betaling relateres til antallet af udførte arbejdstimer (f.eks. advokaters honorarer) i stedet for til det leverede produkt. I sådanne tilfælde kan timetaksten anvendes som prisindikator. Tilsvarende kan betalingen pr. time beregnes ved at dividere den samlede omsætning med antallet af udførte arbejdstimer. Timetakst- og timebetalingsmetoderne adskiller sig fra inputmetoderne baseret på lønindeks derved, at overskud af produktionen og andre input herunder aflønning af ansatte er inkluderet i omsætningen. Ved begge metoder vil ændringer i mængden af arbejde, der udføres pr. time, imidlertid snarere komme til udtryk som prisændringer end som produktivitetsændringer. Repræsentativ prismåling. Herved forstås metoder, navnlig i forbindelse med tjenesteydelser til virksomhederne, hvor producenterne anmodes om at udvælge nogle af deres produkter, som er repræsentative for hele deres produktion. De priser, der betales for disse produkter, følges i en periode, og også produkternes karakteristika observeres for at fastslå, om der sker ændringer i kvaliteten. 18

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 12. oktober 2010 Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1. Baggrund og formål..2 1.2. Det samlede projekt..2 1.3. Afrapportering...3

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3

Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 ISBN: 87-91363-05-5 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Analysens baggrund... 4 3. Metode...

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 21 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Emil Bisgaard Mortensen Studenterpublikation 13 januar 2012 1 Titelblad Titel: Opgave: Kandidatspeciale Forfatter: Emil Bisgaard Mortensen Uddannelse: Cand.Scient.Techn

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere