Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier"

Transkript

1 Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier NEPENTHES Karoline Nolsø Aaen Jakob Futtrup Steffen Thomsen

2 Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier Rapporten er udarbejdet af: Karoline Nolsø Aaen, Jakob Futtrup og Steffen Thomsen Omslags foto af: Mikkel Hooge Holck Nepenthes Odensegade 4 B Postboks Århus C Tlf Fax Maj 2004 NEPENTHES 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Behov for miljøvejledning i Danmark? 3. Kommunernes kendskab til Miljøvejledningen 4. Anvendelsen af træarter og certifikater i de danske kommuner 5. Eksempler på kommuners indkøb af tropisk træ 5.1. Vordingborg Kommune 5.2. Roskilde Kommune 5.3. Faaborg Kommune 6. Afsluttende betragtninger på baggrund af undersøgelsen 7. Kilder s. 3 s. 4 s. 5 s. 7 s. 10 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 3

4 1. Indledning På baggrund af undersøgelser fra København og Sønderborgs havnerenoveringer fik Nepenthes, i 2001 spørgsmålet omkring det offentliges forbrug af tropisk træ rejst i Folketinget. Dette resulterede i, at der blev udarbejdet en baggrundsrapport, som ligger til grund for udgivelsen af Miljøvejledningen for Offentlige Indkøb af Tropisk træ i år Baggrundsrapporten opfordrer alle offentlige og halvoffentlige institutioner til at sikre at indkøbt tømmer stammer fra bæredygtigt forvaltede skove. Nepenthes udsendte i februar måned 2004 et spørgeskema til alle landets kommuner, hvori der blev efterlyst oplysninger om havnerenoveringer og nyopførelser foretaget indenfor de sidste 5 år. Desuden blev der efterspurgt information om eventuelle fremtidige planlagte renoveringer i løbet af de kommende 5 år. Nepenthes foretog i løbet af marts og april måned en opfølgende telefonopringning til alle de kommuner, som havde undladt at svare på spørgeskemaet. I enkelte sager blev der endvidere begæret om aktindsigt, i henhold til loven om offentlighed i forvaltningen. Nepenthes iværksatte undersøgelsen for at belyse den aktuelle virkning af Miljøvejledningen, samt et eventuelt behov for yderligere tiltag. Nepenthes har i undersøgelsen specifikt valgt at fokusere på de danske kommuners forbrug af tropisk træ i forbindelse med havnebyggeri. Kommunerne blev udvalgt til undersøgelsen på grundlag af deres beliggenhed ved enten saltvand eller store søarealer. Dette blev gjort for at sikre et troværdigt overblik over de hyppigst anvendte tropiske træarter i de danske havne arealer. Denne rapport er blevet udfærdiget på baggrund af Nepenthes undersøgelse. Rapporten belyser især kommunernes kendskab og aktuelle brug af miljøvejledningen. Derudover bliver der sat fokus på de anvendte tropiske træarter, samt diverse certificeringsordninger som har godkendt det indkøbte træ. De ovenstående punkter bliver sat i relation til, hvad miljøvejledningen og baggrundsrapporten fremhæver som væsentlige elementer. Til sidst i rapporten vil der blive fremhævet nogle få konkrete eksempler på, hvordan kommuner har handlet i forbindelse med indkøb af tropisk træ. 3

5 2. Behov for en miljøvejledning i Danmark? Nepenthes har i denne undersøgelse lagt særlig vægt på de danske kommuner, der har foretaget havnebyggeri inden for 5 år (fig. 1), samt de kommuner der planlægger nyrenovationer inden for de næste 5 år. Undersøgelsen viser, at af de 134 adspurgte kommuner, som har renoveret eller lavet nyopførelser i forbindelse med havne arealer inden for 5 år, har 72 % anvendt tropisk træ (fig 2). Der er en relativ stor mængde af de adspurgte kommuner som anvender tropisk træ i forbindelse med byggeprojekter relateret til havne-, kaj- og kystsikringsanlæg. 28% 72% Anvendt tropisk træ ved havnebyggeri Anvendt alternative materialer ved havnebyggeri Fig 2:Antal af kommuner der har anvendt tropisk træ (kun medtaget de kommuner, som har lavet renovationer eller nyopførelser indenfor de sidste fem år, eller planlagt det indenfor de næste fem) Figuren omfatter 60 kommuner Renovering eller nyopførelse Ingen renovering eller Nyopførelse Fig 1:Antal af de adspurgte kommuner, som har lavet renovationer eller nyopførelser indenfor de sidste fem år, eller planlagt det indenfor de næste fem. Figuren omfatter 134 kommuner. Ifølge Verdensbanken og OECD er mindst halvdelen af det tømmer der findes på verdensmarkedet af ulovlig oprindelse. Dette understreger behovet for en miljøvejledning for indkøb af tropisk træ. Nepenthes er af den overbevisning, at de offentlige indkøbere i høj grad skal agere forbillede for de mange privatejede havne, og her igennem være med til at påvirke disses indkøb. Nepenthes mener, at det vil være til stor gavn for Danmark at blive foregangsland og være med til at sætte en standart for en høj ansvarsbevidst indkøbsmoral på EU plan. 4

6 3. Kommunernes kendskab til miljøvejledningen Nepenthes ser positivt på Miljøvejledningens intentioner, hvorfor et af hovedformålene med Nepenthes undersøgelse er at undersøge, hvordan miljøvejledningen er blevet modtaget og implementeret i kommunerne. Spørgeskemaet Nepenthes udsendte i februar 2004, satte derfor fokus på kommunernes kendskab og brug af Miljøvejledningen (fig. 3). I undersøgelsen blev der konkret spurgt ind til de enkelte kommuners kendskab til Miljøvejledningen, samt deres anvendelse af denne. I forbindelse med kommunernes anvendelse af miljøvejledningen har undersøgelsen henholdt sig til baggrundsrapportens egne anbefalinger på dette område: I Danmark foreligger der en folketingsbeslutning, der lægger op til anerkendelse af FSC som et eksempel på en troværdig garant for, at træ bærende dette mærke er lovligt og bæredygtigt produceret. I bemærkninger til forslaget anføres samtidigt, at hvis der fremkommer andre globale mærkningsordninger med tilsvarende høje standarter for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed, og som bygger på uvildig tredjepartscertificering og efterfølgende kontrol, så kan træprodukter bærende disse mærker også betragtes som bæredygtigt producerede 1. Nepenthes mener på baggrund af dette, at en uvildig tredjeparts verificering er nødvendig som garanti for, at træet er bæredygtigt og lovligt produceret. Dette er efter Nepenthes mening et helt centralt element i Miljøvejledningen. Derfor har Nepenthes i undersøgelsen vurderet, at de kommuner, som ikke har købt tropisk træ med en uvildig tredjeparts verificering, ikke kan siges at have fulgt Miljøvejledningens anbefalinger. Disse overvejelser ligger til grund for tallene anført i fig. 3. Undersøgelsen viser, at af 122 adspurgte kommuner har ca. 29 % kendskab til miljøvejledningen, og at kun 4 % af de 122 kommune har brugt miljøvejledningen i deres udbudsmateriale, dvs. har efterspurgt FSC certificeret træ og/eller har efterspurgt træ med en uvildig tredjeparts verificering af bæredygtighed og lovlighed. Dette finder Nepenthes dybt foruroligende og understreger med al ønskelig tydelighed behovet for, at det bliver lovpligtigt at følge miljøvejledningen, hvis man fra regeringens side ønsker at sikre lovlighed og bæredygtighed af det importerede tømmer. 5

7 Kender ikke vejledningenkender vejledningen men opfylder ikke vejledningens målsætning 4 1 Kender vejledningen og Kender ikke vejledningen, opfylder vejledningens men har efterspurgt FSC målsætning Fig 3: Antallet af kommuner som kender miljøvejledning, samt antallet af kommuner som opfylder miljøvejledningens målsætninger. I alt 122 kommuner har indgået i de angivne tal i figur 3. 6

8 4. Anvendte træarter og certifikater i de danske kommuner I forbindelse med kontakten til de adspurgte kommuner har Nepenthes erfaret, at brugen af Keurhout certifikatet er vidt udbredt i Danmark. Det skyldes primært, at træsorten Azobé, som er den hyppigst anvendte tropiske træart i forbindelse med havnebyggeri i Danmark, kan fås med netop dette certifikat. Imidlertid står der i Miljøvejledningen at: LEI og Keurhout anses for nærværende ikke i sig selv at være tilstrækkelige garanter for lovlig eller bæredygtig skovdrift i troperne 2. Nepenthes anser ikke Keurhout certifikatet som værende tilstrækkelig garanti for lovlig og bæredygtig skovdrift Azobé Basralocus Greenhart Vejledningens anbefalinger 2 0 Andet tropisk træ 2 3 Af kommunen ukendt Fig 4: Antallet af kommuner, der har anvendt tropisk træ fordelt på de beskrevne træarter (uden hensyntagen til mængde). Bemærk, nogle kommuner har brugt indtil flere forskellige træarter. (i alt 43 kommuner har anvendt tropisk træ) 7

9 Azobé kan ikke p.t. fås med FSC certifikat. Der findes dog følgende alternativer, ifølge miljøvejledningens baggrundsrapport, til træsorten Azobé på markedet: Blandt de vurderede arter som fås med FSC certifikat angives fire at være meget varige overfor marine skadedyr (fx pæleorm). Disse fire er: Piguia, Angelim Vermelho, Mata Mata og Camaru. Til sammenligning angives Azobé at være varige overfor råd og svamp og varig til moderat varig overfor marine skadedyr. Holdbarheden af de nævnte alternativer blev således vurderet til at være lig med eller bedre end holdbarheden af Azobé, som for visse kvaliteters vedkommende erfaringsmæssigt kan angribes af pæleorm 3. På baggrund af undersøgelsen (se Fig. 4) har Nepenthes erfaret, at der i mange kommuner ikke er søgt alternativer af tropiske træarter til Azobé. Af undersøgelsen fremgår det, at 88 % af de kommuner, som har valgt at anvende tropisk træ i deres havnebyggerier, har brugt Azobé. Til sammenligning er der ikke én kommune, som har benyttet sig af de fire alternative træsorter, som anbefales i Miljøvejledningens Baggrundsrapport. I 7 % af tilfældene er kommunerne ikke klar over hvilken tropisk træsort, som er blevet brugt, hvilket Nepenthes finder meget beklageligt. Det er Nepenthes vurdering, at den manglende vilje til at afprøve alternative træsorter, primært skyldes 4 forhold: 1) Mange kommunerne har anvendt Azobé i så lang en årrække, at de ikke har overvejet alternativer. 2) De fleste kommuner specificerer ikke præcist nok, hvilke miljøkrav det indkøbte træ skal overholde i deres udbud (krav om uvildig tredjeparts verificering m.v.). Dette forhold overlades til entreprenørens skøn. 3) En del af kommunerne bliver af deres entreprenører oplyst, at det indkøbte Azobé træ er bæredygtigt produceret. Dette bliver begrundet med et Keurhout certifikat, dog uden en uvildig tredjeparts verificering der garanterer lovlighed og bæredygtighed. 8

10 4) Der er ofte en længere leveringstid på FSC certificeret træ, og prisen kan også i visse tilfælde være dyrere, idet træet skal overholde strenge bæredygtighedskrav. Disse forhold ser Nepenthes som et udtryk for, at der eksisterer et stort behov for oplysning og vejledning, når kommunerne laver udbudsmateriale. Miljøvejledningen er derfor et skridt på vejen til at forbedre de offentlige og halvoffentliges indkøbsvaner, når det gælder indkøb af tropisk træ. Der er i dag et stort behov for at tænke sig grundigt om ved indkøb af tropiske træarter. Dette gælder i særlig grad sårbare arter. I miljøvejledningens baggrundsrapport står der følgende: Den koncentrerede efterspørgsel på relativt få arter lægger tropeskovene- og visse truede arterunder ekstra pres. Med en mere spredt efterspørgsel kan skovene udnyttes mere fleksibelt, og driften kan bedre tilpasses lokale forhold 4. Efter Nepenthes vurdering, understreger dette behovet for at presset på bl.a. træarten Azobé skal reduceres. Træarten Azobé findes kun i Central Afrika. Det er Nepenthes erfaring at langt størsteparten af importen af Azobé kommer fra landet Cameroun. Ifølge en rapport udgivet af Global Witness 5, omhandlende korruption i Central Afrika, vurderes det, at 45 % af Cameroun samlede tømmerhugst i år 2000 var ulovligt hugget. Den samlede værdi af denne mængde estimeres til mindst dollar. Yderligere vurderes det, at næsten alle større firmaer der distribuerer tropisk træ i Cameroun, har været involveret i ulovlig eller delvist ulovlig handel med tropisk tømmer. Nepenthes mener derfor, at der er behov for yderligere forskning efter egnede alternativer til Azobé. Nepenthes foreslår, at der bevilges midler til udarbejdelse af danske standarter for alternative tropiske træsorter. 9

11 5. Eksempler på kommunernes indkøb af tropisk træ I det følgende afsnit gives korte handlingsforløb over kontakten mellem Nepenthes og tre kommuner, der har medvirket i undersøgelsen. 5.1.Vordingborg Kommune Nepenthes tog i begyndelsen af februar måned kontakt til Vordingborg Kommune for at undersøge kommunens anvendelse af tropisk tømmer til havnerenovering. Kontakten mellem kommunen og Nepenthes forløb over 4 uger og kulminerede med en mediedækning d. 3.marts af TV2 Øst. Vordingborg Kommunes ansvarshavende kunne i begyndelsen af februar oplyse Nepenthes om kommunens igangværende renovering af erhvervshavnen med bl.a. 70m. spunsvæg af Azobé, og om den nært forestående renovering af lystbådehavnen, hvortil træ var bestilt gennem entreprenør Per Aarsleff. Den indkøbsansvarlige oplyste, at kommunen havde benyttet Miljøvejledningen og efterspurgt certificeret træ, hvilket var blevet garanteret mundtligt af entreprenøren. Oplysninger såsom træsort og leverandør kunne ikke oplyses under samtalen, men blev oplyst Nepenthes ved en senere lejlighed, hvor den ansvarshavende tillige gjorde opmærksom på kommunens meget begrænsede viden om det indkøbte parti tømmer, eftersom kommunen ikke var i besiddelse af nogen skriftlig dokumentation på aftalen mellem entreprenør Per Aarsleff og Vordingborg Kommune. Nepenthes informerede kommunen om vigtigheden af en forevist dokumentation på træets bæredygtige og lovlige oprindelse inden en egentlig aftale bør underskrives. Desuden henviste Nepenthes til tidligere sager, hvor bl.a. Københavns Kommune i 2001 mundtligt blev garanteret træ fra skove med forestående certificering af Wijma Kampen BF. 10

12 Kommunens ansvarshavende kontaktede herefter Per Aarsleff angående dokumentationen fra leverandør Wijma Kampen BF, men blev kun mundtligt informeret om træets legale oprindelse fra plantagedrift i Guyana, hvorfra en regeringscertificering ville blive forevist kommunen ved leveringen af de 400 Kakaralli pæle. Nepenthes efterlyste en uvildig tredjeparts verificering af denne dokumentation, der ifølge Miljøvejledningen vil kunne belyse træets bæredygtige oprindelse, men en sådan kendte kommunen ikke til. Ved en senere samtale oplyste kommunen, at der var indkaldt til hastemøde med entreprenør Per Aarsleff, hvorunder den manglende dokumentation bl.a. ville blive drøftet. Efter mødet kontaktede Vordingborg Kommune Nepenthes og efterspurgte certificerede alternativer. Nepenthes henviste til en dansk FSC-leverandør KoppWood A/S, hvorfra træ med samme tekniske kvalifikationer og modstandsdygtighed, som det ucertificerede alternativ fra Wijma Kampen BF, kunne leveres med troværdig dokumentation for bæredygtighed og lovlighed indenfor relativ kort tid. Under samtalen pointerede kommunens talsmand overfor Nepenthes, at der endnu ikke var nogle underskrevne aftaler mellem kommunen og Per Aarsleff om træleverancen. Kommunen efterspurgte hos Nepenthes vejledning om, hvordan de skulle forholde sig til den udokumenterede forestående leverance, hvorefter Nepenthes skriftligt sendte information om alternative løsninger og anbefalet fremgangsmåde. I slutningen af februar oplyser Vordingborg Kommune Nepenthes, at de ikke ønsker at tilbagetrække ordren på det udokumenterede træ fra Wijma Kampen BF. De blev endnu engang af entreprenøren lovet en regeringserklæring, som dog endnu ikke er forevist, men som kommunen antager at være tilstrækkelig dokumentation for en bæredygtig og lovlig produktion, til trods for at miljøvejledningen understreger at dette ikke er tilfældet. 11

13 5.2. Roskilde Kommune Roskilde Kommune blev kontaktet telefonisk af Nepenthes i marts, da kommunen ikke havde svaret på udsendte spørgeskema. Det blev oplyst Nepenthes, at kommunen ikke havde og heller ikke agtede at renovere havneanlæg med brug af tropisk træ inden for en periode af 5år, men at kommunen havde kendskab til Miljøvejledningen og FSCcertificeringen og sågar havde efterspurgt sidstnævnte under udbygning af Roskilde Vikingemuseum i perioden , der blev udført af entreprenør Højgaard & Schultz. Kommunen informerede Nepenthes, at FSCcertificeret træ ikke havde været muligt at fremskaffe i perioden , hvorunder bygningen fandt sted, og at ucertificeret Azobé og Basralocus som følge heraf var benyttet til brokaj, bådebro og brodæk m.m. En uge efter samtalen med Roskilde Kommune, kontaktede kommunen Nepenthes og uddybede, at kommunen i 1999 tillige havde benyttet et mindre rummål Azobé til renovering af bolværk. 12

14 5.3. Faaborg Kommune Faaborg Kommune svarede på udsendte spørgeskema i februar og vedlagde herunder fakturer for indkøbet af Basralocus og Azobé pæle med Keurhout Certifikat. Kommunen oplyste, at ca. 97m 3 Azobé fra Cameroun blev anvendt, og at træet var transporteret gennem Holland. Herudover oplyste kommunen, at der blev benyttet stålspuns, samt at der ikke er planlagt restaureringer eller nyopførelser inden for de kommende 5år. Nepenthes tog telefonisk kontakt til kommunen i slutningen af marts for at få uddybet træets certificering. Kommunen kunne her informere Nepenthes, at der fra kommunen var blevet stillet specifikke krav til entreprenør Mogens Pedersen om, at træet skulle have bæredygtig og lovlig oprindelse. Derfor betalte kommunen ekstra hos entreprenøren, for at få et Keurhout certifikat. Nepenthes underrettede kommunen om Keurhout certificeringens mangelfulde og utroværdige aspekter, samt om tidligere erfaringer med tømmer fra Cameroun transporteret gennem Holland. 13

15 6. Afsluttende betragtninger på baggrund af undersøgelsen Nepenthes mener, at det på baggrund af undersøgelsen kan konkluderes, at der i de danske kommuner eksisterer et stort behov for vejledning, når det gælder indkøb af tropisk træ. Derfor ser Nepenthes det også som et stort problem, at kommunerne har et yderst begrænset kendskab til eksistensen af miljøvejledningen. Hvis intentionerne med folketingsbeslutning B197 fra 2001 skal opfyldes, kræver det at regeringen gør det lovpligtigt for offentlige og halvoffentlige institutioner at benytte vejledningen, når de skal indkøbe tropisk træ. Vordingborg kommune havde efterlyst et certifikat på det indkøbte tropiske træ. Kommunen havde fået et mundtligt tilsagn om et regeringscertifikat, hvilket ifølge miljøvejledningen ikke er tilstrækkelig dokumentation. Eksemplet med Vordingborg illustrerer efter Nepenthes erfaring den fremgangsmåde, som mange kommuner benytter. Det er efter Nepenthes opfattelse et helt klart at problem, at kommunerne i høj grad lader entreprenørselskaberne vurdere hvilket træ, der er lovligt og bæredygtigt produceret og hvilket træ der ikke er, uden at få fremvist nogen form for dokumentation. I henhold til hvad også Miljøvejledningen påpeger, mener Nepenthes at det er helt afgørende, at det indkøbte træ er blevet underkastet en uvildig tredjeparts verificering. FSC er på nuværende tidspunkt den eneste certificeringsordning, der kan opfylde de beskrevne betingelser i Miljøvejledningen, derfor anbefaler Nepenthes kommunerne kun at indkøbe træ med et FSC certifikat. Nepenthes kan konkludere, at der er behov for yderligere tiltag, hvis implementeringen af Miljøvejledningen skal blive en realitet. Nepenthes har erfaret at mange kommuner vælger ikke at tage en vejledning seriøst. Nepenthes foreslår derfor, at Miljøvejledningen bliver ophævet til lov, om end i en modificeret udgave, der følger EU s udbudskrav. Derudover foreslår Nepenthes endvidere, at der afsættes midler til undersøgelse af vedegenskaber hos flere tropiske træarter så presset på bl.a. arten Azobé reduceres. 14

16 7. Kilder I teksten er kilderne angivet med et opløftet tal, henvisende til følgende kilder: 1: Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport, Miljøministeriet 2002 afsnit 4.3 (Anvendelse af kriterier for bæredygtig skovdrift) 2: Tropisk træ Miljøvejledning, Miljøministeriet 2003 side 11 (Krav om dokumentation) 3: Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport, Miljøministeriet 2002 afsnit 2.5 (Træ til havnebyggeri) 4: Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport, Miljøministeriet 2002 afsnit 2.4 (indkøberens rolle og muligheder) 5: Global Corruption report 2003, Global Witness, afsnit, Central Africa af Claude Kabemba side 229 De angivne rapporter kan findes på følgende links: Tropisk træ træ Miljøvejledning, baggrundsrapport baggrund/baggrundsrapport_ _dk.pdf Tropisk træ Miljøvejledning _DK.pdf Global Corruption report ntral_africa_(kabemba).pdf 15

Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ

Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ Undersøgelsen er foretaget i foråret 2005 Rapportens undersøgelser er foretaget af: Søren Brøndum, Rebecca Bolt Ettlinger og Steffen

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Indhold: Brev forud for generalforsamlingen...2 Baggrundsdokument til de på dagsordenen følgende punkter:...3 Tale fra

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Miljøtemadag Danske Havne 11. Januar 2006 Christian Lundmark Jensen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Baggrund 50 grønne indkøbsvejledninger

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen

Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning 2 Indhold Indledning 3 Den nemmeste vej er ikke altid nem... 4 Tropisk træ egenskaber og anvendelse 5 Lovligt produceret

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Redegørelse om mulighederne for anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner November 2002

Redegørelse om mulighederne for anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner November 2002 Redegørelse om mulighederne for anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner November 2002 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park Indledning Bygge- og

Læs mere

Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ

Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ Juni 2010 Karl Vogt-Nielsen og Henning Hansen CASA Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ Juni 2010 Karl Vogt-Nielsen

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Styregruppens anbefalinger AF : STYREGRUPPEN 2.2.2006 Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Styregruppens anbefalinger

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Att: Christian Lundmark Jensen Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ København den 4. december 2014 Mads Brinck Lillelund Sikring af

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund Er dit træ certificeret, miljømærket eller bare fyldt med kobber? -En guide til indkøb og brug af træ, trævarer og papir Agenda Center Albertslund For et bæredygtigt Albertslund! Indledning 3 Bæredygtigt

Læs mere

Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj

Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj J E W E L R Y E f t e r å r / V i n t e r 2 011 1 2 munio jeg forsvarer Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj kvalitet med det formål at medvirke til at bevare klodens fældningstruede

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation. Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Betingelser for prækvalifikation. Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Betingelser for prækvalifikation Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien.

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC F000100 FSC FSC F000208 A.C. All rights - FSC reserved Danmark - All rights reserved Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC Danmark 14/09/2016 FSC F000208 Hvad er FSC og hvad

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ , 8. oktober 2008 Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt 1 Opdatering af eksisterende vejledning 2 Evaluering af den eksisterende vejledning Styregruppens anbefalinger på baggrund

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001 RADIO- OG TV-NÆVNET Plesner Svane Grønborg TV 2 Reklame advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 Esplanaden 34 2900 Hellerup 1263 København K København den 29. oktober 2001 Ved brev af 17. juli 2001

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

1 Baggrund. 2 Forudsætninger. Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag. Notat

1 Baggrund. 2 Forudsætninger. Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag. Notat 29. november 2017 Notat Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag Projekt nr.: 230149 Dokument nr.: 1226061406 Version 3 Revision 0 Udarbejdet af JKRU Kontrolleret af LUT Godkendt af

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

De igangværende initiativer

De igangværende initiativer De igangværende initiativer Agenda: Lidt om Dansk Energi Energiaftalen og biomasse Forbrug af biomasse Bæredygtighed Regulering og bæredygtighed Den danske brancheaftale Energiaftale af 2012 50% vind

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud på levering af inkontinenshjælpemidler

Spørgsmål og svar. Udbud på levering af inkontinenshjælpemidler Spørgsmål og svar Udbud på levering af inkontinenshjælpemidler Spørgsmål 1: Kommunen efterspørger i udbuddet (s.10) et underskrevet Bilag 4 vedr. beskyttelse på arbejdspladsen m.m. vi kan imidlertid ikke

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger FSC Danmark Danskerne og miljømærkningsordninger Kommenteret rapport Dalgaard Consult og Epinion A/S 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 1.1 Indledning...3 2 Danskernes og miljøet...4

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende

for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende for skov og mennesker FSC design award 2007 Designkonkurrence for danske designstuderende konkurrenceoplæg FSC Design Award 2007 Skaber dine designs andet end glæde f.eks. øgede klimaproblemer og fattigdom?

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler.

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler. NOTAT Fællescenter HR og Projekt 05.03.2012 rdve Sag nr. 11/6006 Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Skolebestyrelsen, Suldrup Skole Bakker op om Politik for indkøb og udbud

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Danmarks tømmermænd. - vi importerer store mængder træ fra ulovlig tømmerhugst

Danmarks tømmermænd. - vi importerer store mængder træ fra ulovlig tømmerhugst Danmarks tømmermænd - vi importerer store mængder træ fra ulovlig tømmerhugst Undersøgelse af den danske import af tropisk, østeuropæisk og russisk træ. Christian Straarup NEPENTHES Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

FSC Danmark generalforsamling 2015

FSC Danmark generalforsamling 2015 Forest Stewardship Council generalforsamling 2015 FSC, A.C. All rights reserved FSC F000208 Presentation June 22, 2015 1 FSC, A.C. All rights reserved FSC F000208 Forest Stewardship Council Generalforsamling

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion En verden af træ Udvikling Samarbejde Produktion HISTORIE Gennem 3 generationer har arbejdspladsen på Falster, summet af snakken om træ og genlydt af savene, der suser gennem træet. Flexwood har fulgt

Læs mere

Tree Hugger? FSC design award 2009

Tree Hugger? FSC design award 2009 Tree Hugger? FSC design award 2009 Vinder af FSC Design Award 2008 Jonas Pedersen arbejder på sin protype på værkstedet i Nicaragua konkurrenceoplæg FSC design award 2009 Har du tænkt over, at dine designs

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

International palmeolie-indkøbspolitik

International palmeolie-indkøbspolitik International palmeolie-indkøbspolitik Version: August 2015 Vores udgangspunkt ALDI Nord-koncernen (herefter ALDI Nord ) handler enkelt, ansvarligt og pålideligt. I over 100 år har traditionelt købmandsskab

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen. Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport

Skov- og Naturstyrelsen. Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport Indholdsfortegnelse BAGGRUND 5 TVÆRGÅENDE 1 Indledning 5 1.1 Særlige forhold ved indkøb efter EU udbudsregler 6 2 Markedet for tropisk

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

BESTYRELSESEVALUERING

BESTYRELSESEVALUERING sam Vejledning om BESTYRELSESEVALUERING KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE JUNI 2015 1 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Ejerskab af evalueringsprocessen... 3 3. Evalueringsproceduren... 4 4. Brug af spørgeskema...

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv.

Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv. Kontraktbilag 0 Side 1 af 5 Definitioner Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv. Træprodukter Ved træprodukter forstås

Læs mere

Værtsby ESC 2014. Styregruppemøde 08.01.134. Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin

Værtsby ESC 2014. Styregruppemøde 08.01.134. Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin Værtsby ESC 2014 Styregruppemøde 08.01.134 Deltagere: Pernille Gaardbo, Claus Bjørn Billehøj, Tine Eriksen Green, Martin Bender, Søren Therkelsen, Anne Holm Sjøberg, Christian Herskind, Morten Pankoke,

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Rapport nr.: CLM A/. december DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 7 Hørsholm Tlf. 7 4 Fax 7

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere