Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier"

Transkript

1 Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier NEPENTHES Karoline Nolsø Aaen Jakob Futtrup Steffen Thomsen

2 Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier Rapporten er udarbejdet af: Karoline Nolsø Aaen, Jakob Futtrup og Steffen Thomsen Omslags foto af: Mikkel Hooge Holck Nepenthes Odensegade 4 B Postboks Århus C Tlf Fax Maj 2004 NEPENTHES 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Behov for miljøvejledning i Danmark? 3. Kommunernes kendskab til Miljøvejledningen 4. Anvendelsen af træarter og certifikater i de danske kommuner 5. Eksempler på kommuners indkøb af tropisk træ 5.1. Vordingborg Kommune 5.2. Roskilde Kommune 5.3. Faaborg Kommune 6. Afsluttende betragtninger på baggrund af undersøgelsen 7. Kilder s. 3 s. 4 s. 5 s. 7 s. 10 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 3

4 1. Indledning På baggrund af undersøgelser fra København og Sønderborgs havnerenoveringer fik Nepenthes, i 2001 spørgsmålet omkring det offentliges forbrug af tropisk træ rejst i Folketinget. Dette resulterede i, at der blev udarbejdet en baggrundsrapport, som ligger til grund for udgivelsen af Miljøvejledningen for Offentlige Indkøb af Tropisk træ i år Baggrundsrapporten opfordrer alle offentlige og halvoffentlige institutioner til at sikre at indkøbt tømmer stammer fra bæredygtigt forvaltede skove. Nepenthes udsendte i februar måned 2004 et spørgeskema til alle landets kommuner, hvori der blev efterlyst oplysninger om havnerenoveringer og nyopførelser foretaget indenfor de sidste 5 år. Desuden blev der efterspurgt information om eventuelle fremtidige planlagte renoveringer i løbet af de kommende 5 år. Nepenthes foretog i løbet af marts og april måned en opfølgende telefonopringning til alle de kommuner, som havde undladt at svare på spørgeskemaet. I enkelte sager blev der endvidere begæret om aktindsigt, i henhold til loven om offentlighed i forvaltningen. Nepenthes iværksatte undersøgelsen for at belyse den aktuelle virkning af Miljøvejledningen, samt et eventuelt behov for yderligere tiltag. Nepenthes har i undersøgelsen specifikt valgt at fokusere på de danske kommuners forbrug af tropisk træ i forbindelse med havnebyggeri. Kommunerne blev udvalgt til undersøgelsen på grundlag af deres beliggenhed ved enten saltvand eller store søarealer. Dette blev gjort for at sikre et troværdigt overblik over de hyppigst anvendte tropiske træarter i de danske havne arealer. Denne rapport er blevet udfærdiget på baggrund af Nepenthes undersøgelse. Rapporten belyser især kommunernes kendskab og aktuelle brug af miljøvejledningen. Derudover bliver der sat fokus på de anvendte tropiske træarter, samt diverse certificeringsordninger som har godkendt det indkøbte træ. De ovenstående punkter bliver sat i relation til, hvad miljøvejledningen og baggrundsrapporten fremhæver som væsentlige elementer. Til sidst i rapporten vil der blive fremhævet nogle få konkrete eksempler på, hvordan kommuner har handlet i forbindelse med indkøb af tropisk træ. 3

5 2. Behov for en miljøvejledning i Danmark? Nepenthes har i denne undersøgelse lagt særlig vægt på de danske kommuner, der har foretaget havnebyggeri inden for 5 år (fig. 1), samt de kommuner der planlægger nyrenovationer inden for de næste 5 år. Undersøgelsen viser, at af de 134 adspurgte kommuner, som har renoveret eller lavet nyopførelser i forbindelse med havne arealer inden for 5 år, har 72 % anvendt tropisk træ (fig 2). Der er en relativ stor mængde af de adspurgte kommuner som anvender tropisk træ i forbindelse med byggeprojekter relateret til havne-, kaj- og kystsikringsanlæg. 28% 72% Anvendt tropisk træ ved havnebyggeri Anvendt alternative materialer ved havnebyggeri Fig 2:Antal af kommuner der har anvendt tropisk træ (kun medtaget de kommuner, som har lavet renovationer eller nyopførelser indenfor de sidste fem år, eller planlagt det indenfor de næste fem) Figuren omfatter 60 kommuner Renovering eller nyopførelse Ingen renovering eller Nyopførelse Fig 1:Antal af de adspurgte kommuner, som har lavet renovationer eller nyopførelser indenfor de sidste fem år, eller planlagt det indenfor de næste fem. Figuren omfatter 134 kommuner. Ifølge Verdensbanken og OECD er mindst halvdelen af det tømmer der findes på verdensmarkedet af ulovlig oprindelse. Dette understreger behovet for en miljøvejledning for indkøb af tropisk træ. Nepenthes er af den overbevisning, at de offentlige indkøbere i høj grad skal agere forbillede for de mange privatejede havne, og her igennem være med til at påvirke disses indkøb. Nepenthes mener, at det vil være til stor gavn for Danmark at blive foregangsland og være med til at sætte en standart for en høj ansvarsbevidst indkøbsmoral på EU plan. 4

6 3. Kommunernes kendskab til miljøvejledningen Nepenthes ser positivt på Miljøvejledningens intentioner, hvorfor et af hovedformålene med Nepenthes undersøgelse er at undersøge, hvordan miljøvejledningen er blevet modtaget og implementeret i kommunerne. Spørgeskemaet Nepenthes udsendte i februar 2004, satte derfor fokus på kommunernes kendskab og brug af Miljøvejledningen (fig. 3). I undersøgelsen blev der konkret spurgt ind til de enkelte kommuners kendskab til Miljøvejledningen, samt deres anvendelse af denne. I forbindelse med kommunernes anvendelse af miljøvejledningen har undersøgelsen henholdt sig til baggrundsrapportens egne anbefalinger på dette område: I Danmark foreligger der en folketingsbeslutning, der lægger op til anerkendelse af FSC som et eksempel på en troværdig garant for, at træ bærende dette mærke er lovligt og bæredygtigt produceret. I bemærkninger til forslaget anføres samtidigt, at hvis der fremkommer andre globale mærkningsordninger med tilsvarende høje standarter for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed, og som bygger på uvildig tredjepartscertificering og efterfølgende kontrol, så kan træprodukter bærende disse mærker også betragtes som bæredygtigt producerede 1. Nepenthes mener på baggrund af dette, at en uvildig tredjeparts verificering er nødvendig som garanti for, at træet er bæredygtigt og lovligt produceret. Dette er efter Nepenthes mening et helt centralt element i Miljøvejledningen. Derfor har Nepenthes i undersøgelsen vurderet, at de kommuner, som ikke har købt tropisk træ med en uvildig tredjeparts verificering, ikke kan siges at have fulgt Miljøvejledningens anbefalinger. Disse overvejelser ligger til grund for tallene anført i fig. 3. Undersøgelsen viser, at af 122 adspurgte kommuner har ca. 29 % kendskab til miljøvejledningen, og at kun 4 % af de 122 kommune har brugt miljøvejledningen i deres udbudsmateriale, dvs. har efterspurgt FSC certificeret træ og/eller har efterspurgt træ med en uvildig tredjeparts verificering af bæredygtighed og lovlighed. Dette finder Nepenthes dybt foruroligende og understreger med al ønskelig tydelighed behovet for, at det bliver lovpligtigt at følge miljøvejledningen, hvis man fra regeringens side ønsker at sikre lovlighed og bæredygtighed af det importerede tømmer. 5

7 Kender ikke vejledningenkender vejledningen men opfylder ikke vejledningens målsætning 4 1 Kender vejledningen og Kender ikke vejledningen, opfylder vejledningens men har efterspurgt FSC målsætning Fig 3: Antallet af kommuner som kender miljøvejledning, samt antallet af kommuner som opfylder miljøvejledningens målsætninger. I alt 122 kommuner har indgået i de angivne tal i figur 3. 6

8 4. Anvendte træarter og certifikater i de danske kommuner I forbindelse med kontakten til de adspurgte kommuner har Nepenthes erfaret, at brugen af Keurhout certifikatet er vidt udbredt i Danmark. Det skyldes primært, at træsorten Azobé, som er den hyppigst anvendte tropiske træart i forbindelse med havnebyggeri i Danmark, kan fås med netop dette certifikat. Imidlertid står der i Miljøvejledningen at: LEI og Keurhout anses for nærværende ikke i sig selv at være tilstrækkelige garanter for lovlig eller bæredygtig skovdrift i troperne 2. Nepenthes anser ikke Keurhout certifikatet som værende tilstrækkelig garanti for lovlig og bæredygtig skovdrift Azobé Basralocus Greenhart Vejledningens anbefalinger 2 0 Andet tropisk træ 2 3 Af kommunen ukendt Fig 4: Antallet af kommuner, der har anvendt tropisk træ fordelt på de beskrevne træarter (uden hensyntagen til mængde). Bemærk, nogle kommuner har brugt indtil flere forskellige træarter. (i alt 43 kommuner har anvendt tropisk træ) 7

9 Azobé kan ikke p.t. fås med FSC certifikat. Der findes dog følgende alternativer, ifølge miljøvejledningens baggrundsrapport, til træsorten Azobé på markedet: Blandt de vurderede arter som fås med FSC certifikat angives fire at være meget varige overfor marine skadedyr (fx pæleorm). Disse fire er: Piguia, Angelim Vermelho, Mata Mata og Camaru. Til sammenligning angives Azobé at være varige overfor råd og svamp og varig til moderat varig overfor marine skadedyr. Holdbarheden af de nævnte alternativer blev således vurderet til at være lig med eller bedre end holdbarheden af Azobé, som for visse kvaliteters vedkommende erfaringsmæssigt kan angribes af pæleorm 3. På baggrund af undersøgelsen (se Fig. 4) har Nepenthes erfaret, at der i mange kommuner ikke er søgt alternativer af tropiske træarter til Azobé. Af undersøgelsen fremgår det, at 88 % af de kommuner, som har valgt at anvende tropisk træ i deres havnebyggerier, har brugt Azobé. Til sammenligning er der ikke én kommune, som har benyttet sig af de fire alternative træsorter, som anbefales i Miljøvejledningens Baggrundsrapport. I 7 % af tilfældene er kommunerne ikke klar over hvilken tropisk træsort, som er blevet brugt, hvilket Nepenthes finder meget beklageligt. Det er Nepenthes vurdering, at den manglende vilje til at afprøve alternative træsorter, primært skyldes 4 forhold: 1) Mange kommunerne har anvendt Azobé i så lang en årrække, at de ikke har overvejet alternativer. 2) De fleste kommuner specificerer ikke præcist nok, hvilke miljøkrav det indkøbte træ skal overholde i deres udbud (krav om uvildig tredjeparts verificering m.v.). Dette forhold overlades til entreprenørens skøn. 3) En del af kommunerne bliver af deres entreprenører oplyst, at det indkøbte Azobé træ er bæredygtigt produceret. Dette bliver begrundet med et Keurhout certifikat, dog uden en uvildig tredjeparts verificering der garanterer lovlighed og bæredygtighed. 8

10 4) Der er ofte en længere leveringstid på FSC certificeret træ, og prisen kan også i visse tilfælde være dyrere, idet træet skal overholde strenge bæredygtighedskrav. Disse forhold ser Nepenthes som et udtryk for, at der eksisterer et stort behov for oplysning og vejledning, når kommunerne laver udbudsmateriale. Miljøvejledningen er derfor et skridt på vejen til at forbedre de offentlige og halvoffentliges indkøbsvaner, når det gælder indkøb af tropisk træ. Der er i dag et stort behov for at tænke sig grundigt om ved indkøb af tropiske træarter. Dette gælder i særlig grad sårbare arter. I miljøvejledningens baggrundsrapport står der følgende: Den koncentrerede efterspørgsel på relativt få arter lægger tropeskovene- og visse truede arterunder ekstra pres. Med en mere spredt efterspørgsel kan skovene udnyttes mere fleksibelt, og driften kan bedre tilpasses lokale forhold 4. Efter Nepenthes vurdering, understreger dette behovet for at presset på bl.a. træarten Azobé skal reduceres. Træarten Azobé findes kun i Central Afrika. Det er Nepenthes erfaring at langt størsteparten af importen af Azobé kommer fra landet Cameroun. Ifølge en rapport udgivet af Global Witness 5, omhandlende korruption i Central Afrika, vurderes det, at 45 % af Cameroun samlede tømmerhugst i år 2000 var ulovligt hugget. Den samlede værdi af denne mængde estimeres til mindst dollar. Yderligere vurderes det, at næsten alle større firmaer der distribuerer tropisk træ i Cameroun, har været involveret i ulovlig eller delvist ulovlig handel med tropisk tømmer. Nepenthes mener derfor, at der er behov for yderligere forskning efter egnede alternativer til Azobé. Nepenthes foreslår, at der bevilges midler til udarbejdelse af danske standarter for alternative tropiske træsorter. 9

11 5. Eksempler på kommunernes indkøb af tropisk træ I det følgende afsnit gives korte handlingsforløb over kontakten mellem Nepenthes og tre kommuner, der har medvirket i undersøgelsen. 5.1.Vordingborg Kommune Nepenthes tog i begyndelsen af februar måned kontakt til Vordingborg Kommune for at undersøge kommunens anvendelse af tropisk tømmer til havnerenovering. Kontakten mellem kommunen og Nepenthes forløb over 4 uger og kulminerede med en mediedækning d. 3.marts af TV2 Øst. Vordingborg Kommunes ansvarshavende kunne i begyndelsen af februar oplyse Nepenthes om kommunens igangværende renovering af erhvervshavnen med bl.a. 70m. spunsvæg af Azobé, og om den nært forestående renovering af lystbådehavnen, hvortil træ var bestilt gennem entreprenør Per Aarsleff. Den indkøbsansvarlige oplyste, at kommunen havde benyttet Miljøvejledningen og efterspurgt certificeret træ, hvilket var blevet garanteret mundtligt af entreprenøren. Oplysninger såsom træsort og leverandør kunne ikke oplyses under samtalen, men blev oplyst Nepenthes ved en senere lejlighed, hvor den ansvarshavende tillige gjorde opmærksom på kommunens meget begrænsede viden om det indkøbte parti tømmer, eftersom kommunen ikke var i besiddelse af nogen skriftlig dokumentation på aftalen mellem entreprenør Per Aarsleff og Vordingborg Kommune. Nepenthes informerede kommunen om vigtigheden af en forevist dokumentation på træets bæredygtige og lovlige oprindelse inden en egentlig aftale bør underskrives. Desuden henviste Nepenthes til tidligere sager, hvor bl.a. Københavns Kommune i 2001 mundtligt blev garanteret træ fra skove med forestående certificering af Wijma Kampen BF. 10

12 Kommunens ansvarshavende kontaktede herefter Per Aarsleff angående dokumentationen fra leverandør Wijma Kampen BF, men blev kun mundtligt informeret om træets legale oprindelse fra plantagedrift i Guyana, hvorfra en regeringscertificering ville blive forevist kommunen ved leveringen af de 400 Kakaralli pæle. Nepenthes efterlyste en uvildig tredjeparts verificering af denne dokumentation, der ifølge Miljøvejledningen vil kunne belyse træets bæredygtige oprindelse, men en sådan kendte kommunen ikke til. Ved en senere samtale oplyste kommunen, at der var indkaldt til hastemøde med entreprenør Per Aarsleff, hvorunder den manglende dokumentation bl.a. ville blive drøftet. Efter mødet kontaktede Vordingborg Kommune Nepenthes og efterspurgte certificerede alternativer. Nepenthes henviste til en dansk FSC-leverandør KoppWood A/S, hvorfra træ med samme tekniske kvalifikationer og modstandsdygtighed, som det ucertificerede alternativ fra Wijma Kampen BF, kunne leveres med troværdig dokumentation for bæredygtighed og lovlighed indenfor relativ kort tid. Under samtalen pointerede kommunens talsmand overfor Nepenthes, at der endnu ikke var nogle underskrevne aftaler mellem kommunen og Per Aarsleff om træleverancen. Kommunen efterspurgte hos Nepenthes vejledning om, hvordan de skulle forholde sig til den udokumenterede forestående leverance, hvorefter Nepenthes skriftligt sendte information om alternative løsninger og anbefalet fremgangsmåde. I slutningen af februar oplyser Vordingborg Kommune Nepenthes, at de ikke ønsker at tilbagetrække ordren på det udokumenterede træ fra Wijma Kampen BF. De blev endnu engang af entreprenøren lovet en regeringserklæring, som dog endnu ikke er forevist, men som kommunen antager at være tilstrækkelig dokumentation for en bæredygtig og lovlig produktion, til trods for at miljøvejledningen understreger at dette ikke er tilfældet. 11

13 5.2. Roskilde Kommune Roskilde Kommune blev kontaktet telefonisk af Nepenthes i marts, da kommunen ikke havde svaret på udsendte spørgeskema. Det blev oplyst Nepenthes, at kommunen ikke havde og heller ikke agtede at renovere havneanlæg med brug af tropisk træ inden for en periode af 5år, men at kommunen havde kendskab til Miljøvejledningen og FSCcertificeringen og sågar havde efterspurgt sidstnævnte under udbygning af Roskilde Vikingemuseum i perioden , der blev udført af entreprenør Højgaard & Schultz. Kommunen informerede Nepenthes, at FSCcertificeret træ ikke havde været muligt at fremskaffe i perioden , hvorunder bygningen fandt sted, og at ucertificeret Azobé og Basralocus som følge heraf var benyttet til brokaj, bådebro og brodæk m.m. En uge efter samtalen med Roskilde Kommune, kontaktede kommunen Nepenthes og uddybede, at kommunen i 1999 tillige havde benyttet et mindre rummål Azobé til renovering af bolværk. 12

14 5.3. Faaborg Kommune Faaborg Kommune svarede på udsendte spørgeskema i februar og vedlagde herunder fakturer for indkøbet af Basralocus og Azobé pæle med Keurhout Certifikat. Kommunen oplyste, at ca. 97m 3 Azobé fra Cameroun blev anvendt, og at træet var transporteret gennem Holland. Herudover oplyste kommunen, at der blev benyttet stålspuns, samt at der ikke er planlagt restaureringer eller nyopførelser inden for de kommende 5år. Nepenthes tog telefonisk kontakt til kommunen i slutningen af marts for at få uddybet træets certificering. Kommunen kunne her informere Nepenthes, at der fra kommunen var blevet stillet specifikke krav til entreprenør Mogens Pedersen om, at træet skulle have bæredygtig og lovlig oprindelse. Derfor betalte kommunen ekstra hos entreprenøren, for at få et Keurhout certifikat. Nepenthes underrettede kommunen om Keurhout certificeringens mangelfulde og utroværdige aspekter, samt om tidligere erfaringer med tømmer fra Cameroun transporteret gennem Holland. 13

15 6. Afsluttende betragtninger på baggrund af undersøgelsen Nepenthes mener, at det på baggrund af undersøgelsen kan konkluderes, at der i de danske kommuner eksisterer et stort behov for vejledning, når det gælder indkøb af tropisk træ. Derfor ser Nepenthes det også som et stort problem, at kommunerne har et yderst begrænset kendskab til eksistensen af miljøvejledningen. Hvis intentionerne med folketingsbeslutning B197 fra 2001 skal opfyldes, kræver det at regeringen gør det lovpligtigt for offentlige og halvoffentlige institutioner at benytte vejledningen, når de skal indkøbe tropisk træ. Vordingborg kommune havde efterlyst et certifikat på det indkøbte tropiske træ. Kommunen havde fået et mundtligt tilsagn om et regeringscertifikat, hvilket ifølge miljøvejledningen ikke er tilstrækkelig dokumentation. Eksemplet med Vordingborg illustrerer efter Nepenthes erfaring den fremgangsmåde, som mange kommuner benytter. Det er efter Nepenthes opfattelse et helt klart at problem, at kommunerne i høj grad lader entreprenørselskaberne vurdere hvilket træ, der er lovligt og bæredygtigt produceret og hvilket træ der ikke er, uden at få fremvist nogen form for dokumentation. I henhold til hvad også Miljøvejledningen påpeger, mener Nepenthes at det er helt afgørende, at det indkøbte træ er blevet underkastet en uvildig tredjeparts verificering. FSC er på nuværende tidspunkt den eneste certificeringsordning, der kan opfylde de beskrevne betingelser i Miljøvejledningen, derfor anbefaler Nepenthes kommunerne kun at indkøbe træ med et FSC certifikat. Nepenthes kan konkludere, at der er behov for yderligere tiltag, hvis implementeringen af Miljøvejledningen skal blive en realitet. Nepenthes har erfaret at mange kommuner vælger ikke at tage en vejledning seriøst. Nepenthes foreslår derfor, at Miljøvejledningen bliver ophævet til lov, om end i en modificeret udgave, der følger EU s udbudskrav. Derudover foreslår Nepenthes endvidere, at der afsættes midler til undersøgelse af vedegenskaber hos flere tropiske træarter så presset på bl.a. arten Azobé reduceres. 14

16 7. Kilder I teksten er kilderne angivet med et opløftet tal, henvisende til følgende kilder: 1: Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport, Miljøministeriet 2002 afsnit 4.3 (Anvendelse af kriterier for bæredygtig skovdrift) 2: Tropisk træ Miljøvejledning, Miljøministeriet 2003 side 11 (Krav om dokumentation) 3: Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport, Miljøministeriet 2002 afsnit 2.5 (Træ til havnebyggeri) 4: Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport, Miljøministeriet 2002 afsnit 2.4 (indkøberens rolle og muligheder) 5: Global Corruption report 2003, Global Witness, afsnit, Central Africa af Claude Kabemba side 229 De angivne rapporter kan findes på følgende links: Tropisk træ træ Miljøvejledning, baggrundsrapport baggrund/baggrundsrapport_ _dk.pdf Tropisk træ Miljøvejledning _DK.pdf Global Corruption report ntral_africa_(kabemba).pdf 15

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Redegørelse om mulighederne for anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner November 2002

Redegørelse om mulighederne for anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner November 2002 Redegørelse om mulighederne for anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner November 2002 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park Indledning Bygge- og

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen

Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning 2 Indhold Indledning 3 Den nemmeste vej er ikke altid nem... 4 Tropisk træ egenskaber og anvendelse 5 Lovligt produceret

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Hvordan bliver det offentlige træ-indkøb grønnere? Oplæg til møde d. 15. April 2013 mellem FSC Danmark, PEFC Danmark og Miljøminister Ida Auken

Hvordan bliver det offentlige træ-indkøb grønnere? Oplæg til møde d. 15. April 2013 mellem FSC Danmark, PEFC Danmark og Miljøminister Ida Auken Hvordan bliver det offentlige træ-indkøb grønnere? Oplæg til møde d. 15. April 2013 mellem FSC Danmark, PEFC Danmark og Miljøminister Ida Auken Introduktion Set udefra ligger Danmark i front, når det gælder

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen. Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport

Skov- og Naturstyrelsen. Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport Indholdsfortegnelse BAGGRUND 5 TVÆRGÅENDE 1 Indledning 5 1.1 Særlige forhold ved indkøb efter EU udbudsregler 6 2 Markedet for tropisk

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S onsdag den 19. april 2006, kl. 15.00

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S onsdag den 19. april 2006, kl. 15.00 Miljø- og Planlægningsudvalget B 17 - Bilag 9 Offentligt 3.4.2006 JMR/ajh udsteder.xcse.dk Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1069 København K. Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktionen Skagensgade

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Illegal skovhugst og FSC-certificering

Illegal skovhugst og FSC-certificering NEPENTHES Undervisningsmateriale; Geografi i gymnasium og HF Illegal skovhugst og FSC-certificering På verdensplan forsvinder der flere og flere skove, fordi arealerne ikke udnyttes bæredygtigt. Et af

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015

Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015 Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015 I undersøgelsen deltog 134 danske FSC-certificerede virksomheder, godkendte varemærkelicenshavere, brancheforeninger, NGO er og certificeringsfirmaer fra januar

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere