Mænd af reserven? nedbrydning af et kønsopdelt arbejdsmarked 2. Danmark indtager en førerposition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mænd af reserven? nedbrydning af et kønsopdelt arbejdsmarked 2. Danmark indtager en førerposition"

Transkript

1 Mænd af reserven? Af Karsten Juul-Olsen, Chefkonsulent, Partner, Konsulenthuset Cubion A/S og Ulla Gerner Wohlgemuth, Lektor, ph.d. studerende IFPR/SDU Omsorgssektoren mangler hænder. I nogle områder af landet er manglen så udtalt, at der gribes til regulær `strandhugst hos nabokommunen for at tiltrække og samtidig ikke mindst fastholde uddannet personale. Man satser endvidere i fx rekrutteringsindsatsen på, at mænd kan tiltrækkes, eller rekrutteres, til henholdsvis omsorgsuddannelser og omsorgsfag 1. Samtidig er det fortsat opfattelsen at mænds omsorg er gavnlig, og tilfører omsorgsområdet `noget det mangler. Enkelte rekrutteringsprojekter begrundes i behover for nedbrydning af et kønsopdelt arbejdsmarked 2. Danmark indtager en førerposition med et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i Europa. Akkurat kønsopdelingen anses som årsag til løngabet mellem mænd og kvinder. Begrebet kønsopdeling anvendes både på kønfordeling på uddannelser og på arbejdsmarkedets området. Derudover anvendes begrebet om fordelingen af de to køn på forskellige fag. Kvindelige pædagoger og mandlige ingeniører er således eksempel på en horisontal kønsopdeling på fag. En vertikal kønsopdeling vidner om, at køn spiller en rolle i placering på niveauer i en given virksomhed eller organisation. Fx de kvindelige linieledere. Man taler om en glidende kønsopdeling, når mænd og kvinder principielt samme forudsætninger som f.eks. ingeniører, alligevel ender det med betydelige forskelle i aflønning og Omsorgsområdet, er præget af en både horisontal og en vertikal kønsopdeling. Uddannelserne er blandt de primære valg hos kvinder, der derfor dominerer mængdemæssigt. Antallet af mænd som vælger omsorgsuddannelser er stadig, relativt betragtet, yderst begrænset. Men de få mænd som bevæger sig ind på området bliver for en dels vedkommende udset til lederposter og dermed vedbliver omsorgsområdet at være et ultimativt eksempel på et kønsopdelt arbejdsmarked. Rekrutteringsprojekter med det formål at tiltrække det underrepræsenterede køn til et fag eller en uddannelse er ingen ny størrelse. Op gennem 80 erne var det i særlig grad kvinderne, der var genstand for opmærksomhed. Argumentationen for rekruttering af kvinderne til typiske mandefag i 80 erne, var ikke ulig de argumenter, der nu tages i anvendelse for at tiltrække mændene til typiske kvindefag. Dengang, som nu, er det arbejdskraftmangel, der er udslaggivende. Rekrutteringsprojekterne mødte dengang megen kritik; ikke mindst for at cementere en bestemt opfattelse af et fags kønstilhørsforhold. Men også, for at de var præget af et syn på kvinder som en allestedsnærværende arbejdskraftreserve, der kunne hentes frem, når der var smalhals. 1 Eksempler på projekter med dette afsæt er: Når mænd vil være pædagoger Viborg 1995, Integration af mænd og andre minoriteter, 2000 og SOS mx (EQUAL projekt), Mpowermen2men, hierarkisk indplacering. Mænd af reserven side 1

2 Men er mændene i forhold til omsorgsfag, også at betragte som en mulig reserve? Kritikken af rekrutteringsaktiviteter rettet mod mænd adskiller sig fra kritikken af kvinderekruttering. Det har været fremført, at mænd i kvindefag modtages betingelsesløst og at omgivelserne bifalder rekruttering af mænd til kvindejobs. Som en af underviserne på et pædagogseminarium udtrykker det: Det er svært at sige noget dårligt om mænd på uddannelsen og i jobbene 3 Den modtagelse mener fx Borchhorst (hhtp://www.stm.dk/publikationer/ligestillingsarbejde kap Borchorst 1999) ikke er blevet kvinder til del, når de er trådt ind på en klassisk mandeuddannelse eller i et typisk mandefag. Kritikken har dog også været forfægtet under en anden vinkel med en henvisning til, at mænd historisk søger at gribe magten. Derfor vil de også gøre det på omsorgsområdet, og besætte ledelsesfunktioner. En helt tredje indfaldsvinkel har været kritik af synet på den rekrutterede mand, som redningsplanken: Søg og find flere mænd og børnehaven kan tilbyde fodbold med drengene og plejehjemmet får hjælp til de tunge opgaver. Endelig peger andre på, at mænd er gode til at forlange højere løn, og at omsorgsarbejdets vurdering og anseelse vil stige proportionalt med antallet af mænd. Mænd er øjensynligt velkomne og støttes i processen, hvorfor rekruttering må forventes kronet med held. Alligevel har det indtil nu vist sig uhyre vanskeligt at ændre billedet af omsorgsfag som en kønnet konstruktion med kvinder som fortegn. Kønsopdelingen synes i de seneste år snarere cementeret end nedbrudt. Man kan også spørge, om mændene virkelig mangler, og hvem det nu er som mener, at de mangler. Initiativer med formålet at tiltrække og fasthold mænd kommer sjældent fra fagene selv. Så vidt vides er der vist ingen, der holder mændene tilbage. Omsorgens uddannelsesinstitutioner er åbne for alle, og en ansvarlig skole vil naturligvis rekruttere de bedst egnede adgangssøgende, der dog åbenbart stadig er kvinder. Kvinder vælger vedblivende omsorgsfag, selv om kvinder i stadig stigende grad også søger ind på klassiske mandefag. Mænd er traditionelt godt spredt på uddannelserne, men er langt mere modvillige, når det kommer til valget af klassiske kvindefag. I spørgsmålet om uddannelsesvalg, er det tilsyneladende sådan, at kvinder mere ubesværet vælger kønsatypiske uddannelser end mænd, der fortsat har vanskeligt ved at se sig selv som fx hjemmehjælper. Det er mod denne modvilje og overfor disse traditionsbundne mandeforestillinger at rekrutteringsinitiativerne forsøger at sætte ind. De er rettet mod mænd med henblik på at få mænd til at vælge omsorg som fag og levevej. Initiativer der slår på de muligheder, som omsorgsuddannelserne giver og som de også fortsat skal give de mange fortrinsvis kvinder i forhold til arbejdsmarked videreuddannelse og karriere. Men er den form for rekruttering svaret på spørgsmålet om mænd og omsorgsuddannelser og mænd og omsorgsarbejde? Ved vi egentlig, hvad der skal til, for at få mænd til at vælge omsorgsfag eller i det mindste få øje på muligheden? Det har været fremført at omsorgsfagene også åbner for arbejdet med teknik og IT. (Se fx Florence Nigthingale på tilbagetog 2004). Er denne traditionelle forståelse af teknologi og mænd relevant for de mænd, der kunne tænkes at være på vej ind i uddannelserne og fagene? Muligvis, men måske er det beskæftigelsesmuligheder, videreuddannelse, lysten til at være noget for andre, eller vekseluddannelsernes mulighed for løn i praktik? Eller også er det helt andre og slet ikke sammenfaldende faktorer. Spørger man på uddannelsesinstitutionerne og i så fald nævnes der 4 vigtige fakturer som betyder noget for mændene: Status, karriere, løn og at kunne gøre en forskel 4. 3 Interview med trænerne i projekt M2M. 4 Resultater fra interview med Øst/Vest mandegrupper i projekt M2M. Mænd af reserven Side 2

3 En del af baggrunden for det nye fokus på mænd i omsorgsuddannelser er de demografiske prognoser, som viser svimlende behov for omsorg parret med en allerede akut efterspørgsel på uddannet personale. Problemet skærpes af, at de nuværende ansatte i omsorgsområdet præges af to tydelige karakteristika: høj gennemsnitsalder og tidlig tilbagetrækningsalder og tidlig tilbagetrækningsalder. Hertil skal lægges at social og sundhedsbranchen er en vækstbranche med et nærmest usvækket potentiale. Det er med andre ord helt tydeligt, at samfundet har brug for en øget strøm af uddannelsessøgende, der vælger omsorg som levevej. I lyset af disse behov og disse beskæftigelsesmuligheder, burde en social- og sundhedsuddannelse, været et valg, som kunne tiltrække mange unge, og ikke kun kvinder. Omsorgsområdet har jo, mænd i uddannelserne og mænd ansat. Med andre ord; der er mænd, som har valg en omsorgsuddannelse også uden særlige rekrutteringsaktiviteter. Men ved vi, hvorfor? Viden om mænds valg af omsorgsfag vil kunne bidrage med viden til at belyse det forhold, at de fleste mænd lader sig filtrere fra, eller filtreres fra, når uddannelses- og levevejen tones af omsorg. Det er derfor vedkommende at finde frem til, hvad der ligger bag mænds tilvalg af uddannelser og fag, der netop udmærker sig ved en stærk tilknytning til omsorg, og generelt anses som atypisk for en mand. Efter vores opfattelse er det herfra, der kan hentes ny viden om at kunne tiltrække endnu flere mænd til omsorg. Hvad har motiveret disse mænd til at vælge omsorg som uddannelses- og levevej? Hvad triggede dem? Hvad var magneten? Hvad er disse mænds ønsker til fremtiden og planer med deres uddannelsesvalg? Hvilke overvejelser gør de sig om faget, omsorgens udfordringer osv.? Hvor ser de nye veje og muligheder? Som vi ser det, er det måske hverken særordninger eller støtteforanstaltninger, der skal til, men mere at man i rekrutteringsforsøg bevæger sig fra det velkendte grundsyn, mændene har valg omsorgsfag fra, ergo skal de tiltrækkes og hen til (nogle) mænd har valgt omsorgsfag til hvad er begrundelsen for det, og kan viden herom komme andre uddannelsessøgende mænd til gavn? Undersøgelser foretaget som henholdsvis fokusgruppeinterview, enkeltinterview (2006 og 2007) og survey ( ) 5 giver nogle interessante vinkler og delvise svar på ovenstående spørgsmål. Det kommer næppe som nogen overraskelse, at det ikke er lønnen, der tiltrækker mændene; oftest peger de mere på lønnen som skræmmefaktor. Hvad har da motiveret mange af de mænd, vi har talt med, til deres uddannelsesvalg? Svaret kan overordnet deles i kortsigtede og langsigtede motiver. Blandt de kortsigtede finder vi jobmulighederne. Vore data viser, at der med jobmuligheder både menes mulighederne for at være sikret arbejde og mulighederne for at være sikret mange og forskellige fremtidsudsigter for arbejdet. Hertil kommer løn i praktik. Et motiv der vel yderligere perspektiveres af nogle kommuners dispositioner og tilbud om voksenløn 6. Jobmuligheder er for så vidt at få et fast, lønnet arbejde med det samme, men også at jobbet i sig selv giver noget. Ikke så få mænd omtaler det at være noget for andre og betydningen af at lære noget om sig selv for herefter at kunne arbejde med omsorg og pleje. Vel og mærke at kunne udføre dette arbejde inden for så forskellige områder som misbrugsbehandling, ældrepleje og hjemme hos er. Blandt de langsigtede motiver indgår også muligheder for at videreuddanne sig i mænds motiver for valg; Men videreuddannelse kan føre flere veje hen, når det drejer sig om mænd og omsorg. Enten at mænd søger væk fra grunduddannelsen og søger andre brancher eller at branchen blot er et springbræt, for at søge videre inden for omsorg og dygtiggøre sig og dermed også muligvis gøre en forskel. Det sidste forhold, at dygtiggøre sig med henblik på Mænd af reserven Side 3

4 gør en forskel er i øvrigt i allerhøjeste grand bland kvinders motiver for at vælge omsorgsfag. Se fx Zeuner og Linde (1997) og EPINION (2007) om unges til og fravalg af 4 uddannelser. I spørgsmålet om videreuddannelse er det interessante derfor, hvad mændene forstiller sig de vil læse, hvis de vel og mærke vil læse, og om det overhovedet kommer på tale? 7. Hovedparten af mænd, der eventuelt planlægger at videreuddanne sig ved, at de kan (formal mulighed), og det ser umiddelbart ud som om, at en overvejende del af disse mænd bliver på omsorgsfeltet. 8 Vore undersøgelser viser, at mange mænd på SOSU uddannelser drømmer om at læse til pædagog, og at mange mandlige pædagogstuderende, især er tiltrukket af psykologi. 9 Motiver som ledelsesfunktion synes ikke umiddelbart at være en bærende kraft. Hvad derimod træder væsentligt tydeligere frem er de mange mænd, der forinden valget af en omsorgsuddannelse har haft ufaglært arbejde på området. Interviews med mænd undervejs i uddannelsen støtter dette og perspektiverer det ufaglærte arbejdes betydning for beslutningen om at påbegynde en omsorgsuddannelse. En nøjere bearbejdning af data vil give en større detaljerigdom og viden om motiverne, det som var magneterne og tak herimod i valget. Det samme gør sig gældende for filtrene, forhold der afholder mænd fra at søge ind i området og som mænd på omsorgsfeltet iagttager, og fremhæver som værende af betydning for det at være mand i omsorgens krydsfelt. Det samme gør sig gældende for filtrene, forhold der afholder mænd fra at søge ind i området og som mænd på omsorgsfeltet i agttager, og fremhæver som værende af betydning for det at være mand i omsorgens krydsfelt. irritationsmomenter og have andre præferencer end mænd der netop ikke valgte omsorg. Ikke desto mindre finder vi det påkrævet at lægge øre til de forhold som flere gør opmærksom på spiller ind og præger mandens oplevelse af uddannelsen, faget og karrieren. Kvindefag og kvindedomineret slår tilsyneladende ikke alle mand af hesten og det synes til tider en kende dogmatisk, når netop disse termer atter og atter hales frem og holdes op som forklarende skjold for de manglende mænd. Men når det er sagt, er det vigtigt at skrælle lag af de to termer: kvindefag og kvindedomineret. Det er nyttigt at finde frem til de egentlige kerner i disse betegnelser og først og fremmest erkende, at der jo faktisk er mange kvinder. At underkende betydningen af de mange kvinders tilstedeværelse og dermed indflydelse på fag og felt vil modsat være at undervurdere de mange kvinders indsats og arbejde. Så mulighvis skræmmes mænd af de mange kvinder på omsorgsområdet men eftersom de mange kvinder er ret synlige kommer dette vel næppe helt bag på mænd? Ja faktisk har nogle af dem som er i gang med uddannelsen dette forhold på positivsiden. Nøjere analyser af de mange kvinders betydning for mænds dispositioner i valg af en omsorgsuddannelse og af betydning for at holde sig tilbage vil derfor være påkrævede. Vores foreløbige resultater viser i øvrigt at nutidens unge mænd (sørgeligt nok), måske mere er optagede af selv at mærke en forskel og ikke så meget at gøre en forskel. Men det påstås også, at mænd ikke blot parerer ordrer, når lederne siger noget og flere mener, at når der kommer flere mænd så stiger prestigen og lønnen i omsorgsfagene. Der er mange flere interessante data på vej i den stort anlagte survey, som er en del af Ulla Gerner Wohlgemuts Phd studier. Det som afskrækker nogle mænd, afskrækker ikke alle mænd, og respondenter i de omtalte undersøgelser kan fremhæve Mænd af reserven Side 4

5 Og husk så i øvrigt, at når nogen siger, at noget er naturligt i forhold til køn så er der grund til at slå alle alarmerne til, og tænke i hvor det naturlige mon stammer fra! 5 Data fra survey 2007 er ikke færdigbearbejdet. 6 Herning Kommune fx, Jyllands Posten Det ville være overordentlig interessant at følge en gruppe mænd fra disse undersøgelser og efter prøve læsemotivet. 8 Der er alene tale om foreløbige iagttagelser og observationer fra 2006 undersøgelserne og enkelte træk fra 2007undersøgelserne. 9 Foreløbige undersøgelser Mænd af reserven Side 5

Nordiske mænd til omsorgsarbejde!

Nordiske mænd til omsorgsarbejde! Nordiske mænd til omsorgsarbejde! En forskningsbaseret erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde mænd efter finanskrisen Steen Baagøe Nielsen (red.) Nordiske mænd til omsorgsarbejde!

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

IT - en marginaliseringstrussel?

IT - en marginaliseringstrussel? IT - en marginaliseringstrussel? - Resultater fra en undersøgelse af hvem der ikke bruger IT og hvorfor Februar 2001 Arbejdsliv IT - en marginaliseringstrussel? 1.udgave 2001 Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Sporttrack Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Februar 2011 Sine Agergaard Annette Michelsen la Cour Sporttrack Evaluering af

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indledning... 3 Resumé... 4 Læsevejledning... 6 Præsentation af klyngen... 8 Det centrale produkt......

Læs mere