Sagsnr Leverandørmøde afholdt i Københavns Madhus tirsdag den 14. juni 2011 vedr. genudbud af fødevarer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17-06-2011. Sagsnr. 2010-14984. Leverandørmøde afholdt i Københavns Madhus tirsdag den 14. juni 2011 vedr. genudbud af fødevarer."

Transkript

1 Leverandørmøde afholdt i Københavns Madhus tirsdag den 14. juni 2011 vedr. genudbud af fødevarer. Velkommen: Ved direktør for Københavns Madhus Anne-Birgitte Agger (ordstyrer). Kort oplæg: Kontorchef i Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) Kristina Koch Sloth som takkede for fremmøde og takkede for leverandørernes interesse for fødevareudbuddet og for de indkomne bud. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Betina Bergmann Madsen Oplæg: Specialkonsulent i BUF Betina Bergmann Madsen oplyste, at kommunen havde modtaget 12 tilbud, men at de 6 tilbudsgivere blev dømt ukonditionsmæssige grundet formelle fejl som manglende serviceattest, manglende afkrydsning i tro- og loveerklæring etc. Yderligere var der en del leverandører der ikke have udfyldt alle de blå varelinjer, hvorefter at kun meget få leverandører kom gennem nåleøjet. Dette var den juridiske begrundelse for, at udbud blev aflyst. Dernæst blev opbygningen af det netop aflyste udbud gennemgået og det blev fortalt, at der ikke i væsentlighed vil blive lavet om på Københavns Kommunes fødevareudbud, men at der vil ske tilretninger i materialet dels på baggrund af de spørgsmål, der er stillet i udbudsperioden, dels på baggrund af tilbagemeldingerne fra branchen bl.a. på dette leverandørmøde. Kommunen vil fortsat meget gerne modtage bemærkninger og forslag til løsninger på de problemstillinger der i dag er diskuteret på mødet. Det vil i videst mulige omfang - komme til at fremgå af det nye udbudsmateriale, hvor der er sket ændringer i materialet. Når de nye fødevareaftaler er indgået, vil der fremadrettet være mere kontakt mellem de valgte leverandører (1 pr. aftale) og Børne- og Ungeforvaltningen, bl.a. via hyppige leverandørmøder. Oplæg: Ekstern juridisk konsulent Bent Sterregaard som understregede vigtigheden af, at alle formalia overholdes og at alt det som kommunen beder om fremsendes sammen med tilbuddet. Den nyeste praksis i Klagenævnet gør, at Kommunen er forpligtet til at kassere tilbud der ikke lever op til samtlige formalia. Derudover er det vigtigt, at alle de blå varelinjer udfyldes.! ""##$" #%"&% ' ()** '+,) -&%&"%...**

2 Opfordrede til, at leverandørerne evt. få eksterne konsulenter til at gennemlæse deres tilbud inden dette afleveres, således at kommunen og leverandørerne ikke står med samme problem næste gang. Det blev endvidere understreget at det alene er tilbudsgivers ansvar at alle dokumenter bliver vedlagt og alt bliver underskrevet, så den liste som kommunen vil lave med væsentlige ændringer af udbudsmaterialet, kun kan betragtes som vejledende. Oplæg: Økologikonsulent i Københavns Madhus Anya Hultberg gennemgik Københavns Kommunes særstatus på økologiområdet, hvor målet er at der i gennemsnit er 75 % økologi ude på institutionerne inden udgangen af Dette kan kun lade sig gøre hvis der er indgået gode aftaler med leverandører der kan levere et bredt og dækkende økologisk sortiment. Ved det nye udbud er det planen, at der bliver lidt flere varer der bliver ønskevarer (gule) men der vil stadig være en overvægt af blå varer, da dette er afgørende for at Københavns Kommune vil lever op til de ovennævnte krav til produktion af økologisk mad. Kvaliteten vil fortsat skulle vurderes via de sensoriske test, hvor visse produkter udtages til vurdering af et professionelt smagspanel. Fremadrettet vil leverandørerne skulle levere statistik til efter kravene i spisemærket, således at det kan dokumenteres hvor store mængder af økologiske produkter Kommunen forbruger. Spørgsmål og kommentarer fra leverandørerne på mødet: 1. For de virksomheder der ikke har budt ind, er den nye tidsplan med tilbudsfrist primo/medio august svær. Det er problematisk, at udbudsperioden går ind i sommerferien. 2. Leverandør skal stå til rådighed for samtlige institutioner fra dag 1 brug for grundig info og besøg på op til 800 institutioner der bør være en implementeringstid på 2 mdr. Andre i salen ytrede, at 1 måned var tids nok. 3. Prisudvikling på frugt og grønt hvordan sikres denne bedst for både leverandør og Kommunen? Nettoprisindeks for frugt og grønt? daglige reguleringer? fastsatte maksimalpriser? Prisregulering kun hvert ½ år er problematisk. 4. Undren over at man på frugt og grønt bliver straffet med den indbudte højeste pris, hvis man ikke selv byder ind med en vare. 5. Forslag til prisregulering på frugt og grønt: priser kan ikke styres, lav en top 30/50 over frugt og grønt- med gennemsnits priser (spørgsmålet er om det vil være dækkende i forhold til behov/ sortimentsbredde) Side 2 af 4

3 6. Anslået mængde (9 kg artiskokker) produkter er ukendte på markedet. opfordring til mere kritisk udvælgelse af produkter - indkøbsaftalen bliver tilsvarende for dyr, når der skal kunne leveres så mange forskellige produkter 7. Overblik historisk på hvor mange selvejende institutioner der har brugt de gamle fødevareaftaler er pt. ca. 80 %. 8. Skepsis omkring hvor meget institutionerne vil bruge det kommende Købekort (og hvor meget handel der vil gå fra leverandøren i den forbindelse) 9. Bemærkninger om at det er nyt og lidt alternativt, at Kommunen vil have specifik pris for telefonbetjening og levering og en frygt for at specielt de små institutioner kommer til at betale meget for dette. 10. Pakningen er dyrere end leveringen. Kommunen må være mere præcis med hvad der er omfattet af levering. 11. Fastholdelse af krav, fakturer, net butik, varens pris, telefongebyr svært at definere, fordi der kan være stor forskel på et enkelt opklarende spørgsmål og så 40 minutters bistand til bestilling; skal det koste det samme? 12. Produktpriser er muligvis fiktive når skema udfyldes af leverandøren, da leveringspriser ikke kendes 13. Sortiment på fersk kød, er svært med aktører med godkendelse udfordring for leverandøren om der skal skrives de priser ind vi tror vi får, skal de udfyldes på den ene eller anden måde (gule eller blå) 14. Hvor meget it integration, data i hvilke systemer? Opsamling af udestående forhold ved Anne Birgitte Agger I forbindelse med det nye udbud vil kommunen se på alle de bemærkninger der er kommet ind. Overordnet kan det oplyses, at følgende vil blive vurderet: Prisfastsættelse/regulering specielt af frugt og grønt (forslag modtages stadig gerne) Oplistningen af frugt og grønt ( vurdering af hvorledes dette håndteres) Logistik/ implementeringstid specielt på de små institutioner Konkretisering af hvad omfatter gebyr i forhold til levering, hente og bringe. Tidsplanen for selve udbuddet, set i relation til sommerferie Side 3 af 4

4 Fordelingen mellem obligatoriske varer og ønskevarer revurderes Der blev takket for de gode bidrag der var kommet ind både før og under mødet, og det blev oplyst at referat og kopi af de 2 oplæg ville blive lagt på Københavns Kommunes og København Madhus hjemmeside. Side 4 af 4

5 Føde- og drikkevareudbud i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

6 Føde- og drikkevareudbud i Københavns Kommune - Opbygning 3 delaftaler Små institutioner 4 underaftaler Mellem / store institutioner 6 underaftaler Store institutioner (2 centralkøkkener) 13 underaftaler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

7 Føde- og drikkevareudbud i Københavns Kommune Fase 1 Fase 1 Egnethedskriterier 2 års revisorattesterede regnskaber En tro og love erklæring skabelon skal vedlægges (husk kryds og underskrift) Serviceattest fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (tidligst udstedt den 1. februar 2011) Kortfattet beskrivelse af virksomheden og dens ejerforhold (skabelon vedlægges) Kopi af forsikringspolice for ansvarsforsikring Beskrivelse af virksomhedens politik for økologiske varer (kun hvis tilbuddet omfatter økologiske varer) Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem En referenceliste for tilsvarende vareleverancer som det tilbudte indenfor det seneste år KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

8 Føde- og drikkevareudbud i Københavns Kommune Fase 2 og 3 Fase 2 - Tilbudsbrev Tilbudsbrev Angiv hvilke dele af det samlede udbud, der afgives tilbud på. Tilbudsgiver vedlægger sin eventuelle forbeholdsliste Fase 3 Tilbudslister og kravspecifikation. Priser anført i de offentliggjorte tilbudslister Opgivelse af transportpris og pris for telefonbetjening Udfyldelse af kravspecifikation Vedlæg eventuelle lister over øvrigt sortiment. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

9 Føde- og drikkevareudbud i Københavns Kommune Tidsplan Tidsplan for udbuddet Udbuddet vil blive gennemført efter nedenstående tidsplan: Ultimo juni 2011 Udbudsbekendtgørelsen sendes til EU - Tidende til offentliggørelse og indlægges på København Kommunes hjemmeside: link Ultimo juli 2011 Tilbudsgivere har frist til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet Primo august 2011 Sidste frist for offentliggørelse af evt. svar/korrektioner til materialet Primo august 2011 (min. 40 dage efter offentliggørelse) Frist for modtagelse af til bud, kl KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

10 Føde- og drikkevareudbud i Københavns Kommune Vurderingsfasen Vurderingsfasen i august. Primo/medio august 2011 Indhenter vareprøver hos leverandører der har besvaret Fase 1 fyldestgørende. Medio august 2011 Gennemførelse af sensoriske test Ultimo august/primo september 2011 Udsendelse af accept- og afslagsmeddelelser til tilbudsgiverne Stand still perioden træder i kraft Stand still perioden ophører Rammeaftalerne forventes indgået oktober KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

11 Føde- og drikkevareudbud i Københavns Kommune Indkomne kommentarer Prisregulering i kontrakten Bemærkninger til ønske om priser på telefonbestilling og levering Implementering af aftalerne Aftalens længde 2 4 år Købekortets betydning Tilbudslisters udformning (Anya) Sortiment - blå til gul Restholdbarhed Tonnage KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

12 Økologi, kvalitet og sortiment Anya Hultberg Københavns Madhus Juni 2011

13 Indhold: Økologi og kvalitet i Københavns Kommune Sortiment og spørgsmål Københavns Madhus fokus i fødevareudbud Visioner for fremtidens fødevareforsyning

14 Målsætning for Økologisk omlægning i Københavns Kommune Alle kommunens køkkener og institutioner skal omlægges til gennemsnitlig : 60 % økologi ved udgangen af % økologi ved udgangen af % økologi ved udgangen af 2015

15 Økologisk omlægning i København: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Resultater Mål

16 Økologiresultater

17 Økologi på ældreområdet

18 Økologi i kg 2010:

19 Alle delaftaler Deludbud SMÅ MELLEM STORE Anslået kg kg kg kg Mulige institutioner Ca. 500 daginstitutioner* (BUF) 175 fritidshjem*(buf) Ca. 100 døgninstitutioner* (SOF) 7 svømmehaller (KFF) 12 kantiner (Samtlige) 6 madskoler (BUF) I alt ca. 800 institutioner plejecentre med eget produktionskøkken* (SUF) Ca. 10 plejecentre med modtage køkken* (SUF) Ca. 10 større døgninstitutioner* (SOF) 5 10 kantiner(samtlige) I alt ca. 60 institutioner 2 centralkøkkener (SUF) Herunder ca. 10 plejecentre med modtagekøkken som køber varer gennem centralkøkkenet* I alt 2 institutioner Antal køkkener Antal spisende i alt Ca. 800 Ca Økologiprocent 2010 Daginstitutioner: 82 89% Døgninstitutioner 75 % Plejehjem m eget køkken: 62 % Plejehjem med modtagekøkken: 36 % Kantiner:63 % Centralkøkkener: 18,4 % EAT: 75 % *Inkl. selvejende institutioner

20 Tilbagemelding på annulleret udbud

21 Kommentarer Kommentarer til sortimentsbredde: Alt for stort Mindre ændringer flere gule Ok Kommentarer til inddeling af delaftaler: Enkelte varegrupper Flere leverandører til SMÅ Kommentarer til kvalitetskrav: Uenighed om krav til restholdbarhed Vurdering af frugt og grønt

22 Spørgsmål i tilbudsperioden Struktur/formalia Levering Uoverensstemmelser i udbudsmaterialet Specifikation af varelinjer, centralkøkkenet Spørgsmål til sortimentet Spørgsmål til udgåede varer Spørgsmål om tilbudsfrist

23 Deludbud Deludbud SMÅ Antal uudfyldte KRAV varelinjer Antal sammenfaldende uudfyldte KRAV varelinjer hos 2 eller flere leverandører Totalleverandør distrikt

24 Deludbud Deludbud MELLEM Antal uudfyldte KRAV varelinjer Antal sammenfaldende uudfyldte KRAV varelinjer hos 2 eller flere leverandører 2.1 Totalleverandør Øko Totalleverandør Øko/konv. Ca Slagter Ca Frugt og Grønt Ca Fisk Is 0 0

25 Deludbud Deludbud CENTRALKØKKENER Antal uudfyldte KRAV varelinjer i alt Antal sammenfaldende uudfyldte KRAV varelinjer hos 2 eller flere leverandører 3.1 Kolonial, konv Frost, konv Mejeri, konv Kolonial, øko Frost, øko Mejeri, øko Bakeoff, øko Slagter Fjerkræ, øko Frugt og grønt, øko A Frugt og grønt + snit, 1 0 konv. 3.11B Frugt og grønt + snit, Ca. 125 Ca. 40 konv Færdigvarer Sushi portionspakket 0 0

26 Madhusets fokus ift. indkøbsaftalerne: Sortiment op til 90 % økologi Kvalitet sensorisk vurdering Forsyningssikkerhed på økologiske varer Markedsrettet hvem kan byde ind hvad skal der til for at opnå de bedste bud? Inddeling i delaftaler Skræddersyede delaftaler Frisk Fisk til små enheder Hel og halvfabrikata Råvarekasse Supermarkedskort (ØKF) Tydelighed overfor leverandørerne mht: Kvalitet Økologi Tonnage Service Køkkenløftet Kvalitet At gøre kommunen til en god kunde

27 Visioner for fremtidens Fødevareforsyning Lokal forsyning/klimastrategi Bæredygtig transport i byen Friskhed/kvalitet/diversitet Råvarekendskab Socioøkonomiske virksomheder Produktion afstemt med kommunens behov

28 Tak for jeres opmærksomhed

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an?

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Juli 2015 Udbudsguidens forfattere Strategisk indkøbskonsulent Torben Christiansen, Koncernindkøb, Region Hovedstaden Leder af Køkkenområdet Pia Busk,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer og drikkevarer til VIA University College 2015/S 052-090099. 22.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner Dato 02-10-2014 Sted Kolding Kommune Sagsbehandler Christina Meiner Telefon direkte 7979 2292 E-mail cmei@kolding.dk Referat fra informationsmøde med svar på spørgsmål Udbud af materialer til sløjd og

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere