ARBORETPLANER OMKRING 1760 af Peter Wagner Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, Opg.S København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBORETPLANER OMKRING 1760 af Peter Wagner Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, Opg.S. 1307 København K."

Transkript

1 ARBORETPLANER OMKRING 1760 af Peter Wagner Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, Opg.S København K. ARBORETUMPLANS ABOUT 1760 Key words: Arboretum, agronomics, forestry, Botanical Garden, Denmark. Den voldsomme landbrugskrise i 1730'erne, der fulgte efter den finansielle katastrofe, som Store nordiske Krig udviklede sig til, satte sig dybe spor i de følgende 40 års økonomiske politik. Dobbeltmonarkiets store afhængighed af udenlandske konjunkturer var, ligesom den store afhængighed af udenlandsk kapital, blevet meget betydelig. Da Christian VI i 1730 overtog styret efter sin fader, Frederik IV, arvede han også problemerne. Den møntkrise, der havde udviklet sig som følge af den underlødige mønt, der var blevet slået i sidste del af krigen, behandlede han overordentlig håndfast. Da hamborgerne fastholdt en for lav kurs for den revaluerede mønt, og nægtede at lade dansk og hamborgsk kurant cirkulere jævnsides, forbød han import fra Hamborg til kongerigerne, hertugdømmerne og grevskaberne, og blokerede Hamborgs havn ved at sende flåden derned. Det hjalp, og i 1736 blev der indgået et for kongen tilfredsstillende forlig. Det var altså ikke mangel på beslutsomhed, der var årsagen til, at det tog længere tid at afhjælpe det andet problem, den svage økonomiske struktur. Dels manglede, som før nævnt, kapital, dels vidste man meget lidt om rigernes økonomi og handel. For at afhjælpe dette genoprettedes, ligeledes i , General Landets Oeconomie og Commerce Kollegium. Under dette Kollegium sorterede store dele af rigernes økonomi, mønt, told, handel, industri, minedrift, skovbrug, befolkningsstørrelse etc. Det var tænkt som et organ for økonomisk samordning og udvikling, og kom også til at fungere som statistisk kontor, idet en af dets første opgaver blev at finde ud af, hvor stor handelen og produktionen i rigerne egentlig var. En af de ledende i kollegiet blev Otto Thott ( ), som på sin dannelsesrejse i 1720'erne havde stiftet bekendtskab med de dengang moderne økonomiske strømninger i Europa, således som de doceredes af tidens statsteoretikere, som f.eks. Thomasius og Christian Wolff. I en meget lang indberetning fra 1735 opridser han rigernes økonomiske situation og de udviklingsmuligheder, der efter hans mening var. I

2 disse»allerunderdanigste uforgribelige Tanker om Commerciens Teistand og Opkomst«(1) fremsætter Thott et forslag til en samlet økonomisk politik, og de tanker, han gjorde sig til talsmand for, blev faktisk grundlæggende i de følgende års politik. I overensstemmelse med den på den tid herskende udgave af merkantilismen - kammeralisme kaldet - anså han landbruget for at være det væsentligste erhverv; det råvareproducerende landbrug og manufakturer var nødvendige forudsætninger for handelen. Thott udtrykker det sådan, at landbrug og manufaktur er»ligesom to Arme uden hvilke intet Kommercium kan røre sig«. Bondens arbejde lægger grunden til et lands velstand; på det hviler borgerens næring og købmandens handel. I sin indgående behandling af landbrugets problemer nævner Thott, som årsager til krisen, svigtende afsætning inden- og udenlands, konkurrencen fra Slesvig, mangelen på arbejdskraft herunder afvandringen fra landet samt det allerede nævnte kapitalmangel-problem. Thott var klar over, at afsætningsproblemerne for størstedelen skyldtes konjunkturer i udlandet, som vi ikke selv var herrer over; en omlægning af landbrugsproduktionen var på længere sigt den eneste og sikreste vej ud af krisen. Dette er ikke stedet, at gå ind på Thotts tanker i almindelighed, jeg vil blot nævne, at han blandt råstofproblemerne nævner nødvendigheden af opdyrkning af hederne og forbedring af skovvæsenet, (han var bekymret over import af tømmer og navnlig af det dyre brændsel) samt omlægning af driftsmetoderne i landbruget. Thott gør i bedste kammeralistiske tradition opmærksom på, at forskning og uddannelse er nødvendig, hvis metoderne skal forbedres:»at befordre nøttige Videnskaber, saa som Mechanique og Physica experimentalis. Disse Videnskaber er ej alleene høist nødvendige for Landvæsenet og Navigation, mend endog for Manufacturer... Derfor var een fremmed Professor i disse Videnskaber høyst nøttig at indkalde... Det var og meget got, at der vare publique Danske Skoler, hvor unge Folk, som ej egentlig ville studere, kunde i Moders Maal ej alleene lære at regne og skrive, men endog Geometrie, Mechanique og dend nøttige Physique«. Her fremsætter Thott altså forslag om teoretisk undervisning i disse fag såvel for de universitetsstuderende som for praktikere uden lærde aspirationer. Der var ikke midler til at gennemføre disse planer i Christian VI's tid, men sønnen, Frederik V's ministre fik chancen i 1750'erne. Mærkelig nok tog universitetet selv det første skridt. I 1750 sendte man Georg Tycho Holm for legatmidler til Uppsala for at studere den moderne naturvidenskab hos den store Linné. Botanikken havde på

3 det tidspunkt status som økonomisk mirakelmiddel omtrent som bioteknologi har det i dag. I 1752 indkaldte Bernstorff den unge læge og kammeralist Georg Christian Oeder til et professorat i botanik ved Københavns Universitet. På grund af universitetets finansieringsform var det ikke muligt at ansætte ham, medmindre midler tilførtes udefra; da han i sin tiltrædelsesdisputats kom til at repræsentere andre anskuelser vedrørende nervefunktioner end de ved universitetet herskende, blev disputatsen forkastet, og Oeder som følge heraf ikke ansat. Det botaniske projekt blev derfor startet for Kongens egen regning, og de kongelige botaniske anstalter ved Amalienborg blev oprettet. Udenfor Frederiks Hospital blev en grund udlagt til to botaniske haver og drivhuse blev bygget. Samtidig blev Oeder sat til at udarbejde en plan for anstalterne. Denne plan var færdig i 1754 (2). Der skulle anlægges en urtehave til undervisningsbrug; denne undervisning skulle i sommerhalvåret finde sted 4 gange om ugen for liebhavere (altså ikke alene for universitetsstuderende), om vinteren skulle der holdes forelæsninger; ekskursioner kunne arrangeres om det ønskedes. Der skulle anlægges et bibliotek med almindeligt udlån (det var allerede sket i 1752 (3)), der med tiden skulle udvides til at omfatte naturvidenskab i al almindelighed. Embedsmænd, der lagde sig efter studiet af botanik og naturvidenskab skulle have fortrinsstilling ved embedsbesættelser, og der skulle udgives et værk over alle planter i rigerne, deres nytte og skade (det blev til Flora Danica) og specielt skulle i samarbejde med Frederiks Hospitals medicinske overlæge, anstilles forsøg med indenlandske droger (for at spare import af dyr medicin). For at gøre kendskab til botanik som praktisk videnskab mere udbredt, skulle der ansættes professorer i økonomi ved universitetet og ved det nylig genoprettede ridderlige akademi i Sorø, der var en slags forvaltningshøjskole. Slotsgartnere på de kongelige slotte skulle inddrages i arbejdet og anstille forsøg. Forstbetjentene skulle naturligvis dels medvirke, dels bedre uddannes. Endvidere skulle embedsmænd i kolonierne meddele oplysninger om disses naturrigdomme. Det videre arbejde med planerne trak i langdrag, da Oeder blev sendt til Norge for at samle planter og sende rapporter hjem om næringsliv m.m. Da han sendte en udvidet plan til København i 1756, blev den forelagt Linné, som for de botaniske deles vedkommende anbefalede den, men tilføjede, at både zoologi og mineralogi ikke kunde undværes, da man ikke isoleret kunde dyrke eet af naturens 3 riger (4). Det passede for så vidt i Oeders planer, som det i 1754 havde været hensigten, at han også skulle undervise i mineralogi. Nu bevir-

4 kede Linné's forslag, samt formentlig de højkonjunkturer, der opstod som følge af Den preussiske Syvårskrig, at planerne blev udvidet. I 1757 nedsattes en kommission til at undersøge de botaniske anstalter nærmere, og samtidig nedsattes Kommissionen til Landvæsenets Fremtarv og Nytte. Samspillet mellem disse to kommissioner er aldrig blevet undersøgt, men at de påvirkede hinanden, kan der ikke være tvivl om. For de botaniske anstalters vedkommende blev det besluttet at udskille en del af aktiviteterne og henlægge dem til et dertil oprettet Naturalie Cabinet på Charlottenborg. Her ansattes to professorer, een i Historia naturalis (nærmest lig mineralogi og bjergværksdrift), nemlig Peder Ascanius, og een i Oeconomie (eller Huusholdning, som det også blev kaldt), det blev den tidligere omtalte Linnéelev Georg Tycho Holm (5). Cabinettets funktioner blev fastlagt i en fundats af 31. marts 1759, men mest nøjagtig besked om, hvad undervisningen skulle omfatte, får man i instruksen til professorerne. I den for professor oeconomiæ af 14. maj 1759 (6) ses i 1, hvad der skulle forelæses over i vinterhalvåret, nemlig private»huusholdnings Videnskaberne«: Landhuusholdningen, dvs. ager og engdyrkning, jordarternes beskaffenhed og blanding, om redskaber i landbruget og om pløjning, saaning, harvning, høst og gødskning m.m. Om husbygning paa landet, stuehuse, maltkældre, stald- og fæhuses bedste indretning, vandforekomster m.v. Fæavling og røgt, saasom om schæfferiers, stutteriers, oxestallnings, hollænderiers bedste indretning, og: Plantning af humle, hør, hamp, rapsaaed, farveurter, tobak m.v., om rette omgang med levende gærder. Hvad der bør i agt tages ved saavel vilde som have frugt træers plantning, hvilke slags træer og urter bør plantes paa Norges fjelde, og hvilke paa jydske heder etc. Hvilket alt i værk stilles efter foregaaende aftale med Professore Botanices. Endvidere forelæses om fiskeri og jagtvæsen, om fabrik og manufakturvæsen og om handel. Det var med andre ord en hel lille landbohøjskole man havde planlagt. Oeconomiprofessoren skulle altså samarbejde med botanikprofessoren, bl.a. om frugt- og skovtræer, deres plantning, pleje og nytte. Nu var haven ved Amalienborg en urtehave, men allerede i sit første udkast fra 1754 havde Oeder foreslået en udvidelse ved at købe den ved siden af liggende mølle. I det af Oeder og hans medkommitterede ved de botaniske anstalter i 1760 indleverede udkast til et reglement (7) (4. del 9) nævnes, at der i haven ikke er plads til træer, derfor»skal professoren og gartneren udsøge og foreslaa et bekvemt sted i eller uden for byen, hvorpaa der kan oprettes et Arboret, eller samlingssted for saadanne træer og

5 buske, som kan overleve i fri luft i vort klima«. I det betydelig kortere reglement, som Kongen approberer som et midlertidigt reglement, den 17. januar 1761 (8), er sagen behandlet lidt anderledes. I 17 står der, at da haven ved siden af de egentlige urter»ikke vil kunne rumme træer og store stauder, saa kan med tiden indrettes et Arboret for saadanne, som i fri luft kan taale vort klima, og Hans Majestæt vil herom til sin tid allernaadigst bestemme det nødvendige, som vil blive ham forelagt«. Der var også planer om opformering af de planter, der havde særlig interesse. I udkast til reglement fra 1760 står (i 4. del 7), at hvis planter skal dyrkes i større antal, fordi de er interessante i medicinen eller i privat eller landøkonomien, enten fordi deres (medicinske) egenskaber skal undersøges, eller fordi der skal anstilles forsøg med dyrkning af dem, eller fordi frø eller rødder af dem skal sendes til forstandige gaardejere i Kongens lande, for at de kan gøre forsøg med dem, hver paa sit sted, saa maa Hans Majestæt lade anvise et bekvemt sted inden for eller uden for byen, hvor denne opformering kan finde sted. I det kortfattede, af Kongen approberede reglement er det blevet til ( 50):»Hvad plantagevæsenet angaar, og det sig derved befindende slægtskab mellem den botaniske anstalt og den oekonomiske del af Charlottenborg anstalten, saa vil Hans Majestæt til passende tid nærmere aabenbare sin allerhøjeste villie«. Nu blev denne del af planerne for de botaniske anstalter ikke til noget, og grunden giver Over Hof Marschallen, A.G. Moltke, i sin indstilling til Kongen i december 1760 (9). Han skriver nemlig, at et sådant Arboret vil»sætte Deres Majestæt i nye forpligtelser og omkostninger. Kommer tid kommer raad, og Deres Kongelige Majestæt har saa mange gartnere og haver, at man altid der kan gøre forsøg, uden at have nødig med store omkostninger at anlægge og vedligeholde nye haver uden for byen«. Derfor åbenbarede Hans Majestæt ikke senere nogen»villie«desangående. Det var jo også, hvad Oeder selv havde foreslået i sit første samlede udkast fra Man kan af regnskaberne se, at der blev indkøbt træer til den botaniske have i 1760'erne. Haven blev i øvrigt ikke færdig før den blev sparet væk i Et egentligt Arboret blev som bekendt først indrettet i 1799, og da i en ganske anden sammenhæng (10). Der er dog en spinkel forbindelse mellem de to Arboreter. Oeders gartner hed Voigt, og var broder til slotsforvalteren på Frederiksberg. Denne sidste var medlem af den kommission, der planlagde og anlagde Arboretet i Charlottenlund.

6 LITTERATUR (1) Thott, Otto, 1983: Allerunderdanigste uforgribelige Tanker om Commerciens Teistand og Opkomst i: Kristof Glamann og Erik Oxenbøll: Studier i dansk merkantilisme. Omkring tekster af Otto Thott. Københavns Universitet, Institut for økonomisk historie. Publikation nr. 28. Akademisk Forlag. København. (2) Udateret, i Oeders hånd. Bregentved Arkiv. (3) Kgl. Resolution af 3. oktober Kopi i Bregentved Arkiv. (4) Brev fra Georg Tycho Holm til A.G. Moltke dateret Stockholm 23. september Bregentved Arkiv. (5) Hansen, Holger, 1915: Natural- og Husholdningskabinettet på Charlottenborg. Historiske Meddelelser om København, Bind 5 Hæfte 3. København, p (6) Flere udkast i Bregentved Arkiv. (7) I Bregentved Arkiv. (8) I Bregentved Arkiv. (9) I Bregentved Arkiv. (10) Christensen, F. Gunther, 1976: Viborgs Arboret i Charlottenlund. Historiske brudstykker. Dansk dendrologisk Årsskrift Bind 5 Hæfte 3. København, p SUMMARY The agricultural crisis in the 1730'ties exercised great influence on the financial politics in the following 40 years. In 1735 an influential civil servant Otto Thott suggested, that a change in agricultural production was necessary, as the foreign market would no longer buy the traditional products. To change and improve agriculture and forestry education was necessary. Thott therefore suggested, that modern sciences should be taught not only at the university but also in schools. The plans were to some extent carried out in the 1750'ties. Botany was in fashion and the young German medical doctor and botanist Georg Christian Oeder was called in. Due to opposition from professors and students at the university, Oeder was not employed there, but a royal botanical institute at Amalienborg was erected and Oeder commissioned to draw up plans for its functions. The plans were finished in 1754: A botanical garden and a public library should be established, public lectures and excursions be arranged; civil servants be encouraged to study natural sciences, illustrated descriptions of plans in the kings lands edited (that part was edited as Icones Floræ Danicæ) and indigenous medicinal plants investigated and used. Chairs in economy should be erected at the university and

7 the Academy at Sorø, gardeners at the Royal gardens, foresters and civil servants in the colonies should cooperate with collection of vegetable products and experiments. The plan was submitted to Linnaeus, who suggested, that geology and zoology should be included in the undertaking. As a consequence a Natural Cabinet was established at Charlottenborg 1759 with two chairs, one in geology and mining and one in husbandry. The latter comprised agriculture, forestry, gardening, fruitfarming, fishing and hunting. The professor should cooperate with the professor at the botanical institute on fruitfarming and forestry. The botanical garden at Amalienborg was a herb garden, so Oeder now suggested in a draft of regulations 1760, that an arboretum should be established in which exotic trees and bushes could be tested, and plants of interest in medicine and agriculture be propagated for cultivation experiments, medicinal experiments or for (free) distribution among farmers. In the regulations approved by his Majesty in 1761 these suggestions have disappeared. The reason for this is given in a recommandation submitted by the Lord Steward A.G. Moltke about the plans: they will inflict on his Majesty new obligations and expenses, and the experiments could be carried out by the many gardeners and foresters in his Majesty's service. This was actually what Oeder had suggested in his first draft from The plans for an arboretum were never carried out. The botanical garden was transferred to the university in What is left is the botanical library, today also a part of the university, and the Icones Florae Danicae.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle Lagertemadag rundt om WMS Mød: Creativ Company A/S Saint-Gobain Distribution Denmark Jøtul (N) og deltag i breakout sessions sponsorer: temadag Onsdag den 25. september

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Privatøkonomisk Inspirationskalender

Privatøkonomisk Inspirationskalender Privatøkonomisk Inspirationskalender 2015 2015 Januar Nytårsdag 1 2 3 Invester noget af din opsparing fra sidste år i aktier, obligationer eller andet. Du arbejder hårdt for dine penge, så lad også dine

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA «

EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA « EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA «Af JOHAN LANGE Gennem nogle danske planteskoler, bl. a. ASGER M. JENSEN'S planteskole, Holmstrup, er der i årene siden

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014

Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014 Integrerat växtskydd Ørebro 4. nov. 2014 TIL GAVN FOR GARTNERE Horticultural Advisory Service GartneriRådgivningen 2014 Rådgivningsleder (prydplanter, ornamentals) Thomas Skovgaard Lund Horticultural Advisory

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere