ARBORETPLANER OMKRING 1760 af Peter Wagner Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, Opg.S København K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBORETPLANER OMKRING 1760 af Peter Wagner Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, Opg.S. 1307 København K."

Transkript

1 ARBORETPLANER OMKRING 1760 af Peter Wagner Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, Opg.S København K. ARBORETUMPLANS ABOUT 1760 Key words: Arboretum, agronomics, forestry, Botanical Garden, Denmark. Den voldsomme landbrugskrise i 1730'erne, der fulgte efter den finansielle katastrofe, som Store nordiske Krig udviklede sig til, satte sig dybe spor i de følgende 40 års økonomiske politik. Dobbeltmonarkiets store afhængighed af udenlandske konjunkturer var, ligesom den store afhængighed af udenlandsk kapital, blevet meget betydelig. Da Christian VI i 1730 overtog styret efter sin fader, Frederik IV, arvede han også problemerne. Den møntkrise, der havde udviklet sig som følge af den underlødige mønt, der var blevet slået i sidste del af krigen, behandlede han overordentlig håndfast. Da hamborgerne fastholdt en for lav kurs for den revaluerede mønt, og nægtede at lade dansk og hamborgsk kurant cirkulere jævnsides, forbød han import fra Hamborg til kongerigerne, hertugdømmerne og grevskaberne, og blokerede Hamborgs havn ved at sende flåden derned. Det hjalp, og i 1736 blev der indgået et for kongen tilfredsstillende forlig. Det var altså ikke mangel på beslutsomhed, der var årsagen til, at det tog længere tid at afhjælpe det andet problem, den svage økonomiske struktur. Dels manglede, som før nævnt, kapital, dels vidste man meget lidt om rigernes økonomi og handel. For at afhjælpe dette genoprettedes, ligeledes i , General Landets Oeconomie og Commerce Kollegium. Under dette Kollegium sorterede store dele af rigernes økonomi, mønt, told, handel, industri, minedrift, skovbrug, befolkningsstørrelse etc. Det var tænkt som et organ for økonomisk samordning og udvikling, og kom også til at fungere som statistisk kontor, idet en af dets første opgaver blev at finde ud af, hvor stor handelen og produktionen i rigerne egentlig var. En af de ledende i kollegiet blev Otto Thott ( ), som på sin dannelsesrejse i 1720'erne havde stiftet bekendtskab med de dengang moderne økonomiske strømninger i Europa, således som de doceredes af tidens statsteoretikere, som f.eks. Thomasius og Christian Wolff. I en meget lang indberetning fra 1735 opridser han rigernes økonomiske situation og de udviklingsmuligheder, der efter hans mening var. I

2 disse»allerunderdanigste uforgribelige Tanker om Commerciens Teistand og Opkomst«(1) fremsætter Thott et forslag til en samlet økonomisk politik, og de tanker, han gjorde sig til talsmand for, blev faktisk grundlæggende i de følgende års politik. I overensstemmelse med den på den tid herskende udgave af merkantilismen - kammeralisme kaldet - anså han landbruget for at være det væsentligste erhverv; det råvareproducerende landbrug og manufakturer var nødvendige forudsætninger for handelen. Thott udtrykker det sådan, at landbrug og manufaktur er»ligesom to Arme uden hvilke intet Kommercium kan røre sig«. Bondens arbejde lægger grunden til et lands velstand; på det hviler borgerens næring og købmandens handel. I sin indgående behandling af landbrugets problemer nævner Thott, som årsager til krisen, svigtende afsætning inden- og udenlands, konkurrencen fra Slesvig, mangelen på arbejdskraft herunder afvandringen fra landet samt det allerede nævnte kapitalmangel-problem. Thott var klar over, at afsætningsproblemerne for størstedelen skyldtes konjunkturer i udlandet, som vi ikke selv var herrer over; en omlægning af landbrugsproduktionen var på længere sigt den eneste og sikreste vej ud af krisen. Dette er ikke stedet, at gå ind på Thotts tanker i almindelighed, jeg vil blot nævne, at han blandt råstofproblemerne nævner nødvendigheden af opdyrkning af hederne og forbedring af skovvæsenet, (han var bekymret over import af tømmer og navnlig af det dyre brændsel) samt omlægning af driftsmetoderne i landbruget. Thott gør i bedste kammeralistiske tradition opmærksom på, at forskning og uddannelse er nødvendig, hvis metoderne skal forbedres:»at befordre nøttige Videnskaber, saa som Mechanique og Physica experimentalis. Disse Videnskaber er ej alleene høist nødvendige for Landvæsenet og Navigation, mend endog for Manufacturer... Derfor var een fremmed Professor i disse Videnskaber høyst nøttig at indkalde... Det var og meget got, at der vare publique Danske Skoler, hvor unge Folk, som ej egentlig ville studere, kunde i Moders Maal ej alleene lære at regne og skrive, men endog Geometrie, Mechanique og dend nøttige Physique«. Her fremsætter Thott altså forslag om teoretisk undervisning i disse fag såvel for de universitetsstuderende som for praktikere uden lærde aspirationer. Der var ikke midler til at gennemføre disse planer i Christian VI's tid, men sønnen, Frederik V's ministre fik chancen i 1750'erne. Mærkelig nok tog universitetet selv det første skridt. I 1750 sendte man Georg Tycho Holm for legatmidler til Uppsala for at studere den moderne naturvidenskab hos den store Linné. Botanikken havde på

3 det tidspunkt status som økonomisk mirakelmiddel omtrent som bioteknologi har det i dag. I 1752 indkaldte Bernstorff den unge læge og kammeralist Georg Christian Oeder til et professorat i botanik ved Københavns Universitet. På grund af universitetets finansieringsform var det ikke muligt at ansætte ham, medmindre midler tilførtes udefra; da han i sin tiltrædelsesdisputats kom til at repræsentere andre anskuelser vedrørende nervefunktioner end de ved universitetet herskende, blev disputatsen forkastet, og Oeder som følge heraf ikke ansat. Det botaniske projekt blev derfor startet for Kongens egen regning, og de kongelige botaniske anstalter ved Amalienborg blev oprettet. Udenfor Frederiks Hospital blev en grund udlagt til to botaniske haver og drivhuse blev bygget. Samtidig blev Oeder sat til at udarbejde en plan for anstalterne. Denne plan var færdig i 1754 (2). Der skulle anlægges en urtehave til undervisningsbrug; denne undervisning skulle i sommerhalvåret finde sted 4 gange om ugen for liebhavere (altså ikke alene for universitetsstuderende), om vinteren skulle der holdes forelæsninger; ekskursioner kunne arrangeres om det ønskedes. Der skulle anlægges et bibliotek med almindeligt udlån (det var allerede sket i 1752 (3)), der med tiden skulle udvides til at omfatte naturvidenskab i al almindelighed. Embedsmænd, der lagde sig efter studiet af botanik og naturvidenskab skulle have fortrinsstilling ved embedsbesættelser, og der skulle udgives et værk over alle planter i rigerne, deres nytte og skade (det blev til Flora Danica) og specielt skulle i samarbejde med Frederiks Hospitals medicinske overlæge, anstilles forsøg med indenlandske droger (for at spare import af dyr medicin). For at gøre kendskab til botanik som praktisk videnskab mere udbredt, skulle der ansættes professorer i økonomi ved universitetet og ved det nylig genoprettede ridderlige akademi i Sorø, der var en slags forvaltningshøjskole. Slotsgartnere på de kongelige slotte skulle inddrages i arbejdet og anstille forsøg. Forstbetjentene skulle naturligvis dels medvirke, dels bedre uddannes. Endvidere skulle embedsmænd i kolonierne meddele oplysninger om disses naturrigdomme. Det videre arbejde med planerne trak i langdrag, da Oeder blev sendt til Norge for at samle planter og sende rapporter hjem om næringsliv m.m. Da han sendte en udvidet plan til København i 1756, blev den forelagt Linné, som for de botaniske deles vedkommende anbefalede den, men tilføjede, at både zoologi og mineralogi ikke kunde undværes, da man ikke isoleret kunde dyrke eet af naturens 3 riger (4). Det passede for så vidt i Oeders planer, som det i 1754 havde været hensigten, at han også skulle undervise i mineralogi. Nu bevir-

4 kede Linné's forslag, samt formentlig de højkonjunkturer, der opstod som følge af Den preussiske Syvårskrig, at planerne blev udvidet. I 1757 nedsattes en kommission til at undersøge de botaniske anstalter nærmere, og samtidig nedsattes Kommissionen til Landvæsenets Fremtarv og Nytte. Samspillet mellem disse to kommissioner er aldrig blevet undersøgt, men at de påvirkede hinanden, kan der ikke være tvivl om. For de botaniske anstalters vedkommende blev det besluttet at udskille en del af aktiviteterne og henlægge dem til et dertil oprettet Naturalie Cabinet på Charlottenborg. Her ansattes to professorer, een i Historia naturalis (nærmest lig mineralogi og bjergværksdrift), nemlig Peder Ascanius, og een i Oeconomie (eller Huusholdning, som det også blev kaldt), det blev den tidligere omtalte Linnéelev Georg Tycho Holm (5). Cabinettets funktioner blev fastlagt i en fundats af 31. marts 1759, men mest nøjagtig besked om, hvad undervisningen skulle omfatte, får man i instruksen til professorerne. I den for professor oeconomiæ af 14. maj 1759 (6) ses i 1, hvad der skulle forelæses over i vinterhalvåret, nemlig private»huusholdnings Videnskaberne«: Landhuusholdningen, dvs. ager og engdyrkning, jordarternes beskaffenhed og blanding, om redskaber i landbruget og om pløjning, saaning, harvning, høst og gødskning m.m. Om husbygning paa landet, stuehuse, maltkældre, stald- og fæhuses bedste indretning, vandforekomster m.v. Fæavling og røgt, saasom om schæfferiers, stutteriers, oxestallnings, hollænderiers bedste indretning, og: Plantning af humle, hør, hamp, rapsaaed, farveurter, tobak m.v., om rette omgang med levende gærder. Hvad der bør i agt tages ved saavel vilde som have frugt træers plantning, hvilke slags træer og urter bør plantes paa Norges fjelde, og hvilke paa jydske heder etc. Hvilket alt i værk stilles efter foregaaende aftale med Professore Botanices. Endvidere forelæses om fiskeri og jagtvæsen, om fabrik og manufakturvæsen og om handel. Det var med andre ord en hel lille landbohøjskole man havde planlagt. Oeconomiprofessoren skulle altså samarbejde med botanikprofessoren, bl.a. om frugt- og skovtræer, deres plantning, pleje og nytte. Nu var haven ved Amalienborg en urtehave, men allerede i sit første udkast fra 1754 havde Oeder foreslået en udvidelse ved at købe den ved siden af liggende mølle. I det af Oeder og hans medkommitterede ved de botaniske anstalter i 1760 indleverede udkast til et reglement (7) (4. del 9) nævnes, at der i haven ikke er plads til træer, derfor»skal professoren og gartneren udsøge og foreslaa et bekvemt sted i eller uden for byen, hvorpaa der kan oprettes et Arboret, eller samlingssted for saadanne træer og

5 buske, som kan overleve i fri luft i vort klima«. I det betydelig kortere reglement, som Kongen approberer som et midlertidigt reglement, den 17. januar 1761 (8), er sagen behandlet lidt anderledes. I 17 står der, at da haven ved siden af de egentlige urter»ikke vil kunne rumme træer og store stauder, saa kan med tiden indrettes et Arboret for saadanne, som i fri luft kan taale vort klima, og Hans Majestæt vil herom til sin tid allernaadigst bestemme det nødvendige, som vil blive ham forelagt«. Der var også planer om opformering af de planter, der havde særlig interesse. I udkast til reglement fra 1760 står (i 4. del 7), at hvis planter skal dyrkes i større antal, fordi de er interessante i medicinen eller i privat eller landøkonomien, enten fordi deres (medicinske) egenskaber skal undersøges, eller fordi der skal anstilles forsøg med dyrkning af dem, eller fordi frø eller rødder af dem skal sendes til forstandige gaardejere i Kongens lande, for at de kan gøre forsøg med dem, hver paa sit sted, saa maa Hans Majestæt lade anvise et bekvemt sted inden for eller uden for byen, hvor denne opformering kan finde sted. I det kortfattede, af Kongen approberede reglement er det blevet til ( 50):»Hvad plantagevæsenet angaar, og det sig derved befindende slægtskab mellem den botaniske anstalt og den oekonomiske del af Charlottenborg anstalten, saa vil Hans Majestæt til passende tid nærmere aabenbare sin allerhøjeste villie«. Nu blev denne del af planerne for de botaniske anstalter ikke til noget, og grunden giver Over Hof Marschallen, A.G. Moltke, i sin indstilling til Kongen i december 1760 (9). Han skriver nemlig, at et sådant Arboret vil»sætte Deres Majestæt i nye forpligtelser og omkostninger. Kommer tid kommer raad, og Deres Kongelige Majestæt har saa mange gartnere og haver, at man altid der kan gøre forsøg, uden at have nødig med store omkostninger at anlægge og vedligeholde nye haver uden for byen«. Derfor åbenbarede Hans Majestæt ikke senere nogen»villie«desangående. Det var jo også, hvad Oeder selv havde foreslået i sit første samlede udkast fra Man kan af regnskaberne se, at der blev indkøbt træer til den botaniske have i 1760'erne. Haven blev i øvrigt ikke færdig før den blev sparet væk i Et egentligt Arboret blev som bekendt først indrettet i 1799, og da i en ganske anden sammenhæng (10). Der er dog en spinkel forbindelse mellem de to Arboreter. Oeders gartner hed Voigt, og var broder til slotsforvalteren på Frederiksberg. Denne sidste var medlem af den kommission, der planlagde og anlagde Arboretet i Charlottenlund.

6 LITTERATUR (1) Thott, Otto, 1983: Allerunderdanigste uforgribelige Tanker om Commerciens Teistand og Opkomst i: Kristof Glamann og Erik Oxenbøll: Studier i dansk merkantilisme. Omkring tekster af Otto Thott. Københavns Universitet, Institut for økonomisk historie. Publikation nr. 28. Akademisk Forlag. København. (2) Udateret, i Oeders hånd. Bregentved Arkiv. (3) Kgl. Resolution af 3. oktober Kopi i Bregentved Arkiv. (4) Brev fra Georg Tycho Holm til A.G. Moltke dateret Stockholm 23. september Bregentved Arkiv. (5) Hansen, Holger, 1915: Natural- og Husholdningskabinettet på Charlottenborg. Historiske Meddelelser om København, Bind 5 Hæfte 3. København, p (6) Flere udkast i Bregentved Arkiv. (7) I Bregentved Arkiv. (8) I Bregentved Arkiv. (9) I Bregentved Arkiv. (10) Christensen, F. Gunther, 1976: Viborgs Arboret i Charlottenlund. Historiske brudstykker. Dansk dendrologisk Årsskrift Bind 5 Hæfte 3. København, p SUMMARY The agricultural crisis in the 1730'ties exercised great influence on the financial politics in the following 40 years. In 1735 an influential civil servant Otto Thott suggested, that a change in agricultural production was necessary, as the foreign market would no longer buy the traditional products. To change and improve agriculture and forestry education was necessary. Thott therefore suggested, that modern sciences should be taught not only at the university but also in schools. The plans were to some extent carried out in the 1750'ties. Botany was in fashion and the young German medical doctor and botanist Georg Christian Oeder was called in. Due to opposition from professors and students at the university, Oeder was not employed there, but a royal botanical institute at Amalienborg was erected and Oeder commissioned to draw up plans for its functions. The plans were finished in 1754: A botanical garden and a public library should be established, public lectures and excursions be arranged; civil servants be encouraged to study natural sciences, illustrated descriptions of plans in the kings lands edited (that part was edited as Icones Floræ Danicæ) and indigenous medicinal plants investigated and used. Chairs in economy should be erected at the university and

7 the Academy at Sorø, gardeners at the Royal gardens, foresters and civil servants in the colonies should cooperate with collection of vegetable products and experiments. The plan was submitted to Linnaeus, who suggested, that geology and zoology should be included in the undertaking. As a consequence a Natural Cabinet was established at Charlottenborg 1759 with two chairs, one in geology and mining and one in husbandry. The latter comprised agriculture, forestry, gardening, fruitfarming, fishing and hunting. The professor should cooperate with the professor at the botanical institute on fruitfarming and forestry. The botanical garden at Amalienborg was a herb garden, so Oeder now suggested in a draft of regulations 1760, that an arboretum should be established in which exotic trees and bushes could be tested, and plants of interest in medicine and agriculture be propagated for cultivation experiments, medicinal experiments or for (free) distribution among farmers. In the regulations approved by his Majesty in 1761 these suggestions have disappeared. The reason for this is given in a recommandation submitted by the Lord Steward A.G. Moltke about the plans: they will inflict on his Majesty new obligations and expenses, and the experiments could be carried out by the many gardeners and foresters in his Majesty's service. This was actually what Oeder had suggested in his first draft from The plans for an arboretum were never carried out. The botanical garden was transferred to the university in What is left is the botanical library, today also a part of the university, and the Icones Florae Danicae.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE

KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE af KNUD IB CHRISTENSEN Botanisk Have 0. Farimagsgade 2B 1353 København K Crataegus rhipidophylla

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Oversæ 槡 else og tolkning Public rela ons og kommunika on EASTERN CONCEPT ApS EASTERN TECHTRANS ApS

Oversæ 槡 else og tolkning Public rela ons og kommunika on EASTERN CONCEPT ApS EASTERN TECHTRANS ApS Date: 09.11.2016 CVR number 32676138 Address Universitetsparken 7 Himmelev Postal code and city 4000 Roskilde Start date 21.01.2010 Company type Adver sing protec on Status Anpartsselskab No Normal Expanded

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sabanci University Land: Tyrkiet Periode: Fra:19.09.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram: Political

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen.

Og selve navnet LANDBOHØJSKOLEN Det lever i bedste velgående i store dele af befolkningen. Kære alle sammen Tak fordi I er kommet i dag Vi skal fejre udgivelsen af bogen Mellem Land og By Landbohøjskolens historie. Bogen handler om Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles historie - fra den spæde

Læs mere

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK K A N O N FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK Flora Danica 2 Flora Danica er et middags- og dessertservice af porcelæn, udført på Den Kongelige Porcelainsfabrik 1790-1802. Det særlige ved Flora Danica-stellet

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich Land: United Kingdom Periode: Fra: 9/1/2012 Til: 23/6/2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Fra tavse fejlbehandlinger til aktiv stillingtagen. Beth Lilja Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Fra tavse fejlbehandlinger til aktiv stillingtagen. Beth Lilja Dansk Selskab for Patientsikkerhed Fra tavse fejlbehandlinger til aktiv stillingtagen Beth Lilja Dansk Selskab for Patientsikkerhed Tinas historie Lumpectomi eller mastectomy? Jeg kan da ikke se hvorfor jeg skal få fjernet noget som helst

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Statens Planteavlsforsøg Frøavls- og Industriplanteforsøg (Asger Larsen) 1358. beretning Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Seed rates of perennial rye grass (Loliumm perenne

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere