Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser"

Transkript

1 Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

2 Indhold 1 Indledning Organisering Indkøbsaftaler Udbud Overordnede mål IT Kontraktopfølgning Planlægning Kompetenceplan... 9 Side 2 af 9

3 1 Indledning Rebild Kommunes politik for indkøb og udbud fastlægger de overordnede rammer for kommunens indkøb og udbud. Efter politik for indkøb og udbud skal der udarbejdes tre strategier, herunder denne strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser. Rebild Kommunes samlede indkøbs- og udbudspolitik består af: - Politik for indkøb og udbud - Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser - Strategi for udbud af driftsopgaver - Strategi for udbud af bygge- og anlægsopgaver - Kompetenceskema i forbindelse med udbud Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser omfatter alle enheder i Rebild Kommune og omfatter alle typer af varer og tjenesteydelser. Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser omfatter som udgangspunkt ikke udlicitering af driftsopgaver, hvorved forstås opgaver, der løses af kommunen selv. Opgaver, som allerede er udliciteret og nu løses af en privat leverandør, er derimod omfattet af strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser (genudbud af driftsopgaver). Hvis kommunen eksempelvis har udliciteret vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, vil et genudbud af vedligeholdelsesopgaven være omfattet af denne strategi. Strategi for indkøb og udbud varer og tjenesteydelser omfatter endelig ikke bygge- og anlægsydelser, hvorved forstås opgaver med opførelse, reparation og vedligeholdelse af bygninger, samt anlæg af veje og infrastruktur mv. i overensstemmelse med udbudsdirektivets definition af bygge- og anlægsydelser. 2 Organisering Indkøbskontoret er Rebild Kommunes centrale indkøbsenhed og er fysisk placeret på kommunens rådhus i Støvring. Organisatorisk er indkøbskontoret en del af Fællescenter Sekretariat. Indkøbskontorets centrale opgaver er: at etablere indkøbsaftaler for Rebild Kommunes indkøb af varer og tjenesteydelser at implementere indkøbsaftaler i Rebild Kommune at sikre, at indkøbsaftalerne anvendes korrekt af kommunens institutioner, og at der løbende følges op på brugen af aftalerne at sikre, at lovgivningen vedrørende indkøb og udbud overholdes af Rebild Kommune. Indkøbskontoret varetager som udgangspunkt indgåelse af indkøbsaftaler og udbud af alle typer af varer og tjenesteydelser. Center for IT og digitalisering, samt Rebild Kommunes øvrige centre indgår derudover indkøbsaftaler og varetager udbud, der særligt vedrører centrene. Indkøbskontoret yder rådgivning til de øvrige centre i forbindelse med udbud, der varetages af centrene. Side 3 af 9

4 3 Indkøbsaftaler Ved en indkøbsaftale forstås en løbende aftale om, at Rebild Kommune anvender en bestemt leverandør til bestemte typer af varer eller tjenesteydelser, når kommunen har behov for at købe disse varer eller tjenesteydelser. En indkøbsaftale fastlægger priser og andre vilkår og gør det nemmere for kommunen at købe ind. Alle indkøbsaftaler, der etableres af indkøbskontoret eller af kommunens øvrige centre, er obligatoriske for hele Rebild Kommune. Ansatte i Rebild Kommune er således forpligtet til at anvende indkøbsaftalerne, inden for de områder aftalerne dækker. Hvis der eksempelvis er indgået en indkøbsaftale vedrørende kontorartikler, skal indkøbsaftalen anvendes når der er behov for at købe kuglepenne, papirblokke eller lign. Rebild Kommunes indkøbsaftaler kan alene anvendes af kommunen og må ikke anvendes privat. Rebild Kommunes indkøbsaftaler kan som udgangspunkt ikke anvendes af selvejende institutioner, med mindre leverandøren accepterer dette. Alle indkøbsaftaler indgås skriftligt. Indkøbsaftalerne underskrives i overensstemmelse med kompetenceplanen for Rebild Kommune, typisk af direktionen eller centerchefen. Indkøbskontoret offentliggør de nødvendige oplysninger om indkøbsaftalerne på kommunens intranet, eksempelvis information vedrørende bestilling, priser og leveringsvilkår. Hvis der indgås indkøbsaftaler af andre centre end indkøbskontoret, skal det center, der indgår indkøbsaftalen, sende kopi af aftalen til indkøbskontoret således, at oplysningerne om aftalen kan offentliggøres på kommunens intranet. Ved indgåelse af indkøbsaftaler for nye områder, der ikke tidligere har været omfattet af en indkøbsaftale, fordeles eventuelle besparelser mellem de enheder, der anvender indkøbsaftalen og kommunen generelt med henholdsvis 25% og 75%. Dette gælder uanset om indkøbsaftalen indgås af indkøbskontoret eller et andet center. Besparelser, der opnås ved indgåelse af indkøbsaftaler på områder, som tidligere har været omfattet af en indkøbsaftale, tilfalder kommunen generelt. Indgås en indkøbsaftale, der medfører større omkostninger for de enheder, der anvender aftalen, tilføres disse enheder midler, hvis nedenstående betingelser er opfyldt: 1) Der tidligere har været inddraget beløb for besparelser i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftale for den pågældende vare eller tjenesteydelse. 2) Indkøbsaftalen har samme serviceniveau og omfang, som den tidligere indkøbsaftale. 3) Ved vurderingen af om en indkøbsaftale medfører større omkostninger, tages der hensyn til pristalsregulering i perioden fra indgåelse af den sidste indkøbsaftale. 4) Der tilbageføres ikke beløb under en bagatelgrænse på 5000 kr. 5) Hvis den seneste besparelse er fordelt med 25% til enheden og 75% til kommunen generelt, tilbageføres alene 75%. 4 Udbud Rebild Kommunes indkøbsaftaler indgås i overensstemmelse med lovgivningen om udbud og de øvrige retningslinjer, der følger af politik for indkøb og udbud. Rebild Kommune er efter lovgivningen om udbud generelt forpligtede til at sikre ligebehandling og gennemsigtighed samt sørge for, at der ikke sker diskrimination, når der gennemføres udbud. Side 4 af 9

5 Rebild Kommune ønsker størst mulig konkurrence, når der gennemføres udbud. Rebild Kommunes udbudsmaterialer udarbejdes derfor således, at flest mulige relevante leverandører har mulighed for at deltage i kommunes udbud. Rebild Kommunes egne brugere inddrages ved udarbejdelse af udbudsmateriale og kravspecifikation, når der gennemføres udbud af Rebild Kommune. Indkøbskontoret eller det center, der gennemfører udbuddet, har ansvaret for, at der sker tilstrækkelig brugerinddragelse i forbindelse med dette. Rebild Kommunes udbud offentliggøres på kommunens hjemmeside. Derudover offentliggøres kommunens udbud samtidig via eller hvor dette kræves efter lovgivningen. I forbindelse med etablering af ny hjemmeside for Rebild Kommune vil der så vidt det er teknisk muligt, blive etableret mulighed for at abonnere på nye udbud fra Rebild Kommune. Rebild Kommune kan ikke lovligt lægge vægt på om en leverandør er lokal. Rebild Kommune placerer imidlertid gerne sine indkøb lokalt, men på konkurrencedygtige vilkår, og lokale leverandører skal derfor kunne matche andre leverandører på alle relevante kriterier. Det center, der gennemfører udbud, skal i forbindelse med tilrettelæggelsen af udbuddet tage hensyn til, at lokale leverandører navnlig ved mindre udbud skal have mulighed for at deltage i Rebild Kommunes udbud, eksempelvis ved at sørge for, at delaftalerne i udbuddet ikke er så store, at lokale leverandører ikke kan deltale i udbuddet. 5 Samarbejde Rebild Kommune har ikke mulighed for selv at gennemføre alle de udbud, der er nødvendige for at overholde kommunens forpligtelser efter udbudslovgivningen. For at sikre overholdelse af lovgivningen og for at kunne indgå flest mulige indkøbsaftaler, deltager Rebild Kommune derfor i Jysk Fællesindkøb, samt anvender Kommunernes Landsforenings forpligtende aftaler og SKI's indkøbsaftaler. Jysk Fællesindkøb er en sammenslutning af otte kommuner. Rebild Kommune har deltaget i Jysk Fællesindkøb siden Der er i december 2012 indgået en ny samarbejdsaftale for Jysk Fællesindkøb, der forpligter de deltagende kommuner til at gennemføre fælles udbud i overensstemmelse med Jysk Fællesindkøbs udbudsplan. Det er de deltagende kommuners intention, at der skal etableres ca. 100 fælles indkøbsaftaler, der løbende genudbydes. Rebild Kommune forventes som følge heraf at skulle gennemføre 3 til 4 udbud for Jysk Fællesindkøb hvert år. SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) er en indkøbscentral, der ejes af staten, kommunerne og regionerne i fællesskab. SKI gennemfører udbud på vegne af kommuner, regioner og staten, og afløfter således udbudspligten for disse. Kommunerne kan selv vælge om de vil anvende SKI's indkøbsaftaler, eller indgå egne indkøbsaftaler. Kommunernes Landsforening og regeringen aftalte i økonomiaftalen for 2012, at der skulle udbydes en række fælleskommunale forpligtende aftaler. SKI blev valgt til at foretage udbud af disse aftaler. Formålet med de fælleskommunale indkøbsaftaler er at effektivisere de offentlige indkøb ved at udbyde større aftaler, der er forpligtende for de kommuner, der tilmelder sig aftalerne. Når aftalerne er forpligtende betyder det, at kommunen skal foretage sine indkøb inden for et bestemt område ved at anvende den fælleskommunale indkøbsaftale. Der udbydes i alt fælleskommunale indkøbsaftaler i perioden 2011 til Rebild Kommune har truffet beslutning om at tilslutte sig alle de fælleskommunale indkøbsaftaler. I det omfang det er hensigtsmæssigt, samarbejder Rebild Kommune i øvrigt med andre kommuner, regioner og staten om konkrete udbud og indkøbsaftaler. Side 5 af 9

6 Rebild Kommune lægger vægt på gode og seriøse relationer til sine leverandører, og Rebild Kommune ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner, både for nuværende og fremtidige leverandører. Indkøbskontoret prioriterer dialog med kommunens leverandører, da dialog giver bedre forståelse af leverandørernes respektive varer eller tjenesteydelser. Et godt kendskab til markedet er nødvendigt for, at Rebild Kommune kan tilrettelægge udbud og indkøbsaftaler bedst muligt. 6 Overordnede mål Rebild Kommune har følgende overordnede mål for indkøbsområdet: Indkøbsaftaler Rebild Kommunes indkøb skal i størst muligt omfang dækkes af obligatoriske indkøbsaftaler. Rebild Kommune gennemfører selv udbud og indgår selv flest mulige indkøbsaftaler. Derudover deltager Rebild Kommune i de samarbejder, der er beskrevet ovenfor. De konkrete mål for antallet og omfanget af indkøbsaftaler indarbejdes i de årlige handleplaner for indkøbskontoret. For at indgå indkøbsaftaler, der økonomisk set dækker den størst mulige del af Rebild Kommunes forbrug, foretages der analyser af indkøbsområdet. Derudover foretages der analyser af indkøbsområdet for at finde de områder, der i øvrigt er bedst egnede til generelle indkøbsaftaler. Økonomi Der skal opnås størst mulige besparelser og den bedst mulige kvalitet til prisen ved indgåelse af indkøbsaftaler og udbud. Samtidig ønsker Rebild Kommune, at der generelt opnås bedst mulige vilkår for Rebild Kommunes indkøbsaftaler. Der opnås generelt de bedste priser og vilkår, når der udbydes størst mulige aftaler, og aftaler der er overskuelige og velbeskrevne. Rebild Kommune deltager derfor i de samarbejder, der er beskrevet ovenfor i afsnit 5. Derudover foretager indkøbskontoret i samarbejde med kommunens brugere analyse og standardisering af de varer eller tjenesteydelser, der udbydes. Service Den service, der leveres til kommunens borgere skal tilpasses og udvikles. Når Rebild Kommune indgår indkøbsaftaler eller gennemfører udbud, der direkte vedrører kommunens borgere, inddrages de af kommunens medarbejdere, der har kontakt med borgerne i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation for udbuddet. Hvor det er relevant og muligt, inddrages interesseorganisationer eller andre repræsentanter for borgerne også ved udarbejdelsen af kravspecifikationer. Derudover foretages der høring af kravspecifikationer i Rebild Kommunes Handicapråd, idet omfang serviceloven kræver dette. Sikre og sunde arbejdspladser Rebild Kommune skal i forbindelse med indkøb og udbud fremme sikre og sunde arbejdspladser. Når der indgås indkøbsaftaler og gennemføres udbud af Rebild Kommune, inddrages arbejdsmiljøhensyn. Det center, der gennemfører udbud, vurderer i hvilket omfang, det er nødvendigt at inddrage arbejdsmiljørepræsentanter ved udarbejdelse af udbudsmaterialet. Derudover varetages Side 6 af 9

7 arbejdsmiljøhensyn ved inddragelse af andre relevante medarbejdere i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Det skal i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale overvejes, om det er muligt at stille krav til anvendelse af alternative produkter, der er mindre skadelige eller mindre belastende for kommunens brugere. Rebild Kommune stiller i kommunens indkøbsaftaler krav om, at kommunens leverandører overholder de grundlæggende ILO 1 konventioner om arbejdsforhold. Rebild Kommunes leverandører skal derfor overholde: ILO-konvention nr. 29 og 105, om forbud mod tvangsarbejde ILO-konvention nr. 100 om ligeløn ILO-konvention nr. 111 om forbud mod diskrimination i ansættelsen ILO konvention nr. 138 og 182 om mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde ILO-konvention nr. 155 om sikkert og sundt arbejdsmiljø ILO - konvention nr. 87, 98 og 135 om organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, inden for rammerne af gældende lovgivning. Der indarbejdes endvidere kontraktbestemmelser, hvorefter indkøbsaftalerne kan ophæves, hvis kommunens leverandører ikke overholder ovennævnte retningslinjer. Social ansvarlighed Rebild Kommune agerer socialt ansvarligt, når der foretages indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser og kræver ligeledes, at de leverandører, kommunen indgår indkøbsaftaler med, handler socialt ansvarligt. I forlængelse heraf kræver Rebild Kommune, at kommunens leverandører, overholder ILO-konvention nr. 94 om løn- og ansættelsesvilkår (arbejdsklausuler). Der indarbejdes endvidere mere specifikke arbejdsklausuler i indkøbsaftaler, på de områder hvor det er sædvanligt, at leverandørerne anvender udenlandske medarbejdere. Hvis Rebild Kommune foretager udbud af driftsopgaver, herunder også genudbud af driftsopgaver, der tidligere har været udført af kommunen, overvejes det for hvert enkelt udbud, om der skal stilles yderligere krav til beskyttelse af de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages i forbindelse med udbuddet. Sociale klausuler En social klausul er en kontraktbestemmelse, der eksempelvis pålægger kommunens leverandør at ansætte et bestemt antal medarbejdere på særlige vilkår, ansætte et antal lærlinge eller at formulere en etnisk ligestillingspolitik. Formålet med sociale klausuler er at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Rebild Kommune anvender som udgangspunkt sociale klausuler i de udbud, der gennemføres, når dette er muligt efter udbudsreglerne. 1 Den internationale arbejdsorganisation (ILO) er FN s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO har som grundlæggende mål at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed. Opgaverne ligger i at fremme beskæftigelse, forbedre arbejdsvilkår i hele verden, samt værne om faglige frihed og rettigheder. Danmark har tiltrådt alle ILO's grundlæggende konventioner om arbejdsmarkedsforhold. Side 7 af 9

8 Der kan efter udbudsreglerne kun stilles krav til en leverandør om at overholde en social klausul, under følgende betingelser: Målgruppen for den sociale klausul skal afgrænses objektivt. Der må eksempelvis ikke henvises til danske ordninger som fleksjob, men i stedet henvises til, at der skal være tale om personer med nedsat arbejdsevne. Opgaven må kun kunne udføres i Danmark. De sociale krav skal stå mål med opgavens omfang. Der kan eksempelvis ikke stilles krav om anvendelse af en social klausul, hvis opgaven ikke er stor nok til at ansætte den eller de medarbejdere, der kræves for at opfylde den sociale klausul. Leverandørens medarbejdere skal beskyttes, og leverandøren skal derfor som udgangspunkt ikke afskedige medarbejdere for at opfylde den sociale klausul. Leverandørens ledelsesret skal beskyttes, og det skal eksempelvis være leverandøren, der bestemmer, hvilke personer der skal ansættes for at opfylde den sociale klausul. Sociale klausuler må som udgangspunkt ikke bruges til udvælgelse af tilbudsgivere i forbindelse med et udbud eller til at bedømme tilbudsgivernes tilbud. Den sociale klausul kan derfor kun være et kontraktkrav overfor leverandøren. Hvis klausulen ikke overholdes, vil konsekvensen typisk være, at kontrakten kan ophæves. Det skal offentliggøres, at der anvendes en social klausul. Hvis der anvendes sociale klausuler i et udbud, prioriterer Rebild Kommune, sociale klausuler vedrørende uddannelses- eller praktikpladser (lærlinge- og elevklausuler o.lign.) eller klausuler, der har til formål at få personer, der i kortere eller længere tid har stået udenfor arbejdsmarkedet, tilbage i arbejde. Miljø og klima Rebild Kommune handler miljøbevidst, når der købes varer og tjenesteydelser. Det tilstræbes, at der indkøbes produkter, der belaster miljøet mindst muligt i hele produktets levetid. Der stilles krav om anerkendt miljømærkning i forbindelse med indkøb og udbud af varer, hvis dette er i overensstemmelse med udbudsreglerne. 7 IT Rebild Kommune har anskaffet og er i færd med at implementere et digitalt indkøbsanalysesystem. Indkøbsanalysesystemet kan anvendes til at få overblik over hvilke indkøbsområder, der er udbudspligtige og hvilke områder, der er mest udbudsegnede. Indkøbsanalysesystemet kan også bruges i forbindelse med kontraktopfølgning både i forhold til Rebild Kommunes leverandører og i forhold til kommunens institutioner. I forhold til leverandørerne kan der eksempelvis foretages kontrol af, hvorvidt leverandørerne fakturer i overensstemmelse med de indgåede indkøbsaftaler. I forhold til kommunens institutioner kan der foretages kontrol af, hvorvidt institutionerne anvender indkøbsaftalerne. Indkøbsanalysesystemet er derfor et vigtigt værktøj i forbindelse med planlægning af indkøb og kontraktopfølgning. Rebild Kommune har et e-handelssystem, der blandt andet kan anvendes til elektronisk bestilling af varer mv. Det forventes, at der løbende foretages udvikling af systemet og anvendelsen af dette. Side 8 af 9

9 8 Kontraktopfølgning Rebild Kommune foretager opfølgning på indgåede indkøbsaftaler. Kontraktopfølgningen skal sikre at de vilkår, der opnås ved udbud og indgåelse af indkøbsaftaler, også rent faktisk kommer Rebild Kommune til gode og sikre, at indkøbsaftalerne overholdes af Rebild Kommunes leverandører. Kontraktopfølgning foretages af indkøbskontoret og/eller det center, der har indgået indkøbsaftalen. Indkøbskontoret foretager derudover kontrol af, hvorvidt kommunens kontraktholdere anvender kommunens indkøbsaftaler, og om kontraktholderne anvender indkøbsaftalerne rigtigt. Kontraktopfølgningen understøttes af kommunens digitale indkøbssystem. Indkøbskontoret orienterer kommunens direktion om resultaterne ved kontraktopfølgningen i forbindelse med fremlæggelse af de årlige mål og handleplaner for Fællescenter Sekretariat. 9 Planlægning Der udarbejdes hver hvert år en udbudsplan for Jysk Fællesindkøb. Udbudsplanen fastlægger, hvilke udbud Rebild Kommune - og de øvrige kommuner - er forpligtet til at gennemføre. Udbudsplanen skal godkendes af direktionsgruppen for Jysk Fællesindkøb, hvilket forventes at ske senest i 3. kvartal i hvert år. Når udbudsplanen for Jysk Fællesindkøb er godkendt, udarbejder indkøbskontoret en samlet udbudsplan for Rebild Kommune, der udover udbuddene for Jysk Fællesindkøb også indeholder Rebild Kommunes egne udbud for det kommende år. Udbudsplanen for Rebild Kommune godkendes i kommunens direktion, hvilket forventes at ske i forbindelse med fremlæggelse af årlige mål og handleplaner for indkøbskontoret. 10 Kompetenceplan Rebild Kommunes udbud foretages i overensstemmelse med kompetenceplanen for udbud, som fastlægger kompetencefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Side 9 af 9

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik ndkøbs- og udbudspolitik Forslag Juni 2014 Fællescenter Sekretariat - 1 - Juni Oktober 2014 ndholdsfortegnelse 1. ndledning... 3 2. Mål... 3 3. Definitioner... 4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Rebild Byråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016.

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Rebild Byråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016. ndkøbs- og udbudspolitik Vedtaget af Rebild yråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016. 1. ndledning...4 2. Mål...4 3. Definitioner...4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...5 4.1 Generelt...6

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale Notat Vedrørende: Erfaringsopsamling på anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale på udbuds- og indkøbsområdet i Randers Kommune Sagsnavn: Klausuler Sagsnummer: 00.01.00-A00-20-14 Skrevet af: Anne

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler.

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler. NOTAT Fællescenter HR og Projekt 05.03.2012 rdve Sag nr. 11/6006 Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Skolebestyrelsen, Suldrup Skole Bakker op om Politik for indkøb og udbud

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013

Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013 - Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Det lokale erhvervsliv... 4 Omfang og afgrænsning... 4 Generelt om indkøb og udbud... 4 Lovgivning...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh Indkøb i Norddjurs Kommune Lisbeth Krogh Program Organisering af indkøb Lovgivning vedr. offentligt indkøb SKI, JYFI og egne udbud Indkøbspolitik Lettere adgang til at blive leverandør Norddjurs Kommunes

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik

Udbuds- og indkøbspolitik Udbuds- og indkøbspolitik December 2016 Forord Hvorfor skal vi overhovedet have en indkøbs- og udbudspolitik? Svaret knytter sig til en række principielle og praktiske hensyn, vi som kommune skal tage,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Retningslinje. for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Retningslinje. for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Retningslinje for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsproceduren... 7 Gennemførelse af udbud...

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER VED KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik

Indkøbs- og Udbudspolitik Indkøbs- og Udbudspolitik 1 Forord Indkøb og udbud spiller en væsentlig rolle i forhold til kommunens samlede økonomi.. En effektiv og professionel indkøbsadfærd, er en forudsætning for at kunne realisere

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK

Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning.................................. 3 Grundlag for Indkøbspolitikken.................. 4 Indkøbsaftaler og

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted

Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted Fortællingen om Lejre Kommune Vores Sted I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres kæmpehøje og samme sted, hvor vikingerne

Læs mere