Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser"

Transkript

1 Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

2 Indhold 1 Indledning Organisering Indkøbsaftaler Udbud Overordnede mål IT Kontraktopfølgning Planlægning Kompetenceplan... 9 Side 2 af 9

3 1 Indledning Rebild Kommunes politik for indkøb og udbud fastlægger de overordnede rammer for kommunens indkøb og udbud. Efter politik for indkøb og udbud skal der udarbejdes tre strategier, herunder denne strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser. Rebild Kommunes samlede indkøbs- og udbudspolitik består af: - Politik for indkøb og udbud - Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser - Strategi for udbud af driftsopgaver - Strategi for udbud af bygge- og anlægsopgaver - Kompetenceskema i forbindelse med udbud Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser omfatter alle enheder i Rebild Kommune og omfatter alle typer af varer og tjenesteydelser. Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser omfatter som udgangspunkt ikke udlicitering af driftsopgaver, hvorved forstås opgaver, der løses af kommunen selv. Opgaver, som allerede er udliciteret og nu løses af en privat leverandør, er derimod omfattet af strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser (genudbud af driftsopgaver). Hvis kommunen eksempelvis har udliciteret vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, vil et genudbud af vedligeholdelsesopgaven være omfattet af denne strategi. Strategi for indkøb og udbud varer og tjenesteydelser omfatter endelig ikke bygge- og anlægsydelser, hvorved forstås opgaver med opførelse, reparation og vedligeholdelse af bygninger, samt anlæg af veje og infrastruktur mv. i overensstemmelse med udbudsdirektivets definition af bygge- og anlægsydelser. 2 Organisering Indkøbskontoret er Rebild Kommunes centrale indkøbsenhed og er fysisk placeret på kommunens rådhus i Støvring. Organisatorisk er indkøbskontoret en del af Fællescenter Sekretariat. Indkøbskontorets centrale opgaver er: at etablere indkøbsaftaler for Rebild Kommunes indkøb af varer og tjenesteydelser at implementere indkøbsaftaler i Rebild Kommune at sikre, at indkøbsaftalerne anvendes korrekt af kommunens institutioner, og at der løbende følges op på brugen af aftalerne at sikre, at lovgivningen vedrørende indkøb og udbud overholdes af Rebild Kommune. Indkøbskontoret varetager som udgangspunkt indgåelse af indkøbsaftaler og udbud af alle typer af varer og tjenesteydelser. Center for IT og digitalisering, samt Rebild Kommunes øvrige centre indgår derudover indkøbsaftaler og varetager udbud, der særligt vedrører centrene. Indkøbskontoret yder rådgivning til de øvrige centre i forbindelse med udbud, der varetages af centrene. Side 3 af 9

4 3 Indkøbsaftaler Ved en indkøbsaftale forstås en løbende aftale om, at Rebild Kommune anvender en bestemt leverandør til bestemte typer af varer eller tjenesteydelser, når kommunen har behov for at købe disse varer eller tjenesteydelser. En indkøbsaftale fastlægger priser og andre vilkår og gør det nemmere for kommunen at købe ind. Alle indkøbsaftaler, der etableres af indkøbskontoret eller af kommunens øvrige centre, er obligatoriske for hele Rebild Kommune. Ansatte i Rebild Kommune er således forpligtet til at anvende indkøbsaftalerne, inden for de områder aftalerne dækker. Hvis der eksempelvis er indgået en indkøbsaftale vedrørende kontorartikler, skal indkøbsaftalen anvendes når der er behov for at købe kuglepenne, papirblokke eller lign. Rebild Kommunes indkøbsaftaler kan alene anvendes af kommunen og må ikke anvendes privat. Rebild Kommunes indkøbsaftaler kan som udgangspunkt ikke anvendes af selvejende institutioner, med mindre leverandøren accepterer dette. Alle indkøbsaftaler indgås skriftligt. Indkøbsaftalerne underskrives i overensstemmelse med kompetenceplanen for Rebild Kommune, typisk af direktionen eller centerchefen. Indkøbskontoret offentliggør de nødvendige oplysninger om indkøbsaftalerne på kommunens intranet, eksempelvis information vedrørende bestilling, priser og leveringsvilkår. Hvis der indgås indkøbsaftaler af andre centre end indkøbskontoret, skal det center, der indgår indkøbsaftalen, sende kopi af aftalen til indkøbskontoret således, at oplysningerne om aftalen kan offentliggøres på kommunens intranet. Ved indgåelse af indkøbsaftaler for nye områder, der ikke tidligere har været omfattet af en indkøbsaftale, fordeles eventuelle besparelser mellem de enheder, der anvender indkøbsaftalen og kommunen generelt med henholdsvis 25% og 75%. Dette gælder uanset om indkøbsaftalen indgås af indkøbskontoret eller et andet center. Besparelser, der opnås ved indgåelse af indkøbsaftaler på områder, som tidligere har været omfattet af en indkøbsaftale, tilfalder kommunen generelt. Indgås en indkøbsaftale, der medfører større omkostninger for de enheder, der anvender aftalen, tilføres disse enheder midler, hvis nedenstående betingelser er opfyldt: 1) Der tidligere har været inddraget beløb for besparelser i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftale for den pågældende vare eller tjenesteydelse. 2) Indkøbsaftalen har samme serviceniveau og omfang, som den tidligere indkøbsaftale. 3) Ved vurderingen af om en indkøbsaftale medfører større omkostninger, tages der hensyn til pristalsregulering i perioden fra indgåelse af den sidste indkøbsaftale. 4) Der tilbageføres ikke beløb under en bagatelgrænse på 5000 kr. 5) Hvis den seneste besparelse er fordelt med 25% til enheden og 75% til kommunen generelt, tilbageføres alene 75%. 4 Udbud Rebild Kommunes indkøbsaftaler indgås i overensstemmelse med lovgivningen om udbud og de øvrige retningslinjer, der følger af politik for indkøb og udbud. Rebild Kommune er efter lovgivningen om udbud generelt forpligtede til at sikre ligebehandling og gennemsigtighed samt sørge for, at der ikke sker diskrimination, når der gennemføres udbud. Side 4 af 9

5 Rebild Kommune ønsker størst mulig konkurrence, når der gennemføres udbud. Rebild Kommunes udbudsmaterialer udarbejdes derfor således, at flest mulige relevante leverandører har mulighed for at deltage i kommunes udbud. Rebild Kommunes egne brugere inddrages ved udarbejdelse af udbudsmateriale og kravspecifikation, når der gennemføres udbud af Rebild Kommune. Indkøbskontoret eller det center, der gennemfører udbuddet, har ansvaret for, at der sker tilstrækkelig brugerinddragelse i forbindelse med dette. Rebild Kommunes udbud offentliggøres på kommunens hjemmeside. Derudover offentliggøres kommunens udbud samtidig via eller hvor dette kræves efter lovgivningen. I forbindelse med etablering af ny hjemmeside for Rebild Kommune vil der så vidt det er teknisk muligt, blive etableret mulighed for at abonnere på nye udbud fra Rebild Kommune. Rebild Kommune kan ikke lovligt lægge vægt på om en leverandør er lokal. Rebild Kommune placerer imidlertid gerne sine indkøb lokalt, men på konkurrencedygtige vilkår, og lokale leverandører skal derfor kunne matche andre leverandører på alle relevante kriterier. Det center, der gennemfører udbud, skal i forbindelse med tilrettelæggelsen af udbuddet tage hensyn til, at lokale leverandører navnlig ved mindre udbud skal have mulighed for at deltage i Rebild Kommunes udbud, eksempelvis ved at sørge for, at delaftalerne i udbuddet ikke er så store, at lokale leverandører ikke kan deltale i udbuddet. 5 Samarbejde Rebild Kommune har ikke mulighed for selv at gennemføre alle de udbud, der er nødvendige for at overholde kommunens forpligtelser efter udbudslovgivningen. For at sikre overholdelse af lovgivningen og for at kunne indgå flest mulige indkøbsaftaler, deltager Rebild Kommune derfor i Jysk Fællesindkøb, samt anvender Kommunernes Landsforenings forpligtende aftaler og SKI's indkøbsaftaler. Jysk Fællesindkøb er en sammenslutning af otte kommuner. Rebild Kommune har deltaget i Jysk Fællesindkøb siden Der er i december 2012 indgået en ny samarbejdsaftale for Jysk Fællesindkøb, der forpligter de deltagende kommuner til at gennemføre fælles udbud i overensstemmelse med Jysk Fællesindkøbs udbudsplan. Det er de deltagende kommuners intention, at der skal etableres ca. 100 fælles indkøbsaftaler, der løbende genudbydes. Rebild Kommune forventes som følge heraf at skulle gennemføre 3 til 4 udbud for Jysk Fællesindkøb hvert år. SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) er en indkøbscentral, der ejes af staten, kommunerne og regionerne i fællesskab. SKI gennemfører udbud på vegne af kommuner, regioner og staten, og afløfter således udbudspligten for disse. Kommunerne kan selv vælge om de vil anvende SKI's indkøbsaftaler, eller indgå egne indkøbsaftaler. Kommunernes Landsforening og regeringen aftalte i økonomiaftalen for 2012, at der skulle udbydes en række fælleskommunale forpligtende aftaler. SKI blev valgt til at foretage udbud af disse aftaler. Formålet med de fælleskommunale indkøbsaftaler er at effektivisere de offentlige indkøb ved at udbyde større aftaler, der er forpligtende for de kommuner, der tilmelder sig aftalerne. Når aftalerne er forpligtende betyder det, at kommunen skal foretage sine indkøb inden for et bestemt område ved at anvende den fælleskommunale indkøbsaftale. Der udbydes i alt fælleskommunale indkøbsaftaler i perioden 2011 til Rebild Kommune har truffet beslutning om at tilslutte sig alle de fælleskommunale indkøbsaftaler. I det omfang det er hensigtsmæssigt, samarbejder Rebild Kommune i øvrigt med andre kommuner, regioner og staten om konkrete udbud og indkøbsaftaler. Side 5 af 9

6 Rebild Kommune lægger vægt på gode og seriøse relationer til sine leverandører, og Rebild Kommune ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner, både for nuværende og fremtidige leverandører. Indkøbskontoret prioriterer dialog med kommunens leverandører, da dialog giver bedre forståelse af leverandørernes respektive varer eller tjenesteydelser. Et godt kendskab til markedet er nødvendigt for, at Rebild Kommune kan tilrettelægge udbud og indkøbsaftaler bedst muligt. 6 Overordnede mål Rebild Kommune har følgende overordnede mål for indkøbsområdet: Indkøbsaftaler Rebild Kommunes indkøb skal i størst muligt omfang dækkes af obligatoriske indkøbsaftaler. Rebild Kommune gennemfører selv udbud og indgår selv flest mulige indkøbsaftaler. Derudover deltager Rebild Kommune i de samarbejder, der er beskrevet ovenfor. De konkrete mål for antallet og omfanget af indkøbsaftaler indarbejdes i de årlige handleplaner for indkøbskontoret. For at indgå indkøbsaftaler, der økonomisk set dækker den størst mulige del af Rebild Kommunes forbrug, foretages der analyser af indkøbsområdet. Derudover foretages der analyser af indkøbsområdet for at finde de områder, der i øvrigt er bedst egnede til generelle indkøbsaftaler. Økonomi Der skal opnås størst mulige besparelser og den bedst mulige kvalitet til prisen ved indgåelse af indkøbsaftaler og udbud. Samtidig ønsker Rebild Kommune, at der generelt opnås bedst mulige vilkår for Rebild Kommunes indkøbsaftaler. Der opnås generelt de bedste priser og vilkår, når der udbydes størst mulige aftaler, og aftaler der er overskuelige og velbeskrevne. Rebild Kommune deltager derfor i de samarbejder, der er beskrevet ovenfor i afsnit 5. Derudover foretager indkøbskontoret i samarbejde med kommunens brugere analyse og standardisering af de varer eller tjenesteydelser, der udbydes. Service Den service, der leveres til kommunens borgere skal tilpasses og udvikles. Når Rebild Kommune indgår indkøbsaftaler eller gennemfører udbud, der direkte vedrører kommunens borgere, inddrages de af kommunens medarbejdere, der har kontakt med borgerne i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation for udbuddet. Hvor det er relevant og muligt, inddrages interesseorganisationer eller andre repræsentanter for borgerne også ved udarbejdelsen af kravspecifikationer. Derudover foretages der høring af kravspecifikationer i Rebild Kommunes Handicapråd, idet omfang serviceloven kræver dette. Sikre og sunde arbejdspladser Rebild Kommune skal i forbindelse med indkøb og udbud fremme sikre og sunde arbejdspladser. Når der indgås indkøbsaftaler og gennemføres udbud af Rebild Kommune, inddrages arbejdsmiljøhensyn. Det center, der gennemfører udbud, vurderer i hvilket omfang, det er nødvendigt at inddrage arbejdsmiljørepræsentanter ved udarbejdelse af udbudsmaterialet. Derudover varetages Side 6 af 9

7 arbejdsmiljøhensyn ved inddragelse af andre relevante medarbejdere i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Det skal i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale overvejes, om det er muligt at stille krav til anvendelse af alternative produkter, der er mindre skadelige eller mindre belastende for kommunens brugere. Rebild Kommune stiller i kommunens indkøbsaftaler krav om, at kommunens leverandører overholder de grundlæggende ILO 1 konventioner om arbejdsforhold. Rebild Kommunes leverandører skal derfor overholde: ILO-konvention nr. 29 og 105, om forbud mod tvangsarbejde ILO-konvention nr. 100 om ligeløn ILO-konvention nr. 111 om forbud mod diskrimination i ansættelsen ILO konvention nr. 138 og 182 om mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde ILO-konvention nr. 155 om sikkert og sundt arbejdsmiljø ILO - konvention nr. 87, 98 og 135 om organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, inden for rammerne af gældende lovgivning. Der indarbejdes endvidere kontraktbestemmelser, hvorefter indkøbsaftalerne kan ophæves, hvis kommunens leverandører ikke overholder ovennævnte retningslinjer. Social ansvarlighed Rebild Kommune agerer socialt ansvarligt, når der foretages indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser og kræver ligeledes, at de leverandører, kommunen indgår indkøbsaftaler med, handler socialt ansvarligt. I forlængelse heraf kræver Rebild Kommune, at kommunens leverandører, overholder ILO-konvention nr. 94 om løn- og ansættelsesvilkår (arbejdsklausuler). Der indarbejdes endvidere mere specifikke arbejdsklausuler i indkøbsaftaler, på de områder hvor det er sædvanligt, at leverandørerne anvender udenlandske medarbejdere. Hvis Rebild Kommune foretager udbud af driftsopgaver, herunder også genudbud af driftsopgaver, der tidligere har været udført af kommunen, overvejes det for hvert enkelt udbud, om der skal stilles yderligere krav til beskyttelse af de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages i forbindelse med udbuddet. Sociale klausuler En social klausul er en kontraktbestemmelse, der eksempelvis pålægger kommunens leverandør at ansætte et bestemt antal medarbejdere på særlige vilkår, ansætte et antal lærlinge eller at formulere en etnisk ligestillingspolitik. Formålet med sociale klausuler er at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Rebild Kommune anvender som udgangspunkt sociale klausuler i de udbud, der gennemføres, når dette er muligt efter udbudsreglerne. 1 Den internationale arbejdsorganisation (ILO) er FN s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO har som grundlæggende mål at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed. Opgaverne ligger i at fremme beskæftigelse, forbedre arbejdsvilkår i hele verden, samt værne om faglige frihed og rettigheder. Danmark har tiltrådt alle ILO's grundlæggende konventioner om arbejdsmarkedsforhold. Side 7 af 9

8 Der kan efter udbudsreglerne kun stilles krav til en leverandør om at overholde en social klausul, under følgende betingelser: Målgruppen for den sociale klausul skal afgrænses objektivt. Der må eksempelvis ikke henvises til danske ordninger som fleksjob, men i stedet henvises til, at der skal være tale om personer med nedsat arbejdsevne. Opgaven må kun kunne udføres i Danmark. De sociale krav skal stå mål med opgavens omfang. Der kan eksempelvis ikke stilles krav om anvendelse af en social klausul, hvis opgaven ikke er stor nok til at ansætte den eller de medarbejdere, der kræves for at opfylde den sociale klausul. Leverandørens medarbejdere skal beskyttes, og leverandøren skal derfor som udgangspunkt ikke afskedige medarbejdere for at opfylde den sociale klausul. Leverandørens ledelsesret skal beskyttes, og det skal eksempelvis være leverandøren, der bestemmer, hvilke personer der skal ansættes for at opfylde den sociale klausul. Sociale klausuler må som udgangspunkt ikke bruges til udvælgelse af tilbudsgivere i forbindelse med et udbud eller til at bedømme tilbudsgivernes tilbud. Den sociale klausul kan derfor kun være et kontraktkrav overfor leverandøren. Hvis klausulen ikke overholdes, vil konsekvensen typisk være, at kontrakten kan ophæves. Det skal offentliggøres, at der anvendes en social klausul. Hvis der anvendes sociale klausuler i et udbud, prioriterer Rebild Kommune, sociale klausuler vedrørende uddannelses- eller praktikpladser (lærlinge- og elevklausuler o.lign.) eller klausuler, der har til formål at få personer, der i kortere eller længere tid har stået udenfor arbejdsmarkedet, tilbage i arbejde. Miljø og klima Rebild Kommune handler miljøbevidst, når der købes varer og tjenesteydelser. Det tilstræbes, at der indkøbes produkter, der belaster miljøet mindst muligt i hele produktets levetid. Der stilles krav om anerkendt miljømærkning i forbindelse med indkøb og udbud af varer, hvis dette er i overensstemmelse med udbudsreglerne. 7 IT Rebild Kommune har anskaffet og er i færd med at implementere et digitalt indkøbsanalysesystem. Indkøbsanalysesystemet kan anvendes til at få overblik over hvilke indkøbsområder, der er udbudspligtige og hvilke områder, der er mest udbudsegnede. Indkøbsanalysesystemet kan også bruges i forbindelse med kontraktopfølgning både i forhold til Rebild Kommunes leverandører og i forhold til kommunens institutioner. I forhold til leverandørerne kan der eksempelvis foretages kontrol af, hvorvidt leverandørerne fakturer i overensstemmelse med de indgåede indkøbsaftaler. I forhold til kommunens institutioner kan der foretages kontrol af, hvorvidt institutionerne anvender indkøbsaftalerne. Indkøbsanalysesystemet er derfor et vigtigt værktøj i forbindelse med planlægning af indkøb og kontraktopfølgning. Rebild Kommune har et e-handelssystem, der blandt andet kan anvendes til elektronisk bestilling af varer mv. Det forventes, at der løbende foretages udvikling af systemet og anvendelsen af dette. Side 8 af 9

9 8 Kontraktopfølgning Rebild Kommune foretager opfølgning på indgåede indkøbsaftaler. Kontraktopfølgningen skal sikre at de vilkår, der opnås ved udbud og indgåelse af indkøbsaftaler, også rent faktisk kommer Rebild Kommune til gode og sikre, at indkøbsaftalerne overholdes af Rebild Kommunes leverandører. Kontraktopfølgning foretages af indkøbskontoret og/eller det center, der har indgået indkøbsaftalen. Indkøbskontoret foretager derudover kontrol af, hvorvidt kommunens kontraktholdere anvender kommunens indkøbsaftaler, og om kontraktholderne anvender indkøbsaftalerne rigtigt. Kontraktopfølgningen understøttes af kommunens digitale indkøbssystem. Indkøbskontoret orienterer kommunens direktion om resultaterne ved kontraktopfølgningen i forbindelse med fremlæggelse af de årlige mål og handleplaner for Fællescenter Sekretariat. 9 Planlægning Der udarbejdes hver hvert år en udbudsplan for Jysk Fællesindkøb. Udbudsplanen fastlægger, hvilke udbud Rebild Kommune - og de øvrige kommuner - er forpligtet til at gennemføre. Udbudsplanen skal godkendes af direktionsgruppen for Jysk Fællesindkøb, hvilket forventes at ske senest i 3. kvartal i hvert år. Når udbudsplanen for Jysk Fællesindkøb er godkendt, udarbejder indkøbskontoret en samlet udbudsplan for Rebild Kommune, der udover udbuddene for Jysk Fællesindkøb også indeholder Rebild Kommunes egne udbud for det kommende år. Udbudsplanen for Rebild Kommune godkendes i kommunens direktion, hvilket forventes at ske i forbindelse med fremlæggelse af årlige mål og handleplaner for indkøbskontoret. 10 Kompetenceplan Rebild Kommunes udbud foretages i overensstemmelse med kompetenceplanen for udbud, som fastlægger kompetencefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Side 9 af 9

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Sociale Klausuler. Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. Definition af en social klausul:

Sociale Klausuler. Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. Definition af en social klausul: Sociale Klausuler Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked Der er både fordele og ulemper ved brugen af sociale klausuler. I nærværende notat orienteres nærmere om mulighederne for anvendelse

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Bilag C til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Godkendt af Silkeborg Byråd den 28. november 2011 Rev. efter beslutning i Økonomiudvalget

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER SOCIALE KLAUSULER OG SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER FORENINGEN FOR KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSRET Chefkonsulent Hanna Ege, Økonomi- og Indenrigsministeriet Advokat Rikke Søgaard Berth, Horten 9. september

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Dagsorden Udbuds- og indkøbsstrategi 2014-2017 Fordeling af Kommunens forbrug Varer

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fastlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE?

HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE? Bliv klogere på den kommunale indkøber HVORDAN BLIVER JEG LEVERANDØR TIL FREDERIKSBERG KOMMUNE? Eller én/flere af de øvrige 97 kommuner? Afdelingschef Adam Hey Udbud & Indkøb 30. aug. 2012 Tre temaer:

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere