MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING"

Transkript

1 MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT

2 INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter Forventninger Konklusion SLIDE

3 Baggrund og formål Væksthus Nordjylland gennemfører i øjeblikket projektet Virksomheder i Teknologisk Udvikling (VITU), der har til formål at højne den tekniske viden i Nordjyske SMV er gennem nye teknologier, processer og materialer. Målet er således at sikre, at eventuelle vækstpotentialer, som kan skabes gennem teknologisk udvikling af virksomhederne, afprøves og om muligt indfries. Projektet sætter på den måde ind i udviklingsfasen, hvor nye teknologiske udviklingsmuligheder afprøves. For at tilvejebringe viden om projektets forløb samt resultater og effekter på virksomhedsniveau, gennemføres en løbende evaluering, der både indeholder en midtvejsevaluering og en slutevaluering. Denne afrapportering indeholder resultaterne af midtvejsevalueringen, der er gennemført primo Slutevalueringen gennemføres primo Formålet med midtvejsevalueringen er dobbelt: For det første danner den grundlag for eventuelle justeringer af projektet, således at Væksthus Nordjylland sikrer det mest optimale projektforløb fremadrettet. For det andet dokumenterer den projektets resultater og effekter hos de deltagende virksomheder indtil videre, samt deres forventninger til resultater på længere sigt. 3

4 Datagrundlag og metode Dataindsamlingen er gennemført med et web-baseret spørgeskema udsendt til de deltagende virksomheder. Der er efterfølgende gennemført rykkerunder pr. og telefon. I alt 38 af 56 virksomheder har svaret, svarende til en svarprocent på 68 %. Da virksomhederne befinder sig forskellige steder i projektforløbet, præsenterer afrapporteringen, når dette er relevant, de overordnede resultater, samt resultater opdelt efter virksomhedernes position i projektforløbet. Inddelingen er: 1) virksomheder i opstartsfasen, 2) virksomheder midt i forløbet og 3) virksomheder der er sidst i forløbet eller har afsluttet projektforløbet. Grundet det relativt lave antal virksomheder skal forskellene på tværs tolkes varsomt, da de kan være udtryk for tilfældig variation. Virksomhederne fordeler sig således i de tre grupper: Gruppe Position i projektforløbet Antal Procent 1 Tidligt i projektforløbet 6 16 % 2 Midt i projektforløbet % 3 Afsluttet eller sidst i projektforløbet % Total % 4

5 Virksomhedernes fordeling på kommuner Figuren til højre viser virksomhedernes fordeling på kommuner. Fordelingen vises både for det samlede antal virksomheder og for de virksomheder, som har deltaget i evalueringen. Som det fremgår, er der virksomheder i projektet fra alle de nordjyske kommuner på nær Læsø. Knap 4 ud af 10 virksomheder hører hjemme i Aalborg Kommune. Der er generelt god overensstemmelse mellem andelen af virksomheder i den enkelte kommune, som har besvaret spørgeskemaet, og den samlede andel af virksomheder. Dog ligger Vesthimmerlands Kommune lavt på andelen af besvarede, mens Brønderslev Kommune ligger højt. Aalborg Vesthimmerland Thisted Rebild Mors Mariagerfjord Jammerbugt Hjørring Frederikshavn Brønderslev 9% 3% 5% 5% 5% 5% 9% 11% 11% 8% 2% 3% 5% 8% 9% 11% 7% 11% 38% 37% 0% 10% 20% 30% 40% Alle virksomheder i VITU Virksomheder i evalueringen n=56 5

6 Virksomhedernes fordeling på hovedbrancher Figuren til højre viser virksomhedernes fordeling på hovedbrancher. Fordelingen vises både for det samlede antal virksomheder og for de virksomheder, som har deltaget i evalueringen. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv. 23% 26% 40% 48% De to mest markante hovedbrancher er industri samt handel og transport. Der er generelt god overensstemmelse mellem andelen af virksomheder i den enkelte branche, som har besvaret spørgeskemaet, og branchens samlede andel af virksomheder. Information og kommunikation Erhvervsservice Bygge og anlæg 13% 16% 9% 11% 4% 3% Kultur, fritid og anden service 2% 3% Uoplyst aktivitet 2% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alle virksomheder i VITU Virksomheder i evalueringen n=56 6

7 Virksomhedernes fordeling på størrelse (antal medarbejdere) Figuren til højre viser virksomhedernes fordeling på antal medarbejdere. Fordelingen vises både for det samlede antal virksomheder og for de virksomheder, som har deltaget i evalueringen. Over 20 25% 32% Som det fremgår, er virksomhederne i VITU mindre virksomheder, og 75 % har således højst 20 medarbejdere % 32% Der er generelt god overensstemmelse mellem andelen af virksomheder i den enkelte størrelseskategori, som har besvaret spørgeskemaet, og kategoriens samlede andel af virksomheder % 26% % 20% 0% 10% 20% 30% 40% Alle virksomheder i VITU Virksomheder i evalueringen n=56 7

8 Virksomhedernes tilfredshed I dette afsnit redegøres for virksomhedernes tilfredshed med projektet og Væksthus Nordjylland 8

9 Virksomhederne er generelt meget tilfredse med projektet 90 % er generelt tilfredse eller meget tilfredse med projektet Virksomheder I Teknologisk Udvikling. Kun 3 % er utilfredse, mens ingen svarer, at de er meget utilfredse (n=38). De tilsvarende tal for virksomhederne opdelt på faser er: 67 % 91 % 95 % 1 - Virksomheder tidligt i projektforløbet (n=6) 2 - Virksomheder midt i projektforløbet (n=11) 3- Virksomheder sidst i projektforløbet eller afsluttet forløb (n=21) Virksomhederne er generelt meget tilfredse med projektet Virksomheder i Teknologisk Udvikling. Tilfredsheden er størst blandt virksomhederne der været i gang med forløbet et stykke tid eller afsluttet projektforløbet. 9

10 Virksomhederne er generelt meget tilfredse Væksthus Nordjylland 92 % er generelt tilfredse eller meget tilfredse med Væksthus Nordjylland. Kun 3 % er utilfredse og ingen svarer, at de er meget utilfredse (n=38). De tilsvarende tal for virksomhederne opdelt på faser er: 83 % 91 % 95 % 1 - Virksomheder tidligt i projektforløbet (n=6) 2 - Virksomheder midt i projektforløbet (n=11) 3- Virksomheder sidst i projektforløbet eller afsluttet forløb (n=21) Virksomhederne er generelt meget tilfredse Væksthus Nordjylland. Også her er tilfredsheden størst blandt virksomhederne, der været i gang med forløbet et stykke tid eller har afsluttet projektforløbet. 10

11 De åbne besvarelser bekræfter det positive billede Mange virksomheder har givet sig tid til at skrive overvejende positive bemærkninger, fx: "Kæmpe hjælp til noget vi ellers ikke ville være kommet i gang med." "Kompetente medarbejder, der altid er parate til at til hjælpe. "Det har givet os mulighed for at komme hurtigere i gang, og vi har fået god sparring fra konsulent fra Væksthuset." "Generelt gode og kompetente medarbejdere hos Væksthus Nordjylland. Der er dog også virksomheder, der peger på forbedringsmuligheder, fx: "Afrapporteringen er tung og omstænding mht. timer/fakturer og følgesedler." "Betalinger til Væksthus er relativt stor. Med 10% betaling svarende til 20% af støtten før der udbetales første gang, belastes mindre virksomheders likviditet forholdsvist meget. Betalingspraksis bør ændres. 11

12 NPS - Net Promotor Score Vil de anbefale projektet? Det stærkeste spørgsmål når private virksomheder måler kundetilfredshed: På en skala fra 0-10, hvad er sandsynligheden for, at du vil du anbefale produktet til andre? Dem, der svarer 9 og 10, karakteriseres som promoters. Dem, der svarer 7 og 8, som passives og dem, der svarer 6 og derunder, som detractors (n=38): Overordnet er der 89 % promoters og kun 3 % detractors, hvilket svarer til en NPS på (89-3=86): nps=86 Projektets har en meget høj Net Promotor Score, hvor i særligt virksomheder midt i forløbet trækker op. Det tilsvarende tal for virksomhederne i de tre forskellige faser er: nps= Virksomheder tidligt i projektforløbet (n=6) nps= Virksomheder midt i projektforløbet (n=11) nps=81 3- Virksomheder sidst i projektforløbet eller afsluttet forløb (n=21) Med en meget god NPS er det forventeligt, at projektet virksomhederne vil agere som positive ambassadører for projektet. Selvom NPS er lavere for virksomhederne, der har deltaget i projektet i længere tid, er det med 81 stadig meget højt. 12

13 Ansøgningsprocessen I dette afsnit behandles ansøgningsprocessen og den rådgivning, som virksomheden fik i forbindelse med, at den indtrådte i projektet 13

14 Indtræden i projektet Hvor blev du opmærksom på projektet? Blev kontaktet personligt af Væksthus Nordjylland 21% Ved ikke 3% Andet 5% Så det på Væksthusets hjemmeside 3% Hørte om det fra bekendt/samarbejdspartner e.l. 21% Blev kontaktet personligt af konsulent 5% Blev opmærksom gennem Væksthusets nyhedsbrev 11% Blev kontaktet personligt af lokalt erhvervskontor 16% Blev opmærksom gennem lokalt erhvervskontor 16% n=38 Ca. en tredjedel af virksomhederne blev opmærksom på projektet gennem det lokale erhvervskontor. Ca. en femtedel blev kontaktet af væksthuset, mens en anden femtedel hørte om projektet gennem deres netværk. 14

15 Vurderingen af ansøgningsproceduren Delvis uenig 8% Let ansøgningsprocedure? Ved ikke 5% Uenig 5% Hverken eller 16% Logisk og klart ansøgningsskema? Uenig 5% Delvis uenig 3% Hverken eller 13% Enig 42% Enig 45% Delvis enig 27% n=38 Delvis enig 31% n=38 Hovedparten af de deltagende virksomheder finder ansøgning til projektet let, og at ansøgningsskemaet er logisk og klart opbygget. Dog erklærer ca. en fjerdedel af virksomhederne sig uenige eller svarer hverken eller, og der er således et vist potentiale for at forbedre denne vurdering. 15

16 Tilfredsheden med vejledning ved ansøgning Utilfreds 3% Hverken eller 10% Hos lokalt erhvervskontor Meget utilfreds 0% Ved ikke 7% Hverken eller 5% Hos Væksthus Nordjylland Utilfreds 0% Meget utilfreds 0% Tilfreds 34% Tilfreds 32% Meget tilfreds 47% n=38 n=38 Meget tilfreds 61% Rådgivning og vejledning i forbindelse med ansøgningsforløbet har overordnet været af højt niveau. 16

17 Betydning af vejledningen for virksomhederne Ingen betydning 13% Fra lokalt erhvervskontor Ved ikke 3% Begrænset betydning 0% Fra Væksthus Nordjylland Ingen betydning 5% Begrænset betydning 10% Stor betydning En vis 42% betydning 34% Stor betydning 61% En vis betydning 32% n=38 n=38 Også ift. betydningen af vejledning, er der forskel mellem vurderingen af erhvervskontorerne og væksthuset, men vejledningen har generelt haft betydning for de fleste virksomheder. 17

18 Resultater og effekter I dette afsnit redegøres for de resultater og effekter, som kan ses af projektet på nuværende tidspunkt 18

19 Projektforløbet har ført til nye eller forbedrede produkter Dette spørgsmål, er ikke stillet til virksomheder, der er i opstartsfasen. Har/vil projektet givet sig udslag i et nyt/forbedret produkt? Nej 6% ved ikke 3% Produktet er i handlen 38% Hvis ja: På hvilket stadie er produktet? Produktet er ved at blive udviklet 41% Ja 91% Produktet er sat i produktion, men ikke i handlen 4% Produktet er udviklet, men ikke sat i produktion 17% n=32 n=29 For næsten alle virksomheder, har eller vil projektet give sig udslag i et nyt eller forbedret produkt. For knap 40 % af disse er produktet allerede i handlen, mens andre 40 % er i gang med produktudvikling. For de resterende 20 % er produktet i en fase imellem disse yderpunkter. 19

20 Projektets effekt for virksomheden på Dette spørgsmål, er ikke stillet til virksomheder, der er i opstartsfasen. Omsætning Antal ansatte Eksport Negativ effekt 0% Ved ikke 16% Positiv effekt 34% Negativ effekt 0% Ved ikke 6% Positiv effekt 19% Negativ effekt 0% Ved ikke 9% Positiv effekt 31% Ingen/ neutral effekt 49% Ingen/ neutral effekt 73% Ingen/ neutral effekt 61% n=32 n=32 n=32 En del af virksomhederne har indtil videre haft positive væksteffekter. Af de deltagende virksomheder, har ca. hver tredje haft en positiv effekt på omsætningen og øget eksport, mens ca. hver femte har øget antallet af medarbejdere. Flertallet af virksomhederne, har ikke haft nogen effekt af deltagelse i projektet endnu. 20

21 Hvilket udbytte virksomheden har fået ud af projektet Dette spørgsmål, er ikke stillet til virksomheder, der er i opstartsfasen. Andel af virksomhederne, hvor projektet i høj grad eller meget høj grad har været udbytterig 81 % har øget vidensniveauet 81 % har været anvendeligt/brugbart 88 % har givet sig udslag i konkrete aktiviteter 66 % har givet sig udslag i aktiviteter, som ikke ville være blevet gennemført, hvis projektet ikke eksisterede 75 % har genereret vækst i virksomheden 25 % Inkl. I nogen grad: 94 % Inkl. I nogen grad : 97 % Inkl. I nogen grad : 97 % Inkl. I nogen grad : 97 % Inkl. I nogen grad : 91 % Inkl. I nogen grad: 56 % Projektet har for mange deltagere være udbytterig og brugbart samt øget vidensniveauet. For lidt færre har projektet givet sig udslag i konkrete aktiviteter. Stadig svarer 3 ud af 4 virksomheder, at projektet i høj eller meget høj grad har givet sig udslag i aktiviteter, som ellers ikke var blevet til noget. Effekten på vækst har været begrænset indtil videre. Dog svarer mere end halvdelen, at projektet mindst i nogen grad har genereret vækst i virksomheden. n=32 21

22 Afledte og uforudsete effekter - åbne besvarelser Flere virksomheder har angivet, at der har været positive afledte effekter, som de ikke havde forventet: "Vi er kommet i medierne og har fået god omtale" "Teknologien har udviklet sig igennem forløbet, hvilket giver os nye muligheder" Etablering af et samarbejde med en Norsk virksomhed LEAN produktion. Enkelte virksomhede har dog haft negative uforudsete effekter af projektet: Det er sindssygt tidskrævende for en travl nystartet virksomhed. ALT for mange møder, dokumenter, omskrivning af dokumenter, redegørelser etc." Man mangler ressourcer til "alt det andet" der skal foregå i det daglige. 22

23 Forventninger I dette afsnit redegøres for virksomhedernes forventninger til projektets effekter og resultater på længere sigt 23

24 Hvilket udbytte virksomheden forventer at få ud af projektet Andel af virksomhederne, der forventer at projektet i fremtiden i høj eller meget høj grad vil have varige effekter på virksomheden 84 % vil generere vækst i virksomheden 84 % vil øge vidensniveauet i virksomheden 74 % Inkl. i nogen grad: 97 % Inkl. i nogen grad: 97 % Inkl. i nogen grad: 95 % Der er overordnet optimistiske forventninger til udfaldet af projektforløbet. Der forventes i høj grad, at projekterne vil generere varige effekter og vækst på sigt, og at vidensniveauet i virksomhederne vil sige. n=38 24

25 Forventningerne til projektet er i de fleste tilfælde indfriet Virksomhederne har angivet i hvor høj at deres forventninger til virksomheder i teknologisk udvikling er blevet indfriet Slet ikke I mindre grad 0% 5% I nogen grad 11% Ved ikke 3% I meget høj grad 21% I høj grad 60% n=38 Andelen af virksomheder, fordelt i forskellige faser, der har svare i høj grad eller i meget høj grad; 83 % 1 - Virksomheder tidligt i projektforløbet (n=6) 73 % 2 - Virksomheder midt i projektforløbet (n=11) 86 % 3- Virksomheder sidst i projektforløbet eller afsluttet forløb (n=21) 25

26 Konklusion Overordnede konklusioner: De deltagende virksomheder er yderst tilfredse med projektforløbet og Væksthuset. 9 ud af 10 virksomheder er således tilfredse eller meget tilfredse med projektet og væksthuset. Flertallet af virksomhederne finder ansøgningsproceduren let og ansøgningsskemaet klart. Dog er der her et forbedringspotentiale i forhold til ansøgningsproceduren, idet ca. en fjerdedel ikke finder ansøgningsproceduren let. Der har overordnet været en god oplevelse af rådgivningen. Væksthusets rådgivning og vejledning har dog været mere tilfredsstillende og afgørende for virksomhedernes deltagelse end rådgivning og vejledning fra de lokale erhvervskontorer. Projektforløb har i 9 ud af 10 tilfælde ført til en ny eller forbedret produkt og ca. en tredjedel af virksomhederne har oplevet en øget omsætning og eksport, mens en femtedel har øget antallet af ansatte. 84 % af de deltagende virksomheder forventer, at projektet vil have varige effekt på virksomheden og skabe vækst, mens det i 74 % af virksomhederne forventes, at projektforløbet vil hæve vidensniveauet i virksomheden. For 8 ud af 10 virksomheder har projektforløbet i høj grad eller meget høj grad levet op til virksomhedens forventninger indtil videre. Anbefalinger: Generelt er der kun små forbedringspotentialer ift. virksomheder tilfredshed. Denne stærke vurdering skal fastholdes gennem fortsat fokus. I forhold til ansøgningsprocessen er der potentialer for forbedring, så processen opleves så enkel og smertefri som muligt af virksomhederne. Enkelte virksomheder opfatter den administrative byrde som tung, lige som enkelte er utilfredse med betalingsbetingelserne. Dette kan næppe undgås, men det skal naturligvis sikres, at virksomheder i videst muligt omfang informeres om disse vilkår inden indtræden i projektet. 26

27 27 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A 8000 AARHUS C DENMARK T: E: EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC, VIETNAM T: E:

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere