MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING"

Transkript

1 MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT

2 INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter Forventninger Konklusion SLIDE

3 Baggrund og formål Væksthus Nordjylland gennemfører i øjeblikket projektet Virksomheder i Teknologisk Udvikling (VITU), der har til formål at højne den tekniske viden i Nordjyske SMV er gennem nye teknologier, processer og materialer. Målet er således at sikre, at eventuelle vækstpotentialer, som kan skabes gennem teknologisk udvikling af virksomhederne, afprøves og om muligt indfries. Projektet sætter på den måde ind i udviklingsfasen, hvor nye teknologiske udviklingsmuligheder afprøves. For at tilvejebringe viden om projektets forløb samt resultater og effekter på virksomhedsniveau, gennemføres en løbende evaluering, der både indeholder en midtvejsevaluering og en slutevaluering. Denne afrapportering indeholder resultaterne af midtvejsevalueringen, der er gennemført primo Slutevalueringen gennemføres primo Formålet med midtvejsevalueringen er dobbelt: For det første danner den grundlag for eventuelle justeringer af projektet, således at Væksthus Nordjylland sikrer det mest optimale projektforløb fremadrettet. For det andet dokumenterer den projektets resultater og effekter hos de deltagende virksomheder indtil videre, samt deres forventninger til resultater på længere sigt. 3

4 Datagrundlag og metode Dataindsamlingen er gennemført med et web-baseret spørgeskema udsendt til de deltagende virksomheder. Der er efterfølgende gennemført rykkerunder pr. og telefon. I alt 38 af 56 virksomheder har svaret, svarende til en svarprocent på 68 %. Da virksomhederne befinder sig forskellige steder i projektforløbet, præsenterer afrapporteringen, når dette er relevant, de overordnede resultater, samt resultater opdelt efter virksomhedernes position i projektforløbet. Inddelingen er: 1) virksomheder i opstartsfasen, 2) virksomheder midt i forløbet og 3) virksomheder der er sidst i forløbet eller har afsluttet projektforløbet. Grundet det relativt lave antal virksomheder skal forskellene på tværs tolkes varsomt, da de kan være udtryk for tilfældig variation. Virksomhederne fordeler sig således i de tre grupper: Gruppe Position i projektforløbet Antal Procent 1 Tidligt i projektforløbet 6 16 % 2 Midt i projektforløbet % 3 Afsluttet eller sidst i projektforløbet % Total % 4

5 Virksomhedernes fordeling på kommuner Figuren til højre viser virksomhedernes fordeling på kommuner. Fordelingen vises både for det samlede antal virksomheder og for de virksomheder, som har deltaget i evalueringen. Som det fremgår, er der virksomheder i projektet fra alle de nordjyske kommuner på nær Læsø. Knap 4 ud af 10 virksomheder hører hjemme i Aalborg Kommune. Der er generelt god overensstemmelse mellem andelen af virksomheder i den enkelte kommune, som har besvaret spørgeskemaet, og den samlede andel af virksomheder. Dog ligger Vesthimmerlands Kommune lavt på andelen af besvarede, mens Brønderslev Kommune ligger højt. Aalborg Vesthimmerland Thisted Rebild Mors Mariagerfjord Jammerbugt Hjørring Frederikshavn Brønderslev 9% 3% 5% 5% 5% 5% 9% 11% 11% 8% 2% 3% 5% 8% 9% 11% 7% 11% 38% 37% 0% 10% 20% 30% 40% Alle virksomheder i VITU Virksomheder i evalueringen n=56 5

6 Virksomhedernes fordeling på hovedbrancher Figuren til højre viser virksomhedernes fordeling på hovedbrancher. Fordelingen vises både for det samlede antal virksomheder og for de virksomheder, som har deltaget i evalueringen. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv. 23% 26% 40% 48% De to mest markante hovedbrancher er industri samt handel og transport. Der er generelt god overensstemmelse mellem andelen af virksomheder i den enkelte branche, som har besvaret spørgeskemaet, og branchens samlede andel af virksomheder. Information og kommunikation Erhvervsservice Bygge og anlæg 13% 16% 9% 11% 4% 3% Kultur, fritid og anden service 2% 3% Uoplyst aktivitet 2% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alle virksomheder i VITU Virksomheder i evalueringen n=56 6

7 Virksomhedernes fordeling på størrelse (antal medarbejdere) Figuren til højre viser virksomhedernes fordeling på antal medarbejdere. Fordelingen vises både for det samlede antal virksomheder og for de virksomheder, som har deltaget i evalueringen. Over 20 25% 32% Som det fremgår, er virksomhederne i VITU mindre virksomheder, og 75 % har således højst 20 medarbejdere % 32% Der er generelt god overensstemmelse mellem andelen af virksomheder i den enkelte størrelseskategori, som har besvaret spørgeskemaet, og kategoriens samlede andel af virksomheder % 26% % 20% 0% 10% 20% 30% 40% Alle virksomheder i VITU Virksomheder i evalueringen n=56 7

8 Virksomhedernes tilfredshed I dette afsnit redegøres for virksomhedernes tilfredshed med projektet og Væksthus Nordjylland 8

9 Virksomhederne er generelt meget tilfredse med projektet 90 % er generelt tilfredse eller meget tilfredse med projektet Virksomheder I Teknologisk Udvikling. Kun 3 % er utilfredse, mens ingen svarer, at de er meget utilfredse (n=38). De tilsvarende tal for virksomhederne opdelt på faser er: 67 % 91 % 95 % 1 - Virksomheder tidligt i projektforløbet (n=6) 2 - Virksomheder midt i projektforløbet (n=11) 3- Virksomheder sidst i projektforløbet eller afsluttet forløb (n=21) Virksomhederne er generelt meget tilfredse med projektet Virksomheder i Teknologisk Udvikling. Tilfredsheden er størst blandt virksomhederne der været i gang med forløbet et stykke tid eller afsluttet projektforløbet. 9

10 Virksomhederne er generelt meget tilfredse Væksthus Nordjylland 92 % er generelt tilfredse eller meget tilfredse med Væksthus Nordjylland. Kun 3 % er utilfredse og ingen svarer, at de er meget utilfredse (n=38). De tilsvarende tal for virksomhederne opdelt på faser er: 83 % 91 % 95 % 1 - Virksomheder tidligt i projektforløbet (n=6) 2 - Virksomheder midt i projektforløbet (n=11) 3- Virksomheder sidst i projektforløbet eller afsluttet forløb (n=21) Virksomhederne er generelt meget tilfredse Væksthus Nordjylland. Også her er tilfredsheden størst blandt virksomhederne, der været i gang med forløbet et stykke tid eller har afsluttet projektforløbet. 10

11 De åbne besvarelser bekræfter det positive billede Mange virksomheder har givet sig tid til at skrive overvejende positive bemærkninger, fx: "Kæmpe hjælp til noget vi ellers ikke ville være kommet i gang med." "Kompetente medarbejder, der altid er parate til at til hjælpe. "Det har givet os mulighed for at komme hurtigere i gang, og vi har fået god sparring fra konsulent fra Væksthuset." "Generelt gode og kompetente medarbejdere hos Væksthus Nordjylland. Der er dog også virksomheder, der peger på forbedringsmuligheder, fx: "Afrapporteringen er tung og omstænding mht. timer/fakturer og følgesedler." "Betalinger til Væksthus er relativt stor. Med 10% betaling svarende til 20% af støtten før der udbetales første gang, belastes mindre virksomheders likviditet forholdsvist meget. Betalingspraksis bør ændres. 11

12 NPS - Net Promotor Score Vil de anbefale projektet? Det stærkeste spørgsmål når private virksomheder måler kundetilfredshed: På en skala fra 0-10, hvad er sandsynligheden for, at du vil du anbefale produktet til andre? Dem, der svarer 9 og 10, karakteriseres som promoters. Dem, der svarer 7 og 8, som passives og dem, der svarer 6 og derunder, som detractors (n=38): Overordnet er der 89 % promoters og kun 3 % detractors, hvilket svarer til en NPS på (89-3=86): nps=86 Projektets har en meget høj Net Promotor Score, hvor i særligt virksomheder midt i forløbet trækker op. Det tilsvarende tal for virksomhederne i de tre forskellige faser er: nps= Virksomheder tidligt i projektforløbet (n=6) nps= Virksomheder midt i projektforløbet (n=11) nps=81 3- Virksomheder sidst i projektforløbet eller afsluttet forløb (n=21) Med en meget god NPS er det forventeligt, at projektet virksomhederne vil agere som positive ambassadører for projektet. Selvom NPS er lavere for virksomhederne, der har deltaget i projektet i længere tid, er det med 81 stadig meget højt. 12

13 Ansøgningsprocessen I dette afsnit behandles ansøgningsprocessen og den rådgivning, som virksomheden fik i forbindelse med, at den indtrådte i projektet 13

14 Indtræden i projektet Hvor blev du opmærksom på projektet? Blev kontaktet personligt af Væksthus Nordjylland 21% Ved ikke 3% Andet 5% Så det på Væksthusets hjemmeside 3% Hørte om det fra bekendt/samarbejdspartner e.l. 21% Blev kontaktet personligt af konsulent 5% Blev opmærksom gennem Væksthusets nyhedsbrev 11% Blev kontaktet personligt af lokalt erhvervskontor 16% Blev opmærksom gennem lokalt erhvervskontor 16% n=38 Ca. en tredjedel af virksomhederne blev opmærksom på projektet gennem det lokale erhvervskontor. Ca. en femtedel blev kontaktet af væksthuset, mens en anden femtedel hørte om projektet gennem deres netværk. 14

15 Vurderingen af ansøgningsproceduren Delvis uenig 8% Let ansøgningsprocedure? Ved ikke 5% Uenig 5% Hverken eller 16% Logisk og klart ansøgningsskema? Uenig 5% Delvis uenig 3% Hverken eller 13% Enig 42% Enig 45% Delvis enig 27% n=38 Delvis enig 31% n=38 Hovedparten af de deltagende virksomheder finder ansøgning til projektet let, og at ansøgningsskemaet er logisk og klart opbygget. Dog erklærer ca. en fjerdedel af virksomhederne sig uenige eller svarer hverken eller, og der er således et vist potentiale for at forbedre denne vurdering. 15

16 Tilfredsheden med vejledning ved ansøgning Utilfreds 3% Hverken eller 10% Hos lokalt erhvervskontor Meget utilfreds 0% Ved ikke 7% Hverken eller 5% Hos Væksthus Nordjylland Utilfreds 0% Meget utilfreds 0% Tilfreds 34% Tilfreds 32% Meget tilfreds 47% n=38 n=38 Meget tilfreds 61% Rådgivning og vejledning i forbindelse med ansøgningsforløbet har overordnet været af højt niveau. 16

17 Betydning af vejledningen for virksomhederne Ingen betydning 13% Fra lokalt erhvervskontor Ved ikke 3% Begrænset betydning 0% Fra Væksthus Nordjylland Ingen betydning 5% Begrænset betydning 10% Stor betydning En vis 42% betydning 34% Stor betydning 61% En vis betydning 32% n=38 n=38 Også ift. betydningen af vejledning, er der forskel mellem vurderingen af erhvervskontorerne og væksthuset, men vejledningen har generelt haft betydning for de fleste virksomheder. 17

18 Resultater og effekter I dette afsnit redegøres for de resultater og effekter, som kan ses af projektet på nuværende tidspunkt 18

19 Projektforløbet har ført til nye eller forbedrede produkter Dette spørgsmål, er ikke stillet til virksomheder, der er i opstartsfasen. Har/vil projektet givet sig udslag i et nyt/forbedret produkt? Nej 6% ved ikke 3% Produktet er i handlen 38% Hvis ja: På hvilket stadie er produktet? Produktet er ved at blive udviklet 41% Ja 91% Produktet er sat i produktion, men ikke i handlen 4% Produktet er udviklet, men ikke sat i produktion 17% n=32 n=29 For næsten alle virksomheder, har eller vil projektet give sig udslag i et nyt eller forbedret produkt. For knap 40 % af disse er produktet allerede i handlen, mens andre 40 % er i gang med produktudvikling. For de resterende 20 % er produktet i en fase imellem disse yderpunkter. 19

20 Projektets effekt for virksomheden på Dette spørgsmål, er ikke stillet til virksomheder, der er i opstartsfasen. Omsætning Antal ansatte Eksport Negativ effekt 0% Ved ikke 16% Positiv effekt 34% Negativ effekt 0% Ved ikke 6% Positiv effekt 19% Negativ effekt 0% Ved ikke 9% Positiv effekt 31% Ingen/ neutral effekt 49% Ingen/ neutral effekt 73% Ingen/ neutral effekt 61% n=32 n=32 n=32 En del af virksomhederne har indtil videre haft positive væksteffekter. Af de deltagende virksomheder, har ca. hver tredje haft en positiv effekt på omsætningen og øget eksport, mens ca. hver femte har øget antallet af medarbejdere. Flertallet af virksomhederne, har ikke haft nogen effekt af deltagelse i projektet endnu. 20

21 Hvilket udbytte virksomheden har fået ud af projektet Dette spørgsmål, er ikke stillet til virksomheder, der er i opstartsfasen. Andel af virksomhederne, hvor projektet i høj grad eller meget høj grad har været udbytterig 81 % har øget vidensniveauet 81 % har været anvendeligt/brugbart 88 % har givet sig udslag i konkrete aktiviteter 66 % har givet sig udslag i aktiviteter, som ikke ville være blevet gennemført, hvis projektet ikke eksisterede 75 % har genereret vækst i virksomheden 25 % Inkl. I nogen grad: 94 % Inkl. I nogen grad : 97 % Inkl. I nogen grad : 97 % Inkl. I nogen grad : 97 % Inkl. I nogen grad : 91 % Inkl. I nogen grad: 56 % Projektet har for mange deltagere være udbytterig og brugbart samt øget vidensniveauet. For lidt færre har projektet givet sig udslag i konkrete aktiviteter. Stadig svarer 3 ud af 4 virksomheder, at projektet i høj eller meget høj grad har givet sig udslag i aktiviteter, som ellers ikke var blevet til noget. Effekten på vækst har været begrænset indtil videre. Dog svarer mere end halvdelen, at projektet mindst i nogen grad har genereret vækst i virksomheden. n=32 21

22 Afledte og uforudsete effekter - åbne besvarelser Flere virksomheder har angivet, at der har været positive afledte effekter, som de ikke havde forventet: "Vi er kommet i medierne og har fået god omtale" "Teknologien har udviklet sig igennem forløbet, hvilket giver os nye muligheder" Etablering af et samarbejde med en Norsk virksomhed LEAN produktion. Enkelte virksomhede har dog haft negative uforudsete effekter af projektet: Det er sindssygt tidskrævende for en travl nystartet virksomhed. ALT for mange møder, dokumenter, omskrivning af dokumenter, redegørelser etc." Man mangler ressourcer til "alt det andet" der skal foregå i det daglige. 22

23 Forventninger I dette afsnit redegøres for virksomhedernes forventninger til projektets effekter og resultater på længere sigt 23

24 Hvilket udbytte virksomheden forventer at få ud af projektet Andel af virksomhederne, der forventer at projektet i fremtiden i høj eller meget høj grad vil have varige effekter på virksomheden 84 % vil generere vækst i virksomheden 84 % vil øge vidensniveauet i virksomheden 74 % Inkl. i nogen grad: 97 % Inkl. i nogen grad: 97 % Inkl. i nogen grad: 95 % Der er overordnet optimistiske forventninger til udfaldet af projektforløbet. Der forventes i høj grad, at projekterne vil generere varige effekter og vækst på sigt, og at vidensniveauet i virksomhederne vil sige. n=38 24

25 Forventningerne til projektet er i de fleste tilfælde indfriet Virksomhederne har angivet i hvor høj at deres forventninger til virksomheder i teknologisk udvikling er blevet indfriet Slet ikke I mindre grad 0% 5% I nogen grad 11% Ved ikke 3% I meget høj grad 21% I høj grad 60% n=38 Andelen af virksomheder, fordelt i forskellige faser, der har svare i høj grad eller i meget høj grad; 83 % 1 - Virksomheder tidligt i projektforløbet (n=6) 73 % 2 - Virksomheder midt i projektforløbet (n=11) 86 % 3- Virksomheder sidst i projektforløbet eller afsluttet forløb (n=21) 25

26 Konklusion Overordnede konklusioner: De deltagende virksomheder er yderst tilfredse med projektforløbet og Væksthuset. 9 ud af 10 virksomheder er således tilfredse eller meget tilfredse med projektet og væksthuset. Flertallet af virksomhederne finder ansøgningsproceduren let og ansøgningsskemaet klart. Dog er der her et forbedringspotentiale i forhold til ansøgningsproceduren, idet ca. en fjerdedel ikke finder ansøgningsproceduren let. Der har overordnet været en god oplevelse af rådgivningen. Væksthusets rådgivning og vejledning har dog været mere tilfredsstillende og afgørende for virksomhedernes deltagelse end rådgivning og vejledning fra de lokale erhvervskontorer. Projektforløb har i 9 ud af 10 tilfælde ført til en ny eller forbedret produkt og ca. en tredjedel af virksomhederne har oplevet en øget omsætning og eksport, mens en femtedel har øget antallet af ansatte. 84 % af de deltagende virksomheder forventer, at projektet vil have varige effekt på virksomheden og skabe vækst, mens det i 74 % af virksomhederne forventes, at projektforløbet vil hæve vidensniveauet i virksomheden. For 8 ud af 10 virksomheder har projektforløbet i høj grad eller meget høj grad levet op til virksomhedens forventninger indtil videre. Anbefalinger: Generelt er der kun små forbedringspotentialer ift. virksomheder tilfredshed. Denne stærke vurdering skal fastholdes gennem fortsat fokus. I forhold til ansøgningsprocessen er der potentialer for forbedring, så processen opleves så enkel og smertefri som muligt af virksomhederne. Enkelte virksomheder opfatter den administrative byrde som tung, lige som enkelte er utilfredse med betalingsbetingelserne. Dette kan næppe undgås, men det skal naturligvis sikres, at virksomheder i videst muligt omfang informeres om disse vilkår inden indtræden i projektet. 26

27 27 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A 8000 AARHUS C DENMARK T: E: EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC, VIETNAM T: E:

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST RAPPORT SLUTEVALUERING AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3 Programmets overordnede økonomiske effekter Side 6 3 Virksomhedernes tilfredshed Side 18 4 De fire indsatsområder

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 8, november 2011 27. feb 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012 Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Tema: Net Promoter Score Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere