Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven."

Transkript

1 Forord til certificering af TækkeMiscanthus Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven. Miscanthus tilhører græsfamilien (poaceae). Den gror naturligt i Sydøst Asien, og findes i højder fra havets overflade op til 3000 m. højde. Miscanthus anvendes ofte som tækkemateriale på dens naturlige voksesteder. Som prydplante har Miscanthus været dyrket i Danmark i mere end 50 år. I Danmark har man siden 1988 arbejdet med Miscanthus til tækkeformål. Dette arbejde har fra starten været et samarbejde mellem forskningsinstitutioner, landmænd og tækkemænd. Arbejdet har bestået i udvælgelse af egnede genotyper, og vurderinger af hvilke dyrkningsforhold der har indflydelse på væksten og kvaliteten af de producerede strå. Der er udvalgt genotyper af "tyndstråede elefantgræs af arten Miscanthus sinensis. I dag anvendes betegnelsen TækkeMiscanthus, og de bedst egnede genotyper er navngivet efter følgende system: MAF navn TM MAF er forkortelsen for Miscanthus Avler Foreningen og TM er forkortelsen for Tækkemiscanthus (i modsætning til genotyper til energiformål som bærer betegnelsen EM (EnergiMiscanthus)) Tækkemiscanthus er et biologisk materiale, og på lige fod med tækkerør, så påvirkes det af de forhold hvorunder det dyrkes, høstes og opbevares. Hvis disse forhold ikke er optimale, så starter den biologiske nedbrydning af materialet inden strået er lagt på taget! På alt biologisk materiale findes der svampesporer som er parate til at gro når de rette forhold er til stede, de fleste svampearter begynder at gro, og dermed nedbryde materialet, ved en fugtighed på over 16% i stænglerne. Dette fugtindhold kan skyldes for tidlig høst, dvs. plantesafter i endnu ikke helt afmodned planter, høst i regnvejr, eller bare for tidlig på dagen, hvor duggen endnu ikke er fordampet fra stænglerne. Når der tækkes bruger tækkemanden en gammel velkendt teknik som sikrer vand ikke kan komme mere ind 2-3 cm ind i taget, hvorved taget kun slides i dette lag, dette kan kun lade sig gøre hvis han får leveret sunde og uangrebene tækkematerialer. Side 1

2 Derfor skal samarbejdet mellem Tækkemand og leverandør foregå i et gensidigt respektfuldt forhold, for at kunden i sidste ende får det tag som han har bestilt. Certificering er et brugbart redskab til at sikre dette gensidige forhold og samtidig en dokumentation for, man har levet op til den viden som er almen på udførselstidspunktet, om hvordan man håndterer materialer til Tækkebrug. For at kunne oppebære de 10 års ansvar på materialet, skal man opfylde alle forhold i certificeringen, husk at indsende en korrekt udført kvalitetssikring til leverandøren med billede dokumentation ved udførelsen. Side 2

3 Jordbund Elefantgræs kan dyrkes på forskellige jordtyper. Jordtyper der sikrer en god vandforsyning, er velegnede. Humusjorde er ligeledes velegnede, men på disse jorde er der ofte problemer med sen nattefrost i foråret. Elefantgræs ynder lune vækstforhold, og læ er en fordel. Genotyper De hidtil mest anvendte genotyper er af arten Miscanthus sinensis. I Japan anvendes også arten Miscanthus tinctorius. Plantning Til udplantning kan anvendes rhizom- eller meristemformerede småplanter, eller rhizomer (rodstykker). Hidtil har det dog vist sig problematisk at opnå en ensartet kultur med rhizomer. Dette har stor betydning ved produktion til tækkkeformål, idet en ujævn plantebestand resulterer i uensartede stængler. Ved plantning af småplanter kan anvendes traditionelle plantemaskiner. Plantning af rhizomer kan foretages med "Nordic Biomass Miscanthusplanter". Der bør plantes i dobbelt- eller trippelrækker hvor rækkeafstanden tilpasses de maskiner der ønskes anvendt. Der tilstræbes et plantetal på planter/ha. Der plantes i april-maj i et veltilberedt plantebed (jorden klargøres som til såning af korn), som er frit for ukrudt. Det er specielt vigtigt, at kvik og andet flerårigt ukrudt er bekæmpet før plantning. Græsser og frøukrudt er i plantningsåret alvorlige konkurrenter til elefantgræs, som det første år har en begrænset tilvækst. Plantemaskinerne trykker normalt jorden godt til omkring planterne/rhizomerne, men ved etablering af elefantgræs på marker med en knoldet jordstruktur er der grund til at være særlig påpasselig. Ved plantning af rhizomer kan der evt. tromles straks efter plantning. Gødskning Der bør normalt ikke tilføres gødning i plantningsåret, en evt. tildeling fremmer som regel kun ukrudtets vækst. I de efterfølgende år skal evt. gødskning ske i april/maj måned. Det skal understreges at nedenstående angivelser kun skal ses som et bedste bud idet der ikke endnu har været gennemført egentlige gødningsforsøg med tækkemiscanthus. I de efterfølgende år tilføres: kg N/ha 5-10 kg P/ha kg K/ha Næringsstofferne kan tilføres i form af gylle, slam, aske og/eller handelsgødning. Side 3

4 Ukrudt Ukrudt i de første år efter plantning kan hæmme tilvæksten betydeligt. Derfor er en effektiv kemisk og/eller mekanisk renholdelse meget vigtig i plantningsåret og de efterfølgende 1-2 år. Til gengæld vil en veletableret elefantgræs, der har været renholdt i de første år, være i stand til at udkonkurrere ukrudtet, uden eller med meget begrænset brug af kemisk og/eller mekanisk bekæmpelse. Før plantning kan såvel rodukrudt som frøukrudt bekæmpes med et glyphosat-middel. Straks efter plantning, når jorden har sat sig, kan et terbuthylazin-middel anvendes mod enårig frøukrudt. Bemærk at midlerne ikke må anvendes nærmere end 10 m fra søer og vandløb. I de efterfølgende år kan der anvendes glyphosatmidler i det tidlige forår inden vækststart (normalt indtil slutningen af april). Evt. i blanding med terbutylazin (Tidligere fandtes denne kombination i midlet Folar). Matrigon kan anvendes mod tidsler og andre kurvblomstrede arter. I vinterperioden, når temperaturen er under 5 C, og kulturen er ude af vækst, kan Kerb 500 SC anvendes mod græsukrudt og nogle tokimbladede ukrudtsarter. Tabel 1. Midler og dosering anvendt til elefantgræs Glyphosat Kerb Terbutylazin Starane Matrigon 2 4 l/ha (anvendes om foråret før fremspiring) 1 2 kg/ha (anvendes om vinteren) 1,5 2 l/ha (anvendes ved plantning eller tidlig forår) 0,6 0,8 l/ha1 1,5 l/ha Sygdomme og skadedyr Der er fundet enkelte angreb af bladhvepse (Tethredinidae spp.) og Hvidaksuglens larve (Mesapamea secalis). Ingen af disse angreb har haft større betydning, og der er ikke foretaget bekæmpelse. Hvis arealerne med elefantgræs udvides betydeligt, vil risikoen for sygdoms- og skadedyrsangreb muligvis være til stede. Side 4

5 Etablering af TækkeMiscanthus Avler: Oplysninger om planter: Leverandør: Genotype: Antal planter leveret: Plantning: Plantedato: Marknummer: Antal planter/ha: Forfrugt: Side 5

6 Markblad for TækkeMiscanthus Avler: Marknummer: Vækstår: Genotype: Ukrudtsbekæmpelse: Dato: Metode: Evt. middel: Gødning: Dato: Type Mængde/ha: Evt. vanding: Dato(er) Mm vand: Høst: Dato: Side 6

7 Høstkriterier: Høsttidspunkt er når planten er moden og fri for blade, det kontrolleres ved at se på farven under bladskede, som ikke må være grøn. Der må ikke høstes med en fugt % i strået der er højere ind 14, det kontrolleres med en fugtmåler på flere forskellige lokaliteter i marken, speciel de lave lokaliteter, to forskellige steder på stråene, en ved rodende og en 25 cm oppe af strået, vær opmærksom på bladskederne der kan indeholde meget vand, her bruges en træfugtmåler med små 1 cm. spidse metal pigge. Skærebordet skal klippe så tæt på jorden som materialet tillader, inden den naturlige vækstbue sætter ind, der efterstræbes så lange rør som mulig. I den færdige høst må der ikke forekomme mere ind 4 % rør under 120 cm og de skal helst være pakket i særskilte ruller. Miscanthus skal være renset for ukrudt og tildels blad og bladskede. Miscanthus skal fremstå rimelig ret, særligt på den nederste 1/3 del. Materialet må ikke udsættes for vand igen, før det er oplagt som tag, høsten køres direkte i lade. Der gemmes 2 bunder af hver årgang på et lager så man altid kan kontrollerer høsten ved en eventuel reklamation. Har man meget forskellige boniteter eller flere forskellige kloner, på ejendommen hvor der høstes Miscanthus bør der udtages to bunder fra hvert af disse steder. Miscanthus skal være bundet med to bånd så bundtet kan håndteres uden problemer og ikke glide fra hinanden. Bdr. Størrelsen skal være rimelig ens ca. 60/62 cm i omkreds ved rodende, som igen pakkes i 50 stk. ruller. Det anbefales at hver avler har sin egen høstmaskine for at få så optimale høstforhold som mulig. Side 7

8 Miscanthusavler: Høst skema Dato/Tid Vejrlig/fugtprocent Høstet mængde Mark nr. Side 8

9 Modtagekontrol MAF skal transporteres og opbevares tørt og uden jordkontakt under hele processen, udendørs lager under presenning vil ikke blive accepteret uden sikring mod opstiger fugt fra jorden, som så kan beskadige materialet. Der udføres modtagekontrol af tækkemiscanthus: For at fastslå slut anvendelses adresse At tjekke der er overensstemmelse mellem det bestilte og det leverede. For at sikre at det leverede materiale er kvalitetsmæssigt i orden og ikke har lidt overlast under transporten. Samt for at pointere at materialet skal opbevares forsvarligt på byggepladsen. Modtagekontrollen udføres af modtageren (køberen) eller en betroet person af denne. Kontrollen udføres ved leveringen, som forudgående er aftalt med fast tid og adresse. Side 9

10 Ordre nr. Sælger: Modtaget den. Kontrolleret den. Anvendelses adresse: Modtagekontrol af Tækkemiscanthus Udføres ved leveringen, for at opretholde 10 års ansvar Stemmer den leverede mængde, med det bestilte. Stemmer Stemmer ikke Hele den leverede mængde vurderes som helhed for: fugt, svamp, skimmel og lugt. I orden Ikke i orden Kommentar: Der udtages minimum 2 bundter fra hver rulle. Hvert bundt kontrolleres for: fugt, svamp, skimmel og lugt. Fugtigheden måles og noteres Bt. Nr. 1: Fugt. Nr. 2: % i orden ikke i orden kommentar Materialet opbevares tørt og uden jordkontakt. Kontrolrapporten arkiveres og kopi sendes til sælger. Kontrolleret af: underskrift Side 10

11 Oplægningsvejledning: Tækkemiscanthus transporteres og opbevares tørt og uden jordkontakt til tækkearbejdet begynder, derfor skal der tækkes med fuldt overdækken hele året, for at bevare kvaliteten. 1. Lægteafstand 34 cm. fra top til top. 2. Opspændet bør være 6/8 cm. 3. Der oplægges med en stødlængde ikke under 50 cm. før i de sidste bind. 4. Tagtykkelsen må ikke være over 30 cm. 5. Der skal være fra graders fald på stødet 6. Ved tækket skotrenden lægtes der med trappe og strøet ovenpå til kæp. 7. Der udføres kvalitetssikring 8. Ud over det ovenstående, tækkes der efter Tækkevejledningen sidste opdatering. Tækkemiscanthus er et naturvokset materiale og er derfor forskellig i sit udtryk, der vil naturligt forekomme skæve rør samt lange lige derfor kræver dette materiale at du sorterer bunder fra til kanter og andet på lige fod med tækkerør. Dette materiale har på intet tidspunkt indeholdt vand over 14 % i høstet tilstand, se medfølgen varedeklaration, de sorte pletter der forekommer på strået er fra vækstperioden og uden betydning. De tilbageværende blade på stænglerne sidder typisk over 50 cm oppe og har ingen indflydelse på holdbarheden. Side 11

12 Anne og Søren Ring Øllebølle den Skovshovedvej 6 Se nr Charlottenlund Tilbuds/sag nr. 713 Firma: A Øllebølle Tæk ApS Søren Vodder Riberårdsvej Øster Ulslev Kontor telefon: Mobiltelefon: E-Post: Side 12

13 1. Virksomhedsbeskrivelse. A`Øllebølle Tæk ApS Ribergårdsvej Øster Ulslev Mail: Virksomhedens direktør er Søren Vodder(sv) som varetager kundekontakt,. modtagelse af ordrer, fakturering og regnskaber Jeg driver virksomheden sammen med Karsten Skjødt Jensen(KSJ), som Forestår den praktiske hverdag, Vi arbejder med tækkearbejde, herunder udførelse af nye tage med tilknyttede fagområder for tækkearbejdet, diverse reparations og vedligeholds opgaver for private husejere og virksomheder. Vi arbejder i vort lokal område og deltager i licitationer Vi beskæftiger - Bjarke Pørtner Nielsen (BPT) Hans Christian Bruhn (HC) ved tækkearbejdet, Bo Jensen (BJ) ved Tømmerarbejdet. Karsten Skjødt Jensen (KSJ) Ved tækkearbejde Murerarbejdet og som bygningskonstruktør. Vores lærling pt. hedder Carsten Jensen (CJ) 2. Sagsstyring. Vi lægger vægt på god kundebetjening derunder: Overholdelse af aftaler bl.a. ved at aftalerne er skriftlige, klare og ydelser er entydigt beskrevne. At kunderne føler sig trygge ved vores ydelser bl.a. ved at vi gennemgår arbejdsbeskrivelsen og det udførte arbejde ved afslutningen. At alle vores arbejder gennemføres håndværksmæssigt korrekt, til den aftalte tid og efter Tækkevejledningen. At de anvendte materialer er af bedste kvalitet som er certificeret/ dokumenteret. At arbejdet udføres i henhold til Branchevejledningen og under fuldt overdækken hele året, således at vi ikke tækker fugtproblemer ind i taget. Kraner, stilladser og skurvogn er en selvfølge, for ikke at slide unødig på de ansatte, som til gengæld udføre et bedre arbejde Ved aftalens indgåelse udarbejdes en arbejdsmappe som indeholder en beskrivelse af arbejdet som planlagt. Arbejdsmappen vil blive ajourført under arbejdet og kunne udleveres sammen med andre relevante dokumenter til kunden ved arbejdets afslutning med beskrivelse af arbejdet som udført.

14 Side 13 Efter udførelse af alle opgaver kontaktes ejeren igen for gennemgang sammen med (SV) af det udførte arbejde. Ved gennemgangen udleveres relevant dokumentation. for arbejdet, herunder eventuelle vedligeholdsvejledninger. Fakturer udleveres enten ved afslutning eller fremsendes inden for 2 uger. Sidste fredag i måneden afholdes et møde med deltagelse af medarbejdere, hvor månedens opgaver drøftes og indgåede aftaler planlægges, såfremt der er behov derfor aftales forbedringer i arbejdsgange eller opgave løsninger. 3. Arbejdets udførelse Efter aftale med kunden igangsætter (sv) udførelsen og overvåger gennemførelsen. Ved afslutning kontroller (sv). Arbejdet før færdigmelding til kunden. Ved anvendelse af underentreprenører, gennemfører(sv) en særlig slutkontrol af deres arbejder. Alle materialer indkøbes og kontrolleres af (sv) før indbygning. Ved udførelse af ændringer, renovering eller udvidelse af et anlæg afleveres en skitse eller en tegning, som viser det udførte arbejde. (som er udført). 4. Dokumentation Følgende dokumenter vil foreligge og vil blive opbevaret i 5 år fra færdigmelding af arbejdet: Arbejdsmappe

15 Side 14

16 Arbejdsmappe: Arbejdssted: Kunde: Søren Ring Adresse: Langholmstrandvej 13 Dannemare Kontaktperson: Søren Ring Telefon: hjem / arbejde: Arbejdstidsramme: Arbejdet påbegyndes: Afsluttes: Arbejdsbeskrivelse: Se tilbud nr.713 Bemærkninger: Stillads opstillet: S.V.-B.P.N.-C.J.-HC. Tømrerarbejdet udført: Kundes egen tømrer Tækkearbejdet udført: B.P.N-KSJ.-C.J.-HC. Murerarbejde udført: Ingen Kobberarbejde udført: Jan Blik Modtaget: Søren Vodder Dato: Side 15

17 Kvalitetssikring: Checkliste til vurdering af om der kan tækkes i den foreliggende opgave: Før tilbudsgivning: For at kunne vurdere om taget er egnet til tækning, om det er lovligt og om der er faktorer der kan spille ind mht. stråtagets forventede levetid bør der foretages en vurdering før tilbudsgivning der blandt andet kan omfatte: Bygningens beliggenhed: Terrænform høj eller lav placering Landskab åbent eller bevokset Sol / skygge (vil der komme slagskygge på taget?) Bemærkninger: lav åbent Lidt Orientering verdenshjørner Alle 4 Orientering verdenshjørner Afstand til naboskel, nabobygninger eller bygninger på egen grund, jf. BR 95 og BRS 98 Eksternt miljø: Landbrugsområde Industriområde Tæt boligbebyggelse Andet Tagets udformning: Taghældning Kviste, placering og taghældning Keler Grater Valmet tag hel eller halvvalmet ok Ja 45 grader Over 30 grader Tagrumsforhold: Uudnyttet tagrum Udnyttet tagrum med varmeisolering ja Udnyttet tagrum med varme- og brandisolering Miljøforhold arbejde og ekstern miljø: Tilgængelighed til byggepladsen Transport og løftemulighed Eksisterende spærs styrke ok kran Eksisterende lægters egnethed/mærkning Miljøforhold ekstern: Til miljøbehandling ingen Kan / bør taget tækkes med strå? Modtagekontrol udført af:dato: Underskrift: Søren Vodder Side 16

18 Kvalitetssikring: Modtagekontrol: Kontroller at: Følgeseddel refererer til byggesagen. Der er overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leveret varer, herunder: Kontrolmærkerne er på de varer de skal være på, som f.eks. lægter mv.. Transportskader. Danske/ Kinesiske høsttidspunkt: vinter 2007 fugtighed under: Misfarvninger og svampeangreb: Længder og tykkelse på rør: Rygning: Havrehalm: Halm under net Lyng: Tang: Kobber: Tækket/syet: Egerytter: gamle Ja Galv. Hønsenet: Andet: Bindemateriale: Rustfri tråd 1. mm: Skrue omviklet med rustfri tråd 1. mm: JA rustfri skruer Andet: Kæp: Tentorstål: mm. Galv. stang 5 mm mm. JA Andet: Andre materialer: Spærtræ og lægter Modtagekontrol udført af: (S.V.) Dato: Underskrift: Side 17

19 Kvalitetssikring: PROCESKONTROL: BYGGESAG: dato Kontrolsted: Henvisning Nr. lægte Int. Dampspærrer ingen Isolering Brandhæmmende undertag Spær Skalke Lægter Rygningslægte Tagfodslægten Vindskeder Underudhæng Ovselsbord Opspænd tagfod: over en meter Skalke. 30 cm Sufjæl. 7 cm. Murkrone. Tagflade: Taghældning. Slidlag Gradhældning på stød Længde på stød Grat Gradhældning på stød Længde på stød Kobberrende Kvist Gradhældning Gradhældning på stød Længde på stød Valm helvalm Valm halv Lodret tagskæg gradvinkel Vandret tagskæg gradvinkel Skorstens udkragning Inddækning Platter Vandbrædder Side 18

20 Tagplantegning: Side 19

21 Registreringsark, - plan og opstalttegninger. Tegning - plan Tegning facade mod Tegning facade mod Tegning gavl mod Tegning gavl mod Side 20

22 Vedligeholdelse vejledning Vær opmærksom på at jeres stråtag og vindskeder er et organisk materiale som fra naturen side skal nedbrydes, det vil sige at svampe er naturligt forekommende i jeres tag så giv dem de dårligste arbejdsbetingelser og det gør man bedst ved at fjerne bevoksning som står i umiddelbarnærheden af taget, så lys og luft kan udtørre tagfladen, for når det er tørt så går svampene i dvale, Pas på at det indvendige miljø ikke har for høj fugtighed. Tagets afslutning i top er beregnet til at udskifte i de fleste tilfælde så det skal der holdes øje med, en halmrygning under net skal fyldes efter hvert 3. år er der rytter på, hvert 6. år, en halmrygning alene gør ikke noget regntæt, tækningen under halmen skal være tæt i sig selv, halmen er til at beskytte afslutningen af taget mod solens nedbrydelige uv lys. er det en tækket rygning skal den udskiftes hvert 10 år eller når rørene begynder at løbe ned over tagfladen. Er der mos og lav på dit tag kan det let fjernes med en blød rive og kobbervitriol kan udlægges 10 cm under rygningen. Et tag er slidt op når man kan se bindekæppene og her bør man tale med os igen. Udleverede dokumenter: Sagsdokumenter Modtaget/afsendt Bemærkninger Tegninger Søren Vodder Ikke fyldestgørende Færdigmelding Drift og vedligeholdsvejledning Faktura Se ovenstående Andet Bemærkninger: Sign Byggeleder: Søren Vodder Kvittering for aflevering: Søren Ring Side 21

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester.

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. MASTER TIL EN KVALITETSSTYRINGSHÅNDBOG FOR EN LILLE HÅNDVÆRKERVIRKSOMHED - TÆKKEFAGET) Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. Firma: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon:

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Miscanthus tilhører græsfamilien (poaceae). Den gror naturligt i Sydøst Asien, og findes i højder fra havets overflade op til 3000 m. højde.

Miscanthus tilhører græsfamilien (poaceae). Den gror naturligt i Sydøst Asien, og findes i højder fra havets overflade op til 3000 m. højde. Forord til certificering af TækkeMiscanthus Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven. Miscanthus tilhører græsfamilien (poaceae). Den

Læs mere

Certificering af TækkeMiscanthus

Certificering af TækkeMiscanthus 1 Certificering af TækkeMiscanthus Januar 2016 Indhold Side 1. Forord til certificering af TækkeMiscanthus Side 3. Markblad for TækkeMiscanthus Side 4. Høst og håndtering af materiale Side 5. Høstskema

Læs mere

Elefantgræs. Markplan/sædskifte. Etablering. Elefantgræs (Miscanthus) kan anvendes til en række formål såsom:

Elefantgræs. Markplan/sædskifte. Etablering. Elefantgræs (Miscanthus) kan anvendes til en række formål såsom: Side 1 af 5 Elefantgræs Elefantgræs (Miscanthus) kan anvendes til en række formål såsom: Råmateriale til produktion af plader til f.eks. bilindustrien Tækkemateriale Vækstmedium (som spaghnumerstatning)

Læs mere

1. Om projektet. 2. Sådan dyrker man energipil (en miniudgave af dyrkningsvejledningen)

1. Om projektet. 2. Sådan dyrker man energipil (en miniudgave af dyrkningsvejledningen) 1. Om projektet Energipil har en dokumenteret god evne til at opsamle næringsstoffer, inden de bevæger sig ud af rodzonen. Et MVJdemonstrationsprojekt i Gistrup syd for Aalborg har bekræftet, at pil har

Læs mere

Pil. Etablering. Foto: Søren Ugilt Larsen

Pil. Etablering. Foto: Søren Ugilt Larsen Side 1 af 5 Pil Pil (Salix sp.) kan anvendes til en række formål, f.eks. flethegn, faskiner, flettede kurve og biobrændsel. Dyrkningsvejledningen er udarbejdet med henblik på afsætning af biomassen som

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Besigtigelse på golfbanen den 12. juli 2006 Deltagere Klub Manager Bent Petersen, chefgreenkeeper Jan Bay og konsulent Bente Mortensen,

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy Tækkevejledningen Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug Udgivet: Marts 2006 www.taekkelaug.dk Oplag: 1.000 email: taekkelaug@taekkelaug.dk Copyright 2005 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret)

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Nr. CB1 A Godkendt af Dok Nr. Revisions dato: Sporbarhed Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Pallerapport (hvor er pallerne lavet) Mark/afd-nr. Kvalitet Størrelse Etiketfarve

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Tækkemiscanthus kom godt i gang. Information til nye avlere, tækkemænd og andre interesserede om produktion af kvalitetsmaterialer til stråtag 1

Tækkemiscanthus kom godt i gang. Information til nye avlere, tækkemænd og andre interesserede om produktion af kvalitetsmaterialer til stråtag 1 Tækkemiscanthus kom godt i gang Information til nye avlere, tækkemænd og andre interesserede om produktion af kvalitetsmaterialer til stråtag 1 Forfatter: Jørgen Kaarup, Straatagets kontor Tækkemiscanthus

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen?

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? SIKKER RAPSDYRKNING Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? v./ Planteavlskonsulent Emil Busk Andersen Eba@vkst.dk Direkte telefon 5484 0976 Mobil 51150887 Fokus Såtider og udbytte Høst og udbytte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering Koncept Kvalitetsikringshåndbog ISOKLINKER Facadeisolering INDHOLDSFORTEGNELSE. EMNE: Afsnit Sagsidentifikation... 2 Sagsspecifikation... 3 Sagsorganisation... 4 Generelle bestemmelser... 5 Modtagekontrol...

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Vedr.: Græspleje besøgsrapport marts 2011 I forlængelse af mit besøg den 9. marts vil jeg her opsummere iagttagelser og skitsere nøgleområder.

Vedr.: Græspleje besøgsrapport marts 2011 I forlængelse af mit besøg den 9. marts vil jeg her opsummere iagttagelser og skitsere nøgleområder. Aarhus Ådal Golf Club Brydehøjvej 35 8462 Harlev Att.: Steen Brunse Kværndrup, den 14. marts 2011 Vedr.: Græspleje besøgsrapport marts 2011 I forlængelse af mit besøg den 9. marts vil jeg her opsummere

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØKOLOGISKE GRØNSAGER. dyrkningsdata

ØKOLOGISKE GRØNSAGER. dyrkningsdata ØKOLOGISKE GRØNSAGER dyrkningsdata Landbrugets Rådgivningscenter Sektion for Økologi Juni 1998 Hæftet Økologiske grønsager - dyrkningsdata er udgivet af: Specialudvalget for Økologi Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Surkirsebær. Markplan/sædskifte. Etablering

Surkirsebær. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Surkirsebær Surkirsebær dyrkes overvejende til industriel brug. Bærrene høstes med maskine og afsættes hovedsagelig efter forud indgået aftale direkte til fabrik eller gennem en avlerorganisation.

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler Dyrkningsvejledning Avl af pulverkartofler 2 Dyrkningsvejledning pulverkartofler Indhold Specifikke krav...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning...4 Vanding er vigtig... 6 Ensartet afmodning... 6 Nænsom

Læs mere

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Gødningsåret Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L 57 mm 123 33 63 0,0 º C 5,0-0,9 3,6 Jordprøver kan udtages i ikke frossen jord. Nåleprøver kan udtages. Jorden er både kold og våd. Udvaskning

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Indlæ g på bæ rseminar i Drammen den 5. marts 2013 SC IENC E AND TEC HNOLOGY Peter Hartvig, AU Flakkebjerg Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS

VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS RØDSVINGEL, MAXIMA 1. ÅRS: EFFEKT AF FORÅRSTILDELING AF KVÆLSTOF 40 kg N/ha 80 kg N/ha 120 kg N/ha Frøudbytte (kg/ha) 2500 2000 1500 1000 500 b a a b a a 0 50 kg N/ha 70 kg N/ha

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: Drift og Vedligehold Flexoduct Kildefilter Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring og rengøring,

Læs mere

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren.

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Calf-Tel De Luxe Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast Indkøbt 2003, 2004 Dimensioner (lxbxh),

Læs mere

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Det finder du i folderen Drop sprøjtemidler i haven... 3 Fjern ukrudtet... 4 Ukrudt i køkkenhave og staudebed... 5 Græsplænen... 6 Mos i græsplænen...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Stråtaget. - fra jord til tag. En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet

Stråtaget. - fra jord til tag. En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet Stråtaget - fra jord til tag En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet Af tækkemand Søren Vodder, A` Øllebølle Tæk Stråtaget - fra jord til tag En materialelærebog

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere