Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven."

Transkript

1 Forord til certificering af TækkeMiscanthus Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven. Miscanthus tilhører græsfamilien (poaceae). Den gror naturligt i Sydøst Asien, og findes i højder fra havets overflade op til 3000 m. højde. Miscanthus anvendes ofte som tækkemateriale på dens naturlige voksesteder. Som prydplante har Miscanthus været dyrket i Danmark i mere end 50 år. I Danmark har man siden 1988 arbejdet med Miscanthus til tækkeformål. Dette arbejde har fra starten været et samarbejde mellem forskningsinstitutioner, landmænd og tækkemænd. Arbejdet har bestået i udvælgelse af egnede genotyper, og vurderinger af hvilke dyrkningsforhold der har indflydelse på væksten og kvaliteten af de producerede strå. Der er udvalgt genotyper af "tyndstråede elefantgræs af arten Miscanthus sinensis. I dag anvendes betegnelsen TækkeMiscanthus, og de bedst egnede genotyper er navngivet efter følgende system: MAF navn TM MAF er forkortelsen for Miscanthus Avler Foreningen og TM er forkortelsen for Tækkemiscanthus (i modsætning til genotyper til energiformål som bærer betegnelsen EM (EnergiMiscanthus)) Tækkemiscanthus er et biologisk materiale, og på lige fod med tækkerør, så påvirkes det af de forhold hvorunder det dyrkes, høstes og opbevares. Hvis disse forhold ikke er optimale, så starter den biologiske nedbrydning af materialet inden strået er lagt på taget! På alt biologisk materiale findes der svampesporer som er parate til at gro når de rette forhold er til stede, de fleste svampearter begynder at gro, og dermed nedbryde materialet, ved en fugtighed på over 16% i stænglerne. Dette fugtindhold kan skyldes for tidlig høst, dvs. plantesafter i endnu ikke helt afmodned planter, høst i regnvejr, eller bare for tidlig på dagen, hvor duggen endnu ikke er fordampet fra stænglerne. Når der tækkes bruger tækkemanden en gammel velkendt teknik som sikrer vand ikke kan komme mere ind 2-3 cm ind i taget, hvorved taget kun slides i dette lag, dette kan kun lade sig gøre hvis han får leveret sunde og uangrebene tækkematerialer. Side 1

2 Derfor skal samarbejdet mellem Tækkemand og leverandør foregå i et gensidigt respektfuldt forhold, for at kunden i sidste ende får det tag som han har bestilt. Certificering er et brugbart redskab til at sikre dette gensidige forhold og samtidig en dokumentation for, man har levet op til den viden som er almen på udførselstidspunktet, om hvordan man håndterer materialer til Tækkebrug. For at kunne oppebære de 10 års ansvar på materialet, skal man opfylde alle forhold i certificeringen, husk at indsende en korrekt udført kvalitetssikring til leverandøren med billede dokumentation ved udførelsen. Side 2

3 Jordbund Elefantgræs kan dyrkes på forskellige jordtyper. Jordtyper der sikrer en god vandforsyning, er velegnede. Humusjorde er ligeledes velegnede, men på disse jorde er der ofte problemer med sen nattefrost i foråret. Elefantgræs ynder lune vækstforhold, og læ er en fordel. Genotyper De hidtil mest anvendte genotyper er af arten Miscanthus sinensis. I Japan anvendes også arten Miscanthus tinctorius. Plantning Til udplantning kan anvendes rhizom- eller meristemformerede småplanter, eller rhizomer (rodstykker). Hidtil har det dog vist sig problematisk at opnå en ensartet kultur med rhizomer. Dette har stor betydning ved produktion til tækkkeformål, idet en ujævn plantebestand resulterer i uensartede stængler. Ved plantning af småplanter kan anvendes traditionelle plantemaskiner. Plantning af rhizomer kan foretages med "Nordic Biomass Miscanthusplanter". Der bør plantes i dobbelt- eller trippelrækker hvor rækkeafstanden tilpasses de maskiner der ønskes anvendt. Der tilstræbes et plantetal på planter/ha. Der plantes i april-maj i et veltilberedt plantebed (jorden klargøres som til såning af korn), som er frit for ukrudt. Det er specielt vigtigt, at kvik og andet flerårigt ukrudt er bekæmpet før plantning. Græsser og frøukrudt er i plantningsåret alvorlige konkurrenter til elefantgræs, som det første år har en begrænset tilvækst. Plantemaskinerne trykker normalt jorden godt til omkring planterne/rhizomerne, men ved etablering af elefantgræs på marker med en knoldet jordstruktur er der grund til at være særlig påpasselig. Ved plantning af rhizomer kan der evt. tromles straks efter plantning. Gødskning Der bør normalt ikke tilføres gødning i plantningsåret, en evt. tildeling fremmer som regel kun ukrudtets vækst. I de efterfølgende år skal evt. gødskning ske i april/maj måned. Det skal understreges at nedenstående angivelser kun skal ses som et bedste bud idet der ikke endnu har været gennemført egentlige gødningsforsøg med tækkemiscanthus. I de efterfølgende år tilføres: kg N/ha 5-10 kg P/ha kg K/ha Næringsstofferne kan tilføres i form af gylle, slam, aske og/eller handelsgødning. Side 3

4 Ukrudt Ukrudt i de første år efter plantning kan hæmme tilvæksten betydeligt. Derfor er en effektiv kemisk og/eller mekanisk renholdelse meget vigtig i plantningsåret og de efterfølgende 1-2 år. Til gengæld vil en veletableret elefantgræs, der har været renholdt i de første år, være i stand til at udkonkurrere ukrudtet, uden eller med meget begrænset brug af kemisk og/eller mekanisk bekæmpelse. Før plantning kan såvel rodukrudt som frøukrudt bekæmpes med et glyphosat-middel. Straks efter plantning, når jorden har sat sig, kan et terbuthylazin-middel anvendes mod enårig frøukrudt. Bemærk at midlerne ikke må anvendes nærmere end 10 m fra søer og vandløb. I de efterfølgende år kan der anvendes glyphosatmidler i det tidlige forår inden vækststart (normalt indtil slutningen af april). Evt. i blanding med terbutylazin (Tidligere fandtes denne kombination i midlet Folar). Matrigon kan anvendes mod tidsler og andre kurvblomstrede arter. I vinterperioden, når temperaturen er under 5 C, og kulturen er ude af vækst, kan Kerb 500 SC anvendes mod græsukrudt og nogle tokimbladede ukrudtsarter. Tabel 1. Midler og dosering anvendt til elefantgræs Glyphosat Kerb Terbutylazin Starane Matrigon 2 4 l/ha (anvendes om foråret før fremspiring) 1 2 kg/ha (anvendes om vinteren) 1,5 2 l/ha (anvendes ved plantning eller tidlig forår) 0,6 0,8 l/ha1 1,5 l/ha Sygdomme og skadedyr Der er fundet enkelte angreb af bladhvepse (Tethredinidae spp.) og Hvidaksuglens larve (Mesapamea secalis). Ingen af disse angreb har haft større betydning, og der er ikke foretaget bekæmpelse. Hvis arealerne med elefantgræs udvides betydeligt, vil risikoen for sygdoms- og skadedyrsangreb muligvis være til stede. Side 4

5 Etablering af TækkeMiscanthus Avler: Oplysninger om planter: Leverandør: Genotype: Antal planter leveret: Plantning: Plantedato: Marknummer: Antal planter/ha: Forfrugt: Side 5

6 Markblad for TækkeMiscanthus Avler: Marknummer: Vækstår: Genotype: Ukrudtsbekæmpelse: Dato: Metode: Evt. middel: Gødning: Dato: Type Mængde/ha: Evt. vanding: Dato(er) Mm vand: Høst: Dato: Side 6

7 Høstkriterier: Høsttidspunkt er når planten er moden og fri for blade, det kontrolleres ved at se på farven under bladskede, som ikke må være grøn. Der må ikke høstes med en fugt % i strået der er højere ind 14, det kontrolleres med en fugtmåler på flere forskellige lokaliteter i marken, speciel de lave lokaliteter, to forskellige steder på stråene, en ved rodende og en 25 cm oppe af strået, vær opmærksom på bladskederne der kan indeholde meget vand, her bruges en træfugtmåler med små 1 cm. spidse metal pigge. Skærebordet skal klippe så tæt på jorden som materialet tillader, inden den naturlige vækstbue sætter ind, der efterstræbes så lange rør som mulig. I den færdige høst må der ikke forekomme mere ind 4 % rør under 120 cm og de skal helst være pakket i særskilte ruller. Miscanthus skal være renset for ukrudt og tildels blad og bladskede. Miscanthus skal fremstå rimelig ret, særligt på den nederste 1/3 del. Materialet må ikke udsættes for vand igen, før det er oplagt som tag, høsten køres direkte i lade. Der gemmes 2 bunder af hver årgang på et lager så man altid kan kontrollerer høsten ved en eventuel reklamation. Har man meget forskellige boniteter eller flere forskellige kloner, på ejendommen hvor der høstes Miscanthus bør der udtages to bunder fra hvert af disse steder. Miscanthus skal være bundet med to bånd så bundtet kan håndteres uden problemer og ikke glide fra hinanden. Bdr. Størrelsen skal være rimelig ens ca. 60/62 cm i omkreds ved rodende, som igen pakkes i 50 stk. ruller. Det anbefales at hver avler har sin egen høstmaskine for at få så optimale høstforhold som mulig. Side 7

8 Miscanthusavler: Høst skema Dato/Tid Vejrlig/fugtprocent Høstet mængde Mark nr. Side 8

9 Modtagekontrol MAF skal transporteres og opbevares tørt og uden jordkontakt under hele processen, udendørs lager under presenning vil ikke blive accepteret uden sikring mod opstiger fugt fra jorden, som så kan beskadige materialet. Der udføres modtagekontrol af tækkemiscanthus: For at fastslå slut anvendelses adresse At tjekke der er overensstemmelse mellem det bestilte og det leverede. For at sikre at det leverede materiale er kvalitetsmæssigt i orden og ikke har lidt overlast under transporten. Samt for at pointere at materialet skal opbevares forsvarligt på byggepladsen. Modtagekontrollen udføres af modtageren (køberen) eller en betroet person af denne. Kontrollen udføres ved leveringen, som forudgående er aftalt med fast tid og adresse. Side 9

10 Ordre nr. Sælger: Modtaget den. Kontrolleret den. Anvendelses adresse: Modtagekontrol af Tækkemiscanthus Udføres ved leveringen, for at opretholde 10 års ansvar Stemmer den leverede mængde, med det bestilte. Stemmer Stemmer ikke Hele den leverede mængde vurderes som helhed for: fugt, svamp, skimmel og lugt. I orden Ikke i orden Kommentar: Der udtages minimum 2 bundter fra hver rulle. Hvert bundt kontrolleres for: fugt, svamp, skimmel og lugt. Fugtigheden måles og noteres Bt. Nr. 1: Fugt. Nr. 2: % i orden ikke i orden kommentar Materialet opbevares tørt og uden jordkontakt. Kontrolrapporten arkiveres og kopi sendes til sælger. Kontrolleret af: underskrift Side 10

11 Oplægningsvejledning: Tækkemiscanthus transporteres og opbevares tørt og uden jordkontakt til tækkearbejdet begynder, derfor skal der tækkes med fuldt overdækken hele året, for at bevare kvaliteten. 1. Lægteafstand 34 cm. fra top til top. 2. Opspændet bør være 6/8 cm. 3. Der oplægges med en stødlængde ikke under 50 cm. før i de sidste bind. 4. Tagtykkelsen må ikke være over 30 cm. 5. Der skal være fra graders fald på stødet 6. Ved tækket skotrenden lægtes der med trappe og strøet ovenpå til kæp. 7. Der udføres kvalitetssikring 8. Ud over det ovenstående, tækkes der efter Tækkevejledningen sidste opdatering. Tækkemiscanthus er et naturvokset materiale og er derfor forskellig i sit udtryk, der vil naturligt forekomme skæve rør samt lange lige derfor kræver dette materiale at du sorterer bunder fra til kanter og andet på lige fod med tækkerør. Dette materiale har på intet tidspunkt indeholdt vand over 14 % i høstet tilstand, se medfølgen varedeklaration, de sorte pletter der forekommer på strået er fra vækstperioden og uden betydning. De tilbageværende blade på stænglerne sidder typisk over 50 cm oppe og har ingen indflydelse på holdbarheden. Side 11

12 Anne og Søren Ring Øllebølle den Skovshovedvej 6 Se nr Charlottenlund Tilbuds/sag nr. 713 Firma: A Øllebølle Tæk ApS Søren Vodder Riberårdsvej Øster Ulslev Kontor telefon: Mobiltelefon: E-Post: Side 12

13 1. Virksomhedsbeskrivelse. A`Øllebølle Tæk ApS Ribergårdsvej Øster Ulslev Mail: Virksomhedens direktør er Søren Vodder(sv) som varetager kundekontakt,. modtagelse af ordrer, fakturering og regnskaber Jeg driver virksomheden sammen med Karsten Skjødt Jensen(KSJ), som Forestår den praktiske hverdag, Vi arbejder med tækkearbejde, herunder udførelse af nye tage med tilknyttede fagområder for tækkearbejdet, diverse reparations og vedligeholds opgaver for private husejere og virksomheder. Vi arbejder i vort lokal område og deltager i licitationer Vi beskæftiger - Bjarke Pørtner Nielsen (BPT) Hans Christian Bruhn (HC) ved tækkearbejdet, Bo Jensen (BJ) ved Tømmerarbejdet. Karsten Skjødt Jensen (KSJ) Ved tækkearbejde Murerarbejdet og som bygningskonstruktør. Vores lærling pt. hedder Carsten Jensen (CJ) 2. Sagsstyring. Vi lægger vægt på god kundebetjening derunder: Overholdelse af aftaler bl.a. ved at aftalerne er skriftlige, klare og ydelser er entydigt beskrevne. At kunderne føler sig trygge ved vores ydelser bl.a. ved at vi gennemgår arbejdsbeskrivelsen og det udførte arbejde ved afslutningen. At alle vores arbejder gennemføres håndværksmæssigt korrekt, til den aftalte tid og efter Tækkevejledningen. At de anvendte materialer er af bedste kvalitet som er certificeret/ dokumenteret. At arbejdet udføres i henhold til Branchevejledningen og under fuldt overdækken hele året, således at vi ikke tækker fugtproblemer ind i taget. Kraner, stilladser og skurvogn er en selvfølge, for ikke at slide unødig på de ansatte, som til gengæld udføre et bedre arbejde Ved aftalens indgåelse udarbejdes en arbejdsmappe som indeholder en beskrivelse af arbejdet som planlagt. Arbejdsmappen vil blive ajourført under arbejdet og kunne udleveres sammen med andre relevante dokumenter til kunden ved arbejdets afslutning med beskrivelse af arbejdet som udført.

14 Side 13 Efter udførelse af alle opgaver kontaktes ejeren igen for gennemgang sammen med (SV) af det udførte arbejde. Ved gennemgangen udleveres relevant dokumentation. for arbejdet, herunder eventuelle vedligeholdsvejledninger. Fakturer udleveres enten ved afslutning eller fremsendes inden for 2 uger. Sidste fredag i måneden afholdes et møde med deltagelse af medarbejdere, hvor månedens opgaver drøftes og indgåede aftaler planlægges, såfremt der er behov derfor aftales forbedringer i arbejdsgange eller opgave løsninger. 3. Arbejdets udførelse Efter aftale med kunden igangsætter (sv) udførelsen og overvåger gennemførelsen. Ved afslutning kontroller (sv). Arbejdet før færdigmelding til kunden. Ved anvendelse af underentreprenører, gennemfører(sv) en særlig slutkontrol af deres arbejder. Alle materialer indkøbes og kontrolleres af (sv) før indbygning. Ved udførelse af ændringer, renovering eller udvidelse af et anlæg afleveres en skitse eller en tegning, som viser det udførte arbejde. (som er udført). 4. Dokumentation Følgende dokumenter vil foreligge og vil blive opbevaret i 5 år fra færdigmelding af arbejdet: Arbejdsmappe

15 Side 14

16 Arbejdsmappe: Arbejdssted: Kunde: Søren Ring Adresse: Langholmstrandvej 13 Dannemare Kontaktperson: Søren Ring Telefon: hjem / arbejde: Arbejdstidsramme: Arbejdet påbegyndes: Afsluttes: Arbejdsbeskrivelse: Se tilbud nr.713 Bemærkninger: Stillads opstillet: S.V.-B.P.N.-C.J.-HC. Tømrerarbejdet udført: Kundes egen tømrer Tækkearbejdet udført: B.P.N-KSJ.-C.J.-HC. Murerarbejde udført: Ingen Kobberarbejde udført: Jan Blik Modtaget: Søren Vodder Dato: Side 15

17 Kvalitetssikring: Checkliste til vurdering af om der kan tækkes i den foreliggende opgave: Før tilbudsgivning: For at kunne vurdere om taget er egnet til tækning, om det er lovligt og om der er faktorer der kan spille ind mht. stråtagets forventede levetid bør der foretages en vurdering før tilbudsgivning der blandt andet kan omfatte: Bygningens beliggenhed: Terrænform høj eller lav placering Landskab åbent eller bevokset Sol / skygge (vil der komme slagskygge på taget?) Bemærkninger: lav åbent Lidt Orientering verdenshjørner Alle 4 Orientering verdenshjørner Afstand til naboskel, nabobygninger eller bygninger på egen grund, jf. BR 95 og BRS 98 Eksternt miljø: Landbrugsområde Industriområde Tæt boligbebyggelse Andet Tagets udformning: Taghældning Kviste, placering og taghældning Keler Grater Valmet tag hel eller halvvalmet ok Ja 45 grader Over 30 grader Tagrumsforhold: Uudnyttet tagrum Udnyttet tagrum med varmeisolering ja Udnyttet tagrum med varme- og brandisolering Miljøforhold arbejde og ekstern miljø: Tilgængelighed til byggepladsen Transport og løftemulighed Eksisterende spærs styrke ok kran Eksisterende lægters egnethed/mærkning Miljøforhold ekstern: Til miljøbehandling ingen Kan / bør taget tækkes med strå? Modtagekontrol udført af:dato: Underskrift: Søren Vodder Side 16

18 Kvalitetssikring: Modtagekontrol: Kontroller at: Følgeseddel refererer til byggesagen. Der er overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leveret varer, herunder: Kontrolmærkerne er på de varer de skal være på, som f.eks. lægter mv.. Transportskader. Danske/ Kinesiske høsttidspunkt: vinter 2007 fugtighed under: Misfarvninger og svampeangreb: Længder og tykkelse på rør: Rygning: Havrehalm: Halm under net Lyng: Tang: Kobber: Tækket/syet: Egerytter: gamle Ja Galv. Hønsenet: Andet: Bindemateriale: Rustfri tråd 1. mm: Skrue omviklet med rustfri tråd 1. mm: JA rustfri skruer Andet: Kæp: Tentorstål: mm. Galv. stang 5 mm mm. JA Andet: Andre materialer: Spærtræ og lægter Modtagekontrol udført af: (S.V.) Dato: Underskrift: Side 17

19 Kvalitetssikring: PROCESKONTROL: BYGGESAG: dato Kontrolsted: Henvisning Nr. lægte Int. Dampspærrer ingen Isolering Brandhæmmende undertag Spær Skalke Lægter Rygningslægte Tagfodslægten Vindskeder Underudhæng Ovselsbord Opspænd tagfod: over en meter Skalke. 30 cm Sufjæl. 7 cm. Murkrone. Tagflade: Taghældning. Slidlag Gradhældning på stød Længde på stød Grat Gradhældning på stød Længde på stød Kobberrende Kvist Gradhældning Gradhældning på stød Længde på stød Valm helvalm Valm halv Lodret tagskæg gradvinkel Vandret tagskæg gradvinkel Skorstens udkragning Inddækning Platter Vandbrædder Side 18

20 Tagplantegning: Side 19

21 Registreringsark, - plan og opstalttegninger. Tegning - plan Tegning facade mod Tegning facade mod Tegning gavl mod Tegning gavl mod Side 20

22 Vedligeholdelse vejledning Vær opmærksom på at jeres stråtag og vindskeder er et organisk materiale som fra naturen side skal nedbrydes, det vil sige at svampe er naturligt forekommende i jeres tag så giv dem de dårligste arbejdsbetingelser og det gør man bedst ved at fjerne bevoksning som står i umiddelbarnærheden af taget, så lys og luft kan udtørre tagfladen, for når det er tørt så går svampene i dvale, Pas på at det indvendige miljø ikke har for høj fugtighed. Tagets afslutning i top er beregnet til at udskifte i de fleste tilfælde så det skal der holdes øje med, en halmrygning under net skal fyldes efter hvert 3. år er der rytter på, hvert 6. år, en halmrygning alene gør ikke noget regntæt, tækningen under halmen skal være tæt i sig selv, halmen er til at beskytte afslutningen af taget mod solens nedbrydelige uv lys. er det en tækket rygning skal den udskiftes hvert 10 år eller når rørene begynder at løbe ned over tagfladen. Er der mos og lav på dit tag kan det let fjernes med en blød rive og kobbervitriol kan udlægges 10 cm under rygningen. Et tag er slidt op når man kan se bindekæppene og her bør man tale med os igen. Udleverede dokumenter: Sagsdokumenter Modtaget/afsendt Bemærkninger Tegninger Søren Vodder Ikke fyldestgørende Færdigmelding Drift og vedligeholdsvejledning Faktura Se ovenstående Andet Bemærkninger: Sign Byggeleder: Søren Vodder Kvittering for aflevering: Søren Ring Side 21

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy Tækkevejledningen Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug Udgivet: Marts 2006 www.taekkelaug.dk Oplag: 1.000 email: taekkelaug@taekkelaug.dk Copyright 2005 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag.

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag. STRÅTAGE Nytækning. Det tækkede tag er en væsentlig og karaktergivende del af landbebyggelses i Danmark. Man har tidligere tækket med de materialer man kunne hente i nærområdet og derfor varierer tækketraditionen

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Stråtaget. - fra jord til tag. En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet

Stråtaget. - fra jord til tag. En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet Stråtaget - fra jord til tag En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet Af tækkemand Søren Vodder, A` Øllebølle Tæk Stråtaget - fra jord til tag En materialelærebog

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Jordskok - en gammel dansk grønsag

Jordskok - en gammel dansk grønsag Havebrug nr. 152 September 2003 Jordskok - en gammel dansk grønsag Kaj Henriksen og Gitte Bjørn, Forskningscenter Aarslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Havebrug

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Regler for afbrænding

Regler for afbrænding Regler for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Gældende for erhverv og private 3. udgave juni 2013 HAR DU TILLADELSEN I HUS? Miljøhensyn Enhver afbrænding af affald udenfor dertil godkendte

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 1 PARTERNE: Mellem og IP Administration A/S Frederiksberg Allé 15-17 1820 Frederiksberg C (I det følgende kaldet IP) AB Grønneport Beliggende

Læs mere

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Rajgræs Rødsvingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Badeloft Elegante badeværelser. Serviceguide

Badeloft Elegante badeværelser. Serviceguide Elegante badeværelser Serviceguide Mange tak for din tillid Kære Badeloft-kunde, mange tak, fordi du valgte et eller flere af vores produkter til dit badeværelse. Denne håndbog er en hjælp til transport

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Naturgræs Kunstgræs in cooperation with Fase 1 (2002) Observation: Græs og ukrudt vokser i kunstgræs Den lyse ide: Etablere en naturgræsbane i kunstgræs in cooperation with Vækst Naturgræs Kunstgræs

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere