Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven."

Transkript

1 Forord til certificering af TækkeMiscanthus Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven. Miscanthus tilhører græsfamilien (poaceae). Den gror naturligt i Sydøst Asien, og findes i højder fra havets overflade op til 3000 m. højde. Miscanthus anvendes ofte som tækkemateriale på dens naturlige voksesteder. Som prydplante har Miscanthus været dyrket i Danmark i mere end 50 år. I Danmark har man siden 1988 arbejdet med Miscanthus til tækkeformål. Dette arbejde har fra starten været et samarbejde mellem forskningsinstitutioner, landmænd og tækkemænd. Arbejdet har bestået i udvælgelse af egnede genotyper, og vurderinger af hvilke dyrkningsforhold der har indflydelse på væksten og kvaliteten af de producerede strå. Der er udvalgt genotyper af "tyndstråede elefantgræs af arten Miscanthus sinensis. I dag anvendes betegnelsen TækkeMiscanthus, og de bedst egnede genotyper er navngivet efter følgende system: MAF navn TM MAF er forkortelsen for Miscanthus Avler Foreningen og TM er forkortelsen for Tækkemiscanthus (i modsætning til genotyper til energiformål som bærer betegnelsen EM (EnergiMiscanthus)) Tækkemiscanthus er et biologisk materiale, og på lige fod med tækkerør, så påvirkes det af de forhold hvorunder det dyrkes, høstes og opbevares. Hvis disse forhold ikke er optimale, så starter den biologiske nedbrydning af materialet inden strået er lagt på taget! På alt biologisk materiale findes der svampesporer som er parate til at gro når de rette forhold er til stede, de fleste svampearter begynder at gro, og dermed nedbryde materialet, ved en fugtighed på over 16% i stænglerne. Dette fugtindhold kan skyldes for tidlig høst, dvs. plantesafter i endnu ikke helt afmodned planter, høst i regnvejr, eller bare for tidlig på dagen, hvor duggen endnu ikke er fordampet fra stænglerne. Når der tækkes bruger tækkemanden en gammel velkendt teknik som sikrer vand ikke kan komme mere ind 2-3 cm ind i taget, hvorved taget kun slides i dette lag, dette kan kun lade sig gøre hvis han får leveret sunde og uangrebene tækkematerialer. Side 1

2 Derfor skal samarbejdet mellem Tækkemand og leverandør foregå i et gensidigt respektfuldt forhold, for at kunden i sidste ende får det tag som han har bestilt. Certificering er et brugbart redskab til at sikre dette gensidige forhold og samtidig en dokumentation for, man har levet op til den viden som er almen på udførselstidspunktet, om hvordan man håndterer materialer til Tækkebrug. For at kunne oppebære de 10 års ansvar på materialet, skal man opfylde alle forhold i certificeringen, husk at indsende en korrekt udført kvalitetssikring til leverandøren med billede dokumentation ved udførelsen. Side 2

3 Jordbund Elefantgræs kan dyrkes på forskellige jordtyper. Jordtyper der sikrer en god vandforsyning, er velegnede. Humusjorde er ligeledes velegnede, men på disse jorde er der ofte problemer med sen nattefrost i foråret. Elefantgræs ynder lune vækstforhold, og læ er en fordel. Genotyper De hidtil mest anvendte genotyper er af arten Miscanthus sinensis. I Japan anvendes også arten Miscanthus tinctorius. Plantning Til udplantning kan anvendes rhizom- eller meristemformerede småplanter, eller rhizomer (rodstykker). Hidtil har det dog vist sig problematisk at opnå en ensartet kultur med rhizomer. Dette har stor betydning ved produktion til tækkkeformål, idet en ujævn plantebestand resulterer i uensartede stængler. Ved plantning af småplanter kan anvendes traditionelle plantemaskiner. Plantning af rhizomer kan foretages med "Nordic Biomass Miscanthusplanter". Der bør plantes i dobbelt- eller trippelrækker hvor rækkeafstanden tilpasses de maskiner der ønskes anvendt. Der tilstræbes et plantetal på planter/ha. Der plantes i april-maj i et veltilberedt plantebed (jorden klargøres som til såning af korn), som er frit for ukrudt. Det er specielt vigtigt, at kvik og andet flerårigt ukrudt er bekæmpet før plantning. Græsser og frøukrudt er i plantningsåret alvorlige konkurrenter til elefantgræs, som det første år har en begrænset tilvækst. Plantemaskinerne trykker normalt jorden godt til omkring planterne/rhizomerne, men ved etablering af elefantgræs på marker med en knoldet jordstruktur er der grund til at være særlig påpasselig. Ved plantning af rhizomer kan der evt. tromles straks efter plantning. Gødskning Der bør normalt ikke tilføres gødning i plantningsåret, en evt. tildeling fremmer som regel kun ukrudtets vækst. I de efterfølgende år skal evt. gødskning ske i april/maj måned. Det skal understreges at nedenstående angivelser kun skal ses som et bedste bud idet der ikke endnu har været gennemført egentlige gødningsforsøg med tækkemiscanthus. I de efterfølgende år tilføres: kg N/ha 5-10 kg P/ha kg K/ha Næringsstofferne kan tilføres i form af gylle, slam, aske og/eller handelsgødning. Side 3

4 Ukrudt Ukrudt i de første år efter plantning kan hæmme tilvæksten betydeligt. Derfor er en effektiv kemisk og/eller mekanisk renholdelse meget vigtig i plantningsåret og de efterfølgende 1-2 år. Til gengæld vil en veletableret elefantgræs, der har været renholdt i de første år, være i stand til at udkonkurrere ukrudtet, uden eller med meget begrænset brug af kemisk og/eller mekanisk bekæmpelse. Før plantning kan såvel rodukrudt som frøukrudt bekæmpes med et glyphosat-middel. Straks efter plantning, når jorden har sat sig, kan et terbuthylazin-middel anvendes mod enårig frøukrudt. Bemærk at midlerne ikke må anvendes nærmere end 10 m fra søer og vandløb. I de efterfølgende år kan der anvendes glyphosatmidler i det tidlige forår inden vækststart (normalt indtil slutningen af april). Evt. i blanding med terbutylazin (Tidligere fandtes denne kombination i midlet Folar). Matrigon kan anvendes mod tidsler og andre kurvblomstrede arter. I vinterperioden, når temperaturen er under 5 C, og kulturen er ude af vækst, kan Kerb 500 SC anvendes mod græsukrudt og nogle tokimbladede ukrudtsarter. Tabel 1. Midler og dosering anvendt til elefantgræs Glyphosat Kerb Terbutylazin Starane Matrigon 2 4 l/ha (anvendes om foråret før fremspiring) 1 2 kg/ha (anvendes om vinteren) 1,5 2 l/ha (anvendes ved plantning eller tidlig forår) 0,6 0,8 l/ha1 1,5 l/ha Sygdomme og skadedyr Der er fundet enkelte angreb af bladhvepse (Tethredinidae spp.) og Hvidaksuglens larve (Mesapamea secalis). Ingen af disse angreb har haft større betydning, og der er ikke foretaget bekæmpelse. Hvis arealerne med elefantgræs udvides betydeligt, vil risikoen for sygdoms- og skadedyrsangreb muligvis være til stede. Side 4

5 Etablering af TækkeMiscanthus Avler: Oplysninger om planter: Leverandør: Genotype: Antal planter leveret: Plantning: Plantedato: Marknummer: Antal planter/ha: Forfrugt: Side 5

6 Markblad for TækkeMiscanthus Avler: Marknummer: Vækstår: Genotype: Ukrudtsbekæmpelse: Dato: Metode: Evt. middel: Gødning: Dato: Type Mængde/ha: Evt. vanding: Dato(er) Mm vand: Høst: Dato: Side 6

7 Høstkriterier: Høsttidspunkt er når planten er moden og fri for blade, det kontrolleres ved at se på farven under bladskede, som ikke må være grøn. Der må ikke høstes med en fugt % i strået der er højere ind 14, det kontrolleres med en fugtmåler på flere forskellige lokaliteter i marken, speciel de lave lokaliteter, to forskellige steder på stråene, en ved rodende og en 25 cm oppe af strået, vær opmærksom på bladskederne der kan indeholde meget vand, her bruges en træfugtmåler med små 1 cm. spidse metal pigge. Skærebordet skal klippe så tæt på jorden som materialet tillader, inden den naturlige vækstbue sætter ind, der efterstræbes så lange rør som mulig. I den færdige høst må der ikke forekomme mere ind 4 % rør under 120 cm og de skal helst være pakket i særskilte ruller. Miscanthus skal være renset for ukrudt og tildels blad og bladskede. Miscanthus skal fremstå rimelig ret, særligt på den nederste 1/3 del. Materialet må ikke udsættes for vand igen, før det er oplagt som tag, høsten køres direkte i lade. Der gemmes 2 bunder af hver årgang på et lager så man altid kan kontrollerer høsten ved en eventuel reklamation. Har man meget forskellige boniteter eller flere forskellige kloner, på ejendommen hvor der høstes Miscanthus bør der udtages to bunder fra hvert af disse steder. Miscanthus skal være bundet med to bånd så bundtet kan håndteres uden problemer og ikke glide fra hinanden. Bdr. Størrelsen skal være rimelig ens ca. 60/62 cm i omkreds ved rodende, som igen pakkes i 50 stk. ruller. Det anbefales at hver avler har sin egen høstmaskine for at få så optimale høstforhold som mulig. Side 7

8 Miscanthusavler: Høst skema Dato/Tid Vejrlig/fugtprocent Høstet mængde Mark nr. Side 8

9 Modtagekontrol MAF skal transporteres og opbevares tørt og uden jordkontakt under hele processen, udendørs lager under presenning vil ikke blive accepteret uden sikring mod opstiger fugt fra jorden, som så kan beskadige materialet. Der udføres modtagekontrol af tækkemiscanthus: For at fastslå slut anvendelses adresse At tjekke der er overensstemmelse mellem det bestilte og det leverede. For at sikre at det leverede materiale er kvalitetsmæssigt i orden og ikke har lidt overlast under transporten. Samt for at pointere at materialet skal opbevares forsvarligt på byggepladsen. Modtagekontrollen udføres af modtageren (køberen) eller en betroet person af denne. Kontrollen udføres ved leveringen, som forudgående er aftalt med fast tid og adresse. Side 9

10 Ordre nr. Sælger: Modtaget den. Kontrolleret den. Anvendelses adresse: Modtagekontrol af Tækkemiscanthus Udføres ved leveringen, for at opretholde 10 års ansvar Stemmer den leverede mængde, med det bestilte. Stemmer Stemmer ikke Hele den leverede mængde vurderes som helhed for: fugt, svamp, skimmel og lugt. I orden Ikke i orden Kommentar: Der udtages minimum 2 bundter fra hver rulle. Hvert bundt kontrolleres for: fugt, svamp, skimmel og lugt. Fugtigheden måles og noteres Bt. Nr. 1: Fugt. Nr. 2: % i orden ikke i orden kommentar Materialet opbevares tørt og uden jordkontakt. Kontrolrapporten arkiveres og kopi sendes til sælger. Kontrolleret af: underskrift Side 10

11 Oplægningsvejledning: Tækkemiscanthus transporteres og opbevares tørt og uden jordkontakt til tækkearbejdet begynder, derfor skal der tækkes med fuldt overdækken hele året, for at bevare kvaliteten. 1. Lægteafstand 34 cm. fra top til top. 2. Opspændet bør være 6/8 cm. 3. Der oplægges med en stødlængde ikke under 50 cm. før i de sidste bind. 4. Tagtykkelsen må ikke være over 30 cm. 5. Der skal være fra graders fald på stødet 6. Ved tækket skotrenden lægtes der med trappe og strøet ovenpå til kæp. 7. Der udføres kvalitetssikring 8. Ud over det ovenstående, tækkes der efter Tækkevejledningen sidste opdatering. Tækkemiscanthus er et naturvokset materiale og er derfor forskellig i sit udtryk, der vil naturligt forekomme skæve rør samt lange lige derfor kræver dette materiale at du sorterer bunder fra til kanter og andet på lige fod med tækkerør. Dette materiale har på intet tidspunkt indeholdt vand over 14 % i høstet tilstand, se medfølgen varedeklaration, de sorte pletter der forekommer på strået er fra vækstperioden og uden betydning. De tilbageværende blade på stænglerne sidder typisk over 50 cm oppe og har ingen indflydelse på holdbarheden. Side 11

12 Anne og Søren Ring Øllebølle den Skovshovedvej 6 Se nr Charlottenlund Tilbuds/sag nr. 713 Firma: A Øllebølle Tæk ApS Søren Vodder Riberårdsvej Øster Ulslev Kontor telefon: Mobiltelefon: E-Post: Side 12

13 1. Virksomhedsbeskrivelse. A`Øllebølle Tæk ApS Ribergårdsvej Øster Ulslev Mail: Virksomhedens direktør er Søren Vodder(sv) som varetager kundekontakt,. modtagelse af ordrer, fakturering og regnskaber Jeg driver virksomheden sammen med Karsten Skjødt Jensen(KSJ), som Forestår den praktiske hverdag, Vi arbejder med tækkearbejde, herunder udførelse af nye tage med tilknyttede fagområder for tækkearbejdet, diverse reparations og vedligeholds opgaver for private husejere og virksomheder. Vi arbejder i vort lokal område og deltager i licitationer Vi beskæftiger - Bjarke Pørtner Nielsen (BPT) Hans Christian Bruhn (HC) ved tækkearbejdet, Bo Jensen (BJ) ved Tømmerarbejdet. Karsten Skjødt Jensen (KSJ) Ved tækkearbejde Murerarbejdet og som bygningskonstruktør. Vores lærling pt. hedder Carsten Jensen (CJ) 2. Sagsstyring. Vi lægger vægt på god kundebetjening derunder: Overholdelse af aftaler bl.a. ved at aftalerne er skriftlige, klare og ydelser er entydigt beskrevne. At kunderne føler sig trygge ved vores ydelser bl.a. ved at vi gennemgår arbejdsbeskrivelsen og det udførte arbejde ved afslutningen. At alle vores arbejder gennemføres håndværksmæssigt korrekt, til den aftalte tid og efter Tækkevejledningen. At de anvendte materialer er af bedste kvalitet som er certificeret/ dokumenteret. At arbejdet udføres i henhold til Branchevejledningen og under fuldt overdækken hele året, således at vi ikke tækker fugtproblemer ind i taget. Kraner, stilladser og skurvogn er en selvfølge, for ikke at slide unødig på de ansatte, som til gengæld udføre et bedre arbejde Ved aftalens indgåelse udarbejdes en arbejdsmappe som indeholder en beskrivelse af arbejdet som planlagt. Arbejdsmappen vil blive ajourført under arbejdet og kunne udleveres sammen med andre relevante dokumenter til kunden ved arbejdets afslutning med beskrivelse af arbejdet som udført.

14 Side 13 Efter udførelse af alle opgaver kontaktes ejeren igen for gennemgang sammen med (SV) af det udførte arbejde. Ved gennemgangen udleveres relevant dokumentation. for arbejdet, herunder eventuelle vedligeholdsvejledninger. Fakturer udleveres enten ved afslutning eller fremsendes inden for 2 uger. Sidste fredag i måneden afholdes et møde med deltagelse af medarbejdere, hvor månedens opgaver drøftes og indgåede aftaler planlægges, såfremt der er behov derfor aftales forbedringer i arbejdsgange eller opgave løsninger. 3. Arbejdets udførelse Efter aftale med kunden igangsætter (sv) udførelsen og overvåger gennemførelsen. Ved afslutning kontroller (sv). Arbejdet før færdigmelding til kunden. Ved anvendelse af underentreprenører, gennemfører(sv) en særlig slutkontrol af deres arbejder. Alle materialer indkøbes og kontrolleres af (sv) før indbygning. Ved udførelse af ændringer, renovering eller udvidelse af et anlæg afleveres en skitse eller en tegning, som viser det udførte arbejde. (som er udført). 4. Dokumentation Følgende dokumenter vil foreligge og vil blive opbevaret i 5 år fra færdigmelding af arbejdet: Arbejdsmappe

15 Side 14

16 Arbejdsmappe: Arbejdssted: Kunde: Søren Ring Adresse: Langholmstrandvej 13 Dannemare Kontaktperson: Søren Ring Telefon: hjem / arbejde: Arbejdstidsramme: Arbejdet påbegyndes: Afsluttes: Arbejdsbeskrivelse: Se tilbud nr.713 Bemærkninger: Stillads opstillet: S.V.-B.P.N.-C.J.-HC. Tømrerarbejdet udført: Kundes egen tømrer Tækkearbejdet udført: B.P.N-KSJ.-C.J.-HC. Murerarbejde udført: Ingen Kobberarbejde udført: Jan Blik Modtaget: Søren Vodder Dato: Side 15

17 Kvalitetssikring: Checkliste til vurdering af om der kan tækkes i den foreliggende opgave: Før tilbudsgivning: For at kunne vurdere om taget er egnet til tækning, om det er lovligt og om der er faktorer der kan spille ind mht. stråtagets forventede levetid bør der foretages en vurdering før tilbudsgivning der blandt andet kan omfatte: Bygningens beliggenhed: Terrænform høj eller lav placering Landskab åbent eller bevokset Sol / skygge (vil der komme slagskygge på taget?) Bemærkninger: lav åbent Lidt Orientering verdenshjørner Alle 4 Orientering verdenshjørner Afstand til naboskel, nabobygninger eller bygninger på egen grund, jf. BR 95 og BRS 98 Eksternt miljø: Landbrugsområde Industriområde Tæt boligbebyggelse Andet Tagets udformning: Taghældning Kviste, placering og taghældning Keler Grater Valmet tag hel eller halvvalmet ok Ja 45 grader Over 30 grader Tagrumsforhold: Uudnyttet tagrum Udnyttet tagrum med varmeisolering ja Udnyttet tagrum med varme- og brandisolering Miljøforhold arbejde og ekstern miljø: Tilgængelighed til byggepladsen Transport og løftemulighed Eksisterende spærs styrke ok kran Eksisterende lægters egnethed/mærkning Miljøforhold ekstern: Til miljøbehandling ingen Kan / bør taget tækkes med strå? Modtagekontrol udført af:dato: Underskrift: Søren Vodder Side 16

18 Kvalitetssikring: Modtagekontrol: Kontroller at: Følgeseddel refererer til byggesagen. Der er overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leveret varer, herunder: Kontrolmærkerne er på de varer de skal være på, som f.eks. lægter mv.. Transportskader. Danske/ Kinesiske høsttidspunkt: vinter 2007 fugtighed under: Misfarvninger og svampeangreb: Længder og tykkelse på rør: Rygning: Havrehalm: Halm under net Lyng: Tang: Kobber: Tækket/syet: Egerytter: gamle Ja Galv. Hønsenet: Andet: Bindemateriale: Rustfri tråd 1. mm: Skrue omviklet med rustfri tråd 1. mm: JA rustfri skruer Andet: Kæp: Tentorstål: mm. Galv. stang 5 mm mm. JA Andet: Andre materialer: Spærtræ og lægter Modtagekontrol udført af: (S.V.) Dato: Underskrift: Side 17

19 Kvalitetssikring: PROCESKONTROL: BYGGESAG: dato Kontrolsted: Henvisning Nr. lægte Int. Dampspærrer ingen Isolering Brandhæmmende undertag Spær Skalke Lægter Rygningslægte Tagfodslægten Vindskeder Underudhæng Ovselsbord Opspænd tagfod: over en meter Skalke. 30 cm Sufjæl. 7 cm. Murkrone. Tagflade: Taghældning. Slidlag Gradhældning på stød Længde på stød Grat Gradhældning på stød Længde på stød Kobberrende Kvist Gradhældning Gradhældning på stød Længde på stød Valm helvalm Valm halv Lodret tagskæg gradvinkel Vandret tagskæg gradvinkel Skorstens udkragning Inddækning Platter Vandbrædder Side 18

20 Tagplantegning: Side 19

21 Registreringsark, - plan og opstalttegninger. Tegning - plan Tegning facade mod Tegning facade mod Tegning gavl mod Tegning gavl mod Side 20

22 Vedligeholdelse vejledning Vær opmærksom på at jeres stråtag og vindskeder er et organisk materiale som fra naturen side skal nedbrydes, det vil sige at svampe er naturligt forekommende i jeres tag så giv dem de dårligste arbejdsbetingelser og det gør man bedst ved at fjerne bevoksning som står i umiddelbarnærheden af taget, så lys og luft kan udtørre tagfladen, for når det er tørt så går svampene i dvale, Pas på at det indvendige miljø ikke har for høj fugtighed. Tagets afslutning i top er beregnet til at udskifte i de fleste tilfælde så det skal der holdes øje med, en halmrygning under net skal fyldes efter hvert 3. år er der rytter på, hvert 6. år, en halmrygning alene gør ikke noget regntæt, tækningen under halmen skal være tæt i sig selv, halmen er til at beskytte afslutningen af taget mod solens nedbrydelige uv lys. er det en tækket rygning skal den udskiftes hvert 10 år eller når rørene begynder at løbe ned over tagfladen. Er der mos og lav på dit tag kan det let fjernes med en blød rive og kobbervitriol kan udlægges 10 cm under rygningen. Et tag er slidt op når man kan se bindekæppene og her bør man tale med os igen. Udleverede dokumenter: Sagsdokumenter Modtaget/afsendt Bemærkninger Tegninger Søren Vodder Ikke fyldestgørende Færdigmelding Drift og vedligeholdsvejledning Faktura Se ovenstående Andet Bemærkninger: Sign Byggeleder: Søren Vodder Kvittering for aflevering: Søren Ring Side 21

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Tækkemand Fleming Grøfte klapper et meget specielt, buet tagskæg på Det Åndbare Hus hos Egen Vinding & Datter

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Nr 3 oktober 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330

Nr 3 oktober 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 tæk Nr 3 oktober 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefotoet er fra den forstad ved Arnhem, Holland, hvor der ligger ca. 30 eksklusive enfamiliehuse side ved

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Der er tækket 4.000 nye tage

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330

Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 tæk Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Leder Eksporteventyr For første gang nogensinde eksporterer Danmark nu tækkematerialer til Japan 04læs hvordan og

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Hvad er det? Læs inde i bladet...

Hvad er det? Læs inde i bladet... Nr. 2 Juli 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk Hvad er det? Læs inde i bladet...

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere