Kapacitet af motorveje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitet af motorveje"

Transkript

1 Kapacitet af motorveje af Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Indledning Formål Trafikmængden på de danske motorveje er steget væsentligt i løbet af de senere år, og det må forventes at udbygningen af vejnettet de kommende år ikke vil blive foretaget i takt med udviklingen i trafikmængden. Det er derfor særlig aktuelt at undersøge trafikafvikling og kapacitet på motorvejene, således at konsekvenserne af trafikudviklingen bedre kan forudsiges. Formålet med dette notat er at belyse speed-flow sammenhænge og trafikafviklingsforhold ved kapacitetsgrænsen for stærkt belastede motorveje, og der skal gennemføres en vurdering af vejenes kapacitet. Undersøgelsen udføres for et par stærkt belastede motorveje i det storkøbenhavnske område. Undersøgelsen er et led i KAFKA-arbejdet, hvor KAFKA står for kapacitets- og trafikafviklingsforhold i Danmark. Resultatet af undersøgelsen kan indgå i arbejdet med revision af de danske vejreglers angivelse af motorvejes kapacitet. Definition En motorvejs kapacitet defineres her som det største antal køretøjer der over en 15 minutters periode med rimelighed kan påregnes at kunne passere et snit på motorvejen ved de aktuelle vej- og trafikmæssige forhold. Kapaciteten angives pr. time pr. spor. Forudsætninger I denne undersøgelse betragtes 4-sporet motorvej, og undersøgelsens grundlag hidrører fra én delstrækning på Helsingørmotorvejen, M14, og tre delstrækninger på ringmotorvejen, M3. Målingerne er alle taget i forbindelse med morgen- eller eftermiddagsspidsbelastninger, hvor der hovedsagelig er tale om bolig-/arbejdsstedtrafik med strækningskendte bilister. Trafikken består naturligvis ikke kun af personbiler, og for at opnå et ensartet mål for trafikintensiteten er aktuelle køretøjstyper omregnet til personbilsenheder, pe, ved multiplikation med personbilsækvivalenterne 2,0 og 2,6 for hhv. lastbiler kortere end 12 m (typisk enkelt-lastbiler), busser samt personbiler med trailer, og lastbiler længere end 12 m (typisk leddelte lastbiler), iflg. VD notat [5]. Målingerne stammer fra det tidlige forår 1996 for M14 og fra efteråret 1996 for M3. Dage

2 med særlige vejrforhold som kunne påvirke bilisterne til at køre på en anden måde end normalt, er udeladt. Forskellige årstider incl. lys-/mørkeforhold samt variation over uge eller døgn indgår ikke som faktorer i undersøgelsen. Eksisterende retningslinier Speed-flow sammenhænge og kapacitetsforhold for motorveje er bla. behandlet i de eksisterende danske vejregler fra 1981, VR [1], i den amerikanske Highway Capacity Manual fra 1994, HCM [2], og i den tyske manual Verfahren für die Berechnung der Leistungsfähigkeit und Qualität des Verkehrsablaufes auf Strassen fra 1993, VLQV [3]. De nævnte kilders angivelse af kapaciteten for 4-sporet motorvej under nærmere fastsatte ideelle forhold for vej og trafikafvikling er følgende: VR: HCM: VLQV: 2000 pe/time/spor 2200 pe/time/spor 3700 køretøjer/time/retning ved 5% lastbiler hvor pe står for personbilsenheder. 2. Målinger Målingerne er foretaget følgende steder: 3 Helsingørmotorvejen, M14, ved Nærum for trafik mod syd, km Målestedet ligger ca. 350 m syd for Skodsborgvej og ca. 200 m nedstrøms sammenfletningspunktet for tilkørslen fra Skodsborgvej. Sammenfletningsstrækningen er dog ganske lang og kileformet, hvorved sammenfletningspunktet ikke er særlig veldefineret. 3 Ringmotorvejen, M3, ved Buddinge Hovedgade for trafik mod syd, km Målestedet ligger ca. 1,2 km nedstrøms tilkørslen ved Buddingevej og ca. 1,1 km opstrøms frakørslen til Hillerødmotorvejen. 3 Ringmotorvejen, M3, ved Islevbrovej for trafik mod syd, km Målestedet ligger ca. 1,1 km nedstrøms tilkørslen ved Herlev Hovedgade og ca. 1,4 km opstrøms frakørslen ved Jyllingevej. 3 Ringmotorvejen, M3, ved Islevbrovej for trafik mod nord, km Målestedet ligger ca. 1,4 km nedstrøms tilkørslen ved Jyllingevej og ca. 1,4 km opstrøms frakørslen ved Herlev Hovedgade. Betingelserne for valg af målesteder har været: 1. Der er erfaring for at delstrækningen jævnligt belastes til kapacitetsgrænsen. 2. Den pågældende delstrækning er iflg. tællinger det hårdest belastede strækningsafsnit, således at det ikke er sandsynligt at trafiksituationen er skabt af en nedstrøms flaske-

3 hals, eller at trafikmængden er begrænset ved en opstrøms flaskehals. Alle målinger er foretaget i snit på motorvejen v.hj.a. dobbelte induktionsspoler. Målingerne på M3 er foretaget som enkeltkøretøjsmålinger, hvorved der bla. er registreret det enkelte køretøjs tidspunkt for passage af målesnittet, køretøjets placering på spor, hastighed og køretøjslængde. På M14 ved Nærum er trafikken registreret som antal køretøjspassager og gennemsnitshastighed for 1-minut intervaller for begge sydgående spor tilsammen. Der er ikke for målingerne ved Nærum målt køretøjsstørrelse, og derfor har procentdelen af store køretøjer måttet skønnes baseret på en målestation længere nordpå ved Øverødvej. 3. Speed-flow sammenhænge Baseret på målingerne på de undersøgte strækninger er der beregnet gennemsnitshastigheder og antal personbilsenheder, der passerer målestederne. På fig. 3.1 er afbildet sammenhørende værdier for trafikintensitet og snitmiddelhastighed for målesnittet på M14 ved Nærum. Målestedet er som nævnt udvalgt i forventning om at det ligger i strækningens flaskehals. Til illustrering af trafikafviklingen hhv. i flaskehalsen og umiddelbart opstrøms dennes munding, er ligeledes indtegnet målinger fra en målestation opstrøms sammenfletningen ved Nærum. Målingerne er foretaget samtidig. M14 ved Nærum, trafik mod syd, 15-min intervaller snitmiddelhastighed km/t intensitet køretøjer/time Opstrøms målestation Nedstrøms målestation Fig. 3.1 Sammenhørende værdier af snitmiddelhastighed og trafikmængde for to målesnit, hhv. opstrøms og nedstrøms tilkørselsrampe Som det ses af fig. 3.1 er punkterne for den nedstrøms målestation typisk beliggende lidt over og til højre for punkterne for den opstrøms målestation, hvilket skyldes den øgede hastighed efter passage af flaskehalsens munding samtidig med den øgede trafikmængde efter tilkørselsrampen. Specielt for målestationen opstrøms flaskehalsen ses en del punkter repræsenterende

4 M3 ved Buddinge Hovedgade mod syd, 5 min intervaller 120,0 snitmiddelhastighed km/t 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 formiddag eftermiddag 0, intensitet, pe/time Fig Speed-flow diagram i 5-min intervaller for 23 hverdages spidsbelastningsperioder hhv. morgener og eftermiddage køkørselssituationer. Det er således ikke i flaskehalsen men opstrøms denne at trafikafviklingsproblemerne er størst. Sålænge der konstateres kø opstrøms flaskehalsen, er det dermed godtgjort, at der er et potentielt og udækket trafiktilbud for strækningen i selve flaskehalsen. På fig. 3.2 er afbildet punkter i 5-min intervaller for et af målesnittene på motorringvejen for 23 hverdage. Der konstateres en middelhastighed ved lav trafikintensitet på ca. 105 km/t ( free flow speed ) og derefter en faldende middelhastighed ved intensitet over ca pe/time/retning. Man ser en stor spredning i gennemsnitshastighed ved intensiteter på ca pe/time/retning og mere. Fig. 3.3 viser trafikmængden afbildet som funktion af densiteten idet måledata er aggreret i korte tidsintervaller. Densiteten eller tætheden, D, er defineret som: D = N/(nV ) s hvor N er trafikintensiteten opgjort i personbilenheder pr. time pr. retning, n antal spor i pågældende retning og V S strækningsmiddelhastigheden (her beregnet ud fra måling i snit). Som det ses, er der ved stabil trafikafvikling ved lave densiteter nær sammenhæng mellem densitet og trafikmængde, mens billedet bliver mere udvisket i det område, hvor trafikafviklingen begynder at blive ustabil ved densitet ca. 25 pe/km/spor. Den største trafikintensitet synes at forekomme ved densitet på ca. 30 pe/km/spor. De spredte punkter til højre i diagrammet (densitet over ca. 35 pe/km/spor) repræsenterer hæmmet trafikafvikling og køkørselssituationer. Som eksemplet viser, kan densiteten være meget forskellig ved given trafikmængde, svarende til forskellig middelhastighed.

5 trafikmængde pe/time M3 ved Buddinge Hg, trafik mod syd, 4. sep 96 kl. 05:00-09:30, 1-min intervaller densitet pe/km/spor Fig Eksempel på sammenhørende værdier af densitet og trafikmængde for hverdagsmorgen, beregnet i 1-min intervaller I fig. 3.4 er afbildet sammenhørende værdier af strækningsmiddelhastighed og densitet. Det fremgår at middelhastigheden ved lav belastning ligeledes her er ca. 105 km/t, og at denne er nogenlunde konstant indtil en densitet på ca. 12 pe/km/spor. Herefter aftager hastigheden jævnt, og ved densitet over ca. 25 pe/km/spor sker der en større spredning af punkterne. Ved en densitet på 35 pe/time/spor er middelhastigheden nede på km/t. Der er ikke opnået punkter repræsenterende det fuldstændige trafiksammenbrud med stillestående biler, men forlængelse af kurver (som fx. fig. 3.3 og 3.4) synes at indikere at dette sker ved densitet mellem 70 og 100 pe/km/spor ( jam density ). M3 ved Islevbrovej, trafik mod syd, 5-min intervaller 140 strækningsmiddelhastighed km/t densitet pe/km/spor Fig Strækningsmiddelhastighed som funktion af densitet for 6 hverdagsmorgener

6 4. Estimering af kapacitet Forudsætninger Kapaciteten for en motorvejsstrækning blev defineret i afsnit 1. Kapaciteten skal her opfattes som en stokastisk variabel der påvirkes af tilfældige variationer, herunder af forskelle i trafikanternes måde at køre på, variation af køretøjer, forhold på og ved vejen oa. Der er adskillige spørgsmål der skal afklares i forbindelse med måling af kapacitet på strækning, hvoraf de mest iøjnefaldende er: 1. Om der er en opstrøms flaskehals, der begrænser den trafikmængde, der kan komme til den betragtede strækning. 2. Om der i hele det betragtede tidsrum er tilstrækkeligt tilbud af trafikanter til at mætte strækningen til kapacitetsgrænsen. 3. Om der er en nedstrøms flaskehals, som påvirker trafikafviklingen på målestedet. 4. Om der er indtruffet særlige begivenheder som påvirker trafikafviklingen. Som beskrevet i afsnit 2 er strækningerne udvalgt netop udfra forventning om at punkterne 1, 2 og 3 er opfyldt. Punkt 1 kan være et problem ved bestemmelse af strækningers kapacitet. Dette skyldes at trafikken på én eller anden måde skal ind på strækningen, og at systemet til indføring af trafik skal have mindst den samme kapacitet som strækningskapaciteten for at det er sidstnævnte kapacitet der måles. En måde til vurdering af om strækningskapaciteten nås, er at analysere trafikafviklingen i tiden ved og umiddelbart efter at største trafikintensitet er opnået. Såfremt trafikken her udviser tendens til hæmmet afvikling med lav hastighed, kunne det tyde på at selve strækningen er mættet til kapacitetsgrænsen, givet der ikke er tale om en nedstrøms flaskehals I forbindelse med spørgsmålet om hvorvidt trafiktilbudet er tilstrækkeligt stort for hele tidsrummet, hvor den største trafikmængde registreres, er det for et par af måle-snittene muligt at includere målinger opstrøms flaskehalsens munding. Dette er tilfældet for trafik mod syd på M14 ved Nærum og for trafik mod syd på M3 ved Buddinge Hovedgade. Såfremt der på disse opstrøms motorvejsspoler registreres kødannelse foran flaskehalsens munding, antages det at der er trafik til rådighed til mætning af den pågældende strækning. For at mindske sandsynligheden for at uvedkommende hændelser som fx. trafikuheld har haft effekt, er data analyseret, og fx er datasæt med trafiksammenbrud på usædvanlige tidspunkter og ved særligt lave trafikmængder blevet udeladt. Det kan dog ikke undgås at visse begivenheder på selve strækningen eller tilstødende strækninger, der influerer på trafikafviklingen, ikke kan identificeres ud fra målingerne, og der ligger heri en usikkerhed.

7 Tidsinterval Tidsintervallet i hvilket trafikmængden opgøres har betydning for angivelsen af størst registrerede trafikmængder. Dette skyldes at de størst mulige trafikintensiteter som nævnt er af stokastisk natur og dermed varierer. Derfor antages det at man ved opgørelse af trafikintensitet over kortere tidsintervaller kan finde større værdier end ved opgørelse over lange sammenhængende tidsintervaller hvor toppe i trafikintensiteten udglattes. Det må derfor forventes at kapaciteten fastsættes til en lavere værdi ved valg af et langt tidsinterval og omvendt. Derfor er det nødvendigt at foreskrive et tidsinterval som en kapacitetsangivelse er udtryk for. Et tidsinterval på 15 min synes at være et rimeligt valg, idet der herved dels er tale om en så lang periode at kapacitet ikke betragtes som en kortvarig, tilfældigt forekommende begivenhed, dels ikke er tale om så langt et tidsinterval at det i praksis vil være vanskeligt at opnå en vedholdende trafik under ensartede forhold, og dels anvendes samme intervalstørrelse som i HCM. Derfor er i denne undersøgelse anvendt 15-min intervaller. Estimering baseret på størst registrerede trafikintensiteter Til opgørelse af en stræknings kapacitet anvendes her en ren empirisk metode der er baseret på registrering i snit af de enkelte spidsbelastningsperioders største trafikintensiteter. For de medtagne målinger er der for hver spidsbelastningsperiode fundet den størst forekommende trafikintensitet i faste 15-min intervaller hvilket er omregnet til time-niveau. På basis af disse observationer er der dels beregnet middelværdier og dels fraktiler, hvor 0%-fraktilen repræsenterer den laveste observation og 100%-fraktilen den højeste. Resultatet af disse beregninger er indsat i tabel 4.1. Fig. 4.1 viser grafisk hvordan samtlige observationer for alle målestederne fordeler sig. Fraktil Delstræknig Gen- An- (fm: morgentrafik, nem tal em: eftermdtrafik) snit % % % % % obs. M3 Islev, syd, fm M3 Islev, syd, em M3 Islev, nord, fm M3 Budh, syd, fm M14 Næru, syd, fm Alle delstrækninger Tabel 4.1. Største registrerede trafikmængder pe/time/retning, målt i 15-min intervaller

8 antal observationer Samlet for alle delstrækninger % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal observationer pe/time/retning Akkumuleret % Fig Hyppighed af størst registrerede trafikmængder Estimering baseret på speed-flow diagram En anden metode til estimering af kapacitet er brug af speed-flow diagrammer. Trafikkens gennemsnitshastighed er observeret ved forskellige trafikintensiteter, hvorved målingerne kan optegnes i speed-flow diagram. Der indlægges en matematisk model til at beskrive speed/flow sammenhænge ud fra de målte punkter, og den størst mulige trafikmængde (kapaciteten) findes i det punkt hvor kurven for den matematiske model har sit maksimum, se fig I forhold til metoden med fordelingen af de størst registrerede trafikmængder udnyttes her ikke kun en enkelt måling pr. spidsbelastningsperiode men i princippet alle medtagne værdier. Problemet ved estimering af kapaciteten ud fra en matematisk model er at resultatet afhænger af hvilken matematisk model der vælges, og at der ikke umiddelbart kan argumenteres for at én bestemt model er den korrekte. Der er her valgt følgende modeltype (se reference [4]): 1-m 1-m l-1 v = v [1(d/d ) ], 0 m < 1, l > 1 f j hvor v er middelhastighed ved densiteten d, v middelhastigheden ved lav belastning ( free f flow speed ) og d j densiteten ved trafiksammenbrud ( jam density ). v f er relativ let at esti- mere og er som tidligere nævnt typisk ca. 105 km/t for de aktuelle motorvejsstrækninger. d er j derimod vanskelig at fastsætte og er ikke målt tilfredsstillende ved denne undersøgelse. Baseret på nærmere analyse sættes d her til 90 pe/km/spor. Parametrene l og m estimeres sålej des at de målte punkter bedst fittes.

9 Der er ved undersøgelsen set en tendens til at punkterne i speed-flow diagrammet er mere spredte og ligger lavere når trafikken regenererer efter dårlig trafikafvikling, end når trafikken stiger mod kapacitetsgrænsen og køkørselssituationen opstår. Da den matematiske model skal anvendes til estimering af kapaciteten, udelades punkter repræsenterende regenerering fra køsituation til normal trafikafvikling i fastlæggelse af den matematiske model. I eksemplet i fig. 4.2 er sammen med målte punkter (repræsenterende opbygning af kapacitets- og køkørselssituationen) indtegnet modellen af ovennævnte type med free flow speed på 105 km/t, jam density på 90 pe/km/spor og de værdier af l og m der er fundet ved regressionsanalyse. M3 ved Islevbrovej for trafik mod nord, morgener, 15 min interval 120,0 100,0 middelhastighed km/t 80,0 60,0 40,0 20,0 0, antal pe/time Fig Eksempel på speed/flow diagram med målte punkter og indlagt model I tabel 4.2 er vist trafikintensitet og hastighed hvor den indlagte model antager den maksimale trafikintensitet. Ved sammenligning med fordelingen af størst registrerede trafikintensiteter iflg. tabel 4.1 ses, at kapaciteten fastlagt ud fra speed-flow diagrammer her giver højere værdier end 15%-fraktilen og lidt lavere værdier end 50%-fraktilen i fordelingen af størst registrerede trafikintensiteter. Det konstateres endvidere at middelhastigheden for hvilken den indlagte model giver størst intensitet varierer mellem 64 og 79 km/t. Som tidligere nævnt skyldes de lave hastigheder for M14 ved Nærum at målesnittet er beliggende tæt ved flaskehalsens munding.

10 Delstrækning (fm: morgentrafik, em: eftermdtrafik) Max intensi- Hast. v. max tet pe/t/retn intensitet M3 Islev, syd, fm km/t M3 Islev, syd, em km/t M3 Islev, nord, fm km/t M3 Budhg, syd, fm km/t M14 Næru, syd, fm km/t Gennemsnit km/t Tabel 4.2. Aflæst maksimum for model over speed/flow sammenhænge 5. Konklusion For de undersøgte strækninger og perioder kan sammendrages, - at middelhastigheden ved lav trafikintensitet og densitet ( free flow speed ) typisk er ca. 105 km/t, - at middelhastigheden er næsten uafhængig af trafikintensiteten for trafikintensiteter under ca pe/time/retning og densitet under ca. 12 pe/km/spor, - at ved trafikintensitet over ca pe/time/retning og densitet over ca. 12 pe/km/spor falder middelhastigheden markant med stigende intensitet, - at ved trafikintensitet over ca pe/time/retning fortsætter faldet i middelhastigheden, og denne udviser tillige stor variation indikerende at trafiksituationen bliver ustabil, og - at både trafikintensitet og hastighed falder ved densitet over ca. 35 pe/km/spor, og der er tale om hæmmet trafikafvikling og køkørsel. Hastigheden ved kapacitetsgrænsen er typisk mellem 60 og 80 km/t, idet den afhænger af bla. målestedets beliggenhed, hvor specielt afstanden mellem målestedet og flaskehalsens munding påregnes at spille en rolle. Men selv for samme målested kan middelhastigheden svinge 30 km/t eller mere, når trafikintensiteten er tæt på kapacitetsgrænsen. Såfremt man estimerer kapaciteten ud fra størst registrerede trafikintensiteter er ét af de spørgsmål der skal tages stilling til, om det er middelværdien eller en fraktil, og i givet fald hvilken fraktil i fordelingerne af største trafikmængder, der skal udtrykke strækningens kapacitet. En forsigtig holdning vil være fx. at angive trafikmængden ved 15%-fraktilen, idet dette mål for kapacitet herved kun påregnes ikke at kunne holde i 15% af tilfældene. Ved en undersøgelse som den her gennemførte vil de konstaterede største trafikmængder aldrig være for høje, idet alle usikkerheder omkring opfyldelse af krav til strækning og trafik

11 nævnt i afsnit 4 vil trække ned for de størst registrerede trafikmængder. Derfor kunne en 50%- fraktil som mål for kapaciteten være relevant. Såfremt der anvendes en 50%-fraktil, og der benyttes observationer for alle målestrækninger, er kapaciteten af de undersøgte 4-sporede motorvejsstrækninger således bestemt til 4451 pe/time/retning eller 2225 pe/time/spor. Ved estimering af kapaciteten ved regressionsanalyse ved den i afsnit 4 angivne matematiske model fås kapaciteten til 4390 pe/time/retning, hvilket giver 2195 pe/time/spor. Som det ses af tabellerne 4.1 og 4.2 er der for de beregnede største trafikintensiteter nogen afvigelse mellem strækningerne. Afvigelserne kan naturligvis i et vist omfang begrundes i kapacitetens stokastiske natur, men må nok også søges i forskelle i vej- og trafikforhold hvor fx. udformning og trafik for nærliggende ramper kunne spille en rolle. Endvidere er der ved undersøgelsen forbundet en usikkerhed hidrørerende fra forstyrrelser som det ikke har været muligt at konstatere i forbindelse med målingerne, fx. i form af en momentan kødannelse p.gr.a. nedstrøms trafikafviklingsproblemer. Det må endelig anføres at målingerne på M14 ved Nærum er udført under lidt mere vinterlige forhold end de øvrige målinger. Referencer: 1. Vejregler, hæfte Trafikteknik, Vej- og stityper, Vejdirektoratet, Vejregeludvalget, maj Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, Washington D.C., Verfahren für die Berechnung der Leistungsfähigkeit und Qualität des Verkehrsablaufes auf Strassen, Forshungsbericht FE-nr R90F, A.D. May: Traffic Flow Fundamentals, Chapter 10, Prentice Hall, Korrektion for trafikkens sammensætning, motorveje - fri strækning, Vejdirektoratet notat nr. 26, 1996

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Evaluering af forsøg med stationær ATK

Evaluering af forsøg med stationær ATK Evaluering af forsøg med stationær ATK Stationær ATK s virkning på trafikkens hastighed Civilingeniør Henning Sørensen, Vejdirektoratet, has@vd.dk Forsøg med stationær og ubemandet ATK blev vedtaget af

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as

DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET. Pierre Aagaard Carl Bro as DET VEJREGELFORBEREDENDE ARBEJDE OM BEREGNING AF RUNDKØRSLERS KAPACITET Pierre Aagaard Carl Bro as 1. Indledning I Vejdirektoratet pågår der et vejregelforberedende arbejde, ved navn KAFKA, om kapacitets-

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010 Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje Puk Kristine Andersson Poul Greibe Marts 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 Baggrund... 5 Manøvretid

Læs mere

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark af Rikke Rysgaard, Vejdirektoratet Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Trafikarbejdet i Danmark er steget med næsten 50

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

HASTIGHEDSBAROMETER. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer

HASTIGHEDSBAROMETER. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. december 2008 HASTIGHEDSBAROMETER Indledning Hastighedsbarometeret skal på en enkel måde beskrive hastighedsudviklingen for et begrænset antal af vejtyper.

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

2. Indikatorer for fremkommelighed og serviceniveau

2. Indikatorer for fremkommelighed og serviceniveau Fremkommelighed og serviceniveau for veje Henning Sørensen Vejdirektoratet 1. Baggrund Det primære formål ved etablering af veje er at skabe fremkommelighed, dvs. at tilvejebringe forhold der gør at trafikanter

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Til Vejdirektoratet Dato September 205 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Revision Dato 205-09-04 Udarbejdet af MDY Kontrolleret af MAP Godkendt af Beskrivelse LJ Effekt af de variable vejtavler

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Beskrivelse af rejsetiden

Beskrivelse af rejsetiden Forudsigelse af forsinkelse på Helsingørmotorvejen Jens Møller-Pedersen, TetraPlan ApS Vejdirektoratet har etableret et rejsetidsinformationsssystem (RIS) på Helsingørmotorvejen, der permanent døgnet rundt

Læs mere

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger Analyse af sammenhæng mellem vejr og hastighed på udvalgte vejstrækninger Vejdirektoratet har undersøgt, om bilisterne ændrer hastighed under forskellige vejrforhold. Analysen er bl.a. gennemført for bedre

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra.

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra. December 2014 Vejarbejdsansvarlige modul i Mastra til analyse af trafik Kort vejledning 1. Formål Mastra er et system til lagring, efterbehandling og udtræk af trafiktællinger. Trafiktællinger er grundlaget

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK UDKAST Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse 2015 NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Konklusion... 4 3 Trafikale forhold... 5 3.1 Tidligere forhold

Læs mere

Tilfartsregulering til motorveje Har det nogen effekt?

Tilfartsregulering til motorveje Har det nogen effekt? Tilfartsregulering til motorveje Har det nogen effekt? Af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Vejtrafikken er gennem de seneste 15 år steget kraftig. På motorvejene har der været en særlig

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Hastighedsbarometer. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer

Hastighedsbarometer. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer Hastighedsbarometer Indledning Hastighedsbarometeret beskriver på en enkel måde hastighedsudviklingen for et begrænset antal vejtyper. Barometeret er inspireret af trafikindekset samt af Vejdirektoratets

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004 Notat Sag: Titel: Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse Analyse af antalstællinger Notatnr. 11-7 Rev.: Til: Bjarne Bach Nielsen, Allan Christensen Udarbejdet: Christian Overgård Hansen.

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger TA. nr.: B07 Version: 1.0 Oprettet: Gyldig fra: 01.01.2016

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6 TRANSPORTMINISTERIET OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resultater 2 3 Generelle

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Radardetektorer til trafikmålinger

Radardetektorer til trafikmålinger Vejforum 25 detektorer til trafikmålinger af civiling. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, e-mail: ste@vd.dk Baggrund Trafikdataopsamlingen på Motorring 3 (M3) har hidtil været foretaget med -systemet, der

Læs mere

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap?

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap? Af Civilingeniør Søren Olesen, Carl Bro as Er der forskelle i resultaterne fra og? Flere og flere er begyndt at anvende trafiksimuleringsprogrammet til kapacitets og fremkommelighedsanalyser idet programmet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet

Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet Cykelsti stibredde, adfærd og kapacitet Et cykelpuljeprojekt Poul Greibe Thomas Skallebæk Buch Baggrund Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden om sammenhæng mellem

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 7. oktober 2012 OAN Udkast 1.0 Indledning Dette notat opsumerer kort de dele af Otto Anker Nielsens præsentation

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne.

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne. Forord Denne rapport beskriver hastigheder og hastighedsudvikling fra 1999 til 2002. Rapporten skal ses som en fortsættelse til Vejdirektoratets rapport nr. 202 Hastighedsrapport, hastighedsmålinger 1995

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober 2005 Trafikafvikling på Motorring 3 - herunder erfaringer med brug af trafikledelsessystem under anlægsarbejdet. Af koordinator for trafikafvikling, Charlotte

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kapacitet og serviceniveau

Kapacitet og serviceniveau Trafikteknik Håndbog for Kapacitet og serviceniveau Vejdirektoratet Vejregelrådet September 2015 Vejdirektoratets sagsnummer: 14/04141 1 2 FORORD Denne håndbog er en revideret udgave af vejregel for beregning

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh UDKAST EUC Sjælland Skolegade, Haslev Trafikanalyse NOTAT rev. 1 6. december 2017 adp/uvh Indhold 1 Indledning 1.1 Baggrund 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 2 Området... 3 3 Trafikale vurderinger...

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Notat Sag: Emne: Til: Fra: Ullerødbyen i Hillerød Kommune Støjberegning Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Jakob Høj Notatnummer: 2219011.01 7. november 2005 Rev.: 1 1 Indledning I dette notat beskrives

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Bestemmelse af iltkoncentration i Østerå

Bestemmelse af iltkoncentration i Østerå Bestemmelse af iltkoncentration i Østerå Iltkoncentrationen i danske vandløb varierer over døgnet og over året. I grøderige vandløb med lav strømningshastighed som Østerå, kan variationen over døgnet om

Læs mere

Rundkørsler med 2 frafartsspor

Rundkørsler med 2 frafartsspor Trafikafvikling i 2-sporede frafarter med sporbortfald Poul Greibe Belinda la Cour Lund 13. oktober 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Rundkørsler med 2 frafartsspor Trafikafvikling

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB, OAN

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB, OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 21. december 212 CAB, OAN Dette notat er udarbejdet af DTU Transport med input fra Vejdirektoratet og Movia. Notatet kommer

Læs mere