Bilag 1: Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 1 Kravspecifikation Side1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beskrivelse af ordregivende myndigheder Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse Opgavevaretagelsen Målgrupperne for tolkningen Ansøgning og rekvirering af tolkebistand Tolketimer Aflysning af tolkning Gruppetolkninger Krav til leverance vedrørende tegnsprogstolkning... 8 (Delaftale 1-5) Opgavens indhold for tegnsprog (mindstekrav) Grundlæggende kvalifikationer Opførsel, fremtræden og fleksibilitet - (mindstekrav) Leverandørens tilrettelæggelse af arbejdet - (mindstekrav) Studierejser mv Praktikforløb Krav til leverance vedrørende skrivetolkning (Delaftale 5-10) Opgavens indhold (mindstekrav) Grundlæggende kvalifikationer (mindstekrav) Opførsel, fremtræden og fleksibilitet (mindstekrav) Leverandørens tilrettelæggelse af arbejdet (mindstekrav) Studierejser mv Praktikforløb Generelle betingelser Bekræftelse af bestilling Information til uddannelsessted om bevilling Regionsvis levering - (mindstekrav) Tolkeportal - (mindstekrav) Tilsyn med kvalitet af tolkning Krav til faktura - (mindstekrav) Afrapportering Appendiks A - Tolkebegreber Appendiks B Tolke etiske regler ved uddannelsestolkning Side2

3 1. Indledning Denne kravspecifikation indeholder en beskrivelse af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens (i det følgende benævnt styrelsen) krav til tolkeydelser, herunder tegnsprogstolkning og skrivetolkning. Udbuddet omfatter indgåelse af en række parallelle rammeaftaler med eksterne leverandører om følgende ydelser: Delaftale 1-5: tegnsprogstolkning. Delaftale 6-10: skrivetolkning. I afsnit 2 beskrives Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. I afsnit 3 beskrives hidtidige opgavevaretagelse. I afsnit 4 beskrives opgavevaretagelse. I afsnit 5 beskrives kravene til leverandørens opgavevaretagelse og specifikation af de ydelser der skal leveres i delaftale 1-5 vedrørende tegnsprogstolkning og delaftale 6-10 vedrørende skrivetolkning. Krav i afsnit eller underafsnit som er mindstekrav, er tydeligt markeret med betegnelsen mindstekrav (med rød skrift). Når der i kravspecifikationen henvises til konkrete love, bekendtgørelser mv., skal dette forstås således, at leverandøren skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning. De konkrete henvisninger er således alene sat ind for at give information om de pt. gældende regler. Styrelsen kan udpege tolkninger til at foregå på videotolkeplatform, uden om dette udbud. Tolkeleverandører til bemanding af en fjerntolkeplatform findes ved særskilt udbud. Styrelsen er berettiget til at tillade, at tolkebruger og tolkeleverandør kan aftale at erstatte en bevilliget fysisk tolkning med en fjerntolkning. Side3

4 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (KTS) har ansvar for beregning og udbetaling af statstilskud til uddannelsesinstitutioner, tilskudsregler, vejledning og instrukser mv. I Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn(CKT) forvaltes tilskud, til Specialpædagogisk Støtte (i det følgende benævnt SPS). SPS i form af særlige hjælpemidler, tegnsprogstolkning og lignende gør det muligt for ca elever og studerende med fysisk, psykisk eller indlæringsmæssig funktionsnedsættelse at gennemføre skolegang eller uddannelse på lige fod med andre på frie grundskoler, frie kostskoler, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. For yderligere information om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen henvises til hjemmeside: For yderligere oplysning om specialpædagogisk støtte henvises til hjemmesiden 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse I 2013 gav styrelsen uddannelsesstederne refusion på ca. 75 mio. kr. til tolkebistand, heraf skrivetolkning 5,4 mio. kr. Fordelt på uddannelsesområder var refusionen i 2013 (i afrundede tal): Ungdomsuddannelser: 41 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. til skrivetolkning. Videregående uddannelser: 34 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. til skrivetolkning. Antal tolkebrugere i 2013 var 321 elever/studerende, som fordelte sig således: Ungdomsuddannelser: 204, heraf 21 skrivetolkebrugere. Videregående uddannelser: 117, heraf 19 skrivetolkebrugere. Der vil også i begrænset omfang skulle leveres tolke til frie kostskoler og AMU-kurser. I 2013 var der tale om ca. 56 støttemodtagere på disse områder, heraf en enkelt skrivetolkebruger. Hovedstadsområdet er det område med størst aktivitet, idet mange uddannelsessteder er samlet i og omkring København. 4. Opgavevaretagelsen 4.1 Målgrupperne for tolkningen Målgrupperne for tolkebistand er døve, døvblinde, døvblevne og svært hørehæmmede elever og studerende på uddannelser efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (LBK nr. 584 af 1. juni 2014 med eventuelle senere ændringer) samt bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (BEK nr af 9. december 2013 med senere ændringer). Side4

5 Herudover leveres der også tolkning i begrænset omfang til elever optaget på frie kostskoler efter bekendtgørelse af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (LBK nr. 916 af 13. august 2014 med senere ændringer). Tolkebistanden leveres i forbindelse med elevens/den studerendes deltagelse i undervisning på SPS-berettigende uddannelser, herunder også ved gruppearbejde og praktik. Dette medfører, at tolkning i forbindelse med sociale aktiviteter, herunder også hvor disse finder sted på uddannelsesstedet, ikke er omfattet af denne rammeaftale. Tolkebistand kan leveres som tegnsprogstolkning og/eller skrivetolkning. Det kan forekomme, at en tolkeopgave fagligt er meget krævende, og det kan enten betyde at opgaven er en to-tolkeopgave og/eller en opgave hvortil der ydes et særligt tillæg. 4.2 Ansøgning og rekvirering af tolkebistand Tolkebistand rekvireres efter enten afholdelse af miniudbud eller ved straksudbud. Miniudbud Uddannelsesinstitutionerne ansøger om tolkebistand til en elev eller studerende ved Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen bevilliger tolk i bestemt antal timer, ved en bevillingsramme på timer alt efter uddannelsesniveau og konkret behov. Styrelsen opretter den konkrete tolkeopgave i Tolkeportalen. Styrelsen indtaster bevillingsrammen, oplysninger fra uddannelsesstedet om tolkebrugerens behov, herunder kontaktoplysninger til uddannelsesstedet samt oplysninger om ugentlig timeantal der skal tolkes i, såfremt disse oplysninger er tilgængelige. Tolkeopgaven udbydes som miniudbud via Tolkeportalen til tolkeleverandører i den region, hvor tolkeopgaven finder sted, og leverandører for den pågældende region kan byde ind med den i udbuddet tilbudte pris, hvis de kan påtage sig opgaven. Typisk er udbudsperioden 72 timer og tolkeopgaven udbydes først for hele tolkeopgaven under forudsætning af løbende bevilling af rammer. (uddannelsesperioden inden for rammeaftalens løbetid). Den udbudte tolkeopgave nedbrydes i flere kortere tolkeopgaver såfremt der ikke er leverandører der påtager sig opgaven. Nedbrydning af tolkeopgaven sker, når der er under 21 dage til tolkeopgaven og vil kun ske inden for det første semester, således at nedbrydningen vil blive til to tolkeopgaver på et kvartal og så fremdeles. Straksudbud Når der er 9 dage eller mindre til første tolkning for nye tolkeopgaver, vil udbuddet blive til et straksudbud. Straksudbud annonceres på Tolkeportalen på hverdage i tidsrummet 10-12, og er "åbne" i 60 minutter. Når tidsfristen udløber vil opgaven blive tildelt i henhold til den prioriterede liste over tolkeleverandører. Det betyder således, at der er flere tolkeleverandører, der kan byde ind på tolkeopgaver, der udbydes som straksudbud, og den tolkeleverandør, der på tidspunktet for tilbudsafgivelse, har tilbudt den laveste pris, og dermed rangerer højest på den prioriterede liste, vil få tildelt den pågældende tolkeopgave. Leverandørerne får besked fra Tolkeportalen om tildeling og afslag på konkrete tolkeopgaver. Tolkebrugeren og uddannelsesstedet vil, hvis Side5

6 oplysninger om mailadresser er tilgængelige også modtage mails om tolkeopgavens udbud samt tildeling af opgaven til en konkret leverandør Såfremt der ikke er tilbudsgivere, der byder ind på en tolkeopgave i den pågældende region, hvor der skal tolkes, forbeholder styrelsen sig ret til, at udbyde konkrete tolkeopgaver i andre regioner samt at udbyde tolkeopgaven hos de leverandører, der har rammeaftale med Den Nationale Tolkemyndighed. 4.3 Tolketimer En hel tolketime svarer til 60 min. inkl. pause. Leverandøren fakturer for den første tolketime, og når der tolkes ud over den første time, skal der faktureres pr. påbegyndt kvarter. Et bestemt angivet antal minutters tolkning udløser ikke et vist antal minutters pause. Det betyder, at en tolkeopgave påbegyndes, når undervisningen/opgaven starter, og slutter ved undervisningens ophør. Det er denne tid som leverandøren kan afregne for. Leverandøren kan ikke afregne for længere pauser, herunder fx frokostpauser eller mellemtimer. Hvis der er frokostpause eller mellemtime på en konkret tolkeopgave, skal tolkningen opfattes som - og indtastes som- to tolkeopgaver, og dermed en tolkeopgave før frokost og en tolkeopgave efter frokost. Det vil sige, at der kan afregnes for de indlagte pauser, der fx er mellem to moduler, med undtagelse af længere pauser, og der kan ikke opkræves yderligere for pauser efter undervisningens afslutning. En længere pause defineres som en pause på min. 30 minutter. Tolkeportalen har en funktion, som kan sammenlægge tolkeopgaver i blokke, hvis tolkeopgaver indtastes efter hinanden med kortere pauseinterval end 30 minutter. Tolkebistanden leveres inden for normal arbejdstid, som defineret i tolkenes gældende overenskomster. Ved tolkning i aftentimer og weekend ydes tillæg, jf. bilag 4 hvortil henvises. Uanset tolkeopgavens beskaffenhed er eventuel forberedelse indeholdt i timeprisen, og der kan ikke faktureres særskilt herfor, jf. også appendiks B. 4.4 Aflysning af tolkning Styrelsen eller tolkebrugeren kan til enhver tid afbestille en tildelt tolkeopgave. Såfremt afbestilling af hele opgaven sker senere end 7 døgn forud for påbegyndelsen af tolkeopgaven, er tolkeleverandøren dog berettiget til fuldt honorar for opgavens første uge, såfremt denne har været skemalagt. Såfremt der sker aflysning af tolkeopgaven under uddannelsesforløbet for resten af forløbet, er leverandøren berettiget til honorar i 7 dage efter sidste dag hvor der er blevet tolket, såfremt dette har været skemalagt. En tolkeopgave anses for skemalagt såfremt leverandøren har fået tilsendt oplysninger om skema for den pågældende periode på 7 dage. Der stilles ikke krav til hvorledes og i hvilken form skemaoplysningerne er kommet frem til leverandøren. Side6

7 Er der aftalt fjerntolkning, ydes intet honorar for den aflyste opgave. Såfremt tolkeleverandøren påtager sig en anden opgave i samme tidsrum som den aflyste tolkeopgave, er tolkeleverandøren dog ikke berettiget til at fremsende faktura for den aflyste tolkning uanset om der er sket aflysning af enkelt undervisningsdag, undervisningsforløb eller forud for tolkningens påbegyndelse. Såfremt styrelsen, uddannelsesinstitutionen eller brugeren afbestiller en opgave eller en undervisningsdag eller dele af en undervisningsdag 7 dage eller tidligere forud for påbegyndelsen af tolkeopgaven, er tolkeleverandøren ikke berettiget til vederlag for opgaven. Denne skal således afsluttes med Aflyst rettidigt i Tolkeportalen. Fristen på 7 dage gælder således både for hele tolkeopgaver samt enkelte undervisningsdage og -timer. Tolkeleverandøren er berettiget til fuldt aftalt honorar for opgaven, såfremt brugeren ikke møder op til opgaven. Møder tolkebrugeren ikke op til en bevilliget tolkning skal dette noteres ved sagens afslutning i Tolkeportalen, og der skal sættes kryds/flueben i boks benævnt ikke aflyst rettidigt. Ved brugerens gentagne udeblivelse skal leverandøren underrette styrelsen herom. 4.5 Særlig dokumentation for tolkningens gennemførelse: Leverandøren skal via Tolkeportalen indsende underskreven dokumentation for, at der er leveret den bestilte tolkning. Dokumentationen underskrives efter endt tolkning af både tolk og tolkebruger (eller dennes hjælper). Underskrift kan med fordel logges på tolkeopgaven i Tolkeportalen ved tolkningens afslutning via smartphone. Ved gruppetolkninger, er det tilstrækkeligt at én tolkebruger kvitterer for udførelsen. Såfremt tolkeleverandøren anvender papirskema, skal dette indskannes og vedhæftes sagen i Tolkeportalen ved sagens afslutning. Underskriftsskemaer kan ikke tilsendes styrelsen på anden måde. 4.6 Gruppetolkninger Det kan forekomme at der er 2 eller flere tolkebrugere på en uddannelse, hvor de har undervisning sammen. I de tilfælde vil styrelsen oprette tolkebrugerne som en gruppe, hvoraf den ene tolkebruger bliver bevillingsbærer. Det betyder for leverandørerne, at al administration af tolkeopgaven i Tolkeportalen, herunder indtastning af skemaoplysninger, foregår under den tolkebruger, der er bevillingsbærer. Bevillinger for hele gruppen lægges på bevillingsbærerens bevilling. Der er pt. 25 grupper. Side7

8 5. Krav til leverance vedrørende tegnsprogstolkning (Delaftale 1-5) 5.1 Opgavens indhold for tegnsprog (mindstekrav) Tolkningen foregår i forbindelse med deltagelse i undervisning på SPS-berettigende uddannelser. Leverandøren skal kunne yde støtte, der er af en sådan kvalitet, at den kan kompensere for den enkelte brugers funktionsnedsættelse, således at denne får mulighed for at gennemføre sin uddannelse på lige vilkår med andre elever/studerende i overensstemmelse med formålet i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (LBK nr. 584 af 1. juni 2014 med eventuelle senere ændringer) samt bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (BEK nr af 9. december 2013 med senere ændringer). Leverandøren skal kunne tolke simultant mellem dansk og tegnsprog, samt taktilt tegnsprog, tegnstøttet kommunikation eller MHS (Mund-Hånd-System). Der vil ligeledes være behov for stemmetolkning mellem tegnsprog og dansk tale. Leverandøren skal kunne tolke på dansk tegnsprog. Der kan forekomme opgaver, hvor der kan være behov for at tolken skal kunne tolke fra et fremmedsprog til dansk tegnsprog. Se også appendiks A for tolkebegreber. 5.2 Grundlæggende kvalifikationer Uddannelsesniveau - (mindstekrav) Det er et krav, at leverandøren anvender tolke, som har gennemført tolkeuddannelsen og afsluttet den med eksamen efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning (Bekendtgørelse nr. 910 af 3. juli 2013), eller lignende på samme niveau. Såfremt leverandøren benytter underleverandør(er) til en opgave, skal de benyttede tolke herfra leve op til samme krav som leverandørens egne tolke Tegnbank Såfremt der oprettes en tegnbank i regi af Den Nationale Tolkemyndighed (der kan tilgås fra smartphone), har leverandøren pligt til at lægge nye tegn for fagtermer ind i banken. Tegnbankens formål skal være på en nem måde, at give brugere og tolke et forum til udveksling af nye tegn. Indtil tegnbank bliver oprettet som beskrevet ovenfor, forventer styrelsen, at leverandøren selv opretter en tegnbank Praktikpladser Styrelsen forventer, at leverandøren stiller praktikpladser til rådighed for studerende på tegnsprogstolkeuddannelsen, i det omfang det er muligt. Herved er leverandøren med til at understøtte en fremtidssikring af kvalificerede tegnsprogstolke. Tolkeelever i praktikperiode, skal i starten følge en erfaren tolk, og må først, når det skønnes, at eleven har opnået tilstrækkelig erfaring, tolke selvstændigt. Tolkeleverandøren forudsættes at tage hensyn til elevens erfaringsniveau i udvælgelse af, hvilke tolkeopgaver eleven sendes ud til. Side8

9 5.3 Opførsel, fremtræden og fleksibilitet - (mindstekrav) Det er et krav, at leverandøren lever op til tolke etiske regler, jf. appendiks B. Såfremt forelæsninger filmes, med henblik på at elever/studerende kan downloade forelæsningen på et vilkårligt tidspunkt, forpligtes tolkeleverandøren/-erne til at tolke under den forelæsning der filmes, også selvom eleven/den studerende ikke er til stede under forelæsningen, med henblik på at eleven/den studerende har fleksible vilkår på lige fod med de øvrige elever/studerende. Tolkeleverandøren har en initiativpligt overfor både eleven/den studerende og uddannelsesinstitutionerne i forhold til at vejlede elever og studerende der henvender sig om et konkret eller fremtidigt støttebehov, at indhente skemaoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om tolkninger, at informere uddannelsesinstitutionen om at bevilling af ved at være opbrugt, når der er 20 % af bevillingen tilbage, således at uddannelsesinstitutionen kan søge styrelsen om fornyet ramme. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav. 5.4 Leverandørens tilrettelæggelse af arbejdet - (mindstekrav) Planlægning af udviklingsarbejde Leverandøren skal planlægge opgavefordelingen for tolkene på en sådan måde, at de bedste muligheder for faglig udvikling tilvejebringes. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav Leverandørens vurdering af tolkeopgavens størrelse og beskaffenhed Der kan forekomme tilfælde hvor en opgave fagligt er meget krævende. Dette kan enten betyde at opgaven er en to-tolkeopgave og/eller en opgave hvortil der ydes et særligt tillæg, jf. bilag 4. Dvs. at to-tolkeopgaver også kan udløse særlige tillæg, hvor kriterierne for tillæg er opfyldt. To-tolkeopgaver: Det forhold at en tolkeopgave er en to-tolkeopgave, medfører ikke automatisk at tolkeopgaven også udløser et særligt tillæg og omvendt. Nedenstående er eksempler på situationer, som kan udløse to tolke til opgaven: Hvor det er af største vigtighed med stor sproglig nøjagtighed i overlevering af indholdet. Der er tale om en meget speciel fagterminologi, hvor tolken skal lære at kende og forstå forskellige processers navne, således at tolken kan genkende dem for at kunne tolke korrekt. Der skal samtidig aftales tegn med eleven/den studerende, som skal indføres i en tegnbank el. lign., som skal studeres nøje før hver tolkning. Side9

10 Der bliver efter tolkenes skøn talt i latinske termer i op til 80 % af undervisningstiden. Undervisningen og kommunikationen foregår på et andet sprog end dansk (typisk engelsk), hvilket bevirker at tolken udover det faglige indhold også skal forholde sig til at tolke andre sprog. Taktiltolkning. Tolkning til mundtlig eksamen To tolke bevilges primært på mellemlange og lange videregående uddannelser, men kan forekommer på ungdomsuddannelser eller korte videregående uddannelser i tilfælde, hvor undervisningsformen ændres (for eksempel filmfremvisninger, fremlæggelser, eksterne oplæg). På videregående uddannelser varetages tolkeopgaven i visse tilfælde af to tolke samtidigt. Dette er ikke et udgangspunkt for tolkeopgaver på de videregående uddannelsers område, men sker efter en konkret vurdering fra leverandørens side. Leverandøren skal tage udgangspunkt i, på hvilken måde den studerende udnytter eller er afhængig af tolkebistanden i relation til uddannelseskravene, og det uddannelsesniveau der skal tolkes på. Der anvendes typisk to tolke, hvis opgaven fagligt er meget krævende, fx hvor der ved forelæsning tolkes mellem fremmedsprog, dansk og tegnsprog. Det er ikke tilstrækkeligt fagligt krævende at der alene skal tolkes til studerende på en videregående uddannelse. Såfremt leverandøren er i tvivl om der er tale om en to-tolke opgave, skal leverandøren indhente en vurdering fra styrelsen heraf, inden tolkningen iværksættes. Det er styrelsens forventning, at tolkningen af alle andre opgaver end fagligt meget krævende opgaver tilrettelægges således, at tolkene afløser hinanden og kun deltager i opgaverne samtidigt i det omfang, det er nødvendigt for at sikre et gnidningsløst skift fra den ene tolk til den næste. Der anvendes ikke to tolke samtidigt på ungdomsuddannelser med undtagelse af enkeltstående tilfælde, herunder fx mundtlige eksamener. Særligt tillæg: Udover to-tolke kan visse tolkeopgaver være særligt vanskelige på videregående uddannelser og kan derfor udløse et særligt tillæg til leverandøren, jf. bilag 4 (priser og afregning). Leverandøren vurderer i forbindelse med tolkeopgaver på videregående uddannelser, om der er behov for særligt tillæg. Nedenstående er eksempler på situationer der kan udløse et særligt tillæg: Undervisningen og kommunikationen foregår på et andet sprog end dansk (typisk engelsk), hvilket bevirker at tolken udover det faglige indhold også skal forholde sig til at tolke andre sprog. Særligt tillæg vil kun kunne ydes undtagelsesvist og det er styrelsens forventning at der er tale om ganske få tilfælde pr. år der kan udløse særligt tillæg. Såfremt leverandøren er i tvivl om der er tale om en tolkeopgave der udløser særligt Side10

11 tillæg, skal leverandøren indhente en vurdering fra styrelsen heraf, inden tolkningen iværksættes. På baggrund af konkrete sager vil styrelsen kunne udarbejde en positivliste over uddannelser der vil kunne udløse særligt tillæg. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav. 5.5 Studierejser mv. Den studerendes eller elevens deltagelse i undervisningen kan også omfatte deltagelse på studierejser i udlandet, der gennemføres som led i tilskudsberettigende uddannelse samt rus-ture for så vidt angår den faglige del. Det estimeres, at antallet af tolkebrugere på studierejser i ungdomsuddannelsesregi og på videregående uddannelser udgør ca personer pr. år. Tolkeleverandøren skal være indstillet på at dække studieture og rusture for de opgaver, der bydes ind på. For studieture gælder det, at der normalt kun bevilges én tolk til studieturen. Uddannelsesstedet indsender et program for studieturen med budget for tolkens deltagelse til styrelsen, som danner grundlag for bevilling af tolkens rejseudgifter. 5.6 Praktikforløb Det kan forekomme, at elever som led i fx en erhvervsuddannelse skal gennemføre et praktikforløb, hvor praktikstedet er placeret i en anden region end den som uddannelsesstedet er placeret i, og som opgaven er tildelt efter. Styrelsen kan ikke forlange, at den tolkeleverandør, der tolker for eleven i forbindelsen med undervisning på uddannelsesstedet, skal tolke for en elev i en anden region, men i det omfang leverandøren har mulighed herfor, tolker leverandøren også selvom praktikforløbet er i en anden region. Såfremt tolkeleverandøren ikke kan tolke under praktikforløbet, når dette er i en anden region, vil forløbet blive udbudt som en særskilt tolkeopgave. Såfremt tolkeleverandøren har mulighed for at tolke under praktikforløbet i anden region, vil det blive afregnet efter den timepris der er budt ind med i den region, som tolkeleverandøren oprindeligt har tolket i medfør af selve skoledelen. Det er ikke muligt at afregne for øget kørsel, da transport er indeholdt i prisen. Side11

12 6. Krav til leverance vedrørende skrivetolkning (Delaftale 5-10) 6.1 Opgavens indhold (mindstekrav) Tolkningen foregår i forbindelse med deltagelse i undervisning på SPS-berettigende uddannelser. Leverandøren skal kunne yde støtte, der er af en sådan kvalitet, at den kan kompensere for den enkelte elevs eller studerendes funktionsnedsættelse, således at denne får mulighed for at gennemføre sin uddannelse på lige vilkår med andre elever/studerende i overensstemmelse med formålet i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (LBK nr. 584 af 1. juni 2014 med eventuelle senere ændringer) samt Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (BEK nr af 9. december 2013 med senere ændringer). En skrivetolk skriver alt, hvad der bliver sagt på en computer, samtidig med at det bliver sagt, og der er således tale om simultantolkning. Tolkebrugeren kan så følge med i samtale eller undervisning på en lille, ekstra computerskærm. Til store møder eller forelæsninger med flere skrivetolkebrugere kan tolkning foregå på en storskærm, der kan ses af alle i lokalet. Se også appendiks A og B for tolkebegreber og tolke etiske regler. 6.2 Grundlæggende kvalifikationer (mindstekrav) Leverandøren skal anvende tolke, som har gennemført tolkeuddannelsen og afsluttet den med eksamen efter bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning (bekendtgørelse nr. 910 af 3. juli 2013), og har træning i og erfaring med tolkning i forhold til forskellige kommunikative situationer, som f.eks. diskussioner, foredrag og samtaler. Ikke autoriserede skrivetolke skal have gennemført opkvalificeringskurser for allerede fungerende skrivetolke, eller kvalifikationer svarende dertil. Leverandøren indestår for skrivetolkenes faglige kvalitet. Såfremt leverandøren benytter underleverandør(er) til en opgave, skal de benyttede tolke herfra leve op til samme krav som leverandørens egne tolke. 6.3 Opførsel, fremtræden og fleksibilitet (mindstekrav) Det er et krav, at leverandøren lever op til de tolke etiske regler, jf. appendiks B. Såfremt forelæsninger filmes, med henblik på at elever/studerende kan downloade forelæsningen på et vilkårligt tidspunkt, forpligtes tolkeleverandøren/-erne til at tolke under den forelæsning der filmes, også selvom eleven/den studerende ikke er til stede under forelæsningen, med henblik på at eleven/den studerende har fleksible vilkår på lige fod med de øvrige elever/studerende. Tolkeleverandøren har en initiativpligt overfor både eleven/den studerende og uddannelsesinstitutionerne i forhold til at vejlede elever og studerende der henvender sig om et konkret eller fremtidigt støttebehov, at indhente skemaoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om tolkninger, at informere uddannelsesinstitutionen om at Side12

13 bevilling af ved at være opbrugt, når der er 20 % af bevillingen tilbage, således at uddannelsesinstitutionen kan søge styrelsen om fornyet ramme. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav. 6.4 Leverandørens tilrettelæggelse af arbejdet (mindstekrav) Planlægning af udviklingsarbejde Leverandøren skal planlægge opgavefordelingen for tolkene på en sådan måde, at de bedste muligheder for faglig udvikling tilvejebringes. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav Leverandørens vurdering af tolkeopgavens størrelse og beskaffenhed Der kan forekomme tilfælde hvor en opgave fagligt er meget krævende. Dette kan enten betyde at opgaven er en to-tolkeopgave og/eller en opgave hvortil der ydes et særligt tillæg, jf. bilag 4. Dvs. at to tolkeopgaver også kan udløse særlige tillæg, hvor kriterierne for tillæg er opfyldt. To-tolkeopgaver: Det forhold at en tolkeopgave er en to-tolkeopgave, medfører ikke automatisk at tolkeopgaven også udløser et særligt tillæg og omvendt. Nedenstående er eksempler på situationer, som kan udløse to tolke til opgaven: Hvor det er af største vigtighed med stor sproglig nøjagtighed i overlevering af indholdet. Der er tale om en meget speciel fagterminologi, hvor tolken skal lære at kende og forstå forskellige processers navne, således at tolken kan genkende dem for at kunne tolke korrekt. Der skal samtidig aftales tegn med eleven/den studerende, som skal indføres i en tegnbank el. lign., som skal studeres nøje før hver tolkning. Der bliver efter tolkenes skøn talt i latinske termer i op til 80 % af undervisningstiden. Undervisningen og kommunikationen foregår på et andet sprog end dansk (typisk engelsk), hvilket bevirker at tolken udover det faglige indhold også skal forholde sig til at tolke andre sprog. Taktiltolkning. Tolkning til mundtlig eksamen To tolke bevilges primært på mellemlange og lange videregående uddannelser, men kan forekommer på ungdomsuddannelser eller korte videregående uddannelser i tilfælde, hvor undervisningsformen ændres (for eksempel filmfremvisninger, fremlæggelser, eksterne oplæg). Side13

14 På videregående uddannelser varetages tolkeopgaven i visse tilfælde af to tolke samtidigt. Dette er ikke et udgangspunkt for tolkeopgaver på de videregående uddannelsers område, men sker efter en konkret vurdering fra leverandørens side. Leverandøren skal tage udgangspunkt i, på hvilken måde den studerende udnytter eller er afhængig af tolkebistanden i relation til uddannelseskravene, og det uddannelsesniveau der skal tolkes på. Der anvendes typisk to tolke, hvis opgaven fagligt er meget krævende, fx hvor der ved forelæsning tolkes mellem fremmedsprog, dansk og tegnsprog. Det er ikke tilstrækkeligt fagligt krævende at der alene skal tolkes til studerende på en videregående uddannelse. Såfremt leverandøren er i tvivl om der er tale om en to-tolke opgave, skal leverandøren indhente en vurdering fra styrelsen heraf, inden tolkningen iværksættes. Det er styrelsens forventning, at tolkningen af alle andre opgaver end fagligt meget krævende opgaver tilrettelægges således, at tolkene afløser hinanden og kun deltager i opgaverne samtidigt i det omfang, det er nødvendigt for at sikre et gnidningsløst skift fra den ene tolk til den næste. Der anvendes ikke to tolke samtidigt på ungdomsuddannelser med undtagelse af enkeltstående tilfælde, herunder fx mundtlige eksamener. Særligt tillæg: Udover to-tolke kan visse tolkeopgaver være særligt vanskelige på videregående uddannelser og kan derfor udløse et særligt tillæg til leverandøren, jf. bilag 4 (priser og afregning). Leverandøren vurderer i forbindelse med tolkeopgaver på videregående uddannelser, om der er behov for særligt tillæg. Nedenstående er eksempler på situationer der kan udløse et særligt tillæg: Undervisningen og kommunikationen foregår på et andet sprog end dansk (typisk engelsk), hvilket bevirker at tolken udover det faglige indhold også skal forholde sig til at tolke andre sprog. Særligt tillæg vil kun kunne ydes undtagelsesvist og det er styrelsens forventning at der er tale om ganske få tilfælde pr. år der kan udløse særligt tillæg. Såfremt leverandøren er i tvivl om der er tale om en tolkeopgave der udløser særligt tillæg, skal leverandøren indhente en vurdering fra styrelsen heraf, inden tolkningen iværksættes. På baggrund af konkrete sager vil styrelsen kunne udarbejde en positivliste over uddannelser der vil kunne udløse særligt tillæg. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav. 6.5 Studierejser mv. Den studerendes eller elevens deltagelse i undervisningen kan også omfatte deltagelse på studierejser i udlandet, der gennemføres som led i tilskudsberettigende uddannelse samt rus-ture for så vidt angår den faglige del. Det estimeres, at antallet af Side14

15 tolkebrugere på studierejser i ungdomsuddannelsesregi og på videregående uddannelser udgør ca personer pr. år. Tolkeleverandøren skal være indstillet på at dække studieture og rusture for de opgaver, der bydes ind på. For studieture gælder det, at der normalt kun bevilges én tolk til studieturen. Uddannelsesstedet indsender et program for studieturen med budget for tolkens deltagelse til styrelsen, som danner grundlag for bevilling af tolkens rejseudgifter. 6.6 Praktikforløb Det kan forekomme, at elever som led i fx en erhvervsuddannelse skal gennemføre et praktikforløb, hvor praktikstedet er placeret i en anden region end den som uddannelsesstedet er placeret i, og som opgaven er tildelt efter. Styrelsen kan ikke forlange, at den tolkeleverandør, der tolker for eleven i forbindelsen med undervisning på uddannelsesstedet, skal tolke for en elev i en anden region, men i det omfang leverandøren har mulighed herfor, tolker leverandøren også selvom praktikforløbet er i en anden region. Såfremt tolkeleverandøren ikke kan tolke under praktikforløbet, når dette er i en anden region, vil forløbet blive udbudt som en særskilt tolkeopgave. Såfremt tolkeleverandøren har mulighed for at tolke under praktikforløbet i anden region, vil det blive afregnet efter den timepris der er budt ind med i den region, som tolkeleverandøren oprindeligt har tolket i medfør af selve skoledelen. Det er ikke muligt at afregne for øget kørsel, da transport er indeholdt i prisen. 7 Generelle betingelser 7.1 Bekræftelse af bestilling En uge før tidspunktet for tolkning skal leverandøren bekræfte bestillingen over for tolkebrugeren. Er der under en uge til tolkningen skal finde sted, skal tolkebrugeren have besked fra tolkeleverandøren snarest muligt. 7.2 Information til uddannelsessted om bevilling Leverandøren har pligt til at informere uddannelsesinstitutionen pr. mail, når der er 20 % af bevillingen tilbage, således at uddannelsesinstitutionen kan søge styrelsen om fornyet ramme. Information af uddannelsesinstitutionerne er en ydelse der er indeholdt i timeprisen, og der kan ikke faktureres særskilt herfor. 7.3 Regionsvis levering - (mindstekrav) Leverandøren skal kunne levere tolkning i hele den region, der gives tilbud på Kapacitet - (mindstekrav) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver beskriver hvordan tilbudsgiver vil sikre leverance af tolkeydelser. 7.4 Tolkeportal - (mindstekrav) Side15

16 Det er et mindstekrav, at leverandøren skal anvende Tolkeportalen eller anden administrativ it-løsning som styrelsen anviser. Tolkeleverandøren skal administrere tolkeopgaverne via Tolkeportalen, herunder ved indtastning af de konkrete tolkeopgaver i et skema med skemaoplysninger. Administration af tolkeopgaverne er indeholdt i timeprisen, og der kan ikke faktureres særskilt herfor. Der er mulighed for at eksportere data fra Tolkeportalen til eget fagsystem, så genindtastning af data undgås. Styrelsen har sikret mulighed for eksport af mellem data fra Tolkeportalen og tolkeleverandørens eget administrationssystem. Tolkeleverandøren skal selv finansiere import i eget fagsystem. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav. 7.5 Tilsyn med kvalitet af tolkning Kvalitets- og Tilsynsmyndigheden kan foranledige at der føres tilsyn med tolkningerne. 7.6 Krav til faktura - (mindstekrav) I Tolkeportalen afsluttes tolkninger og tolkeleverandørerne danner et fakturabilag, ved funktionen "Opret fakturabilag". Her vil man kunne se en liste over alle de delbevillinger som kan faktureres (afsluttede opgaver). Derefter kan tolkeleverandøren vælge, hvilke delbevillinger de ønsker at oprette bilag for. Under et menupunkt kan man herefter se de dannede fakturabilag. Fakturabilaget eksporteres fra Tolkeportalen og gemmes i PDF eller et andet format, som kan vedhæftes en elektronisk faktura. Herefter danner tolkeleverandøren selv en faktura i egne systemer og sender elektronisk faktura til uddannelsesinstitutionen. Fakturabilaget vedhæftes fakturaen i faktureringssystemet. Der dannes én faktura pr. fakturabilag. Faktura tilgår uddannelsesinstitutionerne, der herefter er ansvarlig for betaling. Betaling skal senest ske 30 dage fra modtagelsen af fakturaen. Der tages forbehold for evt. itproblemer i statens faktureringssystemer. Ved AMU tolkeopgaver skal fakturaen sendes elektronisk direkte til styrelsen. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav. 7.7 Afrapportering På styrelsens foranledning fremsendes afrapportering uden beregning for styrelsen. En afrapportering skal indeholde følgende talmateriale, der skal stilles til rådighed for styrelsen i et regneark: antallet af aflysninger som skyldes uddannelsesstedet eller elev/studerende antallet af aflysninger som skyldes leverandøren antal personer der har fået dækket tolkebehovet 100 %. Side16

17 Appendiks A - Tolkebegreber Tegnsprogstolk: En tegnsprogstolk oversætter simultant samtaler mellem hørende og døve. Tegnsprogstolken skal tolke alt, hvad der siges, og har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der fremkommer under en tolkning. Dansk tegnsprog er et visuelt sprog, der udrykkes med bevægelser, gestus og mimik. (Dansk tegnsprog har ikke meget tilfælles med dansk talesprog. Sætninger på tegnsprog opbygges på en anden måde end sætninger på dansk, rækkefølgen af sætningens elementer er f.eks. forskellig på de to sprog, og tegn kan bøjes på helt andre måder, end danske ord kan. Der er heller ikke et tegn for hvert ord på dansk og omvendt.) Skrivetolk: En skrivetolk er en person, der skriver alt, hvad der bliver sagt, så en person, der har høreproblemer, kan læse på en skærm, hvad der bliver sagt. Den typiske skrivetolkebruger er en svært hørehæmmet eller døvbleven person. Tegnstøttet kommunikation: Tegnstøttet kommunikation er en visuel kommunikationsform, som primært bruges af hørehæmmede, døvblevne og deres pårørende. Der er tale om en tegnsprogsform, der følger dansk sprogopbygning med elementer fra tegnsprog, en bevidst brug af mimik og kropssprog samt mundhåndsystem og håndalfabet. Taktil tolkning: Taktil tolkning er en kommunikationsform for døvblinde. I taktil kommunikation skal hele indholdet af sætningen gå gennem den samme kanal, følesansen. Tolken holder den døvblinde i hånden, mens der tolkes, så den døvblinde kan mærke, hvordan tegnene formes. En taktiltolk skal tolke både det auditive og det visuelle. Mund hånd systemet (MHS): Mund-hånd-system (MHS) er en kombination af mundaflæsning og 15 forskellige håndstillinger, som viser de danske sproglyde, der ikke kan aflæses direkte på munden. Den enkelte håndstilling vises samtidig med at lyden udtales, således at håndstilling og mundbevægelse er synkrone. Elementer fra MHS indgår som en naturlig del af dansk tegnsprog, og MHS bruges desuden til at formidle nye ord og begreber, der endnu ikke er tegn for. Stemmetolkning: Stemmetolkning er for tolkebrugere, der ikke bruger stemme selv. Typisk døve tegnsprogsbrugere, hvor tolken tolker fra tegnsprog til talt Side17

18 dansk. Appendiks B Tolke etiske regler ved uddannelsestolkning Tolken har forståelse og respekt for den enkelte elevs eller studerendes funktionsnedsættelse. Tolken formidler loyalt kommunikationen mellem de implicerede parter, oftest underviseren og den døve elev/studerende. Tolken må f.eks. ikke springe over noget af det, der bliver sagt heller ikke selvom f.eks. underviseren beder om det. Tolken skal møde alle parter i tolkningen med samme respekt, herunder også respekt for den tilrettelæggelsesform, undervisningssituation har. Det indebærer f.eks., at tid til pause i tolkningen aftales med underviseren, samt at der evt. aftales et tegn til at varsle, at pausen nærmer sig. Tolken er underlagt tavshedspligt om de forhold tolken måtte blive bekendt med under udøvelsen af sit fag. For skrivetolkning gælder det, at tolken ikke må gemme tolkningen på computeren. Tolken er desuden omfattet af bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 8 (jf. straffelovens 152) og har tavshedspligt - det vil sige, at tolken ikke må videregive fortrolige oplysninger om en person. Tolke møder forberedt til tolkeopgaven i god tid, f.eks. ca min. før undervisningen starter. Side18

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 5 4.1 Målgrupperne for tolkningen...

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Udbud fysisk tolkning Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2018-2019 Bilag 1 Kravspecifikation Tolkemyndigheden udbud for 2018-2019 Bilag 1: Kravspecifikation Side 1 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning og omfang af de udbudte rammeaftaler...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016-2017

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden udbud 2016-2017. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Indledning... 3 1.1 Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud 20153. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Underskrifter... 3 2. Tilbud... 4 2.1.1 Pris pr. fjernskrivetolketime...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning på tegnsprog. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2017 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning på tegnsprog. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2017 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2017 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af tolkeydelsen... 3 2.1 Brugerne af tolkeydelsen...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for side 1

Udbud fysisk tolkning Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for side 1 Udbud fysisk tolkning 2018 2019 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2018-2019 side 1 Angivelse af hvilken region og tolketype rammeaftalen vedrører Nedenstående

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Bilag 2 TilbudR A M B LL. Tolkemyndigheden udbud Bilag 2: tilbud side 1

Bilag 2 TilbudR A M B LL. Tolkemyndigheden udbud Bilag 2: tilbud side 1 2018-2019 Bilag 2 TilbudR A M B LL Tolkemyndigheden udbud 2018-2019. Bilag 2: tilbud side 1 Indhold: 1. Delaftale og tilbudsgiver... 3 Dette tilbud vedrører følgende delaftale (sæt kun ét kryds):... 3

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser Bilag 1 Kravspecifikation Tolkeydelser Side 1 af 7 Indledning Nærværende dokument vil indgå som bilag til Rammeaftalen ved dennes ikrafttrædelse. Rammeaftalen omfatter levering af sprogtolkeydelser. Opgaven

Læs mere

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte : Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Hovedområder på SPS kontoret Sagsbehandling Ministerbetjening Handicaptillæg Tværministerielle udvalg Frie kostskoler (FK) Vidensdeling og netværk Frie grundskoler

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning

Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Bilag 3 - Skabelon til tilbudsgivning Nedenstående disposition anvendes ved udformning af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver anvender nærværende dokument ved tilbudsgivningen kan denne tekst og oplysningstekster

Læs mere

A3: Jo delvist men ved at begrænse deltagerantallet i konsortier, mindskes generne for brugerne.

A3: Jo delvist men ved at begrænse deltagerantallet i konsortier, mindskes generne for brugerne. Spørgsmål og svar: Send dit spørgsmål til bk@dntm.dk! Q1: Hvorfor må der kun være fem deltagere i et konsortie? A1: Det er for at beskytte vores brugere bedst muligt. Hvis det uheldigvis bliver nødvendigt

Læs mere

Log på Tolkeportalen. Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere

Log på Tolkeportalen. Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere Indhold Introduktion... 1 Log på Tolkeportalen... 1 Forklaring af venstremenu... 2 Min Side... 3 Indtast skema... 4 Bevillingsoversigten... 6 Bevilling...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE. Tolkerådet 21. november 2014

PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE. Tolkerådet 21. november 2014 PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE Tolkerådet 21. november 2014 BAGGRUND FOR PROJEKTET Hvorfor døve tolke Døve tolke i udlandet Døve tolke i Danmark HVORDAN FUNGERER DET? PROJEKTET Budget på 2,5 mio. kr. Støttet

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede Bilag 1, kravspecifikation Vedrørende: Botilbud til mennesker med autisme og/eller domsanbragte udviklingshæmmede 1. Indledning Leverancerne i rammeaftalen består i afhjælpning af alle former for behov,

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN

UDBUDSBETINGELSER KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN UDBUDSBETINGELSER KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - UDBUDSBETINGELSER SIDE 1 INDHOLD 1. Indledning 3 1.1 Definitioner 3 2. Den ordregivende myndighed 4 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune Udbud af tolkebistand Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune August 2015 Udbud af tolkebistand til Gentofte Kommune - ansøgning til optagelse på kvalifikationsliste vedr. tolkeydelser Baggrund og

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Informationsmøde, København Informationsmøde, København, tirsdag d. 22. august 2017 1. Indledning velkomst og introduktion 1.1 Selve mødet Præsentation af deltagere

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kommuner i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orienteringsbrev om STU

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax.

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax. Region Hovedstadens krav til service i tolkeaftalen: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden: Bilag 1.A: - afsnit 2.3 Krav til leveringstider og sikkerhed: Ved behov for akut tolkebistand

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Overenskomst, EUD10 mellem Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen og Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Kommunalbestyrelsen indgår hermed overenskomst med Esnord,

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Værd at vide om tolkebistand

Værd at vide om tolkebistand Værd at vide om tolkebistand regionsyddanmark.dk SYGEHUSENE Værd at vide om tolkebistand Som personale i Region Syddanmark, og du rekvirerer tolkeydelser for fremmedsprogede, er det vigtigt, at du kender

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Ministeriet for Børn og Undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve

Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Center for Døve Når du skal bruge tolk i sundhedssektoren Tegnsprogstolk fra i sundhedssektoren Værd at vide, når du skal bestille tolk: har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus, Fredericia, Odense

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark

Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Præsentation af kontrakt på tolkeydelser - Region Syddanmark Akuttolkning Hvis akut tolkebistand rekvireres (videotolkning, fremmødetolkning og telefontolkning) i tidsrummet mandag fredag samt på lørdag/søn

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale:

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Udbud af rammeaftale om levering af studiestøtteforløb med afklaring, studiestøtteforløb, forløb med faglig støttelærer, forløb med studiementorer til studerende på lange videregående uddannelser med psykisk

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v.

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Orientering om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand m.m. på efterskoler og frie fagskoler

Læs mere