Bilag 1: Kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 1 Kravspecifikation Side1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beskrivelse af ordregivende myndigheder Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse Opgavevaretagelsen Målgrupperne for tolkningen Ansøgning og rekvirering af tolkebistand Tolketimer Aflysning af tolkning Gruppetolkninger Krav til leverance vedrørende tegnsprogstolkning... 8 (Delaftale 1-5) Opgavens indhold for tegnsprog (mindstekrav) Grundlæggende kvalifikationer Opførsel, fremtræden og fleksibilitet - (mindstekrav) Leverandørens tilrettelæggelse af arbejdet - (mindstekrav) Studierejser mv Praktikforløb Krav til leverance vedrørende skrivetolkning (Delaftale 5-10) Opgavens indhold (mindstekrav) Grundlæggende kvalifikationer (mindstekrav) Opførsel, fremtræden og fleksibilitet (mindstekrav) Leverandørens tilrettelæggelse af arbejdet (mindstekrav) Studierejser mv Praktikforløb Generelle betingelser Bekræftelse af bestilling Information til uddannelsessted om bevilling Regionsvis levering - (mindstekrav) Tolkeportal - (mindstekrav) Tilsyn med kvalitet af tolkning Krav til faktura - (mindstekrav) Afrapportering Appendiks A - Tolkebegreber Appendiks B Tolke etiske regler ved uddannelsestolkning Side2

3 1. Indledning Denne kravspecifikation indeholder en beskrivelse af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens (i det følgende benævnt styrelsen) krav til tolkeydelser, herunder tegnsprogstolkning og skrivetolkning. Udbuddet omfatter indgåelse af en række parallelle rammeaftaler med eksterne leverandører om følgende ydelser: Delaftale 1-5: tegnsprogstolkning. Delaftale 6-10: skrivetolkning. I afsnit 2 beskrives Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. I afsnit 3 beskrives hidtidige opgavevaretagelse. I afsnit 4 beskrives opgavevaretagelse. I afsnit 5 beskrives kravene til leverandørens opgavevaretagelse og specifikation af de ydelser der skal leveres i delaftale 1-5 vedrørende tegnsprogstolkning og delaftale 6-10 vedrørende skrivetolkning. Krav i afsnit eller underafsnit som er mindstekrav, er tydeligt markeret med betegnelsen mindstekrav (med rød skrift). Når der i kravspecifikationen henvises til konkrete love, bekendtgørelser mv., skal dette forstås således, at leverandøren skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning. De konkrete henvisninger er således alene sat ind for at give information om de pt. gældende regler. Styrelsen kan udpege tolkninger til at foregå på videotolkeplatform, uden om dette udbud. Tolkeleverandører til bemanding af en fjerntolkeplatform findes ved særskilt udbud. Styrelsen er berettiget til at tillade, at tolkebruger og tolkeleverandør kan aftale at erstatte en bevilliget fysisk tolkning med en fjerntolkning. Side3

4 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (KTS) har ansvar for beregning og udbetaling af statstilskud til uddannelsesinstitutioner, tilskudsregler, vejledning og instrukser mv. I Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn(CKT) forvaltes tilskud, til Specialpædagogisk Støtte (i det følgende benævnt SPS). SPS i form af særlige hjælpemidler, tegnsprogstolkning og lignende gør det muligt for ca elever og studerende med fysisk, psykisk eller indlæringsmæssig funktionsnedsættelse at gennemføre skolegang eller uddannelse på lige fod med andre på frie grundskoler, frie kostskoler, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. For yderligere information om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen henvises til hjemmeside: For yderligere oplysning om specialpædagogisk støtte henvises til hjemmesiden 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse I 2013 gav styrelsen uddannelsesstederne refusion på ca. 75 mio. kr. til tolkebistand, heraf skrivetolkning 5,4 mio. kr. Fordelt på uddannelsesområder var refusionen i 2013 (i afrundede tal): Ungdomsuddannelser: 41 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. til skrivetolkning. Videregående uddannelser: 34 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. til skrivetolkning. Antal tolkebrugere i 2013 var 321 elever/studerende, som fordelte sig således: Ungdomsuddannelser: 204, heraf 21 skrivetolkebrugere. Videregående uddannelser: 117, heraf 19 skrivetolkebrugere. Der vil også i begrænset omfang skulle leveres tolke til frie kostskoler og AMU-kurser. I 2013 var der tale om ca. 56 støttemodtagere på disse områder, heraf en enkelt skrivetolkebruger. Hovedstadsområdet er det område med størst aktivitet, idet mange uddannelsessteder er samlet i og omkring København. 4. Opgavevaretagelsen 4.1 Målgrupperne for tolkningen Målgrupperne for tolkebistand er døve, døvblinde, døvblevne og svært hørehæmmede elever og studerende på uddannelser efter lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (LBK nr. 584 af 1. juni 2014 med eventuelle senere ændringer) samt bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (BEK nr af 9. december 2013 med senere ændringer). Side4

5 Herudover leveres der også tolkning i begrænset omfang til elever optaget på frie kostskoler efter bekendtgørelse af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (LBK nr. 916 af 13. august 2014 med senere ændringer). Tolkebistanden leveres i forbindelse med elevens/den studerendes deltagelse i undervisning på SPS-berettigende uddannelser, herunder også ved gruppearbejde og praktik. Dette medfører, at tolkning i forbindelse med sociale aktiviteter, herunder også hvor disse finder sted på uddannelsesstedet, ikke er omfattet af denne rammeaftale. Tolkebistand kan leveres som tegnsprogstolkning og/eller skrivetolkning. Det kan forekomme, at en tolkeopgave fagligt er meget krævende, og det kan enten betyde at opgaven er en to-tolkeopgave og/eller en opgave hvortil der ydes et særligt tillæg. 4.2 Ansøgning og rekvirering af tolkebistand Tolkebistand rekvireres efter enten afholdelse af miniudbud eller ved straksudbud. Miniudbud Uddannelsesinstitutionerne ansøger om tolkebistand til en elev eller studerende ved Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen bevilliger tolk i bestemt antal timer, ved en bevillingsramme på timer alt efter uddannelsesniveau og konkret behov. Styrelsen opretter den konkrete tolkeopgave i Tolkeportalen. Styrelsen indtaster bevillingsrammen, oplysninger fra uddannelsesstedet om tolkebrugerens behov, herunder kontaktoplysninger til uddannelsesstedet samt oplysninger om ugentlig timeantal der skal tolkes i, såfremt disse oplysninger er tilgængelige. Tolkeopgaven udbydes som miniudbud via Tolkeportalen til tolkeleverandører i den region, hvor tolkeopgaven finder sted, og leverandører for den pågældende region kan byde ind med den i udbuddet tilbudte pris, hvis de kan påtage sig opgaven. Typisk er udbudsperioden 72 timer og tolkeopgaven udbydes først for hele tolkeopgaven under forudsætning af løbende bevilling af rammer. (uddannelsesperioden inden for rammeaftalens løbetid). Den udbudte tolkeopgave nedbrydes i flere kortere tolkeopgaver såfremt der ikke er leverandører der påtager sig opgaven. Nedbrydning af tolkeopgaven sker, når der er under 21 dage til tolkeopgaven og vil kun ske inden for det første semester, således at nedbrydningen vil blive til to tolkeopgaver på et kvartal og så fremdeles. Straksudbud Når der er 9 dage eller mindre til første tolkning for nye tolkeopgaver, vil udbuddet blive til et straksudbud. Straksudbud annonceres på Tolkeportalen på hverdage i tidsrummet 10-12, og er "åbne" i 60 minutter. Når tidsfristen udløber vil opgaven blive tildelt i henhold til den prioriterede liste over tolkeleverandører. Det betyder således, at der er flere tolkeleverandører, der kan byde ind på tolkeopgaver, der udbydes som straksudbud, og den tolkeleverandør, der på tidspunktet for tilbudsafgivelse, har tilbudt den laveste pris, og dermed rangerer højest på den prioriterede liste, vil få tildelt den pågældende tolkeopgave. Leverandørerne får besked fra Tolkeportalen om tildeling og afslag på konkrete tolkeopgaver. Tolkebrugeren og uddannelsesstedet vil, hvis Side5

6 oplysninger om mailadresser er tilgængelige også modtage mails om tolkeopgavens udbud samt tildeling af opgaven til en konkret leverandør Såfremt der ikke er tilbudsgivere, der byder ind på en tolkeopgave i den pågældende region, hvor der skal tolkes, forbeholder styrelsen sig ret til, at udbyde konkrete tolkeopgaver i andre regioner samt at udbyde tolkeopgaven hos de leverandører, der har rammeaftale med Den Nationale Tolkemyndighed. 4.3 Tolketimer En hel tolketime svarer til 60 min. inkl. pause. Leverandøren fakturer for den første tolketime, og når der tolkes ud over den første time, skal der faktureres pr. påbegyndt kvarter. Et bestemt angivet antal minutters tolkning udløser ikke et vist antal minutters pause. Det betyder, at en tolkeopgave påbegyndes, når undervisningen/opgaven starter, og slutter ved undervisningens ophør. Det er denne tid som leverandøren kan afregne for. Leverandøren kan ikke afregne for længere pauser, herunder fx frokostpauser eller mellemtimer. Hvis der er frokostpause eller mellemtime på en konkret tolkeopgave, skal tolkningen opfattes som - og indtastes som- to tolkeopgaver, og dermed en tolkeopgave før frokost og en tolkeopgave efter frokost. Det vil sige, at der kan afregnes for de indlagte pauser, der fx er mellem to moduler, med undtagelse af længere pauser, og der kan ikke opkræves yderligere for pauser efter undervisningens afslutning. En længere pause defineres som en pause på min. 30 minutter. Tolkeportalen har en funktion, som kan sammenlægge tolkeopgaver i blokke, hvis tolkeopgaver indtastes efter hinanden med kortere pauseinterval end 30 minutter. Tolkebistanden leveres inden for normal arbejdstid, som defineret i tolkenes gældende overenskomster. Ved tolkning i aftentimer og weekend ydes tillæg, jf. bilag 4 hvortil henvises. Uanset tolkeopgavens beskaffenhed er eventuel forberedelse indeholdt i timeprisen, og der kan ikke faktureres særskilt herfor, jf. også appendiks B. 4.4 Aflysning af tolkning Styrelsen eller tolkebrugeren kan til enhver tid afbestille en tildelt tolkeopgave. Såfremt afbestilling af hele opgaven sker senere end 7 døgn forud for påbegyndelsen af tolkeopgaven, er tolkeleverandøren dog berettiget til fuldt honorar for opgavens første uge, såfremt denne har været skemalagt. Såfremt der sker aflysning af tolkeopgaven under uddannelsesforløbet for resten af forløbet, er leverandøren berettiget til honorar i 7 dage efter sidste dag hvor der er blevet tolket, såfremt dette har været skemalagt. En tolkeopgave anses for skemalagt såfremt leverandøren har fået tilsendt oplysninger om skema for den pågældende periode på 7 dage. Der stilles ikke krav til hvorledes og i hvilken form skemaoplysningerne er kommet frem til leverandøren. Side6

7 Er der aftalt fjerntolkning, ydes intet honorar for den aflyste opgave. Såfremt tolkeleverandøren påtager sig en anden opgave i samme tidsrum som den aflyste tolkeopgave, er tolkeleverandøren dog ikke berettiget til at fremsende faktura for den aflyste tolkning uanset om der er sket aflysning af enkelt undervisningsdag, undervisningsforløb eller forud for tolkningens påbegyndelse. Såfremt styrelsen, uddannelsesinstitutionen eller brugeren afbestiller en opgave eller en undervisningsdag eller dele af en undervisningsdag 7 dage eller tidligere forud for påbegyndelsen af tolkeopgaven, er tolkeleverandøren ikke berettiget til vederlag for opgaven. Denne skal således afsluttes med Aflyst rettidigt i Tolkeportalen. Fristen på 7 dage gælder således både for hele tolkeopgaver samt enkelte undervisningsdage og -timer. Tolkeleverandøren er berettiget til fuldt aftalt honorar for opgaven, såfremt brugeren ikke møder op til opgaven. Møder tolkebrugeren ikke op til en bevilliget tolkning skal dette noteres ved sagens afslutning i Tolkeportalen, og der skal sættes kryds/flueben i boks benævnt ikke aflyst rettidigt. Ved brugerens gentagne udeblivelse skal leverandøren underrette styrelsen herom. 4.5 Særlig dokumentation for tolkningens gennemførelse: Leverandøren skal via Tolkeportalen indsende underskreven dokumentation for, at der er leveret den bestilte tolkning. Dokumentationen underskrives efter endt tolkning af både tolk og tolkebruger (eller dennes hjælper). Underskrift kan med fordel logges på tolkeopgaven i Tolkeportalen ved tolkningens afslutning via smartphone. Ved gruppetolkninger, er det tilstrækkeligt at én tolkebruger kvitterer for udførelsen. Såfremt tolkeleverandøren anvender papirskema, skal dette indskannes og vedhæftes sagen i Tolkeportalen ved sagens afslutning. Underskriftsskemaer kan ikke tilsendes styrelsen på anden måde. 4.6 Gruppetolkninger Det kan forekomme at der er 2 eller flere tolkebrugere på en uddannelse, hvor de har undervisning sammen. I de tilfælde vil styrelsen oprette tolkebrugerne som en gruppe, hvoraf den ene tolkebruger bliver bevillingsbærer. Det betyder for leverandørerne, at al administration af tolkeopgaven i Tolkeportalen, herunder indtastning af skemaoplysninger, foregår under den tolkebruger, der er bevillingsbærer. Bevillinger for hele gruppen lægges på bevillingsbærerens bevilling. Der er pt. 25 grupper. Side7

8 5. Krav til leverance vedrørende tegnsprogstolkning (Delaftale 1-5) 5.1 Opgavens indhold for tegnsprog (mindstekrav) Tolkningen foregår i forbindelse med deltagelse i undervisning på SPS-berettigende uddannelser. Leverandøren skal kunne yde støtte, der er af en sådan kvalitet, at den kan kompensere for den enkelte brugers funktionsnedsættelse, således at denne får mulighed for at gennemføre sin uddannelse på lige vilkår med andre elever/studerende i overensstemmelse med formålet i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (LBK nr. 584 af 1. juni 2014 med eventuelle senere ændringer) samt bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (BEK nr af 9. december 2013 med senere ændringer). Leverandøren skal kunne tolke simultant mellem dansk og tegnsprog, samt taktilt tegnsprog, tegnstøttet kommunikation eller MHS (Mund-Hånd-System). Der vil ligeledes være behov for stemmetolkning mellem tegnsprog og dansk tale. Leverandøren skal kunne tolke på dansk tegnsprog. Der kan forekomme opgaver, hvor der kan være behov for at tolken skal kunne tolke fra et fremmedsprog til dansk tegnsprog. Se også appendiks A for tolkebegreber. 5.2 Grundlæggende kvalifikationer Uddannelsesniveau - (mindstekrav) Det er et krav, at leverandøren anvender tolke, som har gennemført tolkeuddannelsen og afsluttet den med eksamen efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning (Bekendtgørelse nr. 910 af 3. juli 2013), eller lignende på samme niveau. Såfremt leverandøren benytter underleverandør(er) til en opgave, skal de benyttede tolke herfra leve op til samme krav som leverandørens egne tolke Tegnbank Såfremt der oprettes en tegnbank i regi af Den Nationale Tolkemyndighed (der kan tilgås fra smartphone), har leverandøren pligt til at lægge nye tegn for fagtermer ind i banken. Tegnbankens formål skal være på en nem måde, at give brugere og tolke et forum til udveksling af nye tegn. Indtil tegnbank bliver oprettet som beskrevet ovenfor, forventer styrelsen, at leverandøren selv opretter en tegnbank Praktikpladser Styrelsen forventer, at leverandøren stiller praktikpladser til rådighed for studerende på tegnsprogstolkeuddannelsen, i det omfang det er muligt. Herved er leverandøren med til at understøtte en fremtidssikring af kvalificerede tegnsprogstolke. Tolkeelever i praktikperiode, skal i starten følge en erfaren tolk, og må først, når det skønnes, at eleven har opnået tilstrækkelig erfaring, tolke selvstændigt. Tolkeleverandøren forudsættes at tage hensyn til elevens erfaringsniveau i udvælgelse af, hvilke tolkeopgaver eleven sendes ud til. Side8

9 5.3 Opførsel, fremtræden og fleksibilitet - (mindstekrav) Det er et krav, at leverandøren lever op til tolke etiske regler, jf. appendiks B. Såfremt forelæsninger filmes, med henblik på at elever/studerende kan downloade forelæsningen på et vilkårligt tidspunkt, forpligtes tolkeleverandøren/-erne til at tolke under den forelæsning der filmes, også selvom eleven/den studerende ikke er til stede under forelæsningen, med henblik på at eleven/den studerende har fleksible vilkår på lige fod med de øvrige elever/studerende. Tolkeleverandøren har en initiativpligt overfor både eleven/den studerende og uddannelsesinstitutionerne i forhold til at vejlede elever og studerende der henvender sig om et konkret eller fremtidigt støttebehov, at indhente skemaoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om tolkninger, at informere uddannelsesinstitutionen om at bevilling af ved at være opbrugt, når der er 20 % af bevillingen tilbage, således at uddannelsesinstitutionen kan søge styrelsen om fornyet ramme. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav. 5.4 Leverandørens tilrettelæggelse af arbejdet - (mindstekrav) Planlægning af udviklingsarbejde Leverandøren skal planlægge opgavefordelingen for tolkene på en sådan måde, at de bedste muligheder for faglig udvikling tilvejebringes. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav Leverandørens vurdering af tolkeopgavens størrelse og beskaffenhed Der kan forekomme tilfælde hvor en opgave fagligt er meget krævende. Dette kan enten betyde at opgaven er en to-tolkeopgave og/eller en opgave hvortil der ydes et særligt tillæg, jf. bilag 4. Dvs. at to-tolkeopgaver også kan udløse særlige tillæg, hvor kriterierne for tillæg er opfyldt. To-tolkeopgaver: Det forhold at en tolkeopgave er en to-tolkeopgave, medfører ikke automatisk at tolkeopgaven også udløser et særligt tillæg og omvendt. Nedenstående er eksempler på situationer, som kan udløse to tolke til opgaven: Hvor det er af største vigtighed med stor sproglig nøjagtighed i overlevering af indholdet. Der er tale om en meget speciel fagterminologi, hvor tolken skal lære at kende og forstå forskellige processers navne, således at tolken kan genkende dem for at kunne tolke korrekt. Der skal samtidig aftales tegn med eleven/den studerende, som skal indføres i en tegnbank el. lign., som skal studeres nøje før hver tolkning. Side9

10 Der bliver efter tolkenes skøn talt i latinske termer i op til 80 % af undervisningstiden. Undervisningen og kommunikationen foregår på et andet sprog end dansk (typisk engelsk), hvilket bevirker at tolken udover det faglige indhold også skal forholde sig til at tolke andre sprog. Taktiltolkning. Tolkning til mundtlig eksamen To tolke bevilges primært på mellemlange og lange videregående uddannelser, men kan forekommer på ungdomsuddannelser eller korte videregående uddannelser i tilfælde, hvor undervisningsformen ændres (for eksempel filmfremvisninger, fremlæggelser, eksterne oplæg). På videregående uddannelser varetages tolkeopgaven i visse tilfælde af to tolke samtidigt. Dette er ikke et udgangspunkt for tolkeopgaver på de videregående uddannelsers område, men sker efter en konkret vurdering fra leverandørens side. Leverandøren skal tage udgangspunkt i, på hvilken måde den studerende udnytter eller er afhængig af tolkebistanden i relation til uddannelseskravene, og det uddannelsesniveau der skal tolkes på. Der anvendes typisk to tolke, hvis opgaven fagligt er meget krævende, fx hvor der ved forelæsning tolkes mellem fremmedsprog, dansk og tegnsprog. Det er ikke tilstrækkeligt fagligt krævende at der alene skal tolkes til studerende på en videregående uddannelse. Såfremt leverandøren er i tvivl om der er tale om en to-tolke opgave, skal leverandøren indhente en vurdering fra styrelsen heraf, inden tolkningen iværksættes. Det er styrelsens forventning, at tolkningen af alle andre opgaver end fagligt meget krævende opgaver tilrettelægges således, at tolkene afløser hinanden og kun deltager i opgaverne samtidigt i det omfang, det er nødvendigt for at sikre et gnidningsløst skift fra den ene tolk til den næste. Der anvendes ikke to tolke samtidigt på ungdomsuddannelser med undtagelse af enkeltstående tilfælde, herunder fx mundtlige eksamener. Særligt tillæg: Udover to-tolke kan visse tolkeopgaver være særligt vanskelige på videregående uddannelser og kan derfor udløse et særligt tillæg til leverandøren, jf. bilag 4 (priser og afregning). Leverandøren vurderer i forbindelse med tolkeopgaver på videregående uddannelser, om der er behov for særligt tillæg. Nedenstående er eksempler på situationer der kan udløse et særligt tillæg: Undervisningen og kommunikationen foregår på et andet sprog end dansk (typisk engelsk), hvilket bevirker at tolken udover det faglige indhold også skal forholde sig til at tolke andre sprog. Særligt tillæg vil kun kunne ydes undtagelsesvist og det er styrelsens forventning at der er tale om ganske få tilfælde pr. år der kan udløse særligt tillæg. Såfremt leverandøren er i tvivl om der er tale om en tolkeopgave der udløser særligt Side10

11 tillæg, skal leverandøren indhente en vurdering fra styrelsen heraf, inden tolkningen iværksættes. På baggrund af konkrete sager vil styrelsen kunne udarbejde en positivliste over uddannelser der vil kunne udløse særligt tillæg. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav. 5.5 Studierejser mv. Den studerendes eller elevens deltagelse i undervisningen kan også omfatte deltagelse på studierejser i udlandet, der gennemføres som led i tilskudsberettigende uddannelse samt rus-ture for så vidt angår den faglige del. Det estimeres, at antallet af tolkebrugere på studierejser i ungdomsuddannelsesregi og på videregående uddannelser udgør ca personer pr. år. Tolkeleverandøren skal være indstillet på at dække studieture og rusture for de opgaver, der bydes ind på. For studieture gælder det, at der normalt kun bevilges én tolk til studieturen. Uddannelsesstedet indsender et program for studieturen med budget for tolkens deltagelse til styrelsen, som danner grundlag for bevilling af tolkens rejseudgifter. 5.6 Praktikforløb Det kan forekomme, at elever som led i fx en erhvervsuddannelse skal gennemføre et praktikforløb, hvor praktikstedet er placeret i en anden region end den som uddannelsesstedet er placeret i, og som opgaven er tildelt efter. Styrelsen kan ikke forlange, at den tolkeleverandør, der tolker for eleven i forbindelsen med undervisning på uddannelsesstedet, skal tolke for en elev i en anden region, men i det omfang leverandøren har mulighed herfor, tolker leverandøren også selvom praktikforløbet er i en anden region. Såfremt tolkeleverandøren ikke kan tolke under praktikforløbet, når dette er i en anden region, vil forløbet blive udbudt som en særskilt tolkeopgave. Såfremt tolkeleverandøren har mulighed for at tolke under praktikforløbet i anden region, vil det blive afregnet efter den timepris der er budt ind med i den region, som tolkeleverandøren oprindeligt har tolket i medfør af selve skoledelen. Det er ikke muligt at afregne for øget kørsel, da transport er indeholdt i prisen. Side11

12 6. Krav til leverance vedrørende skrivetolkning (Delaftale 5-10) 6.1 Opgavens indhold (mindstekrav) Tolkningen foregår i forbindelse med deltagelse i undervisning på SPS-berettigende uddannelser. Leverandøren skal kunne yde støtte, der er af en sådan kvalitet, at den kan kompensere for den enkelte elevs eller studerendes funktionsnedsættelse, således at denne får mulighed for at gennemføre sin uddannelse på lige vilkår med andre elever/studerende i overensstemmelse med formålet i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (LBK nr. 584 af 1. juni 2014 med eventuelle senere ændringer) samt Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. (BEK nr af 9. december 2013 med senere ændringer). En skrivetolk skriver alt, hvad der bliver sagt på en computer, samtidig med at det bliver sagt, og der er således tale om simultantolkning. Tolkebrugeren kan så følge med i samtale eller undervisning på en lille, ekstra computerskærm. Til store møder eller forelæsninger med flere skrivetolkebrugere kan tolkning foregå på en storskærm, der kan ses af alle i lokalet. Se også appendiks A og B for tolkebegreber og tolke etiske regler. 6.2 Grundlæggende kvalifikationer (mindstekrav) Leverandøren skal anvende tolke, som har gennemført tolkeuddannelsen og afsluttet den med eksamen efter bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning (bekendtgørelse nr. 910 af 3. juli 2013), og har træning i og erfaring med tolkning i forhold til forskellige kommunikative situationer, som f.eks. diskussioner, foredrag og samtaler. Ikke autoriserede skrivetolke skal have gennemført opkvalificeringskurser for allerede fungerende skrivetolke, eller kvalifikationer svarende dertil. Leverandøren indestår for skrivetolkenes faglige kvalitet. Såfremt leverandøren benytter underleverandør(er) til en opgave, skal de benyttede tolke herfra leve op til samme krav som leverandørens egne tolke. 6.3 Opførsel, fremtræden og fleksibilitet (mindstekrav) Det er et krav, at leverandøren lever op til de tolke etiske regler, jf. appendiks B. Såfremt forelæsninger filmes, med henblik på at elever/studerende kan downloade forelæsningen på et vilkårligt tidspunkt, forpligtes tolkeleverandøren/-erne til at tolke under den forelæsning der filmes, også selvom eleven/den studerende ikke er til stede under forelæsningen, med henblik på at eleven/den studerende har fleksible vilkår på lige fod med de øvrige elever/studerende. Tolkeleverandøren har en initiativpligt overfor både eleven/den studerende og uddannelsesinstitutionerne i forhold til at vejlede elever og studerende der henvender sig om et konkret eller fremtidigt støttebehov, at indhente skemaoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om tolkninger, at informere uddannelsesinstitutionen om at Side12

13 bevilling af ved at være opbrugt, når der er 20 % af bevillingen tilbage, således at uddannelsesinstitutionen kan søge styrelsen om fornyet ramme. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav. 6.4 Leverandørens tilrettelæggelse af arbejdet (mindstekrav) Planlægning af udviklingsarbejde Leverandøren skal planlægge opgavefordelingen for tolkene på en sådan måde, at de bedste muligheder for faglig udvikling tilvejebringes. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav Leverandørens vurdering af tolkeopgavens størrelse og beskaffenhed Der kan forekomme tilfælde hvor en opgave fagligt er meget krævende. Dette kan enten betyde at opgaven er en to-tolkeopgave og/eller en opgave hvortil der ydes et særligt tillæg, jf. bilag 4. Dvs. at to tolkeopgaver også kan udløse særlige tillæg, hvor kriterierne for tillæg er opfyldt. To-tolkeopgaver: Det forhold at en tolkeopgave er en to-tolkeopgave, medfører ikke automatisk at tolkeopgaven også udløser et særligt tillæg og omvendt. Nedenstående er eksempler på situationer, som kan udløse to tolke til opgaven: Hvor det er af største vigtighed med stor sproglig nøjagtighed i overlevering af indholdet. Der er tale om en meget speciel fagterminologi, hvor tolken skal lære at kende og forstå forskellige processers navne, således at tolken kan genkende dem for at kunne tolke korrekt. Der skal samtidig aftales tegn med eleven/den studerende, som skal indføres i en tegnbank el. lign., som skal studeres nøje før hver tolkning. Der bliver efter tolkenes skøn talt i latinske termer i op til 80 % af undervisningstiden. Undervisningen og kommunikationen foregår på et andet sprog end dansk (typisk engelsk), hvilket bevirker at tolken udover det faglige indhold også skal forholde sig til at tolke andre sprog. Taktiltolkning. Tolkning til mundtlig eksamen To tolke bevilges primært på mellemlange og lange videregående uddannelser, men kan forekommer på ungdomsuddannelser eller korte videregående uddannelser i tilfælde, hvor undervisningsformen ændres (for eksempel filmfremvisninger, fremlæggelser, eksterne oplæg). Side13

14 På videregående uddannelser varetages tolkeopgaven i visse tilfælde af to tolke samtidigt. Dette er ikke et udgangspunkt for tolkeopgaver på de videregående uddannelsers område, men sker efter en konkret vurdering fra leverandørens side. Leverandøren skal tage udgangspunkt i, på hvilken måde den studerende udnytter eller er afhængig af tolkebistanden i relation til uddannelseskravene, og det uddannelsesniveau der skal tolkes på. Der anvendes typisk to tolke, hvis opgaven fagligt er meget krævende, fx hvor der ved forelæsning tolkes mellem fremmedsprog, dansk og tegnsprog. Det er ikke tilstrækkeligt fagligt krævende at der alene skal tolkes til studerende på en videregående uddannelse. Såfremt leverandøren er i tvivl om der er tale om en to-tolke opgave, skal leverandøren indhente en vurdering fra styrelsen heraf, inden tolkningen iværksættes. Det er styrelsens forventning, at tolkningen af alle andre opgaver end fagligt meget krævende opgaver tilrettelægges således, at tolkene afløser hinanden og kun deltager i opgaverne samtidigt i det omfang, det er nødvendigt for at sikre et gnidningsløst skift fra den ene tolk til den næste. Der anvendes ikke to tolke samtidigt på ungdomsuddannelser med undtagelse af enkeltstående tilfælde, herunder fx mundtlige eksamener. Særligt tillæg: Udover to-tolke kan visse tolkeopgaver være særligt vanskelige på videregående uddannelser og kan derfor udløse et særligt tillæg til leverandøren, jf. bilag 4 (priser og afregning). Leverandøren vurderer i forbindelse med tolkeopgaver på videregående uddannelser, om der er behov for særligt tillæg. Nedenstående er eksempler på situationer der kan udløse et særligt tillæg: Undervisningen og kommunikationen foregår på et andet sprog end dansk (typisk engelsk), hvilket bevirker at tolken udover det faglige indhold også skal forholde sig til at tolke andre sprog. Særligt tillæg vil kun kunne ydes undtagelsesvist og det er styrelsens forventning at der er tale om ganske få tilfælde pr. år der kan udløse særligt tillæg. Såfremt leverandøren er i tvivl om der er tale om en tolkeopgave der udløser særligt tillæg, skal leverandøren indhente en vurdering fra styrelsen heraf, inden tolkningen iværksættes. På baggrund af konkrete sager vil styrelsen kunne udarbejde en positivliste over uddannelser der vil kunne udløse særligt tillæg. Dette mindstekrav opfyldes ved afgivelse af tilbud på udbuddet. Der udfyldes således ikke en løsningsbeskrivelse til dette mindstekrav. 6.5 Studierejser mv. Den studerendes eller elevens deltagelse i undervisningen kan også omfatte deltagelse på studierejser i udlandet, der gennemføres som led i tilskudsberettigende uddannelse samt rus-ture for så vidt angår den faglige del. Det estimeres, at antallet af Side14

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

1. Indledning...2 2. Baggrund for den fælles tolkeløsning...3 2.1 Det Sociale Tolkeprojekt...3 2.1.2 Det Sociale Tolkeprojekt i 2009...6 2.1.

1. Indledning...2 2. Baggrund for den fælles tolkeløsning...3 2.1 Det Sociale Tolkeprojekt...3 2.1.2 Det Sociale Tolkeprojekt i 2009...6 2.1. 1. Indledning...2 2. Baggrund for den fælles tolkeløsning...3 2.1 Det Sociale Tolkeprojekt...3 2.1.2 Det Sociale Tolkeprojekt i 2009...6 2.1.3 Prisfastsættelse i Det Sociale Tolkeprojekt...6 2.1.4 Tolkeformer

Læs mere

Udredning af tolkeområdet

Udredning af tolkeområdet Kortlægning af tolkning til døve, hørehæmmede, døvblevne og døvblinde i Danmark Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for udredningen 2 2. Problemformulering 4 3. Sammenfatning og konklusion 6

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Indhold Kolofon... 0 1. Status... 1 2. Forventninger til fremtid opgavemængde, sammensætning og geografisk fordeling... 2 3. Tolkebookings bemærkninger til Capacents undersøgelse...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere