Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i af 30. september 2014 klaget over Odense Kommunes afg relse af 29. september 2014 om afslag pе aktindsigt i samtlige telefonregninger, som kommunen er uenig med TDC om. Du har endvidere den 2. oktober 2014 klaget over kommunens afg relse af samme dato om afslag pе aktindsigt i samtlige chefers og byrеdsmedlemmers telefonregninger for perioden fra 19. marts 2007 til 14. juli Afg relserne er nsket pеklaget, og kommunen har herefter indbragt sagen for Statsforvaltningen, som i medf r af kommunestyrelseslovens 47 f rer tilsynet med kommunerne. ResumИ Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Line M. Christensen Telefon: EAN- Nr skriv til os via borger.dk EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes pе Odense Kommunes afg relse af 29. september 2014 Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 33, nr. 5, ved at give afslag pе aktindsigt i kommunens telefonfakturaer vedr rende byrеdsmedlemmers og ansattes telefonforbrug. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 34, nr. 3, ved at give afslag pе delvis aktindsigt i de ovenn vnte telefonfakturaer. Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 14, stk. 1, ved at give afslag pе meraktindsigt i de ovenn vnte telefonfakturaer. Statsforvaltningen bem rker dog, at Odense Kommune ikke 1

2 ses at have taget stilling til retten til aktindsigt i aktlister vedr rende de ovenn vnte telefonfakturaer, jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Odense Kommunes afg relse af 2. oktober 2014 Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 33, nr. 5, ved at give afslag pе aktindsigt i kommunens telefonfakturaer vedr rende byrеdsmedlemmers og kommunens chefers telefonforbrug. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 34, nr. 3, ved at give afslag pе delvis aktindsigt i de ovenn vnte telefonfakturaer. Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 14, stk. 1, ved at give afslag pе meraktindsigt i de ovenn vnte telefonfakturaer. Statsforvaltningen bem rker dog, at kommunen ikke har anf rt en vejledning i sin afg relse af 2. oktober 2014 om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale tilsynsmyndighed, jf. offentlighedslovens 38, stk. 1. Statsforvaltningen bem rker endvidere, at Odense Kommunen ikke ses at have taget stilling til retten til aktindsigt i aktlister vedr rende de ovenn vnte telefonfakturaer, jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Her f lger en gennemgang af sagens baggrund og en n rmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Din anmodning om aktindsigt angеr f lgende forhold: Ved af 22. september 2014 anmoder du som journalist pе Metroxpress om aktindsigt i de regninger, som Odense Kommune er uenig med TDC om, i henhold til en vedlagt pressemeddelelse fra kommunen af 14. maj Odense Kommunes afg relse af 29. september 2014 Ved af 29. september 2014 meddeler Odense Kommune dig afslag pе aktindsigt i samtlige regninger, som kommunen er uenig med TDC om. Kommunen oplyser indledningsvist, at den har opfattet din aktindsigtsanmodning som en anmodning om aktindsigt i de fakturaer, som kommunen er uenig med TDC om, udover borgmesterens telefonregninger for perioden 19. marts 2007 til 14. juli Kommunen henviser sеledes til, at den tidligere har givet afslag pе en anmodning om aktindsigt i regningsspecifikationer vedr rende borgmesterens telefon for perioden med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 4, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter brevveksling med sagkyndige til brug for retssager eller ved overvejelse af, om en retssag b r f res. Kommunen oplyser, at der ikke g r sig lignende beskyttelseshensyn g ldende for de fakturaer, der er omfattet af din nuv rende aktindsigtsanmodning. 2

3 Kommunen meddeler dig afslag pе aktindsigt med henvisning til f lgende: De fakturer, du anmoder om aktindsigt i, relaterer sig til den enkelte medarbejder i Odense Kommune eller den enkelte byrеdspolitiker. Det fremgеr sеledes af fakturaen, hvilken person og hvilket telefonnummer der er tale om samt vedkommendes forbrug. Det fremgеr endelig af fakturaen, sеfremt vedkommende har anvendt telefonen i udlandet, herunder i hvilken periode. Den telefon, Odense Kommune stiller til rеdighed for ansatte og byrеdsmedlemmer, anvendes for de flestes tilf lde sеvel arbejdsm ssigt som privat, hvorfor det ikke er muligt at udskille, hvilke opkald mv. der henh rer under privatforbrug, og hvilke opkald mv., der er arbejdsrelateret. De pеg ldende beskattes derfor ogsе efter de g ldende regler. Oplysninger om den enkelte medarbejders og det enkelte byrеdsmedlems forbrug, herunder om vedkommende har v ret i udlandet og i givet fald i hvilken periode, mе efter Odense Kommunes opfattelse karakteriseres som oplysninger om private forhold, idet der er tale om oplysninger om, hvor meget vedkommende benytter sin telefon i en given periode, ligesom det vil fremgе, sеfremt vedkommende har v ret i udlandet. SЕdanne oplysninger vurderes at ligge inden for privatsf ren, hvorfor de er undtaget fra reglerne om aktindsigt, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder konomiske forhold. Kommunen henviser endvidere til hensynene bag bestemmelsen i offentlighedslovens 22, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter f relse af en kalender. Kommunen oplyser sеledes, at bestemmelsen bl.a. er begrundet i at sikre, at privatsf ren beskyttes. Kommunen mener, at en tilsvarende beskyttelse ogsе mе g lde for telefoner, der stilles til rеdighed for privat brug. Kommunen vurderer desuden, at der ikke kan gives aktindsigt i telefonfakturaerne efter reglerne om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, da der efter kommunens opfattelse er tale om oplysninger, der ligger inden for privatsf ren. Endelig oplyser kommunen, at den har vurderet, om den ved at slette de personlige oplysninger kan give aktindsigt i den resterende del af dokumenterne, jf. offentlighedslovens 34. Det er kommunens opfattelse, at det henset til omfanget af dokumenter vil kr ve et uforholdsm ssigt ressourceforbrug, og at der derfor kan gives afslag pе aktindsigt efter offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Kommunen henviser herved til, at aktindsigten vurderes at udg re ca sider, og at det er kommunens vurdering, at en gennemgang af samtlige dokumenter med henblik pе at anonymisere dem, vil udg re et uforholdsm ssigt ressourceforbrug for kommunen, der langt vil overstige 25 timers arbejde, jf. Justitsministeriets vejledning nr af 19. december Kommunen oplyser endvidere, at det er dens opfattelse, at den s rlige interesse, som du som journalist mеtte have i de pеg ldende oplysninger, ikke vejer tungere end hensynet til kommunens forbrug af uforholdsm ssige ressourcer. Kommunen l gger herved v gt pе, at byrеdsmedlemmernes udgifter til telefoni l bende offentligg res pе kommunens hjemmeside, og at kommunen kan oplyse, at de samlede Еrlige udgifter til telefoni udg r ca. 7 mio. kr. 3

4 Afslutningsvis oplyser kommunen dig om muligheden for at rette henvendelse til kommunen igen med henblik pе en konkretisering af din aktindsigtsanmodning. Kommunen vedl gger desuden et eksempel pе en anonymiseret faktura. Kommunen ses ikke at have vedlagt aktliste(r). Ved af 30. september 2014 klager du til Odense Kommune over afg relsen af 29. september 2014 om afslag pе aktindsigt. Du oplyser i den forbindelse, at det ikke er et sagligt argument, at medarbejderne bruger deres telefon i fritiden, da den er arbejdsgiverbetalt. Du oplyser ogsе, at kommunen efter din opfattelse ikke kan anonymisere telefonregningerne i medf r af offentlighedsloven. Endelig oplyser du, at du for kommunens skyld gerne vil begr nse din anmodning om aktindsigt til at omfatte telefonregninger for samtlige politikere og alle kommunens ansatte med stillinger som kontorchef og derover. Ved af 30. september 2014 kvitterer Odense Kommune for modtagelse af din af samme dato og oplyser, at din klage vil blive sendt videre til Statsforvaltningen. Odense Kommunes afg relse af 2. oktober 2014 Den 2. oktober 2014 videresender kommunen din klage samt kommunens korrespondance med dig til Statsforvaltningen. Kommunen oplyser i sin fremsendelsesmail, at den fastholder sit afslag pе aktindsigt af 29. september 2014 med samme begrundelse. Kommunen oplyser ogsе, at den pе ny har givet dig afslag pе din seneste anmodning om aktindsigt af 30. september 2014 med henvisning til offentlighedslovens 30, nr. 1, og 9, stk. 2, nr. 1. Kommunen begrunder sеledes ogsе dette afslag med, at der vil v re tale om et uforholdsm ssigt ressourceforbrug, jf. offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Kommunen henviser i den forbindelse bl.a. til f lgende: -Odense kommune modtager i omegnen af regninger om Еret fra TDC alene for mobiltelefoni. Odense Kommune har sеledes ca telefonnumre, for hvilke der fremsendes kvartalsvise regninger. -Disse regninger samles i pakker af ca. 500 numre. Der findes ingen optegnelser over, hvilke numre der er knyttet til hvilke regnings- pakker. -Hver enkelt af de nskede regninger for byrеdsmedlemmer og chefer i Odense Kommune vil derfor skulle frems ges i potentielt 13 forskellige regnings- pakker i hvert eneste kvartal i perioden 19. marts 2007 til og med 14. juli I Odense Kommune er der aktuelt omkring 887 chefer. I den pеg ldende periode vil der alene for chefgruppen v re tale om min regninger og deraf individuelle s gninger i regnskabssystemet for at finde frem til de nskede oplysninger (887 chefer x 4 kvartaler x 6 Еr (Odense Kommune har endnu ikke modtaget alle regninger for indev rende Еr, hvorfor der kun ganges med 6 Еr). Kommunen oplyser endvidere, at alene frems gningen af de relevante regninger, efter kommunens opfattelse, udg r et uforholdsm ssigt ressourceforbrug, der langt vil overstige 25 timers arbejde, og at kommunen fortsat er af den opfattelse, at din 4

5 interesse som journalist i oplysningerne ikke vejer tungere end hensynet til kommunens forbrug af uforholdsm ssige ressourcer. Endelig anf rer kommunen, at telefonregningerne indeholder personlige oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 1, og kommunen henviser i den forbindelse til afg relsen af 29. september 2014, herunder til, at en gennemgang af regningerne med henblik pе at anonymisere personlige oplysninger i sig selv vil udg re et uforholdsm ssigt ressourceforbrug for kommunen, jf. offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Kommunen ses ikke at have vedlagt aktliste(r). Det fremgеr af sagen, at du ogsе klager over det seneste afslag pе aktindsigt af 2. oktober 2014, og at kommunen fastholder denne afg relse. Kommunens afg relse ses ikke at indeholde vejledning om muligheden for at indbringe afg relsen for Statsforvaltningen, jf. offentlighedslovens 38, stk. 1. Odense Kommunes supplerende bem rkninger til afg relsernes begrundelser I forbindelse med Odense Kommunes afg relse af 12. maj 2015 i en anden sag vedr rende aktindsigt i borgmesterens specifikke telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. oktober 2011, sender Odense Kommune den 22. maj 2015 supplerende bem rkninger til Statsforvaltningen til sine afg relse af 29. september 2014 vedr rende henholdsvis afslag pе aktindsigt i samtlige telefonregninger, som kommunen er uenig med TDC om, og afslag af 2. oktober 2014 pе aktindsigt i samtlige chefers og byrеdsmedlemmers telefonregninger for perioden fra 19. marts 2007 til 14. juli Kommunen henviser blandt andet til, at sp rgsmеlet om aktindsigt i opkaldsspecifikationer er behandlet i Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, s. 514, hvor det blandt andet fremgеr, at det mе antages, at opkaldsspecifikationer, der indeholder oplysninger om arbejdsopkald og private opkald, som ikke kan udspecificeres, mе kunne undtages i sin helhed efter offentlighedslovens 33, nr. 5. PЕ baggrund af dette oplyser kommunen nu f lgende: er det sеledes Odense Kommunes vurdering, at fakturaernes oplysning opgjort inden for kortere perioder pе Иn til flere dage om: Hvor mange opkald der er foretaget fra telefonen, herunder om der er foretaget opkald til eller fra udlandet og i givet fald fra hvilke land Hvor mange SMS er der er sendt fra telefonen, herunder om der er sendt SMS er fra udlandet og i givet fald fra hvilket land Hvor meget data der er brugt fra telefonen, herunder om der er brugt data i udlandet og i givet fald fra hvilket land udg r oplysninger om enkeltpersoners private forhold, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1. Dette i hvert fald i forhold til de oplysninger, der mеtte relatere sig til den private brug af telefonen. Det er ikke muligt for Odense Kommune at udskille, hvilken brug af telefonen der henh rer under privatforbrug, og hvilken brug der er arbejdsrelateret, og da det f lger af den kommenterede offentlighedsloves s. 154, at der ikke af offentlighedslovens i almindelighed kan antages at f lge en pligt for myndigheden til at pеl gge den ansatte at udspecificere arbejdsopkald og private opkald til brug for 5

6 behandlingen af aktindsigtsanmodningen, er det Odense Kommunes vurdering, at de oplysninger, der fremgеr af fakturaerne, jf. ovenfor, vil kunne undtages i sin helhed efter offentlighedslovens 33, nr. 5. Kommunen oplyser endvidere, at idet der er tale om oplysninger, der ligger inden for privatsf ren, er det kommunens vurdering, at der heller ikke kan gives meraktindsigt i fakturaerne efter offentlighedslovens 14. Kommunen foretager i den forbindelse en afvejning af pе den ene side hensynet til beskyttelsen af privatsf ren overfor hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt. Kommunen henviser endvidere til, at interessen i aktindsigten vurderes at v re tilgodeset via aktindsigt i de samlede udgifter til telefoni m.v. Afslutningsvis henviser kommunen til, at det vil v re i strid med forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 1, om tavshedspligt, hvis der gives meraktindsigt i de pеg ldende oplysninger, der mе anses som fortrolige og under privatlivets beskyttelse. Det bem rkes, at Odense Kommune i sin afg relse af 12. maj 2015 i den ovenn vnte sag vedr rende aktindsigt i borgmesterens specifikke telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. oktober 2011, der giver anledning til, at kommunen den 22. maj 2015 sender de ovenn vnte supplerende bem rkninger til Statsforvaltningen vedr rende sine afg relser af henholdsvis 29. september 2014 og 2. oktober 2014, ogsе behandler sp rgsmеlet om delvis aktindsigt efter offentlighedslovens 34. Kommunen henviser sеledes til, at der ikke kan gives delvis aktindsigt i de vrige specifikke oplysninger i borgmesterens telefonfaktura, idet der reelt ikke er noget indhold tilbage at give aktindsigt i, nеr de oplysninger, der henh rer under privatsf ren, er undtaget. Dette skyldes if lge kommunen, at det ikke er muligt at udskille henholdsvis det private og det offentlige telefonforbrug, hvorfor telefonfakturaerne er undtaget i deres helhed fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 5. Statsforvaltningen har forstеet Odense Kommunes henvendelse af 22. maj 2015 sеledes, at kommunens argumentation i forbindelse med 34-vurdering i den ovenn vnte sag om borgmesters specifikke telefonregning for perioden 1. august 2011 til 31. oktober 2011, ogsе g lder for kommunens vurdering af de to n rv rende afg relser om aktindsigt af henholdsvis 29. september 2014 og 2. oktober Statsforvaltningen har endvidere forstеet Odense Kommunes henvendelse af 22. maj 2015 sеledes, at den i vrigt supplerer de tidligere begrundelser i kommunens afg relser af henholdsvis 29. september 2014 og 2. oktober Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen f rer tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der s rligt g lder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det tilsyn, som Statsforvaltningen ud ver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter sp rgsmеl om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der s rligt g lder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til sp rgsmеl vedr rende sk nsud velsen, sе l nge sk nnet ud ves inden for de rammer, der f lger af offentligretlig lovgivning og de offentligretlige retsgrunds tninger. 6

7 Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens udtalelse Sagen giver anledning til, at Statsforvaltningen behandler sp rgsmеlet om aktindsigt i oplysninger om byrеdsmedlemmers og offentligt ansattes, herunder chefers, arbejdsrelaterede og private telefonforbrug mv, herunder retten til delvis aktindsigt og aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. 1) Lovligheden af kommunens afslag af 29. september 2014 pе aktindsigt i oplysninger om byrеdsmedlemmers og offentligt ansattes arbejdsrelaterede og private telefonforbrug mv. Hjemmelsgrundlaget: F lgende fremgеr af offentlighedslovens 7, stk. 1 og 2, 30, nr. 1, 33, nr. 5, 34, og 14, stk. 1 (lov nr. 606 af 12. juni 2013): 7 Stk. 1. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgеet til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i n vnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedr rer den pеg ldende sag, og 2) indf relser i journaler, registre og andre fortegnelser vedr rende den pеg ldende sags dokumenter. 30 Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder konomiske, forhold 33. Retten til aktindsigt kan begr nses, i det omfang det er n dvendigt til beskyttelse af v sentlige hensyn til: [ ] 5) Private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets s rlige karakter er pеkr vet. 34 Hvis de hensyn, der er n vnt i 30-33, kun g r sig g ldende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i dokumentets vrige indhold. Det g lder dog ikke, hvis 1) det vil medf re en prisgivelse af det eller de hensyn, der er n vnt i 30-33, 2) det vil indeb re, at der gives en klart vildledende information, eller 3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forstеeligt eller sammenh ngende meningsindhold. 14 Stk. 1. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der f lger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil v re i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. 7

8 Enkeltpersoners private forhold Det er udgangspunktet, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder konomiske forhold, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1. Undtagelsesbestemmelsen er begrundet i hensynet til privatlivets fred, jf. bet nkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 643 og 700 f. Det fremgеr af de specielle bem rkninger til 30 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, side 78, og bet nkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, kapitel 17, pkt. 2 og 5., at ved vurderingen af, hvilke oplysninger der kan anses for at vedr re private forhold, mе der tages udgangspunkt i, om oplysningerne er af en sеdan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet b r kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det afg rende er sеledes, om oplysningen ud fra en generel betragtning efter sin karakter vedr rer oplysninger om enkeltpersoners private, herunder konomiske, forhold. Det er derimod ikke en betingelse, at hemmeligholdelse i det konkrete tilf lde er af betydning for den person, oplysningerne angеr. Det fremgеr videre af de ovenn vnte forarbejder til offentlighedsloven, at s rligt f lsomme oplysninger, sеsom oplysninger om race, religion, strafbare forhold og helbredsforhold er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 30, nr. 1. OgsЕ mindre f lsomme oplysninger, sеsom f.eks. CPR-nummer, beskyttede adresser i folkeregistret, beskyttede telefonnumre og oplysninger om eksamenskarakterer, er if lge lovens forarbejder omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Uden for offentlighedslovens 30, nr. 1, falder oplysninger af rent objektiv karakter, sеsom oplysninger om udstedelse af pas og jagttegn og oplysninger om civilstand. Statsforvaltningen henviser i den forbindelse til FOB , der drejede sig om aktindsigt i momsrefusioner til kongehuset, og hvor Folketingets Ombudsmand udtalte, at refusionsanmodninger, der relaterede sig til bl.a. Dronningens tjeneste eller repr sentative opgaver, ikke kunne betragtes som oplysninger om private forhold. vrige hensyn til private og offentlige interesser Efter offentlighedslovens 33, nr. 5, kan aktindsigt begr nses i det omfang det er n dvendigt til beskyttelse af v sentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets s rlige karakter er pеkr vet. Det fremgеr af de specielle bem rkninger til 33, nr. 5, i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, at bestemmelsen har et sn vert anvendelsesomrеde og alene foruds ttes anvendt, hvor hemmeligholdelse af hensyn til offentlige eller private interesser er klart pеkr vet. If lge Offentlighed i forvaltningen af Jon Andersen, 1. udgave, 2013, s. 323, er det en betingelse, at der efter en konkret vurdering pеvises et behov for at hemmeligholde oplysninger, og i denne vurdering mе indgе, om oplysningerne i forvejen nyder beskyttelse mod aktindsigt. 8

9 If lge offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, s. 598, mе der ved bed mmelsen af, om oplysninger om enkeltpersoner kan undtages fra aktindsigt efter opsamlingsbestemmelsen, tages hensyn til, at lovgivningsmagten i 30, nr. 1, har fastsat, at alene oplysninger om enkeltpersoners private forhold kan undtages fra aktindsigt. Det mе antages at indeb re, at der skal foreligge (helt) s rlige hensyn, hvis oplysninger om enkeltpersoners forhold, der ikke kan karakteriseres som private, skal kunne undtages efter opsamlingsbestemmelsen. I FOB , der omhandler udlevering af et notat indeholdende en liste med personer, som var bragt pе tale som mulige bestyrelsesmedlemmer i en finansieringsfond, udtalte Folketingets Ombudsmand, at det er forudsat i forarbejderne, at offentlighedslovens (dag ldende) 13, stk. 1, nr. 6, kun finder anvendelse i tilf lde hvor hensynet til enkeltpersoners eller det offentliges interesser g r det klart pеkr vet. I det foreliggende tilf lde havde myndigheden efter hans opfattelse ikke godtgjort, at hensynet til de personer, der var anf rt pе listen, talte sе tungtvejende imod offentligg relse, at det kunne begrunde anvendelse af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. I Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 514, er blandt andet anf rt f lgende om fortolkningen af offentlighedslovens 33, nr. 5, i forbindelse med afsnittet om mindre f lsomme oplysninger i relation til offentlighedslovens 30, nr. 1: Som et s rligt eksempel kan n vnes det tilf lde, at der anmodes om aktindsigt i en opkaldsspecifikation vedr rende en ansats arbejdsmobiltelefon. I det omfang myndigheden er i besiddelse af en sеdan specifikation, vil oplysningerne om private opkald kunne undtages fra aktindsigt efter 30, nr. 1. Da myndigheden typisk ikke vil kunne udspecificere arbejdsopkald og private opkald og da der ikke af offentlighedsloven i almindelighed kan antages at f lge en pligt for myndigheden til at pеl gge den ansatte at udspecificere arbejdsopkald og private opkald til brug for behandlingen af aktindsigtsanmodningen mе det antages, at opkaldsspecifikationen vil kunne undtages i sin helhed efter 33, nr. 5. I det omfang opkaldsspecifikationen alene indeholder oplysninger om arbejdsopkald, vil der i et vist omfang kunne v re hjemmel til at undtage oplysningerne efter 33, nr. 5, med henblik pе at beskytte v sentlige hensyn til den interne og politiske beslutningsproces. Delvis adgang til aktindsigt Offentlighedslovens 33 giver ret til at undtage visse oplysninger, i det omfang det er n dvendigt til beskyttelse af de opregnede hensyn, herunder private og offentlige interesser. Bestemmelsen skal ses i sammenh ng med offentlighedslovens 34, hvorefter der er pligt til at give aktindsigt i de resterende oplysninger i et dokument, der ikke er omfattet af beskyttelseshensynene i 30-33, medmindre dette vil medf re en prisgivelse af de hensyn, der er n vnt i 30-33, det resterende indhold giver en klart vildledende information, eller det resterende indhold i dokumentet ikke har et forstеeligt eller sammenh ngende meningsindhold. En forvaltningsmyndighed, der efter en konkret vurdering har undtaget et eller flere dokumenter eller dele heraf fra aktindsigt i medf r af for eksempel 33, nr. 5, skal 9

10 udtrykkeligt underrette den aktindsigtss gende herom. Dette g lder dog ikke, hvis underretningen i sig selv vil afsl re forhold, som er undtaget fra aktindsigt efter bestemmelsen. Statsforvaltningen henviser i vrigt til de specielle bem rkninger til 34 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, og til bet nkning nr. 1510/2009 kapitel 17, afsnit 5.8. Meroffentlighedsprincippet Offentlighedsloven tager som udgangspunkt kun stilling til, om myndighederne er forpligtet til at give aktindsigt. Men offentlighedsloven er en minimumslov. Det betyder, at myndighederne kan udlevere oplysningerne, selvom de ikke skal, medmindre det vil v re i strid med anden lovgivning, herunder reglerne om tavshedspligt og reglerne i persondataloven, jf. offentlighedslovens 14. If lge bestemmelsens ordlyd skal myndighederne overveje sp rgsmеlet om meraktindsigt. Myndighederne er sеledes forpligtede til af egen drift at tage stilling til, om der i det enkelte tilf lde kan meddeles aktindsigt i de undtagne dokumenter eller oplysninger efter meroffentlighedsprincippet. Statsforvaltningen henviser til lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, pkt. 4.6 i lovforslagets almindelige bem rkninger, samt til de specielle bem rkninger til 14. I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, skal der foretages en afvejning af modstеende interesser. Der skal pе den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller frav ret af den aktindsigtss gendes interesse i at fе aktindsigt i de pеg ldende dokumenter eller oplysninger, og pе den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pеg ldende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. Det fremgеr af de specielle bem rkninger til 14 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, at det mе antages, at afvejningen i de tilf lde, hvor der er tale om at undtage oplysninger fra retten til aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i 30-33, i almindelighed vil f re til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Det skyldes, at de oplysninger, der kan undtages med hjemmel i 30-33, i almindelig vil v re underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens 27. If lge bet nkning om offentlighedsloven s vil myndigheden dog, uanset om en oplysning er omfattet af en tavshedspligtsbestemmelse i forvaltningslovens 27 eller en s rlig tavshedspligtsbestemmelse, kunne give meroffentlighed, hvis den pеg ldende tavshedspligtsbestemmelse varetager hensynet til en interesse, som myndigheden selv kan rеde over, for eksempel hensynet til det offentliges konomiske interesser, jf. 33, nr. 3. I det omfang den n vnte afvejning f rer til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet skal forvaltningsmyndigheden begrunde afslaget n rmere. Begrundelseskravet kan opfyldes ved, at forvaltningsmyndigheden oplyser, at myndigheden har overvejet at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, men at afvejningen af pе den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag den pеg ldende undtagelsesbestemmelse, eller andre lovlige hensyn, og pе den anden side hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt, har f rt til, at myndigheden ikke finder grundlag for at give aktindsigt 10

11 efter meroffentlighedsprincippet. Statsforvaltningen henviser til de specielle bem rkninger til 14 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen. Ret til aktindsigt i aktlister Retten til aktindsigt fremgеr af offentlighedslovens 7. I lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen er f lgende blandt andet anf rt under de specielle bem rkninger til 7, stk. 2: Bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, giver som hidtil adgang til aktindsigt i indf rsler i journaler, registre og andre fortegnelser vedr rende den pеg ldende sags dokumenter (journalindf rslen/aktlisten). Det g lder uanset, om journalen m.v. f res manuelt eller elektronisk. Bestemmelsen indeb rer, at den pеg ldende myndighed m.v. pе eget initiativ og samtidig med sagens vrige dokumenter skal meddele aktindsigt i journalindf rslen (aktlisten). Den aktindsigtss gende har sеledes et selvst ndigt krav pе aktindsigt i journalindf rslen, og afslag herpе kan alene meddeles, hvis den pеg ldende indf rsel indeholder oplysninger, der i sig selv er omfattet af de bestemmelser i loven, der undtager oplysninger fra retten til aktindsigt, jf. lovforslagets 30-35, eller hvis oplysningerne er omfattet af s rlovgivningens undtagelsesbestemmelser. Der g lder dog ikke en ret til aktindsigt i journalindf rslen, hvis aktindsigtsanmodningen angеr en sag, f.eks. en straffesag, der som sеdan er undtaget fra loven, jf. lovforslagets 19, stk. 1. If lge Offentlighedsloven med Kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 201, kan der dog efter omst ndighederne i s rlige tilf lde meddeles afslag pе indsigt i hele aktlisten efter offentlighedslovens 33, nr. 5. Statsforvaltningens vurdering af lovligheden af kommunens afslag af 29. september 2014 pе aktindsigt i oplysninger om byrеdsmedlemmers og offentligt ansattes arbejdsrelaterede og private telefonforbrug mv. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at offentlighedslovens 30, nr. 1, kun giver hjemmel til at undtage oplysninger om private, herunder konomiske forhold, fra aktindsigt. Oplysninger om byrеdsmedlemmers og kommunalt ansattes private telefonforbrug, herunder oplysninger om de pеg ldende personers eventuelle udlandsophold, kan efter en generel betragtning anses som oplysninger om enkeltpersoners private forhold, der er undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 1. Statsforvaltningen er sеledes enig i kommunens vurdering af, at oplysninger om byrеdsmedlemmers og offentligt ansattes private telefonopkald og eventuelle private udlandsophold, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 30, nr. 1, jf. det ovenfor beskrevne. Kommunen oplyser videre, at den telefon, som kommunen stiller til rеdighed for byrеdsmedlemmer og ansatte, for de flestes vedkommende anvendes til bеde private og arbejdsrelaterede opkald. Vi har sеledes lagt til grund, at kommunens telefonfakturaer bеde indeholder oplysninger om private opkald og private udlandsophold og om arbejdsrelaterede telefonopkald. 11

12 Det er Statsforvaltningens opfattelse, at offentlighedslovens 33, nr. 5, giver hjemmel til at undtage telefonfakturaer i deres helhed, i det omfang det ikke er muligt at udskille henholdsvis private og arbejdsrelaterede opkald, jf. Offentlighedsloven med kommentarer, Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 514. Statsforvaltningen er sеledes enig i kommunens vurdering af, at byrеdsmedlemmers og de ansattes telefonfakturaer kunne undtages i deres helhed efter offentlighedslovens 33, nr. 5, idet kommunen har oplyst, at det ikke er muligt at udskille henholdsvis privat og arbejdsrelateret forbrug. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 34, ved at give afslag pе delvis aktindsigt de ovenn vnte telefonfakturaer. Vi har herved lagt v gt pе, at kommunen oplyser, at der reelt ikke er noget indhold tilbage at give aktindsigt i, jf. 34, stk. 3, henset til, at de oplysninger, der vedr rer de pеg ldendes private forbrug, er undtaget fra aktindsigt, og henset til, at det efter det oplyste ikke er muligt at udskille henholdsvis privat og arbejdsrelateret forbrug, hvorfor fakturaerne er undtaget i deres helhed efter 33, nr. 5, jf. ovenfor. Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens 14. Statsforvaltningen har herved lagt v gt pе, at kommunen har foretaget en afvejning af pе den ene side de hensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 33, nr. 5, og pе den anden side den berettiget interesse, som du som journalist mе antages at have i, at anmodningen om aktindsigt i kommunens telefonfakturaer vedr rende byrеdsmedlemmers og ansattes telefonforbrug im dekommes. Statsforvaltningen har endvidere lagt v gt pе, at kommunen har oplyst, at det vil v re i strid med reglerne om tavshedspligt, jf. forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 1, idet det ikke er muligt at udskille oplysninger om privatforbrug fra oplysninger om det arbejdsrelaterede forbrug. Statsforvaltningen bem rker, at Odense Kommune ikke ses at have taget stilling, til i hvilket omfang du har ret til aktindsigt i aktlister for de sager/dokumenter, der er omfattet af aktindsigtsanmodningen, jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. 2) Lovligheden af kommunens afslag af 2. oktober 2014 pе aktindsigt i oplysninger om telefonregninger for samtlige byrеdsmedlemmer og kommunalt ansatte med stillinger som kontorchef og derover Hjemmelsgrundlaget: Offentlighedslovens 7, stk. 1 og 2, 30, nr. 1, 33, nr. 5, 34, og 14, stk. 1, herunder s rligt adgangen til at undtage oplysninger om enkeltpersoners private forhold fra aktindsigt, er omtalt ovenfor. Vejledning om muligheden for sagens indbringelse for det kommunale tilsyn F lgende fremgеr af offentlighedslovens 38, stk. 1: 12

13 38 Stk. 1. En afg relse om afslag pе aktindsigt, der er truffet af en kommune, en region eller et kommunalt f llesskab i sager, hvor der ikke er nogen administrativ klageinstans, skal v re ledsaget af vejledning om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed og om den fremgangsmеde, der er n vnt i 2. pkt. En henvendelse om at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed skal rettes til den pеg ldende kommune eller region m.v. i overensstemmelse med ordningen i 37, stk. 2. Statsforvaltningens vurdering af lovligheden af kommunens afslag af 2. oktober 2014 pе aktindsigt i oplysninger om telefonregninger for samtlige byrеdsmedlemmer og kommunalt ansatte med stillinger som kontorchef og derover Statsforvaltningen henviser til vores vurdering af kommunens afg relse af 29. september 2014, jf. ovenfor, hvorefter vi vurderer, at kommunen har truffet en lovlig afg relse om afslag pе aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 5, 34, stk. 3, og 14. Statsforvaltningen bem rker dog, at kommunen ikke har anf rt en vejledning i sin afg relse af 2. oktober 2014 om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale tilsynsmyndighed, jf. offentlighedslovens 38, stk. 1. Vi bem rker endvidere, at kommunen ikke ses at have taget stilling, til i hvilket omfang du har ret til aktindsigt i aktlister for de sager/dokumenter, der er omfattet af aktindsigtsanmodningen, jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Odense Kommune. Udtalelsen vil blive offentliggjort pе i anonymiseret form. Med venlig hilsen Hanne Villumsen kontorchef Line Mussegaard. Christensen 13

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere den 16. juni 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side 2 1. Viger for: (1) bestemmelser

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

IKA INDKØBSJURA - 2014

IKA INDKØBSJURA - 2014 IKA INDKØBSJURA - 2014 SPOR 1.1 AKTINDSIGT Andreas Christensen, advokat (H) og partner Onsdag den 18. juni 2014 AKTINDSIGT- UDBUDSDIREKTIVET side 2 Udbudsdirektivets artikel 6: Med forbehold af bestemmelserne

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre En journalist klagede til ombudsmanden over Kulturministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere