NÆRPOLITIET I KVAGLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆRPOLITIET I KVAGLUND"

Transkript

1

2 NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken Esbjerg Ø Tlf Fax Mandag kl Torsdag kl Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth Bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg Kommune

3 Grundejerforeningen KVAGLUND Bestyrelse: Formand Lars Pødenphant Hassellunden Næstformand Henning Rasmussen Nøddelunden Kasserer Martin H Nielsen Lindelunden Sekretær Claus Mortensen Granlunden Bjarne G. Nielsen Nøddelunden for Kastanielunden Svend Aa. Christensen Morbærlunden Erik Gram Fyrrelunden AK JA, AK JA!!! Så skal vi til det igen! Der er stadig mange, der ikke har fattet, at Sct. Hans- og andre bål ikke må opstilles på torvene tidligere end 1 md. før afbrænding. Vis dog en lille smule hensyn til fugle- og vildtbestand i området!!!

4 Telefonnumre til de lokale håndværkere: FIRMA KONTAKTPERSON TLF. MOBIL Anlægsgartner Erik Rye Pedersen El- Tele Olesen & Jensen A/S Data-Alarm Frisør Frisør Gazell Kvaglund Centret VVS- Blik- Skov Jørgensen A/S Ventilation Torben Lambertsen Industriens Leverandør Steff-Byg Tarp Caravans A/S

5 Anlægsgartner ERIK RYE PETERSEN Storegade Esbjerg Mobil: PS: Benyt venligst telefonsvareren, hvis jeg ikke lige kan tage telefonen. Nyanlæg Vedligeholdelse og omforandring af eksisterende anlæg Alle former for flisebelægning - nyt og omforandringer Beplantning og beskæring Levering af sand og grus Fræsning af haver Hør nu lige her, folkens! Kan det passe, at så mange grundejere her i området har glemt, at det påhviler os selv at holde hække og græsrabatter klippet og beskåret? Hækkene skal jo være plantet 30 cm fri af skel på egen grund, men flugter den med fliserækkerne uden at gå ind over disse, vil ingen kunne beklage sig over hækkens tykkelse. Kommunen har jo ikke råd til at holde deres del af rabatterne skåret ind så tit, som det er nødvendigt, så vi må selv ud med spaden lidt oftere! KOM NU I GANG, så vi alle kan færdes på fortovene uden at skulle ud i rabatten.

6 Referat af generalforsamlingen 21/ Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de 16 fremmødte medlemmer og gik derefter i gang med dagsordnen. A. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jens Heiring som dirigent ingen havde noget i mod det, så jens blev valgt. B. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år: Forelagt af formanden følgende beretning: Sidste ordinær generalforsamling hvor vi fik 4 nye medlemmer i bestyrelsen som er Erik Gram, Svend Åge Christensen, Claus Mortensen og Henning Rasmussen. Efter lidt forhandling konstituerede bestyrelsen sig følgende: Formand: Lars Pødenphant Næstformand: Henning Rasmussen Kasserer: Martin H Nielsen Sekretær: Claus Mortensen Best. medl.: Bent L Pedersen Best. medl.: Svend Åge Christensen Best. medl.: Erik Gram For at få de nye vedtægter godkendt på generalforsamlingen sidste år krævede det 2/3 fremmøde af alle samtlige grundejere og et flertal skulle stemme for. Dette massive fremmøde var dog ikke tilfældet hvilket betød at en ekstraordinær generalforsamling var nødvendig at afholde hvilket blev vedtaget.. Efter konstitueringen planlagde vi den ekstraordinære generalforsamling med godkendelse af vedtægterne som eneste punkt og som blev holdt d.27/3 2006, hvor de nye vedtægter blev enstemmige vedtaget. Vedtægterne er sendt ud til kommunen, men grundet håndteringsfejl hos kommunen er de endnu ikke endelig godkendt trods fremsendt for ca. 6 måneder siden. Vi har nu efter et par skarpe henvendelser til kommunen fået tilsagn om at sagen vil blive behandlet hurtigt. Der har været henvendelse til bestyrelsen vedrørende ansøgning om tilskud til Kvaglunddagen. De nye vedtægter åbner mulig for at give mindre tilskud til aktiviteter i området, men det har ikke været mulig at honorere i 2006 da det kræver en godkendelse fra generalforsamlingen Den eksisterende kontrakt med gartneren udløb i 2006, men blev genforhandlet med gartneren for 1 år da det viste sig vanskeligere end antaget at udarbejde et udbudsmateriale. Udsættelsen giver foreningen mulighed for at finde tilstrækkelig materiale i 2007 til at udarbejde et gennemarbejdet udbudsmateriale der sikrer lige

7 tilbudsvilkår og ensartet kvalitet af gartnerarbejdet. Vi forestiller os en 5årig ny gartnerkontrakt. Årsagen til udsættelsen begrundes ved at sikre grundejerforeningen vedligeholder de områder vi er forpligtet til samt sikre at kommunen opfylder deres forpligtelser i området hvorefter der arbejdes der med at definere disse skilleflader. En arbejdsgruppe fra bestyrelsen er nedsat til at arbejde med disse emner som forventes afsluttet i Den nye gartnerkontrakt etableres efterfølgende. Udvalgets arbejde er vanskeliggjort af bl.a. at kommunen ikke kan finde deres del af tidligere aftaler med grundejerforeningen. Kommunen hævder at aftaler, kort, optegnelser m.v. ikke længere eksisterer i kommunens arkiver, men kan måske findes i byhistorisk arkiv. Byhistorisk arkiv har ikke vendt positiv tilbage. På et Torv i Hassellunden har man haft store problemer angående nye legeredskaber. Problematikken ligger i optælling af ja og nej stemmer. Der forelå ikke skriftlige stemmer, men derimod afgivet som tilsagn. Først var der flest ja stemmer og legeredskaberne blev indkøbt, men senere viste det sig at ja stemmerne pludselig var i undertal. En beboer fra torvet henvendte sig anonymt til kommunen, Vej og Park som efterfølgende aflagde torvet et besøg. Grundejerforeningen blev herefter straks kontaktet med påbud om at få legeredskabet bragt i overensstemmelse med lovgivningen eller fjernet inden 14dage. I så fald påbuddet ikke blev fulgt ville kommunen betragte sagen som misligholdelse af eksisterende lejekontrakt af torvene som efterfølgende ville blive opsagt. Grundejerforeningen og kommunen afholdte møde i sagen. Da der ikke kunne fremskaffes et reelt dokumenteret flertal for projektet og at der ved forhandling med ejeren af legeredskabet ikke kunne gives tilsagn for færdiggørelse af legeredskabet blev ejeren bedt om af grundejerforeningen at fjerne legeredskabet fra offentliggrund, altså torvet. Hele sagen er endt med at legeredskaberne ligger på privat grund nu, efter at have irriteret en hel del personer. Redskaberne bliver liggende til enten et flertal for projektet eller et andet Torv kan bruge det.

8 Boldbanen vest for Degnevej: Vi arbejder stadig på at få en løsning med boldbanen i Morbærlunden, evt. ny asfalt på Hockey banen og nye legeredskaber samt sandkasse. Problematikken begrundes med at kommunen ikke vil give tilsagn til at vi for egne midler opfører eller etablerer en mini legeplads ved boldbanen. End ikke udskiftning af eksisterende asfalt vil de godkende trods vi selv betaler. Vi arbejder stadig på sagen, men har endnu ikke en endelig afgørelse. Der blev spurgt mere til de problemer, der havde været vedr. legeredskaber i hassellunden, bestyrelsen uddybede beretningen på dette område, bl.a. hvor vigtigt det var med skriftlige aftaler, før der sættes noget i værk på et torv bestyrelsen nævnte også at der blev arbejdet på et revideret regelsæt på området. Kommentar vedr. den offentlige legeplads, der efter sigende ikke blev vedligeholdt særlig godt, bl.a. så var det direkte farligt, grundet en del store sten, at børnene legede i sandkassen. Der blev også spurgt om bestyrelsen havde styr på hvornår der blev skiftet sand i samme sandkasse, bestyrelsen nævnte at legepladsen var 100% offentlig og derfor havde bestyrelse som sådan ikke noget med den at gøre, alle henvendelser skal ske direkte til kommunen, så alt andet der vedr. offentlige pladser. C. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Gennemgået uden bemærkninger fra forsamlingen. Enstemmigt godkendt. D. Forslag fra medlemmerne. Ingen. E. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af næste års kontingent.. Budget blev gennemgået, bestyrelsen har forsøgt at finde en løsning, så det blev en nulløsning.

9 Bestyrelsen havde to forslag, det første var en bibeholdelse af det nuværende kontingent, det blev ved taget af forsamlingen. Det andet forslag lød på et punkt i de nye vedtægter, som kommunen stadig ikke har fået ekspederet, så derfor kører vi efter de gamle. Det omhandlede et budgetpunkt vedr. en mulighed for at give et tilskud/bidrag op til DKK 3.000,00 det næste år der skal søges om et tilskud fra lokalområdet, som bestyrelsen så ville behandle. Dette forslag blev, med en enkelt imod vedtaget. F. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Kastanielunden (Bent Lykke Pedersen ønsker ikke genvalg) Hassellunden (Lars Pødenphant ønsker genvalg) og Lindelunden (Martin Hovgaard Nielsen) ønsker genvalg. Bestyrelsen takker Bent Lykke Pedersen for et rigtigt godt arbejde igennem tiderne. Hassellunden og Lindelunden fik et stor bifald og var genvalgt så gik jagten i gang vedr. Kastanielunden heldigvis lykkedes det, dog efter lidt tid, at overtale et tidligere medlem af bestyrelsen, Bjarne Nielsen, Nøddelunden 32 (der var igen af de tilstedeværende fra Kastanielunden, der ønskede at stille op). G. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Klaus Hebsgaard og Tonni Spies blev overtalt og valgt med stort bifald. H. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter. De 2 nuværende, Torben Gehlert og Frank Davidsen havde ingen problemer med at fortsætte, dog skal det siges at Torben udtalte sig på Franks vegne, da han ikke var til stede. Der blev ikke fundet nogen suppleanter. I. Eventuelt. Der blev talt lidt om de problemer vi har med kommunen og den forestående gartneraftale, kommunen har jo desværre mistet original kortet vedr. opdelingen af rengørings- og vedligeholdsområderne ved stier og veje. Den nye bestyrelse vil arbejde kraftig for at al arbejdet ikke bliver flyttet over på grundejerforeningen. Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl Claus Mortensen, Sekretær

10 Torvekonti Vejledning til udbetaling fra Torvekonti. For hvert torv er der i regnskabet oprettet en konto som kan benyttes til dækning af udgifter i forbindelse med anskaffelse af legeredskaber eller anden inventar /anlæg for fællesaktiviteter, beplantninger, anlæggelse herunder jordarbejde, vedligeholdelse af legeredskaber / inventarer samt rydning af beplantninger og træer på torveområderne. Generalforsamlingen beslutter at et eventuelt overskud i foregående års regnskab kan fordeles på de enkelte torvekonti i forhold til antallet af grundejere på det enkelte torv. Midlerne til projektet kan anvendes i henhold til følgende procedure: Alle husstande på torvet skal spørges og har 1 stemme Der skal være almindelig flertal for projektet. Ved ikke stemmer medtælles ikke. Forinden beløbet frigives skal der redegøres for følgende forhold: Liste der redegør for flertal. Bilag i form af fakturer, kvitteringer, Dags Dato blanketter og lignende påført signering fra mindst 2 af torvets husstande og lundens bestyrelsesrepræsentant. Desuden kvitterer modtageren for beløbet. Kopier accepteres ikke. Lindelunden, Morbærlunden og Nøddelunden betragtes som et torv og administreres af bestyrelsen. Forespørgsel omkring anskaffelser og vedligehold m.v. som beskrevet ovenfor, omkring disse lunde stiles til bestyrelsen inden projektets påbegyndelse.

11 Kassereren udbetaler beløbet såfremt der er dækning på torvets konto. I modsat fald udbetales kun indestående beløb. Beløbet udbetales kontant eller via netbank. Kassereren beholder alle kvitteringer og bilag. Disponibelt beløb for hvert enkelt torv er angivet i efterfølgende skema. God arbejdslyst! Torvekonti Oversigt pr 31/ Torvene Beløb Kr. Fyrrelunden Fyrrelunden Fyrrelunden Fyrrelunden Fyrrelunden Fyrrelunden Fyrrelunden Fyrrelunden Granlunden Granlunden Granlunden Granlunden Granlunden Granlunden Granlunden Granlunden

12 Hassellunden Hassellunden Hassellunden Hassellunden Hassellunden Hassellunden Hassellunden Hassellunden Kastanielunden Kastanielunden Kastanielunden Kastanielunden Kastanielunden Kastanielunden Kastanielunden Kastanielunden Lindelunden, Morbærlunden, Nøddelunden

13 SYDJYLLANDS STØRSTE CAMPINGCENTER Stor besparelse på nye campingvogne ved handel gennem Tarp Caravans tyske samarbejdspartner Spørg personalet! Hobby og Adria de mest solgte vogne Gode brugte til attraktive priser _ Alt i udstyr i vores store lyse butik Alle Isabella telte opstillet i vores telthal Outwell - telte Tuxor - svensk fritidstøj Friske og erfarne medarbejdere, der selv er campister HAMMEREN 4 - TARP ESBJERG N

14 * Tlf * Døgnvagt * Fax * e- mail: * Autoriseret el-installatør * El-ingeniør * Ørnevej 1 * DK-6705 Esbjerg Ø

15 Vedtægter for grundejerforeningen "Kvaglund 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Grundejerforeningens geografiske område er det område, som er omfattet af: Lokalplan nr. 399, for parcelhusområderne i Kvaglund. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Alle ejere af grunde indenfor det i 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede grunde, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller til udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for ejere af ovennævnte grunde indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted. 3. Grundejerforeningens formål er, i overensstemmelse med bestemmelserne i den i ovennævnte lokalplan indeholdte tinglyste deklaration, at varetage medlemmernes, evt. grupper af medlemmers fælles interesser. Også hvor grundejerne har nabointeresser med hensyn til arealer uden for foreningens geografiske område. Grundejerforeningen skal endvidere varetage de opgaver med drift og vedligeholdelse af fællesarealer og legeredskaber, som er henlagt under foreningen med hjemmel i lovgivningen eller ved indgåede aftaler med Esbjerg Kommune. En væsentlig udvidelse af foreningens vedligeholdelsesaftaler med kommunen skal godkendes af en efterfølgende generalforsamling inden aftalen kan forpligte foreningen. Grundejerforeningen kan tage initiativ til etablering eller fjernelse af anlæg, der kan begrundes i fælles interesse og som er placeret på fællesarealer inden for området.

16 Grundejerforeningen kan yde, mindre, økonomiske tilskud til godgørende formål eller til aktiviteter og anlæg, som i deres formål og omfang henvender sig til en bredere kreds indenfor det område som officielt er defineret som Kvaglund. På generalforsamlingen fastlægges en pulje for det kommende år, hvorfra evt. tilskud tages. 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det er kun generalforsamlingen, der kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned i lokaliteter i bekvem afstand for medlemmerne. Bestyrelsen forelægger forslag til budget for regnskabsåret. På grundlag af budgettet fastsætter generalforsamlingen årets kontingent. Kontingentet skal være betalt inden 1. april i regnskabsåret. Generalforsamlingen kan fastsætte et rykkergebyr og fastlægge procedure for inkassoforretning til inddrivelse af restancer hos medlemmer. Der betales kontingent for hver parcel. 5. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal meddeles skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der behandles på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan kun træffe afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår skal ligeledes tilgå den enkelte husstand senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling, som ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

17 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/10 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Det skal samtidig nærmere angives hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtiget til at afholde den ekstraordinære generalforsamling senest 5 uger efter anmodningen herom. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra medlemmer. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Forslag fra medlemmer, eller andre forhold som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles bestyrelsen i skriftlig form, senest 4 hverdage før generalforsamlingen. Modtagne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside, senest 2 dage før generalforsamlingen. 8. Alle almindeligt forekommende valg afgøres ved håndsoprækning og simpelt flertal. Afstemningen skal dog være skriftlig, når mindst 10 medlemmer kræver det. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan repræsentere mere end 5 stemmer. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

18 8. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver vedtægtsændring skal godkendes af Esbjerg Kommune, før den får endelig gyldighed. 9. Forslag, som behandles, og forslag som vedtages på generalforsamlingen, skal indføres i foreningens sagsregistrering og offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside. 10. Beslutninger, der træffes på en generalforsamling eller af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt ændres i henhold til vedtægterne. Det forudsættes, at beslutningerne i øvrigt ikke er i strid med gældende dansk lov. Eventuel indbringelse af trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er pligtige at efterleve beslutningerne, indtil endelig retsafgørelse foreligger. Bestyrelsen kan udarbejde særlige retningslinier som en uddybning af bestemmelser i vedtægterne, hvis den finder det nødvendigt for at skabe en bedre forståelse eller præcisering af en opgave. En sådan uddybning af bestemmelserne i vedtægterne er at betragte som et tillæg til vedtægterne, og skal godkendes på en generalforsamling før den kan få virkning. 11. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Hver lund vælger et medlem samt en suppleant. Valget gælder for 2 år således at repræsentanter for Fyrrelunden, Granlunden, Morbærlunden og Nøddelunden vælges i lige år. Repræsentanter for Hassellunden, Kastanielunden og Lindelunden vælges i ulige år.

19 11. Såfremt der ikke møder nogen fra en lund, eller de fremmødte derfra ikke ønsker at modtage valg, kan en repræsentant og dennes suppleant findes ved valg blandt de øvrige fremmødte. Genvalg kan finde sted. 11a. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den ordinære generalforsamling og fastsætter selv sin forretningsorden, ud over hvad der måtte fremgå af foreningens vedtægter. Beslutningsreferat fra et bestyrelsesmøde godkendes som første punkt på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men der kan ydes de enkelte bestyrelsesmedlemmer en mindre kompensation for dokumenterede udgifter, som er forbundet med varetagelsen af hvervet. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal ydes et honorar til hvervet som kasserer. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte en arbejdsgruppe bestående af medlemmer uden for bestyrelsen, forudsat at arbejdsgruppens formand er medlem af bestyrelsen. Arbejdsgruppen kan ikke tildeles beslutningskompetence. 12. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende såvel over for offentlige myndigheder som andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med gældende lovgivning, foreningens vedtægter og de af generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden sammen med 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan udpege personer blandt sine medlemmer til at repræsentere foreningen i arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med særlige opgaver for hele Kvaglund. En sådan repræsentant kan ikke indgå bindende aftaler.

20 13. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Der afholdes som minimum 1 bestyrelsesmøde i hvert kvartal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne, og de har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, eller bliver ude af stand til at varetage sit hverv, skal bestyrelsen snarest muligt suppleres med den pågældendes suppleant. Dersom formanden, næstformanden eller kasserer, efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 14. Kassereren administrerer foreningens indtægter og udgifter. Udbetalinger skal attesteres af formanden, og anvises af kassereren. Kassereren fører et af bestyrelsen godkendt regnskabssystem samt et løbende opdateret medlemskartotek. Regnskab og kartotek, som opbevares elektronisk, skal sikres mod destruktion ved en form for sikkerhedskopiering, så rekonstruktion er mulig. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Likvid kapital skal fortrinsvis henstå i bank, sparekasse eller postgiro, men kan også efter bestyrelsens vurdering anbringes i obligationer. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det afsluttede regnskab afleveres til formanden inden 10. januar. Formanden sikrer at regnskabet videresendes til de af generalforsamlingen valgte revisorer inden 20. januar. Det reviderede regnskab skal tilgå formanden senest 31. januar i en form, som kan trykkes og udsendes til medlemmerne som anført i 5.

21 15. Generalforsamlingen beslutter med godkendelsen af regnskabet, at et evt. overskud fordeles på torvekontoerne i forhold til antallet af grundejere på de enkelte torve. Indestående beløb på de enkelte konti tilhører hvert enkelt torv og grundejerforeningen kan ikke disponere over disse beløb. Lindelunden, Morbærlunden og Nøddelunden betragtes som et torv, der administreres af bestyrelsen. Indestående på torvekonti kan ikke anvendes til foreningsformål. Midlerne er tiltænkt anlæggelse, anskaffelse og vedligeholdelse af torveinventar, efter følgende retningslinier: Alle husstande på torvet skal spørges. Hver husstand har 1 stemme og der skal være almindeligt flertal for projektet. Ved ikke - stemmer medtælles ikke. Udgifter i forbindelse med jordarbejde, anskaffelse af legeredskaber eller anden inventar/anlæg for fælles aktiviteter, herunder rydninger og beplantninger, kan dækkes fra kontoen. Der skal, inden beløb frigives, redegøres for afholdte udgifter over for bestyrelsen, som sikrer at formålet er i overensstemmelse med ovenstående. Bilag, i form af fakturaer, kvitteringer i form af Dags Dato blanketter o. lign, skal være påført signering af lundens bestyrelsesrepræsentant samt mindst 2 af torvets husstande, udover modtagerens. Afskrifter og fotokopier kan ikke godkendes. Foreningen søger gennem en forsikringsordning at minimere foreningens erstatningsdækning over for forhold hvor foreningen som lejer af torvearealerne kan gøres erstatningsansvarlig. 16. Evt. opløsning skal gennemføres efter samme retningslinier, som der er anført for vedtægtsændringer i 8. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Esbjerg Kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens nettoformue tilbagebetales til medlemmerne i lige andele.

22 BEBOERHUSET EGEKRATTET Udlejning af beboerhuset Egekrattet 20. Henvendelse til Ivan Rosendahl Priser: Lille sal: kr. 900,00 Depositum: kr. 1000,00 Leje af service inklusiv.

23 Regelsæt for renholdelse/benyttelse af torve og grønne arealer, hvor vedligeholdelsespligten påhviler Grundejerforeningen KVAGLUND, 6705 Esbjerg Ø. 1: Nærværende regelsæt må ikke være at betragte som et tillæg til foreningens eksisterende vedtægter, men udelukkende en manifestering af gældende dansk lovgivning på området med tillæg af flg. generalforsamlingsgodkendte tillægsregler: 2: Regelsættet skal tjene til formål at bibeholde vore torve og grønne arealer som et attraktivt værested for foreningens medlemmer og områdets beboere, samt gøre opmærksom på specielle forhold omkring henkastning af affald og afbrænding af bål på torvene. 3: Regelsættet tager udgangspunkt i den af Trafikministeriets udstedte lovbekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1994, 102, stk. 1, med flg. ordlyd: Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende. Ligeledes henvises til deklaration omhandlende foreningens forpligtelser, anmeldt af Esbjerg Byråd den 3. juni : Regelsættet omhandler torvene tilhørende lundene: Fyrrelunden, Granlunden, Hassellunden og Kastanielunden. 5: Regelsættet omhandler ligeledes den af foreningen tilhørende boldbane (Morbærlunden) samt grønne arealer syd for lundene: Lindelunden, Morbærlunden og Nøddelunden. De i 5 omhandlende områder er dog ikke dækket af vejlovens : Al henkastning af affald på de i 1 & 5 nævnte områder er strengt forbudt. Dog kan henkastning af haveaffald, såsom kviste og grene samt andet brændbart haveaffald tillades henlagt til afbrænding på de i 4 nævnte områder på de dertil anlagte bålpladser med endelig afbrænding Skt. Hans aften. Al afbrænding må kun foretages af myndige personer over 18 år, og afbrænding skal ske på forsvarlig måde og under konstant tilsyn. Henkastning af ovennævnte brændbare affald må dog tidligst finde sted 1 måned før afbrænding.

24 7: Efter enhver afbrænding Skt. Hans aften skal pladsen afleveres i en ryddet og for alle acceptabel stand således, at der ikke forefindes delvis afbrændte dele og materialer på pladsen. 8: Iagttagelse af overskridelse af ovennævnte vil medføre påtale fra foreningen med anmodning om fjernelse/oprydning af arealet. 9: Iagttagelse af gentagne overskridelser af ovennævnte, eller manglende opfølgning af foreningens påtale, vil medføre anmeldelse til Esbjerg Kommune. Vejbestyrelsen er herefter berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. 10: Foreningen hæfter ikke for eventuelle skader som følge af afbrænding på de af foreningens vedligeholdelsespligtige områder. Denne hæftelse påhviler alene den eller de personer, som foretager en evt. afbrænding. Ovennævnte 1-10 således vedtaget på grundejerforeningen KVAGLUNDS ordinære generalforsamling den P. b. v. Frank Davidsen, Formand Uddrag af: Regler for afbrænding i Esbjerg Kommune Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Beredskab, Miljø, Park, Skovafdeling og Esbjerg Politi. September 2006 I Esbjerg Kommune er der generelt afbrændingsforbud hele året. Dog vil mindre bål som spejderbål (max. ½ x ½ x ½ m) være tilladt. I perioder kan der indføres generelt forbud mod alle former for bål. Afbrænding af spejderbål, må kun ske med grundejerens tilladelse. Afbrænding af bål og anvendelse af grill i skove og plantager er ikke tilladt. Røg m.m. fra afbrændingen af spejderbål på privat ejendom, må ikke være til ulempe for omgivelserne.

25 Mindre bål, f.eks. et spejderbål: Afstandskrav: Hvad må brændes Af hensyn til miljøet må der til bålet kun anvendes grene og lignende (rent træ). Hvad må ikke brændes Affald må ikke afbrændes. Eksempler på affald der ikke må afbrændes er trykimprægneret træ, træ med malingsrester, masonitplader, møbler, plast, dæk m.v.

26 Bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg Kommune I medfør af færdselslovens 92, stk. 1, bekendtgøres herved følgende færdselsmæssige supplerende bestemmelser om standsning og parkering på offentlige veje og private fællesveje og pladser, hvor Esbjerg Kommune er vejmyndighed. Bestemmelserne er gældende indenfor de med byzonetavler afgrænsede tættere bebyggede områder (E55). 1Det er forbudt at standse eller parkere helt eller delvis på fortov, cykelsti, gangsti, midterrabat, helleanlæg og lignende, herunder også på helt eller delvist græsbeklædte fortovs- og rabatarealer, medmindre det på stedet direkte er tilkendegivet, at standsning og parkering kan finde sted. 2 Køretøjer må på parkeringspladser uden tidsbegrænsning ikke parkeres ud over 7 døgn. 3 Indenfor de med byzonetavler afgrænsede tættere bebyggede områder (E55) må biler med totalvægt over 3500 kg, samt påhængs- og sættevogne med totalvægt over 750 kg. ikke parkeres i mere end 4 timer med mindre der findes særligt afmærkede parkeringspladser for sådanne køretøjer. 4 Parkering af campingvogne, autocampere og trailere er kun tilladt i 48 timer medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer. 5 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægger Politiet afgift i medfør af færdselslovens 121, stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar Samtidig ophæves Politibekendtgørelse af 15. november Esbjerg Byråd, den 26. november 2001

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere