Team Planner. Fakturering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Planner. Fakturering"

Transkript

1 Fakturering Indhold: Faktureringsmuligheder Regler for faktureing Oprettelse af faktura Fakturering af forbrug Delfakturering Fakturering efter budget Kreditnota Acontofakturering Aktivering af acontofaktura Administrativ nulfaktura Samlet Master faktura Redigering af kladde Udskrift af faktura Find faktura Elektronisk fakturering - E-faktura: Oprettelse af kundestamdata Oprettelse af e-faktura Afsendelse af endelig e-faktura Adviserings E-faktura på webportal Oprettelse af kundeadgang til webportal Brugeradgang til webportal Genudskrivning af e-faktura Batch-fakturering Denne brugervejledning er gældende for TeamPlanner version 6.5 og højere. Der kan derfor være forskelle i funktioner og faciliteter i forhold til tidligere versioner. For yderligere detaljer omkring fakturering henvises til hjælpesystemet i TeamPlanner. En fakturering tager altid udgangspunkt i et projekt. Gå til projektdatabasen og vælg Fakturering fra menuen på sagskortet

2 Team Planner Faktureringsmuligheder En fakturering kan kun foretages med udgangspunkt i et projekt. Før der faktureres, anbefales det at trække et saldokort på projektet for at få overblik over registreringer, rekvisitioner etc. En fakturering kan tage udgangspunkt i registreringer eller i et budget. Projektet kan faktureres af flere gange. Delfakturering giver mulighed for frit at udvælge et antal registreringer til overførsel til fakturakladde. Fakturering efter budget giver mulighed for at overføre et budget til fakturakladde. Samlet Master faktura giver mulighed for at samle Master- og SubProjects til en fælles faktura. Kreditnota giver mulighed for at udvælge en faktura til kreditering og herefter kreditere den samlede faktura eller elementer heraf. Administrativ nulfaktura anvendes udlukkende administrativt. Funktionen opretter en nulfaktura i et selvstændigt nummerforløb, lukker og nedskriver jobbet til nul - 0. Acontofaktura opretter en faktura på et ønsket beløb uafhængigt af registreringer på projektet. Denne kan efterfølgende aktivere på det faktiske forbrug. Faktureringsmenuen giver mulighed for at vælge forskellige faktureringsmetoder samt oplysninger om datoer for eventuelle tidligere delfaktureringer af projektet. Regler for fakturering Før der kan foretages en fakturering af et projekt, kræves at der er registreret tid, materialer og eller fremmedkøb; alternativt at der er oprettet et budget på projektet

3 Herudover har personer med administrator adgang mulighed for at oprette en faktura på et tomt projekt. En faktura oprettes altid som en fakturakladde, der frit kan redigeres inden den endelige udskrift. Kladder kan slettes fra fakturalisten på projektkortet. Endelig udskrift af en faktura kan kun foretages af personer med særlig tilladelse til dette. Denne tildeles medarbejderen på stamkortet i medarbejderdatabasen. Oprettelse af faktura Find projektet i projektdatabasen og start med at trække et Saldokort på alle eller åbne poster. Dette giver et overblik over registreringer, rekvisitioner og tidligere faktureringer på projektet. Det er ligeledes muligt at få et hurtigt overblik over projekts øjblikkelige status ved at gå til statusoversigten, faneblad: Budget/Faktura - Status. Vælg herefter Fakturer sag. Faktureringsmenuen giver mulighed for at fakturere projektet på forskellige metoder. Vælg metode ved at klikke på pil eller tekstlinie. Er der tidligere faktureret på projektet vil oprettelses dato for kladde(r) vises på listen i faktureringsmenuen. Fakturering efter forbrug Kan foretages som en fakturering af alle registrerede aktiviteter eller som et udvalg af registrerede aktiviteter (delfakturering). Vælg Fakturering/Delfakturering - udvælg aktiviteter fra menu. Der vises nu en liste over alle ikke tidligere fakturerede aktiviteter på projektet. Klik på Maker fundne kort for at vælge alle aktiviteter til fakturering. Ønskes en aktivitet ikke medtaget, kan denne deaktiveres ved at klikke på krydsboksen. Herved fjernes markeringen. Når ønskede aktiviteter til fakturering er markerede klikkes Opret faktura, og der oprettes en faktura-kladde (se Redigering af kladde ). En overført post kan ikke genfaktures med mindre kladden, posten er overført til, slettes, og der startes forfra. En faktureret aktivitet kan ikke genfaktureres. En fakturering af en aktivitet er således endelig og posten nedskrives på jobbets beholdning. Delfakturering Vælg Fakturering/Delfakturering - udvælg aktiviteter fra menu. Der vises nu en liste over alle ikke tidligere fakturerede aktiviteter på projektet. Vælg aktiviteter til delfakturering ved at klikke i boksen i spalten Delfakturer. Ønskes en aktivitet alligevel ikke medtaget, kan denne deaktiveres ved at klikke på krydsboksen. Herved fjernes markeringen

4 Team Planner Ved valg af Fakturering/Delfakturering vises en liste med alle ikke-fakturede aktiviteter på projektet. Denne liste giver mulighed for at prikke alle - eller et udvalg af aktiviteter - ud til fakturering. Der kan findes aktiviteter i datointerval ved hjælp af knappen Find dato/aktivitet. Det fundne sæt aktiviter kan markeres samlet med kanppen Marker fundne kort. Når ønskede aktiviteter til delfakturering er markerede klikkes Opret faktura, og der oprettes en fakturakladde (se Redigering af kaldde ). En overført post kan ikke genfaktures med mindre kladden, posten er overført til, slettes, og der startes forfra. En faktureret aktivitet kan ikke genfaktureres. En fakturering af en aktivitet er således endelig og posten nedskrives på projektets beholdning. Fakturering efter budget Er der oprettet et budget på projektet kan dette overføres til en fakturakladde. Forinden fakturering af et budget skal registrerede aktiviteter nedskrives på projektets beholdnings-liste. Dette forgår ved at angive en nedskrivningsdato, fra hvilken poster nedskrives bagud. Der kan ikke oprettes en faktura på et budget med mindre der angives en gyldig nedskrivningsdato. Der vises herefter en liste over ikke tidligere fakturerede poster fra den angivne dato og bagud. Poster, der ikke ønskes nedskrevet, deaktives ved at klikke på delfaktureringsmarkeringen. Herefter klikkes Opret faktura og budgettets poster overføres til en fakturakladde (se Redigering af faktura ). Kreditnota Kreditering kan kun ske på baggrund af en allerede eksisterende faktura på projektet. Vælg fakturanummer fra fra rullemenu, hvor fakturaer på projektet fremgår. Klik herefter Kreditnota. Herefter vil du blive spurgt om, hvorvidt den/de krediterede 5. 4.

5 aktiviteter skal gentilskrives til projektets beholdningsliste, således at der er mulighed for at genfakturere det krediterede. En kreditnota kan redigeres som en normal faktura, dog kan der ikke tilføjes nye aktiviteter, men kun krediteres på allerede fakturerede aktiviteter. Aktiviteter, der ikke skal krediteres, sættes til kr. 0,00. En kreditnota må ikke indeholde positive beløb. Acontofaktura En acontofakturering er en ren finanspostering uden baggrund i registrerede aktiviteter på projektet. Vælg Acontofaktura fra faktureringsmenuen. Herved oprettes enkelt fakturalinie, hvorpå der kan faktureres et beløb. Der kan ikke oprettes yderligere aktiviteter på en acontofaktura. Der sker ingen nedskrivning af aktiviteter ved acontofakturering. Aktivering af acontofaktura Ønskes et acontobeløb på aktiveret på projektet, udvælges aktiviteter som ved delfakturering. På fakturakladden oprettes en acontoaktivitet. Dette gøres under Indsæt materiale (Se Redigering af kladde ). På acontoaktiviteten indsættes et negativt beløb svarende til det beløb der ønskes aktiveret fra en tidligere acontofakturering. Fakturering efter budget foreslår, at der nedskrives aktiviteter på projektets beholdningsliste. Dette sker ved at vælge en nedskrivningsdato og herefter prikke aktiviteter ud til nedskrivning. Nedskrivningsdato tastes i faktureringsmenuen og herefter vises en aktivitetsliste på de fundne poster på samme måde som ved delfakturering

6 Team Planner Skal acontoaktiviten udligne de valgte aktiviteter, således at fakturabeløbet bliver kr. 0,00 skal alle aktiviter tildeles samme gruppe, da der i visse tilfælde ellers kan opstå en momsdifference. Administrativ nulfaktura Denne funktion tjener udelukkende et administrativt formål og skal/kan ikke anvendes af den almindelige bruger. Funktionen er beregnet til at nedskrive ikke fakturerbare poster således at projektets beholdning er kr. 0,00 ved lukning/afslutning. Aktiviteter til nulfakturering vælges fra liste som ved delfakturering og disse nedskrives på jobbets beholdningsliste. På fakturakladden oprettes en enkelt fakturalinie med Administrativ nulfaktura og et beløb på kr. 0,00. Administrative nulfakturaer udskrives i et selvstændigt nummerinterval. Poster fremkommet ved administrativ nulfakturering vil ikke fremgå af jobbets saldoliste, men påvirker udelukkende beholdningen på jobbet. Samlet Master faktura Det er muligt at fakturere aktiviteter fra et en gruppe af projekter organiseret under et MasterProject. Gå ind på det ønskede MasterProject og vælg Samlet Master faktura fra fakturamenuen. Herved fremkommer en liste over tilknyttede SubProjects sammen med det valgte MasterProject. Marker de projekter, der ønskes faktureret som en samlet faktura. En fakturakladde kan frit redigeres og der kan tilføjes aktiviteter, der ikke er overført fra registreringer på projektet. Herved overføres aktiviteter fra de valgte projekter til en samlet fakturakladde. Tilføj nye aktiviteter ved klik på knapper for timer, materialer og fremmedkøb. Ønsket pris giver mulighed for at redigere aktivitetens pris. Gruppenumre styrer print af kladde og faktura

7 Redigering af kladde Ved oprettelse af en fakturakladde vil man automatisk tilgå kladde-layoutet. På dette layout er det muligt af redigere fakturatekster og gruppere fakturalinier for udskrift. Klik på Ret beløb for at tilgå redigeringslayoutet hvorpå der kan rettes i beløb og slettes og tilføjes fakturalinier. Beløb redigeres i feltet Ønsket pris. En aktivitet er default tildelt et gruppenummer. Dette kan ændres ved at indtaste et nyt nummer i gruppenummer feltet, der ikke må være tomt. Gruppenumre styrer printet af kladde og endelig faktura. Ved uspecificeret udskrift De enkelte fakturalinier kan redigeres inden for den plads der er afsat i layoutet. Aktivitetens gruppenummer styrer den endelige udskrift, der kan vælges specificeret eller uspecificeret. Ved valg af uspecificeret udskrift angives, hvilke linier der kan redigeres/printes. Gruppeoverskrifter kan til specificeret udskrift frit redigeres. Foretages der ingen redigering, anvendes standard overskriften. Det er muligt at ændre gruppenumre i dette layout.. slås aktiviteter med samme gruppenummer sammen til en linie på print, der ligeledes sorteres i gruppenummerorden. En faktura kan således opbygges af et ubegrænset antal fakturalinier og herefter printes i det antal linier, hvortil der tildeles gruppenumre. Fakturadata kan redigeres i forhold til standard for kunden. Således kan modtageradresse, betalingsbetingelser etc. ændres på den enkelte faktura. Der kan ikke skiftes kundenummer på fakturaen. Adresser kan slås op fra adressekartoteket, hvis adressen er markeret til dette: 5. 7.

8 Team Planner Skal der tilføjes en ny aktivitet vælges Indsæt tidsaktivitet, - materiale eller - fremmedkøb. Herved kan der frit indsættes nye aktiviteter på kladden (dog ikke på kreditnotaer og acontofakturaer). Når redigerering og eventuel indsættelse af aktiviter er klar vælges Kladde. Teksten ud for den enkelte aktivitet kan nu redigeres inden for den plads, der er afsat i layoutet. Tekster, der printes ved uspecificret udskrift er markeret. Typisk vil dette være den først forekommende aktivitet i hver gruppe. Faktureringsdato, -beskrivelse m.v. redigeres ved klik på Ret fakturadata. Herved tilgås et layout der giver adgang til at redigere i fakturaadresse, betalingsbetingelser m.v. Når kladden er færdigredigeret klikkes Print. Kladden kan udskrives enten til skærm eller printer, og der skal være foretaget en udskrift af kladde, før endelig udskrift kan aktiveres. Udskrift af faktura Udskrift af endelig faktura kan kun foretages af personer med særlig tilladelse. Denne tildeles på den aktuelel medarbejders stamkort i medarbejderdatabsen Vælg faktura til udskrift fra fakturamodulets kladdeliste eller fra fakturalisten på et projektkort. En kladde/faktura kan printes på 4 forskellige måder. Gå til printlayoutet og klik på den aktuelle udskriftmetode. Der kan ikke foretages en endelig udskrift, før der har været printet en kladde. Dette kan ske på skærm eller printer. Der er kun personer med speciel adgangtilladelse, der kan udskrive endelig faktura. Ved print af endelig faktura kan print af kopier slås til eller fra. Er print af kopier slået til, bliver printdialog boksen vist 2 gange. Første gang printes originalen, anden gang kopi(er). På denne måde er det muligt at vælge forkelilige printmetoder til henholdsvis original og kopier. Efter udskrift af endelig faktura bringes man til projektkortet. Det er nu muligt at ændre på den status, projektet har fået tildelt afhængig af faktureringsmetode. Den netop oprettede faktura vil fremgå på projektets fakturaliste

9 Find faktura Gå til fakturamodulet fra Link-menuen og vælg Find faktura. Indtast søgekriterier og tast <Enter>. Klik på den ønskede faktura på listen for den/de fundne fakturaer. En faktura kan genudskrives ved klik på Genudskriv faktura. Udskriften vises først på skærm. Faktureringsmenu Klik <Enter> for at skrive ud på printer eller for at annullere udskriften. En faktura kan også findes ved at finde projektet i projektdatabasen og gå til fakturalisten på sagskortet. Her vises samtlige faktureringer på sagen inklusiv ikke endeligt fakturede kladder. Denne liste er den eneste mulighed for at slette en kladde. En endelig udskrevet faktura kan ikke slettes. Faktureringer på et projekt findes under fanebladet: Budget/Faktura - Faktura. En kladde/faktura tilgås ved at klikke på linien for den ønskede faktura. Genudskriv faktura Find den ønskede faktura fra projektkortet eller fra faktureringsmenuen og klik på print i menubjælken. Har brugeren tilladelse til at printe endelig faktura, kan der printes en original faktura. Andre brugere har kun mulighed for at printe kopi. (Dette forudsætter dog, at der er printet kopi(er) første gang, fakturaen blev printet endeligt.) 5. 9.

10 Team Planner Elektronisk fakturering - E-faktura En e-faktura er en elektronisk faktura til offentlige myndigheder og institutioner inden for stat, amt og kommune. E-fakturaer afsendes fra TeamPlanner i OIOXML-format gennem et certificeret VANS-netværk formidlet af KMD (Kommunedata). E-faktura er et udviddelsesmodul til TeamPlanner der forudsætter abonnement og oprettelse af e-faktura modul på TeamPlanner webportal hos Domestic. Kontakt eventuelt Domestic for ydedrligere oplysninger om dette. Oprettelse af kundestamdata Før en kunde kan e-faktureres skal kundens stamdata opdateres til dette. Start med at gå ind på kundens stamkort i kundedatabasen. Kundestamkort Individuelt kundereferenceid for kontaktperson Faktureringsadresse E-fakturerings-stamdata E-faktureringsdata oprettes under Faktureringsadresse : Skal oprettes på offentlige kunder: EAN: Alle offentlige virksomheder har fået et EAN-nummer. Dette SKAL indtastes i feltet. Korrekt indtastning kan checkes ved klik på Kontrol. Hvis ikke der er oprettet et EAN-nummer, kan der ikke oprettes e-faktura. Kan oprettes på offentlige kunder: E-fakt Skal e-fakturaen ALTID tilgå den sammen , kan denne indtastes her. Ved tomt felt anvendes adressen på projektets kontaktperson - se herom senere. Ordrenr.: Ved afgivelse af en ordre, skal en offentlig virksomhed opgive et ordrenummer. Hvis

11 dette ordrenummer altid er det samme for den pågældende kunde, kan det indtastes her. Alternativt oprettes ordrenummeret på det aktuelle projekt - herom efterfølgende, KundereferenceID: Dette er e-fakturaens modtageridentitet i det offentlige e-faktura-system. Har kunden opgivet et KundereferenceID, KAN det indtastes her, således at alle fakturaer påføres dette. Den enkelte kontaktperson hos kunden KAN have sit personlige KundereferenceID. Er det tilfældes oprettes dette ved at aktivere kontaktpersonen på listen og oprette data i feltet KundereferenceID under kontaktpersonen. Her oprettes også kontaktpersonens , hvis denne ikke allerede er oprettet. Ved tommme felter anvendes -adresse på fakturamodtager automatisk af systemet. Øvrige felter er valgfrie. Gå herefter til Kundeaftaler og maker for E-faktura under Faktura valg. Når ovenstående er foretaget, vil alle fremtidige fakturaer automatisk afsendes via e- faktura systemet. Kundeaftaler Marker kunden for E-faktura under Faktura valg. Oprettelse af e-faktura Når kunden er korrekt oprettet til at modtage e-fakturaer i henhold til ovenstående, oprettes e-fakturaer på samme måde som øvrige fakturaer - se foregående afsnit om dette. Afsendelse af endelig e-faktura Før en e-faktura afsendes, kan denne behandles og printes som kladde som alle øvrige fakturaer. Dog kan e-fakturaer alene printes og afsendes som Uspecificeret uden tid. Ved endelig udskrift af en e-faktura oprettes denne i OIOXML-format, der er standardformatet for overførsel af e-fakturaer til offentlige virksomheder. Det er samtidig muligt at printe kopi(er) på normal vis. E-faktura vil en gang i døgnet automatisk blive overført til modtagere via TeamPlanners E-fakturerings portal på Domestic s server

12 Team Planner Fakturaliste Gul markering: Fakturaen er endelig udskrevet som e- faktura Grøn markering: Fakturaen er fremsendet gennem e-faktura portalen til modtager På fakturalisten fremgår det med gul boks-markering, at en faktura er endeligt udskrevet som e-faktura. Når fakturaen er afhentet og sendt til modtageren gennem E-fakturerings serveren hos Domestic, bliver fakturaen markeret med grøn boks. Adviserings Der afsendes automatisk en adviserings til fakturamodtagerens adresse, når fakturaen er ekspederet korrekt igennem e-faktura portalen. Denne har følgende tekst: Emne: E-fakturering fra (brugervirksomhed) Tekst: Dags dato afsendt en E-faktura fra (brugervirksomhed) til Fakturamodtager: Testkunde Ole Frederiksen Ved Banen Frederiksberg Fakturanr.: Opgave: (fakturabeskrivelse) Med venlig hilsen (brugervirksomhed) OBS: Denne mail er sendt automatisk, og den kan derfor ikke besvares. E-faktura på webportal Fra 15. marts 2005 vil e-fakturaer kunne ses på TeamPlanner s E-faktura webportal. Adviserings en vil fra denne dato indeholde et link, der henviser kunden til brugervirksomhedens e-faktureringsportal. På denne måde er det muligt at have en fælles reference med kunden om indholdet af den fremsendte e-faktura. Oprettelse af kundeadgang til webportal Før kunden kan få adgang til webportalen, skal den enkelte kontaktperson hos kunden oprettes som bruger på portalen og tildeles et brugernavn og password. Brugeren kan ved første adgang til portalen selv ændre sit brugernavn og password, hvis dette ønskes

13 For at oprette brugere på portalen, skal man være oprettet som administrator - kontakt eventuelt Domestic vedrørende dette. Åben en internetbrowser og gå til dette link: på TeamPlanner databaser)/10_external Eksempel: - Få eventuelt oprette et permanent link fra jeres normale website. Vælg Administrator log in log på med det tildelte brugernavn og password. Du kan herefter selv ændre dit brugernavn og password. Brugere oprettes ved at klikke på Opret bruger på Administratormenuen. Husk at have kundenummer og andre nødvendige data klar. Det er muligt at oprette flere administratorer fra administratormenuen. Brugeradgang til e-faktura webportalen Når brugeren er oprettet har denne via sit password og brugernavn adgang til e-fakturerings webportalen. Log on på e-fakturerings webportal Dette felt kan designes individuelt, og der kan oprettes links til brugervirksomhedens egen website m.v. Brugervirksomhedens eget logo Adgang til administrator log on Portalen giver mulilghed for at se: - En samlet liste over alle fremsendte e-fakturaer - At søge efter en specifik faktura - At se en faktura i standardopsætning med logo og afsenderadresse og printe denne - At redigere eget brugernavn og password

14 Team Planner Brugermenu på e-fakturerings webportal Nye, ikke læste fakturaer vises her Ret eget brugernavn og password Vis liste over alle fremsendte e-fakturaer Find e-faktura Visning af e-faktura i standardlayout Brugervirksomhedens eget logo og adresse kan indsættes. Skærmbilledet giver mulighed for at have en fælles reference med kunden omkring fakturaens udformning og indhold. Genudskriv e-faktura En e-faktura kan genudskrives på papir på nomal vis. En e-faktura kan ikke genfremsendes gennem e-faktura systemet. Er en e-faktura af en elle anden årsag ikke fremkommet til modtageren, er det tilrådeligt af kreditere denne og fremsende en helt ny e-faktura istedet

15 Batch fakturering Batch fakturering er en automatiseret proces, hvor en gruppe udvalgte fakturakladder kan udskrives samlet som endelig faktura. Batch fakturering forudsætter, at kladden er markeret OK til endeligt print, og at alle udvalgte kladder faktures med samme fakturadato. OK-markering kan foretages fra kladdelisten eller fra udskrift-menuen i på den enkelte faktura. Godkend fakturakladde til batch fakturering: Klik OK fakt. på kladdellisten. Kladden markeres med en grøn streg, initialer, dato og tid. Markeringen kan fjenes ved igen at klikke OK fakt.. Godkendelsesmarkering kan også foretages fra printmenuen på den enkelte fakturakladde. Kladden kan ikke godkendes til endeligt print, før den har været printet som kladde. Det er tilstrækkeligt at printe til skærm. Start batch fakturering: Gå til kladdelisten og klik på Vis batch liste

16 Team Planner Ved valg af batch liste skifter markering på kladdelisten til rød og der vises kun godkendte kladder. Skal en kladde ikke medtages i den aktuelle batch kørsel kan denne fjernes fra listen: Klik på Fjen faktura fra batch liste. Klik herefter på Start batch fakturering. Skærmbilledet vil vise sideopsætning, så det eventuelt er muligt at skifte printer, og herefter skal der indtastes en faktureringsdato. Datoen skal indtastes som: 30/04/05 Alle fakturaer i batch kørslen får denne dato. Klik på OK, når dato er indtastet. Batch kørslen starter, og afhængig af antallet af fakturaer kan denne tage adskillige minutter. Når en kladde er markeret til batch kørsel, er denne låst, så det ikke længere er muligt at tilgå og redigere i kladden, hverken fra projektkortet, som her vist, eller fra kladdelisten

17 5. 17.

Team Planner. Kakulation. Indhold: 4 - Kalkulation

Team Planner. Kakulation. Indhold: 4 - Kalkulation Team Planner 4 - Kalkulation Kakulation Indhold: Kalkulationsprincip...4.2 Oprettelse af ny kalkulation...4.2 Valuta og ønsket pris...4.4 Gruppeopdeling af kalkulation...4.4 Kunde- og medarbejderafhængige

Læs mere

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter Projekter Indhold: Projekter generelt...3.2 Oprettelse af projekt...3.2 Master- og SubProjects...3.3 Oprettelse af SupProjects...3.5 Kundeteam...3.5 Tekniske data...3.5 Forespørgsler, rekvisitioner...3.6

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Team Planner. Newbizz - emnegenerering

Team Planner. Newbizz - emnegenerering Team Planner 6 - Newbizz Newbizz - emnegenerering Indhold: Newbizz databasen - struktur...6.2 Newbizz stamdata...6.2 Oprettelse af emne...6.3 Oprettelse af kontaktpersoner...6.4 Mailgruppe - tildel...6.5

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

Brugsvejledning. DitACN Mobile

Brugsvejledning. DitACN Mobile Brugsvejledning til online styring af dit abonnement gennem DitACN Mobile Danmark Indhold 1. Introduktion 2. Log på 3. Dit abonnement 4. Dine ekstra serviceydelser 5. Dine persondata 6. Ændring af dit

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Vejledning http://portal.mi.dk

Vejledning http://portal.mi.dk Vejledning http://portal.mi.dk Indtast Kundenr, Brugernavn og Adgangskode og tryk på log på Fritekst søgning: Søger på varenummer, beskrivelse og produktnavn. Eks: Søgning på Torx giver 180 produkter.

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse Manual til regningsudskrivning for Indholdsfortegnelse FRUDSÆTNINGER FR REGNINGSUDSKRIVNING... 2 VA01 - PRET EN SIMPEL REGNING... 3 VF02 - UDSKRIV FAKTURA TIL SKÆRM/PRINT... 14 VA03 - VIS BILAGSSTRØM -

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere