FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015"

Transkript

1 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april,

2 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder Side 9 Formanden Side 9 Kassereren Side 10 Sekretæren Side 10 Øvrige bestyrelsesmedlemmer Side 11 Administrationen Side 11 Bistro Side 11 Træner og Proshop Side 11 Chefgreenkeeper Side 12 Greenkeepere Side 11 Udvalg Side 12 til 16 Turneringsbetingelser Side 16 Gunstart Side 16 DGU Kort Side 16 Honorarer der afholdes af FGK Side 16 Kørselsgodtgørelse Side 17 Rejser i Danmark Side 17 Telefontilskud Side 17 Gaver + repræsentation Side 17 Kontingent Side 17 Tildeling af hædersbevisninger Side 17 Bestyrelser gennem årene Side 18 Bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere tilknyttet klubbens udvalg. Side FGK`s Trænere Side 20 FGK`s Chefgreenkeepere Side 20 FGK`s Greenkeepere Side 20 FGK`s ansatte i sekretariatet Side 20 FGK`s Forpagter i Bistroen Side Æresmedlemmer Side 21 2

3 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april Klubbens opstart huller indviet i huller indviet i august Indledning Nærværende Bestemmelser og retningslinjer (BOR) for Frederikshavn Golf Klub er tænkt som et supplement til klubbens vedtægter Bestemmelser og retningslinjer omfatter arbejdsfordeling mellem bestyrelsens medlemmer samt ansatte i golfklubben. Vedtagne bestemmelser er af generel betydning. Vedtagelser, der kræver en årlig ajourføring er ligeledes medtaget. Her tænkes på takster, afgifter, leje af bagskabe m.m. Formålet med udarbejdelsen af BOR har været, at man kan overdrage nye bestyrelsesmedlemmer et materiale, der samlet viser arbejdsområder, bestemmelser m.v. der omfatter bestyrelsens arbejde. Ligeledes vil BOR sikre hurtigere behandling og afgørelse af sager, der umiddelbart fremgår af BOR, uden at afvente et bestyrelsesmødes afgørelse. Bestyrelsen vil som følge heraf være fritaget for at tage stilling til en række småsager og kan i stedet koncentrere sig om mere væsentlige sager. BOR revideres årligt ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Revidering og opdatering kan endvidere finde sted ved bestyrelsens beslutning. Overordnet vision for Frederikshavn Golf Klub vedtaget april 2014 Det er Frederikshavn Golf Klubs opgave at sikre medlemmer og gæster gode oplevelser gennem golfspillet som en sport for alle. Klubben ønsker at være et stærkt aktiv for lokalsamfundet og et attraktivt tilbud til gæster udefra. Dette gøres ved: 1) At drive en velholdt og spændende elitebane af en standard, der er blandt de bedste i Nordjylland 2) At skabe rammerne for et rigt socialt liv i klubben for alle aldersgrupper 3) At tilbyde faciliteter og service af høj standard 4) At arbejde for et højt sportsligt niveau 5) At arbejde for tilfredse medlemmer og gæster gennem en venlig og imødekommende atmosfære 6) At involvere medlemmerne i klubbens liv gennem udvalg og frivilligt arbejde 7) At sikre en økonomisk og hensigtsmæssig drift af klubben 3

4 Vedtægter for Frederikshavn Golf Klub 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve under de bedst mulige forhold. Etablering og drift af baneanlægget kan også foregå gennem et til formålet oprettet særligt selskab. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. 2. Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen jvf. dog 3. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. Dette gælder også overgangen fra passiv til aktivt medlemskab. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. 3. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier: 1. Juniorer (u/10) 2. Juniorer(10-18) 3. Ungseniorer (18-22) 4. Ungseniorer (23-25) 5. Ungseniorer under uddannelse(indtil 25 år) 6. Seniorer(fra 26) 7. Longdistance medlemmer 8. Erhvervsmedlemmer 9. Start på Golf(prøvemedlemmer) 10. Passive 11. Fleksible medlemskaber Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis indskud fastsættes af generalforsamlingen. Juniorer og ungseniorer betaler ikke indskud, heller ikke ved overgangen til ungsenior og senior. Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indskud. De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt. 4

5 Medlemskab er bindende for et år og udmeldelse kan kun ske skriftligt senest til den 31. december. Kontingentåret løber fra 1/1 til 31/12. Seneste rettidige indbetaling er 1. februar. Kontingentrestance fra samme dato medfører tab af spille- og stemmeret. Ved indmeldelse i løbet af klubåret fastsætter bestyrelsen kontingentbeløbets størrelse. Bestyrelsen bemyndiges således også til at kunne indføre begrænset medlemskab, herunder også at ændre bestemmelserne for passive medlemmer, således at disse kan spille imod betaling af green fee. Dette skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder indenfor Dansk golf Union. Generalforsamlingen 4. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Frederikshavn Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen kan ske ved elektronisk indkaldelse via , ved opslag på klubbens hjemmeside og ved annoncering i Lokalavisen Frederikshavn. Alle medlemmer, der overfor klubben har meddelt adresse, har pligt til at sikre sig, at den e- mailadresse, der er noteret hos Golfklubben den15. januar det pågældende år, er korrekt at anvende af klubben til indkaldelse til generalforsamlingen. Såfremt der i klubben udkommer et klubblad, vil indkaldelse kunne ske via klubbladet, såfremt det sker med mindst 14 dages varsel Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Stemmeberettigede er alene medlemmer, der har betalt kontingent for det igangværende år. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på èn gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun en stemme pr. kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst en ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af det forslag, der ønsket behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som 5

6 underskrives af dirigenten. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Valg af revisor og revisorsuppleant. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1.februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen 6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. Der er således over en treårig periode henholdsvis 2 og 2 og tre medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Udtræder et eller to bestyrelsesmedlemmer i løbet af den treårige funktionsperiode suppleres bestyrelsen med de valgte suppleanter i den rækkefølge de har opnået stemmetal i det eller de udtrædende bestyrelsesmedlemmers resterende funktionsperiode. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 8. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 6

7 Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. Det gælder således ikke almindelig driftsfinansiering, finansiering af almindelige maskinudskiftninger og anskaffelser, lige som det ikke gælder omlægning af eksisterende lån. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 9. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes sammensætning. Bestyrelsen udpeger kontaktperson til udvalgene. Mindst et medlem af baneudvalget skal være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. Regnskab 10. Klubbens regnskab er kalenderåret. Dog løber 1. regnskabsår fra stiftelsesdagen 2. april 1992 til 31. december Senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling, fremlægges det reviderede regnskab i klubbens sekretariat til gennemsyn eller afhentning for klubbens medlemmer. Golfregler m.v. 11. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt generalforsamlingen. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for dansk Golf Unions Amatør - og Ordensudvalg. 7

8 Klubbens opløsning 12 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden for 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. 13. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til 12, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Frederikshavn Kommune. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 2. april 1992 med ændringer vedtaget på følgende ordinære generalforsamlinger: Den 17. maj 1994, idet der er sket ændringer i 13, stk. 2. Den 18. marts 1997, idet der er sket ændringer i 3 og 9, stk. 2. Den 21. marts 2001, idet der er sket ændringer i 2 og 3. Den 18. marts 2002, idet der er sket ændring i 3, sidste afsnit. Den 23. marts 2004, idet der er sket ændring i 1, 3, 4, 6, 8, 9 og 10. Den 21. marts 2006, idet der er sket ændring i, 3. Den 27. marts 2007, idet der er sket ændring i 5,, 6. Den 31. marts 2009, idet der er sket ændring i 4, 6. Den 25. marts 2010, idet der er sket ændring i 2, 3. Den 22. marts 2011 idet der er sket en ændring i 3. Den 28. februar 2012 idet der er sket en ændring i 3, 4 og 5 Den 04.marts 2014, idet der er sket en ændring i 5 Lars Espersen Dirigent Tore Vedelsdal Formand 8

9 Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder Umiddelbart efter en generalforsamling afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen aftaler herefter møder for det kommende år. Herudover kan der indkaldes til møde, når et medlem af bestyrelsen begærer det til behandling af et bestemt angivet emne. Begæringen herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden for det stillede forslag. Indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder Formanden indkalder skriftligt til møderne med mindst 4 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Forslag, der kræver undersøgelse eller forberedelse skal af hensyn til formanden være denne i hænde ca. en uge før mødets afholdelse For at alle kan forberede sig til mødet, skal der med indkaldelsen fremsendes dagsorden for mødet samt relevante materialer, der fortæller om baggrunden for og til underbygning af dagsordenpunkterne. Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende har pligt til straks at underrette bestyrelsen et hvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøderne afholdes i Frederikshavn Golf Klubs lokaler eller et andet sted efter nærmere aftale. Der holdes bestyrelsesmøder efter behov. Klubbens ansatte sekretær deltager Klubbens ansatte Pro kan deltage efter behov. Klubbens ansatte chefgreenkeeper kan deltage efter behov. Andre medlemmer kan indkaldes ad hoc. Bestyrelsen tilskriver medlemmer karantæner eller irettesættelser. Alle bestyrelsesmedlemmer har banekontrolfunktion Bestyrelsesmøder kan opdeles i afdeling med klubbens ansatte og en afdeling kun for klubbens bestyrelse. 9

10 Bestyrelsens sammensætning Formand Formanden har det overordnede ansvar Indkalder til bestyrelsesmøde og udsender dagsorden sammen med administrationen Ekspederer sammen med administrationen rutinesager (sager der ikke kræver vedtagelse i bestyrelsen, eller sager hvor bestyrelsen har delegeret beføjelsen ud) Kasserer Kassereren opstiller budgetter. Forelægger perioderegnskaber og budgetter, som bestyrelsen måtte have anmodet om. Udsender hver måned, hurtigst muligt og altid før et ordinært bestyrelsesmøde en balance til bestyrelsen. Varetager klubbens økonomi, herunder kontingenter Forelægger bestyrelsen hvilke medlemmer der har udestående med klubben Giver løbende orientering om klubbens økonomiske stilling Varetager løbende økonomiske opgaver i samarbejde med sekretariatet Sekretær Bestyrelsessekretæren/ referent drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Af protokollen skal fremgå: 1. Hvem, der har ledet mødet 2. Hvem, der har deltaget i mødet 3. Dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført protokol. Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 8 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde. I referatet noteres ejer af en bestyrelsesmødebestemt opgave og en tidsplan. Samtlige tilstedeværende medlemmer skal underskrive protokollatet og dermed bekræfte deres godkendelse heraf. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, bekræfter med deres underskrift at de har gjort sig bekendt med indholdet. Referatet godkendes efter mødet af formanden, hvorefter det offentliggøres på klubbens hjemmeside. Referatet må ikke indeholde personoplysninger, og der kan være oplysninger, som bestyrelsen beslutter ikke må offentliggøres. Referatet opbevares i klubbens sekretariat Forslag, der kræver undersøgelse eller forberedelse skal af hensyn til formanden være denne i hænde ca.en uge før mødets afholdelse 10

11 Øvrige bestyrelsesmedlemmer Næstformand Baneudvalgsformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Klubbens ansatte sekretær Forestår den daglige ledelse af administrationen Orienterer formanden og eller bestyrelsen om relevante klager eller lignende fra medlemmer eller greenfee spillere. Den ansatte sekretær sørger for arkivering af mødereferater og mødebilag og ansættelseskontrakter Formanden og næstformanden har i august en årlig medarbejdersamtale med klubbens sekretær. Frederikshavn Golf Klubs ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af klubbens virksomhed. Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter klubbens forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Bestyrelsen skal fastsætte de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for de ansatte. De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan indhente oplysninger til brug for at udføre en opgave. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Der er i FGK tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Tavshedspligt Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre de er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed. Uanset at et medlem fratræder opretholdes tavshedspligt. Ansattes deltagelse i bestyrelsesmøderne På hvert bestyrelsesmøde aflægges efter behov beretning om klubbens virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde af: Klubsekretær Banerepræsentant Ansatte orienterer samtidig bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom disse besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, Bistroen Forpagteren af Bistroen ansættes på speciel Bistrokontrakt. Investeringer eller vedligeholdelses udgifter i Bistroen forelægges bestyrelsen. Træner og proshop Pro ansættes på speciel kontrakt 11

12 Chefgreenkeeper Chefgreenkeeperen rekrutteres i et samspil mellem baneudvalg og bestyrelse Chefgreenkeeperen ansættes på kontrakt. Chefgreenkeeperen fordeler og leder det daglige arbejde på banen og deltager selv i arbejdet I samarbejde med baneudvalg og bestyrelse planlægges arbejdet og indkøb til banens drift. Chefgreenkeeperen indhenter tilbud på reparationer og indkøb af maskiner. Chefgreenkeeperen har ansvaret for effektiv udnyttelse af arbejdstiden, samt korrekt anvendelse af gødning, kemikalier og maskiner. Chefgreenkeeperen skal i samarbejde med Turneringsudvalget klargøre banen til større turneringer og aftaler flag og teestedplaceringer. I alle spørgsmål vedrørende banens drift henvender chefgreenkeeperen sig kun til baneudvalgets formand. Der føres kontrol med banens tilstand, for eksempel i relation til sygdom og skadedyrsangreb. Chefgreenkeeperen indgår i forpligtende samarbejde med sekretariatet Chefgreenkeeperen tilrettelægger ferier og afspadsering i samarbejde med baneudvalget, samt indberetter forsømmelser, sygdom og fridage. I samarbejde med Baneudvalget udarbejder chefgreenkeeperen ved årets slutning et grønt regnskab samt driftsbudget for det kommende år. Baneudvalgsformanden afholder årlig personalesamtale med chefgreenkeeperen. Greenkeepere Greenkeepere ansættes af chefgreenkeeperen og baneudvalget og godkendes af bestyrelsen. Udvalg Bestyrelsen vælger en kontaktperson til udvalgene. Udvalgene er selvsupplerende og vælger deres egen formand. Formændene indkalder hvert forår bestyrelsens kontaktperson til et orienterende møde. Efter generalforsamlingen forelægges sammensætningen af udvalgene for bestyrelsen til orientering og godkendelse. Ovenstående meddeles til udvalgsformændene af bestyrelse eller sekretariatet. Baneudvalg Baneudvalget består af 3-5 personer inklusiv Chefgreenkeeperen. Baneudvalgsformanden skal være medlem af bestyrelsen. Baneudvalget står for ledelsen/ driften af banen. Baneudvalget laver visioner for banen Baneudvalget udarbejder målsætning for banen Baneudvalget indsender budget til godkendelse i bestyrelsen. Målsætningen kan læses på hjemmesiden. Banekontroludvalget Banekontroludvalget består af FGK`s banekontrollører + et bestyrelsesmedlem. Formanden for udvalget tilrettelægger arbejdet med banekontrollen. Formanden indberetter udvalgets unormale observationer under banekontrollen. Udvalget har klubbudget. Udvalget har golfbil til rådighed 12

13 Begynderudvalget Begynderudvalget består af 3-4 medlemmer Udvalget har klubbudget Udvalgets arbejde består i at integrere nye medlemmer i golfspillet på områder som etikette og golfregler, samt det sociale liv i klubben. Begynderudvalget samarbejder med Start på Golf udvalget Kaninaftenen er en fast aften i ugen p.t. tirsdag. Dameudvalget Dameudvalget består af 4 medlemmer, valgt af damedagens deltagere. FGK har en aftalt damedag torsdag hvor damedagen får reserveret den fornødne tid i forhold til antal spillende medlemmer. Damedagen har intet klubbudget. Alle kvindelige medlemmer i FGK, der er fyldt 18 år og har max. hcp. 44 kan deltage i Damedagen. Formålet med Damedagen er at dygtiggøre den enkelte i golfspillet, at konkurrere i en positiv ånd, at knytte venskaber og ikke mindst at kombinere golfspillet med hyggeligt samvær. Damedagen deltager og engagerer sig i FGK`s klubliv på en social, aktiv og positiv måde. Eliteudvalget. Udvikler træning og træningsprogrammer i samråd med klubbens Pro Sammensætter elitetruppen i samråd med klubbens Pro Opstilling og revidering af målsætninger såvel individuelt og holdmæssigt i samråd med klubbens Pro. Opfølgning af målsætninger Være ansvarlig over for eliteudvalgets budget Udbrede kendskabet til klubbens elitetrup og målsætninger Udvalget arbejde for at fastholde og udvikle eliten i klubben Varetagelse af information til og fra eliten og videregivelse heraf til klubben. Samarbejde med træneren omkring udvikling af spillere, såvel individuelt som holdmæssigt. Lytte til truppens ønsker/problemer, såvel individuelt som holdmæssigt. Optimal forvaltning af de forhåndenværende midler til eliten. Udvalget samarbejder med juniorudvalget. Elitesponsorkoncept Frederikshavns golf klub ønsker, at fortsætte den positive udvikling af klubbens talentmasse og vil fortsat støtte de spillere som har nationalt/internationalt eliteniveau. Herudover vil FGK s Elitekoncept støtte bredt med hensyn til at fremme talent og elitearbejdet i Frederikshavn golf klub. Spillere: I 2015 er følgende spillere omfattet FGK s Elitekoncept: o Puk Lyng Thomsen o Daniel Nielsen o Simon Mørk FGK s pro, har ansvaret for at udvælge de spillere der er/kan blive omfattet af FGK s elitekoncept. 13

14 Økonomi: 1. Hovedsponsoratet fra Nordjyske Bank på kr ,- og andre solgte Platinium og Guld - sponsorater samt halvdelen af overskuddet fra den årlige Pro/Am match (fællespuljen) er til disposition for FGK s Elitekoncept spillere i lige andele. ( hvis der f.eks. er der 4 spillere i konceptet og der totalt er samlet kr ind til fælles puljen har hver spiller kr ). 2. Herudover har den enkelte spillers netværk mulighed for at sælge Sølv, Bronze og Logo sponsorater i henhold til sponsor konceptet. (spilleren afholder selv evt. udgifter i forbindelse med PRO/AM) 3. Summen af andelen fra fællespuljen, samt summen af det personlige salg (se pkt. 2) er det beløb den enkelte spiller kan disponere over. Herudover yder konceptet ikke anden økonomisk støtte. 4. FGK er behjælpelig med lister på med kontaktpersoner til mulige sponsoremner, samt diverse salgsmateriale. 5. Stopper en spiller midt i en sæson af andre grunde end en skade, tilfalder evt. indsamlede penge fællespuljen. Legater: Såfremt en spiller ekstraordinært har modtaget et legat tilfalder legatet udelukkende den enkelte spiller og skal derfor ikke medregnes eller lign. i nogen af punkterne under afsnittet økonomi. Spiller Commitment: For at man som individuel kan få støtte fra FGK s Elitekoncept kræver det at man støtter klubbens aktiviteter og arrangementer. Samt at man har amatørstatus.* 1. Man repræsenterer klubbens elitehold* 2. Man følger elitetræningen* 3. Man deltager aktivt i klubbens sponsor match* 4. Standerhejsning og strygning er obligatorisk* 5. Spillerne skal benytte klubtrøjer/hat med konceptets sponsorer i alle turneringer og arrangementer. *Klubbens pro kan individuelt fritage en spiller fra klubbens aktiviteter med henvisning til relevante internationale turneringer og anden træning. Økonomisk støtte: 1. Pengene fra fællespuljen kan kun bruges til relevante nationale og internationale turneringer, og udgifter i forbindelse med træningslejre, såfremt de er godkendte af DGU og/eller klubbens pro. 2. De penge spillerens netværk har samlet ind i henhold til pkt. 2 under økonomi udover relevante nationale og internationale turneringer, samt udgifter i forbindelse med træningslejre, bruges til indkøb af golfudstyr samt specialtræning, herunder mentaltræning og fysisk træning. For at modtage støtte skal følgende forudsætninger opfyldes: Man skal være amatør At den enkelte spillers familie/venner aktivt hjælper til i forbindelse med PRO/AM turneringen At alle turneringslejre/turneringer koordineres af DGU og/eller klubbens pro. At der løbende afleveres bilag for afholdte udgifter, bilag afleveres i sekretariatet. Sekretariatet holder løbende regnskab med indtægter/udgifter. (ingen bilag, ingen refusion) Eliteturneringer DK Alm. Amatør elite turneringer i DK, er ikke omfattet af FGK s Elitekoncept. Disse turneringer afregnes derfor i henhold til de eksisterende regler for FGK. Det vil sige: 1. FGK betaler for Match Fee i DK, dog max. Kr totalt pr spiller i Alle øvrige udgifter afholdes af spillerens selv. 14

15 Generelt: 15 Modtager har pligt til altid at omtale Frederikshavn golf klub og dennes interesser positivt. Amatørregler og almindelig etikette skal respekteres Evt. uenigheder omkring FGK s Elitekoncept afgøres af klubbens pro og FGK s bestyrelse Hvad sker der hvis en spiller der er omfattet af Elitekonceptet turner pro (gælder ikke for klubtrænere mv.) men udelukkende spillere der vil gøre golf til deres levevej: Spilleren modtager ikke støtte fra konceptet Spilleren får kr moms for hver match han/hun spiller for eliteholdet i Danmarksturneringen Spilleren sender faktura til FGK elite afdeling efter hver match Såfremt spilleren stiller op til et, af FGK arrangeret sponsor arrangement, klubaften eller lign. Aftales prisen fra gang til gang. Efter arrangementet fakturer spilleren FGK det aftalte beløb + moms. Handicapudvalget. Handicapudvalget består af tre medlemmer, hvoraf èn er formand Udvalgets opgave er, via spillernes scorekort, at rette og regulere handicap I perioden 1. april 31. oktober, rettes der handicap to gange om ugen, hver mandag og fredag. Der rettes og reguleres dagen før, der skal laves startliste til en af de i turneringsoversigten anmeldte turneringer Fra 1. november og sæsonen ud rettes kun efter behov Handicaplisten ajourføres og ophænges i perioden 1. april 31. oktober på opslagstavlen, hver måned. De tre medlemmer retter på skift handicap èn uge af gangen. Vagtlisten findes i sekretariatet. Handicapregulering af spillere med handicap 4,5 og derunder, udføres af alene af formanden. Udvalget assisterer ved baneopsætning, banerating o. lig. Udvalget har klubbudget. Herreudvalg FGK har en aftalt herredag p.t. onsdag. Her får herrerne reserveret den fornødne tid i forhold til antal spillende medlemmer. Herreudvalget har intet klubbudget. Husudvalget Husudvalget består af 3-5 personer, hvoraf en er formand og en person er fra klubbens administration. Eventuel vicevært ansættes af udvalget og godkendes af bestyrelsen. Udvalget udformer arbejdsplan og opgaveplan for vicevært. Husudvalget samarbejder og koordinerer størrer opgaver/projekter med baneudvalget og chefgreenkeeper og bestyrelse. Husudvalgets kontaktperson i bestyrelsen er baneudvalgsformanden. Udvalget laver budget, som godkendes af bestyrelsen. Udvalget foreslår vedligeholdelse af klubhus og området omkring klubhus. Juniorudvalget Juniorudvalget laver budget til godkendelse i bestyrelsen Udvalgets medlemmer skal have et rimeligt kendskab til golfspillet på alle niveauer, selv kunne spille anstændig golf, have interesse for at arbejde med børn og unge. Juniorudvalget skal: sammen med klubbens træner tilrettelægge træningen af juniorerne i hold og individuelt.

16 16 sørge for og bistå med træningens gennemførelse, herunder at revidere tilrettelæggelsen efter ændret behov, såsom at specieltræne hold og enkeltpersoner til særlige opgaver. udtage hold og enkeltpersoner til turneringer forberede spillerne til, samt tilrettelægge og lede deltagelse i turneringer uden for klubben. bibringe juniorer et passende kendskab til regler, etikette, matchformer, handicapsystemet og spillets historie. træne juniorerne fysisk sideløbende med teknisk træning og mental træning. organisere andre aktiviteter fortrinsvis uden for golfsæsonen som udvikler juniorernes lyst til idræt og styrker kammeratskabet og klubfølelsen. Samarbejde med eliteudvalget Start på Golf Start på Golf udvalget består af 3 4 medlemmer, hvoraf et er bestyrelsesmedlem. Udvalget har klubbudget. Udvalgets opgave består i at hverve nye medlemmer via forskellige tiltag f.eks. Golfens Dag Tag en ven med osv. - rekruttere disse nye og fastholde dem i klubben via et tæt samarbejde med Begynderudvalget. Markedsføringsudvalget Udvalget består af 3-4 medlemmer, hvoraf en er bestyrelsesmedlem og en er fra Sekretariatet. Det er udvalgets opgave at profilere og markedsføre FGK primært at lave tiltag, der kan give klubben flere greenfeegæster og andre former for indtægter. Dette sker via annoncering, online markedsføring, aftaler med lokale, nationale og udenlandske operatører. Udvalget samarbejder med webudvalget. Udvalget har klubbudget. Regeludvalget Regeludvalget består af uddannede personer, (minimum DGU`s golfregler videregående) Regeludvalget holder sig ajour med de nyeste golfregler og Decisions on the Rules of Golf. Udvalget rådgiver og vejleder klubbens spillere om golfregler. Udvalget bistår bane- og turneringsudvalget ved udfærdigelse af både blivende og midlertidige lokale regler. Udvalget fortolker golfreglerne i tvivltilfælde. Udvalget skal behandle enhver klage, der indgives til bestyrelsen eller direkte til udvalget, som vedrører anvendelsen af amatør- ordens- og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende eller om usportslig og usømmelig adfærd. En sag afgjort af udvalget eller bestyrelsen kan ankes til DGU`s Amatør og ordensudvalg. Regeludvalget har klubbudget. Seniorudvalget Seniorsektionen i Frederikshavn Golfklub styres af et seniorudvalg. Udvalget vælges blandt sine udøvere. Der afholdes ikke særskilt generalforsamling. Sektionen har ej heller særskilte vedtægter. Sektionen skal ikke fremlægge budget for hovedafdelingen. Såfremt medlemskab af Ældre Idræts Samvirke (ÆIS) i Frederikshavn Kommune afhænger af egne vedtægter og regnskab, skal der dannes grundlag for at få dette bragt på plads. ÆIS er myndighed for fordeling af tilskud til ældreidræt i Frederikshavn Kommune. Seniorsektionen har reserveret spilletid mandage ift. Antal spillere med start kl

17 Sektionen spiller både 18- og 9- hullers matcher. Sektionen har venskabsklubber pt. I Hals, Sindal, Aabybro og Hvide Klit. Der spilles matcher imod disse klubber med samlet start på Frederikshavn Golfklubs bane. Matcherne planlægges hvert år inden sæsonstart og meddeles sekretariat, greenkeeper og bistro. Sponsorudvalget Sponsorudvalget består af klubsekretæren samt 2-3 medlemmer. Formanden for udvalget skal være medlem af bestyrelsen Udvalget har klubbudget Udvalgets opgave er at skaffe sponsorer og pleje sponsorerne. Udvalget er selvsupplerende Turneringsudvalget Udvalget består af 5-6 medlemmer Udvalget skal: Udvælge de turneringer, der passer bedst til medlemmernes ønsker og forventninger. Antallet af deltagere skal stå i rimeligt forhold til den tid, der anvendes med banelukning. Sikre at præmiesponsorerne får en oplevelse, der gør dem interesserede i fortsat deltagelse. Tilrettelægge og afvikle turneringerne i en god og sportslig ånd. Ved rettidig omhu at sikre, at information og turneringsbetingelser er klart formulerede. Turneringsudvalget har klubbudget. Webudvalg. Webudvalget består af 3 medlemmer. Webudvalget og webredaktøren i forening redigerer klubbens hjemmeside. Udvalgets opgave er at sikre den bedst mulige kommunikation med klubbens medlemmer og andre interessenter via hjemmesiden, herunder sørge for at holde den så opdateret som muligt. I tvivlstilfælde afgør webredaktøren spørgsmål vedrørende sidens indhold. Webudvalget samarbejder med markedsføringsudvalget Webudvalget har klubbudget Turneringsbetingelser Gunstart Det er vedtaget af bestyrelsen, at der skal være mindst 60 spillere til en gunstart. Klubturnering Med løbende starter. Pris kr.3000,00 Klubturnering Med gunstart. Pris kr. 3000,00. (Betingelser er min. 60 deltagere). Ikke klubmedlemmer skal betale greenfee. Company Day Efter aftale. 17

18 Matchfee Der skal betales matchfee af alle spillere, som deltager i en klubturnering kr. 100,00. Dog undtaget de spillere som i forvejen skal betale greenfee. Præmier Sponsorer skal levere præmier for min. værdi af i alt kr. 5000,00. Ønsker sponsoren at Frederikshavn Golf Klub skal stå for præmierne, er dette naturligvis også en mulighed. Præmierne købes således i vores proshop: Der vil således være præmie til nr.1 2 og 3 præmie i A, B og C rækken, samt mulighed for præmie til nærmest flag og længste drive. DIVERSE DGU kort m. m. 5 bestyrelsesmedlemmer får DGU kort. Klubbens formand samt næstformand får NGU kort. Bestyrelsesmedlemmer får 10 greenfee - billetter om året. Honorarer der afholdes af klubben Der udbetales ikke honorarer for udført bestyrelsesarbejde og lederarbejde Bestyrelsesmøder afholdes vederlagsfrit Afholdelse af honorarer, tilskud, vederlag og tilsvarende udgifter sker i øvrigt altid efter bestyrelsens vedtagelse Kørselsgodtgørelse For nødvendig kørsel i klubanliggender ydes kørsel = statens laveste takst. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, medlemsmøder og udvalgsmøder. Rejse i Danmark Der ydes måltidsgodtgørelse efter bilag dog max.: 18 Morgenmad kr. 55,00 Frokost inkl. 1 vand kr. 100,00 Middagsmad inkl. 1 vand kr. 120,00 I alt pr. døgn kr. 275,00 Godtgørelse ydes efter bilag således: Morgenmad såfremt rejsen er påbegyndt før kl Frokost såfremt den rejsende ikke er hjemme før efter kl Middag såfremt den rejsende ikke er hjemme før efter kl Der ydes således ikke godtgørelse herudover til chips, sodavand, slik o. lign. Overnatning efter bilag så økonomisk som muligt Kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst.

19 Kørselsafregning skal være vedhæftet Krak`s km. antal. Denne ydelse tilkommer de personer som kører i egen bil til arrangementer. Der er pligt til, at tage andre med i pågældende bil til arrangementer. Rejseafregningsbilag skal afleveres i udfyldt stand, godkendt og underskrevet af udvalgsformændene. Telefontilskud Kun i særlige tilfælde udbetales telefontilskud. Efter godkendelse i bestyrelsen. Gaver og repræsentation Til klubbens bestyrelsesmedlemmer og ansatte gives gaver til runde fødselsdage fra 50 år og opefter. ( ). Gave p.t. 300 kr. Når bestyrelsesmedlemmer udtræder i tide gives en gave. P.t. 500 kr. Ansat personale får julegave. P.t. 500 kr. Klubbens sekretær står for indkøb. Dirigenten ved klubbens generalforsamlinger tildeles en vingave. Når en greenkeeper efter lærlingetiden bliver udlært, giver klubben gave til en værdi af 500 kr. Tildeling af hæders- og æresbevisninger a) Tildeling af hæders - og æresbevisninger besluttes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen Samlet oversigt af bestyrelsesmedlemmer gennem årene Bestyrelsen: 1992: F: Johs. Holm, NF: Nils Clausen, K: Poul Asbjørn Olesen, B: Lone B. Kristiansen, Peter Graae, Hans Smidt Andersen. 1993: F: Johs. Holm, NF: Nils Clausen, K: Poul Asbjørn Olesen, B: Lone B. Kristiansen, Peter Graae, Hans Smidt Andersen. 1994: F: Søren Lauritsen, NF: Nils Clausen, K: Torben Madsen, B: Lone B. Kristiansen, Peter Graae, Poul Asbjørn Olesen, Søren Bjerregaard. 1995: F: Søren Lauritsen, NF: Niels Clausen, K: Torben Madsen, B: Pia Mortensen, Søren Bjerregaard, Finn Kronholm, Poul Asbjørn Olesen. 1996: F: Søren Bjerregaard, NF: Nils Clausen, K: Jan Kammann Andersen, B Hans Villadsen, Finn Kronholm, Poul Asbjørn Olesen, Keld Nielsen 1997: F: Søren Bjerregaard, NF: Nils Clausen, K: Jan Kammann Andersen, B: Hans Villadsen, Edel Gustafson, Keld Nielsen, Bent Ole Poulsen 1998: F: Søren Lauritsen, NF: Nils Clausen, K: Jan Kammann Andersen, B: Jesper Sørensen, Keld Nielsen, Hans Z. Boesen. 19

20 1999: F: Søren Lauritsen, NF: Nils Clausen, K: Keld Nielsen, B: Hans Z. Boesen, Jesper Sørensen, Søren Helbo, Jan George 2000: F: Hans Z. Boesen nv, NF: Jørgen Clausen, K: Christian Bang nv, B: Niels Graae nv, Henrik Bak nv, Søren Helbo, Steen A. Larsen nv. 2001: F: Hans Z. Boesen, NF: Jørgen Clausen, K: Jørgen Clausen, B: Niels Graae, Søren Helbo, Steen A. Larsen. 2002: F: Hans Z. Boesen, NF: Jørgen Clausen, K: Jørgen Clausen, B: Niels Graae, Steen A. Larsen, Lise Agger nv, Tommy Hansen nv. 2003: F: Ole B. Kristensen nv, NF: Jørgen Clausen, K: Bodil Vestergaard Christensen nv, B: Steen A. Larsen gv, Lise Agger, Anders Holm-Pedersen nv, Tommy Hansen. 2004: F: Ole B. Kristensen, NF: Jørgen Clausen, K: Bodil Vestergaard Christensen, B: Brian Grusgaard nv, Steen A. Larsen, Lise Agger, Tommy Hansen. 2005: F: Peter Knudsen nv, NF: Jørgen Clausen, K: Bodil Vestergaard, B: Brian Grusgaard, Steen A. Larsen, Tom Winther nv, Leif Mikkelsen nv. 2006: F: Peter Knudsen, NF: Jørgen Clausen, K: Bodil Vestergaard gv, B: Tom Winther, Steen A. Larsen, Brian Grusgaard gv, Leif Mikkelsen. 2007: F: Peter Knudsen, NF: Leif Mikkelsen gv, K: Bodil Vestergaard, B: Tom Winther, Steen A. Larsen gv, Brian Grusgaard, Ulla Brun nv. 2008: F: Peter Knudsen gv, NF: Jens Jørgen Calundan nv, K: Bodil Vestergaard, Brian Grusgaard, Steen A. Larsen, Caroline Skjoldborg nv, Ulla Brun. Første gang valg af suppleanter: 1. Anders Nielsen. 2. Rasmus Andersen. 2009: F: Jens Jørgen Calundan, NF: Caroline Skjoldborg, K: Anders Nielsen nv, S: Ulla W. Brun, Banef: Brian Grusgaard gv, Steen A. Larsen, Rasmus Andersen nv. Suppleanter: 1. Carsten Aaen, 2. Leo W. Jensen. 2010: F: Jens Jørgen Calundan, NF: Caroline Skjoldborg, K: Anders Nielsen, S: Ulla W. Brun, gv. Banef.: Brian Grusgaard, Steen A. Larsen, gv. Rasmus Andersen. Suppleanter: 1. Leo W. Jensen, 2. Carsten Aaen. 2011: F: Anders Nielsen, NF: Caroline Skjoldborg valgt for 2 år, K: Jesper Maajen valgt for 3 år. S: Birthe D. Jørgensen valgt for 3 år. Banef: Brian Grusgaard. Bestyrelsesmedl.: Steen A. Larsen, Rene` Engen. Suppleanter: 1. Carsten Aaen, 2. Mads Lykke F. Tore Vedelsdal valgt for 3 år, NF Caroline Skjoldborg, K. Jan Thaarup valgt for 3 år, S. Birthe Jørgensen, baneudvalgsformand René Engen, bestyrelsesmedlem Mogens Damm valgt for 2 år, Steen Larsen. Suppleanter 1. Carsten Aaen 2. Mads Lykke 20

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ Vedtægter for Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ 1 Klubbens navn er Odense Golfklub med hjemsted i Odense kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere