FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015"

Transkript

1 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april,

2 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder Side 9 Formanden Side 9 Kassereren Side 10 Sekretæren Side 10 Øvrige bestyrelsesmedlemmer Side 11 Administrationen Side 11 Bistro Side 11 Træner og Proshop Side 11 Chefgreenkeeper Side 12 Greenkeepere Side 11 Udvalg Side 12 til 16 Turneringsbetingelser Side 16 Gunstart Side 16 DGU Kort Side 16 Honorarer der afholdes af FGK Side 16 Kørselsgodtgørelse Side 17 Rejser i Danmark Side 17 Telefontilskud Side 17 Gaver + repræsentation Side 17 Kontingent Side 17 Tildeling af hædersbevisninger Side 17 Bestyrelser gennem årene Side 18 Bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere tilknyttet klubbens udvalg. Side FGK`s Trænere Side 20 FGK`s Chefgreenkeepere Side 20 FGK`s Greenkeepere Side 20 FGK`s ansatte i sekretariatet Side 20 FGK`s Forpagter i Bistroen Side Æresmedlemmer Side 21 2

3 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april Klubbens opstart huller indviet i huller indviet i august Indledning Nærværende Bestemmelser og retningslinjer (BOR) for Frederikshavn Golf Klub er tænkt som et supplement til klubbens vedtægter Bestemmelser og retningslinjer omfatter arbejdsfordeling mellem bestyrelsens medlemmer samt ansatte i golfklubben. Vedtagne bestemmelser er af generel betydning. Vedtagelser, der kræver en årlig ajourføring er ligeledes medtaget. Her tænkes på takster, afgifter, leje af bagskabe m.m. Formålet med udarbejdelsen af BOR har været, at man kan overdrage nye bestyrelsesmedlemmer et materiale, der samlet viser arbejdsområder, bestemmelser m.v. der omfatter bestyrelsens arbejde. Ligeledes vil BOR sikre hurtigere behandling og afgørelse af sager, der umiddelbart fremgår af BOR, uden at afvente et bestyrelsesmødes afgørelse. Bestyrelsen vil som følge heraf være fritaget for at tage stilling til en række småsager og kan i stedet koncentrere sig om mere væsentlige sager. BOR revideres årligt ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Revidering og opdatering kan endvidere finde sted ved bestyrelsens beslutning. Overordnet vision for Frederikshavn Golf Klub vedtaget april 2014 Det er Frederikshavn Golf Klubs opgave at sikre medlemmer og gæster gode oplevelser gennem golfspillet som en sport for alle. Klubben ønsker at være et stærkt aktiv for lokalsamfundet og et attraktivt tilbud til gæster udefra. Dette gøres ved: 1) At drive en velholdt og spændende elitebane af en standard, der er blandt de bedste i Nordjylland 2) At skabe rammerne for et rigt socialt liv i klubben for alle aldersgrupper 3) At tilbyde faciliteter og service af høj standard 4) At arbejde for et højt sportsligt niveau 5) At arbejde for tilfredse medlemmer og gæster gennem en venlig og imødekommende atmosfære 6) At involvere medlemmerne i klubbens liv gennem udvalg og frivilligt arbejde 7) At sikre en økonomisk og hensigtsmæssig drift af klubben 3

4 Vedtægter for Frederikshavn Golf Klub 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve under de bedst mulige forhold. Etablering og drift af baneanlægget kan også foregå gennem et til formålet oprettet særligt selskab. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. 2. Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen jvf. dog 3. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. Dette gælder også overgangen fra passiv til aktivt medlemskab. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. 3. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier: 1. Juniorer (u/10) 2. Juniorer(10-18) 3. Ungseniorer (18-22) 4. Ungseniorer (23-25) 5. Ungseniorer under uddannelse(indtil 25 år) 6. Seniorer(fra 26) 7. Longdistance medlemmer 8. Erhvervsmedlemmer 9. Start på Golf(prøvemedlemmer) 10. Passive 11. Fleksible medlemskaber Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis indskud fastsættes af generalforsamlingen. Juniorer og ungseniorer betaler ikke indskud, heller ikke ved overgangen til ungsenior og senior. Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indskud. De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt. 4

5 Medlemskab er bindende for et år og udmeldelse kan kun ske skriftligt senest til den 31. december. Kontingentåret løber fra 1/1 til 31/12. Seneste rettidige indbetaling er 1. februar. Kontingentrestance fra samme dato medfører tab af spille- og stemmeret. Ved indmeldelse i løbet af klubåret fastsætter bestyrelsen kontingentbeløbets størrelse. Bestyrelsen bemyndiges således også til at kunne indføre begrænset medlemskab, herunder også at ændre bestemmelserne for passive medlemmer, således at disse kan spille imod betaling af green fee. Dette skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder indenfor Dansk golf Union. Generalforsamlingen 4. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Frederikshavn Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen kan ske ved elektronisk indkaldelse via , ved opslag på klubbens hjemmeside og ved annoncering i Lokalavisen Frederikshavn. Alle medlemmer, der overfor klubben har meddelt adresse, har pligt til at sikre sig, at den e- mailadresse, der er noteret hos Golfklubben den15. januar det pågældende år, er korrekt at anvende af klubben til indkaldelse til generalforsamlingen. Såfremt der i klubben udkommer et klubblad, vil indkaldelse kunne ske via klubbladet, såfremt det sker med mindst 14 dages varsel Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Stemmeberettigede er alene medlemmer, der har betalt kontingent for det igangværende år. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på èn gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun en stemme pr. kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst en ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af det forslag, der ønsket behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som 5

6 underskrives af dirigenten. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Valg af revisor og revisorsuppleant. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1.februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen 6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. Der er således over en treårig periode henholdsvis 2 og 2 og tre medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Udtræder et eller to bestyrelsesmedlemmer i løbet af den treårige funktionsperiode suppleres bestyrelsen med de valgte suppleanter i den rækkefølge de har opnået stemmetal i det eller de udtrædende bestyrelsesmedlemmers resterende funktionsperiode. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 8. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 6

7 Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. Det gælder således ikke almindelig driftsfinansiering, finansiering af almindelige maskinudskiftninger og anskaffelser, lige som det ikke gælder omlægning af eksisterende lån. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 9. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes sammensætning. Bestyrelsen udpeger kontaktperson til udvalgene. Mindst et medlem af baneudvalget skal være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. Regnskab 10. Klubbens regnskab er kalenderåret. Dog løber 1. regnskabsår fra stiftelsesdagen 2. april 1992 til 31. december Senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling, fremlægges det reviderede regnskab i klubbens sekretariat til gennemsyn eller afhentning for klubbens medlemmer. Golfregler m.v. 11. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt generalforsamlingen. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for dansk Golf Unions Amatør - og Ordensudvalg. 7

8 Klubbens opløsning 12 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden for 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. 13. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til 12, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Frederikshavn Kommune. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 2. april 1992 med ændringer vedtaget på følgende ordinære generalforsamlinger: Den 17. maj 1994, idet der er sket ændringer i 13, stk. 2. Den 18. marts 1997, idet der er sket ændringer i 3 og 9, stk. 2. Den 21. marts 2001, idet der er sket ændringer i 2 og 3. Den 18. marts 2002, idet der er sket ændring i 3, sidste afsnit. Den 23. marts 2004, idet der er sket ændring i 1, 3, 4, 6, 8, 9 og 10. Den 21. marts 2006, idet der er sket ændring i, 3. Den 27. marts 2007, idet der er sket ændring i 5,, 6. Den 31. marts 2009, idet der er sket ændring i 4, 6. Den 25. marts 2010, idet der er sket ændring i 2, 3. Den 22. marts 2011 idet der er sket en ændring i 3. Den 28. februar 2012 idet der er sket en ændring i 3, 4 og 5 Den 04.marts 2014, idet der er sket en ændring i 5 Lars Espersen Dirigent Tore Vedelsdal Formand 8

9 Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder Umiddelbart efter en generalforsamling afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen aftaler herefter møder for det kommende år. Herudover kan der indkaldes til møde, når et medlem af bestyrelsen begærer det til behandling af et bestemt angivet emne. Begæringen herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden for det stillede forslag. Indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder Formanden indkalder skriftligt til møderne med mindst 4 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Forslag, der kræver undersøgelse eller forberedelse skal af hensyn til formanden være denne i hænde ca. en uge før mødets afholdelse For at alle kan forberede sig til mødet, skal der med indkaldelsen fremsendes dagsorden for mødet samt relevante materialer, der fortæller om baggrunden for og til underbygning af dagsordenpunkterne. Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende har pligt til straks at underrette bestyrelsen et hvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøderne afholdes i Frederikshavn Golf Klubs lokaler eller et andet sted efter nærmere aftale. Der holdes bestyrelsesmøder efter behov. Klubbens ansatte sekretær deltager Klubbens ansatte Pro kan deltage efter behov. Klubbens ansatte chefgreenkeeper kan deltage efter behov. Andre medlemmer kan indkaldes ad hoc. Bestyrelsen tilskriver medlemmer karantæner eller irettesættelser. Alle bestyrelsesmedlemmer har banekontrolfunktion Bestyrelsesmøder kan opdeles i afdeling med klubbens ansatte og en afdeling kun for klubbens bestyrelse. 9

10 Bestyrelsens sammensætning Formand Formanden har det overordnede ansvar Indkalder til bestyrelsesmøde og udsender dagsorden sammen med administrationen Ekspederer sammen med administrationen rutinesager (sager der ikke kræver vedtagelse i bestyrelsen, eller sager hvor bestyrelsen har delegeret beføjelsen ud) Kasserer Kassereren opstiller budgetter. Forelægger perioderegnskaber og budgetter, som bestyrelsen måtte have anmodet om. Udsender hver måned, hurtigst muligt og altid før et ordinært bestyrelsesmøde en balance til bestyrelsen. Varetager klubbens økonomi, herunder kontingenter Forelægger bestyrelsen hvilke medlemmer der har udestående med klubben Giver løbende orientering om klubbens økonomiske stilling Varetager løbende økonomiske opgaver i samarbejde med sekretariatet Sekretær Bestyrelsessekretæren/ referent drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Af protokollen skal fremgå: 1. Hvem, der har ledet mødet 2. Hvem, der har deltaget i mødet 3. Dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført protokol. Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 8 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde. I referatet noteres ejer af en bestyrelsesmødebestemt opgave og en tidsplan. Samtlige tilstedeværende medlemmer skal underskrive protokollatet og dermed bekræfte deres godkendelse heraf. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, bekræfter med deres underskrift at de har gjort sig bekendt med indholdet. Referatet godkendes efter mødet af formanden, hvorefter det offentliggøres på klubbens hjemmeside. Referatet må ikke indeholde personoplysninger, og der kan være oplysninger, som bestyrelsen beslutter ikke må offentliggøres. Referatet opbevares i klubbens sekretariat Forslag, der kræver undersøgelse eller forberedelse skal af hensyn til formanden være denne i hænde ca.en uge før mødets afholdelse 10

11 Øvrige bestyrelsesmedlemmer Næstformand Baneudvalgsformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Klubbens ansatte sekretær Forestår den daglige ledelse af administrationen Orienterer formanden og eller bestyrelsen om relevante klager eller lignende fra medlemmer eller greenfee spillere. Den ansatte sekretær sørger for arkivering af mødereferater og mødebilag og ansættelseskontrakter Formanden og næstformanden har i august en årlig medarbejdersamtale med klubbens sekretær. Frederikshavn Golf Klubs ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af klubbens virksomhed. Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter klubbens forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Bestyrelsen skal fastsætte de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for de ansatte. De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan indhente oplysninger til brug for at udføre en opgave. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Der er i FGK tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Tavshedspligt Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre de er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed. Uanset at et medlem fratræder opretholdes tavshedspligt. Ansattes deltagelse i bestyrelsesmøderne På hvert bestyrelsesmøde aflægges efter behov beretning om klubbens virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde af: Klubsekretær Banerepræsentant Ansatte orienterer samtidig bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom disse besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, Bistroen Forpagteren af Bistroen ansættes på speciel Bistrokontrakt. Investeringer eller vedligeholdelses udgifter i Bistroen forelægges bestyrelsen. Træner og proshop Pro ansættes på speciel kontrakt 11

12 Chefgreenkeeper Chefgreenkeeperen rekrutteres i et samspil mellem baneudvalg og bestyrelse Chefgreenkeeperen ansættes på kontrakt. Chefgreenkeeperen fordeler og leder det daglige arbejde på banen og deltager selv i arbejdet I samarbejde med baneudvalg og bestyrelse planlægges arbejdet og indkøb til banens drift. Chefgreenkeeperen indhenter tilbud på reparationer og indkøb af maskiner. Chefgreenkeeperen har ansvaret for effektiv udnyttelse af arbejdstiden, samt korrekt anvendelse af gødning, kemikalier og maskiner. Chefgreenkeeperen skal i samarbejde med Turneringsudvalget klargøre banen til større turneringer og aftaler flag og teestedplaceringer. I alle spørgsmål vedrørende banens drift henvender chefgreenkeeperen sig kun til baneudvalgets formand. Der føres kontrol med banens tilstand, for eksempel i relation til sygdom og skadedyrsangreb. Chefgreenkeeperen indgår i forpligtende samarbejde med sekretariatet Chefgreenkeeperen tilrettelægger ferier og afspadsering i samarbejde med baneudvalget, samt indberetter forsømmelser, sygdom og fridage. I samarbejde med Baneudvalget udarbejder chefgreenkeeperen ved årets slutning et grønt regnskab samt driftsbudget for det kommende år. Baneudvalgsformanden afholder årlig personalesamtale med chefgreenkeeperen. Greenkeepere Greenkeepere ansættes af chefgreenkeeperen og baneudvalget og godkendes af bestyrelsen. Udvalg Bestyrelsen vælger en kontaktperson til udvalgene. Udvalgene er selvsupplerende og vælger deres egen formand. Formændene indkalder hvert forår bestyrelsens kontaktperson til et orienterende møde. Efter generalforsamlingen forelægges sammensætningen af udvalgene for bestyrelsen til orientering og godkendelse. Ovenstående meddeles til udvalgsformændene af bestyrelse eller sekretariatet. Baneudvalg Baneudvalget består af 3-5 personer inklusiv Chefgreenkeeperen. Baneudvalgsformanden skal være medlem af bestyrelsen. Baneudvalget står for ledelsen/ driften af banen. Baneudvalget laver visioner for banen Baneudvalget udarbejder målsætning for banen Baneudvalget indsender budget til godkendelse i bestyrelsen. Målsætningen kan læses på hjemmesiden. Banekontroludvalget Banekontroludvalget består af FGK`s banekontrollører + et bestyrelsesmedlem. Formanden for udvalget tilrettelægger arbejdet med banekontrollen. Formanden indberetter udvalgets unormale observationer under banekontrollen. Udvalget har klubbudget. Udvalget har golfbil til rådighed 12

13 Begynderudvalget Begynderudvalget består af 3-4 medlemmer Udvalget har klubbudget Udvalgets arbejde består i at integrere nye medlemmer i golfspillet på områder som etikette og golfregler, samt det sociale liv i klubben. Begynderudvalget samarbejder med Start på Golf udvalget Kaninaftenen er en fast aften i ugen p.t. tirsdag. Dameudvalget Dameudvalget består af 4 medlemmer, valgt af damedagens deltagere. FGK har en aftalt damedag torsdag hvor damedagen får reserveret den fornødne tid i forhold til antal spillende medlemmer. Damedagen har intet klubbudget. Alle kvindelige medlemmer i FGK, der er fyldt 18 år og har max. hcp. 44 kan deltage i Damedagen. Formålet med Damedagen er at dygtiggøre den enkelte i golfspillet, at konkurrere i en positiv ånd, at knytte venskaber og ikke mindst at kombinere golfspillet med hyggeligt samvær. Damedagen deltager og engagerer sig i FGK`s klubliv på en social, aktiv og positiv måde. Eliteudvalget. Udvikler træning og træningsprogrammer i samråd med klubbens Pro Sammensætter elitetruppen i samråd med klubbens Pro Opstilling og revidering af målsætninger såvel individuelt og holdmæssigt i samråd med klubbens Pro. Opfølgning af målsætninger Være ansvarlig over for eliteudvalgets budget Udbrede kendskabet til klubbens elitetrup og målsætninger Udvalget arbejde for at fastholde og udvikle eliten i klubben Varetagelse af information til og fra eliten og videregivelse heraf til klubben. Samarbejde med træneren omkring udvikling af spillere, såvel individuelt som holdmæssigt. Lytte til truppens ønsker/problemer, såvel individuelt som holdmæssigt. Optimal forvaltning af de forhåndenværende midler til eliten. Udvalget samarbejder med juniorudvalget. Elitesponsorkoncept Frederikshavns golf klub ønsker, at fortsætte den positive udvikling af klubbens talentmasse og vil fortsat støtte de spillere som har nationalt/internationalt eliteniveau. Herudover vil FGK s Elitekoncept støtte bredt med hensyn til at fremme talent og elitearbejdet i Frederikshavn golf klub. Spillere: I 2015 er følgende spillere omfattet FGK s Elitekoncept: o Puk Lyng Thomsen o Daniel Nielsen o Simon Mørk FGK s pro, har ansvaret for at udvælge de spillere der er/kan blive omfattet af FGK s elitekoncept. 13

14 Økonomi: 1. Hovedsponsoratet fra Nordjyske Bank på kr ,- og andre solgte Platinium og Guld - sponsorater samt halvdelen af overskuddet fra den årlige Pro/Am match (fællespuljen) er til disposition for FGK s Elitekoncept spillere i lige andele. ( hvis der f.eks. er der 4 spillere i konceptet og der totalt er samlet kr ind til fælles puljen har hver spiller kr ). 2. Herudover har den enkelte spillers netværk mulighed for at sælge Sølv, Bronze og Logo sponsorater i henhold til sponsor konceptet. (spilleren afholder selv evt. udgifter i forbindelse med PRO/AM) 3. Summen af andelen fra fællespuljen, samt summen af det personlige salg (se pkt. 2) er det beløb den enkelte spiller kan disponere over. Herudover yder konceptet ikke anden økonomisk støtte. 4. FGK er behjælpelig med lister på med kontaktpersoner til mulige sponsoremner, samt diverse salgsmateriale. 5. Stopper en spiller midt i en sæson af andre grunde end en skade, tilfalder evt. indsamlede penge fællespuljen. Legater: Såfremt en spiller ekstraordinært har modtaget et legat tilfalder legatet udelukkende den enkelte spiller og skal derfor ikke medregnes eller lign. i nogen af punkterne under afsnittet økonomi. Spiller Commitment: For at man som individuel kan få støtte fra FGK s Elitekoncept kræver det at man støtter klubbens aktiviteter og arrangementer. Samt at man har amatørstatus.* 1. Man repræsenterer klubbens elitehold* 2. Man følger elitetræningen* 3. Man deltager aktivt i klubbens sponsor match* 4. Standerhejsning og strygning er obligatorisk* 5. Spillerne skal benytte klubtrøjer/hat med konceptets sponsorer i alle turneringer og arrangementer. *Klubbens pro kan individuelt fritage en spiller fra klubbens aktiviteter med henvisning til relevante internationale turneringer og anden træning. Økonomisk støtte: 1. Pengene fra fællespuljen kan kun bruges til relevante nationale og internationale turneringer, og udgifter i forbindelse med træningslejre, såfremt de er godkendte af DGU og/eller klubbens pro. 2. De penge spillerens netværk har samlet ind i henhold til pkt. 2 under økonomi udover relevante nationale og internationale turneringer, samt udgifter i forbindelse med træningslejre, bruges til indkøb af golfudstyr samt specialtræning, herunder mentaltræning og fysisk træning. For at modtage støtte skal følgende forudsætninger opfyldes: Man skal være amatør At den enkelte spillers familie/venner aktivt hjælper til i forbindelse med PRO/AM turneringen At alle turneringslejre/turneringer koordineres af DGU og/eller klubbens pro. At der løbende afleveres bilag for afholdte udgifter, bilag afleveres i sekretariatet. Sekretariatet holder løbende regnskab med indtægter/udgifter. (ingen bilag, ingen refusion) Eliteturneringer DK Alm. Amatør elite turneringer i DK, er ikke omfattet af FGK s Elitekoncept. Disse turneringer afregnes derfor i henhold til de eksisterende regler for FGK. Det vil sige: 1. FGK betaler for Match Fee i DK, dog max. Kr totalt pr spiller i Alle øvrige udgifter afholdes af spillerens selv. 14

15 Generelt: 15 Modtager har pligt til altid at omtale Frederikshavn golf klub og dennes interesser positivt. Amatørregler og almindelig etikette skal respekteres Evt. uenigheder omkring FGK s Elitekoncept afgøres af klubbens pro og FGK s bestyrelse Hvad sker der hvis en spiller der er omfattet af Elitekonceptet turner pro (gælder ikke for klubtrænere mv.) men udelukkende spillere der vil gøre golf til deres levevej: Spilleren modtager ikke støtte fra konceptet Spilleren får kr moms for hver match han/hun spiller for eliteholdet i Danmarksturneringen Spilleren sender faktura til FGK elite afdeling efter hver match Såfremt spilleren stiller op til et, af FGK arrangeret sponsor arrangement, klubaften eller lign. Aftales prisen fra gang til gang. Efter arrangementet fakturer spilleren FGK det aftalte beløb + moms. Handicapudvalget. Handicapudvalget består af tre medlemmer, hvoraf èn er formand Udvalgets opgave er, via spillernes scorekort, at rette og regulere handicap I perioden 1. april 31. oktober, rettes der handicap to gange om ugen, hver mandag og fredag. Der rettes og reguleres dagen før, der skal laves startliste til en af de i turneringsoversigten anmeldte turneringer Fra 1. november og sæsonen ud rettes kun efter behov Handicaplisten ajourføres og ophænges i perioden 1. april 31. oktober på opslagstavlen, hver måned. De tre medlemmer retter på skift handicap èn uge af gangen. Vagtlisten findes i sekretariatet. Handicapregulering af spillere med handicap 4,5 og derunder, udføres af alene af formanden. Udvalget assisterer ved baneopsætning, banerating o. lig. Udvalget har klubbudget. Herreudvalg FGK har en aftalt herredag p.t. onsdag. Her får herrerne reserveret den fornødne tid i forhold til antal spillende medlemmer. Herreudvalget har intet klubbudget. Husudvalget Husudvalget består af 3-5 personer, hvoraf en er formand og en person er fra klubbens administration. Eventuel vicevært ansættes af udvalget og godkendes af bestyrelsen. Udvalget udformer arbejdsplan og opgaveplan for vicevært. Husudvalget samarbejder og koordinerer størrer opgaver/projekter med baneudvalget og chefgreenkeeper og bestyrelse. Husudvalgets kontaktperson i bestyrelsen er baneudvalgsformanden. Udvalget laver budget, som godkendes af bestyrelsen. Udvalget foreslår vedligeholdelse af klubhus og området omkring klubhus. Juniorudvalget Juniorudvalget laver budget til godkendelse i bestyrelsen Udvalgets medlemmer skal have et rimeligt kendskab til golfspillet på alle niveauer, selv kunne spille anstændig golf, have interesse for at arbejde med børn og unge. Juniorudvalget skal: sammen med klubbens træner tilrettelægge træningen af juniorerne i hold og individuelt.

16 16 sørge for og bistå med træningens gennemførelse, herunder at revidere tilrettelæggelsen efter ændret behov, såsom at specieltræne hold og enkeltpersoner til særlige opgaver. udtage hold og enkeltpersoner til turneringer forberede spillerne til, samt tilrettelægge og lede deltagelse i turneringer uden for klubben. bibringe juniorer et passende kendskab til regler, etikette, matchformer, handicapsystemet og spillets historie. træne juniorerne fysisk sideløbende med teknisk træning og mental træning. organisere andre aktiviteter fortrinsvis uden for golfsæsonen som udvikler juniorernes lyst til idræt og styrker kammeratskabet og klubfølelsen. Samarbejde med eliteudvalget Start på Golf Start på Golf udvalget består af 3 4 medlemmer, hvoraf et er bestyrelsesmedlem. Udvalget har klubbudget. Udvalgets opgave består i at hverve nye medlemmer via forskellige tiltag f.eks. Golfens Dag Tag en ven med osv. - rekruttere disse nye og fastholde dem i klubben via et tæt samarbejde med Begynderudvalget. Markedsføringsudvalget Udvalget består af 3-4 medlemmer, hvoraf en er bestyrelsesmedlem og en er fra Sekretariatet. Det er udvalgets opgave at profilere og markedsføre FGK primært at lave tiltag, der kan give klubben flere greenfeegæster og andre former for indtægter. Dette sker via annoncering, online markedsføring, aftaler med lokale, nationale og udenlandske operatører. Udvalget samarbejder med webudvalget. Udvalget har klubbudget. Regeludvalget Regeludvalget består af uddannede personer, (minimum DGU`s golfregler videregående) Regeludvalget holder sig ajour med de nyeste golfregler og Decisions on the Rules of Golf. Udvalget rådgiver og vejleder klubbens spillere om golfregler. Udvalget bistår bane- og turneringsudvalget ved udfærdigelse af både blivende og midlertidige lokale regler. Udvalget fortolker golfreglerne i tvivltilfælde. Udvalget skal behandle enhver klage, der indgives til bestyrelsen eller direkte til udvalget, som vedrører anvendelsen af amatør- ordens- og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse af reglementer og lignende eller om usportslig og usømmelig adfærd. En sag afgjort af udvalget eller bestyrelsen kan ankes til DGU`s Amatør og ordensudvalg. Regeludvalget har klubbudget. Seniorudvalget Seniorsektionen i Frederikshavn Golfklub styres af et seniorudvalg. Udvalget vælges blandt sine udøvere. Der afholdes ikke særskilt generalforsamling. Sektionen har ej heller særskilte vedtægter. Sektionen skal ikke fremlægge budget for hovedafdelingen. Såfremt medlemskab af Ældre Idræts Samvirke (ÆIS) i Frederikshavn Kommune afhænger af egne vedtægter og regnskab, skal der dannes grundlag for at få dette bragt på plads. ÆIS er myndighed for fordeling af tilskud til ældreidræt i Frederikshavn Kommune. Seniorsektionen har reserveret spilletid mandage ift. Antal spillere med start kl

17 Sektionen spiller både 18- og 9- hullers matcher. Sektionen har venskabsklubber pt. I Hals, Sindal, Aabybro og Hvide Klit. Der spilles matcher imod disse klubber med samlet start på Frederikshavn Golfklubs bane. Matcherne planlægges hvert år inden sæsonstart og meddeles sekretariat, greenkeeper og bistro. Sponsorudvalget Sponsorudvalget består af klubsekretæren samt 2-3 medlemmer. Formanden for udvalget skal være medlem af bestyrelsen Udvalget har klubbudget Udvalgets opgave er at skaffe sponsorer og pleje sponsorerne. Udvalget er selvsupplerende Turneringsudvalget Udvalget består af 5-6 medlemmer Udvalget skal: Udvælge de turneringer, der passer bedst til medlemmernes ønsker og forventninger. Antallet af deltagere skal stå i rimeligt forhold til den tid, der anvendes med banelukning. Sikre at præmiesponsorerne får en oplevelse, der gør dem interesserede i fortsat deltagelse. Tilrettelægge og afvikle turneringerne i en god og sportslig ånd. Ved rettidig omhu at sikre, at information og turneringsbetingelser er klart formulerede. Turneringsudvalget har klubbudget. Webudvalg. Webudvalget består af 3 medlemmer. Webudvalget og webredaktøren i forening redigerer klubbens hjemmeside. Udvalgets opgave er at sikre den bedst mulige kommunikation med klubbens medlemmer og andre interessenter via hjemmesiden, herunder sørge for at holde den så opdateret som muligt. I tvivlstilfælde afgør webredaktøren spørgsmål vedrørende sidens indhold. Webudvalget samarbejder med markedsføringsudvalget Webudvalget har klubbudget Turneringsbetingelser Gunstart Det er vedtaget af bestyrelsen, at der skal være mindst 60 spillere til en gunstart. Klubturnering Med løbende starter. Pris kr.3000,00 Klubturnering Med gunstart. Pris kr. 3000,00. (Betingelser er min. 60 deltagere). Ikke klubmedlemmer skal betale greenfee. Company Day Efter aftale. 17

18 Matchfee Der skal betales matchfee af alle spillere, som deltager i en klubturnering kr. 100,00. Dog undtaget de spillere som i forvejen skal betale greenfee. Præmier Sponsorer skal levere præmier for min. værdi af i alt kr. 5000,00. Ønsker sponsoren at Frederikshavn Golf Klub skal stå for præmierne, er dette naturligvis også en mulighed. Præmierne købes således i vores proshop: Der vil således være præmie til nr.1 2 og 3 præmie i A, B og C rækken, samt mulighed for præmie til nærmest flag og længste drive. DIVERSE DGU kort m. m. 5 bestyrelsesmedlemmer får DGU kort. Klubbens formand samt næstformand får NGU kort. Bestyrelsesmedlemmer får 10 greenfee - billetter om året. Honorarer der afholdes af klubben Der udbetales ikke honorarer for udført bestyrelsesarbejde og lederarbejde Bestyrelsesmøder afholdes vederlagsfrit Afholdelse af honorarer, tilskud, vederlag og tilsvarende udgifter sker i øvrigt altid efter bestyrelsens vedtagelse Kørselsgodtgørelse For nødvendig kørsel i klubanliggender ydes kørsel = statens laveste takst. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, medlemsmøder og udvalgsmøder. Rejse i Danmark Der ydes måltidsgodtgørelse efter bilag dog max.: 18 Morgenmad kr. 55,00 Frokost inkl. 1 vand kr. 100,00 Middagsmad inkl. 1 vand kr. 120,00 I alt pr. døgn kr. 275,00 Godtgørelse ydes efter bilag således: Morgenmad såfremt rejsen er påbegyndt før kl Frokost såfremt den rejsende ikke er hjemme før efter kl Middag såfremt den rejsende ikke er hjemme før efter kl Der ydes således ikke godtgørelse herudover til chips, sodavand, slik o. lign. Overnatning efter bilag så økonomisk som muligt Kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst.

19 Kørselsafregning skal være vedhæftet Krak`s km. antal. Denne ydelse tilkommer de personer som kører i egen bil til arrangementer. Der er pligt til, at tage andre med i pågældende bil til arrangementer. Rejseafregningsbilag skal afleveres i udfyldt stand, godkendt og underskrevet af udvalgsformændene. Telefontilskud Kun i særlige tilfælde udbetales telefontilskud. Efter godkendelse i bestyrelsen. Gaver og repræsentation Til klubbens bestyrelsesmedlemmer og ansatte gives gaver til runde fødselsdage fra 50 år og opefter. ( ). Gave p.t. 300 kr. Når bestyrelsesmedlemmer udtræder i tide gives en gave. P.t. 500 kr. Ansat personale får julegave. P.t. 500 kr. Klubbens sekretær står for indkøb. Dirigenten ved klubbens generalforsamlinger tildeles en vingave. Når en greenkeeper efter lærlingetiden bliver udlært, giver klubben gave til en værdi af 500 kr. Tildeling af hæders- og æresbevisninger a) Tildeling af hæders - og æresbevisninger besluttes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen Samlet oversigt af bestyrelsesmedlemmer gennem årene Bestyrelsen: 1992: F: Johs. Holm, NF: Nils Clausen, K: Poul Asbjørn Olesen, B: Lone B. Kristiansen, Peter Graae, Hans Smidt Andersen. 1993: F: Johs. Holm, NF: Nils Clausen, K: Poul Asbjørn Olesen, B: Lone B. Kristiansen, Peter Graae, Hans Smidt Andersen. 1994: F: Søren Lauritsen, NF: Nils Clausen, K: Torben Madsen, B: Lone B. Kristiansen, Peter Graae, Poul Asbjørn Olesen, Søren Bjerregaard. 1995: F: Søren Lauritsen, NF: Niels Clausen, K: Torben Madsen, B: Pia Mortensen, Søren Bjerregaard, Finn Kronholm, Poul Asbjørn Olesen. 1996: F: Søren Bjerregaard, NF: Nils Clausen, K: Jan Kammann Andersen, B Hans Villadsen, Finn Kronholm, Poul Asbjørn Olesen, Keld Nielsen 1997: F: Søren Bjerregaard, NF: Nils Clausen, K: Jan Kammann Andersen, B: Hans Villadsen, Edel Gustafson, Keld Nielsen, Bent Ole Poulsen 1998: F: Søren Lauritsen, NF: Nils Clausen, K: Jan Kammann Andersen, B: Jesper Sørensen, Keld Nielsen, Hans Z. Boesen. 19

20 1999: F: Søren Lauritsen, NF: Nils Clausen, K: Keld Nielsen, B: Hans Z. Boesen, Jesper Sørensen, Søren Helbo, Jan George 2000: F: Hans Z. Boesen nv, NF: Jørgen Clausen, K: Christian Bang nv, B: Niels Graae nv, Henrik Bak nv, Søren Helbo, Steen A. Larsen nv. 2001: F: Hans Z. Boesen, NF: Jørgen Clausen, K: Jørgen Clausen, B: Niels Graae, Søren Helbo, Steen A. Larsen. 2002: F: Hans Z. Boesen, NF: Jørgen Clausen, K: Jørgen Clausen, B: Niels Graae, Steen A. Larsen, Lise Agger nv, Tommy Hansen nv. 2003: F: Ole B. Kristensen nv, NF: Jørgen Clausen, K: Bodil Vestergaard Christensen nv, B: Steen A. Larsen gv, Lise Agger, Anders Holm-Pedersen nv, Tommy Hansen. 2004: F: Ole B. Kristensen, NF: Jørgen Clausen, K: Bodil Vestergaard Christensen, B: Brian Grusgaard nv, Steen A. Larsen, Lise Agger, Tommy Hansen. 2005: F: Peter Knudsen nv, NF: Jørgen Clausen, K: Bodil Vestergaard, B: Brian Grusgaard, Steen A. Larsen, Tom Winther nv, Leif Mikkelsen nv. 2006: F: Peter Knudsen, NF: Jørgen Clausen, K: Bodil Vestergaard gv, B: Tom Winther, Steen A. Larsen, Brian Grusgaard gv, Leif Mikkelsen. 2007: F: Peter Knudsen, NF: Leif Mikkelsen gv, K: Bodil Vestergaard, B: Tom Winther, Steen A. Larsen gv, Brian Grusgaard, Ulla Brun nv. 2008: F: Peter Knudsen gv, NF: Jens Jørgen Calundan nv, K: Bodil Vestergaard, Brian Grusgaard, Steen A. Larsen, Caroline Skjoldborg nv, Ulla Brun. Første gang valg af suppleanter: 1. Anders Nielsen. 2. Rasmus Andersen. 2009: F: Jens Jørgen Calundan, NF: Caroline Skjoldborg, K: Anders Nielsen nv, S: Ulla W. Brun, Banef: Brian Grusgaard gv, Steen A. Larsen, Rasmus Andersen nv. Suppleanter: 1. Carsten Aaen, 2. Leo W. Jensen. 2010: F: Jens Jørgen Calundan, NF: Caroline Skjoldborg, K: Anders Nielsen, S: Ulla W. Brun, gv. Banef.: Brian Grusgaard, Steen A. Larsen, gv. Rasmus Andersen. Suppleanter: 1. Leo W. Jensen, 2. Carsten Aaen. 2011: F: Anders Nielsen, NF: Caroline Skjoldborg valgt for 2 år, K: Jesper Maajen valgt for 3 år. S: Birthe D. Jørgensen valgt for 3 år. Banef: Brian Grusgaard. Bestyrelsesmedl.: Steen A. Larsen, Rene` Engen. Suppleanter: 1. Carsten Aaen, 2. Mads Lykke F. Tore Vedelsdal valgt for 3 år, NF Caroline Skjoldborg, K. Jan Thaarup valgt for 3 år, S. Birthe Jørgensen, baneudvalgsformand René Engen, bestyrelsesmedlem Mogens Damm valgt for 2 år, Steen Larsen. Suppleanter 1. Carsten Aaen 2. Mads Lykke 20

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB 1 VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Klubbens navn er Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard (Tidl.: Nørhald Golfklub) og dens hjemsted

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Lyngbygaard Golf Klub og dens hjemsted er i Aarhus kommune. 1.2 Klubben har indgået lejeaftale om brug af det på Lyngbygaard

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub.

Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub. Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub. Klubbens navn og formål: Foreningens navn er MUNKENE (herreklub i Sebber Kloster Golfklub). Klubben har hjemsted i Aalborg Kommune. Daglig ledelse er herreklubbens

Læs mere

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Vedtægter for Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Klubbens formål er: at organisere de til golfsporten hørende idrætslige

Læs mere

Vedtægter for Foreningen FILM JYLLAND

Vedtægter for Foreningen FILM JYLLAND Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tom Jensen Advokatfuldmægtig Marie Rud Hansen Sagsnr.: 18-127119-TJE/BKJ Vedtægter for Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Asserbo Golf Club

Vedtægter for Asserbo Golf Club Vedtægter for Asserbo Golf Club 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Asserbo Golf Club. Den er stiftet den 30. april 1946 og har hjemsted i Halsnæs kommune. 2 Formål. Det er klubbens formål at skabe gode

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere