Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten1"

Transkript

1 Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten1 A f Thomas Riis Under forfatningsdiskussionen i det danske m o narki undrede man sig fra slesvig-holstensk side over, at Hertugdømmerne ydede 40% af statens indtægter. Det fandt man overdrevet meget, men kunne ikke vide - da en officiel statistik endnu ikke fandtes - at bidragets størrelse temmelig nøjagtigt svarede til Slesvig-Holstens andel af monarkiets samlede befolkning. B e fo lk n in g (i tu sin d e indbyggere): D an m ark, N o rge o g S lesvig-h o lsten Ca Ca. 160 Ca /1803 Danmark % 46% 41% 38% Norge % 26% 32% 37% Sl-Holst % 28% 27% 2% Total K ild e: 1600 og 160: Øystein Rian, Danmark-Norge II, Oslo- Kbh. 1997, ss (om trentlige tal); : Ståle Dyrvik: Danmark-Norge III, Oslo- Kbh. 1998, s. 371 (om trentlige tal); 1801: Folketælling for D anm ark og Norge, 1803: Folketælling for Slesvig-Holsten, citeret i Ole Feldbæk: Danmark- Norge IV, O slo-k bh. 1998, s.240. så der er et stykke igen, inden Danmark når så vidt! Alligevel er det betænkeligt, at en fjerdedel af danskerne bor i hovedstaden, i Storbritannien og Frankrig er det kun 12-1%. Efter København var de største byer Altona med , Bergen med og Flensborg med indbyggere.2 Monarkiets befolkningsstruktur betød også, at kulturcentrerne var hoffet, hovedstaden og herregårdene; de færreste byer, ja egentlig kun Altona, synes at have haft et kulturliv af nogen betydning. Den merkantilistiske økonomiske politik havde bevidst koncentreret oversøisk handel og manufakturer i hovedstaden - et træk, vi også finder i Berlin; men i 17 blev Vestindienfarten og sukkerfremstillingen frigivet for nordmænd, danske og slesvigere. Holsten blev holdt udenfor, formentlig for at undgå udenlandsk dominans ved hjælp af holstenske stråmænd. Først i 1764 fik Altona, men ikke resten af Holsten, ret til at handle med Dansk Vestindien. Herfra var dog rørsukker undtaget, som provinsbyerne indtil 1786 skulle hente i hovedstaden. Flensborgenserne forsynede sig nu også i Frankrig. København mistede sit monopol på tobaksfremstilling i 1778 og på sukkerforædling otte år senere, hvilket gav provinsbyerne en tiltrængt, økonomisk saltvandsindsprøjtning. Altona var om kring 177 til trods for konkurrencen fra Hamburg monarkiets næstvigtigste industriby efter København; men også Flensborg rangerede højt med sine Regner vi for 1801/1803, for hvilke år vi har folketællinger, Norge fra, får vi som totalbefolkning , der fordelte sig med 61% i Danmark og 39% i Slesvig-Holsten. Med indbyggere var hovedstaden København monarkiets største by, uden at den dominerede på samme måde som i dag, da 2% af Danmarks befolkning bor i Storkøbenhavn. Internationalt er et af kriterierne på et udviklingsland, at mindst 40% af befolkningen lever i den største by, fire sukkerraffinaderier, sine romfirmaer, sine papir- og sæbefabrikker samt Kobbermøllen og teglværkerne lidt uden for byen. Hertil kommer, at Flensborgs store handelsflåde gjorde den til en af de vigtigste søfartsbyer 1 Hertugdømmerne.3 En så livlig handel og søfart kunne uden for København og Flensborg vel kun Altona og Bergen byde på. I dag er vel kun de færreste klar over, at Slesvig- Holsten på flere områder var en forgangsregion, især i landbruget. Vi kender den sortbrogede ko, 26 THOMAS RIIS

2 û e c ø n o m ifd b 9 Í it p rac tt*c t f u it g øtifrptptg fcer gôtròeretett n e f c ft e in e rn von toer Q ln ü a itg írt unb æeife, tvte tie gclíjleine f&nnert øefpeenget unt gcfpaltert tmfcen, a tt cf> nôt^tøen?ttpfmr, ro i t g e t e i l e t von 3 Î t c o I a u ö- > e t, In.föiitøl. ídánífctøen ïd fracabemie SDîitslííl*. äî* # 4 ^S^aîé <«^ - $ r 3 secíegt ö íh í e n 6 b u r ej, ^ofcann CE^ct(Top^ ái'orte. i7<>7* Fig. i. Landboreformernes landskab. Plantning a f levende hegn. Gengivet efter Oeconomisch-practische Anweisung zur Einfriedigung der Ländereien, Flensburg som i D anm ark betragtes som en jysk race, men i dag bygger osteprod uktionen i den arabiske verden virkeligheden er den holstensk. I det egentlige D a n på skørost som grundstof. m ark fan d t afviklingen a f landsbyfæ llesskabet Nederlandene, især H olland, er også 1 dag først og frem m est sted 1 det 18. århundrede; men i kendt for sine oste; det var religionsflygtninge her Slesvig-Holsten begyndte udskiftningen allerede i fra, der i slutningen a f det 16. århundrede slog sig det 16. århundrede. Løjter Land ved Aabenraa hører ned 1 Slesvig og bragte den nye m ejeriteknologi til de tidligst udskiftede områder, ligeledes Øst- m ed sig. D en slog først igennem i D itm arsken og holsten, hvor bønderne selv tog initiativet til refor Ejdersted, begge om råder er udprægede kvægavls men. M arkerne blev afgrænset med gærder eller egne med udstrakte græsgange. G ennem et m ålbe levende hegn og blev dyrket i en 12-års cyklus med vidst avlsarbejde lykkedes det at forbedre oxeracen 6 år afgrøder og 6 år græ sn in g4 (fig. 1). Denne dyrk i Ejdersted således, at den gav mere mælk. D et h o l ningsform betød også, at m an kun ne regne med at landsk påvirkede m ejeribrug fremstillede om krin g kunne holde et bestemt antal køer først og frem m est smør; men efterhånden Naturligvis har man også i middelalderen k u n blev o steproduktionen i Ejdersted så betydelig, at net lave ost; men spørgsm ålet er, om man kendte man exporterede ost til Nordtyskland, Frankrig og til fremstilling a f andre typer end skørost (det er Norge. Et andet vigtigt område for mejeribruget den, der i røget tilstand bliver til rygeost). E ndnu i var Elbmarsken, især egnen o m k rin g Wilster vest SLESVIG-HOLSTEN SOM FOREGANGSREGION I HELSTATEN 27

3 HP* Fig. 2. Rencks tekstilfabrik i Neumünster. Gengivet efter Christian Degn: Schleswig-Holstein, erne Landesgeschichte. Historischer Atlas, Neumünster 1994, s for Itzehoe. Endnu i dag er osten herfra en særlig type, der svarer fuldstændig til det, man i Danmark, før Danbos enevældige tyranni, kaldte hollandsk ost eller Maribo. I det hele taget er det nærliggende at forestille sig, at sydfra kommende reformer nåede Danmark over Slesvig-Holsten, således f.ex. dyrkning af kløver, der i 1740erne optrådte flere steder i Danmark; men som kan påvises en generation tidligere på Fehmarn.6 Landbrugsfaglige problemer og reformforslag diskuteredes indgående i Hertugdømmerne, tilsyneladende nogle år før det var tilfældet i Danmark. På grund af den tosprogede dannede kultur i det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede kunne nye ideer uhæmmet udbredes, og vi må derfor antage en vexelvirkning mellem Hertugdømmerne og det egentlige Danmark. Vi ved alle, at omkring midten af det 19. århundrede kunne Helstatens kornproduktion ikke længere konkurrere med korn fra oversøiske lande som USA eller Canada. Resultatet var en bevidst omstilling til kvægavl med forædling af mælken til smør og ost. Gennem oprettelse af andels- eller fællesmejerier kunne også den lille gård få sin mælk behandlet, medens den endnu var frisk. I Danmark regnes traditionelt oprettelsen af det første andelsmejeri i 1882 som udgangspunkt for denne udvikling; men tilsvarende mejerier kan allerede påvises i Slesvig-Holsten i tiden mellem de slesvigske krige. Produktionsomlægningen synes altså at være begyndt her kort efter 180. Afståelsen af Hertugdømmerne i 1864 betød, at disse fik adgang til det store tyske marked, og her kunne man sælge sit korn. Der var således ingen grund til at drive på med produktionsomlægningen. Det hævnede sig efter 1920, idet det nu danske Nordslesvig hinkede bagefter resten af Danmark, som i mellemtiden var blevet et af verdens førende lande i mejeribrug og svineavl. Også i industrien synes Hertugdømmerne at have været tidligere fremme end de øvrige dele af monarkiet. Manufakturer var ganske vist tidligst blevet anlagt i København; men allerede 1612 blev Kobbermøllen ved Flensborg grundlagt, en generation før man i større stil begyndte at udnytte vandkraften industrielt i Mølleådalen nord for København eller ved Brobyværk på Fyn. Her var der dog tale om industri, som var afhængig af den existerende energi, i dette tilfælde vandkraften. I ældre økonomisk litteratur ser man ofte den betragtning, at dansk industrialisering tog fart efter tabet af Hertugdømmerne i 1864, idet man gik ud fra, at Slesvig-Holsten var langt mere industrialiseret end de rent danske dele af monarkiet. 28 THOMAS RIIS

4 Denne opfattelse holder generelt set ikke stik,7 om end den kan være rigtig for enkelte branchers vedkommende. Selv om jernstøberiet Carlshütte blev grundlagt i 1827 ved Rendsborg og i øvrigt klarede sig godt, synes netop denne branche at have været stærkere i Kongeriget end i Hertugdømmerne.8 Derimod beherskede den holstenske textilindustri en væsentlig del af det danske marked indtil krigen ; dette skyldtes først og fremmest Rencks teknologisk set meget avancerede klædefabrik, som grundlagdes i Neumünster i (fig. 2). Hertugdømmernes sukkerindustri havde en omfattende afsætning i Kongeriget i 1840erne; men i det følgende årti fandt en koncentration og teknologisk forbedring sted. Hovedstadens sukkerfabrikker overtog hovedparten af det danske marked, medens i 1862 raffinaderiet i Itzehoe stadig forsynede Fyn med sukker.10 Helt frem til 1864 dækkede Hertugdømmerne en del af monarkiets tobaksforbrug, og noget tilsvarende gjaldt for oliemøllerne, der i Hertugdømmerne før 1864 generelt stod på et højere teknologisk niveau end Kongerigets. I denne branche havde Hertugdømmerne domineret markedet indtil 1848; i tiden mellem de slesvigske krige lykkedes det den københavnske olieindustri at erobre en del af markedet. Indtil 1864 må vi dog regne med, at Hertugdømmernes oliemøller forsynede dele af det jyske og fynske marked.11 Sukker- og olieindustrien viser klart, at monarkiets økonomiske tyngdepunkter lå i Hertugdømmerne og i København; det er derfor ikke mærkeligt, at forbindelsen mellem hovedstaden og Altona prioriteredes højt i udbygningen af monarkiets infrastruktur. To ruter kom her i betragtning: Vejen over Storebælt og ned gennem Jylland - den vej fulgte den af Christian IV i 1624 indrettede postforbindelse, og denne rute blev for nogle år siden vældigt udbygget på begge sider af grænsen: Elektrificering af jernbanerne Hamburg - Helsingør og Neumünster - Kiel samt bygning af Storebæltsforbindelsen. I princippet skulle man altså kunne køre med højhastighedstog fra Hamburg til København på 3-4 timer; men strømspændingen er forskellig på hver side af grænsen, og ved nogle forbindelser må man stige om i Padborg for bag et rangerlokomotiv at lunte nok så gemytligt over grænsen; endvidere er der kun enkeltspor på det meste af strækningen mellem Padborg og Kolding. Slesvig-Holsten og Danmark har hver især fået forbedret sin egen infrastruktur; men som helhed er forbindelsen Hamburg - København over Storebælt ikke blevet væsentlig bedre. Den anden hovedrute kan betragtes som en variant af Fugleflugtslinien, idet den gik så direkte som muligt mellem hovedstaden og Slesvig-Holsten.12 Omkring 1780 fandtes der allerede en skibslinie med regelmæssige afgange fra København og Kiel; men på grund af vinden kunne man aldrig være helt sikker på ankomsttidspunktet. Det ændrede sig først i 1819, da S/S Caledonia (fig. 3) blev indsat på denne monarkiets første dampskibsrute. Med anløbssteder undervejs på Lolland, Falster og Møen varede hele rejsen 28 timer. Forbindelsen blev en succes, transporterede den passagerer. Da i 180erne jernbanen fra København vestpå nåede Korsør, blev dampskibsruten urentabel; togene nåede hurtigere frem. Senest i 1840erne havde man forudset denne udvikling, idet man åbnede en dampskibsrute mellem Syddanmark og Kiel; i Korsør og i Næstveds havn Karrebæksminde havde skibet forbindelse med diligencen til og fra København.13 Denne linie var en forløber for den senere efterkrigsrute Kiel - Korsør; men de mange anløbssteder i Syddanmark antyder, at andre hensigter gjorde sig gældende end blot at forbedre persontransporten mellem Hertugdømmerne og hovedstaden. Endnu i dag præges Sydsjælland, Lolland og Fyn af det»store hartkorn«, og da kornpriserne på det vigtige kornmarked i Hamburg lå højere end f.ex. i København, kunne det betale sig for en syddansk godsejer at sende sit korn med skib og (efter 1844) med jernbanen til Altona. Med jævne mellemrum blev der i det 17. og 18. Fig. 3. Dampskibet Caledonia. SLESVIG-HOLSTEN SOK FOREGANGSREGION I HELSTATEN 29

5 Fig. 4. Chaussees (stensatte landeveje) i Slesvig- Holsten Gengivet efter W. Asmus, A. Kunz og I. E. Momsen: Atlas zur Verkebrsgeschicbte Schleswig-Holsteins im 79. Jabrbundert, Neumünster 199, pi. 3 b. Fig.. Jernbaner i Slesvig-Holsten Gengivet efter W. Asmus, A. Kunz og I. E. Momsen: Atlas zur Verkebrsgeschicbte Schleswig-Holsteins im 19. Jabrbundert, Neumünster 1993, pi. 19 b. århundrede udstedt vejforordninger, der fastlagde en mindste standard for vejene, som sjældent var brolagt. På grund af de gode transportmuligheder til søs begyndte man sent at anlægge stensatte landeveje, de såkaldte chaussees, i Slesvig-Holsten. Den ældste blev bygget mellem Altona og Kiel i årene , og endnu kan man hist og her i vejkanten se en bevaret milesten med Frederik Vis navnetræk var der altså allerede chausseeforbindelse mellem Kiel og Altona, mellem Lübeck og Altona samt mellem sidstnævnte by og Lauenburg. Ti år senere var der kommet mange flere chaussees: Fra Aabenraa over Flensborg til Husum, Tønning og Garding, fra Slesvig over Kiel til Preetz og fra Slesvig over Rendsborg og Itzehoe til Elmshorn. I 188 kunne man rejse ad chaussee hele vejen fra Altona til Kolding med undtagelse af det korte stykke mellem Elmshorn og Uetersen. Endnu i begyndelsen af 1860erne var det ikke blevet bygget; men ellers løb der en chaussee gennem marsken fra Altona over Itzehoe, Heide, Husum og Bredstedt til Tønder (hg. 4). Bygningen af jernbaner lignede anlægget af chaussees deri, at det var de samme strækninger, der først blev færdige. I 1844 blev»kong Christian VIIIs Østersøbane«mellem Kiel og Altona åbnet som den første 1 det danske monarki; formålet var naturligvis at forbedre rejsemulighederne mellem hovedstaden og monarkiets næststørste by; året efter indviedes marskbanen fra Altona til Glückstadt, der i 187 blev forlænget til Itzehoe. I 184 kunne man også tage banen mellem Rendsburg og Neumünster i brug. Treårskrigen blev for det meste udkæmpet nord for Ejderen, og derfor havde jernbanen ingen videre betydning for krigens udfald. Selv om udbygningen af banenettet var blevet fortsat i tiden mellem de to slesvigske krige synes dette heller ikke i krigen 1864 at have spillet nogen væsentlig rolle. I 184 blev strækningerne Flensborg - Rendsborg og Flensborg - Husum - Tønning taget i brug. Dette var vigtigt, da Tønning var den store havn for eksport til Storbritannien. Det var derfor ikke tilfældigt, at Esbjerg allerede 1868, kun fire år efter afståelsen af Hertugdømmerne, blev anlagt som dansk havn for udførselen til dette land. I Nordslesvig blev jernbanen af praktiske, her 30 THOMAS RIIS

6 under også økonomiske, grunde anlagt på det jyske vandskel. Man havde overvejet en tilsvarende linieføring nord for Fredericia, men opgivet den igen således, at de østjyske havnebyer kunne få tilslutning til jernbanenettet. I krigsåret 1864 var stambanen gennem Nordslesvig næsten færdig, idet kun stykket fra Vojens nordpå manglede. Til gengæld havde ingen af de nordslesvigske havnebyer fået jernbane før 1864; Haderslev og Aabenraa fik det ganske vist indtil 1868, medens Sønderborg måtte vente helt til Vi kan altså konstatere, at hovedstrækningerne i alt væsentligt stod færdige ved den danske tids slutning: På nord-syd-chausseen gennem Slesvig- Holsten manglede kun stykket mellem Elmshorn og Uetersen og marskchausseen forbandt Itzehoe med Tønder. Kiel stod både med chaussee og jernbane i forbindelse med Altona; en bane forbandt Flensborg med den vestlige exporthavn Tønning, og jernbanen nordpå fra Altona var allerede nået til Vojens. Naturligvis måtte både chaussee- og jernbanenettene udbygges videre, men i det store og hele var hovedstrækningerne allerede færdige. På flere punkter var, som vi har set, Slesvig- Holsten en foregangsegn inden for monarkiet; Hertugdømmerne og hovedstaden dannede dettes tyngdepunkter, hvilket trafikpolitikken fuldt ud tog hensyn til. Det er intet tilfælde, at den første dampskibslinie, den første brolagte landevej og den første jernbane alle forbedrede forbindelsen mellem København og Altona. Geografisk og økonomisk gik grænsen ved Elben, hvilket med tiden ikke kom til at svare til grænsen mellem dansk og tysk nationalbevidsthed. Denne modsætning førte som bekendt til Slesvigs deling, med det resultat, at både Nordslesvig og den tyske del af Slesvig- Holsten set fra København og Berlin blev den yderste provins. Da Tyskland er en forbundsstat og Danmark en centralistisk enhedsstat, kan Slesvig- Holstens regering normalt ikke forhandle direkte med den danske regering, kun med Sønderjyllands eller Fyns amtsråd. Med åbningen af Øresundsbroen i sommeren 2000 er København på vej til efter næsten 30 år at generhverve sit naturlige opland i Skåne; men det betyder også, at Sydvestdanmark bliver betragtet som endnu mere provinsielt. Spørgsmålet er, om man ikke skal benytte de muligheder, som EU giver os til at lade grænserne miste deres betydning? Jeg kan 1 alt fald udmærket forestille mig, at der vil danne sig to tyngdepunkter i Danmark og tilstødende landskaber: København med Østsjælland og Skåne samt det historiske Slesvig-Holsten, Sydjylland til Fredericia med Fyn. Begge regioner vil være stærke nok i sig selv til ikke at være periferi i forhold til et centrum, begge har geografien med sig og vil således have gode muligheder for at udfolde sig. Vil vi gribe chancen for samarbejde, eller skal betonhoveder på begge sider af grænsen endnu en gang have lov til at forhindre d e t... jeg håber det i hvert fald ikke! SLESVIG-HOLSTEN SOM FOREGANGSREGION I HELSTATEN 31

7 N o ter 1. D a begrebet Sønderjylland gennem historien ikke om fatter det samme område, benytter jeg bevidst de præcisere betegnelser Nord- og Sydslesvig om de dele a f det historiske hertugdøm m e Slesvig, som i dag ligger nord, henholdsvis syd for den dansk-tyske grænse. For stednavne nord for Ejderen har jeg benyttet den danske form, for navne syd for, den tyske. 2. A. C. Gudm e, Die Bevölkerung der beiden Herzogthümer Schleswig und Holstein in früheren und späteren Zeiten, Altona 1819, Tabelle V III Lars N. Henningsen, Handel und Manufakturen in Schleswig und Holstein, 177, Zeitschnft der Gesellschaft fur Scbleswig-Holsteinische Geschichte (ZSH G) CXVI, 1991, ss (Altona) og (Flensborg); Ole Ventegodt, Tausend Schiffe aus Flensburg, i: Flensburg 700 Jahre Stadt - eine Festschrift I, Flensburg 1984 (Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte 36,1), ss Jens Jessen, Die Entstehung und Entw icklung der G utsw irtschaft in Schleswig-Holstein bis zum Beginn der Agrarreform en, ZSH G LI, 1922, s. 19; Arnold Lühning, Koppelw irtschaft und Knicks. Eine neue W irtschaftsweise und ihre Ausw irkung a u f die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein seit dem 18. Jahrhundert, Jahrbuch Angeln LII, 1988, ss. 9-69; Susanne Schum acher, Die Entwicklung der Kulturlandschaft im alten Kirchspiel Travemünde von 1433 bis zur Weltwirtscbaftskrise, Phil. Diss. B onn 1987, ss Peter Kr. Iversen, H ollænderier i Sønderjylland i og 1700-årene, Sonderjyske Arbøger, 1992, ss ; C. M. A. M atthiessen, Die Käseproduktion in Eiderstedt im 17. Jabrbundert, Z S H G XX, 1890, ss T horkild Kjærgaard, Den danske revolution En okobistorisk tolkning, K øbenhavn 1991, ss Ove Hornby, Industrialization in D enm ark and the Loss o f the D uchies, Scandinavian Economic History Review XVII, 1969, s. 7; Jürgen Brockstedt, Anfänge der industriellen Entw icklung in Schleswig-Holstein , Statistische Monatsbefte fur Schleswig-Holstein XXXIV, 1982, ss Hornby, op.cit., ss Hornby, op.cit., s. 28; Brockstedt, Anfänge (som note 7), p Hornby, op.cit., ss Hornby, op.cit., s Thom as Riis, Handelswege, Verkehrswege und Verkehrspolitik in Schleswig-Holstein, i: 1000 Jahre Verkehrswege in Schleswig-Holstein, red. T hom as Riis, Kiel 1996, ss Ying Deng, Entstehungsgeschichte der Eisenbahn Altona-Kiel, i: woo Jabre Verkehrswege in Schleswig-Holstein (som note 12), ss R esüm ee Im dänischen Gesamtstaat bildeten die Hauptstadt Kopenhagen und die Herzogtümer Schleswig und Holstein die bevölkerungsmätëigen, kulturellen und wirtschaftlichen Schwerpunkte. In vielen Bereichen war Schleswig-Holstein fortschrittlicher als Danemark, vor allem in der Landwirtschaft. Nördlich der Königsau fand die Aufhebung der Dorfgemeinschaften besonders im 18. Jahrhundert statt, während in einigen Gegenden Schleswig-Holsteins die Verkoppelung schon im 16. Jahrhundert eingeführt wurde. Von niederländischen Glaubensflüchtlingen lernten die Schleswig-Holsteiner ab 1600 die moderne Molkereiwirtschaft kennen, die allmählich im Königreich übernommen wurde. Auch in bezug auf die Verbesserung der Molkereiwirtschaft im 19. Jahrhundert (Genossenschaftsmolkereien) scheinen die Herzogtiimer ein paar Jahrzehnte vor dem Königreich diese Organisationsform übernommen zu haben. Im industriellen Sektor waren die Herzogtümer nicht immer fortschrittlicher als die Hauptstadt, jedoch hatten die schleswig-holsteinischen Zucker-, Tabak- und Textilfabriken sowie Ölmühlen grotèe Teile der dänischen Märkte erobert. So war es nur logisch, dafi im Ausbau der Infrastruktur die Verbindung zwischen den beiden Schwerpunkten, den Herzogtümern und Kopenhagen, vorrängig gefördert wurde. Heute ist sowohl Nordschleswig als das Bundesland Schleswig- Holstein aus der Sicht Kopenhagens bzw. Berlins die äutëerste Provinz geworden. Die Frage ist aber, ob nicht die Etablierung einer gröeeren Region, die Schleswig-Holstein, Nordschleswig und Südjütland bis Fredericia mit Fünen sinnvoll wäre. Sie wäre wirtschaftlich stark genug, um einen Schwerpunkt zu bliden, der ein Gegengewicht zur Øresundregion sein würde. 32 THOMAS RIIS

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes Handelskompagnier i dansk økonomisk politik 1670-1754

Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes Handelskompagnier i dansk økonomisk politik 1670-1754 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S a x o i n s t i t u t, a f d e l i n g f o r h i s t o r i e Magisterkonferens Caspar Christiansen Til Commerciens

Læs mere

Kieler Umschlag EN ANALYSE AF PENGEMARKEDET I KIEL I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE JOHN CHRISTIANSEN

Kieler Umschlag EN ANALYSE AF PENGEMARKEDET I KIEL I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE JOHN CHRISTIANSEN Kieler Umschlag EN ANALYSE AF PENGEMARKEDET I KIEL I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE AF JOHN CHRISTIANSEN Kieler Umschlag var det vigtigste regionale, men også det vigtigste internationale penge- og kreditmarked

Læs mere

REDERE, REJSER og REGNSKABER

REDERE, REJSER og REGNSKABER REDERE, REJSER og REGNSKABER OLE VENTEGODT REDERE, REJSER og REGNSKABER Et par flensborgske partrederiregnskaber 1783-1812 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig FLENSBORG

Læs mere

Danske byers historie gennem 1300 år

Danske byers historie gennem 1300 år Danske byers historie gennem 1300 år Af Kristian Buhl Thomsen. Forskningsmedarbejder, Dansk Center for Byhistorie December 2009 Tekst, billeder og kort må gengives frit med angivelse af Dansk Center for

Læs mere

Egernførde bys historie

Egernførde bys historie Egernførde bys historie Egernførde bys historie Redigeret af Harald Jørgensen, o. M. Olesen og Frants Thygesen Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Egernførde bys historie. Redigeret

Læs mere

Demografi, kommuner, erhverv og geografi

Demografi, kommuner, erhverv og geografi Danmark i fremtiden: Demografi, kommuner, erhverv og geografi Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Aarhus,

Læs mere

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter.

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Af Mette Lund Andersen og Lene Tønder Buur Udarbejdet for museumsrådene i Storstrøms og Vestsjællands Amter, efteråret

Læs mere

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år Jørgen Thomsen Patriotisk Selskab i 200 år Fem fremtrædende fynboer stod bag det opråb, som i 1810 førte til dannelsen af Fyens Stifts patriotiske Selskab. Det nye selskab skulle ophjælpe det hjemlige

Læs mere

Børge Fogsgaard. Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771-1789

Børge Fogsgaard. Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771-1789 Børge Fogsgaard Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771-1789 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Forskningskarakteristik... 6 Den nordatlantiske hvalfangst... 8 Hvalfangstens begyndelse i Nordatlanten...

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

En mand kom til byen. Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914. Af Morten Hahn-Pedersen

En mand kom til byen. Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914. Af Morten Hahn-Pedersen En mand kom til byen Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914 Af Morten Hahn-Pedersen Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2010 En mand kom til byen Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914 Af Morten Hahn-Pedersen

Læs mere

ET SENMIDDELALDERLIGT HANDELSNETVÆRK:

ET SENMIDDELALDERLIGT HANDELSNETVÆRK: ET SENMIDDELALDERLIGT HANDELSNETVÆRK: FLENSBORGKØBMANDEN NAMEN JANSENS KØBMANDSBOG 1528-49 STEFAN PAJUNG OG BJØRN POULSEN For tiden er der i forskningen en stærkt voksende interesse for handel i middelalderen.

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

25 års Jubilæumshæfte

25 års Jubilæumshæfte 25 års Jubilæumshæfte Udgiver: Historiske Foredragsforening Odense Hjemmeside: http://www.foredragsforening.dk/ Tryk: CopyShop, Odense År: 2011 Oplag: 100 eksemplarer Bestyrelsen i 2011 Formand: cand.mag.

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914

Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914 Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914 Indledning Mens Fredericia er kendt for sine mange indvandrere, spillede byens indbyggere en mere tilbagetrukken rolle under den oversøiske masseudvandring,

Læs mere

Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold

Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold Folkehøjskolerne 1950-1975 Rekruttering og indhold Af VILHELM NIELSEN En artikel under denne overskrift må nødvendigvis blive et forsøg på en fortsættelse af professor Roar Skovmands banebrydende arbejde

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere