V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr

2 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication A/S (RTX A/S) og RTX Products A/S (RTX A/S) 2. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 3. Formål 3.1. Selskabets formål er at udvikle, producere, markedsføre og sælge trådløse kommunikationssystemer indenfor tele- og datakommunikation og dermed beslægtede områder. 4. Selskabskapital 4.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK fordelt på aktier a DKK 5 eller multipla heraf Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 5. Selskabets aktier 5.1. Selskabets aktier udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige. Side 2 af 27

3 5.3. Selskabets aktier er børsnoterede på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og udstedes gennem VP Securities A/S, cvr.nr Rettigheder vedrørende aktierne skal i så fald anmeldes til VP Securities A/S Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog, som indeholder en fortegnelse over samtlige aktier i Selskabet. Ejerbogen føres på Selskabets vegne af VP Investor Services A/S, cvr. nr , hvor ejerbogen vil være tilgængelig Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 6. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse 6.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter bestyrelsens eller revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at begæring herom er fremsat overfor Selskabets bestyrelse Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse, indrykket i Statstidende og et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens bestemmelse samt ved almindeligt brev til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der på generalforsamlingen træffes Side 3 af 27

4 beslutning om vedtægtsændringer efter Selskabslovens 107 stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til hver noteret aktionær Krav fra aktionærer om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtages kravet senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 7. Elektronisk kommunikation 7.1 Selskabet kan lade al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer ske elektronisk, herunder ved , og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation. 7.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder fremsendelse af fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder ved . Bortset fra adgangskort til generalforsamling vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. 7.4 Aktionærerne kan på Selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske via til eller ved almindelig post. Side 4 af 27

5 8. Generalforsamling, dagsorden 8.1. Senest 3 uger før hver generalforsamling inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside - Indkaldelsen. - Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal aktier for hver aktieklasse. - De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport. - Dagsordenen og de fuldstændige forslag. - Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på Internettet oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirformat og sender formularerne til enhver aktionær, der anmoder om det Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens redegørelse for Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer. 7. Eventuelt. 9. Generalforsamling, stemmeret 9.1. Aktionærerne har på generalforsamlingen én stemme for hver aktie på nominelt kr. 5. Side 5 af 27

6 9.2. En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Herudover forudsætter deltagelse i generalforsamlingen, at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. Adgangskort udstedes til den, som ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen med rådgiver eller ved fuldmægtig. En fuldmægtig skal forevise en skriftlig dateret fuldmagt, der ikke kan gives for en længere periode end 12 måneder Samtlige bestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen Pressen har adgang til Selskabets generalforsamlinger. 10. Generalforsamling, dirigent, beslutning og protokol Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. Stemmeafgivningen sker skriftligt, når dirigenten beslutter dette, eller når dette kræves af mere end halvdelen, enten af de repræsenterede aktionærer eller af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre Selskabsloven eller nærværende vedtægter foreskriver kvalificeret majoritet Til vedtagelse af beslutning om ændring af Selskabets vedtægter, om selskabets opløsning, spaltning eller fusion med et andet selskab kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge Selskabsloven. Side 6 af 27

7 10.4. Såfremt mindre end 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal som kræves ifølge Selskabsloven, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge Selskabsloven Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten Ændringer og tilføjelser, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve som vilkår for registrering af vedtægtsændringer, besluttet af generalforsamlingen samt ordensmæssige vedtægtsændringer, som er påkrævet som følge af ændringer i lovgivningen, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke. 11. Bestyrelse Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af 4-6 medlemmer, valgt af generalforsamlingen og eventuelle medlemmer, valgt af medarbejderne, jfr. Selskabslovens regler herom For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. En direktør må ikke vælges som formand eller næstformand Et bestyrelsesmedlem skal fratræde senest på første ordinære generalforsamling, efter at vedkommende er fyldt 70 år Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede, herunder formanden eller næstformanden. Side 7 af 27

8 11.7. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller ved formandens fravær, næstformandens stemme udslaggivende Der skal forefindes en forretningsorden for bestyrelsen, som skal underskrives af alle bestyrelsens medlemmer Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med årsregnskabets godkendelse Bestyrelsens formand skal drage omsorg for, at bestyrelsen indkaldes til møde, når dette er nødvendigt. Ethvert medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 12. Bemyndigelse til at udstede warrants 12.1 Bestyrelsen er ved generalforsamlingsbeslutninger af den 28. januar 2011 og den 07. marts 2011 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants for indtil i alt nominelt DKK uden fortegningsret for Selskabets aktionærer i forbindelse med, at de udstedte warrants tilbydes en kreds af Selskabets medarbejdere og Selskabets direktion efter bestyrelsens nærmere bestemmelse Bemyndigelsen er gældende indtil den 01. januar Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, herunder fastsættelsen af tegningskursen for de aktier, der tegnes i henhold til de udstedte warrants, eventuelt til favørkurs Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til indtil den 01. januar 2016 at forhøje Selskabets kapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK ved kontant betaling i forbindelse med gennemførelse af den til de udstedte Side 8 af 27

9 warrants hørende kapitalforhøjelse, jfr. punkt 12.1 og Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af de udstedte warrants Aktier, som tegnes ved udnyttelse af udstedte warrants i henhold til bemyndigelsen den 28. januar 2011 og den 07. marts 2011 skal udstedes til ihændehaver og skal være frit omsættelige omsætningspapirer. Aktierne, der er børsnoterede på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, skal udstedes gennem VP Securities A/S. Ingen aktionærer skal være forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvist. Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Der skal fortsat kun bestå én aktieklasse. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser af selskabskapitalen. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for gennemførelse af kapitalforhøjelsen ifølge bemyndigelsen. 12(A) Udstedelse af warrants Selskabets bestyrelse har den 31. januar 2014 truffet beslutning om delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes punkt 12 til at udstede tegningsoptioner, idet bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Tegningsoptionerne tilbydes en kreds af Selskabets medarbejdere og Selskabets direktion efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Tegningsoptionerne giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK aktier i Selskabet, dog kan regulering i henhold til de for tegningsoptionerne gældende vilkår medføre et større nominelt beløb. I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om de til tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt DKK (svarende til stk. aktier a DKK 5), dog kan regulering i henhold til de for tegningsoptionerne gældende vilkår medføre et større nominelt beløb. De nærmere vilkår for tegning, tildeling og udnyttelse af tegningsoptionerne samt for de til tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelser, fremgår af bilag 1, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af Selskabets vedtægter. Side 9 af 27

10 På baggrund af bestyrelsens beslutning skal bemyndigelsen i punkt 12.1 herefter anses for reduceret fra nominelt DKK med nominelt DKK til nominelt DKK (B) Udstedelse af warrants Selskabets bestyrelse har den 26. januar 2015 truffet beslutning om delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes punkt 12 til at udstede tegningsoptioner, idet bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Tegningsoptionerne tilbydes en kreds af Selskabets medarbejdere og Selskabets direktion efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Tegningsoptionerne giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK aktier i Selskabet, dog kan regulering i henhold til de for tegningsoptionerne gældende vilkår medføre et større nominelt beløb. I konsekvens heraf har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om de til tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt DKK (svarende til stk. aktier a DKK 5), dog kan regulering i henhold til de for tegningsoptionerne gældende vilkår medføre et større nominelt beløb. De nærmere vilkår for tegning, tildeling og udnyttelse af tegningsoptionerne samt for de til tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelser, fremgår af bilag 2, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af Selskabets vedtægter. På baggrund af bestyrelsens beslutning skal bemyndigelsen i punkt 12.1 herefter anses for reduceret fra nominelt DKK med nominelt DKK til nominelt DKK Direktion Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1-5 direktører til at varetage Selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. Side 10 af 27

11 13.2. Såfremt der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør Selskabet har vedtaget retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen, jf. Aktieselskabslovens 69 b (nu Selskabslovens 139). Retningslinierne kan ses på selskabets hjemmeside. 14. Tegningsregel Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. 15. Revision Selskabets årsrapport revideres af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 16. Regnskabsår Selskabets regnskabsår løber fra den 01. oktober til den 30. september. * Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2012, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 6. marts 2012 samt i henhold til generalforsamlingsbemyndigelse på bestyrelsesmøde den 31. januar 2014 samt den 26. januar 2015 og som følge af kapitalforhøjelse den 24. februar 2014 og kapitalnedsættelsen endelig vedtaget af selskabets ekstraordinære generalforsamling 10. marts 2014 og kapitalforhøjelse i forbindelse med udnyttelse af warrants den 31. januar 2014, den 20. maj 2014, den 1. september 2014 og den 28. januar Side 11 af 27

12 BILAG 1 TIL RTX A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 28. januar 2011 samt den ekstraordinære generalforsamling den 7. marts 2011 blev bestyrelsen for RTX A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede tegningsoptioner. Bestyrelsen har den 31. januar 2014 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen og udstede tegningsoptioner ("Tegningsoptionerne"). 1.2 Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til Tegningsoptionerne, der udstedes til fordel for en kreds af Selskabets medarbejdere og Selskabets direktion (under ét "Medarbejderne" og hver for sig "Medarbejderen"). 1.3 Tegningsoptionerne giver Medarbejderne ret til at tegne for indtil i alt nominelt DKK aktier i Selskabet (svarende til stk. aktier af DKK 5), dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 7 kan resultere i et højere beløb. 1.4 I konsekvens af ovenstående har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den til Tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt DKK , dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 7 kan resultere i et højere beløb. 1.5 Bestyrelsen har som led i ovenstående beslutninger fastsat følgende nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af Tegningsoptionerne samt for den dertil hørende kapitalforhøjelse: 2. TEGNING AF OG VEDERLAG FOR TEGNINGSOPTIONERNE 2.1 Tegningsoptionerne tegnes til bestyrelsens forhandlingsprotokol på den heri indeholdte tegningsliste. 2.2 Der betales ikke vederlag for Tegningsoptionerne. 2.3 Selskabet eller Selskabets til enhver tid værende ejerbogsfører fører en fortegnelse over udstedte Tegningsoptioner. 3. TEGNINGSKURS OG NOMINELT AKTIEBELØB 3.1 Hver Tegningsoption, der er udstedt i tegningsretter af nominelt DKK 5, giver Medarbejderen en ret, men ikke en pligt, til at tegne én aktie á nominelt DKK 5 i Selskabet for DKK 11,37("Tegningskursen"). 3.2 Mindstebeløbet af kapitalforhøjelsen, der kan tegnes på grundlag af Tegningsoptionerne, er nominelt DKK 1, og størstebeløbet er nominelt DKK , dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 7 kan resultere i et højere beløb. Side 12 af 27

13 4. ORDINÆR UDNYTTELSE AF TEGNINGSOPTIONER 4.1 Tegningsoptionerne kan udnyttes i hvert af de Vinduer, der opstår i perioden fra 31. januar 2014 til 31. december 2016, kl. 12 ("Udnyttelsesperioden"). Ved "Vindue" forstås en periode på fire uger fra Selskabets offentliggørelse af dets årsregnskabsmeddelelse eller delårsrapport. 4.2 Uanset ovenstående må en Medarbejder ikke udnytte Tegningsoptioner, såfremt Medarbejderen besidder intern viden (som defineret i den til enhver tid gældende værdipapirhandelslov) om Selskabet. 4.3 I det omfang en Medarbejder ikke udnytter Tegningsoptioner inden for ét Vindue i Udnyttelsesperioden, overføres de pågældende Tegningsoptioner automatisk til det næste Vindue i Udnyttelsesperioden og kan udnyttes i dette eller efterfølgende Vinduer i Udnyttelsesperioden. Tegningsoptioner, der ikke er udnyttet senest ved udgangen af Udnyttelsesperioden i overensstemmelse med punkt 4.4, bortfalder automatisk og uden kompensation ved udløbet af Udnyttelsesperioden. En Medarbejder kan afgive meddelelse om udnyttelse af Tegningsoptioner mere end én gang. 4.4 Såfremt en Medarbejder ønsker at udnytte Tegningsoptioner helt eller delvist, skal Medarbejderen fremsende skriftlig meddelelse herom til Selskabet. Meddelelsen skal indeholde oplysning om, i hvilket omfang Medarbejderens Tegningsoptioner ønskes udnyttet og hvis relevant oplysning om Medarbejderens værdipapirdepot, hvortil de erhvervede aktier skal overføres. Meddelelsen skal være Selskabet i hænde inden udløbet af et Vin due inden for Udnyttelsesperioden. Senest samtidig hermed skal Medarbejderen indbetale et kontant beløb ("Tegningsbeløbet") til en af Selskabet anvist bankkonto. Tegningsbeløbet skal svare til Tegningskursen (eventuelt reguleret i henhold til punkt 7) multipliceret med antallet af Tegningsoptioner, der udnyttes. 4.5 Såfremt en Medarbejder udnytter Tegningsoptioner helt eller delvist i overensstemmelse med dette bilag, skal der ske levering af de modsvarende aktier på et af Selskabet fastsat tidspunkt, dog tidligst når aktierne er registreret i Erhvervsstyrelsen. Selskabet skal tilstræbe at levere aktierne senest 90 kalenderdage efter, at meddelelsen fra Medarbejderen om udnyttelse af Tegningsoptioner er modtaget af Selskabet. 5. EKSTRAORDINÆR UDNYTTELSE AF TEGNINGSOPTIONER 5.1 Udnyttelse af Tegningsoptioner ved Selskabets likvidation Såfremt der træffes indledende beslutning om at likvidere Selskabet, kan Medarbejderne udnytte Tegningsoptioner forud for gennemførelse af likvidationen. Selskabet skal fremsende skriftlig meddelelse om den planlagte likvidation til Medarbejderne senest 28 kalenderdage før, at likvidationen forventes endeligt gennemført Såfremt en Medarbejder ønsker at udnytte Tegningsoptioner, skal Medarbejderen fremsende meddelelse og Tegningsbeløb som beskrevet i punkt 4.4, dog skal meddelelsen og Tegningsbeløbet være Selskabet i hænde inden 21 kalenderdage efter, at den i punkt anførte meddelelse fra Selskabet er fremsendt. Side 13 af 27

14 5.1.3 Såfremt en Medarbejder får mulighed for at udnytte Tegningsoptioner i henhold til dette punkt 5.1, men afstår helt eller delvist herfra, eller ikke fremsender meddelelse om udnyttelse samt Tegningsbeløbet i overensstemmelse med punkt 5.1.1, bortfalder Medarbejderens uudnyttede Tegningsoptioner automatisk og uden kompensation ved udløbet af den i punkt nævnte relevante frist, jf. dog nedenfor Såfremt en Medarbejder afgiver meddelelse om udnyttelse af Tegningsoptioner grundet en planlagt likvidation, og likvidationen ikke gennemføres i forlængelse af Selskabets meddelelse herom, anses Medarbejderens meddelelse for ikke-afgivet og Medarbejderens Tegningsoptioner består således uændret i det omfang, den til Tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse endnu ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen. Et eventuelt indbetalt Tegningsbeløb skal i givet fald uden forrentning tilbagebetales af Selskabet hurtigst muligt, og inden 10 kalenderdage efter, at det står klart, at likvidationen ikke bliver gennemført. Er kapitalforhøjelsen registreret, anses Medarbejderens meddelelse om udnyttelse for afgivet, uanset at likvidationen ikke gennemføres. 6. RETSSTILLING I TILFÆLDE AF FUSION SOM OPHØRENDE SELSKAB OG SPALTNING 6.1 Såfremt der træffes endelig beslutning om at fusionere Selskabet, hvorved Selskabet ophører, konverteres bestående Tegningsoptioner automatisk til tegningsoptioner ("Nye Tegningsoptioner"), der giver ret til at tegne aktier i det fortsættende selskab. De Nye Tegningsoptioner skal have en værdi, der svarer til værdien af de konverterede Tegningsoptioner, og skal i øvrigt i det væsentligste være omfattet af vilkår, der tilsvarer vilkårene i dette bilag. 6.2 Såfremt der træffes beslutning om at fusionere Selskabet, hvorved Selskabet bliver det fortsættende selskab, påvirker det ikke Medarbejderens Tegningsoptioner. 6.3 Såfremt der træffes endelig beslutning om at spalte Selskabet, konverteres Medarbejderens bestående Tegningsoptioner automatisk til tegningsoptioner ("Nye Tegningsoptioner"), der giver ret til at tegne aktier i det selskab, hvori Medarbejderen efter spaltningen er ansat eller efter det nævnte selskabs valg dets moderselskab. De Nye Tegningsoptioner skal have en værdi, der svarer til værdien af de konverterede Tegningsoptioner, og skal i øvrigt i det væsentligste være omfattet af vilkår, der tilsvarer vilkårene i dette bilag. Er Medarbejderen ikke længere ansat, besluttes i spaltningsplanen hvorledes der skal forholdes med Medarbejderens Tegningsoptioner. 6.4 Såfremt ét af de i punkt anførte forhold foreligger, skal Selskabets revisor beregne antallet af Nye Tegningsoptioner, herunder vurdere og om nødvendigt tilpasse vilkårene for de Nye Tegningsoptioner således, at værdien af de Nye Tegningsoptioner svarer til værdien af de konverterede Tegningsoptioner. Revisors resultat skal fremsendes til de berørte Medarbejdere og Selskabet senest samtidig med meddelelse afgivet i henhold til punkt 6.5. Revisors beregning og/eller tilpasning skal ske i henhold til generelt anerkendte principper herfor. Revisors beregning og/eller tilpasning er endelig og bindende for Selskabet, Medarbejderne og øvrige involverede selskaber. Omkostningerne til revisor bæres af Selskabet. 6.5 Straks efter at der er truffet beslutning af den i punkt nævnte karakter, skal Selskabet fremsende skriftlig meddelelse til Medarbejderne herom. I meddelelsen skal afgives Side 14 af 27

15 nærmere oplysninger om, hvorvidt Tegningsoptioner konverteres til Nye Tegningsoptioner samt øvrige relevante oplysninger. 7. REGULERING AF TEGNINGSKURS OG/ELLER AKTIEANTALLET VED ÆNDRINGER I SELSKABETS KAPITALFORHOLD 7.1 Såfremt der gennemføres ændringer i Selskabets kapitalforhold, som indebærer en reduktion eller forøgelse af Tegningsoptionernes værdi, skal der efter omstændighederne foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Tegningsoptionerne ("Aktieantallet"), således at værdien af Tegningsoptionerne er upåvirket af ændringerne. Hovedeksempler på ændringer i Selskabets kapitalforhold er kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udbyttebetaling, udstedelse af fondsaktier, køb og salg af egne aktier, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af konvertible gældsbreve og fusion. 7.2 Reguleringen af Tegningskursen og/eller Aktieantallet skal ske på baggrund af følgende formler, medmindre anvendelsen af formlerne vil føre til et urimeligt resultat. Ved et urimeligt resultat forstås, at Tegningsoptionernes værdi efter justeringen er enten 10% højere eller laverede end Tegningsoptionernes værdi før ændringerne i Selskabets kapitalforhold Udnyttelse af eventuelle konvertible obligationer Såfremt Selskabet måtte udstede konvertible obligationer, som udnyttes inden Tegningsoptionerne enten tildeles eller udnyttes, skal Tegningskursen multipliceres med følgende faktor: a= (Axk)+(Bxt) (A+B)xk og Aktieantallet med 1/a hvor: A: er antallet af Selskabets Aktier før konvertering B: er antallet af Aktier, der ved konverteringen udvides med k: er børskursen på aktien dagen før konvertering t: er konverteringskursen Fondsaktier Såfremt der udstedes fondsaktier inden Medarbejderen har fået tildelt eller har udnyttet Tegningsoptionerne, skal den indtil da gældende Tegningskurs multipliceres med følgende faktor: a= A (A+B) og antallet af Aktier med 1/a hvor: A: er antal Aktier før udstedelsen af fondsaktier B: er det antal fondsaktier, der udvides med. Side 15 af 27

16 7.2.3 Tegning af nye aktier Såfremt Selskabets aktiekapital udvides ved tegning af nye Aktier til favørkurs, inden Medarbejderen har fået tildelt eller har udnyttet Tegningsoptionerne, skal den indtil da gældende Tegningskurs multipliceres med følgende faktor: a=(axk)+(bxt) (A+B)xk og antallet af Aktier med 1/a hvor: A: er antallet af Aktier før udvidelsen B: er det antal Aktier, der udvides med k: Børskurs på Aktien dagen før udvidelsen t: Tegningskurs på de nye Aktier Ændring af Aktiernes pålydende beløb Såfremt Selskabet træffer beslutning om at ændre Aktiernes pålydende aktiebeløb, inden Medarbejderen har fået tildelt eller har udnyttet Tegningsoptionerne, skal den indtil da gældende Tegningskurs multipliceres med følgende faktor: a=a B og antallet af Aktier med 1/a hvor: A: er Aktiernes pålydende værdi efter ændring af Aktiernes pålydende aktiebeløb B: er Aktiernes pålydende værdi før ændring af Aktiernes pålydende aktiebeløb 7.3 Der foretages ingen regulering af Tegningskursen eller af Aktieantallet som følge af kapitalforhøjelsen der gennemføres ved udnyttelse af Tegningsoptionerne. 7.4 Såfremt Selskabet træffer beslutning om at udstede aktier, aktieoptioner, tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende til Selskabets medarbejdere, direktører og/eller bestyrelsesmedlemmer eller køber eller sælger egne aktier i den forbindelse i overensstemmelse med Selskabets generelle bestemmelser for udstedelse af medarbejderaktier, skal der uanset ovenstående ikke ske regulering af Tegningskursen eller Aktieantallet. Dette gælder uanset om udstedelsen sker til en lavere kurs end markedskursen på Selskabet aktier på udstedelsestidspunktet eller om købet/salget af egne aktier sker til over eller under markedskursen på Selskabets aktier. 7.5 Såfremt Selskabet som led i allerede udstedte aktieoptioner, tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende til Selskabets medarbejdere, direktører og/eller bestyrelsesmedlemmer køber eller sælger egne aktier eller forhøjer Selskabets aktiekapital, Side 16 af 27

17 eventuelt til andet end markedskursen på Selskabets aktier, skal der uanset ovenstå ende ikke ske regulering af Tegningskursen eller Aktieantallet. 7.6 Såfremt reguleringer i henhold til dette punkt 7 indebærer, at Tegningskursen bliver lavere end pari, kan en Medarbejder som udgangspunkt ikke udnytte sine Tegningsoptioner. En Medarbejder kan dog udnytte sine Tegningsoptioner, såfremt Medarbejderen accepterer, at Tegningskursen forhøjes til pari, uden at dette giver Medarbejderen ret til kompensation. 7.7 Såfremt ét af de ovenfor beskrevne forhold foreligger, skal Selskabet anmode dets revisor om at beregne, om der skal foretages en regulering af Tegningskursen og/eller Aktieantallet samt i givet fald den regulering, der skal foretages, herunder i hvilket omfang der skal ske regulering af henholdsvis Tegningskursen og/eller Aktieantallet. Beregningens resultat skal fremsendes til Medarbejderne og Selskabet hurtigst muligt og senest 30 kalenderdage efter det anførte forholds gennemførelse. 7.8 Revisors beregning skal ske i henhold til generelt anerkendte principper herfor. I det omfang beregningen forudsætter en fastlæggelse af markedsværdien på Selskabets aktier, skal den gennemsnitlige noterede kurs ("alle handler") på Selskabets aktier i perioden 5 kalenderdage forud for kapitalændringen lægges til grund. 7.9 Revisors beregning i henhold til dette punkt er endelig og bindende for Selskabet og Medarbejderne. Omkostningerne til revisor bæres af Selskabet Såfremt Tegningsoptioner kan udnyttes i henhold til dette bilag på et tidspunkt, hvor Tegningskursen og/eller Aktieantallet ikke er afklaret, skal Udnyttelsesperioden forlænges med indtil 10 kalenderdage efter, at en afklaring foreligger. 8. ANSÆTTELSESFORHOLDETS OPHØR 8.1 Såfremt en Medarbejder ophører med at være ansat i Selskabet, eller et andet selskab i RTX koncernen, som såkaldt "good leaver", opretholdes Medarbejderens Tegningsoptioner på uændrede vilkår. En fratrædende Medarbejder er en "good leaver", når ansættelsesforholdets ophør sker som følge af a) Medarbejderens opsigelse, når denne skyldes arbejdsgiverens grove misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller b) arbejdsgiverens opsigelse, når denne ikke skyldes Medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller c) at Medarbejderen når den alder, der gælder for tilbagetrækning fra Medarbejderens erhverv eller den pågældende arbejdsgiver eller fordi Medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren, eller d) Medarbejderen bliver permanent uarbejdsdygtighed eller afgår ved døden. opretholdes Medarbejderens Tegningsoptioner på uændrede vilkår. 8.2 Såfremt en Medarbejder ophører med at være ansat i Selskabet, eller et andet selskab i RTX koncernen, som en såkaldt "bad leaver", bortfalder alle Medarbejderens uudnyttede Side 17 af 27

18 Tegningsoptioner uden kompensation på tidspunktet for ophøret af Medarbejderens ansættelse. En fratrædende Medarbejder er en "bad leaver", når ansættelsesforholdets ophør sker som følge af andre årsager end beskrevet ovenfor i punkt DIVERSE 9.1 Ingen aktionærstatus Medarbejderne bliver ikke ved modtagelsen af Tegningsoptioner aktionærer i Selskabet, og Medarbejderne har således ikke ret til at modtage udbytte eller deltage i Selskabets generalforsamlinger grundet modtagelsen af Tegningsoptioner. 9.2 Ændring/justering af dette bilag Indholdet af dette bilag, herunder vilkårene for tildeling og udnyttelse af Tegningsop tioner, kan af Selskabets bestyrelse ændres og/eller justeres under forudsætning af, at sådanne ændringer og/eller justeringer ikke, samlet set, reducerer værdien af Tegningsoptioner for Medarbejderne. 9.3 Meddelelser Medarbejdernes meddelelser til Selskabet vedrørende alle forhold i relation til dette bilag, herunder meddelelser om udnyttelse af Tegningsoptioner, skal fremsendes skriftligt til RTX A/S, att.: Jacob Vittrup, Strømmen 6, DK-9400 Nørresundby Alle meddelelser til en Medarbejder vedrørende alle forhold i relation til dette bilag skal afgives af Selskabets bestyrelse, og kan fremsendes til den adresse, som Medarbejderen senest har oplyst om skriftligt. Selskabets bestyrelse kan bemyndige Selskabets direktion (og den som direktionen måtte bemyndige) til at afgive meddelelser i henhold til dette bilag. 9.4 Skattemæssige forhold De skattemæssige konsekvenser for Medarbejderne af tildelingen og udnyttelsen m.v. af Tegningsoptioner er Selskabet uvedkommende. 9.5 Lovvalg og værneting Dette bilag, herunder tildelingen og udnyttelsen af Tegningsoptioner, reguleres af dansk ret Tvister eller anden form for uoverensstemmelser, der udspringer af dette bilag, herunder tildelingen eller udnyttelsen af Tegningsoptioner, afgøres ved de almindelige domstole ved Selskabets hjemting. 10. ØVRIGE VILKÅR Bestyrelsen har i medfør af selskabslovens 159 besluttet, at følgende vilkår i øvrigt skal være gældende i forbindelse med udstedelsen af Tegningsoptionerne og den senere erhvervelse af nye aktier ved udnyttelse af Tegningsoptionerne: Side 18 af 27

19 10.1 Mindstebeløbet af kapitalforhøjelsen, der kan tegnes på grundlag af Tegningsoptionerne, er nominelt DKK 1 og størstebeløbet er nominelt DKK , dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 7 kan resultere i et højere beløb Hver Tegningsoption, der er udstedt i tegningsretter af nominelt DKK 5, giver Medarbejderen en ret, men ikke en pligt, til at tegne én aktie á nominelt DKK 5 i Selskabet for DKK 11, Nye aktier udstedt på grundlag af Tegningsoptioner giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen Selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelsen af Tegningsoptionerne og senere udnyttelse heraf, der anslås til at udgøre DKK Tegningsfristen for tegning af Tegningsoptioner er 3 måneder Tegningsperioden for tegning af nye Aktier er fra og med den 31. januar 2014 til 31. december De nuværende aktionærer skal ikke have fortegningsret til Tegningsoptioner, idet disse udbydes til fordel for Medarbejderne Tegningsbeløbet for nye aktier udstedt på grundlag af Tegningsoptioner indbetales som anført i punkt Nye aktier udstedt på grundlag af Tegningsoptioner skal indbetales kontant Tegningsoptionerne kan ikke gøres til genstand for udlæg, overdrages eller på anden måde overføres, hverken til eje eller sikkerhed, herunder i forbindelse med bodeling uden forudgående skriftligt samtykke fra bestyrelsen. Tegningsoptionerne kan gå i arv og indgå i et uskiftet bo under forudsætning af, at erhververen samtidig tiltræder enhver aftale om Tegningsoptionerne og de underliggende aktier, som den pågældende Medarbejder har indgået Nye aktier udstedt på grundlag af Tegningsoptioner skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog Nye aktier udstedt på grundlag af Tegningsoptioner skal være omsætningspapirer Nye aktier udstedt på grundlag af Tegningsoptioner kan frit overdrages For nye aktier udstedt på grundlag af Tegningsoptioner skal der ikke gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser Såfremt der forinden udnyttelse af Tegningsoptioner generelt i Selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt på grundlag af Tegningsoptioner dog have samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen af Tegningsoptioner. Side 19 af 27

20 BILAG 2 TIL RTX A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 28. januar 2011 samt den ekstraordinære generalforsamling den 7. marts 2011 blev bestyrelsen for RTX A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede tegningsoptioner. Bestyrelsen har den 26. januar 2015 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen og udstede tegningsoptioner ("Tegningsoptionerne"). 1.2 Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til Tegningsoptionerne, der udstedes til fordel for en kreds af Selskabets medarbejdere og Selskabets direktion (under ét "Medarbejderne" og hver for sig "Medarbejderen"). 1.3 Tegningsoptionerne giver Medarbejderne ret til at tegne for indtil i alt nominelt DKK aktier i Selskabet (svarende til stk. aktier af DKK 5), dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 7 kan resultere i et højere beløb. 1.4 I konsekvens af ovenstående har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den til Tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelser på indtil nominelt DKK , dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 7 kan resultere i et højere beløb. 1.5 Bestyrelsen har som led i ovenstående beslutninger fastsat følgende nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af Tegningsoptionerne samt for den dertil hørende kapitalforhøjelse: 2. TEGNING AF OG VEDERLAG FOR TEGNINGSOPTIONERNE 2.1 Tegningsoptionerne tegnes til bestyrelsens forhandlingsprotokol på den heri indeholdte tegningsliste. 2.2 Der betales ikke vederlag for Tegningsoptionerne. 2.3 Selskabet eller Selskabets til enhver tid værende ejerbogsfører fører en fortegnelse over udstedte Tegningsoptioner. 3. TEGNINGSKURS OG NOMINELT AKTIEBELØB 3.1 Hver Tegningsoption, der er udstedt i tegningsretter af nominelt DKK 5, giver Medarbejderen en ret, men ikke en pligt, til at tegne én aktie á nominelt DKK 5 i Selskabet for DKK 12,17 ("Tegningskursen"). 3.2 Mindstebeløbet af kapitalforhøjelsen, der kan tegnes på grundlag af Tegningsoptionerne, er nominelt DKK 1, og størstebeløbet er nominelt DKK , dog således at reguleringsmekanismerne i punkt 7 kan resultere i et højere beløb. Side 20 af 27

21 4. ORDINÆR UDNYTTELSE AF TEGNINGSOPTIONER 4.1 Tegningsoptionerne kan udnyttes i hvert af de Vinduer, der opstår i perioden fra 26. januar 2015 til 31. december 2017, kl. 12 ("Udnyttelsesperioden"). Ved "Vindue" forstås en periode på fire uger fra Selskabets offentliggørelse af dets årsregnskabsmeddelelse eller delårsrapport. 4.2 Uanset ovenstående må en Medarbejder ikke udnytte Tegningsoptioner, såfremt Medarbejderen besidder intern viden (som defineret i den til enhver tid gældende værdipapirhandelslov) om Selskabet. 4.3 I det omfang en Medarbejder ikke udnytter Tegningsoptioner inden for ét Vindue i Udnyttelsesperioden, overføres de pågældende Tegningsoptioner automatisk til det næste Vindue i Udnyttelsesperioden og kan udnyttes i dette eller efterfølgende Vinduer i Udnyttelsesperioden. Tegningsoptioner, der ikke er udnyttet senest ved udgangen af Udnyttelsesperioden i overensstemmelse med punkt 4.4, bortfalder automatisk og uden kompensation ved udløbet af Udnyttelsesperioden. En Medarbejder kan afgive meddelelse om udnyttelse af Tegningsoptioner mere end én gang. 4.4 Såfremt en Medarbejder ønsker at udnytte Tegningsoptioner helt eller delvist, skal Medarbejderen fremsende skriftlig meddelelse herom til Selskabet. Meddelelsen skal indeholde oplysning om, i hvilket omfang Medarbejderens Tegningsoptioner ønskes udnyttet og hvis relevant oplysning om Medarbejderens værdipapirdepot, hvortil de erhvervede aktier skal overføres. Meddelelsen skal være Selskabet i hænde inden udløbet a f et Vindue inden for Udnyttelsesperioden. Senest samtidig hermed skal Medarbejderen indbetale et kontant beløb ("Tegningsbeløbet") til en af Selskabet anvist bankkonto. Tegningsbeløbet skal svare til Tegningskursen (eventuelt reguleret i henhold til punkt 7) multipliceret med antallet af Tegningsoptioner, der udnyttes. 4.5 Såfremt en Medarbejder udnytter Tegningsoptioner helt eller delvist i overensstemmelse med dette bilag, skal der ske levering af de modsvarende aktier på et af Selskabet fastsat tidspunkt, dog tidligst når aktierne er registreret i Erhvervsstyrelsen. Selskabet skal tilstræbe at levere aktierne senest 90 kalenderdage efter, at meddelelsen fra Medarbejderen om udnyttelse af Tegningsoptioner er modtaget af Selskabet. 5. EKSTRAORDINÆR UDNYTTELSE AF TEGNINGSOPTIONER 5.1 Udnyttelse af Tegningsoptioner ved Selskabets likvidation Såfremt der træffes indledende beslutning om at likvidere Selskabet, kan Medarbejderne udnytte Tegningsoptioner forud for gennemførelse af likvidationen. Selskabet skal fremsende skriftlig meddelelse om den planlagte likvidation til Medarbejderne senest 28 kalenderdage før, at likvidationen forventes endeligt gennemført Såfremt en Medarbejder ønsker at udnytte Tegningsoptioner, skal Medarbejderen fremsende meddelelse og Tegningsbeløb som beskrevet i punkt 4.4, dog skal meddelelsen og Tegningsbeløbet være Selskabet i hænde inden 21 kalenderdage efter, at den i punkt anførte meddelelse fra Selskabet er fremsendt. Side 21 af 27

22 5.1.3 Såfremt en Medarbejder får mulighed for at udnytte Tegningsoptioner i henhold til dette punkt 5.1, men afstår helt eller delvist herfra, eller ikke fremsender meddelelse om udnyttelse samt Tegningsbeløbet i overensstemmelse med punkt 5.1.1, bortfalder Medarbejderens uudnyttede Tegningsoptioner automatisk og uden kompensation ved udløbet af den i punkt nævnte relevante frist, jf. dog nedenfor Såfremt en Medarbejder afgiver meddelelse om udnyttelse af Tegningsoptioner grundet en planlagt likvidation, og likvidationen ikke gennemføres i forlængelse af Selskabets meddelelse herom, anses Medarbejderens meddelelse for ikke-afgivet og Medarbejderens Tegningsoptioner består således uændret i det omfang, den til Tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse endnu ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen. Et eventuelt indbetalt Tegningsbeløb skal i givet fald uden forrentning tilbagebetales af Selskabet hurtigst muligt, og inden 10 kalenderdage efter, at det står klart, at likvidationen ikke bliver gennemført. Er kapitalforhøjelsen registreret, anses Medarbejderens meddelelse om udnyttelse for afgivet, uanset at likvidationen ikke gennemføres. 6. RETSSTILLING I TILFÆLDE AF FUSION SOM OPHØRENDE SELSKAB OG SPALTNING 6.1 Såfremt der træffes endelig beslutning om at fusionere Selskabet, hvorved Selskabet ophører, konverteres bestående Tegningsoptioner automatisk til tegningsoptioner ("Nye Tegningsoptioner"), der giver ret til at tegne aktier i det fortsættende selskab. De Nye Tegningsoptioner skal have en værdi, der svarer til værdien af de konverterede Tegningsoptioner, og skal i øvrigt i det væsentligste være omfattet af vilkår, der tilsvarer vilkårene i dette bilag. 6.2 Såfremt der træffes beslutning om at fusionere Selskabet, hvorved Selskabet bliver det fortsættende selskab, påvirker det ikke Medarbejderens Tegningsoptioner. 6.3 Såfremt der træffes endelig beslutning om at spalte Selskabet, konverteres Medarbejderens bestående Tegningsoptioner automatisk til tegningsoptioner ("Nye Tegningsoptioner"), der giver ret til at tegne aktier i det selskab, hvori Medarbejderen efter spaltningen er ansat eller efter det nævnte selskabs valg dets moderselskab. De Nye Tegningsoptioner skal have en værdi, der svarer til værdien af de konverterede Tegningsoptioner, og skal i øvrigt i det væsentligste være omfattet af vilkår, der tilsvarer vilkårene i dette bilag. Er Medarbejderen ikke længere ansat, besluttes i spaltningsplanen hvorledes der skal forholdes med Medarbejderens Tegningsoptioner. 6.4 Såfremt ét af de i punkt anførte forhold foreligger, skal Selskabets revisor beregne antallet af Nye Tegningsoptioner, herunder vurdere og om nødvendigt tilpasse vilkårene for de Nye Tegningsoptioner således, at værdien af de Nye Tegningsoptioner svarer til værdien af de konverterede Tegningsoptioner. Revisors resultat skal fremsendes til de berørte Medarbejdere og Selskabet senest samtidig med meddelelse afgivet i henhold til punkt 6.5. Revisors beregning og/eller tilpasning skal ske i henhold til generelt anerkendte principper herfor. Revisors beregning og/eller tilpasning er endelig og bindende for Selskabet, Medarbejderne og øvrige involverede selskaber. Omkostningerne til revisor bæres af Selskabet. 6.5 Straks efter at der er truffet beslutning af den i punkt nævnte karakter, skal Selskabet fremsende skriftlig meddelelse til Medarbejderne herom. I meddelelsen skal afgives Side 22 af 27

23 nærmere oplysninger om, hvorvidt Tegningsoptioner konverteres til Nye Tegningsoptioner samt øvrige relevante oplysninger. 7. REGULERING AF TEGNINGSKURS OG/ELLER AKTIEANTALLET VED ÆNDRINGER I SELSKABETS KAPITALFORHOLD 7.1 Såfremt der gennemføres ændringer i Selskabets kapitalforhold, som indebærer en reduktion eller forøgelse af Tegningsoptionernes værdi, skal der efter omstændighederne foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Tegningsoptionerne ("Aktieantallet"), således at værdien af Tegningsoptionerne er upåvirket af ændringerne. Hovedeksempler på ændringer i Selskabets kapitalforhold er kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udbyttebetaling, udstedelse af fondsaktier, køb og salg af egne aktier, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af konvertible gældsbreve og fusion. 7.2 Reguleringen af Tegningskursen og/eller Aktieantallet skal ske på baggrund af følgende formler, medmindre anvendelsen af formlerne vil føre til et urimeligt resultat. Ved et urimeligt resultat forstås, at Tegningsoptionernes værdi efter justeringen er enten 10% højere eller laverede end Tegningsoptionernes værdi før ændringerne i Selskabets kapitalforhold Udnyttelse af eventuelle konvertible obligationer Såfremt Selskabet måtte udstede konvertible obligationer, som udnyttes inden Tegningsoptionerne enten tildeles eller udnyttes, skal Tegningskursen multipliceres med følgende faktor: a= (Axk)+(Bxt) (A+B)xk og Aktieantallet med 1/a hvor: A: er antallet af Selskabets Aktier før konvertering B: er antallet af Aktier, der ved konverteringen udvides med k: er børskursen på aktien dagen før konvertering t: er konverteringskursen Fondsaktier Såfremt der udstedes fondsaktier inden Medarbejderen har fået tildelt eller har udnyttet Tegningsoptionerne, skal den indtil da gældende Tegningskurs multipliceres med følgende faktor: a= A (A+B) og antallet af Aktier med 1/a hvor: A: er antal Aktier før udstedelsen af fondsaktier B: er det antal fondsaktier, der udvides med. Side 23 af 27

24 7.2.3 Tegning af nye aktier Såfremt Selskabets aktiekapital udvides ved tegning af nye Aktier til favørkurs, inden Medarbejderen har fået tildelt eller har udnyttet Tegningsoptionerne, skal den indtil da gældende Tegningskurs multipliceres med følgende faktor: a=(axk)+(bxt) (A+B)xk og antallet af Aktier med 1/a hvor: A: er antallet af Aktier før udvidelsen B: er det antal Aktier, der udvides med k: Børskurs på Aktien dagen før udvidelsen t: Tegningskurs på de nye Aktier Ændring af Aktiernes pålydende beløb Såfremt Selskabet træffer beslutning om at ændre Aktiernes pålydende aktiebeløb, inden Medarbejderen har fået tildelt eller har udnyttet Tegningsoptionerne, skal den indtil da gældende Tegningskurs multipliceres med følgende faktor: a=a B og antallet af Aktier med 1/a hvor: A: er Aktiernes pålydende værdi efter ændring af Aktiernes pålydende aktiebeløb B: er Aktiernes pålydende værdi før ændring af Aktiernes pålydende aktiebeløb 7.3 Der foretages ingen regulering af Tegningskursen eller af Aktieantallet som følge af kapitalforhøjelsen der gennemføres ved udnyttelse af Tegningsoptionerne. 7.4 Såfremt Selskabet træffer beslutning om at udstede aktier, aktieoptioner, tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende til Selskabets medarbejdere, direktører og/eller bestyrelsesmedlemmer eller køber eller sælger egne aktier i den forbindelse i overensstemmelse med Selskabets generelle bestemmelser for udstedelse af medarbejderaktier, skal der uanset ovenstående ikke ske regulering af Tegningskursen eller Aktieantallet. Dette gælder uanset om udstedelsen sker til en lavere kurs end markedskursen på Selskabet aktier på udstedelsestidspunktet eller om købet/salget af egne aktier sker til over eller under markedskursen på Selskabets aktier. 7.5 Såfremt Selskabet som led i allerede udstedte aktieoptioner, tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende til Selskabets medarbejdere, direktører og/eller bestyrelsesmedlemmer køber eller sælger egne aktier eller forhøjer Selskabets aktiekapital, Side 24 af 27

25 eventuelt til andet end markedskursen på Selskabets aktier, skal der uanset ovenstående ikke ske regulering af Tegningskursen eller Aktieantallet. 7.6 Såfremt reguleringer i henhold til dette punkt 7 indebærer, at Tegningskursen bliver lavere end pari, kan en Medarbejder som udgangspunkt ikke udnytte sine Tegningsoptioner. En Medarbejder kan dog udnytte sine Tegningsoptioner, såfremt Medarbejderen accepterer, at Tegningskursen forhøjes til pari, uden at dette giver Medarbejderen ret til kompensation. 7.7 Såfremt ét af de ovenfor beskrevne forhold foreligger, skal Selskabet anmode dets revisor om at beregne, om der skal foretages en regulering af Tegningskursen og/eller Aktieantallet samt i givet fald den regulering, der skal foretages, herunder i hvilket omfang der skal ske regulering af henholdsvis Tegningskursen og/eller Aktieantallet. Beregningens resultat skal fremsendes til Medarbejderne og Selskabet hurtigst muligt og senest 30 kalenderdage efter det anførte forholds gennemførelse. 7.8 Revisors beregning skal ske i henhold til generelt anerkendte principper herfor. I det omfang beregningen forudsætter en fastlæggelse af markedsværdien på Selskabets aktier, skal den gennemsnitlige noterede kurs ("alle handler") på Selskabets aktier i perioden 5 kalenderdage forud for kapitalændringen lægges til grund. 7.9 Revisors beregning i henhold til dette punkt er endelig og bindende for Selskabet og Medarbejderne. Omkostningerne til revisor bæres af Selskabet Såfremt Tegningsoptioner kan udnyttes i henhold til dette bilag på et tidspunkt, hvor Tegningskursen og/eller Aktieantallet ikke er afklaret, skal Udnyttelsesperioden forlænges med indtil 10 kalenderdage efter, at en afklaring foreligger. 8. ANSÆTTELSESFORHOLDETS OPHØR 8.1 Såfremt en Medarbejder ophører med at være ansat i Selskabet, eller et andet selskab i RTX koncernen, som såkaldt "good leaver", opretholdes Medarbejderens Tegningsoptioner på uændrede vilkår. En fratrædende Medarbejder er en "good leaver", når ansættelsesforholdets ophør sker som følge af e) Medarbejderens opsigelse, når denne skyldes arbejdsgiverens grove misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller f) arbejdsgiverens opsigelse, når denne ikke skyldes Medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller g) at Medarbejderen når den alder, der gælder for tilbagetrækning fra Medarbejderens erhverv eller den pågældende arbejdsgiver eller fordi Medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren, eller h) Medarbejderen bliver permanent uarbejdsdygtighed eller afgår ved døden. opretholdes Medarbejderens Tegningsoptioner på uændrede vilkår. 8.2 Såfremt en Medarbejder ophører med at være ansat i Selskabet, eller et andet selskab i RTX koncernen, som en såkaldt "bad leaver", bortfalder alle Medarbejderens uudnyttede Side 25 af 27

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER

BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Companys A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants.

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1.

Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller Tegningsoptioner), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Bilag 1 Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (9. april 2014) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 40 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT October 08, 2010 Nr. 6 SELSKABSMEDDELELSE 8. oktober 2010 REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 1 kan det herved

Læs mere

27. april 2012 VEDTÆGTER AFFITECH A/S

27. april 2012 VEDTÆGTER AFFITECH A/S 27. april 2012 VEDTÆGTER AFFITECH A/S VEDTÆGTER AFFITECH A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 1.1 Selskabets navn er Affitech A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24 25 67 82 Vestre Havnepromenade 7 9000 Aalborg T: (+45) 8896 1010 www.tk-development.dk AALBORG COPENHAGEN WARSAW PRAGUE STOCKHOLM VILNIUS 1 Selskabets navn,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

FCM HOLDING A/S CVR-NR.

FCM HOLDING A/S CVR-NR. 12013-005 FJ/fj V E D T Æ G T E R for FCM HOLDING A/S CVR-NR. 83 56 74 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er FCM HOLDING A/S. 2. Selskabets hjemsted er Herning Kommune. 3. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (17. april 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 37 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GES Wind Development

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere