NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2014 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

2 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Revision 1 Dato Udarbejdet af KATN/ARO Kontrolleret af DHJ Godkendt af Beskrivelse DHJ Udbudsvilkår Ref /L KATN Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE INDHOLD 1. Udbud Entreprise Udbudsform 2 2. Den ordregivende myndighed 2 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan Overblik Supplerende spørgsmål Modtagelse af bud Vedståelse 5 5. Tilbudsmateriale Sprog Mindstekrav og forbehold Alternative tilbud Uklarheder 5 6. Behandling af tilbud m.v Generelt Åbning af tilbud Tildelingskriterier Orientering om valgte tilbudsgiver Forhandling /L KATN

4 INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE 1. UDBUD 1.1 Entreprise Nyborg Forsyning og Service A/S, herefter NFS A/S udbyder renovationskørsel (indsamling af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier) og tømning af genbrugsøer i en del af Nyborg Kommune, Distrikt 1 Nyborg Kommune. Figur 1. Oversigtskort over Distrikt 1 - Nyborg Kommune og genbrugsøer (Kortet er vejledende) /L KATN 1

5 INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Entreprisestart er den 1. marts 2015 og kontrakten er gældende til den 28. februar 2020 (5 år). 1.2 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Udbuddet sker i henhold til nærværende udbudsmateriale med bilag samt i henhold til Rådets udbudsdirektiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 m.fl. om fremgangsmåden ved offentlige udbud af tjenesteydelser i EU. 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed er: Nyborg Forsyning & Service A/S (I det følgende kaldet NFS A/S) Gasværksvej Nyborg Tlf. nr Kontaktperson: Søren Littrup Kristensen Hjemmeside: 3. UDBUDSMATERIALET Udbudsvilkårene, kontrakten og specifikationen dækker udbud af renovationskørsel og tømning af genbrugsøer med videre. Det samlede udbudsmateriale/kontraktgrundlag består af: Udbudsvilkår Kontrakt Bilag 1: Specifikation Bilag 2: Tilbudsliste Bilag 3: Garantistillelse Bilag 4: Liste over genbrugsøer og institutioner Bilag 5: Tro og love erklæring vedr. forfalden gæld til det offentlige Bilag 6: Tro og love erklæring vedr. udelukkelsesgrunde Bilag 7: Arbejdsklausul Eventuelle spørgsmål og svar i udbudsperioden vil blive indsat som bilag 8. Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen, til kontrakten. Grundlaget for entreprisen er desuden Nyborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Nyborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan findes på Nyborg Kommunes hjemmeside eller via Miljøstyrelsens database over regulativer (Nstar databasen) på adressen Det samlede udbudsmateriale, herunder skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet samt svar herpå, kan downloades fra Internet-adressen Tilbudsgiver har pligt til at kontrollere, at det ovenfor angivne materiale er downloadet i sin helhed /L KATN 2

6 INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S forbeholder sig ret til at foretage berigtigelser til udbudsmaterialet, såfremt NFS A/S bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. I særlige tilfælde vil det kunne ændre på den fastsatte tilbudsfrist. Nye oplysninger vil dog senest blive lagt på hjemmesiden 6 dage før tilbudsfrist. Eventuelle berigtigelser vil ligeledes blive offentliggjort på Internet-adressen /L KATN 3

7 INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE 4. TIDSPLAN 4.1 Overblik Udbuddet følger følgende overordnede plan: Offentliggørelse af bekendtgørelse og udbudsmateriale: Frist for indsendelse af spørgsmål til materialet: Svar på spørgsmål: Tilbud modtages: Tildeling af ordre: Forventet Kontraktunderskrift: Entreprisestart: Supplerende spørgsmål Supplerende spørgsmål til udbudsmaterialet rettes til Rambøll. Af hensyn til NFS A/S muligheder for at give svar senest 6 dage før udbudsfristens udløb bedes eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes senest den 8. januar Spørgsmål til udbudsmaterialet skal være skriftlige, på dansk og stiles til: Rambøll Danmark A/S Englandsgade Odense C Att.: Katharina Maria Pedersen eller via til Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Skriftlige svar på de stillede spørgsmål vil blive offentliggjort på Internet-adressen: Modtagelse af tilbud Frist for modtagelse af tilbud er torsdag den 22. januar 2015, kl lokal tid. Tilbud, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbuddet skal bestå af følgende: ét originalt eksemplar. én kopi på USB pind. Tilbud og kopi skal fremsendes inklusive bilag i en lukket kuvert. Kuverten skal være tydeligt mærket med EU-udbud renovation/genbrugsøer distrikt 1 - Nyborg Kommune, må ikke åbnes i poståbningen. Eventuelle bilag til tilbuddet skal angives i tilbudslisten med entydig angivelse af referencer til de respektive bilag. Tilbuddet sendes til/afleveres på følgende adresse: Rambøll Danmark A/S Englandsgade Odense C Att.: Katharina Maria Pedersen /L KATN 4

8 INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Afgivne enhedspriser skal omfatte samtlige ydelser for entreprisens arbejde som beskrevet i dette udbudsmateriale. 4.4 Vedståelse Tilbuddet skal være bindende i 4 måneder fra tilbudsfristens udløb. 5. TILBUDSMATERIALE 5.1 Sprog Tilbud skal afgives på dansk og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt skal være danske. 5.2 Mindstekrav og forbehold Det er VIGTIGT AT INDSKÆRPE, at såfremt mindstekrav ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver skal respektere følgende mindstekrav: Bilag 2 (tilbudslisten) skal ved afgivelse af tilbud være udfyldt i sin helhed, og alle priser skal være opgivet eksklusive moms. Supplerende oplysninger til tilbuddet skal angives med reference til tilbudslisten jævnfør tilbudslistens afsnit 2. Ved afgivelse af tilbud skal alle ydelser for den pågældende entreprise indgå; der kan ikke udelades enkelte ydelser, områder eller lignende i tilbuddet. Tilbuddet skal afleveres i den kuvert, der er angivet i denne beskrivelse, lukket og mærket som beskrevet i afsnit 4.3. Der må ikke tages forbehold over for kontrakt og kontraktbilag. 5.3 Alternative tilbud Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 5.4 Uklarheder Tilbudsgiver er ansvarlig for at afklare eventuelle uklarheder gennem skriftlige spørgsmål, jævnfør punkt 4.2. Såfremt tilbudsgiver efter udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål bliver opmærksom på uklarheder, skal tilbudsgiver i tilbuddet angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for tilbuddet. De beskrevne forudsætninger må ikke have karakter af forbehold. I tilfælde af regnefejl i det indgivne tilbud, er det de angivne enhedspriser, som er gældende. 6. BEHANDLING AF TILBUD M.V. 6.1 Generelt Det er et krav, at tilbudsgiver iagttager ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold hos NFS A/S, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med denne udbudsforretning. 6.2 Åbning af tilbud Tilbudsgiver har adgang til at overvære åbning af tilbud. Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af NFS A/S og dennes rådgiver. NFS A/S er ikke pligtig til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med denne udbudsforretning er NFS A/S uvedkommende /L KATN 5

9 INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE 6.3 Tildelingskriterier Tildeling af ordren vil ske på grundlag af den laveste pris. 6.4 Orientering om valgte tilbudsgiver Når det ligger klart, hvilken tilbudsgiver NFS A/S har til hensigt at indgå aftale med, vil tilbudsgiverne blive informeret i forbindelse med påbegyndelse af stand-still-perioden. 6.5 Forhandling Det skal præciseres, at NFS A/S ikke har mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud, jævnfør gældende EU-regler. Der gælder således snævre grænser for at indgå kontrakten. Kommissionens retlige udgangspunkt er endog, at den ordregivende myndighed kan acceptere et tilbud, nøjagtigt som det er afgivet eller afvise tilbuddet. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiverne sørger for, at tilbudsmaterialet er fyldestgørende og indeholder alle de relevante og nødvendige oplysninger i en sådan detaljeringsgrad, at tilbuddet bliver helt præcist /L KATN 6

10 Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Kontrakt Dato November 2014 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG KOMMUNE

11 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG KOMMUNE Revision 1 Dato Udarbejdet af KATN/ARO Kontrolleret af DHJ Godkendt af Beskrivelse DJH Kontrakt Ref \L KATN.docx Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

12 INDHOLD 1. Fortegnelse over bilag 1 2. Parterne 1 3. Kontraktgrundlag 1 4. Ydelsen 2 5. Ændringer i vilkår Iværksættelse af ændringer 2 6. Lovgivning og myndighedskrav 3 7. Betaling og prisregulering 3 8. Garantistillelse 4 9. Personale Garantier UnderTjenesteyderer Kontrol og indsigt Misligholdelse af kontrakten Misligholdelse af kontrakten fra Entreprenørens side Misligholdelse af kontrakten fra NFS A/S side Force majeure Meddelelse om force majeure Forsikringer og erstatningsansvar Policer og dækning Erstatningspligt Tavshedspligt Tredjepart Tredjemands rettigheder Voldgift Dansk ret Forhandling Mægling Voldgift Overdragelse Konkurs Eventuelt dødsfald Ændring af kontrakt Lovændringer Kontraktperiode Forhold ved ophør Udlevering af NFS A/S s ejendom Bistand ved overflytning Fortsat varetagelse af de af kontrakten omfattede ydelser Underskrifter \L KATN.docx 3

13 1. FORTEGNELSE OVER BILAG Bilag 1 - Specifikation Bilag 2 - Tilbudsliste Bilag 3 - Garantistillelse Bilag 4 - Liste over genbrugsøer og institutioner Bilag 5 - Tro og love erklæring vedr. forfalden gæld til det offentlige Bilag 6 - Tro og love erklæring vedr. udelukkelsesgrunde Bilag 7 - Arbejdsklausul Eventuelle spørgsmål og svar i udbudsperioden vil blive indsat som bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen til kontrakten. 2. PARTERNE Mellem opdragsgiver Nyborg Forsyning & Service A/S (efterfølgende kaldet NFS A/S) Gasværksvej Nyborg og medundertegnede (efterfølgende kaldet Tjenesteyder) [Tjenesteyder] [Adresse] [Post nr., by] er indgået kontrakt om renovationskørsel (indsamling af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier) og tømning af genbrugsøer i en del af Nyborg Kommune, Distrikt 1 Nyborg Kommune. 3. KONTRAKTGRUNDLAG Grundlaget for entreprisen er: Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. (inkl. senere ændringer), herunder også bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Miljøministeriets Bekendtgørelse om affald nr af 18. december 2012 inklusive senere ændringer. Nyborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald Denne kontrakt med bilag \L KATN.docx 1

14 Arbejdstilsynets bekendtgørelser, anvisninger og cirkulærer m.v. Tjenesteyderens tilbudsliste med bilag. Samt øvrige love og regler, der er relevante for entreprisens ydelser. Bestemmelser for aflevering af affald til Nyborg Komprimatorstation, Odense Kraftvarmeværk og Klintholm I/S. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem kontrakten og dens bilag skal følgende indbyrdes rangorden anvendes: Hvis der i udbudsperioden er indkommet spørgsmål, går svarene på disse forud for det øvrige materiale (Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen) Kontrakt Bilag 1 - Specifikation Øvrige bilag til kontrakten Hvis der i øvrigt opstår uoverensstemmelser mellem de enkelte dokumenter, som kontrakten refererer til, gælder altid den mest vidtrækkende passus. 4. YDELSEN Tjenesteydelsen består af to dele. Del 1 er renovationskørsel (indsamling af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier) i Distrikt 1 Nyborg Kommune. Del 2 er tømning af genbrugssøer i Distrikt 1 Nyborg Kommune. Tjenesteydelsen skal på grundlag af kontraktens indhold, herunder de i bilagene opstillede krav, udføre entreprisen i nøje overensstemmelse med det anførte. En beskrivelse af de generelle og specifikke krav til ydelserne fremgår af specifikationen - bilag 1. Tjenesteyderen har i bilag 2 - tilbudslisten angivet, til hvilken pris Tjenesteyderen vil udføre de af kontrakten omfattede ydelser. Tjenesteyderen kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 2, medfører, at krav i bilag 1 ikke kan opfyldes. 5. ÆNDRINGER I VILKÅR NFS A/S er berettiget til at kræve ændringer i ydelserne, herunder eksempelvis ændringer i indsamlingsfrekvens, indhentningsområde med videre, idet det forudsættes, at eventuelle ændringer i systemerne ingen indflydelse vil få for valget af biler og materiel, der benyttes i entreprisen. Ændringer i ydelserne kan alene ske inden for rammerne af EU s udbudsregler og i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, herunder forhandlingsforbuddet. 5.1 Iværksættelse af ændringer Iværksættelsen af en ønsket ændring skal ske på det af NFS A/S fastsatte tidspunkt. Tjenesteyderen er forpligtet til at gennemføre en ønsket ændring, medmindre Tjenesteyderen kan dokumentere, at ændringen medfører væsentlig teknisk eller administrativ ulempe for Tjenesteyderens almindelige drift. Konsekvensen af en forøgelse eller formindskelse af Tjenesteyderens samlede ydelser som følge af NFS A/S ændringsønske fastsættes i overensstemmelse med enhedspriserne i Bilag 2 - tilbudslisten. Såfremt et af NFS A/S fremsat ændringsønske ændrer det samlede antal afhentninger med mere end 15 % i forhold til indsamlingsentreprisen, er Tjenesteyderen dog berettiget til at nægte at gennemføre ændringen, medmindre der ydes en rimelig kompensation herfor, svarende til de do \L KATN.docx 2

15 kumenterede ekstraomkostninger, som Tjenesteyderen påføres ud over det normale afregningsgrundlag baseret på tilbudslistens enhedspriser. 6. LOVGIVNING OG MYNDIGHEDSKRAV Tjenesteyderen er forpligtet til at overholde lovgivningen og til at efterleve ethvert myndighedskrav, der er gældende for at udføre arbejdet og virksomhedens drift fra kontrakten indgås til dens ophør, herunder også det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for Tjenesteyderens personale. Tjenesteyderen skal have det fornødne antal vognmandstilladelser ved kontraktens start. 7. BETALING OG PRISREGULERING Betalingen sker på grundlag af de i tilbudslisten afgivne priser, samt den i dette afsnit angivne prisregulering. Betaling dækker alle forbundne omkostninger/udgifter med arbejdet, såvel direkte som indirekte, bortset fra omkostninger og indtægter ved behandling og afsætning af det indsamlede affald. Afregning for renovationskørsel foretages månedsvis bagud en gang pr. måned for den foregående måned og sker på baggrund af ajourførte antal tømninger i NFS A/S rapporteringssystem samt det ajourførte antal solgte ekstra sække i den pågældende måned, for del 1 renovationskørsel. Afregning for tømning af genbrugsøer foretages månedsvis bagud en gang pr. måned. Følgende dokumentation skal vedlægges ved fremsendelse af faktura på del 2, tømning af genbrugsøer: Antal tømninger pr. fraktion med angivelse af enhedspriser. Vejeseddel fra modtageanlægget (vægt pr. fraktion) Betalingsbetingelserne er 30 dage fra NFS A/S modtagelse af fyldestgørende faktura. Faktureringsgrundlaget vil blive aftalt på et møde ved kontraktunderskrift. Tjenesteyderen skal levere fakturaer i elektronisk format i overensstemmelse med relevant lovgivning. Tjenesteyderen vil til brug herfor modtage relevant information, herunder EAN-nummer. Prisregulering af tilbuddets enhedspris for renovationskørsel og for tømning af genbrugsøer - jævnfør tilbudslisten - vil ske hvert år i marts, første gang 1. marts 2016 på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning, i forhold til indeks for 3. kvartal 2014 for dagrenovation og slamsugning (udgangspunkt). NFS A/S udarbejder budget 1 gang årligt, hvorfor NFS A/S kun ønsker prisregulering 1 gang årligt. Eksempel: Enhedspris: 10 kr. Indeks 3. kvartal 2014: 164 Indeks 1. kvartal 2016: 165 Reguleret enhedspris pr. 1. marts 2016 = (1+(( )/164) )* 10 kr. = 10,06 kr. Prisen opgives med to decimaler \L KATN.docx 3

16 8. GARANTISTILLELSE Tjenesteyderen stiller garanti overfor NFS A/S for opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt og krav, som kan henføres til kontrakten. Garantien skal være en anfordringsgaranti gældende for kontraktperioden. Garantien skal lyde på et beløb svarende til 10 % af den årlige kontraktsum eksklusiv moms. Garantien kan korrigeres løbende, såfremt der sker ændringer i det samlede kontraktsum. Garantien skal stå til rådighed for NFS A/S i tilfælde af misligholdelse eller anden form for kontraktbrud, såfremt NFS A/S som følge heraf må udfylde Tjenesteyderens forpligtigelser. NFS A/S skal give skriftlig besked til Tjenesteyder og sikkerhedsstiller i tilfælde, hvor sikkerhedsstillelse tages i anvendelse. Beløbet udbetales til NFS A/S inden 10 arbejdsdage. Sikkerhedsstillelsen skal dække ethvert tab henholdsvis merudgift NFS A/S påføres i den resterende del af kontraktperioden. Tjenesteyderens ansvar er ikke begrænset af sikkerhedsbeløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen frigives når samtlige mellemværender er afregnet ved kontraktperiodens udløb. NFS A/S kan yderligere, skriftligt forud for entreprisens ophør, gøre krav på økonomisk sikkerhedsstillelse i op til et år efter entreprisens udløb eller indtil en eventuel tvist er afklaret, såfremt mangler ved arbejdet ikke er afhjulpet indenfor entrepriseperioden. Garantien skal være oprettet senest ved kontraktunderskrivelse og skal være oprettet i en kautionsvirksomhed eller pengeinstitut, der kan godkendes af NFS A/S. Under bilag 3, er vedlagt et forslag til udformningen af garantistillelse. 9. PERSONALE Tjenesteyderens personale skal opfylde de i Bilag 1 - specifikationen anførte krav. Tjenesteyderen og dennes mandskab er endvidere forpligtet til at deltage i møder med NFS A/S ved kontrakts gennemførelse herunder jævnlige kvalitetsmøder. Det vil dog typisk være nok, at der deltager en person med bemyndigelse til at disponere på Tjenesteyderens vegne. 10. GARANTIER Tjenesteyderen garanterer, at ydelserne udføres i overensstemmelse med krav i dette udbudsmateriale og i øvrigt god skik inden for renovationsområdet samt at Tjenesteyderen besidder de egenskaber, der må anses for sædvanlige for den pågældende type ydelser. Tjenesteyderen garanterer, at ydelserne opfylder gældende lovgivning, samt alle relevante myndighedsforskrifter, således som disse foreligger ved kontraktens start. I det omfang anmeldelser, indhentelse af tilladelser og lignende kræver oplysninger eller anden bistand fra NFS A/S, er Tjenesteyderens garanti betinget af, at denne bistand ydes. Tjenesteyderen står inde for, at der til enhver tid vil blive stillet de nødvendige ressourcer til rådighed for at udføre opgaverne. Tjenesteyderen garanterer, at de medarbejdere, der skal udføre opgaverne, vil være kvalificerede og have den fornødne erfaring i at levere de angivne ydelser svarende til kravene i denne kontrakt. Såfremt en eller flere garantier måtte vise sig ikke at være opfyldt, påhviler det Tjenesteyderen, uden forøgelse af nogen pris eller noget vederlag og inden for eventuelle i denne kontrakt fast \L KATN.docx 4

17 satte tidsfrister, at tage sådanne skridt, som måtte være nødvendige for at opfylde kontrakten, herunder eventuelt at inddrage yderligere personelle ressourcer i det omfang, det måtte være nødvendigt. NFS A/S kan tillige gøre de misligholdelsesbeføjelser gældende, der i øvrigt fremgår af denne kontrakt. 11. UNDERTJENESTEYDERER Tjenesteyderens forpligtelser kan ikke overdrages til undertjenesteyder uden NFS A/S forudgående skriftlige samtykke. For godkendte undertjenesteydere gælder, at Tjenesteyderen er ansvarlig for undertjenesteyderens leverancer på samme vis, som hvis de pågældende leverancer var leveret af Tjenesteyderen selv. NFS A/S vil tillade brug af underentreprenører ved tømning af genbrugsøer under de samme betingelser som for renovationskørsel. 12. KONTROL OG INDSIGT NFS A/S eller den, NFS A/S bemyndiger dertil, har ret til uhindret at føre tilsyn med og udøve kontrol med alle led i entreprisens udførelse, såvel i Tjenesteyderens virksomhed som under den daglige drift. Tjenesteyderen er forpligtet til at stille alle oplysninger, der er nødvendige for at udføre denne kontrol, til rådighed. NFS A/S tilsyn og kontrol kan ikke på nogen måde fritage Tjenesteyderen for dennes forpligtelser i henhold til denne kontrakt. 13. MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN Den part, der vil påberåbe sig en misligholdelse, skal give modparten meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Den misligholdende part skal herefter gives en rimelig frist til at bringe forholdet i orden Misligholdelse af kontrakten fra Entreprenørens side NFS A/S kan hæve kontrakten, såfremt Tjenesteyderen væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt med tilhørende bilag. Som væsentlig misligholdelse betragtes især men ikke begrænset hertil -, at: Tjenesteyderen misligholder sine kontraktlige forpligtelser, og der, efter en mundtlig påtale og en skriftlig advarsel, ikke sker ændringer i Tjenesteyderens adfærd, som kan afhjælpe problemet. Tjenesteyderen erklæres konkurs eller er under betalingsstandsning. I en sådan situation kan kontrakten ophæves uden varsel ved skriftlig meddelelse til boet eller likvidator. Tjenesteyderen ikke efterkommer påbud og krav fra miljømyndighederne, Arbejdstilsynet eller tilsynsrådet, som gives til NFS A/S, og som vedrører arbejde, der udføres af Tjenesteyderen. I bedømmelsen af misligholdelsens væsentlighed indgår ydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning for NFS A/S, Nyborg Kommunens eventuelle offentligretlige forpligtelse til at sørge for ydelsen, ophævelsens betydning for Tjenesteyderen samt omstændighederne i øvrigt \L KATN.docx 5

18 Foreligger der misligholdelse, skal Tjenesteyderen uden ugrundet ophold meddele NFS A/S dette. Tjenesteyderen skal tillige underrette NFS A/S om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad der agtes gjort for at undgå, at tilsvarende misligholdelse indtræder igen. NFS A/S kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og til de skridt, der skal tages for at undgå misligholdelse fremover. NFS A/S kan alene og på baggrund af den ydelse, Tjenesteyderen yder, erklære kravene i kontrakten misligholdt. Såfremt Tjenesteyderen gør sig skyldig i ugrundet ophold i kontrakten ydelser, kan NFS A/S lade arbejdet udføre af 3. part. Eventuelle ekstraomkostninger hertil afholdes af Tjenesteyderen. De ovennævnte regler kan bringes i anvendelse samtidigt med krav om betaling af erstatning. Disse sanktioner udelukker således ikke hinanden. I øvrigt er dansk rets almindelige regler om misligholdelse og erstatning i kontraktforhold gældende. NFS A/S skal dog i den forbindelse iagttage dansk rets almindelige regler om pligt til tabsbegrænsning Misligholdelse af kontrakten fra NFS A/S side Tjenesteyderen kan hæve kontrakten, såfremt NFS A/S misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til denne kontrakt. Hvis fristen for rettidig betaling overskrides med mere end 30 dage, og dette skyldes forhold, NFS A/S bærer risikoen for, er Tjenesteyderen berettiget til at hæve kontrakten, såfremt NFS A/S efter modtagelse af skriftligt påkrav fra Tjenesteyderen med oplysning om retsvirkningen af den manglende betaling ikke betaler senest 7 dage regnet fra modtagelsen af det skriftlige påkrav. Det skriftlige påkrav kan først fremsendes efter udløb af den i bestemmelsen angivne 30-dages frist. Ved forsinket betaling svares endvidere rente med rentelovens til enhver tid fastsatte rentesats. 14. FORCE MAJEURE Hverken Tjenesteyderen eller NFS A/S skal anses for ansvarlig over for modsatte part for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, herunder strejke og lockout, og som parten ikke kunne have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. For undertjenesteyderen gælder samme forhold. Arbejdsstop grundet Tjenesteyderens materiel betragtes ikke som force majeure. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Tjenesteyderen udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende Meddelelse om force majeure Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, senest samme arbejdsdag, at force majeure er opstået. I tilfælde af force majeure skal Tjenesteyderen fremsende NFS A/S en skriftlig erklæring om, hvorledes forholdene søges bragt i orden og hvornår. Tjenesteyderen er ikke umiddelbart berettiget til godtgørelse for merudgifter ved afhentning og transport af det affald, der ikke blev afhentet og transporteret i forbindelse med force majeure. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt force majeure situationen varer mere end 10 sammenhængende arbejdsdage \L KATN.docx 6

19 I tilfælde af annullation tilbageleverer hver part, hvad der er modtaget fra den anden part. Eventuelle forfaldne beløb betales, og hvor der er sket betaling, uden at realydelsen er leveret, tilbagebetales sådanne beløb. Der består herefter ikke yderligere krav mellem parterne. 15. FORSIKRINGER OG ERSTATNINGSANSVAR Tjenesteyderen skal holde biler og materiel behørigt forsikret. Ansvars- og ulykkesforsikring for mandskabet tegnes af Tjenesteyderen. Omkostninger skal være indregnet i den af Tjenesteyderen afgivne enhedspris Policer og dækning Tjenesteyderen skal have tegnet alle lovpligtige forsikringer herunder arbejdsskadeansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring, der fuldt ud skal kunne dække de skader, der kan opstå i forbindelse med udførelsen af entreprisen. Tjenesteyderen er forpligtet til løbende at orientere NFS A/S om eventuelle ændringer i forsikringsvilkårene. Forsikringerne skal dække et ubegrænset antal skader og skal dække fra entreprisens begyndelse indtil 6 måneder efter kontraktperiodens udløb Erstatningspligt Tjenesteyderen er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler for fejl, forsømmelser og følgeskader, som han eller mandskabet måtte forvolde på personer eller ting under arbejdets udførelse. NFS A/S kan ikke drages økonomisk eller på anden måde til ansvar for person- eller tingskader i forbindelse med Tjenesteyderens udførelse af entreprisen. Tjenesteyderen er endvidere erstatningspligtig for alle skader, som han selv eller hans mandskab måtte forvolde på hegn, containere eller lignende og som beskadiges under arbejdets udførelse. Tjenesteyderen påtager sig ansvar for miljøskader og produktansvarsskader efter dansk rets almindelige regler, og skal således friholde NFS A/S i enhver henseende for krav, som Tjenesteyderen kan gøres ansvarlig for. Tjenesteyderen skal sørge for, at nøgler og andet udleveret udstyr med videre opbevares under betryggende forhold, og er ansvarlig for ethvert tab, som direkte eller indirekte er en følge af sådanne effekters bortkomst eller ødelæggelse efter dansk rets almindelige bestemmelser. 16. TAVSHEDSPLIGT Medmindre oplysningens karakter eller omstændighederne i øvrigt medfører andet, er parterne underlagt tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger om modpartens forhold, der måtte komme til partens kendskab som led i at opfylde denne kontrakt. Tjenesteyderen er forpligtet til at pålægge sine ansatte og undertjenesteydere en tilsvarende pligt til hemmeligholdelse Tredjepart Konsulenter og andre, der bistår NFS A/S, pålægges i det omfang dette er foreneligt med lovgivningen tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om Tjenesteyderens forhold, som gælder for Tjenesteyderen med hensyn til NFS A/S forhold. Denne tavshedspligt er også gældende efter denne kontrakts ophør, uanset ophørsgrunden. Tjenesteyderen kan medtage NFS A/S på referenceliste, men må ikke derudover, uden NFS A/S forudgående skriftlige samtykke, bruge NFS A/S navn i markedsføringsøjemed \L KATN.docx 7

20 17. TREDJEMANDS RETTIGHEDER Tjenesteyderen indestår over for NFS A/S for, at Tjenesteyderens ydelser i henhold til denne kontrakt ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Rejses der sag mod NFS A/S med påstand om retskrænkelse, giver NFS A/S Tjenesteyderen skriftlig meddelelse herom, og NFS A/S kan endvidere forpligte Tjenesteyderen til at overtage sagens førelse. Tjenesteyderen skal dog under alle omstændigheder afholde samtlige omkostninger, der påføres NFS A/S som følge af retskrænkelsen. Tjenesteyderen forpligter sig til at holde NFS A/S skadesløs for ethvert krav, der rejses af tredjemand mod NFS A/S for Tjenesteyderens tilsidesættelse af tredjemands rettigheder efter overdragelsen af udførelsen af ydelserne til Tjenesteyderen, herunder blandt andet erstatningsbeløb, godtgørelse og sagsomkostninger. Tjenesteyderen skal tillige erstatte NFS A/S eventuelle rimelige advokatomkostninger, som NFS A/S med rimelighed har afholdt med henblik på varetagelse af sine interesser. 18. VOLDGIFT 18.1 Dansk ret Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret Forhandling Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med kontrakten, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer Mægling Såfremt parterne ikke kan opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af en af parterne i fællesskab udpeget mægler. Mægling sker efter "Regler for frivillig mægling ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Mægleren udpeges af Voldgiftsinstituttet efter høring af parterne i overensstemmelse med ovennævnte regler. Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgift Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Når tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftdommer. Indklagede kan i sit svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløb af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. Stedet for voldgiftsretten er i den kommune, hvor kunden er registreret \L KATN.docx 8

21 19. OVERDRAGELSE Rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overdrages af Tjenesteyderen, ligesom de af kontrakten flydende fordringer ikke kan overdrages, sælges eller belånes af Tjenesteyderen uden forudgående skriftlig accept fra NFS A/S. NFS A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution, hvis de opgaver, som NFS A/S hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution. 20. KONKURS Ved Tjenesteyderens eventuelle konkurs kan NFS A/S straks hæve kontrakten. Hvis konkursboet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkursloven, skal konkursboet inden for en frist af 5 arbejdsdage regnet fra og med datoen for afsigelse af konkursdekret give NFS A/S meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Ovennævnte gælder tillige ved Tjenesteyderens betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord eller Tjenesteyderens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Tjenesteyderen må antages ikke at kunne opfylde kontrakten. Er Tjenesteyderen et aktie- eller anpartsselskab kan NFS A/S hæve kontrakten, hvis selskabet kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 21. EVENTUELT DØDSFALD Ved Tjenesteyderens eventuelle død er dødsboet, hvis gælden vedgås, og når Tjenesteyderens ægtefælle sidder i uskiftet bo, berettiget til at fortsætte kontraktforholdet med en af NFS A/S godkendt person som leder. Indtrædelsesretten er tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet som NFS A/S ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod, og at boet får tilladelse til at videreføre virksomheden jævnfør godskørselslovens regler. 22. ÆNDRING AF KONTRAKT Denne kontrakt kan alene ændres med skriftlig accept fra tegningsberettigede personer for henholdsvis NFS A/S og Tjenesteyderen, og kun i det omfang ændringer ikke stiller Tjenesteyderen i en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre tilbudsgivere. Ændringer beskrives i tillæg til kontrakten, der nummereres fortløbende og som derved indgår i det samlede kontraktgrundlag Lovændringer Tjenesteyderen er forpligtet til at overholde lovgivningen og til at efterleve ethvert myndighedskrav, der er gældende for at udføre arbejdet og virksomhedens drift fra kontrakten indgås til dens ophør, herunder også det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for Tjenesteyderens personale. Hvis der lovgivningsmæssigt sker ændringer som væsentligt ændrer eller ulovliggør indsamling og transport af affald som denne kontrakt omhandler, kan NFS A/S opsige kontrakten med et efter omstændighederne passende varsel \L KATN.docx 9

22 23. KONTRAKTPERIODE Kontrakten træder i kraft ved begge parters underskrift. Kontrakten gælder for perioden 1. marts 2015 til 28. februar 2020 (5 år). NFS A/S kan opsige kontrakten med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, såfremt der er en berettiget grund herfor jævnfør kontrakten og dens bilag. For Tjenesteyderen er kontrakten uopsigelig, med mindre NFS A/S ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til denne kontrakt. 24. FORHOLD VED OPHØR 24.1 Udlevering af NFS A/S s ejendom Ved ophævelse eller anden form for ophør, uanset årsag, skal Tjenesteyderen straks på opfordring fra NFS A/S vederlagsfrit udlevere alt NFS A/S s materiale. Tjenesteyderen er ikke af hensyn til NFS A/S s mulighed for at udføre ydelserne berettiget til at udøve tilbageholdsret i NFS A/S materiale til sikkerhed for krav, Tjenesteyderen måtte have i forhold til NFS A/S i anledning af kontraktens gennemførelse eller ophør Bistand ved overflytning Tjenesteyderen er i forbindelse med kontraktens ophør, uanset ophørsgrund, forpligtet til vederlagsfrit at overdrage NFS A/S eller den udpegede tredjemand alt nødvendigt materiale, oplysninger med videre, der er nødvendige, for at NFS A/S og/eller tredjemand kan overtage udførelsen af de af kontrakten omfattede ydelser, herunder stille de fornødne oplysninger til rådighed i forbindelse med et genudbud. Tjenesteyderens bistand skal sætte NFS A/S i stand til uden unødigt besvær enten selv at varetage de af kontrakten omfattede ydelser eller at overdrage ansvaret for udførelsen af ydelserne til tredjemand. Tjenesteyderen skal aktivt medvirke til at sikre, at returneringen af ansvaret for udførelsen af ydelserne kan ske enkelt og uden gener for NFS A/S Fortsat varetagelse af de af kontrakten omfattede ydelser Ved NFS A/S ophævelse af kontrakten er Tjenesteyderen, uanset om Tjenesteyderen anerkender eller bestrider ophævelsen, indtil NFS A/S etablering af samarbejde med tredjemand eller hjemtagelse til NFS A/S, i en periode på op til 6 måneder efter ophørstidspunktet af denne kontrakt, forpligtet til at fortsætte udførelsen af de af denne kontrakt omfattede ydelser for NFS A/S mod NFS A/S fortsatte betaling af de aftalte vederlag. I forbindelse med NFS A/S ophævelse skal NFS A/S senest samtidig med ophævelsen meddele Tjenesteyderen, om denne kontrakt skal fortsætte udover ophævelsestidspunktet, samt, så vidt dette er muligt, i hvor lang en periode. De ovenfor anførte bestemmelser finder tillige anvendelse ved Tjenesteyderens ophævelse uanset årsagen hertil, dog forudsat at NFS A/S fortsat erlægger det aftalte vederlag \L KATN.docx 10

23 25. UNDERSKRIFTER Denne kontrakt er udarbejdet og underskrevet i 2 eksemplarer, hvoraf hver part besidder et. Dato Dato Nyborg Forsyning & Service A/S Tjenesteyder \L KATN.docx 11

24 Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 1 - Specifikation Dato November 2014 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG KOMMUNE

25 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG KOMMUNE Revision 1 Dato Udarbejdet af KATN/ARO Kontrolleret af DHJ Godkendt af Beskrivelse DHJ Bilag 1 - Specifikation Ref /L KATN Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

26 INDHOLD 1. Entreprisens omfang Renovationskørsel Tømning af genbrugsøer 1 2. Renovationskørsel Arbejdets praktiske gennemførelse Krav til afhentning Krav til afhentning af renovationssække Krav til afhentning af plastbeholdere og minicontainere Krav til afhentning af ekstrasække Krav til afhentning af batterier Krav til tømning af nedgravede containere Gener og skader Renhold af materiel og eventuelt beskadiget materiel Tjenesteyderens ansvar for affald Arbejdstid Aflåste afhentningssteder og beholdere Adgangsforhold Veje med specielle adgangsforhold Problemer i forbindelse med afhentning af affald Fejlsortering vegetabilsk affald Fejlsortering restaffald til forbrænding Fejlsortering batterier Overfyldte sække Overfyldte beholdere/minicontainere Overfyldte poser med batterier Adgangsforhold og AT-vejledning Dokumentation Tjenesteyderens kontrolforpligtelser Ubeboede ejendomme Informationsmateriale Information og henvendelser Tømningsplaner Udlevering af liste over indsamlingsadresser Udarbejdelse af tømningsplaner 8 3. Tømning af genbrugsøer Arbejdets praktiske gennemførelse Krav til afhentning Krav vedrørende ekstratømning Arbejdstid Arbejdsforhold og AT-vejledning Gener og skader Procedurer, når affald ikke er afhentet Renovationskørsel Manglende afhentninger, der skyldes grundejer Glemt afhentning Information til NFS A/S Information til grundejeren /L KATN

27 4.2 Tømning af genbrugsøer Glemt afhentning og manglende kapacitet Information til NFS A/S Driftsstop Vejrlig Vejarbejder, byggeri og lignende Tjenesteyderens biler til indsamlingen Tjenesteyderens indsamlingsmateriel Særlige krav til renovationsbilerne Krav i forhold til trafiksikkerhed Krav i forhold til spild af affald herunder perkolatopsamling Vedligeholdelse af renovationsbiler Krav til tekniske hjælpemidler i renovationsbilerne Krav til bilernes udseende og genkendelighed Hjælpemidler til at fjerne spildt affald Udstyr til foto/dokumentation Tømning af genbrugsøer Tjenesteyderens mandskab Ansvarlig adfærd Uddannelse Arbejdstøj Sprog Organisation Klager over medarbejdere Klunsning Private aftaler Alkohol Træffetider og kontorhold Modtageanlæg Renovationskørsel Tømning af genbrugsøer Registrering Økonomiske forhold /L KATN

28 1. ENTREPRISENS OMFANG Entreprisen omfatter: Renovationskørsel (Indsamling af dagrenovationsaffald til forbrænding, vegetabilsk affald og batterier) Tømning af genbrugsøer i en del af Nyborg Kommune herefter kaldet Distrikt 1 Nyborg Kommune. Figur 1. Oversigtskort over distrikt 1 Nyborg Kommune og genbrugsøer. Kortet er vejledende. 1.1 Renovationskørsel Entreprisen omfatter indsamling og transport af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier i del af Nyborg Kommune, Distrikt 1 Nyborg Kommune for private husstande, og nogle virksomheder, institutioner, sommerboliger med videre, der er omfattet af Nyborg kommunes Regulativ for Husholdningsaffald. Det påhviler Tjenesteyderen at indsamle vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding fra samtlige husstande, herunder virksomheder, institutioner, sommerboliger med videre, der er omfattet af ordningen. 1.2 Tømning af genbrugsøer Entreprisen omfatter tømning og transport af sorteret affald fra 44 genbrugsøer. Placeringen fremgår af Bilag 4 Liste over genbrugsøer og institutioner /L KATN 1

29 NFS A/S forbeholder sig ret til, indenfor entreprisen, at øge eller reducere antallet af genbrugsøer, samt øge eller reducere antallet af igloer og beholdere på de enkelte genbrugsøer. Endvidere forbeholder NFS A/S sig ret til at flytte en genbrugsø til en anden placering. 2. RENOVATIONSKØRSEL Nyborg Kommune inddelt i 3 distrikter. Distrikt 1 Nyborg Kommune (omfattet af dette udbud) Distrikt 2 Nyborg Nord Distrikt 3 Nyborg Syd Affaldet indsamles normalt i 125 liter renovationssække af plast, 140 liter og 240 liter plastbeholdere på hjul, samt 400 liter, 600 liter og 800 liter minicontainere på hjul og i 3m 3 og 5 m 3 nedgravede containere. Affald fra institutioner kan herudover også indsamles i 16 m 3 og 20m 3 containere (storcontainere). Grundejerne kan frit vælge mellem beholderstørrelse, beholdertype og antal beholdere. NFS A/S kan pålægge grundejeren at benytte en bestemt beholderstørrelse og beholdertype samt bestemme det antal beholdere, der skal være til rådighed. Vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding sorteres af grundejeren i 2 fraktioner, derudover indsamles batterier: En grøn fraktion som indeholder alt vegetabilsk affald. Den grønne fraktion indsamles i 140 liter plastbeholdere samt i 400 liter, 600 liter og 800 liter minicontainere og i 3m 3 og 5 m 3 nedgravede containere. En grå fraktion som indeholder dagrenovationsaffald til forbrænding. Den grå fraktion indsamles i 125 liter renovationssække af plast, 140 liter og 240 liter plastbeholdere, samt i 400 liter, 600 liter og 800 liter minicontainere og i 3m 3 og 5 m 3 nedgravede containere og i storcontainere fra institutioner. Batterier indsamles i plastposer. 2.1 Arbejdets praktiske gennemførelse Krav til afhentning Tjenesteyderen skal kunne afhente sække og beholdere svarende til dem, der er beskrevet i tilbudslisten. Er antallet af renovationsenheder normeret for lavt eller højt på de enkelte afhentningssteder, skal Tjenesteyderen affinde sig med, at der sker en tilpasning af det normerede antal enheder. Færre/flere afhentninger afregnes på grundlag af den afgivne enhedspris. Den grå fraktion afhentes 1 gang hver 2. uge og den grønne fraktion 1 gang hver 2. uge. Tømningen af både "grå fraktion" og "grøn fraktion" foregår i samme uge og på samme dag. Sammenblanding af de to fraktioner er ikke tilladt og betragtes som misligholdelse af kontrakten. Et større antal grundejere har dispensation fra indsamling af den grønne fraktion med henblik på hjemmekompostering. I Distrikt 1 Nyborg Kommune er der i perioden fra påske og til slutningen af efterårsferien (uge 42) ca. 120 sommerboliger, hvorfra der sker indsamling af den grå og grønne fraktion hver 2.uge. Sidste tømning af sommerboliger finder sted i uge 43 eller 44 afhængig af tømningsdag. Det /L KATN 2

30 vil sige at der skal afhentes affald ca. 14 gange pr. år fra sommerhusene. Antallet af beholdere fremgår af tilbudslisten. Det er i ordningen muligt for kommunens grundejere at købe sække til ekstratømning. Tjenesteyderen forpligter sig til at medtage disse ekstra sække i forbindelse med normal tømning. Ekstrasække er røde plastsække påtrykt Nyborg Kommune dagrenovation. Ekstrasækkene afregnes til samme pris som 125 liters sække angivet i tilbudslisten. Der er i antallet af 125 liters plastsække herunder ekstrasække i tilbudslisten indregnet 500 ekstrasække. Institutioner kan have behov for at få hentet affald med en anden tømningsfrekvens end hver 2. uge. Affald fra institutioner skal afhentes efter behov. Det er NFS A/S der giver Tjenesteyderen besked når affald fra institutioner skal afhentes. Affald fra Institutioner er hidtil blevet afhentet i 360 liters og 770 liters minicontainere samt i 16 m 3 og 20 m 3 containere (storcontainere) 1 til 2 gange om måneden. Adresser og beholderstørrelsen, samt vejledende tømningsfrekvens fremgår af Bilag 4. Tjenesteyderen skal acceptere, at tømningsfrekvens og størrelsen af indsamlingsmateriellet ved institutioner også kan ændres i kontraktperioden Krav til afhentning af renovationssække Sækkestativer skal opstilles på standpladser hos grundejerne efter regulativets forskrifter. Sækkestativ anskaffes, vedligeholdes og fornys af grundejerne. Såfremt stativet ikke er i forskriftsmæssig stand, skal Tjenesteyderen meddele dette til grundejeren ved blanket afleveret i grundejerens postkasse. Tømningen sker ved, at de helt eller delvis fyldte sække afhentes på standpladsen. I samme arbejdsgang sættes en ny sæk i sækkestativet. Når en ny sæk er isat, skal sækkestativet lukkes. Hård og hensynsløs behandling af sække og stativer må ikke forekomme. Den fyldte sæk skal transporteres på vogn/kærre eller lignende transportredskab, som opfylder Arbejdstilsynets krav til manuel transport af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding. Ved aflæsning i komprimatorbilen skal der anvendes lift. Renovationssække afhentes på affaldsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg Krav til afhentning af plastbeholdere og minicontainere Plastbeholdere, minicontainere og storcontainere skal opstilles på standpladsen hos grundejeren efter regulativets forskrifter. Plastbeholdere anskaffes, vedligeholdes og fornys af grundejerne. Minicontainere og storcontainere leveres, udbringes, vedligeholdes og hjemtages af NFS A/S. Tømninger af plastbeholdere og minicontainere skal ske ved, at de helt eller delvis fyldte plastbeholdere og minicontainere afhentes på standplads, transporteres til og tømmes i komprimatorvogne og returneres til standplads, hvor de henstilles med lukket låg. Tjenesteyderne skal sikre at grundejeren får sin egen beholder eller container retur efter endt tømning. Storcontainer med wire/kroghejs indvejes og tømmes, på Affaldsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg og transporteres tilbage til standplads Krav til afhentning af ekstrasække I situationer, hvor grundejeren har ekstraordinært meget affald, kan der placeres ekstrasække på standpladsen til afhentning ved den ordinære afhentning. Ekstrasække sælges i kundeservice i NFS A/S administrationsbygning, samt på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Der sælges omkring 500 ekstrasække om året /L KATN 3

31 Ekstrasække er røde plastsække påført dagrenovation EXTRA NYBORG KOMMUNE, så det tydeligt fremgår ved afhentning, at grundejeren har betalt/betaler for denne ydelse Krav til afhentning af batterier Indsamlingen af batterier fra adresserne vil ske fra plasticposer anbragt på låget af sækkestativet eller beholderen/minicontaineren til dagrenovation til forbrænding. Til orientering blev der i distrikt 1- Nyborg Komune i 2013 indsamlet ca. 800 kg batterier. Brugerne har mulighed for at lægge en pose med batterier på laget. Posen må ikke være større end en almindelig indkøbspose. Posen skal være af klar plastic af en tilstrækkelig styrke til at kunne tåle håndteringen uden at gå i stykker. Brugeren skal lukke posen med knude, inden den lægges på beholderens låg. Herudover skal Tjenesteyderen benytte en egnet, tæt beholder, der er modstandsdygtige overfor eventuelle lækkende batterier til transport af batterierne fra indsamlingsadressen til modtageadressen. Afhentningen af batterier skal ske på de samme indsamlingsadresser som for indsamling af dagrenovationsaffald til forbrænding. Indsamling af batterier skal ske samtidig med indsamling af dagrenovationsaffald til forbrænding. Tjenesteyderens udgifter forbundet med indsamling af batterier skal indregnes i den pris som gives for indsamling af restaffald til forbrænding. Ved aflevering og aflæsning af batterier på modtageanlægget er det Tjenesteyderens ansvar, at afleveringen bliver korrekt registreret. Såfremt der i forbindelse med kontrol af det modtagne læs batterier konstateres andre affaldsfraktioner end batterier, for eksempel sprayflasker, elektronisk affald, kemikalier eller lignende, og Tjenesteyderen burde have konstateret dette, faktureres Tjenesteyderen for de eventuelle ekstra behandlingsomkostninger, dette måtte medføre samt eventuel statsafgift for den tilknyttede affaldsbehandling Krav til tømning af nedgravede containere Nedgravede containere anskaffes, vedligeholdes og fornys af grundejerne. Tømninger af nedgravede containere skal ske ved, at de helt eller delvis fyldte nedgravede containere hejses op og tømmes i containerbil og derefter løftes på plads igen. De nedgravede containere er udstyret med 2 krogs system. Hvor den ene krog skal fastgøres til indkastsøjlen og den anden krog fastgøres til udløseren. Containerbilen tømmes, på Affaldsstationen, Langelandsvej 20, 5800 Nyborg Gener og skader I øvrigt skal indsamling foregå med mindst mulig gene for grundejerne og uden at beskadige grundejers ejendom. Eventuelle skader, som Tjenesteyderen har forårsaget på personer, privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse, udbedres af den skadelidte for Tjenesteyderens regning og er NFS A/S uvedkommende. Færdsel på grundejers ejendom skal altid foregå på anlagte veje og stier eller efter grundejers anvisninger. Ved indsamling fra adgangsveje med grus eller ubundet materiale, skal indsamlingen tilrettelægges så støj- og støvgener, samt opkøring og sporkørsel undgås. 2.2 Renhold af materiel og eventuelt beskadiget materiel Renholdelse af plastbeholdere, minicontainere og nedgravede containere påhviler grundejeren. Såfremt denne forpligtelse ikke overholdes, afleveres blanket i grundejerens postkasse med pålæg om snarlig rengøring. Efterkommes pålægget ikke, underretter Tjenesteyderen NFS A/S /L KATN 4

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udkast til kontrakt Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision 0

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & service A/S Dokumenttype Bilag 2 - Tilbudsliste Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD

REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD Til Rebild Kommune Center Natur og Miljø Dokumenttype Samlede dokumenter til udbud Dato December 2015 REBILD KOMMUNE TRANSPORT AF AFFALD Transport af Affald Revision 01 Dato 2015-12-22 Udarbejdet af RASE

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.6 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF PERSONLIG HJÆLP KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF PERSONLIG HJÆLP KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN RAMMEAFTALE OM LEVERING AF PERSONLIG HJÆLP KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 1 INDHOLD 1. Rammeaftalens parter 6 2. Definitioner 6 3. Baggrund, formål

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere