Et vellykket og anbefalelsesværdig stykke arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et vellykket og anbefalelsesværdig stykke arbejde"

Transkript

1 idro t t sf o rum.o rg ttsfo rum.o rg/sto ras_ho gnestad-hjelseth131009/ Et vellykket og anbefalelsesværdig stykke arbejde Rasmus K. Storm Idrættens Analysinstitut, København Indledning Supporterf orskning er interessant. Punktum. Forskere, der søger at f orstå det, man i korte vendinger kan f orstå som (sub-)kulturelle udtryk og identitetsdannelse i relation til sport, leverer som regel indsigtsf ulde analyser af de f ænomener, der typisk f remstilles unuanceret og f orenklet i medierne. Problemer med hooligans og aggressive f odboldf ans, har alt f or of te været udgangspunktet f or politiske beslutninger om reguleringer eller indsatser, der rammer uproportionalt eller skævt. Her kan f orskningen give indsigter og perspektiver, der kan f orbedre beslutningsgrundlaget eller øge f orståelsen f or de konkrete f ænomener. Dette er også tilf ældet i Kampen om tribunen, der i sin f orm udgør en antologi med i alt 12 bidrag f ra såvel etablerede f orskere som yngre debutanter, der på baggrund af f x deres masteropgaver har f ået lov at slå deres f older i en f orskningsantologi. Det er et vellykket stykke arbejde, og ser man bort f ra et i denne sammenhæng lidt malplaceret kapitel om stadionarkitektur (der ganske vist i sig selv er interessant), er bogen anbef alelsesværdig f or studerende og f orskere, der ønsker en introduktion til f an-f orskningen, eller vil se gode eksempler på, hvordan den kan gennemf øres. Hans K. Hognestad & Arve Hjelseth (re d ) Kampe n om t ribune n: Fot ball, ide nt it e t & makt 304 sid o r, hft. Tro nd he im: Akad e mika Fo rlag 2012 ISBN Er f odbold religion? Personligt f inder jeg, at et af de centrale og interessante perspektiver i supporterf orskningen der også tages under behandling i bogen er, hvorf or supporterf ænomenet egentligt er opstået. Hvad ligger bag, eller hvad er årsagen til den involvering, supportere har i f orhold til deres hold? Hvad er den tilknytning, som de f ans så glimrende beskriver i bogen, et udtryk f or? Da den danske FCK-f anf raktion, Copenhagen Lads i 2004 ansøgte det danske kirkeministerium om at blive statsanerkendt trossamf und, kunne man ane et svar på spørgsmålet. Handlingen repræsenterede mere end blot en sjov ide f or medlemmerne. Det var alvor. Konkret var f ormålet ganske vist med et glimt i øjet at af prøve grænserne f or religionsf rihed i Danmark, men samtidig var det en understregning af, at f odbold som f ænomen repræsenterer noget helligt i mange menneskers tilværelse. Fanengagementet er i den f orstand svaret på en tomhed, der skal udf yldes konkret gennem en tro på noget gennem opbyggelse af en mening i livet. Er f odbold eller sport i bredere f orstand da religion?

2 Svaret er if ølge bogens bidrag nej. Som Robert Eriksen er inde på i kapitel 5, er f odbold ikke religion. Det er ikke metaf ysisk eller ref ererer til metaf ysik i det hele taget. Man f inder ikke svar på eksistentielle spørgsmål om livet eller døden ved at se f odbold eller være supporter. Fodbold er i den f orstand jordnært, men dyrkelsen af det er bundet op på noget centralt menneskeligt. Det giver mening til livet på jord i den f orstand, at det er identitetsdannende. Joern (2006) skriver i sin bog Homo Fanaticus : I modsætning til religion, lover sporten ikke noget, den har ikke noget eksternt f ormål, og den besvarer ikke eksistentielle spørgsmål. Spørgsmål om, hvordan vi er blevet skabt, hvordan vi er kommet til jorden, om livet hinsides den sanselige verden, besvares ikke af sporten (Joern, 2006, p. 24). Derimod har f odbolden (og sporten mere generelt) overtaget en række af religionens f unktioner, uden selv at kunne betegnes som en egentlig religion. Som Hognestad er inde på i bogens f ørste kapitel, giver den konf likt og rivalisering som sporten indeholder, pr. def inition gode muligheder f or dannelse af identitet (s. 23), og i sen- eller postmoderne samf und præget af globalisering (s. 21) og f or klubbernes vedkommende stigende kommercialisering (s. 288) er potentialet f or modstand og nye kulturelle praksisf ormer med sport som omdrejningspunkt til stede. I slipstrømmen af denne tilstand skaber f odbold en platf orm f or entusiasme, passion og emotionel identitetsdannelse, der kan sammenlignes med religion. Spillet udf ylder en rolle, der giver mening til livet. Det stimulerer det sekulære menneskes mangel på religion og religionslængsel (s. 120). Det er kvasi-religion, der modvirker kaos og mangel på mening og identitet, og hvor klubben, man f ølger, bliver omdrejningspunktet. Identitet prøves af og gives indhold som en del af kampen, sejren og nederlaget. De troende ser ikke sport f or sjov eller f or at blive underholdt, men f or at være til og opnå relaese, som Nina Reim peger på i sit kapitel (8). I det (sen-)moderne samf und omf ormes religionen i nye f ormer, og det sekulære bliver helligt. Vigtige kampe strukturerer livet, og rituelle handlinger f inder nye sekulære udtryk. Forskellige f ans Selvom f ans og supportere kan iagttages som troende i kvasi-religiøs f orstand virker det selvindlysende, at der er f orskel på dem og andre typer af tilskuere samt i graden af deres f anatisme. Nogle konsumenter af f odboldproduktet er rene f orbrugere, f lygtige og væk, når kampen er slut. De reagerer på spillet, men søger ikke i samme udstrækning release som de mest dedikerede f ans. Stewart og Smith (2010) og Stewart et al. (2003) peger på, at sportskonsumenten er dif f erentieret og kan være mere eller mindre troende i vedkommendes relation til en klub eller f odboldproduktet: Not all consumers are equally passionate and f anatical, nor use their team to conf irm their personal identity (Stewart, Smith, & Nicholson, 2003, p. 206). Nærmere bestemt opstiller Smith og Stewart (1999) en typologi, hvor dedikationen og tilknytningen varierer af hængigt af typen af f an, der f alder i f em kategorier: 1) Passionate Partisans, 2) Champ Followers, 3) Reclusive Partisans, 4) T heatregoers (der kan være casual eller comitted ) og 5) Af icionados. I bogens kapitel 2 præsenteres Richard Giulianottis analoge typologi (af f orf atteren selv), der opdeler de i varierende udstrækning troende i f ire kategorier: 1) Supportere, 2) Tilhængere, 3) Fans og 4) Flanører (s. 43). Formålet med typologien og andre lignende af slagsen er at nuancere og f orbedre f orståelsen af det umiddelbare billede af f odboldkonsumenten, i Giulianottis tilf ælde ved at udvikle en kritisk, normativ og sociologisk analyse om f odboldens kommercialisering. Tråden fra religionsmetaforerne tages op på interessant vis med analogien om, at brødrenes higen efter at besøge samtlige 92 engelske Premier League- og Football League-stadioner ligner pilgrimsrejser.

3 Jeg skal ikke gå nærmere ind i en nærmere drøf telse af f orholdet mellem f orskellige typologier her, men påpege, at det det ville være nyttigt med en større grad af dialog mellem de f orskellige f orskeres tilgange. Umiddelbart betragtet synes der at være betydeligt overlap mellem Giulianottis og Stewart & Smiths f orskellige kategorier, men de er alligevel ved nærmere øjekast svære præcist at f å til at hænge sammen idet f ørstnævnte synes at lægge mere vægt på det f orbrugermæssige aspekt (over kontinuummet: traditionel / f orbruger ) end Stewart & Smith, der på deres side synes at have et mere sportsligt perspektiv i spil ved at f okusere på spørgsmålet om usikkerhed (som en del af sportens logik og spændingen ved den) og spørgsmålet om sejr i deres tilgang til bestemmelse af supporterkategorierne. Måske tager jeg f ejl, men de to aspekters f orskelligheder handler nok om f orskellige udgangspunkter. Ikke desto mindre kunne en nærmere drøf telse af f orskellige og ligheder være interessant. Fodboldens pilgrimme Giulianottis supportere, der katagorisk f orstås i koden varm/traditionel, er omdrejningspunktet i Gary Armstrong og Hans Hognestads studie af de to kendte Brann f ans, Kjell og Bjarte f ra Bergen, i bogens kapitel 4. Tråden f ra religionsmetaf orerne tages op på interessant vis med analogien om, at brødrenes higen ef ter at besøge samtlige 92 engelske Premier League- og Football League-stadioner ligner pilgrimsrejser. If ølge Armstrong og Hognestad kan man f orestille sig, at f odbold udtrykker et sæt f orestillinger og praksisser, som samf undet kan bruge til at tilbede et idealiseret billede af sig selv (s. 103). Set i dette perspektiv rejser Brann-brødrene ud f or at hele den senmoderne mangel på f ast identitet, der kan dulmes i samværet med de andre supportere (troende), de møder på deres vej rundt til engelske stadions og pubber. Dermed opsøger og medvirker brødrene til at skabe den nærhed mellem troende, som bekræf ter det samf undsmæssige idealbillede, identiteten skabes i, på samme måde som pilgrimme søger det guddommelige og hellige sted gennem deres rejse(r) og de andre troende, de møder på deres vej. Ikke bare f ysisk rejser brødrene ud, de skaber og bekræf ter deres egen tro gennem et ritual, der består i at f orlade hjemmets tryghed i prøvelsens øjemed f or at gøre noget, der bryder med hverdagens sorger, glæder og trivialiteter. I manglen af det typiske livsprojekt, som det er at stif te f amilie begge brødre er ugif te og har ingen børn f yldes i stedet mening i tilværelsen gennem en næsten calvinistisk livsf ørelse (s. 112), der if ølge Armstrong og Hognestad gerne må være eksemplarisk og til ef terlevelse. Globalisering og kommercialiseringens sejrsgang Det er centralt i bogen, at supporterkulturen har udviklet sig på baggrund af i hovedsagen to nært beslægtede f orhold: 1) en markant kommercialiseringsproces og 2) globalisering. I bogens svenske indslag, i f orm af Torbjörn Anderssons kapitel om svensk f odbold, tematiseres dette i termer af glokalisering. Andersson er altid læsværdig og giver også i kapitel 3 en glimrende analyse af svensk supporterkultur, hvis pointer f ormentlig kan udstrækkes til andre af de nordiske lande. I hvert f ald i f orhold til den overordnede f orståelsesramme. I tråd med identitetstilgangen, der præger de f leste af bogens øvrige bidrag, peger Andersson på, at f odbold er et paradeeksempel på glokalisering (s. 70). Som globalt spil har f odbold gået sin sejrsgang over jorden (Hansen, 2006), men har samtidigt f ået mange lokale udtryk. Faktisk peger Andersson på, at på trods af en markant stigning i adgangen til internationale kampe i tv og en øget påvirkning internationalt, har det ikke medvirket til en noget ensidig dårlig indvirkning på den svenske publikums- og supporterkultur. Faktisk har det gjort kulturen mere varieret og udtryksf uld. På den anden side er det også klart, at de senere års tilskuernedgang varsler en potentiel krise, hvis den svenske idrætsmodel ikke udvikler sig. Den refleksive, ofte ironiske, distance, der formentlig findes blandt mere flygtige flanører, har ikke noget definitivt hegemoni i kulturen.

4 If ølge Andersson har man i Sverige f orsøgt at f orsvare en mere amatørelitemodel mod, hvad man har f ormodet var en negativ kommerciel indf lydelse (s ). Det er sket i en periode, hvor globaliseringen ellers er skyllet ind over landet, og de bedste f odboldspillere f orlader Folkhemmet, så snart det er muligt. Der er stor eksponering af udenlandsk sport i medierne, og blandt unge mennesker er det sof istikeret og normalt at holde med en udenlandsk klub. Storkommercielle klubber som FCK i Danmark er blevet mødt med beundring. Problemet er if ølge Andersson, at gruppen af dedikerede f ans svinder. En stigende gruppe massekonsumerer international f odbold i sof aen, hvor niveauet er højere, mens nøglen til en vellykket glokaliseringsproces f örutsätter att man f inner rätt balans mellan olika slags globala kraf ter, inf lytanden och inf luenser samt lokala uttrycksf ormer och reaktioner (s. 85). Den balance er if ølge Andersson ikke på plads i svensk f odbold. Afslutning Kampen om Tribunen giver gennem en række interessante artikler et grundigt indblik i den supporterf orskning, der har været i vækst gennem noget tid i såvel Norden som internationalt. I bogens af sluttende epilog binder Arve Hjelseth det hele sammen på f ornem vis, og jeg vil af sluttende f remhæve hovedpointerne som en sløjf e på denne anmeldelse. Først og f remmest påpeger Hjelseth, at tvetydighed karakteriserer f odbolden og supporterkulturens udvikling (s. 284). Begge er præget af globalisering og kommercialisering, men inden f or disse rammer står supporternormer om autonomi, uaf hængighed og investering af betydelige emotionelle ressourcer stadig meget stærkt. Selvom f odboldklubberne i deres higen ef ter f orøgede revenuestreams i 1990 erne orienterer sig retningen af nye segmenter, middelklassen, og dermed tilpassede f odboldproduktet, så det blev langt mere mainstream, er supporterkulturen i stor udstrækning stærk med egen drivkraf t og modstand. Metaf ortellingen er som nevnt at f otballen er of ret på kommersialismens, sponsorernes og T V- selskabernes alter, og at dette har gitt oss en ny tilskuerkultur som tradisjonalisterne f orsøker a motarbeide f ordi den kulturen de representerer, trues av marginalisering (s. 287). Men autensitet er stadig kodeordet i supporternes konkrete udtryk. Den ref leksive, of te ironiske, distance, der f ormentlig f indes blandt mere f lygtige f lanører, har ikke noget def initivt hegemoni i kulturen (s. 289). Selvom der er f undet omverdenstilpasning sted i grupperingerne, vokser supporterkulturen f rem som f orhandlende reaktioner på ændringer i f odbolden og klubbernes ageren. Supporterne accepterer nogle ændringer, men f orkaster andre, ligesom accepterede ændringer tilpasses supporterkulturens egne ritualer og praksisser, anf ører Hjelseth (s. 293). I dette f elt af komplekst samvirkende processer, hvor de nye kunder i butikken svarer med exit, hvis produktkvaliteten ikke er i orden, markerer de dedikerede supportere, der tegner kulturens center, sig med voice (s. 294) og gør modstand. Denne bog har bestemt givet sin stemme ( voice ) tilkende i et voksende f orskningsf elt, og min exit -replik skal være, at det er sket på nyttig vis. Rasmus K. Storm 2013 Litteraturreferencer Hansen, J. (2006). Fodbold: En kort verdenshistorie. Odense: Syddansk Universitetsf orlag. Joern, L. (2006). Homo Fanaticus: Passionerede fodbold supportere. Slagelse: Forlaget Bavnebanke. Smith, A. & Stewart, B. (1999). Sport Management. A guide to Professional Practice. Crows Nest: Allen & Unwin. Smith, A. & Stewart, B. (2010). The special features of sport: A critical revisit. Sport Management Review,Vol. 13, Issue 1, pp Stewart, B., Smith, A., & Nicholson, M. (2003). Sport Consumer Typologies: A Critical Review. Sport

5 Marketing Quarterly, Vol. 12, Issue 4, pp

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

Sammen om en god oplevelse

Sammen om en god oplevelse Sammen om en god oplevelse Om sikkerheden ved superligakampe En fælles indsats Det skal være en god oplevelse for hele familien at gå til superligakamp. Derfor arbejder klubber, fanklubber og myndigheder

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Agenda Hvad er udfordringerne som fodboldforretning, og hvilke rammer og forretningslogikker arbejder klubberne under set i et konkurrencemæssigt,

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Standartkontrakter & Amatøraftaler 3. TV og Mediebilledet 4. VolleyLigaen 2016 5. Internationalt 6.

Læs mere

Topsportens oversete potentialer

Topsportens oversete potentialer Topsportens oversete potentialer Kompetencer & Koncepter på et vanskeligt (sponsor)marked Aalborg, 18. september 2012 Jagten på THE NEXT BIG THING Post AG København Rammevilkårene er barske og bliver værre

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Synlighed i dansk vandpolo. Branding, kommunikation, presse og sponsorater

Synlighed i dansk vandpolo. Branding, kommunikation, presse og sponsorater Synlighed i dansk vandpolo Branding, kommunikation, presse og sponsorater Hvad er synlighed? o Branding o Kommunikation o Presse o Sponsorater Branding af hvad? Strategi for hvad vi vil Nye og flere medlemmer

Læs mere

Projekt 4.12 Definition og differentiation af sammensat funktion og omvendt funktion

Projekt 4.12 Definition og differentiation af sammensat funktion og omvendt funktion ISBN 978-87-766-498- Projekter: Kapitel 4. Projekt 4. Deinition og dierentiation a sammensat unktion og omvendt unktion Projekt 4. Deinition og dierentiation a sammensat unktion og omvendt unktion Materialerne

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring

Danmarks strategi for livslang læring Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering or alle Redegørelse til EU-kommissionen April 2007 Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering

Læs mere

Uddannelse og professionel fodbold

Uddannelse og professionel fodbold Uddannelse og professionel fodbold Match eller mismatch? Emil Bekker Ousager, professionel fodboldspiller i OB Disposition Introduktion Personligt uddannelsesforløb og fodboldkarriere Et (subjektivt) øjebliksbillede

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Små sensationer. Af Jakob Lundholm, Danfoss marts 2009

Små sensationer. Af Jakob Lundholm, Danfoss marts 2009 Små sensationer Af Jakob Lundholm, Danfoss marts 2009 Du kommer hjem fra det systemiske kursus. Du har henrykt fortalt familie og venner om, hvor tankevækkende det var, og møder nu op mandag morgen klar

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL M E D I E I N F O R M AT I O N 2 LANDETS BEDSTE HÅNDBOLDSITE HBOLD.dk er Danmarks bedste og største håndboldsite. I løbet af de sidste tre år, har HBOLD.dk manifesteret

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Midtby Delbilklub. Reservation af delebiler

Midtby Delbilklub. Reservation af delebiler Midtby Delbilklub Reservation a delebiler Udarbejdet a: Michael Hejselbak Bejer-Andersen - 290486 [mibej07@student.sdu.dk] Emil Holmegaard - 090387 [emhol07@student.sdu.dk] Flemming Max Jørgensen - 040576

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Value for money. Porte til private såvel som industri Her vil man få værdi for pengene! 6.995,-

Value for money. Porte til private såvel som industri Her vil man få værdi for pengene! 6.995,- Value or money I denne brochure vil du inde en række tilbud på Porte til private såvel som industri Her vil man å værdi or pengene! Kassette 2750x2100mm hvid Én a de viste porte Automatik.eks. kr. 1.795,-

Læs mere

En Del Af Noget Større

En Del Af Noget Større Jacob Lauesen Når lysene flimrer i Parken En Del Af Noget Større 100% VM 2010 kval. EM 2012 kval. VM2014 kval. 60% Tre overskrifter Vi er bevidste om vores situation Faldende tilskuerinteresse Konkurrence

Læs mere

Undersøgelse af dansk supporterkultur hovedresultater

Undersøgelse af dansk supporterkultur hovedresultater Undersøgelse af dansk supporterkultur hovedresultater Jonas Havelund Lise Joern Birger Peitersen Henning Eichberg CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND, SDU I SAMARBEJDE MED FORLAGET BAVNEBANKE

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport

Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Carsten Hvid Larsen Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Syddansk Universitetsforlag 2011 Carsten Hvid Larsen

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Nybegynder Guiden Utopia 2015

Nybegynder Guiden Utopia 2015 Nybegynder Guiden Utopia 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL VIDEN... 2 HVAD ER ROLLESPIL?... 2 NY I ROLLESPIL... 2 FORKORTELSES FORKLARING... 3 ROLLE/KARAKTER... 3 AT LAVE EN ROLLE... 3 KOSTUMER, EVNER O.L...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

BEST WESTERN Hotel Odense. Thomas Christensens tale Tak for opbakningen

BEST WESTERN Hotel Odense. Thomas Christensens tale Tak for opbakningen BEST WESTERN Hotel Odense Thomas Christensens tale Tak for opbakningen Thomas Christensens tale TAK for opbakningen Kære venner! Rigtig hjertelig velkommen til vores lille nytårskur/ kick off-møde. Det

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Kommunalfuldmagt eller kommunal afmagt?

Kommunalfuldmagt eller kommunal afmagt? Kommunalfuldmagt eller kommunal afmagt? Hindrer berøringsangst i forhold til den professionelle sport, at kommunerne får det fulde udbytte af deres samarbejdsaftaler og lejeafta-ler med professionelle

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

SuperligaSurvey 2012. En undersøgelse af tilskuernes holdninger til Superligaen

SuperligaSurvey 2012. En undersøgelse af tilskuernes holdninger til Superligaen SuperligaSurvey 01 En undersøgelse af tilskuernes holdninger til Superligaen 1 Tilskuerne har ordet Indhold Tilskuerne har ordet 3 Udvalgte resultater 4 Hvem er Superligaens tilskuere? 6 Tilskuernes bedømmelse

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030?

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? TØIs jubileumsfeiring 19. juli 2014 Forskningschef Marianne Lev Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Et partnerskab mellem VINK & UU København

Et partnerskab mellem VINK & UU København Et partnerskab mellem VINK & UU København Arbejder du med unge der ikke føler sig inkluderet? Unge der ekskluderer andre? Unge der isolerer sig fra samfundet? Eller unge der viser interesse for bekymrende

Læs mere

UEFA Study Group Scheme Kvindefodbold i Sverige. UEFA Study Group Scheme. Rapport for besøg i Stockholm, Sverige

UEFA Study Group Scheme Kvindefodbold i Sverige. UEFA Study Group Scheme. Rapport for besøg i Stockholm, Sverige UEFA Study Group Scheme Rapport for besøg i Stockholm, Sverige Emne: Deltagerlande: Belgium, England og Denmark Dato: 10. 13. februar 2009 1 Rapport UEFA Study Group i Sverige Besøg fra den 10.02.2009-13.02.2009

Læs mere

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20.

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20. EM-stormøde 27/4-15 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. 15-20 minutter pow wow 3. Tilmeldte landshold 4. Finance v. Laurits og Børre 5. Venue 6. Accommodation 7. Food 8. Social Events 9. Staff/Volunteers

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6-2014

Bestyrelsesmøde 6-2014 Bestyrelsesmøde 6-2014 REFERAT 30-09-2014 KL 18.30 22.00 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Mikkel Søholm

Læs mere

fattigdomsbekæmpelse ngo er retningslinjer kommunikation oduktcertificering strategisk CSR i Vietnam ff omdømme troværdi edarbejderudvikling

fattigdomsbekæmpelse ngo er retningslinjer kommunikation oduktcertificering strategisk CSR i Vietnam ff omdømme troværdi edarbejderudvikling involvering i lokalsamundet retningslinjer samundsansvar kommunikation samundsansvar attigdomsbekæmpelse orståelse ntegration a handica sa8000 ikkerhedsrepræsentant edarbejderudvikling rummeligt arbejdsma

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere