Et vellykket og anbefalelsesværdig stykke arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et vellykket og anbefalelsesværdig stykke arbejde"

Transkript

1 idro t t sf o rum.o rg ttsfo rum.o rg/sto ras_ho gnestad-hjelseth131009/ Et vellykket og anbefalelsesværdig stykke arbejde Rasmus K. Storm Idrættens Analysinstitut, København Indledning Supporterf orskning er interessant. Punktum. Forskere, der søger at f orstå det, man i korte vendinger kan f orstå som (sub-)kulturelle udtryk og identitetsdannelse i relation til sport, leverer som regel indsigtsf ulde analyser af de f ænomener, der typisk f remstilles unuanceret og f orenklet i medierne. Problemer med hooligans og aggressive f odboldf ans, har alt f or of te været udgangspunktet f or politiske beslutninger om reguleringer eller indsatser, der rammer uproportionalt eller skævt. Her kan f orskningen give indsigter og perspektiver, der kan f orbedre beslutningsgrundlaget eller øge f orståelsen f or de konkrete f ænomener. Dette er også tilf ældet i Kampen om tribunen, der i sin f orm udgør en antologi med i alt 12 bidrag f ra såvel etablerede f orskere som yngre debutanter, der på baggrund af f x deres masteropgaver har f ået lov at slå deres f older i en f orskningsantologi. Det er et vellykket stykke arbejde, og ser man bort f ra et i denne sammenhæng lidt malplaceret kapitel om stadionarkitektur (der ganske vist i sig selv er interessant), er bogen anbef alelsesværdig f or studerende og f orskere, der ønsker en introduktion til f an-f orskningen, eller vil se gode eksempler på, hvordan den kan gennemf øres. Hans K. Hognestad & Arve Hjelseth (re d ) Kampe n om t ribune n: Fot ball, ide nt it e t & makt 304 sid o r, hft. Tro nd he im: Akad e mika Fo rlag 2012 ISBN Er f odbold religion? Personligt f inder jeg, at et af de centrale og interessante perspektiver i supporterf orskningen der også tages under behandling i bogen er, hvorf or supporterf ænomenet egentligt er opstået. Hvad ligger bag, eller hvad er årsagen til den involvering, supportere har i f orhold til deres hold? Hvad er den tilknytning, som de f ans så glimrende beskriver i bogen, et udtryk f or? Da den danske FCK-f anf raktion, Copenhagen Lads i 2004 ansøgte det danske kirkeministerium om at blive statsanerkendt trossamf und, kunne man ane et svar på spørgsmålet. Handlingen repræsenterede mere end blot en sjov ide f or medlemmerne. Det var alvor. Konkret var f ormålet ganske vist med et glimt i øjet at af prøve grænserne f or religionsf rihed i Danmark, men samtidig var det en understregning af, at f odbold som f ænomen repræsenterer noget helligt i mange menneskers tilværelse. Fanengagementet er i den f orstand svaret på en tomhed, der skal udf yldes konkret gennem en tro på noget gennem opbyggelse af en mening i livet. Er f odbold eller sport i bredere f orstand da religion?

2 Svaret er if ølge bogens bidrag nej. Som Robert Eriksen er inde på i kapitel 5, er f odbold ikke religion. Det er ikke metaf ysisk eller ref ererer til metaf ysik i det hele taget. Man f inder ikke svar på eksistentielle spørgsmål om livet eller døden ved at se f odbold eller være supporter. Fodbold er i den f orstand jordnært, men dyrkelsen af det er bundet op på noget centralt menneskeligt. Det giver mening til livet på jord i den f orstand, at det er identitetsdannende. Joern (2006) skriver i sin bog Homo Fanaticus : I modsætning til religion, lover sporten ikke noget, den har ikke noget eksternt f ormål, og den besvarer ikke eksistentielle spørgsmål. Spørgsmål om, hvordan vi er blevet skabt, hvordan vi er kommet til jorden, om livet hinsides den sanselige verden, besvares ikke af sporten (Joern, 2006, p. 24). Derimod har f odbolden (og sporten mere generelt) overtaget en række af religionens f unktioner, uden selv at kunne betegnes som en egentlig religion. Som Hognestad er inde på i bogens f ørste kapitel, giver den konf likt og rivalisering som sporten indeholder, pr. def inition gode muligheder f or dannelse af identitet (s. 23), og i sen- eller postmoderne samf und præget af globalisering (s. 21) og f or klubbernes vedkommende stigende kommercialisering (s. 288) er potentialet f or modstand og nye kulturelle praksisf ormer med sport som omdrejningspunkt til stede. I slipstrømmen af denne tilstand skaber f odbold en platf orm f or entusiasme, passion og emotionel identitetsdannelse, der kan sammenlignes med religion. Spillet udf ylder en rolle, der giver mening til livet. Det stimulerer det sekulære menneskes mangel på religion og religionslængsel (s. 120). Det er kvasi-religion, der modvirker kaos og mangel på mening og identitet, og hvor klubben, man f ølger, bliver omdrejningspunktet. Identitet prøves af og gives indhold som en del af kampen, sejren og nederlaget. De troende ser ikke sport f or sjov eller f or at blive underholdt, men f or at være til og opnå relaese, som Nina Reim peger på i sit kapitel (8). I det (sen-)moderne samf und omf ormes religionen i nye f ormer, og det sekulære bliver helligt. Vigtige kampe strukturerer livet, og rituelle handlinger f inder nye sekulære udtryk. Forskellige f ans Selvom f ans og supportere kan iagttages som troende i kvasi-religiøs f orstand virker det selvindlysende, at der er f orskel på dem og andre typer af tilskuere samt i graden af deres f anatisme. Nogle konsumenter af f odboldproduktet er rene f orbrugere, f lygtige og væk, når kampen er slut. De reagerer på spillet, men søger ikke i samme udstrækning release som de mest dedikerede f ans. Stewart og Smith (2010) og Stewart et al. (2003) peger på, at sportskonsumenten er dif f erentieret og kan være mere eller mindre troende i vedkommendes relation til en klub eller f odboldproduktet: Not all consumers are equally passionate and f anatical, nor use their team to conf irm their personal identity (Stewart, Smith, & Nicholson, 2003, p. 206). Nærmere bestemt opstiller Smith og Stewart (1999) en typologi, hvor dedikationen og tilknytningen varierer af hængigt af typen af f an, der f alder i f em kategorier: 1) Passionate Partisans, 2) Champ Followers, 3) Reclusive Partisans, 4) T heatregoers (der kan være casual eller comitted ) og 5) Af icionados. I bogens kapitel 2 præsenteres Richard Giulianottis analoge typologi (af f orf atteren selv), der opdeler de i varierende udstrækning troende i f ire kategorier: 1) Supportere, 2) Tilhængere, 3) Fans og 4) Flanører (s. 43). Formålet med typologien og andre lignende af slagsen er at nuancere og f orbedre f orståelsen af det umiddelbare billede af f odboldkonsumenten, i Giulianottis tilf ælde ved at udvikle en kritisk, normativ og sociologisk analyse om f odboldens kommercialisering. Tråden fra religionsmetaforerne tages op på interessant vis med analogien om, at brødrenes higen efter at besøge samtlige 92 engelske Premier League- og Football League-stadioner ligner pilgrimsrejser.

3 Jeg skal ikke gå nærmere ind i en nærmere drøf telse af f orholdet mellem f orskellige typologier her, men påpege, at det det ville være nyttigt med en større grad af dialog mellem de f orskellige f orskeres tilgange. Umiddelbart betragtet synes der at være betydeligt overlap mellem Giulianottis og Stewart & Smiths f orskellige kategorier, men de er alligevel ved nærmere øjekast svære præcist at f å til at hænge sammen idet f ørstnævnte synes at lægge mere vægt på det f orbrugermæssige aspekt (over kontinuummet: traditionel / f orbruger ) end Stewart & Smith, der på deres side synes at have et mere sportsligt perspektiv i spil ved at f okusere på spørgsmålet om usikkerhed (som en del af sportens logik og spændingen ved den) og spørgsmålet om sejr i deres tilgang til bestemmelse af supporterkategorierne. Måske tager jeg f ejl, men de to aspekters f orskelligheder handler nok om f orskellige udgangspunkter. Ikke desto mindre kunne en nærmere drøf telse af f orskellige og ligheder være interessant. Fodboldens pilgrimme Giulianottis supportere, der katagorisk f orstås i koden varm/traditionel, er omdrejningspunktet i Gary Armstrong og Hans Hognestads studie af de to kendte Brann f ans, Kjell og Bjarte f ra Bergen, i bogens kapitel 4. Tråden f ra religionsmetaf orerne tages op på interessant vis med analogien om, at brødrenes higen ef ter at besøge samtlige 92 engelske Premier League- og Football League-stadioner ligner pilgrimsrejser. If ølge Armstrong og Hognestad kan man f orestille sig, at f odbold udtrykker et sæt f orestillinger og praksisser, som samf undet kan bruge til at tilbede et idealiseret billede af sig selv (s. 103). Set i dette perspektiv rejser Brann-brødrene ud f or at hele den senmoderne mangel på f ast identitet, der kan dulmes i samværet med de andre supportere (troende), de møder på deres vej rundt til engelske stadions og pubber. Dermed opsøger og medvirker brødrene til at skabe den nærhed mellem troende, som bekræf ter det samf undsmæssige idealbillede, identiteten skabes i, på samme måde som pilgrimme søger det guddommelige og hellige sted gennem deres rejse(r) og de andre troende, de møder på deres vej. Ikke bare f ysisk rejser brødrene ud, de skaber og bekræf ter deres egen tro gennem et ritual, der består i at f orlade hjemmets tryghed i prøvelsens øjemed f or at gøre noget, der bryder med hverdagens sorger, glæder og trivialiteter. I manglen af det typiske livsprojekt, som det er at stif te f amilie begge brødre er ugif te og har ingen børn f yldes i stedet mening i tilværelsen gennem en næsten calvinistisk livsf ørelse (s. 112), der if ølge Armstrong og Hognestad gerne må være eksemplarisk og til ef terlevelse. Globalisering og kommercialiseringens sejrsgang Det er centralt i bogen, at supporterkulturen har udviklet sig på baggrund af i hovedsagen to nært beslægtede f orhold: 1) en markant kommercialiseringsproces og 2) globalisering. I bogens svenske indslag, i f orm af Torbjörn Anderssons kapitel om svensk f odbold, tematiseres dette i termer af glokalisering. Andersson er altid læsværdig og giver også i kapitel 3 en glimrende analyse af svensk supporterkultur, hvis pointer f ormentlig kan udstrækkes til andre af de nordiske lande. I hvert f ald i f orhold til den overordnede f orståelsesramme. I tråd med identitetstilgangen, der præger de f leste af bogens øvrige bidrag, peger Andersson på, at f odbold er et paradeeksempel på glokalisering (s. 70). Som globalt spil har f odbold gået sin sejrsgang over jorden (Hansen, 2006), men har samtidigt f ået mange lokale udtryk. Faktisk peger Andersson på, at på trods af en markant stigning i adgangen til internationale kampe i tv og en øget påvirkning internationalt, har det ikke medvirket til en noget ensidig dårlig indvirkning på den svenske publikums- og supporterkultur. Faktisk har det gjort kulturen mere varieret og udtryksf uld. På den anden side er det også klart, at de senere års tilskuernedgang varsler en potentiel krise, hvis den svenske idrætsmodel ikke udvikler sig. Den refleksive, ofte ironiske, distance, der formentlig findes blandt mere flygtige flanører, har ikke noget definitivt hegemoni i kulturen.

4 If ølge Andersson har man i Sverige f orsøgt at f orsvare en mere amatørelitemodel mod, hvad man har f ormodet var en negativ kommerciel indf lydelse (s ). Det er sket i en periode, hvor globaliseringen ellers er skyllet ind over landet, og de bedste f odboldspillere f orlader Folkhemmet, så snart det er muligt. Der er stor eksponering af udenlandsk sport i medierne, og blandt unge mennesker er det sof istikeret og normalt at holde med en udenlandsk klub. Storkommercielle klubber som FCK i Danmark er blevet mødt med beundring. Problemet er if ølge Andersson, at gruppen af dedikerede f ans svinder. En stigende gruppe massekonsumerer international f odbold i sof aen, hvor niveauet er højere, mens nøglen til en vellykket glokaliseringsproces f örutsätter att man f inner rätt balans mellan olika slags globala kraf ter, inf lytanden och inf luenser samt lokala uttrycksf ormer och reaktioner (s. 85). Den balance er if ølge Andersson ikke på plads i svensk f odbold. Afslutning Kampen om Tribunen giver gennem en række interessante artikler et grundigt indblik i den supporterf orskning, der har været i vækst gennem noget tid i såvel Norden som internationalt. I bogens af sluttende epilog binder Arve Hjelseth det hele sammen på f ornem vis, og jeg vil af sluttende f remhæve hovedpointerne som en sløjf e på denne anmeldelse. Først og f remmest påpeger Hjelseth, at tvetydighed karakteriserer f odbolden og supporterkulturens udvikling (s. 284). Begge er præget af globalisering og kommercialisering, men inden f or disse rammer står supporternormer om autonomi, uaf hængighed og investering af betydelige emotionelle ressourcer stadig meget stærkt. Selvom f odboldklubberne i deres higen ef ter f orøgede revenuestreams i 1990 erne orienterer sig retningen af nye segmenter, middelklassen, og dermed tilpassede f odboldproduktet, så det blev langt mere mainstream, er supporterkulturen i stor udstrækning stærk med egen drivkraf t og modstand. Metaf ortellingen er som nevnt at f otballen er of ret på kommersialismens, sponsorernes og T V- selskabernes alter, og at dette har gitt oss en ny tilskuerkultur som tradisjonalisterne f orsøker a motarbeide f ordi den kulturen de representerer, trues av marginalisering (s. 287). Men autensitet er stadig kodeordet i supporternes konkrete udtryk. Den ref leksive, of te ironiske, distance, der f ormentlig f indes blandt mere f lygtige f lanører, har ikke noget def initivt hegemoni i kulturen (s. 289). Selvom der er f undet omverdenstilpasning sted i grupperingerne, vokser supporterkulturen f rem som f orhandlende reaktioner på ændringer i f odbolden og klubbernes ageren. Supporterne accepterer nogle ændringer, men f orkaster andre, ligesom accepterede ændringer tilpasses supporterkulturens egne ritualer og praksisser, anf ører Hjelseth (s. 293). I dette f elt af komplekst samvirkende processer, hvor de nye kunder i butikken svarer med exit, hvis produktkvaliteten ikke er i orden, markerer de dedikerede supportere, der tegner kulturens center, sig med voice (s. 294) og gør modstand. Denne bog har bestemt givet sin stemme ( voice ) tilkende i et voksende f orskningsf elt, og min exit -replik skal være, at det er sket på nyttig vis. Rasmus K. Storm 2013 Litteraturreferencer Hansen, J. (2006). Fodbold: En kort verdenshistorie. Odense: Syddansk Universitetsf orlag. Joern, L. (2006). Homo Fanaticus: Passionerede fodbold supportere. Slagelse: Forlaget Bavnebanke. Smith, A. & Stewart, B. (1999). Sport Management. A guide to Professional Practice. Crows Nest: Allen & Unwin. Smith, A. & Stewart, B. (2010). The special features of sport: A critical revisit. Sport Management Review,Vol. 13, Issue 1, pp Stewart, B., Smith, A., & Nicholson, M. (2003). Sport Consumer Typologies: A Critical Review. Sport

5 Marketing Quarterly, Vol. 12, Issue 4, pp

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5)

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) Publiceret af Hanne Bonne Brusgaard 01 september 2015 klokken 16:09 Powered by Enaly zer Side 1 Svar status Ikke sv aret Af v ist Uf uldstændig Gennemf ørt

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Eksistentiel krise og åndelig omsorg

Eksistentiel krise og åndelig omsorg Eksistentiel krise og åndelig omsorg Ved Jens Rasmussen Se Livsanskuelser, 2012, s. 102-126. Jens Rasmussen Side 1 Sundhedsstyrelsens definition af åndelig omsorg: eksistentielle og religiøse problemstillinger.

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold Fremtidens stadion i Helsingør Marienlyst d. 25. november 2015. Analyse- og Forskningsleder, Ph.d. Rasmus K. Storm @rasmuskstorm Foto: Pathfinder77 Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 09 - ASYMPTOTER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 09 - ASYMPTOTER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 09 - ASYMPTOTER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: OKTOBER 07 Michel Mandi (07) Side a 5 Indholdsortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... ASYMPTOTER... 3 VANDRETTE ASYMPTOTER:...

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Topsportens oversete potentialer

Topsportens oversete potentialer Topsportens oversete potentialer Kompetencer & Koncepter på et vanskeligt (sponsor)marked Aalborg, 18. september 2012 Jagten på THE NEXT BIG THING Post AG København Rammevilkårene er barske og bliver værre

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Kommentar til lovforslaget om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Kommentar til lovforslaget om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder Kommentar til lovforslaget om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder Af Jonas Havelund, Forskningsenheden Sport og Kropskultur, Center For Idræt, Aarhus Universitet Publiceret på Idrættens analyseinstituts

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 Juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Helle Strøm STU-SamfundsfagChh1315-E15-VØ Oversigt over

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

Synlighed i dansk vandpolo. Branding, kommunikation, presse og sponsorater

Synlighed i dansk vandpolo. Branding, kommunikation, presse og sponsorater Synlighed i dansk vandpolo Branding, kommunikation, presse og sponsorater Hvad er synlighed? o Branding o Kommunikation o Presse o Sponsorater Branding af hvad? Strategi for hvad vi vil Nye og flere medlemmer

Læs mere

Hvordan opbygges en god mental træningskultur?

Hvordan opbygges en god mental træningskultur? Hvordan opbygges en god mental træningskultur? Trænerkonference 2015 Agenda Hvordan opbygges en god mental træningskultur? Gode eksempler best practice velvidende at hvad der kan fungere fantastisk et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Hhx Samfundsfag

Læs mere

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid

Unges digitale dannelse. Unge, selvværd og selvtillid Unges digitale dannelse Unge, selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Eliteidrættens væsen. Mod al sund fornuft? Senior Academic Researcher and PhD Scholar Rasmus K. Storm

Eliteidrættens væsen. Mod al sund fornuft? Senior Academic Researcher and PhD Scholar Rasmus K. Storm Eliteidrættens væsen Idrættens Analyseinstitut Mod al sund fornuft? Senior Academic Researcher and PhD Scholar Rasmus K. Storm l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk 1 Den

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2015 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FAIR PLAY - OGSÅ UDEN FOR BANEN 3. KVARTAL 2015

KVARTALSRAPPORT 2015 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FAIR PLAY - OGSÅ UDEN FOR BANEN 3. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT 2015 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FAIR PLAY - OGSÅ UDEN FOR BANEN 3. KVARTAL 2015 1 2 KVARTALSRAPPORT 2015 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FAIR PLAY - OGSÅ UDEN FOR BANEN 3. KVARTAL 2015 Fair

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

Sammen om en god oplevelse

Sammen om en god oplevelse Sammen om en god oplevelse Om sikkerheden ved superligakampe En fælles indsats Det skal være en god oplevelse for hele familien at gå til superligakamp. Derfor arbejder klubber, fanklubber og myndigheder

Læs mere

Nøglen til det danske samfund for expats

Nøglen til det danske samfund for expats Nøglen til det danske samfund for expats De lokale idrætsforeninger er nøglen til at lære danskerne bedre at kende. DGI SportsGuides guider expats godt ud i foreningslivet. Expats bidrager med nyt syn

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER

Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER Malene Erkmann Grundbog i digitale kompetencer Malene Erkmann Grundbog i digitale kompetencer 1. udgave, 2015 Samfundslitteratur 2015 Omslag: Imperiet (Harvey

Læs mere

AT august 2016 / MG

AT august 2016 / MG AT 3.1 2016 august 2016 / MG OVERORDNET EMNE Grænser TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 Introduktion til forløbet 34 Vejledning i valg af sag og fag Vejledning i valg af sag og fag Frist

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Den autentiske virksomhed

Den autentiske virksomhed Den autentiske virksomhed Ledelse af autenticitet et nyt ledelsesansvar? Nikolaj Stagis Det Danske Ledelsesakademi, CBS 6. december 2011 DEN AUTENTISKE VIRKSOMHED Udkommer januar 2012 AUTHENTIC CORPORATE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Den seriöse supporterns motstånd

Den seriöse supporterns motstånd ISSN 1652 7224 ::: Publicerad den 2 maj 2007 Utskriftsvänlig pdf-fil Läs mer om fotboll på idrottsforum-org Den norske idrottsforskaren Arve Hjelseth disputerade den 15 december 2006 vid Sosiologisk institutt

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet Land: Sverige Periode: Fra: August 2013 Til: Januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker

Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker Gjern mountain bike spor INDLEDNING Mountain biking i Danmark er i vækst. Sporten har et godt tag i motionister, som har stor glæde af teknikken,

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Er de veluddannede mere tolerante?

Er de veluddannede mere tolerante? ANALYSE Juni 2010 Er de veluddannede mere tolerante? Mehmet Ümit Necef Med udgangspunkt i debatten om en række socialdemokratiske politikeres skolevalg for deres børn diskuterer artiklen den tilsyneladende

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Agenda Hvad er udfordringerne som fodboldforretning, og hvilke rammer og forretningslogikker arbejder klubberne under set i et konkurrencemæssigt,

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

malmö studies in sport sciences vol. 8

malmö studies in sport sciences vol. 8 malmö studies in sport sciences vol. 8 Fotboll och huliganism i Skandinavien Jonas Havelund, Lise Joern & Kristian Rasmussen redaktörer idrottsforum.org MALMÖ STUDIES IN SPORT SCIENCES vol. 1 Johan R.

Læs mere

Poul Rask Nielsen. Professionssamarbejdet. mellem. lærere og pædagoger. Viden og værktøj

Poul Rask Nielsen. Professionssamarbejdet. mellem. lærere og pædagoger. Viden og værktøj Poul Rask Nielsen Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger Viden og værktøj 1 Poul Rask Nielsen Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger Viden og værktøj 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 16/maj 17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Samfundsfag B

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Værdighed i ældreplejen Allerød

Værdighed i ældreplejen Allerød 17-2 2016 Allerød 1 Disposition Hvorfor værdighed? Værdighed som begreb Værdighed i et internationalt perspektiv 10 elementer for en værdig ældrepleje Værdighed på FL16/Lovforslag om værdighedspolitikker

Læs mere

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL M E D I E I N F O R M AT I O N 2 LANDETS BEDSTE HÅNDBOLDSITE HBOLD.dk er Danmarks bedste og største håndboldsite. I løbet af de sidste tre år, har HBOLD.dk manifesteret

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

www.dsqf.dk www.facebook.com/dansksquash Skolesquash Turnerings-/aktivitetsdag

www.dsqf.dk www.facebook.com/dansksquash Skolesquash Turnerings-/aktivitetsdag Skolesquash Turnerings-/aktivitetsdag Målgruppe er 6. klassetrin, og Skolesquasheventen bliver et dagsarrangement bygget op omkring en squashturnering samt nogle suppleringsaktiviteter/faglige opgaver,

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus

VolleyLiga Klubmøde. Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus VolleyLiga Klubmøde Onsdag den 25. februar 2015 Idrættens Hus Dagsorden 1. Velkomst og Præsentation 2. Standartkontrakter & Amatøraftaler 3. TV og Mediebilledet 4. VolleyLigaen 2016 5. Internationalt 6.

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN. Bjørn Nygaard, idethandling

Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN. Bjørn Nygaard, idethandling Teksam årsdag 2015 MØDET MELLEM FORSKELLIGE KULTURER PÅ ARBEJDSPLADSEN Bjørn Nygaard, idethandling Bjørn Nygaard Undervist i at styrke samarbejdet hos Dansk Metal og på mange virksomheder Studeret kulturmøder

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Unge mellem projekter og reality. Selvværd og selvtillid

Unge mellem projekter og reality. Selvværd og selvtillid Unge mellem projekter og reality Selvværd og selvtillid Unges rum A. Du skal selv vælge. Selvstændighed og egne valg som omdrejningspunkt i opdragelse B. Unge opsøger kanter del af identitet. Udødelighed

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Talenternes forældre.

Martin Thomsen Langagergaard. Talenternes forældre. Talenternes forældre Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver rådgivningsvirksomheden Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B.

TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B. TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B. 1909 LIDT FAKTA OM VOLLSMOSE SVÆRVÆGTEREN 9600 indbyggere

Læs mere

En Del Af Noget Større

En Del Af Noget Større Jacob Lauesen Når lysene flimrer i Parken En Del Af Noget Større 100% VM 2010 kval. EM 2012 kval. VM2014 kval. 60% Tre overskrifter Vi er bevidste om vores situation Faldende tilskuerinteresse Konkurrence

Læs mere

Klimaets sociale tilstand

Klimaets sociale tilstand Rockwool fonden Klimaets sociale tilstand Af Peter GundelA ch, BettinA hau G e o G e sther n ørreg ård-n ielsen Klimaets sociale tilstand peter gundelach, bettina hauge og esther nørregård-nielsen Klimaets

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere