Et vellykket og anbefalelsesværdig stykke arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et vellykket og anbefalelsesværdig stykke arbejde"

Transkript

1 idro t t sf o rum.o rg ttsfo rum.o rg/sto ras_ho gnestad-hjelseth131009/ Et vellykket og anbefalelsesværdig stykke arbejde Rasmus K. Storm Idrættens Analysinstitut, København Indledning Supporterf orskning er interessant. Punktum. Forskere, der søger at f orstå det, man i korte vendinger kan f orstå som (sub-)kulturelle udtryk og identitetsdannelse i relation til sport, leverer som regel indsigtsf ulde analyser af de f ænomener, der typisk f remstilles unuanceret og f orenklet i medierne. Problemer med hooligans og aggressive f odboldf ans, har alt f or of te været udgangspunktet f or politiske beslutninger om reguleringer eller indsatser, der rammer uproportionalt eller skævt. Her kan f orskningen give indsigter og perspektiver, der kan f orbedre beslutningsgrundlaget eller øge f orståelsen f or de konkrete f ænomener. Dette er også tilf ældet i Kampen om tribunen, der i sin f orm udgør en antologi med i alt 12 bidrag f ra såvel etablerede f orskere som yngre debutanter, der på baggrund af f x deres masteropgaver har f ået lov at slå deres f older i en f orskningsantologi. Det er et vellykket stykke arbejde, og ser man bort f ra et i denne sammenhæng lidt malplaceret kapitel om stadionarkitektur (der ganske vist i sig selv er interessant), er bogen anbef alelsesværdig f or studerende og f orskere, der ønsker en introduktion til f an-f orskningen, eller vil se gode eksempler på, hvordan den kan gennemf øres. Hans K. Hognestad & Arve Hjelseth (re d ) Kampe n om t ribune n: Fot ball, ide nt it e t & makt 304 sid o r, hft. Tro nd he im: Akad e mika Fo rlag 2012 ISBN Er f odbold religion? Personligt f inder jeg, at et af de centrale og interessante perspektiver i supporterf orskningen der også tages under behandling i bogen er, hvorf or supporterf ænomenet egentligt er opstået. Hvad ligger bag, eller hvad er årsagen til den involvering, supportere har i f orhold til deres hold? Hvad er den tilknytning, som de f ans så glimrende beskriver i bogen, et udtryk f or? Da den danske FCK-f anf raktion, Copenhagen Lads i 2004 ansøgte det danske kirkeministerium om at blive statsanerkendt trossamf und, kunne man ane et svar på spørgsmålet. Handlingen repræsenterede mere end blot en sjov ide f or medlemmerne. Det var alvor. Konkret var f ormålet ganske vist med et glimt i øjet at af prøve grænserne f or religionsf rihed i Danmark, men samtidig var det en understregning af, at f odbold som f ænomen repræsenterer noget helligt i mange menneskers tilværelse. Fanengagementet er i den f orstand svaret på en tomhed, der skal udf yldes konkret gennem en tro på noget gennem opbyggelse af en mening i livet. Er f odbold eller sport i bredere f orstand da religion?

2 Svaret er if ølge bogens bidrag nej. Som Robert Eriksen er inde på i kapitel 5, er f odbold ikke religion. Det er ikke metaf ysisk eller ref ererer til metaf ysik i det hele taget. Man f inder ikke svar på eksistentielle spørgsmål om livet eller døden ved at se f odbold eller være supporter. Fodbold er i den f orstand jordnært, men dyrkelsen af det er bundet op på noget centralt menneskeligt. Det giver mening til livet på jord i den f orstand, at det er identitetsdannende. Joern (2006) skriver i sin bog Homo Fanaticus : I modsætning til religion, lover sporten ikke noget, den har ikke noget eksternt f ormål, og den besvarer ikke eksistentielle spørgsmål. Spørgsmål om, hvordan vi er blevet skabt, hvordan vi er kommet til jorden, om livet hinsides den sanselige verden, besvares ikke af sporten (Joern, 2006, p. 24). Derimod har f odbolden (og sporten mere generelt) overtaget en række af religionens f unktioner, uden selv at kunne betegnes som en egentlig religion. Som Hognestad er inde på i bogens f ørste kapitel, giver den konf likt og rivalisering som sporten indeholder, pr. def inition gode muligheder f or dannelse af identitet (s. 23), og i sen- eller postmoderne samf und præget af globalisering (s. 21) og f or klubbernes vedkommende stigende kommercialisering (s. 288) er potentialet f or modstand og nye kulturelle praksisf ormer med sport som omdrejningspunkt til stede. I slipstrømmen af denne tilstand skaber f odbold en platf orm f or entusiasme, passion og emotionel identitetsdannelse, der kan sammenlignes med religion. Spillet udf ylder en rolle, der giver mening til livet. Det stimulerer det sekulære menneskes mangel på religion og religionslængsel (s. 120). Det er kvasi-religion, der modvirker kaos og mangel på mening og identitet, og hvor klubben, man f ølger, bliver omdrejningspunktet. Identitet prøves af og gives indhold som en del af kampen, sejren og nederlaget. De troende ser ikke sport f or sjov eller f or at blive underholdt, men f or at være til og opnå relaese, som Nina Reim peger på i sit kapitel (8). I det (sen-)moderne samf und omf ormes religionen i nye f ormer, og det sekulære bliver helligt. Vigtige kampe strukturerer livet, og rituelle handlinger f inder nye sekulære udtryk. Forskellige f ans Selvom f ans og supportere kan iagttages som troende i kvasi-religiøs f orstand virker det selvindlysende, at der er f orskel på dem og andre typer af tilskuere samt i graden af deres f anatisme. Nogle konsumenter af f odboldproduktet er rene f orbrugere, f lygtige og væk, når kampen er slut. De reagerer på spillet, men søger ikke i samme udstrækning release som de mest dedikerede f ans. Stewart og Smith (2010) og Stewart et al. (2003) peger på, at sportskonsumenten er dif f erentieret og kan være mere eller mindre troende i vedkommendes relation til en klub eller f odboldproduktet: Not all consumers are equally passionate and f anatical, nor use their team to conf irm their personal identity (Stewart, Smith, & Nicholson, 2003, p. 206). Nærmere bestemt opstiller Smith og Stewart (1999) en typologi, hvor dedikationen og tilknytningen varierer af hængigt af typen af f an, der f alder i f em kategorier: 1) Passionate Partisans, 2) Champ Followers, 3) Reclusive Partisans, 4) T heatregoers (der kan være casual eller comitted ) og 5) Af icionados. I bogens kapitel 2 præsenteres Richard Giulianottis analoge typologi (af f orf atteren selv), der opdeler de i varierende udstrækning troende i f ire kategorier: 1) Supportere, 2) Tilhængere, 3) Fans og 4) Flanører (s. 43). Formålet med typologien og andre lignende af slagsen er at nuancere og f orbedre f orståelsen af det umiddelbare billede af f odboldkonsumenten, i Giulianottis tilf ælde ved at udvikle en kritisk, normativ og sociologisk analyse om f odboldens kommercialisering. Tråden fra religionsmetaforerne tages op på interessant vis med analogien om, at brødrenes higen efter at besøge samtlige 92 engelske Premier League- og Football League-stadioner ligner pilgrimsrejser.

3 Jeg skal ikke gå nærmere ind i en nærmere drøf telse af f orholdet mellem f orskellige typologier her, men påpege, at det det ville være nyttigt med en større grad af dialog mellem de f orskellige f orskeres tilgange. Umiddelbart betragtet synes der at være betydeligt overlap mellem Giulianottis og Stewart & Smiths f orskellige kategorier, men de er alligevel ved nærmere øjekast svære præcist at f å til at hænge sammen idet f ørstnævnte synes at lægge mere vægt på det f orbrugermæssige aspekt (over kontinuummet: traditionel / f orbruger ) end Stewart & Smith, der på deres side synes at have et mere sportsligt perspektiv i spil ved at f okusere på spørgsmålet om usikkerhed (som en del af sportens logik og spændingen ved den) og spørgsmålet om sejr i deres tilgang til bestemmelse af supporterkategorierne. Måske tager jeg f ejl, men de to aspekters f orskelligheder handler nok om f orskellige udgangspunkter. Ikke desto mindre kunne en nærmere drøf telse af f orskellige og ligheder være interessant. Fodboldens pilgrimme Giulianottis supportere, der katagorisk f orstås i koden varm/traditionel, er omdrejningspunktet i Gary Armstrong og Hans Hognestads studie af de to kendte Brann f ans, Kjell og Bjarte f ra Bergen, i bogens kapitel 4. Tråden f ra religionsmetaf orerne tages op på interessant vis med analogien om, at brødrenes higen ef ter at besøge samtlige 92 engelske Premier League- og Football League-stadioner ligner pilgrimsrejser. If ølge Armstrong og Hognestad kan man f orestille sig, at f odbold udtrykker et sæt f orestillinger og praksisser, som samf undet kan bruge til at tilbede et idealiseret billede af sig selv (s. 103). Set i dette perspektiv rejser Brann-brødrene ud f or at hele den senmoderne mangel på f ast identitet, der kan dulmes i samværet med de andre supportere (troende), de møder på deres vej rundt til engelske stadions og pubber. Dermed opsøger og medvirker brødrene til at skabe den nærhed mellem troende, som bekræf ter det samf undsmæssige idealbillede, identiteten skabes i, på samme måde som pilgrimme søger det guddommelige og hellige sted gennem deres rejse(r) og de andre troende, de møder på deres vej. Ikke bare f ysisk rejser brødrene ud, de skaber og bekræf ter deres egen tro gennem et ritual, der består i at f orlade hjemmets tryghed i prøvelsens øjemed f or at gøre noget, der bryder med hverdagens sorger, glæder og trivialiteter. I manglen af det typiske livsprojekt, som det er at stif te f amilie begge brødre er ugif te og har ingen børn f yldes i stedet mening i tilværelsen gennem en næsten calvinistisk livsf ørelse (s. 112), der if ølge Armstrong og Hognestad gerne må være eksemplarisk og til ef terlevelse. Globalisering og kommercialiseringens sejrsgang Det er centralt i bogen, at supporterkulturen har udviklet sig på baggrund af i hovedsagen to nært beslægtede f orhold: 1) en markant kommercialiseringsproces og 2) globalisering. I bogens svenske indslag, i f orm af Torbjörn Anderssons kapitel om svensk f odbold, tematiseres dette i termer af glokalisering. Andersson er altid læsværdig og giver også i kapitel 3 en glimrende analyse af svensk supporterkultur, hvis pointer f ormentlig kan udstrækkes til andre af de nordiske lande. I hvert f ald i f orhold til den overordnede f orståelsesramme. I tråd med identitetstilgangen, der præger de f leste af bogens øvrige bidrag, peger Andersson på, at f odbold er et paradeeksempel på glokalisering (s. 70). Som globalt spil har f odbold gået sin sejrsgang over jorden (Hansen, 2006), men har samtidigt f ået mange lokale udtryk. Faktisk peger Andersson på, at på trods af en markant stigning i adgangen til internationale kampe i tv og en øget påvirkning internationalt, har det ikke medvirket til en noget ensidig dårlig indvirkning på den svenske publikums- og supporterkultur. Faktisk har det gjort kulturen mere varieret og udtryksf uld. På den anden side er det også klart, at de senere års tilskuernedgang varsler en potentiel krise, hvis den svenske idrætsmodel ikke udvikler sig. Den refleksive, ofte ironiske, distance, der formentlig findes blandt mere flygtige flanører, har ikke noget definitivt hegemoni i kulturen.

4 If ølge Andersson har man i Sverige f orsøgt at f orsvare en mere amatørelitemodel mod, hvad man har f ormodet var en negativ kommerciel indf lydelse (s ). Det er sket i en periode, hvor globaliseringen ellers er skyllet ind over landet, og de bedste f odboldspillere f orlader Folkhemmet, så snart det er muligt. Der er stor eksponering af udenlandsk sport i medierne, og blandt unge mennesker er det sof istikeret og normalt at holde med en udenlandsk klub. Storkommercielle klubber som FCK i Danmark er blevet mødt med beundring. Problemet er if ølge Andersson, at gruppen af dedikerede f ans svinder. En stigende gruppe massekonsumerer international f odbold i sof aen, hvor niveauet er højere, mens nøglen til en vellykket glokaliseringsproces f örutsätter att man f inner rätt balans mellan olika slags globala kraf ter, inf lytanden och inf luenser samt lokala uttrycksf ormer och reaktioner (s. 85). Den balance er if ølge Andersson ikke på plads i svensk f odbold. Afslutning Kampen om Tribunen giver gennem en række interessante artikler et grundigt indblik i den supporterf orskning, der har været i vækst gennem noget tid i såvel Norden som internationalt. I bogens af sluttende epilog binder Arve Hjelseth det hele sammen på f ornem vis, og jeg vil af sluttende f remhæve hovedpointerne som en sløjf e på denne anmeldelse. Først og f remmest påpeger Hjelseth, at tvetydighed karakteriserer f odbolden og supporterkulturens udvikling (s. 284). Begge er præget af globalisering og kommercialisering, men inden f or disse rammer står supporternormer om autonomi, uaf hængighed og investering af betydelige emotionelle ressourcer stadig meget stærkt. Selvom f odboldklubberne i deres higen ef ter f orøgede revenuestreams i 1990 erne orienterer sig retningen af nye segmenter, middelklassen, og dermed tilpassede f odboldproduktet, så det blev langt mere mainstream, er supporterkulturen i stor udstrækning stærk med egen drivkraf t og modstand. Metaf ortellingen er som nevnt at f otballen er of ret på kommersialismens, sponsorernes og T V- selskabernes alter, og at dette har gitt oss en ny tilskuerkultur som tradisjonalisterne f orsøker a motarbeide f ordi den kulturen de representerer, trues av marginalisering (s. 287). Men autensitet er stadig kodeordet i supporternes konkrete udtryk. Den ref leksive, of te ironiske, distance, der f ormentlig f indes blandt mere f lygtige f lanører, har ikke noget def initivt hegemoni i kulturen (s. 289). Selvom der er f undet omverdenstilpasning sted i grupperingerne, vokser supporterkulturen f rem som f orhandlende reaktioner på ændringer i f odbolden og klubbernes ageren. Supporterne accepterer nogle ændringer, men f orkaster andre, ligesom accepterede ændringer tilpasses supporterkulturens egne ritualer og praksisser, anf ører Hjelseth (s. 293). I dette f elt af komplekst samvirkende processer, hvor de nye kunder i butikken svarer med exit, hvis produktkvaliteten ikke er i orden, markerer de dedikerede supportere, der tegner kulturens center, sig med voice (s. 294) og gør modstand. Denne bog har bestemt givet sin stemme ( voice ) tilkende i et voksende f orskningsf elt, og min exit -replik skal være, at det er sket på nyttig vis. Rasmus K. Storm 2013 Litteraturreferencer Hansen, J. (2006). Fodbold: En kort verdenshistorie. Odense: Syddansk Universitetsf orlag. Joern, L. (2006). Homo Fanaticus: Passionerede fodbold supportere. Slagelse: Forlaget Bavnebanke. Smith, A. & Stewart, B. (1999). Sport Management. A guide to Professional Practice. Crows Nest: Allen & Unwin. Smith, A. & Stewart, B. (2010). The special features of sport: A critical revisit. Sport Management Review,Vol. 13, Issue 1, pp Stewart, B., Smith, A., & Nicholson, M. (2003). Sport Consumer Typologies: A Critical Review. Sport

5 Marketing Quarterly, Vol. 12, Issue 4, pp

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

PÅ EN BØLGE AF SUCCES

PÅ EN BØLGE AF SUCCES PÅ EN BØLGE AF SUCCES Rasmus K. Storm Dansk håndbold er umiddelbart betragtet en kæmpemæssig succeshistorie. Ser man snævert på den udvikling særligt elitedelen af sporten har gennemlevet de seneste 15

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer?

ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer? ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer? Ulla Weber + Ninon Godlowska 1 1.1 Hvorfor denne undersøgelse? Vi ønsker at undersøge, om folk

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere