Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering"

Transkript

1 Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012

2 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen 05 Spille berettigelse 06 Klub skifte 07 Spilletid og spillested 08 Udeblivelse og forsinkelse 09 Rettigheder og pligter 10 Protester og protestudvalg 11 Håndbøger 12 Dommerens rettigheder og pligter 13 Pointberegning / op- & nedrykning 14 Pokalturneringerne 15 Specielle Old-Boys regler 16 7-mands fodbold 17 Tvivl, udvalgte hold, diverse 18 Turneringsreglerne sidst revideret

3 1 Idrætsmødet 1.01 Deltager. Region Hovedstadens fodboldudvalg afholder idrætsmøde hvert andet år (lige årstal) i november/december måned. Til dette møde, der er afdelingens øverste myndighed, har hver medlemsklub, der ikke er i restance til hverken forbund, Region eller fodboldudvalg, ret til at sende to repræsentanter med stemmeret. Den maksimale gæld til DAI må på mødedagen ikke overstige kr ,- Stemmeret har ligeledes fodboldudvalgets medlemmer, dog ikke til formandens beretning. Medlemmer af protestudvalget har taleret, men ingen stemmeret, såfremt de ikke samtidigt er den ene klubs 2 repræsentanter. Tilmelding til mødet skal foretages ved skriftlig eller telefonisk tilkendegivelse, og være fodboldudvalget i hænde senest 3 dage før det varslet møde. Tilmelding er under hensyntagen til bestilling af beværtning Indkaldelses varsel. Indkaldelse til mødet skal ske med minimum 30 dages varsel, og indkomne forslag skal være fodboldudvalget i hænde senest tre uger før mødet. Udvalgets beretning, indkomne forslag, samt budget for de kommende to år, udlægges herefter på fodboldudvalgets hjemmeside senest 8 dage før mødet. Forslag der er indsendt af klubber med væsentlig gæld (over kr. 1000,-) til fodboldudvalg, region, eller forbund på mødedagen, kan ikke behandles af fodboldmødet. Turneringsregler der vedtages på et ordinært fodboldmøde, træder først i kraft ved efterfølgende turnerings opstart.

4 1.03 Dagsorden for mødet skal være: 1) Valg af dirigent Valg af mødereferent Valg af stemmeudvalg 2) Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af forretningsordenen 3) Beretning 4) Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner, samt startgebyrer 5 Indkomne forslag 6) Valg 7) Fremtidigt arbejde 1.04 På idrætsmødet vælges: a) Formand, samt 3 udvalgsmedlemmer. Udvalget fordeler selv arbejdsopgaverne i blandt sig. Alle valgene er for 2 år. b) Ovenstående medlemmer modtager hvert år et beløb svarende til max. kr ,-. Beløbet dækker telefon og diæter til ordinære mødeaftener i årets løb i.flg. takster for skattefri godtgørelser. Herudover dækkes udgiften til transport. c) Lov & fortolkningsudvalg bestående af 3 personer. 2 d) personer vælges blandt forenings repræsentanter, og den 3. person udpeges blandt det valgte fodboldudvalg. Det valgte medlem fra fodboldudvalget er automatisk formand for Lov & fortolkningsudvalget. e) Protestudvalg: Bestående af 5 medlemmer fra 5 forskellige foreninger ved en protestsags behandling skal udvalget bestå af 3 personer hvoraf mindst det ene medlem skal have en juridisk uddannelse.

5 Protestudvalget kan indkalde et medlem af Dommerklubbens bestyrelse som sagkyndig og fortolker af fodboldloven. Denne person kan dog ikke være en vidneforklaring, samt medvirke i domsafsigelsen. Fodboldudvalgets medlemmer samt personer der er medlem af fodbold dommerklubben, kan ikke indvælges i et protestudvalg. Skønner fodboldudvalget, at én eller flere af protestudvalgets medlemmer kan være interesseret i en foreliggende sags udfald, skal vedkommende vige sit sæde for et andet protestudvalgsmedlem. 2 Turneringsudskrivning 2.01 Krav til foreningerne for deltagelse For at være deltagerberettiget i Region Hovedstadens turneringer, kræves det af alle deltagende klubber, at de inden en turnerings start, er registreret og godkendt som folkeoplysende forening, i den kommune som foreningen i henhold til deres egne foreningslove, har nedfældet som værende deres hjemhørs kommune. a) Foreninger der ikke opfylder dette krav, vil blive opkrævet baneafgift, i henhold til den altid gældende tarif, inden de får start tilladelse i turneringen Turneringer Der udskrives en udendørs pointturnering, som påbegyndes om foråret, og afsluttes det følgende efterår, og en Futsal pointturnering som påbegyndes ultimo oktober, og afsluttes ved udgangen af marts måned. a) Der udskrives ligeledes pokalturneringer j.v.f. 14.

6 2.03 Ordinær turnering. Pointturneringen udskrives i følgende rækker: 1 Mester række 2 A-rækker 4 B-rækker Hver af disse rækker skal bestå af 12 hold. 8 C-rækker Disse rækker skal være inddelt med minimum 8 hold og maksimum 14 hold. 1 Old-Boys Mester række (OBM) 1 Old-Boys A-række (OBA) 1 Old-Boys B-række (OBB) Veteranrækker, samt diverse 7-mands rækker oprettes efter behov. 7-mandsseniorrækkerne spiller efter pyramide inddeling Regler. Der spilles i alle rækker efter de af DBU udgivne love for associations fodbold, som var gældende ved en turneringsstart. 3 Bestemmelser for anmeldelse af hold 3.01 Rækker Klubberne kan til den ordinære turnering, anmelde herrehold til senior-, Old-Boys og Veteran rækken. Alle disse rækker udskrives som 11-mands fodbold. a) Der udskrives ligeledes turneringer for 7-mands fodbold, i følgende rækker: Herre senior, Old-Boys, herre veteran, og herre super veteran

7 b) Nye foreninger som tilmeldes turneringen, og som er hjemmehørende udenfor Københavns kommune, skal for at kunne deltage i turneringen selv anvise en brugbar bane inkl. brugbare omklædnings faciliteter, samt mindst en dommer der aktivt udøver dommergerning i vor turnering. c) Kan foreningen ikke fremskaffe en sådan dommer, skal de forpligtige sig til, at tilmelde mindst to personer til førstkommende dommerkursus Startgebyr. Der beregnes et startgebyr, som fremlægges og vedtages på det ordinære fodboldmøde hvert 2. år, i forbindelse med vedtagelsen af rammebudgettet, for den næste sæson, j.v.f punkt Dommersalær, og indbetalingsfrist. I udendørs turneringen betaler klubberne det på fodboldmødet vedtagne dommer-salær forud for udendørs turneringens begyndelse, og senest 1. marts, og for Futsal turneringen betales dommersalær senest 31. januar, for at holdene har deltager ret Økonomisk restance. For at deltage i turneringen samt opnå stemmeret på fodboldmødet, er det en betingelse, at klubberne ikke er i restance med kontingenter eller anden gæld, til forbundet, regionen eller fodboldudvalget, j.v.f Færre hold end sidste sæson. Såfremt en klub ønsker at anmelde færre hold til turneringen, end klubben deltog med i sidste års turnering, foregår afgangen af hold fra laveste placering.

8 3.06 Flere hold i samme række. Skulle en klub have mere end ét hold i en række med samme bogstavs betegnelse, får disse hold påhæftet et tal betegnelse. Holdene er herefter underkastet op- og nedryknings betingelserne i henhold til Aldersbestemmelsen 4.01 Aldersgrænser. Herre senior: Old-Boys: Veteraner: Super veteraner: skal være fyldt 18 år på kampdagen. skal være fyldt 33 år på kampdagen. skal være fyldt 40 år på kampdagen. skal være fyldt 45 år på kampdagen 4.02 Dispensation for aldersklasser. Ønsker en klub at benytte en spiller i en anden aldersklasse end den, hvor spilleren rettelig hører hjemme, kan klubben ansøge fodboldudvalget om en dispensation. a) Fodboldudvalget kan afvise dispensations ansøgninger, hvis de skønner at der ikke er vægtige grunde for ansøgningen. b) Der kan højst dispenseres for to spillere til et og samme hold. c) Hold med dispenserede spillere, kan ikke blive kredsvindere, rykke op i en højere rangerende række, eller være kredens deltager i et forbundsmesterskab. d) Opnår en klub / hold dispensation på en eller flere spillere, gælder denne dispensation kun for den sæson hvori dispensationen er udstedt.

9 5 Spilleberettigelse 5.01 Hvem er licens berettiget? Ethvert medlem af en klub som er tilsluttet D.A.I. er spille berettiget, såfremt dette medlem: a) Har overholdt love og turnerings reglement. b) Har været medlem af klubben i mindst 30 dage. c) Ikke står i gæld til andre klubber med et kontingent (dog max 3 mdr.), samt forbund, region eller andre unioner under Danmarks Idrætsforbund. d) Ikke i indeværende halvsæson har deltaget i en turnering afholdt af DBU København eller D.B.U. Sjælland. e) Undtaget herfor vil være klubber som har dobbelt medlemskab af en af ovenstående unioner samt DAI, og derfor deltager med hold i begge unioner. Disse spillere kan rokere på klubbens hold uanset i hvilken union det enkelte hold spiller med følgende undtagelser: f) Turneringsreglernes og Spillere som opnår karantæner i en anden union, er spærret i DAI turneringen så længe denne spillers karantæne i en anden union er gældende. Overtræder et hold dette vil straffen være lig med benyttelse af ulovlig spiller j.v.f. turneringsreglernes I Futsal turneringen kan en spiller kun optræde på et DAI hold, hvis samme spiller ikke samtidig spiller på hold der deltager i andre unioner. g) Spillere som deltager i en turnering arrangeret af FSKBH, er også deltager berettiget på et DAI hold.

10 5.02 Licens Spilletilladelse gives af fodboldudvalget ved indlevering af rigtigt og fuldstændigt udfyldt licenskort. Da oplysningerne på indsendte licenskort nøje vil blive sammenholdt med udvalgets egne oplysninger vedrørende den pågældende spiller, må fodboldudvalget forbeholde sig en ekspeditionstid på 14 dage, og i tilfælde af overgang fra andre unioner endnu længere tid. a) Ingen spiller er spille berettiget før end klubben er i besiddelse af licenskortet, påført fodboldudvalgets godkendte påtegnede startdato Tilbagetrækning af udstedt licens Spilletilladelsen kan af fodboldudvalget trækkes tilbage, hvis en spiller ikke overholder 5.01, eller andre årsager som fodboldudvalget skønner berettiget herfor Overgang fra tidligere klub. Ansøgninger og svar om spilletilladelse fra tidligere klub, skal ske skriftligt, og vedlægges ny licens ansøgning. a) Ingen klub kan få spilletilladelse på en spiller, hvis spillercertifikatet fra tidligere klub ikke er vedlagt. b) øvrigt henvises til indgået aftale med D.B.U. København 5.05 Udenlandske statsborgere. Udenlandske statsborgere er licens berettiget, når 5.01 er opfyldt. a) Udenlandske statsborgere er ligeledes berettiget til deltagelse på Regions- samt forbundshold, hvis øvrige betingelser herfor er opfyldt.

11 5.06 Benyttelse af ulovlige spillere. Såfremt en klub benytter én eller flere spillere, der ikke opfylder ovennævnte betingelser eller benytter spillere som på anden vis er ulovlig (eks. karantæne ramte), fratages klubben de point, der eventuelt måtte være vundet i kampe med deltagelse af den/de spillere. a) Overtrædelse vil medføre at modstanderne tildeles sejren med 3-0, og klubben idømmes en bøde på kr. 300,00 for hver ulovlighed, som ligger til grund for dette. Holdet vil heller ikke kunne rykke op eller deltage i et evt. slutspil. Holdet vil ej heller kunne erklæres som regionsmester. b) Undtagelse for fratagelse af point er hold som har benyttet spillere der har fået udstedt licens på spillere som ved licensansøgningen har undladt forlangte oplysninger, eller givet ukorrekte oplysninger ved licensansøgning. Holdet kan endvidere godt rykke op i højere række, hvis de opnår det fornødne antal point. Klubben idømmes dog bøde i.h.t stk. a) for hver kamp de har benyttet denne ulovlige spiller Op & nedrykning af spillere. En spiller kan i samme turnerings sæson kun rykke fra et højere til et lavere rangerende hold, såfremt det hold, som vedkommende sidst spillede på, i mellemtiden har spillet, eller i samme spillerunde skal spille, turneringseller pokalkamp, uden vedkommende spiller som deltagere. a) Hvis en spiller i en kamp er rykket fra et lavere rangerende hold, og på et højere rangerende hold, kan denne spiller benyttes igen på det lavere rangerende hold, hvis dette hold spiller flere kampe i træk, uden at det højere rangerende hold spiller.

12 5.08 Rokering af spillere ved en turnerings afslutning. I de sidste tre kampe i turneringsåret for et hold i en række, kan dette hold ikke forstærkes med spillere fra højere rangerende hold Rokering af spillere ved turnerings start. Hvis en klub deltager med flere hold i turneringen, må der ved de forskellige holds første kamp i turneringen, ikke benyttes spillere der har været anvendt ved et af de andre holds første kamp Rokering af spillere på samme spilledag. Ingen spiller kan deltage i mere end én turnerings- eller pokalkamp på samme spilledag. Undtaget for denne regel er dog Old-Boys spillere, som deltager i en weekendkamp for sit Old-Boys hold, jvf , samt spillere der deltager i en 7-mands kamp. a) Som samme spilledag betragtes: Lørdag/Søndag, Skærtorsdag/ Langfredag, 1. og 2. påskedag, samt 1. og 2. pinsedag Røde kort. Udviste spillere vil være at idømme 2 kampes karantæne. Dog kan der ved grovere forseelser, eller i gentagelses tilfælde, idømmes flere kampes karantæne. Karantænen træder automatisk i kraft fra udvisningsdatoen. Karantænens varighed meddeles kun klubben skriftligt, hvis karantænen strækker sig ud over 2 spilledage. a) Karantæner som er givet i en turnering (Ordinær eller Pokal) skal afsones i samme turnering.

13 b) Når et hold bliver slået ud af pokalturneringen skal opsparede karantæner overføres til afsoning i den ordinære turnering, med omgående ikrafttrædelse på det hold som spilleren sidst optrådte. c) Såfremt de udviste spilleres klub ønsker at kommentere udvisningen, må klubbens skriftlige indberetning være fodboldudvalget i hænde senest 3 dage efter udvisningen har fundet sted. Har fodboldudvalget ikke modtaget indberetning rettidigt, vil sagen blive behandlet udelukkende på grundlag af dommerens indberetning til fodboldudvalget Gule kort. Hvis en spiller forløber sig, eller viser usømmelig optræden (gult kort), skal han i en 11-mands kamp udvises i 10 minutter, og i en 7-mands kamp 5 minutter. Situationen kan ikke benyttes til udskiftning, førend de 10 / 5 minutter er gået. Ingen spiller kan udvises (gult kort) mere end én gang i samme kamp. Skulle en spiller opnå sit 2. gule kort, medfører dette omgående udvisning (rødt kort), og i sådanne tilfælde skal kampens dommer indberette udvisningen til fodboldudvalget. a) Kun dommeren afgør hvornår udvisningstiden er gået, og der kan ikke nedlægges protest mod dommerens forvaltning af udvisningstiden Overførte karantæner. Enhver karantæne der ikke er udstået i en turneringssæson, skal overføres til den nye turneringssæson. Karantænen træder i kraft fra den første turneringskamp som klubben fysisk afvikler i den nye turnering. Det er klubbens ansvar, at holde karantæne ramte spillere ude i den idømte karantæne periode.. a) Karantænen følger spilleren, uanset om denne skifter klub eller union.

14 b) Karantænen følger spilleren, uanset om denne spiller på andre hold, har dispensation til at spille for en anden klub, eller skifter klub eller union 5.14 Benyttelse af karantæneramt spiller/e. Såfremt en klub benytter en spiller der er karantæneramt, skal spilleren idømmes én spilledags karantæne, udover den karantæne som spilleren ellers måtte have fået tildelt. a) Karantænelisten kan ses hver uge på fodboldudvalgets hjemmeside Straffebestemmelse. Klubber som overtræder reglementet i 5, vil blive frataget evt. vunden point, og modstanderne vil blive tildelt sejren med resultatet 3-0. Udover tab af point vil klubben være hjemfalden til en bod på kr. 300,00 for hver overtrædelse. Bøden skal være indbetalt til fodboldudvalget, senest 14 dage efter klubben er blevet opkrævet. a) Hvis begge klubber i samme kamp har overtrådt reglementet i 5, vil begge klubbers totale mål regnskab, ned skrives med 3 mål Træningskampe. Hvis en spiller med licens i Region Hovedstaden, overtræder fodboldloven og turneringsregler i trænings- og privatkamp, kan spilleren idømmes straf efter de i 5 nævnte regler.

15 6 Klubskifte 6.01 Deltagelse på klubhold. Ingen spiller kan i samme halvsæson deltage på mere end én klubs hold indenfor DAI-region Hovedstaden a) Klubskifte kan ske ved hver halvsæson. b) En spiller der skifter klub, kan tidligst spille for sin nye klub 30 dage efter sin udmeldelse af den gamle klub. c) Spilleren skal ved udmeldelsen fra en klub, have udleveret sit spiller certifikat, som skal benyttes ved indmeldelse i ny klub Opløste klubbers spillere. En spiller fra en opløst DAI-klub vil være spille berettiget i en anden DAIklub i samme halvsæson, som opløsningen har fundet sted. Dog tidligst 14 dage efter at klubbens opløsning skriftligt er meddelt DAI, og udmeldelsen er godkendt. 7 Spilletid og spillested 7.01 Fastsættelse af kampe. Turnerings- og pokalkampe skal spilles den dag, tid, og det sted der er fastsat af udvalget i turneringsprogrammet, eller ved en flytning af kampe i de ugentlige meddelelser. I de turnerings fri spillerunder forbeholder udvalget sig ret til at arrangere evt. udsatte/flyttede kampe.

16 a) Flyttede kampe skal dog være meddelt klubberne med mindst 10 dages varsel. b) Undtaget for denne 10 dages regel er kampe der skal genudlægges på grund af aflysninger på idrætsanlæggene, samt kampe som skal flyttes i.h.t Flytning af fastsatte kampe. Fodboldudvalget kan give tilladelse til udsættelse/flytning af turneringskampe, såfremt én af de deltagende klubber begærer dette skriftligt på det af fodboldudvalget udfærdigede skema, og kan give en antagelig grund hertil. En sådan flyttebegæring skal være fodboldudvalget i hænde 14 dage før den fastsatte kamp ellers skulle være afviklet. Dette specielle skema kan rekvireres hos fodboldudvalget eller hentes ned fra Internettet. a) Undtaget herfor er pokalkampe som skal afvikles på den af udvalget fastsatte dag, tid og sted. b) Omkostningerne i forbindelse med flytning af en kamp, betales ved ansøgning af den ansøgende klub. c) Ekspeditionsgebyret er p.t. kr. 200,00, som opkræves af fodboldudvalget d) Afvises en ansøgning af fodboldudvalget opkræves kun 50 % af ekspeditionsgebyret. e) Endvidere meddeler fodboldudvalget dommerklubben enhver ændring.

17 7.03 Ugentlige meddelelser. Fodboldudvalget udgiver i den udendørs turnerings sæson en ugentlig meddelelse hver onsdag, som offentliggøres på den officielle hjemmeside Alle foreninger er forpligtiget til og holde sig ajour med nyhederne der bliver udlagt på fodboldudvalgets hjemmeside hver onsdag efter kl i turnerings sæsonen Flytning af kampe p.g.a. spillere der optræder på et udvalgt hold. Såfremt en klub har én eller flere spillere på udvalgt forbundshold, vil de af klubbens turneringskampe, hvori den/de spillere normalt optræder, og som skal afvikles samtidigt med DAI-arrangementet, automatisk blive flyttet uden omkostning for klubben. a) Dog skal man til udvalgt regionshold have udtaget mere end én spiller, for at kampen automatisk bliver flyttet uden omkostninger for klubben. 8 Udeblivelse samt forsinkelse 8.01 Forsinkelse. Hvis en klub på banen anmoder om udsættelse af den fastsatte spilletid, skal dommeren udsætte kampen i 5 minutter. For at fremsætte denne anmodning kræves det, at der skal være mindst én omklædt spiller fra hvert hold til stede på banen.

18 a) Er en klub efter 5 minutters forløb ikke spilleklar, skal modparten over for dommeren erklære sig spilleklar. Kampen fløjtes derefter af, og dommeren sender indberetning til fodboldudvalget, der derefter behandler sagen Minimum antal deltagere i en kamp. Et 11-mands hold er spille beredt med 7 spillere på banen i omklædt og reglementeret stand. Men såfremt et hold senest 15 minutter efter kampens begyndelse ikke har været mindst 8 spillere på banen, skal dommeren afbryde kampen, og sende en indberetning til fodboldudvalget, som derefter behandler sagen. Et 7-mands hold er spille beredt med 5 spillere på banen i omklædt og reglementeret stand. Men såfremt et hold senest 10 minutter efter kampens begyndelse ikke har været mindst 6 spillere på banen, skal dommeren afbryde kampen, og sende en indberetning til fodboldudvalget, som derefter behandler sagen. a) Såfremt en af de fremmødte 11-mands hold efter 15 minutters spil, ikke har rådet over 8 spillere, og for et 7- mands hold efter 10 minutters spil ikke har rådet over 6 spillere, afbrydes kampen og modstanderen tildeles sejren med mindst 3-0. Er mål regnskabet efter de 15/10 minutters spil bedre end de 3-0, er dette resultat gældende. b) Såfremt ingen af de fremmødte hold efter 15 minutters spil råder over det iflg a) antal spillere, afbrydes kampen, og ingen af de to hold opnår point, hvorimod kampen betragtes som afviklet. Eventuelt scorede mål tæller ikke med i mål regnskabet, og begge holds totale mål regnskab nedskrives med 3 mål.

19 8.03 Straffe foranstaltning. Den klub der enten udebliver, ikke møder spilleberedt til tiden, eller stoppes på grund af mangel på spillere efter 15/10 minutters spil, (afhængig af holdstørrelse) er hjemfalden til en bod på kr. 500,00. a) Såfremt en dommer benytter sig af sin ret til at stoppe spillet, j.v.f , er den klub der er ansvarlig for dette, at idømme en bod på kr. 500, Indberetningspligt. Den spilleberedte klub samt dommeren skal inden 2 dage efter hændelsen, indberette det skete til fodboldudvalget. a) Såfremt ingen af klubberne har opfyldt betingelserne for fuldførelse af kampen, skal dommeren indberette det skete til fodboldudvalget, inden 2 dage efter hændelsen Udvandring fra fastsat kamp. Forlader en klub en banen i utide, er denne at idømme en bod på kr.500,00 og kampen tabes med mindst 3-0. a) Er mål regnskabet bedre end 3-0 i modstandernes favør, er dette resultat gældende. b) Endvidere er alle de spillere som figurerer på holdkortet fra det udvandrede hold, at idømme en advarsel fra fodboldudvalget. Denne advarsel registreres til holdets Fairplay regnskab Udeblivelse fra fastsat kamp Udebliver et hold fra en fastsat kamp, er klubben at idømme en bod, og modstanderen vil blive tildelt sejren med resultatet 3 0.

20 Bodens størrelse beregnes således: Afbud der modtages mellem 48 timer og 24 timer før kampstart = Kr. 200,- Udeblivelse eller afbud efter 24 timer før kampstart = kr. 500,- a) Udebliver et hold fra en fastsat kamp i en af de 3 sidste kampe i efteråret, vil modstanderen blive tildelt sejren med 3-0. b) Holdet vil ikke kunne rykke op eller deltage i et evt. slutspil. c) Endvidere vil holdet blive straffet med -3 point pr. gang, i det efterfølgende turnerings år. d) Udebliver et hold fra 2 på hinanden følgende turnerings- /pokal-kampe, eller 3 gange i samme turneringssæson, udelukkes holdet fra videre deltagelse i turneringen. Fodboldudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel med ansvar overfor fodboldmødet Afbud til fastsat kamp. Såfremt en klub er ude af stand til at stille hold til en kamp, turnerings- som pokalkamp, skal klubben når dette konstateres, og senest 48 timer før kampen skal finde sted, tilsende såvel fodboldudvalget som modparten skriftlig meddelelse herom, for at et afbud kan betragtes som rettidigt. a) Kampen betragtes herefter som tabt af den pågældende klub, men klubben idømmes ingen bod. b) Modstanderen vil blive tildelt sejren med 3-0. c) Når en klub enten udebliver eller melder afbud i mere end 4 kampe i alt, trækkes holdet ud af turneringen i henhold til 8.08

21 8.08 Udelukkelse/Trukket hold. Ønsker en klub at trække et hold ud af turneringen, skal de meddele fodboldudvalget dette skriftligt, med et varsel på mindst 5 dage. Trækker eller udelukkes et hold ud af turneringen, efter skriftlig tilsagn idømmes klubben en bod på kr. 500,-. a) Udelukkes/trækkes et hold, før de har mødt alle hold én gang, annulleres alle resultater opnået i pointturneringen imod dette hold. b) Udelukkes/trækkes et hold efter de har mødt alle hold én gang trækkes holdet ikke af pointberegningen, men kampe som ikke er blevet spillet, vil blive noteret med 3-0 til modstanderen. c) Såfremt et klubhold trækkes ud af turneringen, skal det være klubbens dårligst placerede hold, som trækkes ud af turneringen. d) Fodboldudvalget kan dispensere fra denne regel, under henvisning til turneringens tarv, men med ansvar overfor fodboldmødet. e) Hvis klubholdet anmeldes til ny turnering, skal holdet indplaceres i den laveste række. f) Udelukkes/trækkes et hold fra den ordinære turnering, medfører dette automatisk fortabelse af retten til videre deltagelse i pokalturneringen, men opnåede resultater i denne turnering vil ikke blive annulleret. g) Hvis en klub udgår med alle sine hold midt i en turneringssæson, men ønsker deltagelse i en ny turnering, skal klubben med alle tilmeldte hold placeres i laveste række. Fodboldudvalget kan dispensere fra denne regel, hvis det skønnes forsvarligt, i henhold til spiller materialet, og med ansvar overfor fodboldmødet.

22 9 Rettigheder og pligter 9.01 Holdstørrelser Et 11 mands hold består af 11 spillere for at være fuldtallig. Det er tilladt at udskifte op til 3 reserve spillere. a) Et 7 mands hold består af 7 spillere for at være fuldtallig. Det er tilladt at udskifte op til 3 reservespillere. b) Reserve spillerne er undergivet samme regler med hensyn til spilleberettigelse, som ordinære spillere på holdet. c) Reserve spillernes navne skal meddeles dommeren skriftligt, inden en kamp påbegyndes. d) Damer er deltager berettiget på herrehold, når de øvrige paragrafer i turneringsreglerne er overholdt. e) En spiller der ikke har deltaget i 1. halvleg, kan heller ikke deltage i 2.halvleg. f) Undtaget herfra er dog reservespillerne. (Reservespillere kan ikke bruges som opfyldning af holdet i 2. halvleg) Udskiftning af spillere. En udskiftet spiller må gerne genindtræde. Udskiftning af spillere skal foregå fra midterlinjen på banen, og ved et naturligt stop i spillet. Der må ikke foretages udskiftning uden dommerens tilladelse. a) Hvis en spiller forlader banen under kampen, uden dommerens tilladelse, må ingen anden spiller indtræde i hans sted.

23 9.03 Reglementeret påklædning. Spillere skal for at deltage i kampe være reglementeret påklædt. a) Ved reglementeret påklædning forstås ensartet påklædning, der adskiller sig modspillere samt dommeren (sort), og i de farver som klubben har anmeldt til regionen, som spilledragt. b) Målmænd skal adskille sig fra med - og modspillere, samt dommeren. c) Den obligatoriske fodbeklædning, skal være den af FIFA til enhver tid godkendte. d) Ingen spiller må deltage i en kamp, uden brug af benskinner. e) Spillerne må iføre sig lange tætsiddende benklæder, der dækker hele benet. f) Hvert holds spillere skal være forsynet med hvert sit ryg nummer. Der fritages fra denne paragraf, hvis udebane holdet skal skifte spilledragt. g) Anføreren for et hold skal bære tydeligt armbind på overarmen. Armbindet skal være mindst 5 cm. højt, og være i en farve der adskiller sig fra klubdragten. h) Sort bluse / trøje er ikke tilladt spilledragt, da denne farve er forbeholdt dommerne. i) Såfremt ovennævnte ikke er opfyldt, kan spilleren af dommeren, bortvises fra spillepladsen, indtil forseelsen er rettet, jvf

24 9.04 Holdkort. Holdkortet over de i en udendørskamp deltagende spillere, skal være dommeren i hænde senest inden 2. halvlegs start, og i en Futsal kamp skal holdkortet være afleveret inden kampstart. a) Holdkortene som afleveres til kampens dommer, skal være de af DAI udgivne standard kort. I seniorrækkerne er kortet gult. I Old-Boys rækkerne er kortet blåt. I 7-mands senior rækkerne er kortet grønt. I Veteran og superveteran rækkerne er kortet Gult b) For at være korrekt udfyldt, skal holdkortet udfyldes med følgende oplysninger: 1) Kampens nr. 2) Række som kampen afvikles i. 3) Hvilke klubber der spiller. 4) Hvor der spilles, samt kl. 5) Klubbens navn. 6) Den enkelte spillers trøje nummer. 7) Den enkelte spillers fornavn. 8) Den enkelte spillers efternavn. 9) Den enkelte spillers licensnummer. c) Kun spillere der er opført på holdkortet er deltager berettiget. d) Mangelfuld udfyldelse af holdkortet, vil medføre en bod på i alt kr. 100,00. e) Undladelse af rettidigt aflevering af holdkort, medfører en bod på kr. 150,00. f) Betaling af boden,, fritager ikke klubben for at indsende holdkortet. Og er dette ikke fodboldudvalget i hænde inden holdets næste kamp i turneringen, fradømmes holdet point i den eller de kampe, hvor holdkortet mangler.

25 9.05 Linjevogtere. Hver klub er pligtig til at stille med en linjevogter til en af DAI fastsat kamp. a) Stiller en klub op til en kamp uden en person der kan fungere som linjevogter, kan kampens dommer beordre en spiller ud på sidelinjen for at fungere som linjevogter. Holdets anfører skal selv udpege denne spiller. b) I mesterrækken, samt i slutspils kampe hvor dommerklubben stiller med linjevogtere, gælder denne regel ikke Kamparrangør. Den klub som er nævnt først i turneringsplanen er arrangør af den aktuelle kamp. a) Den arrangerende klub er pligtig til at sørge for at banen er spilleklar til det i turneringsplanen fastsatte tidspunkt før kampens begyndelse. b) For spilleklar bane kræves at: a. Banen er korrekt opkridtet. b. Banen er forsynet med hjørneflag. c. Banen er forsynet med mål, jvf. reglerne for associationsfodbold. c) Den arrangerende klub er ligeledes pligtig til at stille med en kampbold, ligesom reservebold skal holdes i beredskab. d) Alle kampe skal afvikles med målnet. e) Såfremt den arrangerende klub forsynder sig mod ovennævnte, kan klubben fradømmes eventuelle point, vundet i denne kamp, og modparten erklæres som vinder med resultatet 3-0. f) Kan en klub bevise at den ingen indflydelse har på opkridtningen af banen, samt anlæggets forsømmelse vedrørende banen, kan den arrangerende klub ikke lastes derfor.

26 9.07 Indsigelser mod kampens arrangør. Indsigelser mod banen, boldene eller andre rekvisitter skal inden kampens begyndelse gives til dommeren af det protesterende holds anfører, for at en siden hen evt. protest kan tages til følge. a) Såfremt indsigelse til dommeren, jvf. 9.07, bliver det dommeren der skønner hvorvidt kampen kan gennemføres. b) I tilfælde af gennemførelse af kampen under protest fra et af holdene indberettes dette umiddelbart efter kampen af såvel dommeren, som den protesterende klub. Fodboldudvalget / protestudvalget afgør protesten og meddeler begge klubber afgørelsen skriftligt. c) I tilfælde hvor dommeren godtager det berettigede i protesten, og kampen ikke gennemføres, indsender såvel dommeren som de deltagende klubber, en indberetning til fodboldudvalget, der så skal behandle sagen, som under punkt b. 10 Protester og protestudvalg Nedlæggelse af protest Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har foretaget urigtig eller partisk anvendelse af lovene, skal han for at hans indsigelse kan blive taget til følge, umiddelbart efter kendelsen over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod afgørelsen. Mener anføreren for et hold, at modstanderne under en kamp benytter ulovlige spillere, og gør dommeren opmærksom på dette, skal dommeren efterfølgende tage den påståede spillers navn samt fødselsdato. Dommeren skal efterfølgende sende resultatet af stikprøven sammen med holdkortet ind til fodboldudvalget.

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Turneringsreglement. 3. Der gælder særlige regler for kampe mod udenlandske klubber samt velgørenhedskampe. Reglerne vedlægges som bilag.

Turneringsreglement. 3. Der gælder særlige regler for kampe mod udenlandske klubber samt velgørenhedskampe. Reglerne vedlægges som bilag. Turneringsreglement I. Turneringer, administration mv. De særregler, som gælder i JBU, er i reglementet skrevet med kursiv tekst. Det samme er de forklarende noter, som nogle steder står til venstre for

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Fodbold1. maj 2005. Reglement

Fodbold1. maj 2005. Reglement Fodbold1. maj 2005 Reglement Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk.

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Program. Firmaidræt Open - Rødovre. Fodbold Resultater og slutstillinger

Program. Firmaidræt Open - Rødovre. Fodbold Resultater og slutstillinger Program Firmaidræt Open - Rødovre Fodbold Resultater og slutstillinger Spillested Espelundens Idrætsanlæg Korsdalsvej 100 2610 Rødovre Stævneledelse Firmaidræt StorKøbenhavn Afbud Michael Kofoed - 26 36

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter. for. AaB Ishockey

Vedtægter. for. AaB Ishockey for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr 20150610.docx Side 1 af 9 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg.

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere