Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering"

Transkript

1 Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012

2 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen 05 Spille berettigelse 06 Klub skifte 07 Spilletid og spillested 08 Udeblivelse og forsinkelse 09 Rettigheder og pligter 10 Protester og protestudvalg 11 Håndbøger 12 Dommerens rettigheder og pligter 13 Pointberegning / op- & nedrykning 14 Pokalturneringerne 15 Specielle Old-Boys regler 16 7-mands fodbold 17 Tvivl, udvalgte hold, diverse 18 Turneringsreglerne sidst revideret

3 1 Idrætsmødet 1.01 Deltager. Region Hovedstadens fodboldudvalg afholder idrætsmøde hvert andet år (lige årstal) i november/december måned. Til dette møde, der er afdelingens øverste myndighed, har hver medlemsklub, der ikke er i restance til hverken forbund, Region eller fodboldudvalg, ret til at sende to repræsentanter med stemmeret. Den maksimale gæld til DAI må på mødedagen ikke overstige kr ,- Stemmeret har ligeledes fodboldudvalgets medlemmer, dog ikke til formandens beretning. Medlemmer af protestudvalget har taleret, men ingen stemmeret, såfremt de ikke samtidigt er den ene klubs 2 repræsentanter. Tilmelding til mødet skal foretages ved skriftlig eller telefonisk tilkendegivelse, og være fodboldudvalget i hænde senest 3 dage før det varslet møde. Tilmelding er under hensyntagen til bestilling af beværtning Indkaldelses varsel. Indkaldelse til mødet skal ske med minimum 30 dages varsel, og indkomne forslag skal være fodboldudvalget i hænde senest tre uger før mødet. Udvalgets beretning, indkomne forslag, samt budget for de kommende to år, udlægges herefter på fodboldudvalgets hjemmeside senest 8 dage før mødet. Forslag der er indsendt af klubber med væsentlig gæld (over kr. 1000,-) til fodboldudvalg, region, eller forbund på mødedagen, kan ikke behandles af fodboldmødet. Turneringsregler der vedtages på et ordinært fodboldmøde, træder først i kraft ved efterfølgende turnerings opstart.

4 1.03 Dagsorden for mødet skal være: 1) Valg af dirigent Valg af mødereferent Valg af stemmeudvalg 2) Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af forretningsordenen 3) Beretning 4) Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner, samt startgebyrer 5 Indkomne forslag 6) Valg 7) Fremtidigt arbejde 1.04 På idrætsmødet vælges: a) Formand, samt 3 udvalgsmedlemmer. Udvalget fordeler selv arbejdsopgaverne i blandt sig. Alle valgene er for 2 år. b) Ovenstående medlemmer modtager hvert år et beløb svarende til max. kr ,-. Beløbet dækker telefon og diæter til ordinære mødeaftener i årets løb i.flg. takster for skattefri godtgørelser. Herudover dækkes udgiften til transport. c) Lov & fortolkningsudvalg bestående af 3 personer. 2 d) personer vælges blandt forenings repræsentanter, og den 3. person udpeges blandt det valgte fodboldudvalg. Det valgte medlem fra fodboldudvalget er automatisk formand for Lov & fortolkningsudvalget. e) Protestudvalg: Bestående af 5 medlemmer fra 5 forskellige foreninger ved en protestsags behandling skal udvalget bestå af 3 personer hvoraf mindst det ene medlem skal have en juridisk uddannelse.

5 Protestudvalget kan indkalde et medlem af Dommerklubbens bestyrelse som sagkyndig og fortolker af fodboldloven. Denne person kan dog ikke være en vidneforklaring, samt medvirke i domsafsigelsen. Fodboldudvalgets medlemmer samt personer der er medlem af fodbold dommerklubben, kan ikke indvælges i et protestudvalg. Skønner fodboldudvalget, at én eller flere af protestudvalgets medlemmer kan være interesseret i en foreliggende sags udfald, skal vedkommende vige sit sæde for et andet protestudvalgsmedlem. 2 Turneringsudskrivning 2.01 Krav til foreningerne for deltagelse For at være deltagerberettiget i Region Hovedstadens turneringer, kræves det af alle deltagende klubber, at de inden en turnerings start, er registreret og godkendt som folkeoplysende forening, i den kommune som foreningen i henhold til deres egne foreningslove, har nedfældet som værende deres hjemhørs kommune. a) Foreninger der ikke opfylder dette krav, vil blive opkrævet baneafgift, i henhold til den altid gældende tarif, inden de får start tilladelse i turneringen Turneringer Der udskrives en udendørs pointturnering, som påbegyndes om foråret, og afsluttes det følgende efterår, og en Futsal pointturnering som påbegyndes ultimo oktober, og afsluttes ved udgangen af marts måned. a) Der udskrives ligeledes pokalturneringer j.v.f. 14.

6 2.03 Ordinær turnering. Pointturneringen udskrives i følgende rækker: 1 Mester række 2 A-rækker 4 B-rækker Hver af disse rækker skal bestå af 12 hold. 8 C-rækker Disse rækker skal være inddelt med minimum 8 hold og maksimum 14 hold. 1 Old-Boys Mester række (OBM) 1 Old-Boys A-række (OBA) 1 Old-Boys B-række (OBB) Veteranrækker, samt diverse 7-mands rækker oprettes efter behov. 7-mandsseniorrækkerne spiller efter pyramide inddeling Regler. Der spilles i alle rækker efter de af DBU udgivne love for associations fodbold, som var gældende ved en turneringsstart. 3 Bestemmelser for anmeldelse af hold 3.01 Rækker Klubberne kan til den ordinære turnering, anmelde herrehold til senior-, Old-Boys og Veteran rækken. Alle disse rækker udskrives som 11-mands fodbold. a) Der udskrives ligeledes turneringer for 7-mands fodbold, i følgende rækker: Herre senior, Old-Boys, herre veteran, og herre super veteran

7 b) Nye foreninger som tilmeldes turneringen, og som er hjemmehørende udenfor Københavns kommune, skal for at kunne deltage i turneringen selv anvise en brugbar bane inkl. brugbare omklædnings faciliteter, samt mindst en dommer der aktivt udøver dommergerning i vor turnering. c) Kan foreningen ikke fremskaffe en sådan dommer, skal de forpligtige sig til, at tilmelde mindst to personer til førstkommende dommerkursus Startgebyr. Der beregnes et startgebyr, som fremlægges og vedtages på det ordinære fodboldmøde hvert 2. år, i forbindelse med vedtagelsen af rammebudgettet, for den næste sæson, j.v.f punkt Dommersalær, og indbetalingsfrist. I udendørs turneringen betaler klubberne det på fodboldmødet vedtagne dommer-salær forud for udendørs turneringens begyndelse, og senest 1. marts, og for Futsal turneringen betales dommersalær senest 31. januar, for at holdene har deltager ret Økonomisk restance. For at deltage i turneringen samt opnå stemmeret på fodboldmødet, er det en betingelse, at klubberne ikke er i restance med kontingenter eller anden gæld, til forbundet, regionen eller fodboldudvalget, j.v.f Færre hold end sidste sæson. Såfremt en klub ønsker at anmelde færre hold til turneringen, end klubben deltog med i sidste års turnering, foregår afgangen af hold fra laveste placering.

8 3.06 Flere hold i samme række. Skulle en klub have mere end ét hold i en række med samme bogstavs betegnelse, får disse hold påhæftet et tal betegnelse. Holdene er herefter underkastet op- og nedryknings betingelserne i henhold til Aldersbestemmelsen 4.01 Aldersgrænser. Herre senior: Old-Boys: Veteraner: Super veteraner: skal være fyldt 18 år på kampdagen. skal være fyldt 33 år på kampdagen. skal være fyldt 40 år på kampdagen. skal være fyldt 45 år på kampdagen 4.02 Dispensation for aldersklasser. Ønsker en klub at benytte en spiller i en anden aldersklasse end den, hvor spilleren rettelig hører hjemme, kan klubben ansøge fodboldudvalget om en dispensation. a) Fodboldudvalget kan afvise dispensations ansøgninger, hvis de skønner at der ikke er vægtige grunde for ansøgningen. b) Der kan højst dispenseres for to spillere til et og samme hold. c) Hold med dispenserede spillere, kan ikke blive kredsvindere, rykke op i en højere rangerende række, eller være kredens deltager i et forbundsmesterskab. d) Opnår en klub / hold dispensation på en eller flere spillere, gælder denne dispensation kun for den sæson hvori dispensationen er udstedt.

9 5 Spilleberettigelse 5.01 Hvem er licens berettiget? Ethvert medlem af en klub som er tilsluttet D.A.I. er spille berettiget, såfremt dette medlem: a) Har overholdt love og turnerings reglement. b) Har været medlem af klubben i mindst 30 dage. c) Ikke står i gæld til andre klubber med et kontingent (dog max 3 mdr.), samt forbund, region eller andre unioner under Danmarks Idrætsforbund. d) Ikke i indeværende halvsæson har deltaget i en turnering afholdt af DBU København eller D.B.U. Sjælland. e) Undtaget herfor vil være klubber som har dobbelt medlemskab af en af ovenstående unioner samt DAI, og derfor deltager med hold i begge unioner. Disse spillere kan rokere på klubbens hold uanset i hvilken union det enkelte hold spiller med følgende undtagelser: f) Turneringsreglernes og Spillere som opnår karantæner i en anden union, er spærret i DAI turneringen så længe denne spillers karantæne i en anden union er gældende. Overtræder et hold dette vil straffen være lig med benyttelse af ulovlig spiller j.v.f. turneringsreglernes I Futsal turneringen kan en spiller kun optræde på et DAI hold, hvis samme spiller ikke samtidig spiller på hold der deltager i andre unioner. g) Spillere som deltager i en turnering arrangeret af FSKBH, er også deltager berettiget på et DAI hold.

10 5.02 Licens Spilletilladelse gives af fodboldudvalget ved indlevering af rigtigt og fuldstændigt udfyldt licenskort. Da oplysningerne på indsendte licenskort nøje vil blive sammenholdt med udvalgets egne oplysninger vedrørende den pågældende spiller, må fodboldudvalget forbeholde sig en ekspeditionstid på 14 dage, og i tilfælde af overgang fra andre unioner endnu længere tid. a) Ingen spiller er spille berettiget før end klubben er i besiddelse af licenskortet, påført fodboldudvalgets godkendte påtegnede startdato Tilbagetrækning af udstedt licens Spilletilladelsen kan af fodboldudvalget trækkes tilbage, hvis en spiller ikke overholder 5.01, eller andre årsager som fodboldudvalget skønner berettiget herfor Overgang fra tidligere klub. Ansøgninger og svar om spilletilladelse fra tidligere klub, skal ske skriftligt, og vedlægges ny licens ansøgning. a) Ingen klub kan få spilletilladelse på en spiller, hvis spillercertifikatet fra tidligere klub ikke er vedlagt. b) øvrigt henvises til indgået aftale med D.B.U. København 5.05 Udenlandske statsborgere. Udenlandske statsborgere er licens berettiget, når 5.01 er opfyldt. a) Udenlandske statsborgere er ligeledes berettiget til deltagelse på Regions- samt forbundshold, hvis øvrige betingelser herfor er opfyldt.

11 5.06 Benyttelse af ulovlige spillere. Såfremt en klub benytter én eller flere spillere, der ikke opfylder ovennævnte betingelser eller benytter spillere som på anden vis er ulovlig (eks. karantæne ramte), fratages klubben de point, der eventuelt måtte være vundet i kampe med deltagelse af den/de spillere. a) Overtrædelse vil medføre at modstanderne tildeles sejren med 3-0, og klubben idømmes en bøde på kr. 300,00 for hver ulovlighed, som ligger til grund for dette. Holdet vil heller ikke kunne rykke op eller deltage i et evt. slutspil. Holdet vil ej heller kunne erklæres som regionsmester. b) Undtagelse for fratagelse af point er hold som har benyttet spillere der har fået udstedt licens på spillere som ved licensansøgningen har undladt forlangte oplysninger, eller givet ukorrekte oplysninger ved licensansøgning. Holdet kan endvidere godt rykke op i højere række, hvis de opnår det fornødne antal point. Klubben idømmes dog bøde i.h.t stk. a) for hver kamp de har benyttet denne ulovlige spiller Op & nedrykning af spillere. En spiller kan i samme turnerings sæson kun rykke fra et højere til et lavere rangerende hold, såfremt det hold, som vedkommende sidst spillede på, i mellemtiden har spillet, eller i samme spillerunde skal spille, turneringseller pokalkamp, uden vedkommende spiller som deltagere. a) Hvis en spiller i en kamp er rykket fra et lavere rangerende hold, og på et højere rangerende hold, kan denne spiller benyttes igen på det lavere rangerende hold, hvis dette hold spiller flere kampe i træk, uden at det højere rangerende hold spiller.

12 5.08 Rokering af spillere ved en turnerings afslutning. I de sidste tre kampe i turneringsåret for et hold i en række, kan dette hold ikke forstærkes med spillere fra højere rangerende hold Rokering af spillere ved turnerings start. Hvis en klub deltager med flere hold i turneringen, må der ved de forskellige holds første kamp i turneringen, ikke benyttes spillere der har været anvendt ved et af de andre holds første kamp Rokering af spillere på samme spilledag. Ingen spiller kan deltage i mere end én turnerings- eller pokalkamp på samme spilledag. Undtaget for denne regel er dog Old-Boys spillere, som deltager i en weekendkamp for sit Old-Boys hold, jvf , samt spillere der deltager i en 7-mands kamp. a) Som samme spilledag betragtes: Lørdag/Søndag, Skærtorsdag/ Langfredag, 1. og 2. påskedag, samt 1. og 2. pinsedag Røde kort. Udviste spillere vil være at idømme 2 kampes karantæne. Dog kan der ved grovere forseelser, eller i gentagelses tilfælde, idømmes flere kampes karantæne. Karantænen træder automatisk i kraft fra udvisningsdatoen. Karantænens varighed meddeles kun klubben skriftligt, hvis karantænen strækker sig ud over 2 spilledage. a) Karantæner som er givet i en turnering (Ordinær eller Pokal) skal afsones i samme turnering.

13 b) Når et hold bliver slået ud af pokalturneringen skal opsparede karantæner overføres til afsoning i den ordinære turnering, med omgående ikrafttrædelse på det hold som spilleren sidst optrådte. c) Såfremt de udviste spilleres klub ønsker at kommentere udvisningen, må klubbens skriftlige indberetning være fodboldudvalget i hænde senest 3 dage efter udvisningen har fundet sted. Har fodboldudvalget ikke modtaget indberetning rettidigt, vil sagen blive behandlet udelukkende på grundlag af dommerens indberetning til fodboldudvalget Gule kort. Hvis en spiller forløber sig, eller viser usømmelig optræden (gult kort), skal han i en 11-mands kamp udvises i 10 minutter, og i en 7-mands kamp 5 minutter. Situationen kan ikke benyttes til udskiftning, førend de 10 / 5 minutter er gået. Ingen spiller kan udvises (gult kort) mere end én gang i samme kamp. Skulle en spiller opnå sit 2. gule kort, medfører dette omgående udvisning (rødt kort), og i sådanne tilfælde skal kampens dommer indberette udvisningen til fodboldudvalget. a) Kun dommeren afgør hvornår udvisningstiden er gået, og der kan ikke nedlægges protest mod dommerens forvaltning af udvisningstiden Overførte karantæner. Enhver karantæne der ikke er udstået i en turneringssæson, skal overføres til den nye turneringssæson. Karantænen træder i kraft fra den første turneringskamp som klubben fysisk afvikler i den nye turnering. Det er klubbens ansvar, at holde karantæne ramte spillere ude i den idømte karantæne periode.. a) Karantænen følger spilleren, uanset om denne skifter klub eller union.

14 b) Karantænen følger spilleren, uanset om denne spiller på andre hold, har dispensation til at spille for en anden klub, eller skifter klub eller union 5.14 Benyttelse af karantæneramt spiller/e. Såfremt en klub benytter en spiller der er karantæneramt, skal spilleren idømmes én spilledags karantæne, udover den karantæne som spilleren ellers måtte have fået tildelt. a) Karantænelisten kan ses hver uge på fodboldudvalgets hjemmeside Straffebestemmelse. Klubber som overtræder reglementet i 5, vil blive frataget evt. vunden point, og modstanderne vil blive tildelt sejren med resultatet 3-0. Udover tab af point vil klubben være hjemfalden til en bod på kr. 300,00 for hver overtrædelse. Bøden skal være indbetalt til fodboldudvalget, senest 14 dage efter klubben er blevet opkrævet. a) Hvis begge klubber i samme kamp har overtrådt reglementet i 5, vil begge klubbers totale mål regnskab, ned skrives med 3 mål Træningskampe. Hvis en spiller med licens i Region Hovedstaden, overtræder fodboldloven og turneringsregler i trænings- og privatkamp, kan spilleren idømmes straf efter de i 5 nævnte regler.

15 6 Klubskifte 6.01 Deltagelse på klubhold. Ingen spiller kan i samme halvsæson deltage på mere end én klubs hold indenfor DAI-region Hovedstaden a) Klubskifte kan ske ved hver halvsæson. b) En spiller der skifter klub, kan tidligst spille for sin nye klub 30 dage efter sin udmeldelse af den gamle klub. c) Spilleren skal ved udmeldelsen fra en klub, have udleveret sit spiller certifikat, som skal benyttes ved indmeldelse i ny klub Opløste klubbers spillere. En spiller fra en opløst DAI-klub vil være spille berettiget i en anden DAIklub i samme halvsæson, som opløsningen har fundet sted. Dog tidligst 14 dage efter at klubbens opløsning skriftligt er meddelt DAI, og udmeldelsen er godkendt. 7 Spilletid og spillested 7.01 Fastsættelse af kampe. Turnerings- og pokalkampe skal spilles den dag, tid, og det sted der er fastsat af udvalget i turneringsprogrammet, eller ved en flytning af kampe i de ugentlige meddelelser. I de turnerings fri spillerunder forbeholder udvalget sig ret til at arrangere evt. udsatte/flyttede kampe.

16 a) Flyttede kampe skal dog være meddelt klubberne med mindst 10 dages varsel. b) Undtaget for denne 10 dages regel er kampe der skal genudlægges på grund af aflysninger på idrætsanlæggene, samt kampe som skal flyttes i.h.t Flytning af fastsatte kampe. Fodboldudvalget kan give tilladelse til udsættelse/flytning af turneringskampe, såfremt én af de deltagende klubber begærer dette skriftligt på det af fodboldudvalget udfærdigede skema, og kan give en antagelig grund hertil. En sådan flyttebegæring skal være fodboldudvalget i hænde 14 dage før den fastsatte kamp ellers skulle være afviklet. Dette specielle skema kan rekvireres hos fodboldudvalget eller hentes ned fra Internettet. a) Undtaget herfor er pokalkampe som skal afvikles på den af udvalget fastsatte dag, tid og sted. b) Omkostningerne i forbindelse med flytning af en kamp, betales ved ansøgning af den ansøgende klub. c) Ekspeditionsgebyret er p.t. kr. 200,00, som opkræves af fodboldudvalget d) Afvises en ansøgning af fodboldudvalget opkræves kun 50 % af ekspeditionsgebyret. e) Endvidere meddeler fodboldudvalget dommerklubben enhver ændring.

17 7.03 Ugentlige meddelelser. Fodboldudvalget udgiver i den udendørs turnerings sæson en ugentlig meddelelse hver onsdag, som offentliggøres på den officielle hjemmeside Alle foreninger er forpligtiget til og holde sig ajour med nyhederne der bliver udlagt på fodboldudvalgets hjemmeside hver onsdag efter kl i turnerings sæsonen Flytning af kampe p.g.a. spillere der optræder på et udvalgt hold. Såfremt en klub har én eller flere spillere på udvalgt forbundshold, vil de af klubbens turneringskampe, hvori den/de spillere normalt optræder, og som skal afvikles samtidigt med DAI-arrangementet, automatisk blive flyttet uden omkostning for klubben. a) Dog skal man til udvalgt regionshold have udtaget mere end én spiller, for at kampen automatisk bliver flyttet uden omkostninger for klubben. 8 Udeblivelse samt forsinkelse 8.01 Forsinkelse. Hvis en klub på banen anmoder om udsættelse af den fastsatte spilletid, skal dommeren udsætte kampen i 5 minutter. For at fremsætte denne anmodning kræves det, at der skal være mindst én omklædt spiller fra hvert hold til stede på banen.

18 a) Er en klub efter 5 minutters forløb ikke spilleklar, skal modparten over for dommeren erklære sig spilleklar. Kampen fløjtes derefter af, og dommeren sender indberetning til fodboldudvalget, der derefter behandler sagen Minimum antal deltagere i en kamp. Et 11-mands hold er spille beredt med 7 spillere på banen i omklædt og reglementeret stand. Men såfremt et hold senest 15 minutter efter kampens begyndelse ikke har været mindst 8 spillere på banen, skal dommeren afbryde kampen, og sende en indberetning til fodboldudvalget, som derefter behandler sagen. Et 7-mands hold er spille beredt med 5 spillere på banen i omklædt og reglementeret stand. Men såfremt et hold senest 10 minutter efter kampens begyndelse ikke har været mindst 6 spillere på banen, skal dommeren afbryde kampen, og sende en indberetning til fodboldudvalget, som derefter behandler sagen. a) Såfremt en af de fremmødte 11-mands hold efter 15 minutters spil, ikke har rådet over 8 spillere, og for et 7- mands hold efter 10 minutters spil ikke har rådet over 6 spillere, afbrydes kampen og modstanderen tildeles sejren med mindst 3-0. Er mål regnskabet efter de 15/10 minutters spil bedre end de 3-0, er dette resultat gældende. b) Såfremt ingen af de fremmødte hold efter 15 minutters spil råder over det iflg a) antal spillere, afbrydes kampen, og ingen af de to hold opnår point, hvorimod kampen betragtes som afviklet. Eventuelt scorede mål tæller ikke med i mål regnskabet, og begge holds totale mål regnskab nedskrives med 3 mål.

19 8.03 Straffe foranstaltning. Den klub der enten udebliver, ikke møder spilleberedt til tiden, eller stoppes på grund af mangel på spillere efter 15/10 minutters spil, (afhængig af holdstørrelse) er hjemfalden til en bod på kr. 500,00. a) Såfremt en dommer benytter sig af sin ret til at stoppe spillet, j.v.f , er den klub der er ansvarlig for dette, at idømme en bod på kr. 500, Indberetningspligt. Den spilleberedte klub samt dommeren skal inden 2 dage efter hændelsen, indberette det skete til fodboldudvalget. a) Såfremt ingen af klubberne har opfyldt betingelserne for fuldførelse af kampen, skal dommeren indberette det skete til fodboldudvalget, inden 2 dage efter hændelsen Udvandring fra fastsat kamp. Forlader en klub en banen i utide, er denne at idømme en bod på kr.500,00 og kampen tabes med mindst 3-0. a) Er mål regnskabet bedre end 3-0 i modstandernes favør, er dette resultat gældende. b) Endvidere er alle de spillere som figurerer på holdkortet fra det udvandrede hold, at idømme en advarsel fra fodboldudvalget. Denne advarsel registreres til holdets Fairplay regnskab Udeblivelse fra fastsat kamp Udebliver et hold fra en fastsat kamp, er klubben at idømme en bod, og modstanderen vil blive tildelt sejren med resultatet 3 0.

20 Bodens størrelse beregnes således: Afbud der modtages mellem 48 timer og 24 timer før kampstart = Kr. 200,- Udeblivelse eller afbud efter 24 timer før kampstart = kr. 500,- a) Udebliver et hold fra en fastsat kamp i en af de 3 sidste kampe i efteråret, vil modstanderen blive tildelt sejren med 3-0. b) Holdet vil ikke kunne rykke op eller deltage i et evt. slutspil. c) Endvidere vil holdet blive straffet med -3 point pr. gang, i det efterfølgende turnerings år. d) Udebliver et hold fra 2 på hinanden følgende turnerings- /pokal-kampe, eller 3 gange i samme turneringssæson, udelukkes holdet fra videre deltagelse i turneringen. Fodboldudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel med ansvar overfor fodboldmødet Afbud til fastsat kamp. Såfremt en klub er ude af stand til at stille hold til en kamp, turnerings- som pokalkamp, skal klubben når dette konstateres, og senest 48 timer før kampen skal finde sted, tilsende såvel fodboldudvalget som modparten skriftlig meddelelse herom, for at et afbud kan betragtes som rettidigt. a) Kampen betragtes herefter som tabt af den pågældende klub, men klubben idømmes ingen bod. b) Modstanderen vil blive tildelt sejren med 3-0. c) Når en klub enten udebliver eller melder afbud i mere end 4 kampe i alt, trækkes holdet ud af turneringen i henhold til 8.08

21 8.08 Udelukkelse/Trukket hold. Ønsker en klub at trække et hold ud af turneringen, skal de meddele fodboldudvalget dette skriftligt, med et varsel på mindst 5 dage. Trækker eller udelukkes et hold ud af turneringen, efter skriftlig tilsagn idømmes klubben en bod på kr. 500,-. a) Udelukkes/trækkes et hold, før de har mødt alle hold én gang, annulleres alle resultater opnået i pointturneringen imod dette hold. b) Udelukkes/trækkes et hold efter de har mødt alle hold én gang trækkes holdet ikke af pointberegningen, men kampe som ikke er blevet spillet, vil blive noteret med 3-0 til modstanderen. c) Såfremt et klubhold trækkes ud af turneringen, skal det være klubbens dårligst placerede hold, som trækkes ud af turneringen. d) Fodboldudvalget kan dispensere fra denne regel, under henvisning til turneringens tarv, men med ansvar overfor fodboldmødet. e) Hvis klubholdet anmeldes til ny turnering, skal holdet indplaceres i den laveste række. f) Udelukkes/trækkes et hold fra den ordinære turnering, medfører dette automatisk fortabelse af retten til videre deltagelse i pokalturneringen, men opnåede resultater i denne turnering vil ikke blive annulleret. g) Hvis en klub udgår med alle sine hold midt i en turneringssæson, men ønsker deltagelse i en ny turnering, skal klubben med alle tilmeldte hold placeres i laveste række. Fodboldudvalget kan dispensere fra denne regel, hvis det skønnes forsvarligt, i henhold til spiller materialet, og med ansvar overfor fodboldmødet.

22 9 Rettigheder og pligter 9.01 Holdstørrelser Et 11 mands hold består af 11 spillere for at være fuldtallig. Det er tilladt at udskifte op til 3 reserve spillere. a) Et 7 mands hold består af 7 spillere for at være fuldtallig. Det er tilladt at udskifte op til 3 reservespillere. b) Reserve spillerne er undergivet samme regler med hensyn til spilleberettigelse, som ordinære spillere på holdet. c) Reserve spillernes navne skal meddeles dommeren skriftligt, inden en kamp påbegyndes. d) Damer er deltager berettiget på herrehold, når de øvrige paragrafer i turneringsreglerne er overholdt. e) En spiller der ikke har deltaget i 1. halvleg, kan heller ikke deltage i 2.halvleg. f) Undtaget herfra er dog reservespillerne. (Reservespillere kan ikke bruges som opfyldning af holdet i 2. halvleg) Udskiftning af spillere. En udskiftet spiller må gerne genindtræde. Udskiftning af spillere skal foregå fra midterlinjen på banen, og ved et naturligt stop i spillet. Der må ikke foretages udskiftning uden dommerens tilladelse. a) Hvis en spiller forlader banen under kampen, uden dommerens tilladelse, må ingen anden spiller indtræde i hans sted.

23 9.03 Reglementeret påklædning. Spillere skal for at deltage i kampe være reglementeret påklædt. a) Ved reglementeret påklædning forstås ensartet påklædning, der adskiller sig modspillere samt dommeren (sort), og i de farver som klubben har anmeldt til regionen, som spilledragt. b) Målmænd skal adskille sig fra med - og modspillere, samt dommeren. c) Den obligatoriske fodbeklædning, skal være den af FIFA til enhver tid godkendte. d) Ingen spiller må deltage i en kamp, uden brug af benskinner. e) Spillerne må iføre sig lange tætsiddende benklæder, der dækker hele benet. f) Hvert holds spillere skal være forsynet med hvert sit ryg nummer. Der fritages fra denne paragraf, hvis udebane holdet skal skifte spilledragt. g) Anføreren for et hold skal bære tydeligt armbind på overarmen. Armbindet skal være mindst 5 cm. højt, og være i en farve der adskiller sig fra klubdragten. h) Sort bluse / trøje er ikke tilladt spilledragt, da denne farve er forbeholdt dommerne. i) Såfremt ovennævnte ikke er opfyldt, kan spilleren af dommeren, bortvises fra spillepladsen, indtil forseelsen er rettet, jvf

24 9.04 Holdkort. Holdkortet over de i en udendørskamp deltagende spillere, skal være dommeren i hænde senest inden 2. halvlegs start, og i en Futsal kamp skal holdkortet være afleveret inden kampstart. a) Holdkortene som afleveres til kampens dommer, skal være de af DAI udgivne standard kort. I seniorrækkerne er kortet gult. I Old-Boys rækkerne er kortet blåt. I 7-mands senior rækkerne er kortet grønt. I Veteran og superveteran rækkerne er kortet Gult b) For at være korrekt udfyldt, skal holdkortet udfyldes med følgende oplysninger: 1) Kampens nr. 2) Række som kampen afvikles i. 3) Hvilke klubber der spiller. 4) Hvor der spilles, samt kl. 5) Klubbens navn. 6) Den enkelte spillers trøje nummer. 7) Den enkelte spillers fornavn. 8) Den enkelte spillers efternavn. 9) Den enkelte spillers licensnummer. c) Kun spillere der er opført på holdkortet er deltager berettiget. d) Mangelfuld udfyldelse af holdkortet, vil medføre en bod på i alt kr. 100,00. e) Undladelse af rettidigt aflevering af holdkort, medfører en bod på kr. 150,00. f) Betaling af boden,, fritager ikke klubben for at indsende holdkortet. Og er dette ikke fodboldudvalget i hænde inden holdets næste kamp i turneringen, fradømmes holdet point i den eller de kampe, hvor holdkortet mangler.

25 9.05 Linjevogtere. Hver klub er pligtig til at stille med en linjevogter til en af DAI fastsat kamp. a) Stiller en klub op til en kamp uden en person der kan fungere som linjevogter, kan kampens dommer beordre en spiller ud på sidelinjen for at fungere som linjevogter. Holdets anfører skal selv udpege denne spiller. b) I mesterrækken, samt i slutspils kampe hvor dommerklubben stiller med linjevogtere, gælder denne regel ikke Kamparrangør. Den klub som er nævnt først i turneringsplanen er arrangør af den aktuelle kamp. a) Den arrangerende klub er pligtig til at sørge for at banen er spilleklar til det i turneringsplanen fastsatte tidspunkt før kampens begyndelse. b) For spilleklar bane kræves at: a. Banen er korrekt opkridtet. b. Banen er forsynet med hjørneflag. c. Banen er forsynet med mål, jvf. reglerne for associationsfodbold. c) Den arrangerende klub er ligeledes pligtig til at stille med en kampbold, ligesom reservebold skal holdes i beredskab. d) Alle kampe skal afvikles med målnet. e) Såfremt den arrangerende klub forsynder sig mod ovennævnte, kan klubben fradømmes eventuelle point, vundet i denne kamp, og modparten erklæres som vinder med resultatet 3-0. f) Kan en klub bevise at den ingen indflydelse har på opkridtningen af banen, samt anlæggets forsømmelse vedrørende banen, kan den arrangerende klub ikke lastes derfor.

26 9.07 Indsigelser mod kampens arrangør. Indsigelser mod banen, boldene eller andre rekvisitter skal inden kampens begyndelse gives til dommeren af det protesterende holds anfører, for at en siden hen evt. protest kan tages til følge. a) Såfremt indsigelse til dommeren, jvf. 9.07, bliver det dommeren der skønner hvorvidt kampen kan gennemføres. b) I tilfælde af gennemførelse af kampen under protest fra et af holdene indberettes dette umiddelbart efter kampen af såvel dommeren, som den protesterende klub. Fodboldudvalget / protestudvalget afgør protesten og meddeler begge klubber afgørelsen skriftligt. c) I tilfælde hvor dommeren godtager det berettigede i protesten, og kampen ikke gennemføres, indsender såvel dommeren som de deltagende klubber, en indberetning til fodboldudvalget, der så skal behandle sagen, som under punkt b. 10 Protester og protestudvalg Nedlæggelse af protest Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har foretaget urigtig eller partisk anvendelse af lovene, skal han for at hans indsigelse kan blive taget til følge, umiddelbart efter kendelsen over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod afgørelsen. Mener anføreren for et hold, at modstanderne under en kamp benytter ulovlige spillere, og gør dommeren opmærksom på dette, skal dommeren efterfølgende tage den påståede spillers navn samt fødselsdato. Dommeren skal efterfølgende sende resultatet af stikprøven sammen med holdkortet ind til fodboldudvalget.

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER... 1 AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG... 1 AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB... 1 AFSNIT

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere