Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering"

Transkript

1 Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012

2 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen 05 Spille berettigelse 06 Klub skifte 07 Spilletid og spillested 08 Udeblivelse og forsinkelse 09 Rettigheder og pligter 10 Protester og protestudvalg 11 Håndbøger 12 Dommerens rettigheder og pligter 13 Pointberegning / op- & nedrykning 14 Pokalturneringerne 15 Specielle Old-Boys regler 16 7-mands fodbold 17 Tvivl, udvalgte hold, diverse 18 Turneringsreglerne sidst revideret

3 1 Idrætsmødet 1.01 Deltager. Region Hovedstadens fodboldudvalg afholder idrætsmøde hvert andet år (lige årstal) i november/december måned. Til dette møde, der er afdelingens øverste myndighed, har hver medlemsklub, der ikke er i restance til hverken forbund, Region eller fodboldudvalg, ret til at sende to repræsentanter med stemmeret. Den maksimale gæld til DAI må på mødedagen ikke overstige kr ,- Stemmeret har ligeledes fodboldudvalgets medlemmer, dog ikke til formandens beretning. Medlemmer af protestudvalget har taleret, men ingen stemmeret, såfremt de ikke samtidigt er den ene klubs 2 repræsentanter. Tilmelding til mødet skal foretages ved skriftlig eller telefonisk tilkendegivelse, og være fodboldudvalget i hænde senest 3 dage før det varslet møde. Tilmelding er under hensyntagen til bestilling af beværtning Indkaldelses varsel. Indkaldelse til mødet skal ske med minimum 30 dages varsel, og indkomne forslag skal være fodboldudvalget i hænde senest tre uger før mødet. Udvalgets beretning, indkomne forslag, samt budget for de kommende to år, udlægges herefter på fodboldudvalgets hjemmeside senest 8 dage før mødet. Forslag der er indsendt af klubber med væsentlig gæld (over kr. 1000,-) til fodboldudvalg, region, eller forbund på mødedagen, kan ikke behandles af fodboldmødet. Turneringsregler der vedtages på et ordinært fodboldmøde, træder først i kraft ved efterfølgende turnerings opstart.

4 1.03 Dagsorden for mødet skal være: 1) Valg af dirigent Valg af mødereferent Valg af stemmeudvalg 2) Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af forretningsordenen 3) Beretning 4) Godkendelse af rammebudget for de kommende sæsoner, samt startgebyrer 5 Indkomne forslag 6) Valg 7) Fremtidigt arbejde 1.04 På idrætsmødet vælges: a) Formand, samt 3 udvalgsmedlemmer. Udvalget fordeler selv arbejdsopgaverne i blandt sig. Alle valgene er for 2 år. b) Ovenstående medlemmer modtager hvert år et beløb svarende til max. kr ,-. Beløbet dækker telefon og diæter til ordinære mødeaftener i årets løb i.flg. takster for skattefri godtgørelser. Herudover dækkes udgiften til transport. c) Lov & fortolkningsudvalg bestående af 3 personer. 2 d) personer vælges blandt forenings repræsentanter, og den 3. person udpeges blandt det valgte fodboldudvalg. Det valgte medlem fra fodboldudvalget er automatisk formand for Lov & fortolkningsudvalget. e) Protestudvalg: Bestående af 5 medlemmer fra 5 forskellige foreninger ved en protestsags behandling skal udvalget bestå af 3 personer hvoraf mindst det ene medlem skal have en juridisk uddannelse.

5 Protestudvalget kan indkalde et medlem af Dommerklubbens bestyrelse som sagkyndig og fortolker af fodboldloven. Denne person kan dog ikke være en vidneforklaring, samt medvirke i domsafsigelsen. Fodboldudvalgets medlemmer samt personer der er medlem af fodbold dommerklubben, kan ikke indvælges i et protestudvalg. Skønner fodboldudvalget, at én eller flere af protestudvalgets medlemmer kan være interesseret i en foreliggende sags udfald, skal vedkommende vige sit sæde for et andet protestudvalgsmedlem. 2 Turneringsudskrivning 2.01 Krav til foreningerne for deltagelse For at være deltagerberettiget i Region Hovedstadens turneringer, kræves det af alle deltagende klubber, at de inden en turnerings start, er registreret og godkendt som folkeoplysende forening, i den kommune som foreningen i henhold til deres egne foreningslove, har nedfældet som værende deres hjemhørs kommune. a) Foreninger der ikke opfylder dette krav, vil blive opkrævet baneafgift, i henhold til den altid gældende tarif, inden de får start tilladelse i turneringen Turneringer Der udskrives en udendørs pointturnering, som påbegyndes om foråret, og afsluttes det følgende efterår, og en Futsal pointturnering som påbegyndes ultimo oktober, og afsluttes ved udgangen af marts måned. a) Der udskrives ligeledes pokalturneringer j.v.f. 14.

6 2.03 Ordinær turnering. Pointturneringen udskrives i følgende rækker: 1 Mester række 2 A-rækker 4 B-rækker Hver af disse rækker skal bestå af 12 hold. 8 C-rækker Disse rækker skal være inddelt med minimum 8 hold og maksimum 14 hold. 1 Old-Boys Mester række (OBM) 1 Old-Boys A-række (OBA) 1 Old-Boys B-række (OBB) Veteranrækker, samt diverse 7-mands rækker oprettes efter behov. 7-mandsseniorrækkerne spiller efter pyramide inddeling Regler. Der spilles i alle rækker efter de af DBU udgivne love for associations fodbold, som var gældende ved en turneringsstart. 3 Bestemmelser for anmeldelse af hold 3.01 Rækker Klubberne kan til den ordinære turnering, anmelde herrehold til senior-, Old-Boys og Veteran rækken. Alle disse rækker udskrives som 11-mands fodbold. a) Der udskrives ligeledes turneringer for 7-mands fodbold, i følgende rækker: Herre senior, Old-Boys, herre veteran, og herre super veteran

7 b) Nye foreninger som tilmeldes turneringen, og som er hjemmehørende udenfor Københavns kommune, skal for at kunne deltage i turneringen selv anvise en brugbar bane inkl. brugbare omklædnings faciliteter, samt mindst en dommer der aktivt udøver dommergerning i vor turnering. c) Kan foreningen ikke fremskaffe en sådan dommer, skal de forpligtige sig til, at tilmelde mindst to personer til førstkommende dommerkursus Startgebyr. Der beregnes et startgebyr, som fremlægges og vedtages på det ordinære fodboldmøde hvert 2. år, i forbindelse med vedtagelsen af rammebudgettet, for den næste sæson, j.v.f punkt Dommersalær, og indbetalingsfrist. I udendørs turneringen betaler klubberne det på fodboldmødet vedtagne dommer-salær forud for udendørs turneringens begyndelse, og senest 1. marts, og for Futsal turneringen betales dommersalær senest 31. januar, for at holdene har deltager ret Økonomisk restance. For at deltage i turneringen samt opnå stemmeret på fodboldmødet, er det en betingelse, at klubberne ikke er i restance med kontingenter eller anden gæld, til forbundet, regionen eller fodboldudvalget, j.v.f Færre hold end sidste sæson. Såfremt en klub ønsker at anmelde færre hold til turneringen, end klubben deltog med i sidste års turnering, foregår afgangen af hold fra laveste placering.

8 3.06 Flere hold i samme række. Skulle en klub have mere end ét hold i en række med samme bogstavs betegnelse, får disse hold påhæftet et tal betegnelse. Holdene er herefter underkastet op- og nedryknings betingelserne i henhold til Aldersbestemmelsen 4.01 Aldersgrænser. Herre senior: Old-Boys: Veteraner: Super veteraner: skal være fyldt 18 år på kampdagen. skal være fyldt 33 år på kampdagen. skal være fyldt 40 år på kampdagen. skal være fyldt 45 år på kampdagen 4.02 Dispensation for aldersklasser. Ønsker en klub at benytte en spiller i en anden aldersklasse end den, hvor spilleren rettelig hører hjemme, kan klubben ansøge fodboldudvalget om en dispensation. a) Fodboldudvalget kan afvise dispensations ansøgninger, hvis de skønner at der ikke er vægtige grunde for ansøgningen. b) Der kan højst dispenseres for to spillere til et og samme hold. c) Hold med dispenserede spillere, kan ikke blive kredsvindere, rykke op i en højere rangerende række, eller være kredens deltager i et forbundsmesterskab. d) Opnår en klub / hold dispensation på en eller flere spillere, gælder denne dispensation kun for den sæson hvori dispensationen er udstedt.

9 5 Spilleberettigelse 5.01 Hvem er licens berettiget? Ethvert medlem af en klub som er tilsluttet D.A.I. er spille berettiget, såfremt dette medlem: a) Har overholdt love og turnerings reglement. b) Har været medlem af klubben i mindst 30 dage. c) Ikke står i gæld til andre klubber med et kontingent (dog max 3 mdr.), samt forbund, region eller andre unioner under Danmarks Idrætsforbund. d) Ikke i indeværende halvsæson har deltaget i en turnering afholdt af DBU København eller D.B.U. Sjælland. e) Undtaget herfor vil være klubber som har dobbelt medlemskab af en af ovenstående unioner samt DAI, og derfor deltager med hold i begge unioner. Disse spillere kan rokere på klubbens hold uanset i hvilken union det enkelte hold spiller med følgende undtagelser: f) Turneringsreglernes og Spillere som opnår karantæner i en anden union, er spærret i DAI turneringen så længe denne spillers karantæne i en anden union er gældende. Overtræder et hold dette vil straffen være lig med benyttelse af ulovlig spiller j.v.f. turneringsreglernes I Futsal turneringen kan en spiller kun optræde på et DAI hold, hvis samme spiller ikke samtidig spiller på hold der deltager i andre unioner. g) Spillere som deltager i en turnering arrangeret af FSKBH, er også deltager berettiget på et DAI hold.

10 5.02 Licens Spilletilladelse gives af fodboldudvalget ved indlevering af rigtigt og fuldstændigt udfyldt licenskort. Da oplysningerne på indsendte licenskort nøje vil blive sammenholdt med udvalgets egne oplysninger vedrørende den pågældende spiller, må fodboldudvalget forbeholde sig en ekspeditionstid på 14 dage, og i tilfælde af overgang fra andre unioner endnu længere tid. a) Ingen spiller er spille berettiget før end klubben er i besiddelse af licenskortet, påført fodboldudvalgets godkendte påtegnede startdato Tilbagetrækning af udstedt licens Spilletilladelsen kan af fodboldudvalget trækkes tilbage, hvis en spiller ikke overholder 5.01, eller andre årsager som fodboldudvalget skønner berettiget herfor Overgang fra tidligere klub. Ansøgninger og svar om spilletilladelse fra tidligere klub, skal ske skriftligt, og vedlægges ny licens ansøgning. a) Ingen klub kan få spilletilladelse på en spiller, hvis spillercertifikatet fra tidligere klub ikke er vedlagt. b) øvrigt henvises til indgået aftale med D.B.U. København 5.05 Udenlandske statsborgere. Udenlandske statsborgere er licens berettiget, når 5.01 er opfyldt. a) Udenlandske statsborgere er ligeledes berettiget til deltagelse på Regions- samt forbundshold, hvis øvrige betingelser herfor er opfyldt.

11 5.06 Benyttelse af ulovlige spillere. Såfremt en klub benytter én eller flere spillere, der ikke opfylder ovennævnte betingelser eller benytter spillere som på anden vis er ulovlig (eks. karantæne ramte), fratages klubben de point, der eventuelt måtte være vundet i kampe med deltagelse af den/de spillere. a) Overtrædelse vil medføre at modstanderne tildeles sejren med 3-0, og klubben idømmes en bøde på kr. 300,00 for hver ulovlighed, som ligger til grund for dette. Holdet vil heller ikke kunne rykke op eller deltage i et evt. slutspil. Holdet vil ej heller kunne erklæres som regionsmester. b) Undtagelse for fratagelse af point er hold som har benyttet spillere der har fået udstedt licens på spillere som ved licensansøgningen har undladt forlangte oplysninger, eller givet ukorrekte oplysninger ved licensansøgning. Holdet kan endvidere godt rykke op i højere række, hvis de opnår det fornødne antal point. Klubben idømmes dog bøde i.h.t stk. a) for hver kamp de har benyttet denne ulovlige spiller Op & nedrykning af spillere. En spiller kan i samme turnerings sæson kun rykke fra et højere til et lavere rangerende hold, såfremt det hold, som vedkommende sidst spillede på, i mellemtiden har spillet, eller i samme spillerunde skal spille, turneringseller pokalkamp, uden vedkommende spiller som deltagere. a) Hvis en spiller i en kamp er rykket fra et lavere rangerende hold, og på et højere rangerende hold, kan denne spiller benyttes igen på det lavere rangerende hold, hvis dette hold spiller flere kampe i træk, uden at det højere rangerende hold spiller.

12 5.08 Rokering af spillere ved en turnerings afslutning. I de sidste tre kampe i turneringsåret for et hold i en række, kan dette hold ikke forstærkes med spillere fra højere rangerende hold Rokering af spillere ved turnerings start. Hvis en klub deltager med flere hold i turneringen, må der ved de forskellige holds første kamp i turneringen, ikke benyttes spillere der har været anvendt ved et af de andre holds første kamp Rokering af spillere på samme spilledag. Ingen spiller kan deltage i mere end én turnerings- eller pokalkamp på samme spilledag. Undtaget for denne regel er dog Old-Boys spillere, som deltager i en weekendkamp for sit Old-Boys hold, jvf , samt spillere der deltager i en 7-mands kamp. a) Som samme spilledag betragtes: Lørdag/Søndag, Skærtorsdag/ Langfredag, 1. og 2. påskedag, samt 1. og 2. pinsedag Røde kort. Udviste spillere vil være at idømme 2 kampes karantæne. Dog kan der ved grovere forseelser, eller i gentagelses tilfælde, idømmes flere kampes karantæne. Karantænen træder automatisk i kraft fra udvisningsdatoen. Karantænens varighed meddeles kun klubben skriftligt, hvis karantænen strækker sig ud over 2 spilledage. a) Karantæner som er givet i en turnering (Ordinær eller Pokal) skal afsones i samme turnering.

13 b) Når et hold bliver slået ud af pokalturneringen skal opsparede karantæner overføres til afsoning i den ordinære turnering, med omgående ikrafttrædelse på det hold som spilleren sidst optrådte. c) Såfremt de udviste spilleres klub ønsker at kommentere udvisningen, må klubbens skriftlige indberetning være fodboldudvalget i hænde senest 3 dage efter udvisningen har fundet sted. Har fodboldudvalget ikke modtaget indberetning rettidigt, vil sagen blive behandlet udelukkende på grundlag af dommerens indberetning til fodboldudvalget Gule kort. Hvis en spiller forløber sig, eller viser usømmelig optræden (gult kort), skal han i en 11-mands kamp udvises i 10 minutter, og i en 7-mands kamp 5 minutter. Situationen kan ikke benyttes til udskiftning, førend de 10 / 5 minutter er gået. Ingen spiller kan udvises (gult kort) mere end én gang i samme kamp. Skulle en spiller opnå sit 2. gule kort, medfører dette omgående udvisning (rødt kort), og i sådanne tilfælde skal kampens dommer indberette udvisningen til fodboldudvalget. a) Kun dommeren afgør hvornår udvisningstiden er gået, og der kan ikke nedlægges protest mod dommerens forvaltning af udvisningstiden Overførte karantæner. Enhver karantæne der ikke er udstået i en turneringssæson, skal overføres til den nye turneringssæson. Karantænen træder i kraft fra den første turneringskamp som klubben fysisk afvikler i den nye turnering. Det er klubbens ansvar, at holde karantæne ramte spillere ude i den idømte karantæne periode.. a) Karantænen følger spilleren, uanset om denne skifter klub eller union.

14 b) Karantænen følger spilleren, uanset om denne spiller på andre hold, har dispensation til at spille for en anden klub, eller skifter klub eller union 5.14 Benyttelse af karantæneramt spiller/e. Såfremt en klub benytter en spiller der er karantæneramt, skal spilleren idømmes én spilledags karantæne, udover den karantæne som spilleren ellers måtte have fået tildelt. a) Karantænelisten kan ses hver uge på fodboldudvalgets hjemmeside Straffebestemmelse. Klubber som overtræder reglementet i 5, vil blive frataget evt. vunden point, og modstanderne vil blive tildelt sejren med resultatet 3-0. Udover tab af point vil klubben være hjemfalden til en bod på kr. 300,00 for hver overtrædelse. Bøden skal være indbetalt til fodboldudvalget, senest 14 dage efter klubben er blevet opkrævet. a) Hvis begge klubber i samme kamp har overtrådt reglementet i 5, vil begge klubbers totale mål regnskab, ned skrives med 3 mål Træningskampe. Hvis en spiller med licens i Region Hovedstaden, overtræder fodboldloven og turneringsregler i trænings- og privatkamp, kan spilleren idømmes straf efter de i 5 nævnte regler.

15 6 Klubskifte 6.01 Deltagelse på klubhold. Ingen spiller kan i samme halvsæson deltage på mere end én klubs hold indenfor DAI-region Hovedstaden a) Klubskifte kan ske ved hver halvsæson. b) En spiller der skifter klub, kan tidligst spille for sin nye klub 30 dage efter sin udmeldelse af den gamle klub. c) Spilleren skal ved udmeldelsen fra en klub, have udleveret sit spiller certifikat, som skal benyttes ved indmeldelse i ny klub Opløste klubbers spillere. En spiller fra en opløst DAI-klub vil være spille berettiget i en anden DAIklub i samme halvsæson, som opløsningen har fundet sted. Dog tidligst 14 dage efter at klubbens opløsning skriftligt er meddelt DAI, og udmeldelsen er godkendt. 7 Spilletid og spillested 7.01 Fastsættelse af kampe. Turnerings- og pokalkampe skal spilles den dag, tid, og det sted der er fastsat af udvalget i turneringsprogrammet, eller ved en flytning af kampe i de ugentlige meddelelser. I de turnerings fri spillerunder forbeholder udvalget sig ret til at arrangere evt. udsatte/flyttede kampe.

16 a) Flyttede kampe skal dog være meddelt klubberne med mindst 10 dages varsel. b) Undtaget for denne 10 dages regel er kampe der skal genudlægges på grund af aflysninger på idrætsanlæggene, samt kampe som skal flyttes i.h.t Flytning af fastsatte kampe. Fodboldudvalget kan give tilladelse til udsættelse/flytning af turneringskampe, såfremt én af de deltagende klubber begærer dette skriftligt på det af fodboldudvalget udfærdigede skema, og kan give en antagelig grund hertil. En sådan flyttebegæring skal være fodboldudvalget i hænde 14 dage før den fastsatte kamp ellers skulle være afviklet. Dette specielle skema kan rekvireres hos fodboldudvalget eller hentes ned fra Internettet. a) Undtaget herfor er pokalkampe som skal afvikles på den af udvalget fastsatte dag, tid og sted. b) Omkostningerne i forbindelse med flytning af en kamp, betales ved ansøgning af den ansøgende klub. c) Ekspeditionsgebyret er p.t. kr. 200,00, som opkræves af fodboldudvalget d) Afvises en ansøgning af fodboldudvalget opkræves kun 50 % af ekspeditionsgebyret. e) Endvidere meddeler fodboldudvalget dommerklubben enhver ændring.

17 7.03 Ugentlige meddelelser. Fodboldudvalget udgiver i den udendørs turnerings sæson en ugentlig meddelelse hver onsdag, som offentliggøres på den officielle hjemmeside Alle foreninger er forpligtiget til og holde sig ajour med nyhederne der bliver udlagt på fodboldudvalgets hjemmeside hver onsdag efter kl i turnerings sæsonen Flytning af kampe p.g.a. spillere der optræder på et udvalgt hold. Såfremt en klub har én eller flere spillere på udvalgt forbundshold, vil de af klubbens turneringskampe, hvori den/de spillere normalt optræder, og som skal afvikles samtidigt med DAI-arrangementet, automatisk blive flyttet uden omkostning for klubben. a) Dog skal man til udvalgt regionshold have udtaget mere end én spiller, for at kampen automatisk bliver flyttet uden omkostninger for klubben. 8 Udeblivelse samt forsinkelse 8.01 Forsinkelse. Hvis en klub på banen anmoder om udsættelse af den fastsatte spilletid, skal dommeren udsætte kampen i 5 minutter. For at fremsætte denne anmodning kræves det, at der skal være mindst én omklædt spiller fra hvert hold til stede på banen.

18 a) Er en klub efter 5 minutters forløb ikke spilleklar, skal modparten over for dommeren erklære sig spilleklar. Kampen fløjtes derefter af, og dommeren sender indberetning til fodboldudvalget, der derefter behandler sagen Minimum antal deltagere i en kamp. Et 11-mands hold er spille beredt med 7 spillere på banen i omklædt og reglementeret stand. Men såfremt et hold senest 15 minutter efter kampens begyndelse ikke har været mindst 8 spillere på banen, skal dommeren afbryde kampen, og sende en indberetning til fodboldudvalget, som derefter behandler sagen. Et 7-mands hold er spille beredt med 5 spillere på banen i omklædt og reglementeret stand. Men såfremt et hold senest 10 minutter efter kampens begyndelse ikke har været mindst 6 spillere på banen, skal dommeren afbryde kampen, og sende en indberetning til fodboldudvalget, som derefter behandler sagen. a) Såfremt en af de fremmødte 11-mands hold efter 15 minutters spil, ikke har rådet over 8 spillere, og for et 7- mands hold efter 10 minutters spil ikke har rådet over 6 spillere, afbrydes kampen og modstanderen tildeles sejren med mindst 3-0. Er mål regnskabet efter de 15/10 minutters spil bedre end de 3-0, er dette resultat gældende. b) Såfremt ingen af de fremmødte hold efter 15 minutters spil råder over det iflg a) antal spillere, afbrydes kampen, og ingen af de to hold opnår point, hvorimod kampen betragtes som afviklet. Eventuelt scorede mål tæller ikke med i mål regnskabet, og begge holds totale mål regnskab nedskrives med 3 mål.

19 8.03 Straffe foranstaltning. Den klub der enten udebliver, ikke møder spilleberedt til tiden, eller stoppes på grund af mangel på spillere efter 15/10 minutters spil, (afhængig af holdstørrelse) er hjemfalden til en bod på kr. 500,00. a) Såfremt en dommer benytter sig af sin ret til at stoppe spillet, j.v.f , er den klub der er ansvarlig for dette, at idømme en bod på kr. 500, Indberetningspligt. Den spilleberedte klub samt dommeren skal inden 2 dage efter hændelsen, indberette det skete til fodboldudvalget. a) Såfremt ingen af klubberne har opfyldt betingelserne for fuldførelse af kampen, skal dommeren indberette det skete til fodboldudvalget, inden 2 dage efter hændelsen Udvandring fra fastsat kamp. Forlader en klub en banen i utide, er denne at idømme en bod på kr.500,00 og kampen tabes med mindst 3-0. a) Er mål regnskabet bedre end 3-0 i modstandernes favør, er dette resultat gældende. b) Endvidere er alle de spillere som figurerer på holdkortet fra det udvandrede hold, at idømme en advarsel fra fodboldudvalget. Denne advarsel registreres til holdets Fairplay regnskab Udeblivelse fra fastsat kamp Udebliver et hold fra en fastsat kamp, er klubben at idømme en bod, og modstanderen vil blive tildelt sejren med resultatet 3 0.

20 Bodens størrelse beregnes således: Afbud der modtages mellem 48 timer og 24 timer før kampstart = Kr. 200,- Udeblivelse eller afbud efter 24 timer før kampstart = kr. 500,- a) Udebliver et hold fra en fastsat kamp i en af de 3 sidste kampe i efteråret, vil modstanderen blive tildelt sejren med 3-0. b) Holdet vil ikke kunne rykke op eller deltage i et evt. slutspil. c) Endvidere vil holdet blive straffet med -3 point pr. gang, i det efterfølgende turnerings år. d) Udebliver et hold fra 2 på hinanden følgende turnerings- /pokal-kampe, eller 3 gange i samme turneringssæson, udelukkes holdet fra videre deltagelse i turneringen. Fodboldudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel med ansvar overfor fodboldmødet Afbud til fastsat kamp. Såfremt en klub er ude af stand til at stille hold til en kamp, turnerings- som pokalkamp, skal klubben når dette konstateres, og senest 48 timer før kampen skal finde sted, tilsende såvel fodboldudvalget som modparten skriftlig meddelelse herom, for at et afbud kan betragtes som rettidigt. a) Kampen betragtes herefter som tabt af den pågældende klub, men klubben idømmes ingen bod. b) Modstanderen vil blive tildelt sejren med 3-0. c) Når en klub enten udebliver eller melder afbud i mere end 4 kampe i alt, trækkes holdet ud af turneringen i henhold til 8.08

21 8.08 Udelukkelse/Trukket hold. Ønsker en klub at trække et hold ud af turneringen, skal de meddele fodboldudvalget dette skriftligt, med et varsel på mindst 5 dage. Trækker eller udelukkes et hold ud af turneringen, efter skriftlig tilsagn idømmes klubben en bod på kr. 500,-. a) Udelukkes/trækkes et hold, før de har mødt alle hold én gang, annulleres alle resultater opnået i pointturneringen imod dette hold. b) Udelukkes/trækkes et hold efter de har mødt alle hold én gang trækkes holdet ikke af pointberegningen, men kampe som ikke er blevet spillet, vil blive noteret med 3-0 til modstanderen. c) Såfremt et klubhold trækkes ud af turneringen, skal det være klubbens dårligst placerede hold, som trækkes ud af turneringen. d) Fodboldudvalget kan dispensere fra denne regel, under henvisning til turneringens tarv, men med ansvar overfor fodboldmødet. e) Hvis klubholdet anmeldes til ny turnering, skal holdet indplaceres i den laveste række. f) Udelukkes/trækkes et hold fra den ordinære turnering, medfører dette automatisk fortabelse af retten til videre deltagelse i pokalturneringen, men opnåede resultater i denne turnering vil ikke blive annulleret. g) Hvis en klub udgår med alle sine hold midt i en turneringssæson, men ønsker deltagelse i en ny turnering, skal klubben med alle tilmeldte hold placeres i laveste række. Fodboldudvalget kan dispensere fra denne regel, hvis det skønnes forsvarligt, i henhold til spiller materialet, og med ansvar overfor fodboldmødet.

22 9 Rettigheder og pligter 9.01 Holdstørrelser Et 11 mands hold består af 11 spillere for at være fuldtallig. Det er tilladt at udskifte op til 3 reserve spillere. a) Et 7 mands hold består af 7 spillere for at være fuldtallig. Det er tilladt at udskifte op til 3 reservespillere. b) Reserve spillerne er undergivet samme regler med hensyn til spilleberettigelse, som ordinære spillere på holdet. c) Reserve spillernes navne skal meddeles dommeren skriftligt, inden en kamp påbegyndes. d) Damer er deltager berettiget på herrehold, når de øvrige paragrafer i turneringsreglerne er overholdt. e) En spiller der ikke har deltaget i 1. halvleg, kan heller ikke deltage i 2.halvleg. f) Undtaget herfra er dog reservespillerne. (Reservespillere kan ikke bruges som opfyldning af holdet i 2. halvleg) Udskiftning af spillere. En udskiftet spiller må gerne genindtræde. Udskiftning af spillere skal foregå fra midterlinjen på banen, og ved et naturligt stop i spillet. Der må ikke foretages udskiftning uden dommerens tilladelse. a) Hvis en spiller forlader banen under kampen, uden dommerens tilladelse, må ingen anden spiller indtræde i hans sted.

23 9.03 Reglementeret påklædning. Spillere skal for at deltage i kampe være reglementeret påklædt. a) Ved reglementeret påklædning forstås ensartet påklædning, der adskiller sig modspillere samt dommeren (sort), og i de farver som klubben har anmeldt til regionen, som spilledragt. b) Målmænd skal adskille sig fra med - og modspillere, samt dommeren. c) Den obligatoriske fodbeklædning, skal være den af FIFA til enhver tid godkendte. d) Ingen spiller må deltage i en kamp, uden brug af benskinner. e) Spillerne må iføre sig lange tætsiddende benklæder, der dækker hele benet. f) Hvert holds spillere skal være forsynet med hvert sit ryg nummer. Der fritages fra denne paragraf, hvis udebane holdet skal skifte spilledragt. g) Anføreren for et hold skal bære tydeligt armbind på overarmen. Armbindet skal være mindst 5 cm. højt, og være i en farve der adskiller sig fra klubdragten. h) Sort bluse / trøje er ikke tilladt spilledragt, da denne farve er forbeholdt dommerne. i) Såfremt ovennævnte ikke er opfyldt, kan spilleren af dommeren, bortvises fra spillepladsen, indtil forseelsen er rettet, jvf

24 9.04 Holdkort. Holdkortet over de i en udendørskamp deltagende spillere, skal være dommeren i hænde senest inden 2. halvlegs start, og i en Futsal kamp skal holdkortet være afleveret inden kampstart. a) Holdkortene som afleveres til kampens dommer, skal være de af DAI udgivne standard kort. I seniorrækkerne er kortet gult. I Old-Boys rækkerne er kortet blåt. I 7-mands senior rækkerne er kortet grønt. I Veteran og superveteran rækkerne er kortet Gult b) For at være korrekt udfyldt, skal holdkortet udfyldes med følgende oplysninger: 1) Kampens nr. 2) Række som kampen afvikles i. 3) Hvilke klubber der spiller. 4) Hvor der spilles, samt kl. 5) Klubbens navn. 6) Den enkelte spillers trøje nummer. 7) Den enkelte spillers fornavn. 8) Den enkelte spillers efternavn. 9) Den enkelte spillers licensnummer. c) Kun spillere der er opført på holdkortet er deltager berettiget. d) Mangelfuld udfyldelse af holdkortet, vil medføre en bod på i alt kr. 100,00. e) Undladelse af rettidigt aflevering af holdkort, medfører en bod på kr. 150,00. f) Betaling af boden,, fritager ikke klubben for at indsende holdkortet. Og er dette ikke fodboldudvalget i hænde inden holdets næste kamp i turneringen, fradømmes holdet point i den eller de kampe, hvor holdkortet mangler.

25 9.05 Linjevogtere. Hver klub er pligtig til at stille med en linjevogter til en af DAI fastsat kamp. a) Stiller en klub op til en kamp uden en person der kan fungere som linjevogter, kan kampens dommer beordre en spiller ud på sidelinjen for at fungere som linjevogter. Holdets anfører skal selv udpege denne spiller. b) I mesterrækken, samt i slutspils kampe hvor dommerklubben stiller med linjevogtere, gælder denne regel ikke Kamparrangør. Den klub som er nævnt først i turneringsplanen er arrangør af den aktuelle kamp. a) Den arrangerende klub er pligtig til at sørge for at banen er spilleklar til det i turneringsplanen fastsatte tidspunkt før kampens begyndelse. b) For spilleklar bane kræves at: a. Banen er korrekt opkridtet. b. Banen er forsynet med hjørneflag. c. Banen er forsynet med mål, jvf. reglerne for associationsfodbold. c) Den arrangerende klub er ligeledes pligtig til at stille med en kampbold, ligesom reservebold skal holdes i beredskab. d) Alle kampe skal afvikles med målnet. e) Såfremt den arrangerende klub forsynder sig mod ovennævnte, kan klubben fradømmes eventuelle point, vundet i denne kamp, og modparten erklæres som vinder med resultatet 3-0. f) Kan en klub bevise at den ingen indflydelse har på opkridtningen af banen, samt anlæggets forsømmelse vedrørende banen, kan den arrangerende klub ikke lastes derfor.

26 9.07 Indsigelser mod kampens arrangør. Indsigelser mod banen, boldene eller andre rekvisitter skal inden kampens begyndelse gives til dommeren af det protesterende holds anfører, for at en siden hen evt. protest kan tages til følge. a) Såfremt indsigelse til dommeren, jvf. 9.07, bliver det dommeren der skønner hvorvidt kampen kan gennemføres. b) I tilfælde af gennemførelse af kampen under protest fra et af holdene indberettes dette umiddelbart efter kampen af såvel dommeren, som den protesterende klub. Fodboldudvalget / protestudvalget afgør protesten og meddeler begge klubber afgørelsen skriftligt. c) I tilfælde hvor dommeren godtager det berettigede i protesten, og kampen ikke gennemføres, indsender såvel dommeren som de deltagende klubber, en indberetning til fodboldudvalget, der så skal behandle sagen, som under punkt b. 10 Protester og protestudvalg Nedlæggelse af protest Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har foretaget urigtig eller partisk anvendelse af lovene, skal han for at hans indsigelse kan blive taget til følge, umiddelbart efter kendelsen over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod afgørelsen. Mener anføreren for et hold, at modstanderne under en kamp benytter ulovlige spillere, og gør dommeren opmærksom på dette, skal dommeren efterfølgende tage den påståede spillers navn samt fødselsdato. Dommeren skal efterfølgende sende resultatet af stikprøven sammen med holdkortet ind til fodboldudvalget.

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2015 og 2016 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Turneringsregler Futsal

Turneringsregler Futsal Turneringsregler Futsal 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op /nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse 06 Spilletid og Spillested

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND TURNERINGSHÅNDBOG 2017 og 2018 1 Dansk Arbejder Idrætsforbund FODBOLDUDVALGET REGION HOVEDSTADEN adidas Tabela 14 09+1: kr. 2.700,- (ekskl. moms) / kr. 3.375,- (inkl. moms)

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 8-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Turneringsreglement for fieldhockey

Turneringsreglement for fieldhockey Turneringsreglement for fieldhockey Vedtaget af repræsentantskabet for Dansk Hockey Union den 15. august 2007. Opdateret august 2009, opdateret marts 2011, opdateret marts, 2013, opdateret 2/april 2014,

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold 1 DGI Fodbold Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 dgi.dk/fodbold 2 Senest opdateret oktober 2014 Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 3 1 Formål 1.2. Målsætning 2

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse Sådan gør du: Du har modtaget en 4-cifret kode i e-mailen fra Bet25. Den kode skal du dele ud til dine 6 holdkammerater, som de skal taste ind på deres Bet25-konto under menuen, som vist på billedet: Turneringsstruktur

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Stævneprogram Firmaidræt Open Mors Fodbold

Stævneprogram Firmaidræt Open Mors Fodbold Stævneprogram Firmaidræt Open 2015 - Mors Fodbold Spillested Sydmors Kultur- og Fritidscenter Næssundvej 325 Hvidbjerg, 7960 Karby Stævneledelse Morsø Firma og Familie Idræt Afbud Varly Kristensen på telefon

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2016-2017 September 2016 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup INVITATION 2014. Stævnetelefon 3052 2369

DanBolig Niels Hald Cup INVITATION 2014. Stævnetelefon 3052 2369 INVITATION 2014 Kære fodboldleder Det er Frederiksberg Alliancen 2000 en glæde endnu engang at invitere til elite stævne på Frederiksberg, under navnet: Danbolig Niels Hald Cup 2014 I år har vi den glæde

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Turneringsreglement. 3. Der gælder særlige regler for kampe mod udenlandske klubber samt velgørenhedskampe. Reglerne vedlægges som bilag.

Turneringsreglement. 3. Der gælder særlige regler for kampe mod udenlandske klubber samt velgørenhedskampe. Reglerne vedlægges som bilag. Turneringsreglement I. Turneringer, administration mv. De særregler, som gælder i JBU, er i reglementet skrevet med kursiv tekst. Det samme er de forklarende noter, som nogle steder står til venstre for

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere