Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden"

Transkript

1 Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det konkrete udbud Klagenævnet udtalte sig i sin kendelse af 8. januar 2013, MET 4 JV Cityringen Tender Office mod Metroselskabet I/S, om anvendelsen af en bestemt prisevalueringsmodel. Prisen vægtede 60 %, og teknisk kvalitet vægtede 40 %. Ordregiver havde skønnet over, hvilke priser der kunne forventes tilbudt og havde fastlagt, hvad der blev vurderet som en realistisk target price for tilbuddene. På baggrund heraf og efter en vurdering af den forventede spredning af tilbuddene besluttede ordregiver at anvende en pointmodel, hvorefter det laveste tilbud ville få de maksimalt opnåelige 60 point, mens de øvrige tilbud ville få fratrukket 1 point for hver 7 mio. euro, det var dyrere end det billigste. Det medførte, at pointskalaen dækkede over et prisspænd på 420 mio. euro. Klagers tilbud var ca. 100 mio. euro dyrere end det billigste tilbud, svarende til en prisforskel på 6,1 %. Klagers tilbud fik efter pointmodellen 45,6 point svarende til en forskel i point på 24 %. Klageren gjorde gældende, at indklagedes pointmodel indebar en forrykkelse af den indbyrdes vægtning af underkriterierne. Den indbyrdes vægtning på henholdsvis 60 % og 40 % af de to underkriterier burde efter klagers opfattelse indebære, at en forskel på tilbudspriserne på 1 % kunne opvejes af en 1,5 % højere score for teknisk kvalitet. Klagenævnet var ikke enig med klager i, at vægtningen 60:40 indebar en matematisk sammenhæng mellem et tilbuds pris og det antal point, som tilbuddet tildeles for teknisk kvalitet. Det blev begrundet med, at kvalitetsskalaen ikke entydigt kan fastlægges med samme objektive sikkerhed som prisskalaen. Klagenævnet anførte endvidere, at hældningen på kurven i pointmodellen kunne medføre et misvisende resultat. Det var imidlertid ikke tilfældet i det konkrete udbud, hvor den anvendte hældning stemte godt overens med spredningen af de indkomne tilbud.

2 Side 2 Klagenævnet fandt på denne baggrund, at modellen inden for det skøn, som en ordregiver har i et udbud af denne karakter, og uanset den fastsatte kurves stejlhed konkret havde været egnet til at bidrage til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kendelsen er i tråd med Klagenævnets praksis om, at evalueringsmodeller skal afspejle underkriteriernes reelle indbyrdes vægtning. Det fremgår endvidere, at evaluering ikke er en ren matematisk øvelse, hvorfor der ikke kan forudsættes en sammenhæng mellem point givet for pris og point for andre underkriterier afhængig af deres indbyrdes vægtning. Sagen er endvidere et godt eksempel på, at ordregiver har et vidt skøn til at fastsætte indholdet af en pointmodel, men der er dog grænser (som ikke var overskredet i den konkrete sag). Ordregiver skal derfor nøje overveje f.eks. hældningen på kurven, herunder den forventede forskel på de indkomne tilbud. I den konkrete sag henviste Klagenævnet blandt andet til, at der var tale om et meget stort og kompliceret udbud, og den prismæssige spredning var i tråd med det af ordregiver forventede. Klagenævnets kendelse af 8. januar 2013, MET 4 JV Cityringen Tender Office mod Metroselskabet I/S Unormalt lavt tilbud Klagenævnet gav i sin kendelse af 14. januar 2013, NFB Transport mod Moderniseringsstyrelsen, afslag på at meddele en klage opsættende virkning, da betingelsen om fumus boni juri ikke var opfyldt. Ordregiver havde ubestridt anmodet tilbudsgiver om en begrundelse for den lave pris. Klagerens tilbud var samlet mere end 50 % billigere end det næstlaveste tilbud. Ca. 60 % af ydelserne i klagerens tilbudsliste var gratis. Klageren havde herunder forpligtet sig til at udføre alle flytninger uden for normal arbejdstid, bortset fra weekend og arkivflytninger, gratis. Efter kontraktvilkårene i rammekontrakten med bilag indebar det, at aftagerne i henhold til rammeaftalen ville kunne rekvirere gratis flytninger hos klageren, blot flytningerne blev placeret i tidsrummet fra kl på hverdage. Klageren ville endvidere være forpligtet til at levere de pågældende flytteydelser i ubegrænset mængde uden vederlag. Klagenævnet fandt, at der ikke var grundlag for at betvivle ordregivers vurdering af, at tilbuddet var unormalt lavt. Det skyldtes, at aftagerne på aftalen ud fra princippet om økonomisk saglig forvaltning måtte antages at ville rekvirere gratis flytninger i det omfang, det var muligt og dermed vælge den gratis flytning uden for normal arbejdstid. Klageren kunne ikke forventes at indvinde tabet på gratis flytninger uden for normal arbejdstid på flytninger i normal arbejdstid. Det skyldtes især, at klagerens priser på flytninger i normal arbejds-

3 Side 3 tid var højere end alle de øvrige tilbudsgiveres, hvorfor aftagerne ville vælge en af de andre til at udføre flytninger i dette tidsrum. Klagenævnet anså herefter ikke betingelsen om fumus boni juris for opfyldt, og klagen blev ikke tillagt opsættende virkning. Situationer med meget lave tilbud er særdeles risikable for ordregiver, for hvis vurderingen er forkert, kan det få meget alvorlige økonomiske følger. Ordregiver kan vælge at acceptere tilbuddet, uanset det er meget lavt, men hvis det efterfølgende viser sig, at den pågældende tilbudsgiver ikke kan drive en rentabel forretning med de tilbudte priser, er der stor risiko for misligholdelse af kontrakten. Hvis ordregiver omvendt afviser tilbuddet som værende unormalt lavt og efterfølgende taber en klagesag om dette, så kan ordregiver ifalde erstatningsansvar over for den pågældende tilbudsgiver, samtidig med at ordregiver skal betale den dyrere valgte kontraktpart. Derfor skal det nøje overvejes, hvorvidt et tilbud skal afvises som værende unormalt lavt. I den konkrete sag var der imidlertid en række stærke elementer, der talte for, at ordregiver havde ret til at afvise tilbuddet. Klagenævnets kendelse af 14. januar 2013, NFB Transport A/S mod Moderniseringsstyrelsen Udvælgelse er ikke en matematisk øvelse, men en samlet vurdering I Klagenævnets kendelse af 15. januar 2013, Kongsvang Rengøringsservice A/S mod Vejen Kommune, udtalte Klagenævnet sig under henvisning til afgørelsen om opsættende virkning i samme sag (kendelse af 25. oktober 2012) om, hvad der kan anses for objektive udvælgelseskriterier. Klagenævnet udtalte, at kriterierne Egenkapitalens størrelse og Referencer som udgangspunkt er både objektive og ikke-diskriminerende. I udbudsbekendtgørelsen var det anført, at ansøgerne skulle fremsende en referenceliste over de betydeligste lignende tjenesteydelser inden for rengøringsservice, der er udført i løbet af de sidste 3 år. Referencelisten skulle indeholde kundenavne, tidspunkter (kontraktstart - kontraktophør, alternativt igangværende), rengøringsarealer samt kontaktoplysninger til centralt placeret kontaktperson hos den pågældende reference. I udbudsbekendtgørelsen var endvidere anført, hvordan vurderingen af ansøgernes referencer ville blive foretaget. Klagenævnet udtalte, at det således har måttet stå ansøgerne klart, at et eventuelt valg mellem dem skulle træffes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgerens egenkapital og oplysninger om og fra de referencekunder, som ansøgerne valgte at anføre.

4 Side 4 Klagenævnet udtalte endvidere, at ordregiver har et vidt skøn ved vurderingen af, hvilke ansøgere der efter de offentliggjorte kriterier er bedst egnede og derfor skal prækvalificeres. Klagenævnet fandt ikke, at ordregiver ved sin udvælgelse havde overskredet grænserne for dette skøn. Kendelsen er et udtryk for princippet om, at ordregiver ikke har pligt til at vægte de forskellige elementer, der indgår i udvælgelsen. Hvis der ikke er valgt en bestemt vægtning eller matematisk metode til udvælgelsen, har ordregiver ret til at vælge de prækvalificerede ud fra en samlet vurdering på baggrund af kriterierne. Klagenævnets kendelse af 15. januar 2013, Kongsvang Rengøringsservice A/S mod Vejen Kommune Erstatning for positiv opfyldelsesinteresse Klagenævnet har ved kendelse af 16. januar 2013, Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S mod Guldborgsund Kommune, tilkendt klager erstatning for positiv opfyldelsesinteresse. Kendelsen er en fortsættelse af Klagenævnets kendelse af 27. juni 2012, hvor Klagenævnet fandt, at ordregiver havde overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Klagenævnet udtalte vedrørende erstatningsgrundlaget, med henvisning til Højesterets dom af 15. juni, Montaneisen GmbH mod Kystdirektoratet, at det påhvilede ordregiver at bevise, at hvis tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver var blevet afvist, ville ordregiver ikke have antaget klagerens tilbud, men i stedet have annulleret udbuddet. Klagers tilbud var ifølge evalueringsnotatet det næstbedste. Ordregiver havde ikke løftet bevisbyrden for, at udbuddet ville være blevet annulleret. Klager var derfor berettiget til erstatning for den positive opfyldelsesinteresse. Størrelsen af erstatningen blev fastsat skønsmæssigt. Kendelsen er et eksempel på opfyldelse af betingelserne for positiv opfyldelsesinteresse. Ordregiver havde gjort gældende, at ordregiver ville have annulleret udbuddet, hvis ordregiver ikke havde taget den vindende tilbudsgivers tilbud i betragtning. Forskellige omstændigheder, herunder tidspres og formuleringer i forbindelse med ordregivers besvarelse af spørgsmål, talte dog imod, at ordregiver ville have annulleret udbuddet. Klagenævnets kendelse af 16. januar 2013, Byggefirmaet brdr. Pedersen A/S mod Guldborgsund Kommune

5 Side 5 Martin André Dittmer Direkte Mobil Anne Kirkegaard Direkte Mobil Camilla Christiansen Direkte Mobil Henrik Holtse Direkte Mobil Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere