Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil"

Transkript

1 Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Dato 25. februar 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt at afprøve i hvilket omfang socialpædagogisk bistand til udsatte borgere, der har brug for hjælp fra fx socialpsykiatrien eller for misbrugsbehandling, kan suppleres med bistand givet dels over web-cam, dels gennem anvendelse af applikations-værktøjer udviklet til smartphones Omkring borgere i de fem kommuner har psykiske eller sociale problemer i et sådant omfang, at de er visiteret til socialpædagogisk bostøtte efter servicelovens 85 for at kunne opretholde egen bolig eller de bor i et botilbud efter servicelovens 107 og 108 (i alt ca. 200 borgere i de fem kommuner). Hjælpen gives for langt de flestes vedkommende ved, at en socialpædagogisk medarbejder besøger borgeren i dennes hjem, og hjælper ham eller hende til at kunne overkomme almindelige daglige gøremål som åbning af post, betaling af regninger, rengøring, varetagelse af kontakt til vigtige personer i deres sociale netværk mv. Sådanne besøg er typisk af en times varighed hver eller hver anden uge. Jægergården Værkmestergade Aarhus C Sagsbehandler: Runa Bjørn Telefon: Telefon direkte: Telefax: E-post: Hjemmeside: I takt med, at de teknologiske muligheder udvikles, skaber det muligheden for, at kommunerne udvikler deres service til borgerne, så teknologien inddrages og understøtter det pædagogiske arbejde. Internetteknologien gør det muligt at skabe en visuelt understøttet kontakt til borgere uden at det er nødvendigt at sidde i samme rum. Det bliver hermed muligt at mødes på afstand uden, at der skal afsættes medarbejderressourcer til transport, ligesom det bliver muligt at fx en nattevagt kan dække flere geografisk spredte enheder.

2 Særligt i landkommuner med en geografisk spredt befolkning anvendes der mange medarbejderressourcer på transport mellem borgernes hjem, og vi oplever desværre også ofte, at borgerne på grund af ustabilitet og skrøbelighed ikke er hjemme, hvilket medfører mange spildte ressourcer. Vi vurderer på den baggrund, at ressourcerne til de udsatte borgere kan anvendes bedre ved at inddrage den virtuelle bostøtte som et supplement til de fysiske besøg. Herved kan ressourcerne anendes på en mere optimal måde, ligesom vi har en forestilling om, at vi kan give en mere tilgængelig, fleksibel og tilpasset bostøtte til borgerne ved at anvende flere forskellige mødeformer. Vi forventer således, at flere kan modtage en indsats for de samme midler, og at dem med størst behov kan modtage en mere intensiv indsats ved at kombinere forskellige former for bostøtte. Det er også vores forventning, at nogle borgere vil foretrække den virtuelle bostøtte, da den er mindre indgribende. Der er efterhånden en del erfaringer fra behandlingspsykiatrien med telepsykiatri, hvor mødet mellem borger og behandler foregår på afstand og via telekommunikationsværktøjer. Der er dog fortsat relativt få erfaringer med at inddrage telekommunikationsteknologi i den pædagogiske relation i socialpsykiatrien og inden for indsatsen overfor socialt udsatte voksne. Et sådant skifte fra hovedsageligt at arbejde gennem det personlige møde til også at kunne arbejde over nettet kræver dels en udvikling af de teknologiske løsninger, der anvendes i socialpsykiatrien, dels en udvikling af de socialpædagogiske metoder, så de tilpasses til og drager fordel af den nye teknologi. På den baggrund søger de fem kommuner midler i Trygfonden til at igangsætte et fælles udviklingsprojekt med fokus på nedenstående tre hovedområder: At afprøve nye teknologiske løsninger i kontakten med en sårbar borgergruppe At udvikle socialpædagogiske metoder, der er tilpasset de nye kommunikationsværktøjer, som efterfølgende kan udbredes til andre kommuner At udvikle metoder til hvordan frivillige borgere, der tidligere har haft personlige erfaringer med psykisk sygdom, misbrug eller social udsathed kan give peersupport til nuværende brugere ved brug af webteknologi I projektet ønskes afprøvet kommunikation via to forskellige teknologier: Dels afprøvning af webopkobling via brugernes egne pc er og et tilknyttet webcam Dels afprøvning af anvendelse af støttende apps til mobiltelefoner fx påmindelse om aftaler, medicinvejledning, personlige krisehåndteringsplaner mv. Ved at udbrede udviklingsprojektet til flere kommuner både store og små kommuner, kommuner med tæt bymæssig bebyggelse hhv. landkommuner etc. vil vi sikre et robust erfaringsgrundlag, som efterfølgende kan anvendes i resten af landet. Side 2 af 11

3 2. Projektets hovedformål Projektets overordnede formål er at afprøve ny teknologi og at udvikle nye pædagogiske metoder, der kan sikre, at vi kan yde en bedre service til borgere, og dermed bidrage til at forbedre borgernes generelle livskvalitet og mindske angst og utryghed. Succeskriterierne for projektet er: At hovedparten af de involverede brugere er lige så tilfredse med den virtuelle bostøtte som med den ordinære bostøtte o Måles ved at sammenholde brugertilfredshedsmålinger af den ordinære bostøtte i sammenligning med tilfredsheden med den virtuelle bostøtte At brugerne oplever samme eller forbedret livskvalitet efter indførelsen af den virtuelle bostøtte o Måles ved målinger af brugernes oplevede livskvalitet før og efter At brugernes oplever et lavere niveau af angst og depression efter indførelsen af den virtuelle bostøtte o Måles ved målinger af brugernes oplevelser af angst og depression før og efter At hovedparten af de brugere, der har benyttet peer-support, oplever denne som en brugbar støtte o Måles ved målinger af brugernes tilfredshed med ordningen I dag tilbydes bostøtte til borgere, der bor i eget hjem eller i bofællesskaber, som har en nedsat funktionsevne som følge af en sindslidelse og/eller misbrugsproblemer, og som følge heraf har brug for støtte til at kunne leve en selvstændig tilværelse i egen bolig. Der er ofte tale om borgere med manglende sociale netværk, manglende tilknytning til civilsamfundet og nogle har desuden boligproblemer i form af hjemløshed eller manglende evner til at bebo deres bolig. En stor del af bostøttemodtagerne i Aarhus Kommune bor alene. I lange perioder kan den professionelle hjælp være de eneste mennesker, som borgeren har en længerevarende kontakt til. Botilbud tilbydes til borgere, som i en kortere periode eller permanent har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og ikke kan klare sig uden støtte. Borgertilpasset støtte? Med inddragelse af webteknologien og hjælp via apps på smartphones i bostøtten til udsatte voksne, vil man få endnu en mulighed for at differentiere bostøtten, så den kan gives med forskellig intensitet og med forskellige kommunikationsmetoder tilpasset den enkelte borger. Det bliver på denne måde muligt at tilbyde en socialpædagogisk støtte til borgere, der fx på grund af angst ikke gerne lukker andre ind i deres bolig eller at tilbyde hyppige opkald til borgere, som er meget ustabile uden at der spildes mange ressourcer i Side 3 af 11

4 forgæves besøg. Det vil ligeledes være muligt gennem anvendelse af apps at sikre borgere en større selvstændighed ved, at de over smartphonen kan blive vejledt i, hvordan de skal tage deres medicin, og hvad de skal gøre, hvis der er kommet rod i medicineringen eller ved at de kan få en personlig kriseguidning læst op på mobilen, hvis de får et anfald af panikangst under en tur til købmanden. Det er vores antagelse, at en kombination med virtuel bostøtte vil være et virksomt pædagogisk værktøj, for borgere, som er på vej til igen selv at tage større ansvar for deres eget liv, men skal have støtte til at vove det. Med den virtuelle bostøtte på sidelinjen får borgeren støtte og vejledning i en god og tryg relation, mens det er ikke praktisk muligt at få bostøttemedarbejdere til at overtage opgaver og ansvar for fx at kontakte udlejer for at få repareret vandrørene, eller banken om de udeblevne betalinger eller ekskonen om en samværsaftale omkring børnene. På venteliste til botilbud og hvad så? Det er et kendt problem i alle de involverede kommuner, at det af kapacitetshensyn kan være nødvendigt at arbejde med ventelister til botilbud og bofællesskaber. Det kan derfor være nødvendigt at lade en borger bo i egen bolig med udvidet bostøtte, mens de venter på, at der bliver plads i et relevant botilbud. I sådanne tilfælde vil en udvidelse af kapaciteten med en virtuel bostøtte kunne supplere bostøtten i eget hjem med mulighed for ekstra web-besøg, så kaos, angst og utryghed mindskes. For nogle af disse borgere kan det vise sig, at denne udvidede og kombinerede bostøtte er tilstrækkelig til, at borgere kan blive boende i egen bolig og ikke får brug for det mere indgribende tilbud som et korterevarende eller permanent botilbud er. Utryghed om natten En anden gruppe borgere, som kan hjælpes gennem projektet, er borgere i botilbud, som i dag ikke har nattevagt. Borgere i disse tilbud kan opleve det som utrygt, at de ikke kan få hjælp, hvis de bliver urolige eller forpinte om natten. For denne gruppe vil man gennem webteknologien kunne tilbyde en nattevagt på tilkald via en webopkobling. Mod til at stå på egne ben - Hjælpen er kun et klik væk Projektet sigter ligeledes mod at af prøve teknologierne i den anden ende af forløbene, hvor borgerne skal til igen at stå på egne ben uden bostøtte eller flytte fra et botilbud til egen bolig. For disse målgrupper vil det kunne give ekstra tryghed fortsat at have en kontakt til en kendt pædagog, eller vide at de har muligheden for at kunne tage kontakt til en kendt pædagog, selvom dette blot er over nettet. Det er endvidere vores hypotese, at dette supplerende tilbud kan være med til at give sårbare borgere mod og tryghed nok til at turde slippe hjælpen og tage fat på et mere selvstændigt liv. Muligheden for IT-baseret kontakt til en kendt pædagog, kan således indgå som et efterværn eller udslusningsindsats. Side 4 af 11

5 Når der mest er behov for et andet menneske, der kender min situation Vi ønsker herudover at bygge videre på de gode erfaringer, man har fra blandt andet USA med såkaldt peer-support, som betyder hjælp fra en ligestillet. Undersøgelser viser, at mennesker der er kommet videre efter en sindslidelse, kan gøre en væsentlig forskel i kontakten med mennesker, der aktuelt er belastet af deres sindslidelse. (Topor, 2004, 134). Der er hidtil gode erfaringer med peer-supporters som en slags besøgsvenner, der har været med til at imødekomme et behov for kontakt og mellemmenneskelig forståelse. I Aarhus har vi fra blandt andet undervisning på Center for Specialundervisning for Voksne gode erfaringer i forhold til, at tidligere brugere støtter nuværende brugere. At man har mærket konsekvenserne af en sindslidelse på egen krop, og samtidig er kommet videre i sit liv betyder, at man ofte kan relatere til konkrete problemer på en meget personlig måde, samtidig med at man kan være en positiv rollemodel for andre, der har det svært. De gode erfaringer fra peer-support projekter ønsker vi at overføre til den virtuelle bostøtte. Vi ønsker således at opbygge et korps af frivillige, der er langt i egen recovery-proces, og som ønsker at gøre en indsats for nuværende brugere, der har behov for kontakt og tryghed. Korpset af frivillige peer-supporters vil være et supplement til den professionelle indsats, og ordningen sigter på, at tilbyde enten en webbaseret samtale eller en chatmulighed, hvis man som bruger føler sig ensom i eget hjem. Støtten består i, at man som bruger har adgang til en kontakt med et andet menneske der er i stand til at lytte aktivt og empatisk. Ordningen kan på kort sigt være med til at skabe øget tryghed og trivsel for den enkelte borger, og på længere sigt tænkes som en netværksskabende funktion, hvor brugere kan få kontakt med andre i samme situation. Peer-supporten vil blive drevet af Aarhus kommune, men skal dække alle fem kommuner i projektet. I første omgang annonceres i de lokale medier med henblik på at opbygge et korps på peer-supporters, der er interesserede i at indgå i en turnusordning i et virtuelt mødested. Der udvikles et kort uddannelsesforløb for de tilknyttede frivillig, og der knyttes en fagperson til gruppen, der giver sparring og supervision efter behov. Det virtuelle mødested deler lokale med den professionelle bostøtter, hvilket giver mulighed for, at fagpersonerne er back-up for de frivillige efter behov. Rammen for samarbejdet med de frivillige udgøres af de eksisterende spilleregler for samarbejdet mellem Aarhus Kommune og frivillige se bilag 1. Med henblik på at kunne hjælpe disse grupper er det som et afgørende led i projektet nødvendigt at udvikle de socialpædagogiske metoder, sådan at de nye teknologier bliver integreret i den pædagogiske praksis, og så de gode erfaringer med peer-support også kan folde sig ud på en ny teknologisk platform. Slutprodukter i projektet Projektet vil munde ud i dels en samlet evalueringsrapport, der opsamler de indhøstede erfaringer i projektet med vægt på brugernes oplevelse af den virtuelle bostøtte. Side 5 af 11

6 Herudover udgives to metodehæfter, der giver inspiration til, hvordan andre kan tilrettelægge en virtuel bostøtte til målgruppen, dels hvordan man kan opbygge en funktion med frivillig peer-support for målgruppen. Begge hæfter vil blive forsynet med Trygfondens logo. 3. Målgrupper Projektet retter sig mod nedenstående fem målgrupper blandt borgerne. Borgere der visiteres til socialpædagogisk bostøtte efter servicelovens 85 på baggrund af psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer Borgere på venteliste til et socialpædagogisk botilbud efter servicelovens 107 og 108 på baggrund af psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer Borgere med psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer i socialpædagogiske botilbud, som i dag ikke er dækket af en nattevagtordning Borger med psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer, der skal udsluses fra socialpædagogisk bostøtte efter servicelovens 85 Borgere med psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer, der står for at skulle fraflytte et socialpædagogisk botilbud og flytte i egen bolig Det forventes, at der i alt vil være ca. 380 borgere, der vil blive involveret i projektet. Herudover vil ca. 140 medarbejdere blive involveret og frivillige. Borgere med psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer, der modtager bostøtte efter servicelovens 85 vil være den største målgruppe i projektet. Målgrupperne 1 og 4 forventes at udgøre 80 pct. af borgerne i projektet. 4. Praktisk gennemførelse Projektet tilrettelægges som et udviklingsprojekt, hvor inddragelse af de nye teknologier tilbydes til de brugere, der har lyst og mod på at tage de nye teknologier i anvendelse i en støttesammenhæng. De involverede medarbejdere udvælges på baggrund af borgernes tilsagn til at indgå i projektet. Det vil således være de medarbejdere, der tilknyttet de brugere, som indgår i projektet, som vil blive inddraget. Rent praktisk vil projektet trække på brugernes eget udstyr i form af pc er og/eller smartphones, og kun i mindre omfang udstyre borgerne med nye teknologiske enheder. I alt forventes ca. 380 borgere i projektperioden at blive inddraget i projektet. Side 6 af 11

7 Projektet tager udgangspunkt i afprøvning af en web-løsning med opkobling via egen pc og internetforbindelse 1 for 355 borgere, og afprøvning af apps til smartphone for minimum borgere 2. Åben ide-udviklingsfase afløst af kontrolleret afprøvningsfase Da projektets sigte er at udvikle nye pædagogiske værktøjer på baggrund af ny teknologi tilrettelægges projektet med en indledende åben ide-udviklingsfase på seks måneder (se tidsplanen i afsnit 7), hvor medarbejdere og brugere i fællesskab udvikler og afprøver pædagogiske redskaber, der er tilpasset de nye teknologier. Formålet er at skabe plads til kreativitet og innovation forhold til udviklingen af det socialpædagogiske arbejde, så det sikres at der er rum til at inddrage og udvikle gode ideer, der opstår i det praktiske arbejde. Denne fase vil blive understøttet af proceskonsulenter fra RecoveryDK (www.recoverydk.dk )og (www.aarhuskommune.dk/csu) Efter den åbne ide-udviklingsfase afholdes et midtvejsseminar, hvor de mest perspektivrige ideer udvælges og beskrives. Disse vil danne baggrund for afprøvningen i resten af projektperioden. Introduktion af brugere til ny teknologi For at klæde brugerne på til at blive fortrolige med den nye teknologi afholdes der løbende kurser for de brugere, der har behov for det. Kurserne afholdes i kommunernes dagscentre eller væresteder/netværkssteder for ca. 4-6 brugere ad gangen. Dette fordi det er vigtigt, at kurserne afholdes af medarbejdere, som er vant til at samarbejde med målgruppen omkring IT-arbejde og afvikles på små hold, da mange af brugerne i målgruppen har vanskeligheder ved at indgå i større grupper. Endvidere kender mange af brugerne dagscentrene og nogle allerede deres daglige gang i centrene. Således er det for de fleste bruger et trygt og velkendt sted. Undervisning til medarbejdere hhv. frivillige Den gode relation mellem brugere og medarbejder/frivillig er ofte et vigtigt parameter i forhold til brugernes recoveryproces. En relation der enten igangsættes, suppleres eller bevares som en webbaseret relation er noget helt nyt for medarbejdere og frivillige. Derfor er det vigtigt, at de fagligt bliver klædt på til at opbygge eller bevare en relation i det 1 Der planlægges anvendt en teknik, der byger på samme principper som SKYPE, men foregår via en sikker forbindelse, så kommunikationen mellem borger og bostøtte ikke er så sårbar overfor hacking og lækager, som i en åben forbindelse. 2 Der er budgetteret med den mest velegnede, kendte applikantions-løsning, som også er den dyreste løsning til kr.pr borger. I projektopstarten vil markedet blive grundigt afsøgt med henblik på at undersøge om der kan findes billigere og lige så velegnede løsninger. Minimum 25 borgere vil få tilbudt en applikaitonsløsning. Hvis der kan findes billigere løsninger vil flere få tilbud en applikationsløsning. Side 7 af 11

8 virtuelle. Ud over at de skal være fortrolige med teknologien, skal de undervises i at skabe nærhed og tryghed ved at være bevidste om deres optræden på skærmen. Hver medarbejder tilbydes et undervisningsforløb bestående af tre undervisningsdage. En dag vil være afsat til at blive fortrolig med IT-redskaberne. To undervisningsdage er afsat til at tilpasse, træne og udforske de pædagogiske værktøjer i kontakten over webkamera. Disse dage vil understøtte den åbne ide-udviklingsfase. Der er indgået aftale om et samarbejde med Center for Digital Pædagogik (www.cfdp.dk) omkring udvikling af undervisningsforløb for både medarbejdere og frivillige. Centret har indgående erfaring med etablering af kvalificeret rådgivning over nettet og huser selv frivillige rådgivningstjenester over nettet. i Aarhus Kommune har en veletableret uddannelsesafdeling Det Sociale Akademi som vil kunne stå for tilrettelæggelse og afvikling af undervisningsdagene. Etablering af hot-line til IT-support Til trods for, at projektet bygger på brugernes eget udstyr vurderer vi, at der er behov for at opbygge en systematiseret mulighed for brugere og medarbejdere for at få IT-support, hvis teknikken driller. Det er afgørende for projektets succes, at teknologien bliver opfattet som en hjælp og ikke som en barriere. Det opbygges således en telefonisk hotlinetjeneste, hvor man umiddelbart kan få IT-support, hvis der er tekniske problemer. 5. Projektorganisering Der etableres en styregruppe bestående af lederne fra hver kommune for de enheder, som yder service til projektets målgruppe. Styregruppen har ansvar for at sikre lokal ledelsesmæssig opbakning til projektet og bane vejen for den praktiske gennemførelse. Herudover tager styregruppen stilling til principielle spørgsmål vedr. projektet - eksempelvis, hvis der opstår behov for at justere i projektdesignet. Styregruppen mødes kvartalsvis for at følge op på fremdrift og indhøstede erfaringer i projektet. Der ansættes en central projektleder til at stå for den daglige ledelse i projektet. Denne understøttes af lokale tovholdere i de involverede kommuner. Side 8 af 11

9 Figur 1: Projektets organisering Styregruppe Projektleder Lokal tovholder Aarhus Kommune Lokal tovholder Viborg Kommune Lokal tovholder Herning Kommune Lokal tovholder Randers Kommune Lokal tovholder Favrskov Kommune 6. Evaluering og dokumentation Hovedformålet med projektet er, at kunne yde en bedre hjælp til borgerne, og dermed forbedre deres livskvalitet og mindsker angst og utryghed. Evalueringen bygger dels på borgernes oplevelse af hjælpen, dels på medarbejdernes oplevelse af de nye kommunikationsværktøjers anvendelighed i det pædagogiske arbejde, og endelig på brugernes og de frivilliges oplevelse af peer-supporten. Der søges ikke midler til evaluering af projektet, da vi har forventning om at kunne få denne finansieret ad anden vej. Vi er i dialog med Metodecentret (http://www.metodecentret.dk/), der vil se velvilligt på en ansøgning om finansiering af evalueringen, hvis vi får midler fra Trygfonden. Der søges alene midler i Trygfonden til udarbejdelse af de to metodehæfter. Nedenfor skitseret vores foreløbige tanker vedr. evaluering og dokumentation. Disse skal justeres, når den endelige finansiering er på plads. Evalueringen vil bygge på både kvantitative og kvalitative datakilder med henblik på både at kunne vise effekterne for borgerne i form af ændringer i livskvalitet og oplevelser af angst og utryghed i dagligdagen og at kunne videregive borgernes oplevelse af at modtage virtuel bostøtte. Evalueringen skal forholde sig til projektets succeskriterier beskrevet i afsnit Målinger af borgernes oplevelse af den virtuelle bostøtte Evalueringen foreslås bygget op om en måling af borgernes oplevede livskvalitet samt borgernes niveau for angst og depression. Der måles når borgeren optages i projektet og igen ved afslutning i projektet. Oplevet livskvalitet måles ved udfyldelse af spørgeskemaet EUROHIS QOL-8, der er et værktøj med otte livskvalitetsspørgsmål, der inkluderer otte spørgsmål fra WHO s livskva- Side 9 af 11

10 litetsværktøj WHOQOL-Bref (Power, Mühlan, Schmidt, 2006, ). Borgernes niveau for angst og depression måles ved udfyldelse af spørgeskemaet HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.: The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 67, 1983, ), der er et spørgeskema med 14 spørgsmål udviklet til at måle angst hhv. depression. Ud over disse standardiserede redskaber suppleres med udvalgte spørgsmål til oplevelsen af den ydede hjælp, samt kvalitative brugerinterview med henblik på at afdække nuancerne i brugernes oplevelse af det at modtage virtuel bostøtte. Målinger af medarbejdernes oplevelser Medarbejdernes oplevelse af de nye og teknologiske redskaber vil primært blive indhentet gennem kvalitative fokusgruppeinterview. Herudover vil der blive suppleret med nøgletal for fx flow i gruppen af borgere, der modtager socialpsykiatrisk bistand efter servicelovens 85 samt 107 og 108, medarbejdernes tid anvendt på direkte brugerkontakt set i forhold til arbejdstid anvendt på transport mv. Til brug for udarbejdelsen af metodehæftet for den virtuelle bostøtte vil der blive afholdt tre udviklingsseminarer med deltagelse af berørte medarbejdere i de fem kommuner og konsulenter fra i Aarhus Kommune og Center for Digital Pædagogik. Formålet er at få medarbejdernes praksiserfaringer beskrevet og perspektiveret på baggrund af evalueringsresultaterne, så seminarerne kan munde ud i metodebeskrivelser. Målinger af oplevelserne med peer-support Evalueringen af peer-supporten vil tage udgangspunkt i kvalitative interview med de involverede frivillige og med brugere af supporten. Herudover vil de frivillige i flere perioder af projektperioden blive bedt om at registrere statistiske oplysninger om hvem der bruger peer-supporten, og hvilke typer af emner kontakten omhandler. Herudover vil der ligesom med medarbejderne blive afholdt udviklingsseminarer med de frivillige og de medarbejdere, der er involverede i form af fx supervision med henblik på at udarbejde metodebeskrivelser for den frivillige indsats. Formidling af projektets resultater Projektets resultater vil løbende blive formidlet gennem artikler i fagblade og på de involverede kommuners hjemmesider. Side 10 af 11

11 Herudover vil der blive udarbejdet metodehæfter til både professionelle og frivillige, som formidler de udviklede arbejdsmetoder og erfaringerne med at anvende dem. Disse vil blive publiceret som netpublikation og være til fri download fx fra Trygfondens hjemmeside. Endelig vil der blive udarbejdet en afsluttende evalueringsrapport. Trygfondens logo vil fremgå af både metodehæfter og den afsluttende evalueringsrapport. 7. Tidsplan September 2012 Oktober november 2012 December 2012 maj 2013 Maj 2013 juni december 2013 Januar - februar 2014 Projektopstart Etablering af projektorganisation Indkøb af teknisk udstyr Undervisning af medarbejdere og brugere Ideudviklingsfase Midtvejsseminar Afprøvningsfase Forankring af erfaringerne Færdiggørelse af metodehæfter Slutevaluering 8. Budget Se bilag i regneark. Side 11 af 11

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune Smartphonestilborge remedadhd EvalueringafRemindforsøgeti SkanderborgKommune SMARTPHONESTILBORGEREMEDADHD EvalueringafRemindforsøgetiSkanderborgKommune KonsulentChristianeBundegaardPetersen Christiane.petersen@stab.rm.dk

Læs mere

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan fremover få tilbudt at supplere deres oprindelige fysiske støtte med en ny, teknisk løsning Nye velfærdsteknologiske

Læs mere

Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014

Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014 Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014 Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte

Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte Evalueringen er

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Projekt Remind. Skanderborg Kommune TDC Erhverv Metodecentret http://www.metodecentret.dk COMAI AB www.comai.se. 30. august 2013 1

Projekt Remind. Skanderborg Kommune TDC Erhverv Metodecentret http://www.metodecentret.dk COMAI AB www.comai.se. 30. august 2013 1 Projekt Remind Skanderborg Kommune TDC Erhverv Metodecentret http://www.metodecentret.dk COMAI AB www.comai.se 30. august 2013 1 Organisering af Projekt Remind Samarbejde mellem myndighed, socialpsykiatri,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Projekt Bostøtte via Videosamtale

Projekt Bostøtte via Videosamtale Projekt Bostøtte via Videosamtale Et pilotprojekt Udarbejdet af Maria Sandholm Overgaard edoc nummer: 15-043757 Handicap og Psykiatri, Efteråret 2015 Indhold Baggrund og projektbeskrivelse... 2 Baggrund...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Tovholder: Pia Rahn Arbejdsgruppe: Lars Reinholdt Christensen, Klara Lynge, Birthe Jensen, Jens Carlo Pedersen Mødefrekvens i gruppen: Efter behov

Tovholder: Pia Rahn Arbejdsgruppe: Lars Reinholdt Christensen, Klara Lynge, Birthe Jensen, Jens Carlo Pedersen Mødefrekvens i gruppen: Efter behov Dato December 2012 Dok.nr. 1 021175 Sagsnr. 11/8059 Ref. Lene Nørlund Afrapportering 2012 på Politik for Sindslidende Gruppe: Bo- og Hverdagsliv Tovholder: Pia Rahn Arbejdsgruppe: Lars Reinholdt Christensen,

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Styrkelse af selvstændigt boende voksne handicappedes mulighed for kommunikation med de kommunale opgaveløsere i bostøtteteamet.

Styrkelse af selvstændigt boende voksne handicappedes mulighed for kommunikation med de kommunale opgaveløsere i bostøtteteamet. Styrkelse af selvstændigt boende voksne handicappedes mulighed for kommunikation med de kommunale opgaveløsere i bostøtteteamet. I januar 2011 ansøgte og fik Søjlen for Voksenhandicap projektmidler fra

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere