Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil"

Transkript

1 Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Dato 25. februar 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt at afprøve i hvilket omfang socialpædagogisk bistand til udsatte borgere, der har brug for hjælp fra fx socialpsykiatrien eller for misbrugsbehandling, kan suppleres med bistand givet dels over web-cam, dels gennem anvendelse af applikations-værktøjer udviklet til smartphones Omkring borgere i de fem kommuner har psykiske eller sociale problemer i et sådant omfang, at de er visiteret til socialpædagogisk bostøtte efter servicelovens 85 for at kunne opretholde egen bolig eller de bor i et botilbud efter servicelovens 107 og 108 (i alt ca. 200 borgere i de fem kommuner). Hjælpen gives for langt de flestes vedkommende ved, at en socialpædagogisk medarbejder besøger borgeren i dennes hjem, og hjælper ham eller hende til at kunne overkomme almindelige daglige gøremål som åbning af post, betaling af regninger, rengøring, varetagelse af kontakt til vigtige personer i deres sociale netværk mv. Sådanne besøg er typisk af en times varighed hver eller hver anden uge. Jægergården Værkmestergade Aarhus C Sagsbehandler: Runa Bjørn Telefon: Telefon direkte: Telefax: E-post: Hjemmeside: I takt med, at de teknologiske muligheder udvikles, skaber det muligheden for, at kommunerne udvikler deres service til borgerne, så teknologien inddrages og understøtter det pædagogiske arbejde. Internetteknologien gør det muligt at skabe en visuelt understøttet kontakt til borgere uden at det er nødvendigt at sidde i samme rum. Det bliver hermed muligt at mødes på afstand uden, at der skal afsættes medarbejderressourcer til transport, ligesom det bliver muligt at fx en nattevagt kan dække flere geografisk spredte enheder.

2 Særligt i landkommuner med en geografisk spredt befolkning anvendes der mange medarbejderressourcer på transport mellem borgernes hjem, og vi oplever desværre også ofte, at borgerne på grund af ustabilitet og skrøbelighed ikke er hjemme, hvilket medfører mange spildte ressourcer. Vi vurderer på den baggrund, at ressourcerne til de udsatte borgere kan anvendes bedre ved at inddrage den virtuelle bostøtte som et supplement til de fysiske besøg. Herved kan ressourcerne anendes på en mere optimal måde, ligesom vi har en forestilling om, at vi kan give en mere tilgængelig, fleksibel og tilpasset bostøtte til borgerne ved at anvende flere forskellige mødeformer. Vi forventer således, at flere kan modtage en indsats for de samme midler, og at dem med størst behov kan modtage en mere intensiv indsats ved at kombinere forskellige former for bostøtte. Det er også vores forventning, at nogle borgere vil foretrække den virtuelle bostøtte, da den er mindre indgribende. Der er efterhånden en del erfaringer fra behandlingspsykiatrien med telepsykiatri, hvor mødet mellem borger og behandler foregår på afstand og via telekommunikationsværktøjer. Der er dog fortsat relativt få erfaringer med at inddrage telekommunikationsteknologi i den pædagogiske relation i socialpsykiatrien og inden for indsatsen overfor socialt udsatte voksne. Et sådant skifte fra hovedsageligt at arbejde gennem det personlige møde til også at kunne arbejde over nettet kræver dels en udvikling af de teknologiske løsninger, der anvendes i socialpsykiatrien, dels en udvikling af de socialpædagogiske metoder, så de tilpasses til og drager fordel af den nye teknologi. På den baggrund søger de fem kommuner midler i Trygfonden til at igangsætte et fælles udviklingsprojekt med fokus på nedenstående tre hovedområder: At afprøve nye teknologiske løsninger i kontakten med en sårbar borgergruppe At udvikle socialpædagogiske metoder, der er tilpasset de nye kommunikationsværktøjer, som efterfølgende kan udbredes til andre kommuner At udvikle metoder til hvordan frivillige borgere, der tidligere har haft personlige erfaringer med psykisk sygdom, misbrug eller social udsathed kan give peersupport til nuværende brugere ved brug af webteknologi I projektet ønskes afprøvet kommunikation via to forskellige teknologier: Dels afprøvning af webopkobling via brugernes egne pc er og et tilknyttet webcam Dels afprøvning af anvendelse af støttende apps til mobiltelefoner fx påmindelse om aftaler, medicinvejledning, personlige krisehåndteringsplaner mv. Ved at udbrede udviklingsprojektet til flere kommuner både store og små kommuner, kommuner med tæt bymæssig bebyggelse hhv. landkommuner etc. vil vi sikre et robust erfaringsgrundlag, som efterfølgende kan anvendes i resten af landet. Side 2 af 11

3 2. Projektets hovedformål Projektets overordnede formål er at afprøve ny teknologi og at udvikle nye pædagogiske metoder, der kan sikre, at vi kan yde en bedre service til borgere, og dermed bidrage til at forbedre borgernes generelle livskvalitet og mindske angst og utryghed. Succeskriterierne for projektet er: At hovedparten af de involverede brugere er lige så tilfredse med den virtuelle bostøtte som med den ordinære bostøtte o Måles ved at sammenholde brugertilfredshedsmålinger af den ordinære bostøtte i sammenligning med tilfredsheden med den virtuelle bostøtte At brugerne oplever samme eller forbedret livskvalitet efter indførelsen af den virtuelle bostøtte o Måles ved målinger af brugernes oplevede livskvalitet før og efter At brugernes oplever et lavere niveau af angst og depression efter indførelsen af den virtuelle bostøtte o Måles ved målinger af brugernes oplevelser af angst og depression før og efter At hovedparten af de brugere, der har benyttet peer-support, oplever denne som en brugbar støtte o Måles ved målinger af brugernes tilfredshed med ordningen I dag tilbydes bostøtte til borgere, der bor i eget hjem eller i bofællesskaber, som har en nedsat funktionsevne som følge af en sindslidelse og/eller misbrugsproblemer, og som følge heraf har brug for støtte til at kunne leve en selvstændig tilværelse i egen bolig. Der er ofte tale om borgere med manglende sociale netværk, manglende tilknytning til civilsamfundet og nogle har desuden boligproblemer i form af hjemløshed eller manglende evner til at bebo deres bolig. En stor del af bostøttemodtagerne i Aarhus Kommune bor alene. I lange perioder kan den professionelle hjælp være de eneste mennesker, som borgeren har en længerevarende kontakt til. Botilbud tilbydes til borgere, som i en kortere periode eller permanent har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og ikke kan klare sig uden støtte. Borgertilpasset støtte? Med inddragelse af webteknologien og hjælp via apps på smartphones i bostøtten til udsatte voksne, vil man få endnu en mulighed for at differentiere bostøtten, så den kan gives med forskellig intensitet og med forskellige kommunikationsmetoder tilpasset den enkelte borger. Det bliver på denne måde muligt at tilbyde en socialpædagogisk støtte til borgere, der fx på grund af angst ikke gerne lukker andre ind i deres bolig eller at tilbyde hyppige opkald til borgere, som er meget ustabile uden at der spildes mange ressourcer i Side 3 af 11

4 forgæves besøg. Det vil ligeledes være muligt gennem anvendelse af apps at sikre borgere en større selvstændighed ved, at de over smartphonen kan blive vejledt i, hvordan de skal tage deres medicin, og hvad de skal gøre, hvis der er kommet rod i medicineringen eller ved at de kan få en personlig kriseguidning læst op på mobilen, hvis de får et anfald af panikangst under en tur til købmanden. Det er vores antagelse, at en kombination med virtuel bostøtte vil være et virksomt pædagogisk værktøj, for borgere, som er på vej til igen selv at tage større ansvar for deres eget liv, men skal have støtte til at vove det. Med den virtuelle bostøtte på sidelinjen får borgeren støtte og vejledning i en god og tryg relation, mens det er ikke praktisk muligt at få bostøttemedarbejdere til at overtage opgaver og ansvar for fx at kontakte udlejer for at få repareret vandrørene, eller banken om de udeblevne betalinger eller ekskonen om en samværsaftale omkring børnene. På venteliste til botilbud og hvad så? Det er et kendt problem i alle de involverede kommuner, at det af kapacitetshensyn kan være nødvendigt at arbejde med ventelister til botilbud og bofællesskaber. Det kan derfor være nødvendigt at lade en borger bo i egen bolig med udvidet bostøtte, mens de venter på, at der bliver plads i et relevant botilbud. I sådanne tilfælde vil en udvidelse af kapaciteten med en virtuel bostøtte kunne supplere bostøtten i eget hjem med mulighed for ekstra web-besøg, så kaos, angst og utryghed mindskes. For nogle af disse borgere kan det vise sig, at denne udvidede og kombinerede bostøtte er tilstrækkelig til, at borgere kan blive boende i egen bolig og ikke får brug for det mere indgribende tilbud som et korterevarende eller permanent botilbud er. Utryghed om natten En anden gruppe borgere, som kan hjælpes gennem projektet, er borgere i botilbud, som i dag ikke har nattevagt. Borgere i disse tilbud kan opleve det som utrygt, at de ikke kan få hjælp, hvis de bliver urolige eller forpinte om natten. For denne gruppe vil man gennem webteknologien kunne tilbyde en nattevagt på tilkald via en webopkobling. Mod til at stå på egne ben - Hjælpen er kun et klik væk Projektet sigter ligeledes mod at af prøve teknologierne i den anden ende af forløbene, hvor borgerne skal til igen at stå på egne ben uden bostøtte eller flytte fra et botilbud til egen bolig. For disse målgrupper vil det kunne give ekstra tryghed fortsat at have en kontakt til en kendt pædagog, eller vide at de har muligheden for at kunne tage kontakt til en kendt pædagog, selvom dette blot er over nettet. Det er endvidere vores hypotese, at dette supplerende tilbud kan være med til at give sårbare borgere mod og tryghed nok til at turde slippe hjælpen og tage fat på et mere selvstændigt liv. Muligheden for IT-baseret kontakt til en kendt pædagog, kan således indgå som et efterværn eller udslusningsindsats. Side 4 af 11

5 Når der mest er behov for et andet menneske, der kender min situation Vi ønsker herudover at bygge videre på de gode erfaringer, man har fra blandt andet USA med såkaldt peer-support, som betyder hjælp fra en ligestillet. Undersøgelser viser, at mennesker der er kommet videre efter en sindslidelse, kan gøre en væsentlig forskel i kontakten med mennesker, der aktuelt er belastet af deres sindslidelse. (Topor, 2004, 134). Der er hidtil gode erfaringer med peer-supporters som en slags besøgsvenner, der har været med til at imødekomme et behov for kontakt og mellemmenneskelig forståelse. I Aarhus har vi fra blandt andet undervisning på Center for Specialundervisning for Voksne gode erfaringer i forhold til, at tidligere brugere støtter nuværende brugere. At man har mærket konsekvenserne af en sindslidelse på egen krop, og samtidig er kommet videre i sit liv betyder, at man ofte kan relatere til konkrete problemer på en meget personlig måde, samtidig med at man kan være en positiv rollemodel for andre, der har det svært. De gode erfaringer fra peer-support projekter ønsker vi at overføre til den virtuelle bostøtte. Vi ønsker således at opbygge et korps af frivillige, der er langt i egen recovery-proces, og som ønsker at gøre en indsats for nuværende brugere, der har behov for kontakt og tryghed. Korpset af frivillige peer-supporters vil være et supplement til den professionelle indsats, og ordningen sigter på, at tilbyde enten en webbaseret samtale eller en chatmulighed, hvis man som bruger føler sig ensom i eget hjem. Støtten består i, at man som bruger har adgang til en kontakt med et andet menneske der er i stand til at lytte aktivt og empatisk. Ordningen kan på kort sigt være med til at skabe øget tryghed og trivsel for den enkelte borger, og på længere sigt tænkes som en netværksskabende funktion, hvor brugere kan få kontakt med andre i samme situation. Peer-supporten vil blive drevet af Aarhus kommune, men skal dække alle fem kommuner i projektet. I første omgang annonceres i de lokale medier med henblik på at opbygge et korps på peer-supporters, der er interesserede i at indgå i en turnusordning i et virtuelt mødested. Der udvikles et kort uddannelsesforløb for de tilknyttede frivillig, og der knyttes en fagperson til gruppen, der giver sparring og supervision efter behov. Det virtuelle mødested deler lokale med den professionelle bostøtter, hvilket giver mulighed for, at fagpersonerne er back-up for de frivillige efter behov. Rammen for samarbejdet med de frivillige udgøres af de eksisterende spilleregler for samarbejdet mellem Aarhus Kommune og frivillige se bilag 1. Med henblik på at kunne hjælpe disse grupper er det som et afgørende led i projektet nødvendigt at udvikle de socialpædagogiske metoder, sådan at de nye teknologier bliver integreret i den pædagogiske praksis, og så de gode erfaringer med peer-support også kan folde sig ud på en ny teknologisk platform. Slutprodukter i projektet Projektet vil munde ud i dels en samlet evalueringsrapport, der opsamler de indhøstede erfaringer i projektet med vægt på brugernes oplevelse af den virtuelle bostøtte. Side 5 af 11

6 Herudover udgives to metodehæfter, der giver inspiration til, hvordan andre kan tilrettelægge en virtuel bostøtte til målgruppen, dels hvordan man kan opbygge en funktion med frivillig peer-support for målgruppen. Begge hæfter vil blive forsynet med Trygfondens logo. 3. Målgrupper Projektet retter sig mod nedenstående fem målgrupper blandt borgerne. Borgere der visiteres til socialpædagogisk bostøtte efter servicelovens 85 på baggrund af psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer Borgere på venteliste til et socialpædagogisk botilbud efter servicelovens 107 og 108 på baggrund af psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer Borgere med psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer i socialpædagogiske botilbud, som i dag ikke er dækket af en nattevagtordning Borger med psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer, der skal udsluses fra socialpædagogisk bostøtte efter servicelovens 85 Borgere med psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer, der står for at skulle fraflytte et socialpædagogisk botilbud og flytte i egen bolig Det forventes, at der i alt vil være ca. 380 borgere, der vil blive involveret i projektet. Herudover vil ca. 140 medarbejdere blive involveret og frivillige. Borgere med psykiatriske eller misbrugsrelaterede problemer, der modtager bostøtte efter servicelovens 85 vil være den største målgruppe i projektet. Målgrupperne 1 og 4 forventes at udgøre 80 pct. af borgerne i projektet. 4. Praktisk gennemførelse Projektet tilrettelægges som et udviklingsprojekt, hvor inddragelse af de nye teknologier tilbydes til de brugere, der har lyst og mod på at tage de nye teknologier i anvendelse i en støttesammenhæng. De involverede medarbejdere udvælges på baggrund af borgernes tilsagn til at indgå i projektet. Det vil således være de medarbejdere, der tilknyttet de brugere, som indgår i projektet, som vil blive inddraget. Rent praktisk vil projektet trække på brugernes eget udstyr i form af pc er og/eller smartphones, og kun i mindre omfang udstyre borgerne med nye teknologiske enheder. I alt forventes ca. 380 borgere i projektperioden at blive inddraget i projektet. Side 6 af 11

7 Projektet tager udgangspunkt i afprøvning af en web-løsning med opkobling via egen pc og internetforbindelse 1 for 355 borgere, og afprøvning af apps til smartphone for minimum borgere 2. Åben ide-udviklingsfase afløst af kontrolleret afprøvningsfase Da projektets sigte er at udvikle nye pædagogiske værktøjer på baggrund af ny teknologi tilrettelægges projektet med en indledende åben ide-udviklingsfase på seks måneder (se tidsplanen i afsnit 7), hvor medarbejdere og brugere i fællesskab udvikler og afprøver pædagogiske redskaber, der er tilpasset de nye teknologier. Formålet er at skabe plads til kreativitet og innovation forhold til udviklingen af det socialpædagogiske arbejde, så det sikres at der er rum til at inddrage og udvikle gode ideer, der opstår i det praktiske arbejde. Denne fase vil blive understøttet af proceskonsulenter fra RecoveryDK (www.recoverydk.dk )og (www.aarhuskommune.dk/csu) Efter den åbne ide-udviklingsfase afholdes et midtvejsseminar, hvor de mest perspektivrige ideer udvælges og beskrives. Disse vil danne baggrund for afprøvningen i resten af projektperioden. Introduktion af brugere til ny teknologi For at klæde brugerne på til at blive fortrolige med den nye teknologi afholdes der løbende kurser for de brugere, der har behov for det. Kurserne afholdes i kommunernes dagscentre eller væresteder/netværkssteder for ca. 4-6 brugere ad gangen. Dette fordi det er vigtigt, at kurserne afholdes af medarbejdere, som er vant til at samarbejde med målgruppen omkring IT-arbejde og afvikles på små hold, da mange af brugerne i målgruppen har vanskeligheder ved at indgå i større grupper. Endvidere kender mange af brugerne dagscentrene og nogle allerede deres daglige gang i centrene. Således er det for de fleste bruger et trygt og velkendt sted. Undervisning til medarbejdere hhv. frivillige Den gode relation mellem brugere og medarbejder/frivillig er ofte et vigtigt parameter i forhold til brugernes recoveryproces. En relation der enten igangsættes, suppleres eller bevares som en webbaseret relation er noget helt nyt for medarbejdere og frivillige. Derfor er det vigtigt, at de fagligt bliver klædt på til at opbygge eller bevare en relation i det 1 Der planlægges anvendt en teknik, der byger på samme principper som SKYPE, men foregår via en sikker forbindelse, så kommunikationen mellem borger og bostøtte ikke er så sårbar overfor hacking og lækager, som i en åben forbindelse. 2 Der er budgetteret med den mest velegnede, kendte applikantions-løsning, som også er den dyreste løsning til kr.pr borger. I projektopstarten vil markedet blive grundigt afsøgt med henblik på at undersøge om der kan findes billigere og lige så velegnede løsninger. Minimum 25 borgere vil få tilbudt en applikaitonsløsning. Hvis der kan findes billigere løsninger vil flere få tilbud en applikationsløsning. Side 7 af 11

8 virtuelle. Ud over at de skal være fortrolige med teknologien, skal de undervises i at skabe nærhed og tryghed ved at være bevidste om deres optræden på skærmen. Hver medarbejder tilbydes et undervisningsforløb bestående af tre undervisningsdage. En dag vil være afsat til at blive fortrolig med IT-redskaberne. To undervisningsdage er afsat til at tilpasse, træne og udforske de pædagogiske værktøjer i kontakten over webkamera. Disse dage vil understøtte den åbne ide-udviklingsfase. Der er indgået aftale om et samarbejde med Center for Digital Pædagogik (www.cfdp.dk) omkring udvikling af undervisningsforløb for både medarbejdere og frivillige. Centret har indgående erfaring med etablering af kvalificeret rådgivning over nettet og huser selv frivillige rådgivningstjenester over nettet. i Aarhus Kommune har en veletableret uddannelsesafdeling Det Sociale Akademi som vil kunne stå for tilrettelæggelse og afvikling af undervisningsdagene. Etablering af hot-line til IT-support Til trods for, at projektet bygger på brugernes eget udstyr vurderer vi, at der er behov for at opbygge en systematiseret mulighed for brugere og medarbejdere for at få IT-support, hvis teknikken driller. Det er afgørende for projektets succes, at teknologien bliver opfattet som en hjælp og ikke som en barriere. Det opbygges således en telefonisk hotlinetjeneste, hvor man umiddelbart kan få IT-support, hvis der er tekniske problemer. 5. Projektorganisering Der etableres en styregruppe bestående af lederne fra hver kommune for de enheder, som yder service til projektets målgruppe. Styregruppen har ansvar for at sikre lokal ledelsesmæssig opbakning til projektet og bane vejen for den praktiske gennemførelse. Herudover tager styregruppen stilling til principielle spørgsmål vedr. projektet - eksempelvis, hvis der opstår behov for at justere i projektdesignet. Styregruppen mødes kvartalsvis for at følge op på fremdrift og indhøstede erfaringer i projektet. Der ansættes en central projektleder til at stå for den daglige ledelse i projektet. Denne understøttes af lokale tovholdere i de involverede kommuner. Side 8 af 11

9 Figur 1: Projektets organisering Styregruppe Projektleder Lokal tovholder Aarhus Kommune Lokal tovholder Viborg Kommune Lokal tovholder Herning Kommune Lokal tovholder Randers Kommune Lokal tovholder Favrskov Kommune 6. Evaluering og dokumentation Hovedformålet med projektet er, at kunne yde en bedre hjælp til borgerne, og dermed forbedre deres livskvalitet og mindsker angst og utryghed. Evalueringen bygger dels på borgernes oplevelse af hjælpen, dels på medarbejdernes oplevelse af de nye kommunikationsværktøjers anvendelighed i det pædagogiske arbejde, og endelig på brugernes og de frivilliges oplevelse af peer-supporten. Der søges ikke midler til evaluering af projektet, da vi har forventning om at kunne få denne finansieret ad anden vej. Vi er i dialog med Metodecentret (http://www.metodecentret.dk/), der vil se velvilligt på en ansøgning om finansiering af evalueringen, hvis vi får midler fra Trygfonden. Der søges alene midler i Trygfonden til udarbejdelse af de to metodehæfter. Nedenfor skitseret vores foreløbige tanker vedr. evaluering og dokumentation. Disse skal justeres, når den endelige finansiering er på plads. Evalueringen vil bygge på både kvantitative og kvalitative datakilder med henblik på både at kunne vise effekterne for borgerne i form af ændringer i livskvalitet og oplevelser af angst og utryghed i dagligdagen og at kunne videregive borgernes oplevelse af at modtage virtuel bostøtte. Evalueringen skal forholde sig til projektets succeskriterier beskrevet i afsnit Målinger af borgernes oplevelse af den virtuelle bostøtte Evalueringen foreslås bygget op om en måling af borgernes oplevede livskvalitet samt borgernes niveau for angst og depression. Der måles når borgeren optages i projektet og igen ved afslutning i projektet. Oplevet livskvalitet måles ved udfyldelse af spørgeskemaet EUROHIS QOL-8, der er et værktøj med otte livskvalitetsspørgsmål, der inkluderer otte spørgsmål fra WHO s livskva- Side 9 af 11

10 litetsværktøj WHOQOL-Bref (Power, Mühlan, Schmidt, 2006, ). Borgernes niveau for angst og depression måles ved udfyldelse af spørgeskemaet HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.: The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 67, 1983, ), der er et spørgeskema med 14 spørgsmål udviklet til at måle angst hhv. depression. Ud over disse standardiserede redskaber suppleres med udvalgte spørgsmål til oplevelsen af den ydede hjælp, samt kvalitative brugerinterview med henblik på at afdække nuancerne i brugernes oplevelse af det at modtage virtuel bostøtte. Målinger af medarbejdernes oplevelser Medarbejdernes oplevelse af de nye og teknologiske redskaber vil primært blive indhentet gennem kvalitative fokusgruppeinterview. Herudover vil der blive suppleret med nøgletal for fx flow i gruppen af borgere, der modtager socialpsykiatrisk bistand efter servicelovens 85 samt 107 og 108, medarbejdernes tid anvendt på direkte brugerkontakt set i forhold til arbejdstid anvendt på transport mv. Til brug for udarbejdelsen af metodehæftet for den virtuelle bostøtte vil der blive afholdt tre udviklingsseminarer med deltagelse af berørte medarbejdere i de fem kommuner og konsulenter fra i Aarhus Kommune og Center for Digital Pædagogik. Formålet er at få medarbejdernes praksiserfaringer beskrevet og perspektiveret på baggrund af evalueringsresultaterne, så seminarerne kan munde ud i metodebeskrivelser. Målinger af oplevelserne med peer-support Evalueringen af peer-supporten vil tage udgangspunkt i kvalitative interview med de involverede frivillige og med brugere af supporten. Herudover vil de frivillige i flere perioder af projektperioden blive bedt om at registrere statistiske oplysninger om hvem der bruger peer-supporten, og hvilke typer af emner kontakten omhandler. Herudover vil der ligesom med medarbejderne blive afholdt udviklingsseminarer med de frivillige og de medarbejdere, der er involverede i form af fx supervision med henblik på at udarbejde metodebeskrivelser for den frivillige indsats. Formidling af projektets resultater Projektets resultater vil løbende blive formidlet gennem artikler i fagblade og på de involverede kommuners hjemmesider. Side 10 af 11

11 Herudover vil der blive udarbejdet metodehæfter til både professionelle og frivillige, som formidler de udviklede arbejdsmetoder og erfaringerne med at anvende dem. Disse vil blive publiceret som netpublikation og være til fri download fx fra Trygfondens hjemmeside. Endelig vil der blive udarbejdet en afsluttende evalueringsrapport. Trygfondens logo vil fremgå af både metodehæfter og den afsluttende evalueringsrapport. 7. Tidsplan September 2012 Oktober november 2012 December 2012 maj 2013 Maj 2013 juni december 2013 Januar - februar 2014 Projektopstart Etablering af projektorganisation Indkøb af teknisk udstyr Undervisning af medarbejdere og brugere Ideudviklingsfase Midtvejsseminar Afprøvningsfase Forankring af erfaringerne Færdiggørelse af metodehæfter Slutevaluering 8. Budget Se bilag i regneark. Side 11 af 11

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014

Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014 Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014 Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune Smartphonestilborge remedadhd EvalueringafRemindforsøgeti SkanderborgKommune SMARTPHONESTILBORGEREMEDADHD EvalueringafRemindforsøgetiSkanderborgKommune KonsulentChristianeBundegaardPetersen Christiane.petersen@stab.rm.dk

Læs mere

Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte

Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte Evalueringen er

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem efter Lov om Social Service 85 Socialpsykiatrisk Center Herning FEB 2014 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. side 3 2. Værdigrundlag for støtte

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere