Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale."

Transkript

1 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

2 Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som elev eller lærling i en virksomhed. Din virksomhed hedder Den jydske Haandværkerskole, og der gælder næsten de samme regler for dig som for enhver anden lærling. Lovgrundlaget er Lov om erhvervsuddannelser, kapitel 7a samt Lov om Arbejdsgivernes Uddannelses Bistand (AUB). De vigtigste dele af denne lovgivning, som har direkte betydning for dig finder du i afsnittet generelle oplysninger, men måske var det en god idé, hvis du selv fik læst lovene igennem. Du kan låne dem i studievejledningen eller hos din skolepraktikvejleder. Målet er at føre dig frem til en afsluttet uddannelse i det fag, du har valgt. Forhåbentlig bliver dit ophold her af midlertidig karakter, idet vi håber, at du i løbet af uddannelsestiden finder dig en læreplads i en virksomhed indenfor dit fag. Det er vigtigt, at du holder dig for øje, at du i hele forløbet, både mens du deltager i skolepraktik og når du er udstationeret hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA-kravene og er registreret som lærepladssøgende på www. praktikpladsen.dk På siderne i dette hæfte, kan du læse de informationer, du særligt har brug for som skolepraktikelev. Kommer du i tvivl, så spørg din praktikvært eller i studievejledningen. 2

3 Generelle oplysninger Skolepraktik tilbydes inden for visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale, ikke er påbegyndt en anden uddannelse eller uforskyldt har mistet uddannelsesaftalen. Du skal ved optagelsen og under hele uddannelsen leve op til EMMA-kriterierne omkring egnethed, faglig og geografisk mobilitet samt aktivitet. Egnet: Du skal under hele forløbet være fagligt egnet. Mobil: Du skal være parat til at flytte derhen, hvor der er en praktikplads. Mobil: Du skal være indstillet på at søge og tage imod praktikpladser indenfor alle uddannelser. Aktiv: Du skal fortsat være praktikpladssøgende og være registreret som søgende. Derudover skal du under hele skolepraktikforløbet, være registreret som lære-pladssøgende på Skolepraktikken omfatter normalt højst halvdelen af den samlede praktiktid. Resten af praktikken skal afvikles i en eller flere praktikpladser, som skolen forsøger at skaffe. Skolepraktikke skal afbrydes, hvis du får en praktikplads, eller hvis du ikke lever op til ovennævnte EMMA- kriterier. Skolens afgørelse omkring en eventuel afbrydelse kan inden for en uge bringes for det faglige udvalg, der kan bestemme, at klagen skal behandles af det lokale uddannelsesudvalg. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke ankes videre. Hvis du ønsker at afbryde som skolepraktikelev, skal du så tidligt som muligt meddele skolen dette, og du skal kontakte en uddannelses- og erhvervsvejleder, inden du afbryder. Du skal dog være klar over, at når du først er trådt ud af skolepraktikordningen, kan du ikke genindtræde indenfor samme indgang/uddannelse. 3

4 Adfærd Du skal under hele uddannelsen både under skoleophold og i praktik overholde arbejdstid og gældende regler og sikkerhedsbestemmelser samt instrukser fra din skolepraktikvejleder på samme måde som i en normal virksomhed. Arbejdstid Din arbejdstid i skolepraktikken er 37 timer ugentlig. Befordringsgodtgørelse Der ydes befordringsgodtgørelse for hele skolevejen, når den samlede længde er over 20 km. pr. dag. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl til skole og retur. Befordringstilskud under skolepraktik udgør 90% af de afholdte udgifter, dog højst 90% af udgifterne til billigste offentlige transportmiddel. offentlige transportmiddel dækket - dog stadig under hensyn til afstandsbetingelsen. Ansøgning om befordringsgodtgørelse kan rekvireres hos elevadministrationen. Ansøgning til udbetaling af befordringstilskud skal afleveres til elevadministrationen senest den 12. i en måned. Udbetalingen af befordringsgodtgørelsen sker normalt månedsvis bagud sammen med skolepraktikydelsen. Der udbetales ikke befordringsgodtgørelse, når du er i delaftale. Når du er i delaftale kan du trække din befordring fra i skat efter gældende regler. Befordringstilskuddet under ordinær skoleophold udgør 100%, dog højest udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Der er ingen særskilt godtgørelse for kørsel i egen bil. Hvis du kører i egen bil, kan du få udgifterne til billigste 4

5 Delaftale og Virksomhedsforlagt Undervisning (VFU) Mens du er i skolepraktik kan du blive udlånt eller ansat hos en arbejdsgiver i kortere eller længere perioder. Der kan være tale om delaftale hvor din løn i perioden betales af virksom-heden efter gældende regler. Der kan også være tale om en VFU, hvor der indgås en aftale mellem skolen og virksomheden, men du må ikke indgå i virksomhedens normale produktion. Din skolepraktikydelse bliver betalt af skolen. Hvis du har over 20 km pr. dag, fra din bopæl til virksomheden, kan du få befordringsrefusion. Du kan ikke sige nej til en VFU eller delaftale - hvis du gør det vil det betyde, at du kan blive bortvist fra skolepraktikken. Ferie Da du ikke har lønmodtagerstatus bevirker det, at du ikke er omfattet af ferieloven. Hvis du er ude i en delaftale er du omfattet af ferieloven, da du på dette tidspunkt har lønmodtagerstatus. Du har ikke umiddelbart ret til ferie. Undervisningsministeriet har dog meddelt skolerne, at det er deres standpunkt, at skolepraktikelever skal have 5 ugers ferie efter ferielovens regler. Skolen bestemmer feriens placering. Hvis du er i en delaftale aftales ferien med virksomheden. Som hovedregel afholdes sommerferien i juli måned, ferien kan dog i særlige tilfælde flyttes under forudsætning af, at ferien fastlægges til afholdelse på et senere tidspunkt. Når du afholder ferie meddeles dette altid til din skolepraktikvejleder på skolen. Særlige feriedage Skolepraktikelever er ikke omfattet af retten til særlige feriedage. Selvom skolepraktikelever ikke er omfattet af retten til særlige feriedage har Undervisningsministeriet meddelt skolerne, at det er deres standpunkt, at sko-lerne bør bevilge skolepraktikelever frihed fra skolen i samme antal dage som elever med uddannelsesaftale er berettiget til i henhold til overenskomsten. Det vil sige, at når du er på skolen optjener du årligt 5 særlige feriedage. Ved henvendelse til skolens lønkontor, kan du altid få oplyst hvor mange særlige ferietimer eller dage du har optjent. Når du afholder en særlig feriedag meddeles dette altid til din skolepraktik-vejleder. 5

6 Fravær Ved sygdom skal det meldes til skolens skolepraktikvejleder, som indberetter det til skolens lønkontor. Du skal desuden melde sygdom til skolen inden kl på sygedagen på tlf , husk at sige at du er skolepraktikelev. Sygemelding og fravær må ikke meddeles via SMS. Du skal udfylde en syge- og raskmeldingsblanket, når du vender tilbage. Længerevarende sygdom kan medføre at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald bringes til ophør. Skolen afgør dette. Skolen kan forlange en lægeerklæring, som skolen vil betale ved aflevering. Fri Der kan som hovedregel kun aftales fri ved begivenheder i den nærmeste familie. Ordinære aftaler skal ligge uden for arbejdstiden. Der kan dog gives fri, hvis du kan dokumentere at læge eller seciallæge ikke har åbent udenfor arbejdstiden. Fri til lægeordineret behandling kan gives efter aftale og skriftlig dokumentation. Der gives ikke fri til køreskoleundervisning, kun til de prøver der skal aflægges. Når du er ude i en delaftale skal du melde sygdom både til skolen og til virksomheden. Barnets første sygedag Hvis du har hjemmeboende mindreårige børn, kan du som alle andre holde barnets første sygedag. Proceduren er den samme, som for indmelding af fravær. 6

7 Mobilitetsydelser Du kan i nogle bestemte forbindelser søge mobilitetsydelser ved AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion). Det kan f.eks. være i forbindelse med jobsamtaler eller flytteudgifter. z Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads (også i udlandet). z Flyttehjælp ved overtagelse af en praktikplads. z Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse. z Tilskud i særlige tilfælde til andre boligudgifter. Du kan få mere at vide om det hos din skolepraktikvejleder eller uddannelses- og erhvervsvejleder. Praktikpladsen For at være berettiget til skolepraktik skal du være registreret som praktikpladssøgende på praktikpladsen.dk, fra den dag du afslutter grundforløbet. Du får en adgangskode i elevadministrationen. Sikkerhed Af hensyn til din egen og dine kammeraters sikkerhed er det vigtigt, at de givne sikkerhedsinstrukser overholdes. Skolens elever har endvidere mulighed for at få indflydelse på skolens sikkerhedsarbejde, ved at indgå i skolens sikkerhedsorganisation og sikkerhedsudvalg. Skolehjem Under de ordinære skoleophold og i praktikperioden som SKP-elev er du skolehjemsberettiget, hvis du har mere en 75 minutters rejse (hver vej) med offentlige transportmidler mellem din folkeregisteradresse og skolen. Skolepraktikydelse Skolepraktikelever får udbetalt en skolepraktikydelse, der for 2012 er pr. måned: Elever under 18 år Elever på 18 år og derover kr kr. Udbetales kun til elever, der ikke får andre former for offentlige ydelser. Skolepraktikydelsen udbetales månedsvis bagud, og er til udbetaling den sidste hverdag i måneden. Ydelsen er A-indkomst og skolen skal tilbageholde A-skat. Skolepraktikelever skal ikke betale ATP samt arbejdsmarkedsbidrag, og optjener heller ikke feriepenge. Skolepraktikelever der sendes ud i en delaftale, skal have den lærlingeløn, der er fastsat i overenskomsten. 7

8 Udgave 1 / 2013 facebook.com/djhhadsten.dk Ellemosevej 25, 8370 Hadsten Tlf mail: 8

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere