Plantørring. Kongskilde. Plantørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plantørring. Kongskilde. Plantørring"

Transkript

1 Plantørring Kongskilde Plantørring

2 2 Komplette plananlæg Plananlæg er mange steder den optimale metode til tørring, lagring og beluftning af afgrøder, fordi investeringen ved etablering af et plananlæg er meget konkurrencedygtig og anvendelsen meget fleksibel. Tørring og lagring sker i samme rum i siloen, hvorved den interne transport reduceres til et minimum. I perioder, hvor plananlægget ikke er i brug, kan bygningen endda bruges til andre formål. Endelig kan man i nogle tilfælde udnytte eksisterende bygninger til formålet. En bygning til et plananlæg passer arkitektonisk godt sammen med smukke landbrugsbygninger. Hos Kongskilde har vi 50 års erfaring med udvikling og produktion af udstyr til tørring og lagring af afgrøder. Den erfaring stiller vores konsulenter til rådighed, og vores projektafdeling er parat til at foretage en omhyggelig projektering og dimensionering af komplette plananlæg. for projekteringen. Hvor eksisterende bygninger skal udnyttes til plananlægget, skal der laves en opmåling eller fremskaffes bygningstegninger. Projektering På baggrund af ovenstående analyse udarbejder Kongskildes projektafdeling et skitseprojekt og en overslagspris over anlægget. Dette er Levering Rådgivning Kongskilde har skilt projektgruppen for kornanlæg ud i en selvstændig organisation. Derved kan vi stille viden til rådighed for landmændene, der gør det muligt at etablere effektive anlæg til tørring og lagring af afgrøder. Anlæg der i høj grad kan medvirke til at øge landbrugets dækningsbidrag. Kongskilde indgår i direkte dialog med landmændene, således at det er forholdene på den enkelte bedrift, der er udgangspunkt for rådgivning og projektering. Kongskilde har de nyeste teknologier til rådighed. Vi har f.eks. udviklet software til et 3D CAD-program hvormed vi hurtigt kan udarbejde informative tegninger over anlæggene. Inden projekteringen vurderer Kongskildes konsulent sammen med landmanden, hvilke krav der skal stilles til anlæggets funktion og kapacitet. Der tages hensyn til sammensætningen af afgrøden, og eventuelle planer om udvidelse eller ændringer i driften. Desuden indgår der i planlægningen, hvilken forædling af afgrøden, der skal foretages på gården - nu og i fremtiden. Entreprenørens tegninger af en ny silobygning indgår ofte som grundlag el-installationer, der skal være til rådighed, til entreprenøren om, hvilke udsparringer der skal laves til nedstøbning, og informationer om punkbelastninger på gulv og ved ophæng af transportudstyr. I de tilfælde, hvor landmændene foretrækker at samarbejde med lokale maskinhandlere om et projekt, bakker Kongskilde forhandleren op med konsulent- og projekteringsassistance. grundlag for en aftale om at sætte det egentlige projekteringsarbejde i gang. Den endelige projektering indeholder tegninger og specifikationer til det komplette anlæg. Sammen med et endeligt tilbud fra Kongskilde udgør projekteringen et solidt grundlag for beslutning om investering. I mange tilfælde vil Kongskildes projektmateriale være tilstrækkeligt til myndighedernes godkendelse af projektet. Hvor der skal ske nybyggeri eller væsentlige ændringer i bygningernes konstruktion, skal godkendelsen af byggeriet ske på grundlag af entreprenørens projektmateriale. Når købsaftalen er indgået, leverer Kongskilde specifikationer, f.eks. til elinstallatøren om, hvilke Et plantørringsanlæg består af mange enkeltdele. Kongskilde sørger for, at alle dele leveres til landmandens adresse i den orden, de skal bruges ved montagen. Leverancens dele er specificeret i henhold til projektmaterialet. Komplette og overskuelige leverancer er gurndlag for en effektiv planlægning og gennemførelse af montagearbejdet.

3 3 Planlægning Anlægstyper Vægge og kanaler Drift og service Montering Kongskilde er flesbiel at samarbejde med ved montagearbejdet. Vi kan stille supervisere til rådighed for lokale montører eller for landmanden, hvis man på gården råder over den nødvendige arbejdskraft til montagen. Vi anbefaler altid, at montagearbejdet startes op i samarbejde med en supervicer fra Kongskilde, da det vil lette arbejdet og sikre den rigtige kvalitet. Kongskilde har også et hold af erfarne montører, der kan forestå opbygningen af anlægget. Lige meget hvilken løsning, der vælges, tilbyder Kongskilde at stille ekspertise til rådighed og sikre, at det færdige anlæg fungerer i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået. Vi sørger også for en omhyggelig instruktion om driften, og Kongskildes montør er med ved afleveringen. Driftsikkerhed er afgørende for, at afgrøderne bevarer sin værdi, og der undgås skader. Derfor leverer Kongskilde sammen med et plantørringsanlæg en brugerhåndbog, der giver vejledning i, hvordan afgrøderne behandles på bedste måde. For at sikre den bedste vedligeholdelse af anlægget leverer Kongskilde tegninger, brugermanualer og reservedelslister vedr. opbygningen og de komponenter, der indgår i anlægget. Det gør der let at specificere de rigtige reservedele og sikre anlæggets effektivitet på langt sigt. Som en stor producent af kornudstyr sikrer vi, at de fornødne reserdele er til rådighed. Kongskildes serviceafdeling er desuden parat til at yde den nødvendige service, hvis der opstår problemer, eller der f.eks. skal udskiftes sliddele. Luft og varme Styresystemer Komplettering Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11

4 4 Dimensionering Moderne driftsformer medfører, at der tærskes store mængder afgrøder på kort tid. Det stiller krav om stor kapacitet til indtag og transport i plananlægget. Der vil altid være usikkerhed om høstkvaliteten på grund af vejrliget. Derfor skal tørrekapaciteten dimensioneres efter at høsten kan tørres og lagres sikkert i våde år. Endlig er markedsforhold, politiske forhold og tilskudsregler uforudsigelige og svingende, så det er fordelagtigt at have kapacitet til at opbevare afgrøden til den tid på året, hvor den bedste pris kan opnås. Dimensionneringen af anlæggets dele skal ske efter nøje overvejelser om de krav, der stilles til anlæggets funktion. Her er en række tommelfingerregler, der kan bruges ved den indledende planlæging. Transportudstyret, skal være enkelt og driftsikkert. Indtageskapaciteten skal være 15-25% højere end tærskekapaciteten, så graven tømmes for hvert læs, og kravene til udtagsmåde og -kapacitet skal besluttes. Desuden skal kravene til sortsrenhed nøje overvejes. I et plantørringsanlæg tages afgrøden under behandling med det samme. Tørringen strækker sig normalt over længere tid. Som tommelfingerregel skal blæser og brænder dimensioneres efter, at 1/4-1/3-del af anlægget kan udnyttes til tørring med så stor effekt, at afgrøden kan nedtørres med 4% inden for 10 dage. Derved sikrer man under normale forhold, tilstrækkelig tørrekapacitet til at der undgås skader på grund af svampe- og mideangreb. Når lagtykkelsen er afpasset som angivet i skemaet ovenfor, kan man som tommelfingerregel regne med, at der skal være blæserkapacitet til en ydelse på 350m 3 luft pr m 2 gulv pr time ved tørring og 100 m 3 luft med m 2 gulv pr time ved beluftning/ køling. Dimensioneringen skal under alle omstændigheder afpasses efter lokale forhold. Til plantørring anbefales en varmekilde, der kan opvarme tørreluften til 4-6 C over udeluftens temperatur. Det kræver overslagsmæssigt 1,5 kcal at opvarme 1 m 3 luft til 5 C. Som supplement til plananlægget er det i våde år en stor sikkerhed at råde over et hurtigtørreri. Med hensyn til dimensioneringen henviser vi til Kongskildes litteratur om tørrerier. Lagerindretningen er afhængig af den aktuelle markplan. Udviklingen går i retning af større og større prisdifferenser på forskellige partier, Afgrøde Opgave Vandindhold % Lagtykkelse m Korn Beluftning 15 > 3,0 Korn Tørring 18 2,5 Korn Tørring ,0 Græsfrø skårlagt Beluftning 15 1,2-1,5 Græsfrø direkte tærsket Tørring 30 0,8 Raps skårlagt Beluftning 9 1,5 Raps direkte tærsket Tørring 18 1,0 Ærter Beluftning 15 3,0 Ærter Tørring 20 1,0-2,0 f.eks. afhængig af høstkvaliteten. Derfor er det altid en fordel at dele plananlægget op i flere rum. Som tommelfingerregel kan man regne med, at plansiloen rummer ca 0,70 t korn pr m 3. Ved 3 m højde svarer det til ca. 2 t pr m 2, eller der skal bruges 3-5 m 2 gulvplads pr ha. Til græsfrø kræves nogenlunde samme gulvareal pr ha, fordi lagtykkelsen i plananlægget til frø er mindre. For at sikre den nødvendige elasticitet i kapaciteten, er det hensigtsmæssigt at bygge lagerkapaciteten 10-20% større end beregningerne viser. Det er særlig vigtigt med ekstra kapacitet, hvor der arbejdes med sortsrene partier. Afgrødens lagtykkelse skal afpasses efter afgrøden og vandindholdet som vist i skeamet. For at sikre en jævn luftstrøm er det vigtigt, at afgrøden jævnes ud, så der er samme lagtykkelse overalt. Bygningsarbejde Der skal sikres gode til- og frakørselsforhold ved plananlægget. Både i høsten og ved senere levering af afgrøden er det afgørende, at færdselen kan ske uhindret, og at store vogne kan manøvreres, uden at der sker skader på bygninger eller anlæg. Indtagsgraven skal konstrueres, så den er absolut vandtæt, og graven skal minimum kunne rumme et vognlæs. Alle skrå flader skal have en hældning på minimum 45 grader. Køreristen skal være så åben, at kornet let løber igennem. Risten skal kunne bære hjultrykket, hvis man skal køre ud på den. Et plant betongulv er velegnet til et plananlæg med halvrunde sidekanaler. Man sikrer sig, at gulvet kan optage kræfter fra planliloens vægsystem og den belastning, det udsættes for ved kørsel. Hvis der vælges en læsning med nedstøbte sidekanaler, er det nødvendigt at etablere et nyt gulv i planlageret. I nogle tilfælde kan eksistrende bygningers sidevægge bruges direkte som silovægge. Det kræver dog, at bygningen er konstrueret så væggene kan optage det betydelige tryk, der overføres fra afgrøden. Det kræver en ingeniørberegning og faglig vurdering af bygningens konstruktion at få sikkerhed for, om væggene kan holde, eller der skal bygges indvendige silovægge. Det er ofte mest enkelt at ophænge transportsystemet i bygningens tagkonstruktion. Transportudstyret vil påføre punktbelastningrer, som konstruktionen ikke altid er dimensioneret til. Også her skal der en ingeniørberegning til, for at vurdere om konstruktionen kan klare belastningen.

5 5 Planlager med mekanisk transport Til store plananlæg er mekanisk transport ofte den foretrukne løsning til indlægning, fordi kapaciteten er høj, og driftsomkostningerne er lave. I dette anlæg er plananlægget suppleret med hurtigtørrerier, der giver ekstra tørrekapacitet i våde år. Udtagningen foregår her med en eldrevet sugetrykblæser, der er let at flytte på hovedkanalens gangbro. Planlager med pneumatisk transport I dette mellemstore anlæg er der valgt en sugetrykblæser, der bruges til både indlægning og udtagning. Det er en meget enkel og fleksibel løsning til alle transportopgaver. Sugetrykblæseren er bygget sammen med en aspiratør, så afgrøden kan renses, hver gang den flyttes. Et pneumatisk transportanlæg arbejder altid sortsrent. Frølager Plananlægget til frø er meget enkelt, men specielt indrettet til opgaven. Her er der valgt en løsning med nedstøbte sidekanaler, der gør det enkelt at foretage indlægning og udtagning med en frontlæsser. Forvæggen leveres med krydsfinersplader i H-profiler, så den kan fjerens for adgang til silorummet.

6 6 Sådan opbygges plantørringsanlægget Et plananlæg består af følgende dele: Silo med sidevægge og skillevægge Hovedkanal Sidekanaler Blæser Varmekilde Styring Transportanlæg Rense og vejeudstyr Eventuelt supplerende tørreri Her gennemgår vi de forhold, der skal tages hensyn til ved planlægning af et komplet plantørrings-anlæg. Sidevægsystemer Silovæggene til et Kongskilde plananlæg opbygges af lette og stærke galvaniserede stålplader. Pladerne er multiprofilerede, og mere stabile, end kraftige plader med gammeldags trapezprofil. Silovæggene er dimensioneret efter de nyeste normer for belastning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Silovæggene fås i højder på 2, ,5 og 4 m. Vægsystemet er komplet med bund- og topskinner samt afstivning. Systemet er meget fleksibelt, fordi silovæggene kan kombineres med eksisternede silovægge eller eksisterende vægge i bygningen. Der er også fleksible muligheder for afstivning af siloen. Hvis der bruges et eksisterende gulv, kan der foretages en afstivning med trækbånd over hjørner i siloen (A). Derved undgås det at hugge op og foretage nedstøbning i gulvet. Afstivningen kan også foretages med trækbånd til gulvet (B). Endelig kan siloen konstrueres med nedstøbte H-profiler (C), hvorved man helt undgår trækbånd. Ved projektering af plananlægget dimensionerer Kongskilde afstivningen og giver anvisning på, hvordan eventuel nedstøbning skalforetages. I forbindelse med leverancer af transportanlæg og andet udstyr tilbyder Kongskilde også at give anvisning på opbygning af silovægge af andre materialer. Hovedkanaler Hovedkanalen fra Kongskilde indgår som en sidevæg eller en skille-væg i den samlede konstruktion i plananlægget. Hovedkanalen fås i forskellige højder, ensidig eller tosidig med strudse til sidekanaler. Centerafstanden for studsenes til halvrunde sidekanaler er 750 eller 4000 m. Til nedstøbte kanaler med køresikre riste er centerafstanden valgfri. I hovedkanalen er der en inspektionsdør, så man kan komme ind og åbne og lukke for de enkelte sidekanaler. Hovedkanalens tag danner gangbro for inspektion af anlægget. Inden man går ind i hovedkanalen, skal man altid starte blæseren i nogle minutter, for at sikre sig mod ildebefindene på grund af iltmangel. Dimensioneringen af hovedkanalen skal være så rigelig, at man sikrer ensartet lufttilførsel til alle sidekanaler. Lufthastigheden i hovedkanalen må max. være 7-9 m/sek. Som tommelfingerregel skal hovedkanalen have et tværsnitsareal på min 1,2 m 2 pr 100 m 2 gulvareal i den del af plananlægget, der skal bruges til tørring (som tommelfingerregel 1/4-1/3-del af det samlede lagerareal). Hovedkanalen kan ikke overdimensioneres.

7 7 Sidekanaler Kongskildes sidekanaler kan leveres halvrunde til anbringelse på et plant gulv eller med køresikre riste til nedstøbning. Afstanden mellem sidekanalerne bestemmes af afgrøden. Der anbefales følgende: Afgrøde Centerafstand mm Korn Græsfrø Raps 750 Ærter med 15% vandindhold Ærter med 20% vandindhold 750 Afstanden fra sidekanalerne til siloens endevæg må max være 0,5 m. For at sikre ensartet luftgennemstrømning i hele sidekanalens længde skal dimensioneringen foretages, så lufthastigheden i kanalerne ved den krævede luftmængde bliver max 7-9 m/sek. Som tommelfingerregel kan man regne med, at sidekanaler med 900 cm 2 tværsnitsareal har tilstrækkelig kapacitet til 7-9 m længde og sidekanaler med 1600 cm 2 til længder på m. Hvis det fornødne tværsnitsareal ikke kan opnås ved meget store siloer, må sidekanalerne placeres tættere. Halvrunde kanaler fås i to dimensioner på 900 cm 2 og 1600 cm 2. Der fås endeafslutninger, studse med spjæld, overgangsstykker, så sidekanalernes dimension kan aftrappes ved lange kanaler samt kryds til KM 1600/KMG 900. Kanalerne har lukket top, og type KMG 900 har gælleformet perforering, der hindrer kerner i at blænde hullerne eller små kerne i at trænge ind i kanalerne. Den nedadretttede luftstrøm sikrer en god luftfordeling i hele afgrøden. Dimensionerne på kanaler til nedstøbning bestemmes af kanaldybden, der med fordel kan aftrappes eller gøres kildeformet i kanalens længde. Bredden på risten er altid 30 cm. Kanalerne kan leveres som et komplet system med nedstøbningskasser, spjæld og endeafslutninger. Ristene er konstrueret til et hjultryk på op til 6 tons. Kanalerne er særlig velegnede f.eks. til græsfrø i anlæg med plant gulv, hvor man kan køre ind og tippe afgrøden af og senere bruge læsser til udtagning. Ud over anvendelse i plananlæg er halvrunde sidekanaler ideelle til beluftning af afgrøder, der opbevares i eksisterende betonsiloer eller bygninger. KR 300 KM1600 KMG 900 Gælleformet perforering i KMG 900 Data Typ KMG 900 Typ KM 1600 Typ KR 300 Halvrund med gæller Halvrung perforeret til istøbning Tværsnitsareal, cm * Højde udvendig, mm ** Bredde Udvendig, mm Længde effektiv, mm Kornlag, m op til 10 m op til 10 m op til 10 m Rekvirer datablade over silosystemer og sidekanaler * afhængig af kanaldybde ** højde på rist og ramme

8 8 Lavtryksblæsere Tryk, mm VS(P st ) Luftydelse Det statiske tryk har betydning for blæsernes ydelse i praksis. Nogle fabrikanter opgiver ydelsen ved totaltryk. Når ydelsen sammenligned, skal der sammenlighed ved statisk tryk. Rekvirer datablade for yderligere specifikationer. Kongskilde producerer et bredt program i højtydende lavtryksblæsere, der er særdeles velegnede til tørring og beluftning i plananlæg. Rotorerne i blæserne har bagudvendte skovlblade, der giver høj luftydelse og maksimal virkningsgrad. Rotorne er statisk og dynamsik afbalancerede, så støj og vibrationer reduceres til et minimum. Blæsernes luftydelse varierer minimalt ved ændringer i modtryk fra forskellige afgrøder i plananlægget. Derfor kan blæserne også bruges til vanskeligt gennemblæselige og småfrøede afgrøder som raps, kløver og sennep. Lavtryksblæserne har kun ringe egenopvarmning. Derfor er blæserne også egnede til beluftning/køling af afgrøder. Ved montage kan blæserne vendes, så luftafgangen er lodret nedad eller vandret. Det giver fleksibel indbygningsmuligheder. Det er ofte hensigtsmæssigt at montere to blæsere paralelt. Det kræver mindre startstrøm og giver en energiøkonomisk drift i perioder, hvor den ene blæser har tilstrækkelig kapacitet til f.eks. beluftning. Blæserne har vejrbestandig overfladebehandling, så opstilling kan ske udendørs. Ydelse, 1000 m 3 /time Der fås et komplet system af rør og overgangsstykker for tilslutning både på indsugnings- og afgangssiden af blæserne. De mindste blæsertyper har transporthjul, så blæserne let kan transporteres mellem forskellige opgaver. Tekniske data for Kongskilde lavtryksblæsere HVL 30 HVL 55 HVL 100 HVL 150 HVL 250 HVL 400 HVL 600 Motoreffekt, kw/hk 2,2/3 4/5,5 7,5/10 11/15 18/25 30/40 45/60 Ydelse m 3 /time ved mm VS(P st ) 5.200/ / / / / / /120 Eltilslutning, V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 Ampereforbrug 4,7 8, Minimum forsikring, amp Total højde, mm Total bredde, mm Total dybde, mm Til beluftningsopgaver kan der i mange tilfælde opnås en fleksibel og prisbillig løsning med anvendelse af Kongskilde TRL 75 eller FRL 10, FRL 20 blæsere.

9 9 Varmekilder Brændere Kongskilde leverer en række forskellige brændere, der egner sig til kontørring. Det er indirekte oliebrændere og gasbrændere. Direkte oliebrændere må ikke bruges til kontørring. Det er også muligt til korntørring at udnytte en varmeveksler, f.eks. i forbindelse med et centralvarmeanlæg. Mobile indirekte oliebrændere Brænderne kan flyttes og udnyttes til mange forskellige opvarmningsopgaver. Stationære indirekte oliebrændere For fast installation til korntørring eller andre opvarmningsopgaver. Gasbrændere Gasbrændere er billige i anskaffelse og giver 100 % udnyttelse af energien. Type KAI 25 KAI 35 KAI 50 SOL 70 SOL 100 SOL 140 SOL 170 HC HC HC Max. nettoydelse. kcal/time Max. olieforbrug liter/time 2,44 3,12 4,67 7,70 10,07 13,95 17,29 Type KS 65 KS 80 KS 100 KS 150 KS 175 KS 200 KS 250 Max. nettoydelse. kcal/time Max. olieforbrug liter/time 8,4 10,6 13,0 19,5 22,5 26,0 32,5 Type KGA 25 KGA 45 KGA 90 Max. nettoydelse. kcal/time Max. gasforbrug kg/time 2,50 4,60 8,00 Anlæggets kapacitet, tons korn Lavtryksblæser type HVL 30 HVL 55 HVL 100 HVL 150 HVL 250 HVL 400 HVL 600 Passende brænger Mobile indirekte oliebrændere KAI 35 KAI 50 SOL 70 SOL 100 SOL 140 SOL 170 HC HC Stationære indirekte olibrændere KS 100 KS 100 KS 150 Gasbrændere KGA 25 KGA 25 KGA 45 KGA 45 KGA 90 KGA 90 2 x KGA 90 Valg af blæsere og brændere I overstående tabel er angivet hvilke blæsere og brændere, der passer til kornanlæg i forskellige størrelser. I beregningen er det forudsat, at afgrøden tørres og opbevares i de lagtykkelser, der er angivet i afsnittet om dimensionering, og at der er kapacitet til tørring i 1/4-1/3-del af siloanlægget. Rekvirer specialbrocure

10 10 Styring Kongskilde styring type PST anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser og varmekilder i plantørringsanlæg. Styringen sikrer en effektiv og økonomisk nedtørring af korn med et minimum af manuel indsats. Styringen udnytter automatisk høje dagtemperaturer og hindrer opfugtning med kold og fugtig natteluft. Styringen har automatisk stjernetrekant starter og indbygget motorværn for lavtryksblæser. I kornhåndbogen fra Kongskilde giver vi uddybende vejledning i plananlæggets drift. Ved hjælp af hygrostarter ude og inde starter og standser Kongskildes PST styring automatisk lavtryksblæser og bræder. 3l l l l l l PST kontrolpanel Hygrostat, ude Hygrostat, hovedkanal Lavtryksblæser Varmekilde 2l 1l l 5 4l Relative fugtighed Udetemperatur % relativ luftfugtighed Omgivelsernes temperatur Skemaet viser et eksempel på mulighederne i løbet af døgnet for at tørre med og uden varme. Når den omgivende luft blæses gennem kornet, vil det søge at nå den ligevægtsfugtighed, der svarer til den aktuelle relative fugtighed. Hvis vi forudsætter, at kornet i eksemplet har et vandhindhold på 17 %, er det muligt at tørre uden varme i tidsrummet fra kl til kl Hvis der er en varmekilde til tørreanlægget, kan alle døgnets timer udnyttes til tørring, og tørrekapaciteten øges tilsvarende. Vandindhold, % Tid på døgnet Kornets vandindhold

11 11 Pneumatisk transport Kongskildes pneumatiske transportsystemer er kendt for høj effektivitet, fleksibel opbygning og sortsren transport. Transportsystemerne er lette at tilpasse, fordi transporten kan ske i alle retninger - lodret, vandret og om hjørner næsten uden begrænsninger. OK-rørene med lynkoblinger gør det enkelt at ændre og udvide anlæggene eller flytte udstyret fra bedrift til bedrift. Inden for pneumatisk transport har Kongskilde både blæsere og udstyr til stationære anlæg og sugetrykblæsere til mobile anlæg i mark og lade. Sugetrykblæsere fås som el- eller PTO-drevne. Mekanisk transport Hvor der kræves stor kapacitet i stationære transportanlæg, er mekanisk transport ideel og driftsomkostningerne er lave. Kongskilde har et komplet program i kæde- og kopelevatorer, snegle, transportbånd, redlere og sneglerender. Anlæggene kan udstyres med forskelligt tilbehør, så det opfylder de aktuelle krav til sortsrenhed, kapacitet og fleksibilitet ved påslag og aflevering af materialet i kornanlægget. Rensning Hver gang en afgrøde flyttes, bør man sikre, at kvaliteten forbedres ved rensning. Det sker f.eks ved at lade afgrøden passere en aspiratør eller luftrenser. Ved at holde afgrøden fri for støv og urenheder øges lagerfastheden og risikoen for angreb af svampe og mider minimeres. Kongskilde har desuden en kombineret sold- og luftrenser til mere krævende rensning samt sortering af afgrøder som raps, maltbyg og såsæd. Det er en fordelagtig måde at forædle afgrøden på og øge dækningsbidraget. Tørring Det er altid billigst og bedst at lagre, når afgrøden bjerges tør under gunstige vejrbetingelser. Sådan kan det desværre ikke altid lade sig gøre. Kongskilde har et komplet program i tørrerier, der giver den nødvendige sikkerhed - lige fra enkle portionstørrerier, der er ideelle som supplement til et plantørreri, til avancerede omløbs- og gennemløbstørrerier med høj kapacitet. Tørrerierne leveres komplette med blæsere og varmekilder. Vejning Vejning giver kontrol med høstudbyttet og er en effektiv kontrol ved handel med korn og andre produkter. Kongskilde tilbyder et bredt program i vægte. Her findes udstyr, der passer til den kapacitet og vejenøjagtighed, som opgaven kræver. Rekvirer specialbrochure

12 Et plantørringsanlæg fra Kongskilde er skabt til at give landmanden det bedste dækningsbidrag ved tørring, lagring og behandling af afgrøden. Alle anlæggets funktioner er afstemt efter hinanden, så driften kører effektivt og økonomisk. Kontakt Kongskilde og få gode råd om udstyr til behandlng af afgrøderne. Vores konsulent og projektafdeling udarbejder uforbindende skitser og overslagspriser som grundlag for valg af anlægstype og beregning af totaltøkonomien. Ret til ændringer forbeholdes. Kongskilde Industries A/S DK-4180 Sorø, Denmark Tel.: Forhandler: DK/On-Floor/Concept-Grain/BRO/1000 Jannerup offset a/s

Plantørringsanlæg. Kongskilde's gode råd om Plantørring

Plantørringsanlæg. Kongskilde's gode råd om Plantørring Plantørringsanlæg Kongskilde's gode råd om Plantørring Kongskilde's gode råd om Plantørring Plananlæg er en meget populær metode til tørring og opbevaring af korn mange steder i verden. De omkostninger,

Læs mere

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C!

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C! Grundregler for tørring og lagring af korn (Dette materiale er udarbejdet, samt revideret ad flere omgange, af maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, under sin ansættelse hos Byggeri & Teknik I/S, Herning,

Læs mere

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning PST plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning for Kongskilde PST plantørringsstyring Generelt Kongskilde PST plantørringsstyring anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn

3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn Valg af tørringsanlæg bør afhænge af, om kornet skal bevare sin spireevne eller ej. Med spireevne: Køling/beluftning Koldlufttørring Lavtemperaturtørring

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere

Gefion d. 26 Januar 2015 OVERVEJELSER VED ETABLERING AF ET PLANANLÆG TIL KORN (Skal der være et kornanlæg på gården?)

Gefion d. 26 Januar 2015 OVERVEJELSER VED ETABLERING AF ET PLANANLÆG TIL KORN (Skal der være et kornanlæg på gården?) Bendt Olsen, projektingeniør Willem Verbeek, sælger kornafdeling Gefion d. 26 Januar 2015 OVERVEJELSER VED ETABLERING AF ET PLANANLÆG TIL KORN (Skal der være et kornanlæg på gården?) Bruges høsten på gården?

Læs mere

Mekanisk korntransport

Mekanisk korntransport Mekanisk korntransport Effektive mekaniske transportløsninger KBE kopelevatorer Kompakt drevløsning med keglehjulsgear. Indløb på elevatorfod. Stram kopremmen ved at justere remhjulet i elevatorfoden.

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest

Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest Rensning, tørring og lagring af korn på økologiske bedrifter Rensning, tørring og lagring af korn på økologiske bedrifter Status af Jens J. Høy og Peter Mejnertsen,

Læs mere

6. Transportsystemer til økologisk korn

6. Transportsystemer til økologisk korn 6. Transportsystemer til økologisk korn Den interne transport af kornet kan udføres på mange forskellige måder. Der kan vælges mellem følgende systemer: Lufttransport Elevatortransport Snegletransport

Læs mere

Sikring af kvaliteten på kornlageret

Sikring af kvaliteten på kornlageret Sikring af kvaliteten på kornlageret Introduktion Kravene til fødevaresikkerhed og de produkter, vi som forbrugerne køber i butikkerne, bliver hele tiden højere. Dette gælder ikke mindst for mel- og brødprodukter.

Læs mere

DanCorn Grovvare og industri

DanCorn Grovvare og industri DanCorn Grovvare og industri - når det er størrelsen, der tæller... Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@ // DanCorn industrianlæg DanCorn har 60 års erfaring inden for projektering

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering. så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering. så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // WWW.SUKUP-EU.COM Sukup Europe giver dig: Sund Investering: Når

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

2. Kornrensning. Forrenser

2. Kornrensning. Forrenser 2. Kornrensning Økologisk korn indeholder ofte en del urenheder i form af ukrudtsfrø og grønne plantedele. Disse urenheder i kornet fremmer varmedannelse og svampevækst. Urenheder er endvidere med til

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn FarmTest - Bygninger nr. 6-2002 Stålsiloer til korn Stålsiloer til korn Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til korn

Læs mere

Datablad OK rørsystem- OK/OKR/OKD

Datablad OK rørsystem- OK/OKR/OKD Datablad OK rørsystem- OK/OKR/OKD OK-rørsystemet er ideelt til pneumatisk og mekanisk transport og ventilationsopgaver inden for landbrug og industri. Rørsystemet er enkelt og flexibelt og kan indpasses

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

silo Kvalitet, styrke og effektivitet en silo der passer til dit behov

silo Kvalitet, styrke og effektivitet en silo der passer til dit behov silo Kvalitet, styrke og effektivitet en silo der passer til dit behov Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // WWW.Sukup-eu.com Standardudstyr til SUKUP silo Stort indløbshul

Læs mere

SILO OG UDSTYR. Kvalitet, styrke og effektivitet. en silo der passer til dit behov

SILO OG UDSTYR. Kvalitet, styrke og effektivitet. en silo der passer til dit behov SILO OG UDSTYR Kvalitet, styrke og effektivitet en silo der passer til dit behov Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // Standardudstyr til Sukup silo Stort indløbshul

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde HI280 Småvarereol Fleksibilitet der passer til jeres behov 1 2 Altid en løsning til jeres specifikke behov Alle virksomheder har særlige behov og krav, når der skal indrettes lager til opbevaring og håndtering

Læs mere

Brugsanvisning. Aspiratør Type R14 - R25 - R40 R60

Brugsanvisning. Aspiratør Type R14 - R25 - R40 R60 Brugsanvisning Aspiratør Type R14 - R25 - R40 R60 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesmuligheder:... 3 Opstilling og montering... 4 Elektrisk tilslutning... 5 Service / vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Transport... 3 Ibrugtagning... 4 Montering...

Læs mere

Tørringsvejledning for Frøafgrøder

Tørringsvejledning for Frøafgrøder Tørringsvejledning for Frøafgrøder Græsfrøet bevarer kun sin kvalitet og værdi hvis det får den korrekte efterbehandling på frøtørreriet. Det meste af den danske frøavl høstes med så højt vandindhold at

Læs mere

OK-rørsystem OK/OKR/OKD

OK-rørsystem OK/OKR/OKD OK-rørsystem OK/OKR/OKD OK-rørsystemet er ideelt til pneumatisk og mekanisk transport og ventilationsopgaver inden for landbrug og industri. Rørsystemet er enkelt og flexibelt og kan indpasses overalt.

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL SUPER 1/2/3 DEN FLEKSIBLE LAGERREOL FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501-3050 Humlebæk - Telefon 4919 2122 - info@reoler-as.dk

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Leje eller køb kontakt salg HALLER PRODUKTOVERSIGT KVALITETSHALLER TILPASSET DET NORDISKE KLIMA.

Leje eller køb kontakt salg HALLER PRODUKTOVERSIGT KVALITETSHALLER TILPASSET DET NORDISKE KLIMA. HALLER Leje eller køb PRODUKTOVERSIGT KVALITETSHALLER TILPASSET DET NORDISKE KLIMA kim.jansdorf@halgruppen.dk 40 x 75 meter AFFUGTET LAGERHAL Totalleverandør af haller. Halgruppen er en totalleverandør

Læs mere

SNEGL. Kvalitet, styrke og effektivitet. snegl og transport til din produktion

SNEGL. Kvalitet, styrke og effektivitet. snegl og transport til din produktion SNEGL og transport Kvalitet, styrke og effektivitet snegl og transport til din produktion Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // WWW.Sukup-eu.com Kornsneglen der flytter

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

AGRO. Produktkatalog. www.jema.as

AGRO. Produktkatalog. www.jema.as Produktkatalog www.jema.as JEA DRY PIT er en ophængt modul-korngrav, som er udviklet med hensigt på at give optimale betingelser for servicering og for at undgå vand i korngraven. Stålgraven skal hænge

Læs mere

Snegl og transport. Kvalitet, styrke og effektivitet. - snegl og transport til din produktion

Snegl og transport. Kvalitet, styrke og effektivitet. - snegl og transport til din produktion DanCorn Snegl og transport Kvalitet, styrke og effektivitet - snegl og transport til din produktion Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@ // Kornsneglen der flytter grænser... Leveres

Læs mere

Værd at vide om. Frøtørring

Værd at vide om. Frøtørring x Værd at vide om Frøtørring 5.indd 1 x Værd at vide om Frøtørring Frøtørring x 3 Indhold Værd at vide om frøtørring 3 Tørring og efterbehandling af frø 4 Tørreriet 5 Blæseren 7 Luftmængde 8 Opvarmning

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Prima-vent. - vi renser luften... Autoventilation. ...Mere end 35 års erfaring med luftrensning

Prima-vent. - vi renser luften... Autoventilation. ...Mere end 35 års erfaring med luftrensning Autoventilation...Mere end 35 års erfaring med luftrensning - vi renser luften... A/S Tel. +45 7610 9700 Fax +45 7610 9710 E-mail pv@prima-vent.dk www.prima-vent.dk Historien, der ligger i Esbjerg, renser

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget Nu bliver det lettere at vælge ventilationspartner TWISTO sætter de rigtige rammer om indgangspartiet. Du ved, at du kan regne med Lindabs ventilationsløsninger

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

Schwankstrålepaneler. Innovative varmeløsninger

Schwankstrålepaneler. Innovative varmeløsninger Schwankstrålepaneler Innovative varmeløsninger Schwank strålepaneler Innovative, energieffektive, hurtige,installationsvenlige og støjsvage Schwanks innovative idéer har sat kursen for industrien i mere

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Argumenter for og imod egen opbevaring af foderkorn?

Læs mere

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Siloer Transportudstyr Westfield snegle Mobile tørrerier Planlagre tømmesystemer Omrøresystem Dan-Corn stålsilo Dan-Corn kvalitetssilo Diametre

Læs mere

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Ibrugtagning... 4 Montering... 4 Elektrisk

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Prisliste - Ventilatorer

Prisliste - Ventilatorer CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ er (Gældende pr. 1/1-2014) www.flexair.dk 804W85 WPA-3-E, 1 x 230 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kw. Kapacitet: 950 m3/t.. Max vakuum: 800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm. Kr.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Meget mere end bare kold luft. Truma klimasystemer. Truma klimasystemer. Ny med Aventa eco og Saphir comfort RC. Oplev mere på: www.truma.

Meget mere end bare kold luft. Truma klimasystemer. Truma klimasystemer. Ny med Aventa eco og Saphir comfort RC. Oplev mere på: www.truma. Meget mere end bare kold luft Truma klimasystemer Aventa eco Aventa comfort compact comfort comfort RC vario Spændingsforsyning Køleydelse / varmeydelse (varmepumpe) Strømforbrug (230 V) køledrift Strømforbrug

Læs mere

Lindab Doorline Ramper og sluser 1351.01

Lindab Doorline Ramper og sluser 1351.01 1351.01 Lindab Doorline Ramper og sluser Læsseramper Generelt Effektiv af- og pålæsning af gods på køretøjer, er et vigtigt parameter i moderne logistisk systemer. Ved anvendelse af Lindab læsseramper

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8

Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8 Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8 Design-Lufttæppesystemer TWISTO Tidsløs elegance - sikker afskærmning med den patenterede synchrostream - indblæsningsspalte (patent Nr. 19 710 779) Det er de forudsætninger

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien?...3

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Miljø og afløb WWW.RC.DK

Miljø og afløb WWW.RC.DK Miljø og afløb WWW.RC.DK RC BETONVARER RC Betonvarer er en alsidig betonvareproducent med stor kompetence indenfor levering af kundetilpassede løsninger til miljø- og afløbsbranchen. En stab af erfarne

Læs mere

Prisliste - Ventilatorer

Prisliste - Ventilatorer CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ er (Gældende pr. 1/1-2013) www.flexair.dk er 804W85 WP-3-E, 1 x 230 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kw. Kapacitet: 1500 m3/t.. Max vakuum: 1000 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm.

Læs mere