Plantørring. Kongskilde. Plantørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plantørring. Kongskilde. Plantørring"

Transkript

1 Plantørring Kongskilde Plantørring

2 2 Komplette plananlæg Plananlæg er mange steder den optimale metode til tørring, lagring og beluftning af afgrøder, fordi investeringen ved etablering af et plananlæg er meget konkurrencedygtig og anvendelsen meget fleksibel. Tørring og lagring sker i samme rum i siloen, hvorved den interne transport reduceres til et minimum. I perioder, hvor plananlægget ikke er i brug, kan bygningen endda bruges til andre formål. Endelig kan man i nogle tilfælde udnytte eksisterende bygninger til formålet. En bygning til et plananlæg passer arkitektonisk godt sammen med smukke landbrugsbygninger. Hos Kongskilde har vi 50 års erfaring med udvikling og produktion af udstyr til tørring og lagring af afgrøder. Den erfaring stiller vores konsulenter til rådighed, og vores projektafdeling er parat til at foretage en omhyggelig projektering og dimensionering af komplette plananlæg. for projekteringen. Hvor eksisterende bygninger skal udnyttes til plananlægget, skal der laves en opmåling eller fremskaffes bygningstegninger. Projektering På baggrund af ovenstående analyse udarbejder Kongskildes projektafdeling et skitseprojekt og en overslagspris over anlægget. Dette er Levering Rådgivning Kongskilde har skilt projektgruppen for kornanlæg ud i en selvstændig organisation. Derved kan vi stille viden til rådighed for landmændene, der gør det muligt at etablere effektive anlæg til tørring og lagring af afgrøder. Anlæg der i høj grad kan medvirke til at øge landbrugets dækningsbidrag. Kongskilde indgår i direkte dialog med landmændene, således at det er forholdene på den enkelte bedrift, der er udgangspunkt for rådgivning og projektering. Kongskilde har de nyeste teknologier til rådighed. Vi har f.eks. udviklet software til et 3D CAD-program hvormed vi hurtigt kan udarbejde informative tegninger over anlæggene. Inden projekteringen vurderer Kongskildes konsulent sammen med landmanden, hvilke krav der skal stilles til anlæggets funktion og kapacitet. Der tages hensyn til sammensætningen af afgrøden, og eventuelle planer om udvidelse eller ændringer i driften. Desuden indgår der i planlægningen, hvilken forædling af afgrøden, der skal foretages på gården - nu og i fremtiden. Entreprenørens tegninger af en ny silobygning indgår ofte som grundlag el-installationer, der skal være til rådighed, til entreprenøren om, hvilke udsparringer der skal laves til nedstøbning, og informationer om punkbelastninger på gulv og ved ophæng af transportudstyr. I de tilfælde, hvor landmændene foretrækker at samarbejde med lokale maskinhandlere om et projekt, bakker Kongskilde forhandleren op med konsulent- og projekteringsassistance. grundlag for en aftale om at sætte det egentlige projekteringsarbejde i gang. Den endelige projektering indeholder tegninger og specifikationer til det komplette anlæg. Sammen med et endeligt tilbud fra Kongskilde udgør projekteringen et solidt grundlag for beslutning om investering. I mange tilfælde vil Kongskildes projektmateriale være tilstrækkeligt til myndighedernes godkendelse af projektet. Hvor der skal ske nybyggeri eller væsentlige ændringer i bygningernes konstruktion, skal godkendelsen af byggeriet ske på grundlag af entreprenørens projektmateriale. Når købsaftalen er indgået, leverer Kongskilde specifikationer, f.eks. til elinstallatøren om, hvilke Et plantørringsanlæg består af mange enkeltdele. Kongskilde sørger for, at alle dele leveres til landmandens adresse i den orden, de skal bruges ved montagen. Leverancens dele er specificeret i henhold til projektmaterialet. Komplette og overskuelige leverancer er gurndlag for en effektiv planlægning og gennemførelse af montagearbejdet.

3 3 Planlægning Anlægstyper Vægge og kanaler Drift og service Montering Kongskilde er flesbiel at samarbejde med ved montagearbejdet. Vi kan stille supervisere til rådighed for lokale montører eller for landmanden, hvis man på gården råder over den nødvendige arbejdskraft til montagen. Vi anbefaler altid, at montagearbejdet startes op i samarbejde med en supervicer fra Kongskilde, da det vil lette arbejdet og sikre den rigtige kvalitet. Kongskilde har også et hold af erfarne montører, der kan forestå opbygningen af anlægget. Lige meget hvilken løsning, der vælges, tilbyder Kongskilde at stille ekspertise til rådighed og sikre, at det færdige anlæg fungerer i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået. Vi sørger også for en omhyggelig instruktion om driften, og Kongskildes montør er med ved afleveringen. Driftsikkerhed er afgørende for, at afgrøderne bevarer sin værdi, og der undgås skader. Derfor leverer Kongskilde sammen med et plantørringsanlæg en brugerhåndbog, der giver vejledning i, hvordan afgrøderne behandles på bedste måde. For at sikre den bedste vedligeholdelse af anlægget leverer Kongskilde tegninger, brugermanualer og reservedelslister vedr. opbygningen og de komponenter, der indgår i anlægget. Det gør der let at specificere de rigtige reservedele og sikre anlæggets effektivitet på langt sigt. Som en stor producent af kornudstyr sikrer vi, at de fornødne reserdele er til rådighed. Kongskildes serviceafdeling er desuden parat til at yde den nødvendige service, hvis der opstår problemer, eller der f.eks. skal udskiftes sliddele. Luft og varme Styresystemer Komplettering Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11

4 4 Dimensionering Moderne driftsformer medfører, at der tærskes store mængder afgrøder på kort tid. Det stiller krav om stor kapacitet til indtag og transport i plananlægget. Der vil altid være usikkerhed om høstkvaliteten på grund af vejrliget. Derfor skal tørrekapaciteten dimensioneres efter at høsten kan tørres og lagres sikkert i våde år. Endlig er markedsforhold, politiske forhold og tilskudsregler uforudsigelige og svingende, så det er fordelagtigt at have kapacitet til at opbevare afgrøden til den tid på året, hvor den bedste pris kan opnås. Dimensionneringen af anlæggets dele skal ske efter nøje overvejelser om de krav, der stilles til anlæggets funktion. Her er en række tommelfingerregler, der kan bruges ved den indledende planlæging. Transportudstyret, skal være enkelt og driftsikkert. Indtageskapaciteten skal være 15-25% højere end tærskekapaciteten, så graven tømmes for hvert læs, og kravene til udtagsmåde og -kapacitet skal besluttes. Desuden skal kravene til sortsrenhed nøje overvejes. I et plantørringsanlæg tages afgrøden under behandling med det samme. Tørringen strækker sig normalt over længere tid. Som tommelfingerregel skal blæser og brænder dimensioneres efter, at 1/4-1/3-del af anlægget kan udnyttes til tørring med så stor effekt, at afgrøden kan nedtørres med 4% inden for 10 dage. Derved sikrer man under normale forhold, tilstrækkelig tørrekapacitet til at der undgås skader på grund af svampe- og mideangreb. Når lagtykkelsen er afpasset som angivet i skemaet ovenfor, kan man som tommelfingerregel regne med, at der skal være blæserkapacitet til en ydelse på 350m 3 luft pr m 2 gulv pr time ved tørring og 100 m 3 luft med m 2 gulv pr time ved beluftning/ køling. Dimensioneringen skal under alle omstændigheder afpasses efter lokale forhold. Til plantørring anbefales en varmekilde, der kan opvarme tørreluften til 4-6 C over udeluftens temperatur. Det kræver overslagsmæssigt 1,5 kcal at opvarme 1 m 3 luft til 5 C. Som supplement til plananlægget er det i våde år en stor sikkerhed at råde over et hurtigtørreri. Med hensyn til dimensioneringen henviser vi til Kongskildes litteratur om tørrerier. Lagerindretningen er afhængig af den aktuelle markplan. Udviklingen går i retning af større og større prisdifferenser på forskellige partier, Afgrøde Opgave Vandindhold % Lagtykkelse m Korn Beluftning 15 > 3,0 Korn Tørring 18 2,5 Korn Tørring ,0 Græsfrø skårlagt Beluftning 15 1,2-1,5 Græsfrø direkte tærsket Tørring 30 0,8 Raps skårlagt Beluftning 9 1,5 Raps direkte tærsket Tørring 18 1,0 Ærter Beluftning 15 3,0 Ærter Tørring 20 1,0-2,0 f.eks. afhængig af høstkvaliteten. Derfor er det altid en fordel at dele plananlægget op i flere rum. Som tommelfingerregel kan man regne med, at plansiloen rummer ca 0,70 t korn pr m 3. Ved 3 m højde svarer det til ca. 2 t pr m 2, eller der skal bruges 3-5 m 2 gulvplads pr ha. Til græsfrø kræves nogenlunde samme gulvareal pr ha, fordi lagtykkelsen i plananlægget til frø er mindre. For at sikre den nødvendige elasticitet i kapaciteten, er det hensigtsmæssigt at bygge lagerkapaciteten 10-20% større end beregningerne viser. Det er særlig vigtigt med ekstra kapacitet, hvor der arbejdes med sortsrene partier. Afgrødens lagtykkelse skal afpasses efter afgrøden og vandindholdet som vist i skeamet. For at sikre en jævn luftstrøm er det vigtigt, at afgrøden jævnes ud, så der er samme lagtykkelse overalt. Bygningsarbejde Der skal sikres gode til- og frakørselsforhold ved plananlægget. Både i høsten og ved senere levering af afgrøden er det afgørende, at færdselen kan ske uhindret, og at store vogne kan manøvreres, uden at der sker skader på bygninger eller anlæg. Indtagsgraven skal konstrueres, så den er absolut vandtæt, og graven skal minimum kunne rumme et vognlæs. Alle skrå flader skal have en hældning på minimum 45 grader. Køreristen skal være så åben, at kornet let løber igennem. Risten skal kunne bære hjultrykket, hvis man skal køre ud på den. Et plant betongulv er velegnet til et plananlæg med halvrunde sidekanaler. Man sikrer sig, at gulvet kan optage kræfter fra planliloens vægsystem og den belastning, det udsættes for ved kørsel. Hvis der vælges en læsning med nedstøbte sidekanaler, er det nødvendigt at etablere et nyt gulv i planlageret. I nogle tilfælde kan eksistrende bygningers sidevægge bruges direkte som silovægge. Det kræver dog, at bygningen er konstrueret så væggene kan optage det betydelige tryk, der overføres fra afgrøden. Det kræver en ingeniørberegning og faglig vurdering af bygningens konstruktion at få sikkerhed for, om væggene kan holde, eller der skal bygges indvendige silovægge. Det er ofte mest enkelt at ophænge transportsystemet i bygningens tagkonstruktion. Transportudstyret vil påføre punktbelastningrer, som konstruktionen ikke altid er dimensioneret til. Også her skal der en ingeniørberegning til, for at vurdere om konstruktionen kan klare belastningen.

5 5 Planlager med mekanisk transport Til store plananlæg er mekanisk transport ofte den foretrukne løsning til indlægning, fordi kapaciteten er høj, og driftsomkostningerne er lave. I dette anlæg er plananlægget suppleret med hurtigtørrerier, der giver ekstra tørrekapacitet i våde år. Udtagningen foregår her med en eldrevet sugetrykblæser, der er let at flytte på hovedkanalens gangbro. Planlager med pneumatisk transport I dette mellemstore anlæg er der valgt en sugetrykblæser, der bruges til både indlægning og udtagning. Det er en meget enkel og fleksibel løsning til alle transportopgaver. Sugetrykblæseren er bygget sammen med en aspiratør, så afgrøden kan renses, hver gang den flyttes. Et pneumatisk transportanlæg arbejder altid sortsrent. Frølager Plananlægget til frø er meget enkelt, men specielt indrettet til opgaven. Her er der valgt en løsning med nedstøbte sidekanaler, der gør det enkelt at foretage indlægning og udtagning med en frontlæsser. Forvæggen leveres med krydsfinersplader i H-profiler, så den kan fjerens for adgang til silorummet.

6 6 Sådan opbygges plantørringsanlægget Et plananlæg består af følgende dele: Silo med sidevægge og skillevægge Hovedkanal Sidekanaler Blæser Varmekilde Styring Transportanlæg Rense og vejeudstyr Eventuelt supplerende tørreri Her gennemgår vi de forhold, der skal tages hensyn til ved planlægning af et komplet plantørrings-anlæg. Sidevægsystemer Silovæggene til et Kongskilde plananlæg opbygges af lette og stærke galvaniserede stålplader. Pladerne er multiprofilerede, og mere stabile, end kraftige plader med gammeldags trapezprofil. Silovæggene er dimensioneret efter de nyeste normer for belastning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Silovæggene fås i højder på 2, ,5 og 4 m. Vægsystemet er komplet med bund- og topskinner samt afstivning. Systemet er meget fleksibelt, fordi silovæggene kan kombineres med eksisternede silovægge eller eksisterende vægge i bygningen. Der er også fleksible muligheder for afstivning af siloen. Hvis der bruges et eksisterende gulv, kan der foretages en afstivning med trækbånd over hjørner i siloen (A). Derved undgås det at hugge op og foretage nedstøbning i gulvet. Afstivningen kan også foretages med trækbånd til gulvet (B). Endelig kan siloen konstrueres med nedstøbte H-profiler (C), hvorved man helt undgår trækbånd. Ved projektering af plananlægget dimensionerer Kongskilde afstivningen og giver anvisning på, hvordan eventuel nedstøbning skalforetages. I forbindelse med leverancer af transportanlæg og andet udstyr tilbyder Kongskilde også at give anvisning på opbygning af silovægge af andre materialer. Hovedkanaler Hovedkanalen fra Kongskilde indgår som en sidevæg eller en skille-væg i den samlede konstruktion i plananlægget. Hovedkanalen fås i forskellige højder, ensidig eller tosidig med strudse til sidekanaler. Centerafstanden for studsenes til halvrunde sidekanaler er 750 eller 4000 m. Til nedstøbte kanaler med køresikre riste er centerafstanden valgfri. I hovedkanalen er der en inspektionsdør, så man kan komme ind og åbne og lukke for de enkelte sidekanaler. Hovedkanalens tag danner gangbro for inspektion af anlægget. Inden man går ind i hovedkanalen, skal man altid starte blæseren i nogle minutter, for at sikre sig mod ildebefindene på grund af iltmangel. Dimensioneringen af hovedkanalen skal være så rigelig, at man sikrer ensartet lufttilførsel til alle sidekanaler. Lufthastigheden i hovedkanalen må max. være 7-9 m/sek. Som tommelfingerregel skal hovedkanalen have et tværsnitsareal på min 1,2 m 2 pr 100 m 2 gulvareal i den del af plananlægget, der skal bruges til tørring (som tommelfingerregel 1/4-1/3-del af det samlede lagerareal). Hovedkanalen kan ikke overdimensioneres.

7 7 Sidekanaler Kongskildes sidekanaler kan leveres halvrunde til anbringelse på et plant gulv eller med køresikre riste til nedstøbning. Afstanden mellem sidekanalerne bestemmes af afgrøden. Der anbefales følgende: Afgrøde Centerafstand mm Korn Græsfrø Raps 750 Ærter med 15% vandindhold Ærter med 20% vandindhold 750 Afstanden fra sidekanalerne til siloens endevæg må max være 0,5 m. For at sikre ensartet luftgennemstrømning i hele sidekanalens længde skal dimensioneringen foretages, så lufthastigheden i kanalerne ved den krævede luftmængde bliver max 7-9 m/sek. Som tommelfingerregel kan man regne med, at sidekanaler med 900 cm 2 tværsnitsareal har tilstrækkelig kapacitet til 7-9 m længde og sidekanaler med 1600 cm 2 til længder på m. Hvis det fornødne tværsnitsareal ikke kan opnås ved meget store siloer, må sidekanalerne placeres tættere. Halvrunde kanaler fås i to dimensioner på 900 cm 2 og 1600 cm 2. Der fås endeafslutninger, studse med spjæld, overgangsstykker, så sidekanalernes dimension kan aftrappes ved lange kanaler samt kryds til KM 1600/KMG 900. Kanalerne har lukket top, og type KMG 900 har gælleformet perforering, der hindrer kerner i at blænde hullerne eller små kerne i at trænge ind i kanalerne. Den nedadretttede luftstrøm sikrer en god luftfordeling i hele afgrøden. Dimensionerne på kanaler til nedstøbning bestemmes af kanaldybden, der med fordel kan aftrappes eller gøres kildeformet i kanalens længde. Bredden på risten er altid 30 cm. Kanalerne kan leveres som et komplet system med nedstøbningskasser, spjæld og endeafslutninger. Ristene er konstrueret til et hjultryk på op til 6 tons. Kanalerne er særlig velegnede f.eks. til græsfrø i anlæg med plant gulv, hvor man kan køre ind og tippe afgrøden af og senere bruge læsser til udtagning. Ud over anvendelse i plananlæg er halvrunde sidekanaler ideelle til beluftning af afgrøder, der opbevares i eksisterende betonsiloer eller bygninger. KR 300 KM1600 KMG 900 Gælleformet perforering i KMG 900 Data Typ KMG 900 Typ KM 1600 Typ KR 300 Halvrund med gæller Halvrung perforeret til istøbning Tværsnitsareal, cm * Højde udvendig, mm ** Bredde Udvendig, mm Længde effektiv, mm Kornlag, m op til 10 m op til 10 m op til 10 m Rekvirer datablade over silosystemer og sidekanaler * afhængig af kanaldybde ** højde på rist og ramme

8 8 Lavtryksblæsere Tryk, mm VS(P st ) Luftydelse Det statiske tryk har betydning for blæsernes ydelse i praksis. Nogle fabrikanter opgiver ydelsen ved totaltryk. Når ydelsen sammenligned, skal der sammenlighed ved statisk tryk. Rekvirer datablade for yderligere specifikationer. Kongskilde producerer et bredt program i højtydende lavtryksblæsere, der er særdeles velegnede til tørring og beluftning i plananlæg. Rotorerne i blæserne har bagudvendte skovlblade, der giver høj luftydelse og maksimal virkningsgrad. Rotorne er statisk og dynamsik afbalancerede, så støj og vibrationer reduceres til et minimum. Blæsernes luftydelse varierer minimalt ved ændringer i modtryk fra forskellige afgrøder i plananlægget. Derfor kan blæserne også bruges til vanskeligt gennemblæselige og småfrøede afgrøder som raps, kløver og sennep. Lavtryksblæserne har kun ringe egenopvarmning. Derfor er blæserne også egnede til beluftning/køling af afgrøder. Ved montage kan blæserne vendes, så luftafgangen er lodret nedad eller vandret. Det giver fleksibel indbygningsmuligheder. Det er ofte hensigtsmæssigt at montere to blæsere paralelt. Det kræver mindre startstrøm og giver en energiøkonomisk drift i perioder, hvor den ene blæser har tilstrækkelig kapacitet til f.eks. beluftning. Blæserne har vejrbestandig overfladebehandling, så opstilling kan ske udendørs. Ydelse, 1000 m 3 /time Der fås et komplet system af rør og overgangsstykker for tilslutning både på indsugnings- og afgangssiden af blæserne. De mindste blæsertyper har transporthjul, så blæserne let kan transporteres mellem forskellige opgaver. Tekniske data for Kongskilde lavtryksblæsere HVL 30 HVL 55 HVL 100 HVL 150 HVL 250 HVL 400 HVL 600 Motoreffekt, kw/hk 2,2/3 4/5,5 7,5/10 11/15 18/25 30/40 45/60 Ydelse m 3 /time ved mm VS(P st ) 5.200/ / / / / / /120 Eltilslutning, V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 Ampereforbrug 4,7 8, Minimum forsikring, amp Total højde, mm Total bredde, mm Total dybde, mm Til beluftningsopgaver kan der i mange tilfælde opnås en fleksibel og prisbillig løsning med anvendelse af Kongskilde TRL 75 eller FRL 10, FRL 20 blæsere.

9 9 Varmekilder Brændere Kongskilde leverer en række forskellige brændere, der egner sig til kontørring. Det er indirekte oliebrændere og gasbrændere. Direkte oliebrændere må ikke bruges til kontørring. Det er også muligt til korntørring at udnytte en varmeveksler, f.eks. i forbindelse med et centralvarmeanlæg. Mobile indirekte oliebrændere Brænderne kan flyttes og udnyttes til mange forskellige opvarmningsopgaver. Stationære indirekte oliebrændere For fast installation til korntørring eller andre opvarmningsopgaver. Gasbrændere Gasbrændere er billige i anskaffelse og giver 100 % udnyttelse af energien. Type KAI 25 KAI 35 KAI 50 SOL 70 SOL 100 SOL 140 SOL 170 HC HC HC Max. nettoydelse. kcal/time Max. olieforbrug liter/time 2,44 3,12 4,67 7,70 10,07 13,95 17,29 Type KS 65 KS 80 KS 100 KS 150 KS 175 KS 200 KS 250 Max. nettoydelse. kcal/time Max. olieforbrug liter/time 8,4 10,6 13,0 19,5 22,5 26,0 32,5 Type KGA 25 KGA 45 KGA 90 Max. nettoydelse. kcal/time Max. gasforbrug kg/time 2,50 4,60 8,00 Anlæggets kapacitet, tons korn Lavtryksblæser type HVL 30 HVL 55 HVL 100 HVL 150 HVL 250 HVL 400 HVL 600 Passende brænger Mobile indirekte oliebrændere KAI 35 KAI 50 SOL 70 SOL 100 SOL 140 SOL 170 HC HC Stationære indirekte olibrændere KS 100 KS 100 KS 150 Gasbrændere KGA 25 KGA 25 KGA 45 KGA 45 KGA 90 KGA 90 2 x KGA 90 Valg af blæsere og brændere I overstående tabel er angivet hvilke blæsere og brændere, der passer til kornanlæg i forskellige størrelser. I beregningen er det forudsat, at afgrøden tørres og opbevares i de lagtykkelser, der er angivet i afsnittet om dimensionering, og at der er kapacitet til tørring i 1/4-1/3-del af siloanlægget. Rekvirer specialbrocure

10 10 Styring Kongskilde styring type PST anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser og varmekilder i plantørringsanlæg. Styringen sikrer en effektiv og økonomisk nedtørring af korn med et minimum af manuel indsats. Styringen udnytter automatisk høje dagtemperaturer og hindrer opfugtning med kold og fugtig natteluft. Styringen har automatisk stjernetrekant starter og indbygget motorværn for lavtryksblæser. I kornhåndbogen fra Kongskilde giver vi uddybende vejledning i plananlæggets drift. Ved hjælp af hygrostarter ude og inde starter og standser Kongskildes PST styring automatisk lavtryksblæser og bræder. 3l l l l l l PST kontrolpanel Hygrostat, ude Hygrostat, hovedkanal Lavtryksblæser Varmekilde 2l 1l l 5 4l Relative fugtighed Udetemperatur % relativ luftfugtighed Omgivelsernes temperatur Skemaet viser et eksempel på mulighederne i løbet af døgnet for at tørre med og uden varme. Når den omgivende luft blæses gennem kornet, vil det søge at nå den ligevægtsfugtighed, der svarer til den aktuelle relative fugtighed. Hvis vi forudsætter, at kornet i eksemplet har et vandhindhold på 17 %, er det muligt at tørre uden varme i tidsrummet fra kl til kl Hvis der er en varmekilde til tørreanlægget, kan alle døgnets timer udnyttes til tørring, og tørrekapaciteten øges tilsvarende. Vandindhold, % Tid på døgnet Kornets vandindhold

11 11 Pneumatisk transport Kongskildes pneumatiske transportsystemer er kendt for høj effektivitet, fleksibel opbygning og sortsren transport. Transportsystemerne er lette at tilpasse, fordi transporten kan ske i alle retninger - lodret, vandret og om hjørner næsten uden begrænsninger. OK-rørene med lynkoblinger gør det enkelt at ændre og udvide anlæggene eller flytte udstyret fra bedrift til bedrift. Inden for pneumatisk transport har Kongskilde både blæsere og udstyr til stationære anlæg og sugetrykblæsere til mobile anlæg i mark og lade. Sugetrykblæsere fås som el- eller PTO-drevne. Mekanisk transport Hvor der kræves stor kapacitet i stationære transportanlæg, er mekanisk transport ideel og driftsomkostningerne er lave. Kongskilde har et komplet program i kæde- og kopelevatorer, snegle, transportbånd, redlere og sneglerender. Anlæggene kan udstyres med forskelligt tilbehør, så det opfylder de aktuelle krav til sortsrenhed, kapacitet og fleksibilitet ved påslag og aflevering af materialet i kornanlægget. Rensning Hver gang en afgrøde flyttes, bør man sikre, at kvaliteten forbedres ved rensning. Det sker f.eks ved at lade afgrøden passere en aspiratør eller luftrenser. Ved at holde afgrøden fri for støv og urenheder øges lagerfastheden og risikoen for angreb af svampe og mider minimeres. Kongskilde har desuden en kombineret sold- og luftrenser til mere krævende rensning samt sortering af afgrøder som raps, maltbyg og såsæd. Det er en fordelagtig måde at forædle afgrøden på og øge dækningsbidraget. Tørring Det er altid billigst og bedst at lagre, når afgrøden bjerges tør under gunstige vejrbetingelser. Sådan kan det desværre ikke altid lade sig gøre. Kongskilde har et komplet program i tørrerier, der giver den nødvendige sikkerhed - lige fra enkle portionstørrerier, der er ideelle som supplement til et plantørreri, til avancerede omløbs- og gennemløbstørrerier med høj kapacitet. Tørrerierne leveres komplette med blæsere og varmekilder. Vejning Vejning giver kontrol med høstudbyttet og er en effektiv kontrol ved handel med korn og andre produkter. Kongskilde tilbyder et bredt program i vægte. Her findes udstyr, der passer til den kapacitet og vejenøjagtighed, som opgaven kræver. Rekvirer specialbrochure

12 Et plantørringsanlæg fra Kongskilde er skabt til at give landmanden det bedste dækningsbidrag ved tørring, lagring og behandling af afgrøden. Alle anlæggets funktioner er afstemt efter hinanden, så driften kører effektivt og økonomisk. Kontakt Kongskilde og få gode råd om udstyr til behandlng af afgrøderne. Vores konsulent og projektafdeling udarbejder uforbindende skitser og overslagspriser som grundlag for valg af anlægstype og beregning af totaltøkonomien. Ret til ændringer forbeholdes. Kongskilde Industries A/S DK-4180 Sorø, Denmark Tel.: Forhandler: DK/On-Floor/Concept-Grain/BRO/1000 Jannerup offset a/s

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C!

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C! Grundregler for tørring og lagring af korn (Dette materiale er udarbejdet, samt revideret ad flere omgange, af maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, under sin ansættelse hos Byggeri & Teknik I/S, Herning,

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn FarmTest - Bygninger nr. 6-2002 Stålsiloer til korn Stålsiloer til korn Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til korn

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Siloer Transportudstyr Westfield snegle Mobile tørrerier Planlagre tømmesystemer Omrøresystem Dan-Corn stålsilo Dan-Corn kvalitetssilo Diametre

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien?...3

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08

KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08 KCD - MK4 Gennemløbstørreri Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08 Indhold Brugerhåndbøger... 3 Introduktion... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 Brandfare... 5 Installations-vejledning... 6 Beskrivelse af tørreri

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

Luftsolfangere til industri og større haller

Luftsolfangere til industri og større haller Luftsolfangere til industri og større haller N S Ø Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Denne pjece indeholder oplysninger om SolarVentis Industrielle luftsolfangersystem. Systemet

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Modulrum til køl og frys Celltherm

Modulrum til køl og frys Celltherm Modulrum til køl og frys Moderne og fleksibel produktionsteknologi I mere end 30 år har navnet stået for høj tysk kvalitet inden for køle- og fryserum. Som en af de førende europæiske producenter er kendt

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 DATA SHEET Titel: Overvågning af kornlagre med integrerede trådløse sensorer. Undertitel:

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Få plads til mere med. Linkstor reoler

Få plads til mere med. Linkstor reoler Få plads til mere med Linkstor reoler Muligheder ud over det sædvanlige: fleksibilitet Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til opbevaring.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 HPA VÆRKSTEDSUDSTYR Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Generel karakteristik Ny 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale

Læs mere

Energifanger til varmepumpesystemer

Energifanger til varmepumpesystemer Energifanger til varmepumpesystemer Sept. 2011 Beskrivelse med priser og dimensionering www.solarventi.dk 200 cm Energifanger element 200 x 100 cm for 50 meter PP ribberør Ø = 25 mm Samles således 32 cm

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Ganske enkelt helt rent

Ganske enkelt helt rent SINCE 1993 Centralstøvsuger System Ganske enkelt helt rent Styrken i vores system ligger i dets enkelhed Det ultralette FLISY slangesæt gør støvsugning til en leg 6 8 7 3 2 1 5 4 1 Centralstøvsuger 3 12V

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED DRØM TIL VIRKELIGHED Kontech Altaner - vi er med jer hele vejen En altan er på flere måder en god investering. I får en udendørs oase og et ekstra uderum til jeres bolig, og på sigt kan en altan skabe

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk Sun & Safe Systems Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg Sun & Safe Systems tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk ALUX er en dansk, veletableret og landsdækkende

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer

Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale kameraer så maksimum præcision er sikret. Automatisering af procedurer samt brug af kvalitets

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Metoder og teknikk for lysgroing av tidligpotet i Danmark. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Tidlig høst Lysgroning Forspiring Fordele merudbytte på 15 20 pct. eller 50 80 hkg pr. ha ved korrekt forspiring

Læs mere

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning 1 2 Vort HR 200 Varmeveksler 3 Vort HR 200 Varmeveksler 4 Struktur og Tilbehør Apparatet består primært af følgende dele: - Stålchassis i to dele, der omfatter ind- og udsugning, el-tilslutning og danner

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Der findes mange forskellige opvarmningsformer. Og det kan derfor være ganske uoverskueligt at finde det bedst egnede produkt til at løse opgaven. Her nedenfor

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere