Oversigt over statslige it-projekter. 2. halvår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over statslige it-projekter. 2. halvår 2012"

Transkript

1 Oversigt over statslige it-projekter 2. halvår

2 Indhold Læsevejledning...4 RETningsLinjeR...3 PDE...5 Video Nationalt Patientindeks...9 Værdipapir...11 Mobil Datafangst...13 Mobilt kontrolskema...15 Prüm fingeraftryk...17 Nyt esdh i Udenrigstjenesten...19 Mini one stop shop Årsopgørelse...23 Tema Årsopgørelse

3 Retningslinjer Alle igangværende, statslige it-projekter med samlede projektudgifter på 10 eller derover indberetter halvårligt deres status til Statens IT-projektråd. Særligt fire, målbare parametre er interessante i denne sammenhæng: forventede, samlede projektudgifter; forventet tidsplan; forventet realisering af økonomiske; og forventet realisering af ikkeøkonomiske gevinster. Disse fire parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af nedenstående kriterier. Samlede projektudgifter mere end 10 % eller 6 højere end nulpunkt % eller 1-6 højere end nulpunkt. samme eller lavere projektudgifter end nulpunkt. splan forsinket mere end 3 måneder ift. nulpunkt. forsinket op til 3 måneder ift. nulpunkt. ingen forsinkelser ift. nulpunkt. Økonomiske gevinster plansættes til at blive mindre end 90 % af nulpunkt. plansættes til at blive 90-99,9 % af nulpunkt. plansættes til at blive 100 % eller bedre ift. nulpunkt. Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster en eller flere gevinster plansættes til ikke at blive realiseret. en eller flere gevinster plansættes til kun at opnås delvist. alle gevinster plansættes til at kunne opnås i fuldt omfang. Alle beløb indberettet før, inklusive nulpunkter, er justeret til -priser. Det understreges, at den samlede status for projektet som indikeret i rapporten, er en faglig vurdering fra Statens IT-projektråd, der bygger på flere faktorer. 3

4 Læsevejledning Beløb i Nulpunkt (1) (2) Indrapporteret beløb Indrapporteringstidspunkt (Statusrapport) (1): Første halvår (2): Andet halvår ). Nulpunkt 120 Indrapporteret, forventet tidspunkt for overgang til realisering pr. andet halvår (1) (2) 1. juni august oktober december 2014 Gevinster Nulpunkt (1) (2) Reducerede administrative byrder Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Reduceret brugerbetaling Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Virksomhedeme oplever mere ensartede og transparente afgørelser gennem myndighedemes anvendelse af afgørelsesløsning Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Forventet grad af realisering Fuld realisering ( %) Delvis realisering (10-90 %) realisering (0-10%) 4

5 PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Miljøministeriet Miljøstyrelsen Kvalitetsløft Projektet skal skabe sammenhængende digitale løsninger, der kan håndtere data og dokumenter fra virksomheder ansøgning om miljøgodkendelse over myndighedens afgørelse, herunder eventuelle klagesager, og det efterfølgende tilsyn, samt de dertil hørende data- og indberetningskrav. Anskaffelse Samlede projektudgifter kr kr RealiseRIngstidspunkt 1. december 2014 afvigelse ift. nulpunkt 6 måneder Økonomiske gevinster b kr kr Ikke-økonomiske gevinster Alle gevinster forventes fuldt opnået Bemærkninger Projektets fase 1 er nu delt op i fase 1a og 1b for at mindske kompleksiteten i projektet. Fase 1a udbydes i december, mens fase 1b udbydes i første kvartal af Det samlede projekt med fase 2 forventes afsluttet i november Projektets afslutningstidspunkt er rykket, idet projektet nu er delt op i tre faser med tre udbud. Projekt er yderligere faseopdelt, efter anbefaling fra Statens IT-projektråd. Yderligere udgifter til udvikling til tilsynsmodellen i projektets fase 1a er medtaget. Driftsudgifter til fase 1b er medtaget. Samtidig er udgifter til projektorganisation er opjusteret på baggrund af faktisk forbrug. Projektets gevinster er uændrede dog indfases gevinsterne fra fase 2 senere pga. ændret tidsplan. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 5

6 PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn Projektudgifter 50 Økonomiske gevinster (1) (2) (1) (2) Realiseringstidspunkt 1. juni august oktober december 2014 Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster Nulpunkt (1) (2) Reducerede administrative byrder Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Reduceret brugerbetaling Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Virksomhederne oplever mere ensartede og transparente afgørelser gennem myndighedernes anvendelse af afgørelsesløsning Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering 6

7 Video 3 Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Samlede projektudgifter Justitsministeriet Domstolsstyrelsen Effektivisering Hovedformålet med projektet er at spare transporttid for rettens brugere og aktører ved at gøre brug af videokonference under retssagsbehandlingen. Løsningen medfører, at man - i stedet for at skulle møde fysisk op i den ret, hvor dommeren sidder - kan blive koblet op til retten via videokonferenceudstyr et andet sted i landet, Endvidere et projekt om modernisering af arbejdsgange og har en lang række fordele af kvalitetsmæssig karakter Anskaffelse De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud Realiseringstidspunkt 31. marts 2015 afvigelse ift. nulpunkt Økonomiske gevinster b Ikke-økonomiske gevinster De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud Alle gevinster forventes fuldt opnået Bemærkninger Aktstykke 110 blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 13. juni, hvorefter midlerne til Video3-projektet, herunder bemanding af projektet blev frigivet. Anskaffelsesfasen bliver derfor forlænget med 3 måneder, og den første videoinstallation vil tidligst blive påbegyndt i juni Dette forventes dog ikke at påvirke projektets afslutningsdato. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 7

8 Video 3 Realiseringstidspunkt 1. marts april maj 2015 Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster Nulpunkt (1) (2) Understøtte digitale fremfremvisninger af bevismateriale under retsmøder, der afholdes i de retssale, hvor videokonferenceudstyret er Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Reducere flugtrisiko ved fangetransporter Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Lette gennemførelsen af interne møder hos involverede myndigheder og forbedre domstolenes serviceniveau Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Tilvejebringe bedre rammer for afhøring af bange vidner Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Understøtte digital ekstern adgang for øvrige myndigheder og andre eksterne aktører til de retslokaler, hvor videokonferenceudstyret er installeret Opfylde internationale forpligtigelser ved at stille videokonferencefaciliteter til rådighed for udenlandske myndigheder Reducere den transportbetingede miljøbelastning i forbindelse med afholdelse af møder Ændringer for advokater: Private advokatfirmaer med videokonferenceudstyr vil kunne koble sig op på løsningen, hvilket sparer transportbehov Borgeropfattelse af domstolene: Videokonferenceudstyr giver et mere moderne image af domstolene, herunder ifm. præsentation af bevismateriale i retssager Færre aflyste retsmøder: Grundet mulighed for videokonferenceudstyr, så vil anklagere, forsvarere og arrestanter kunne deltage på flere lokationer, hvilket vil reducere behovet for aflysning af retsmøder grundet logistik udfordringer Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld rea lisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering 8

9 Nationalt Patientindeks Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse National Sundheds IT Kvalitetsløft NPI projektet skal udvikle en indeksløsning der muliggør let deling af kliniske data til patientbehandling mellem mange forskellige dataleverandører (kilder) og mange forskellige anvendersystemer Gennemførelse Samlede projektudgifter kr Realiseringstidspunkt 1. januar 2014 afvigelse ift. nulpunkt 12 måneder Økonomiske gevinster b kr Ikke-økonomiske gevinster Én gevinst forventes ikke realiseret, én forventes delvist realiseret og de to sidste gevinster forventes fuldt realiseret. Bemærkninger Standardiserede kildeintegrationerne har ikke kunnet realiseres indenfor den eksisterende projektramme. De centrale indeks og sikkerhedskomponenter er leveret. Projektrammen bruges til et pilotprojekt og BC revidering. Økonomiske nøgletal uforandrede fra oprindelig BC fra marts, men denne skal revideres som følge af forøgede udgifter til standardiseret opkobling af kilder. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 9

10 Nationalt Patientindeks Projektudgifter 13 Økonomiske gevinster halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår Realiseringstidspunkt 1. januar april juli oktober januar 2014 Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster Nulpunkt (1) (2) Der skabes standardiseret adgang til Metadata fra 9 eksisterende nationale datakilder til det første Anvendersystem -Sundhedsjournalen. Standardisering af snitflader til kilder således at efterfølgende kilder fra kørende projekter integreres nemmere og dermed billigere. Standardisering af den sikkerhedsmæssige håndtering af adgangen til data fra anvendersystemer. Dermed mindskes de sikkerhedsmæssige og aftalemæssige udfordringer for både kilder og anvendersystemer. Standardisering af opkobling mellem NPI og fremtidige anvendersystemer. Det næste anvendersystem efter Sundhedsjournalen bliver meget lettere og billigere at tilkoble. Dermed opnås hurtigere idriftsættelse, end hvis der skulle byges snitflader til de enkelte kilder. realisering realisering realisering Delvis realisering Delvis realisering Delvis realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering 10

11 Værdipapir Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Skatteministeriet SKAT Kvalitetsløft Formålet med projektet er at: -øge skatteprovenuet på aktie- og investeringsbevisområdet -gøre det nemmere for skatteydere at afregne skat ved salg af aktier og investeringsbeviser og dermed få flere brugere af Værdipapirsystemet -få mere automatiseret fortryk på selvangivelsen og dermed få større retssikkerhed. -få mærkbare og varige besparelser på indsatsområdet fra 2014 og fremover Gennemførelse Samlede projektudgifter kr kr Realiseringstidspunkt 1. juni 2013 afvigelse ift. nulpunkt Økonomiske gevinster b kr kr Ikke-økonomiske gevinster Alle gevinster forventes fuldt opnået Bemærkninger Årsagen til ændringerne er, at nogle af leverancerne er udgået. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 11

12 Værdipapir 55 Projektudgifter Økonomiske gevinster halvår 2. halvår -30 (1) (2) Realiseringstidspunkt 1. maj juni juli 2013 Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster Nulpunkt (1) (2) Automatisk beregning og fortryk på årsopgørelsen Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Skatteprovenu Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Grundregistrering Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering 12

13 Mobil Datafangst Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Samlede projektudgifter Transportministeriet Banedanmark Effektivisering Formålet med projektet er at opnå mere vedligehold for pengene, hvilket realiseres ved at skabe rammer for en papirfri hverdag, hvor flere medarbejderne oftere kan køre direkte hjemmefra og ud til opgaverne i sporet, uden at møde ind på kontoret for at få udleveret de ellers obligatoriske jobkort, kvalitets- og sikkerhedsdokumentation mv., samt for at aflevere de udfyldte papirer efter vedligeholdelsesarbejdets udførsel Anskaffelse De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud Realiseringstidspunkt 31. august 2014 afvigelse ift. nulpunkt 8 måneder Økonomiske gevinster b Ikke-økonomiske gevinster De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud Bemærkninger Projektet har været under overvejelse grundet habilitetsproblemer. Det er besluttet at projektet skal indgå i programmet Mobil Datafangst og at det opdeles i mindre leverancer over længere tid for at sikre at implementeringen i forretningen gøres enklere. Derfor er det fremtidige udbud mindre end først planlagt. Idet projektet indgår i programmet Mobil Datafangst er der i skrivende stund en proces i gang med at udarbejde et benefit dependency map med tilhørende gevinstrealiseringsplan for hele programmet, hvori gevinster specifikke for dette projekt indgår. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 13

14 Mobil Datafangst Realiseringstidspunkt 1. januar marts maj juli september

15 Mobilt Kontrolskema Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Transportministeriet Banedanmark Effektivisering Formålet med projektet er at understøtte registreringen af kontrolskemainformation i sporet, der i dag foregår på papir, med direkte elektronisk registrering ved hjælp af en mobil håndholdt terminal, så tæt på udførselstidspunktet som muligt. Dette understøtter eliminering af manuelle og papirbaserede processer i sporet, dobbeltregistrering samt unødig kørsel ifm. vedligeholdelsesarbejdet Anskaffelse Samlede projektudgifter kr Realiseringstidspunkt 31.august 2014 afvigelse ift. nulpunkt 8 måneder Økonomiske gevinster b kr Ikke-økonomiske gevinster Bemærkninger Projektet er blevet optaget i programmet Mobil Datafangst. I den forbindelse er udviklingsstrategien blevet overvejet og en mere agil leverancestrategi er blevet valgt, således at mindre dele af løsningen frigives løbende og sættes løbende i drift. Idet projektet nu indgår i Mobil Datafangst programmet er businesscasen under opdatering i skrivende stund. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 15

16 Mobilt Kontrolskema Projektudgifter Økonomiske gevinster halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår Realiseringstidspunkt 1. januar marts maj juli september

17 Prüm fingeraftryk Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Samlede projektudgifter Justitsministeriet Rigspolitiet International lovgivning Projektets formål er primært at implementere international lovgivning for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme. Sekundære formål er at effektivisere dansk politi og give et kvalitetsløft i efterforskning, der involverer fingeraftryk Anskaffelse De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud Realiseringstidspunkt 31. januar 2014 afvigelse ift. nulpunkt 2 måneder Økonomiske gevinster b Ikke-økonomiske gevinster De økonomiske nøgletal må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud Alle gevinster forventes fuldt opnået Bemærkninger Afslutningsdatoen for anskaffelsesfasen er udskudt med 2 måneder, da både prækvalifikation og tilbudsgivningsfasen er forlænget. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 17

18 Prüm fingeraftryk Realiseringstidspunkt 1. december janur februar 2014 Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster Nulpunkt (1) (2) Implementering af international lovgivning 1,0 Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Større opklaringsprocent på internationale sager 150,0 Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Reduktion af svartider ved internationale forespørgsler -72,0 Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Fremtidssikring af teknologiplatform 1,0 Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Hurtigere kontrol af mulige hit -10,0 Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Reduktion af svartider ved elektronisk forsendelse -23,0 Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering 18

19 Nyt esdh i Udenrigstjenesten Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet Effektivisering Anskaffelse af nyt ESDH system til Udenrigstjenesten med henblik på nedbringelse af årlige driftsudgifter samt muligheden for at få mere og bedre systemunderstøttelse til Udenrigstjenestens arbejdsgange og arkivfunktion Anskaffelse Samlede projektudgifter kr Realiseringstidspunkt 26. august 2014 afvigelse ift. nulpunkt 3 måneder Økonomiske gevinster b kr Ikke-økonomiske gevinster Alle gevinster forventes fuldt opnået Bemærkninger sperioden for anskaffelsesfasen er justeret med ca. 2 måneder. Udvidelsen skal sikre yderligere afdækning af kravspecifikationen og detailplanlægningen af udbudsprocessen. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 19

20 Nyt ESDH i Udenrigstjenesten Projektudgifter 25 Økonomiske gevinster halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår Realiseringstidspunkt 1. juni juli august september 2014 Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster Forbedring af infrastrukturel vidensplatform i UM. På en skala fra 1-10 vurderes UM infrastrukturelle vidensplatform (de tekniske muligheder og funktionalitet til håndtering af viden, dokumenter, flows og sager) at blive ændret med anskaffelsen af et nyt ESDH-system Nulpunkt (1) (2) Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering 20

21 Mini one stop shop Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Skatteministeriet SKAT International lovgivning Formålet med projektet er at udvikle et it-system, der kan understøtte den kommende nye EU-lovgivning forordning 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning) og direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser Anskaffelse Samlede projektudgifter De økonomiske nøgletal må ikke offentlig gøres på grund af forestående udbud Realiseringstidspunkt afvigelse ift. nulpunkt splanen må ikke offentliggøres på grund af forestående udbud Økonomiske gevinster b De økonomiske nøgletal må ikke offentlig gøres på grund af forestående udbud Ikke-økonomiske gevinster Alle gevinster forventes fuldt opnået Bemærkninger Manglende godkendelse af kravspecifikationer i EU presser tidsplanen. Revideret projektplan er godkendt og idriftsættelsesdatoen kan fastholdes. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 21

22 Mini one stop shop Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster Nulpunkt (1) (2) Effektivt at anvende - undersøgelse (skala 1-5) Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Antal registrerede virksomheder i M1SS efter 1. år i % Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering 22

23 Årsopgørelse Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Skatteministeriet SKAT Kvalitetsløft Formfålet med projektet er at: a. Levere en ny årstilpasset version af personskattesystemkomplekset (SLUT12) herunder gennemfører systemtilretninger, samt nødvendige rettelser af fejl, således at personskatteadministrationen håndteres effektivt og med bedst mulig service for borgerne. b. Implementere lovgivning og administrative forordninger, således at systemerne sikrer korrekt skatteadministration ift. indkomståret. Nuværende fase a c.levere mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader, som bidrager til effektiv administration, digital selvbetjening og god kommunikation med borgerne, således at det opleves som nemt at følge reglerne på personskatteområdet. Gennemførelse Samlede projektudgifter kr kr Realiseringstidspunkt 1. januar 2014 afvigelse ift. nulpunkt Økonomiske gevinster b kr kr Ikke-økonomiske gevinster Alle gevinster forventes fuldt opnået Bemærkninger Leverancer er re-estimeret efter nærmere analyse. Enkelte leverancer er udskudt til ÅROP2013. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 23

24 Årsopgørelse 65 Projektudgifter Økonomiske gevinster halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår Realiseringstidspunkt 1. december januar februar 2014 Ikke-økonomiske (kvalitative) gevinster Nulpunkt (1) (2) Reduktion af skattegab Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Reduktion af restancer Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Kundetilfredshed Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering Tilgængelighed Fuld realisering Fuld realisering Fuld realisering 24

25 Tema 2 Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Transportministeriet Banedanmark Effektivisering Formålet med projektet er en standardisering af kontrakt- og projektstyringen i Banedanmark. Yderligere er formålet at skabe entydige processer og fælles værktøjer, som skal understøttes i SAP Anskaffelse Samlede projektudgifter kr Realiseringstidspunkt 14. juni 2013 afvigelse ift. nulpunkt Økonomiske gevinster b kr Ikke-økonomiske gevinster Bemærkninger a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 25

26 Tema 2 Projektudgifter Økonomiske gevinster halvår 2. halvår Realiseringstidspunkt 1. maj juni juli

27 Årsopgørelse 11 Ministerområde Institution Projektets formål Beskrivelse Nuværende fase a Skatteministeriet SKAT Kvalitetsløft Levere en ny årstilpasset version af personskatte-systemkomplekset (SLUT11). Implementere lovgivning og administrative forordninger, således at systemerne sikrer korrekt skatteadministration ift. indkomståret Levere mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader. Se i øvrigt bilag Realisering Samlede projektudgifter kr kr Realiseringstidspunkt 3. december afvigelse ift. nulpunkt 1,5 måneder Økonomiske gevinster b kr kr Ikke-økonomiske gevinster Bemærkninger Projektets afslutnings dato er blevet 2 måneder forsinket siden sidste rapportering. Denne forsinkelse skyldes udfordringer med at få gennemført økonomikonsolideringen, samt at projektet var første projekt som skulle afsluttes efter den nye model. Omkostningerne til udvikling blev lavere end estimeret. Endvidere er en leverance blevet udskudt til ÅROP. a Nuværende fase i den fællesstatslige projektmodel, jf. b Beregnes som projektets nettonutidsværdi, dvs. projektets fremtidige udgifter og gevinster tilbagediskonteres til nutidsværdien. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 27

28 Årsopgørelse Projektudgifter 5 Økonomiske gevinster halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår Realiseringstidspunkt 1. oktober 1. november 1. december 28

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere