Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST"

Transkript

1 Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Bilag 8 1

2 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler... 7 Klageret... 7 Sygdom... 8 Ulovligt fravær... 8 Læge- og tandlægebesøg... 8 Fravær der berettiger til løn... 8 Ferie og helligdage... 9 Elevadministration... 9 Skolepraktikydelse... 9 Befordringstilskud... 9 Brand, evakuering m.m Forsikringsforhold Praktikcentret Praktikaftaler når du er i praktikcentret VFU Delaftale Restuddannelsesaftale Kort aftalte Bilag Bilag Bilag til håndbogen - kvittering Bilag 8 2

3 Velkommen til praktikcentret Kære nye praktikcenterelev Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende for praktikcenterelever på CPH WEST. Desuden har vi forsøgt at besvare en lang række af de spørgsmål, som ofte melder sig undervejs i forløbet. Praktikcenteret er en erstatning for den uddannelsesaftale, du ikke har fået endnu. Den sikrer dig muligheden for at fortsætte din uddannelse, imens du søger praktikplads. Vi forventer af dig, at du tager din uddannelse seriøst og arbejder aktivt både med det faglige og med at søge praktikpladser. Vi forventer også, at du overholder aftaler, at du bidrager positivt til samarbejde i praktikcentret. Vi håber, at du vil få et godt og udbytterigt uddannelsesforløb i praktikcentret, og ønsker dig held og lykke med at finde en praktikplads Bilag 8 3

4 EMMA For at kunne opretholde en plads i praktikcentret, skal du opfylde EMMA-kriterierne, som består af nedenstående: E Egnet Du skal være egnet til at gennemføre den ønskede erhvervsuddannelse. Egnetheden vurderes ud fra din faglighed og adfærd, i relation til beskæftigelse indenfor det valgte uddannelsesområde, herunder din evne til eksempelvis at overholde mødetider og aftaler. Du skal være egnet til at kunne opnå de færdigheder der er relevante på hovedforløbet. Disse står i hovedforløbets bekendtgørelse. M Mobil geografisk Du skal være geografisk mobil. Du skal være indforstået med at flytte efter en ledig praktikplads, samt at søge praktikplads over et særligt geografisk område, bestemt af det lokale uddannelsesudvalg. I udgangspunktet er dette område dog landsdækkende. M Mobil fagligt Du skal være fagligt mobil. Du skal være indforstået med at skulle skifte til et beslægtet fagområde, hvis det bliver muligt at få en praktikplads der. I praksis betyder det, at du ikke må sige nej til en praktikplads i en virksomhed, der er godkendt indenfor branchen. Uanset dine eventuelle fagspecifikke præferencer. Ligeledes må du heller ikke sige nej til VFU-kontrakter eller delaftaler. A Aktiv søgende Du skal aktivt søge praktikplads, under hele din tid i praktikcentret. Du skal til hver en tid have en synlig profil på praktikpladsen.dk, samt kunne dokumentere din søgning. Du skal også søge være aktivt søgende når du er i VFU eller aftaler der ikke dækker hele din uddannelsestid! En af forudsætningerne for at være i praktikcentret, er at du har en synlig profil på Du skal mindst en gang om måneden logge dig ind og Bilag 8 4

5 aktivere funktionen [Synliggør for virksomheder]. Hvis du ikke har en synlig profil, vil det udløse en advarsel. VIGTIGT En praktikplads i en virksomhed er det vigtigste at opnå, når man er i praktikcentret. En ledig og anvist praktikplads fra skolens side skal besættes. Afvises dette af en praktikcenterelev, opfylder denne ikke EMMA-kriterierne for at være i praktikcentret, og vil blive afskediget. Er du ikke aktiv søgende, når du bliver bedt om det, modtager du en skriftlig advarsel. Hvis du ikke opfylder disse krav (efter skolens vurdering), er du ikke berettiget til at være i praktikcentret Bilag 8 5

6 Ordensregler Følgende regler SKAL overholdes. Såfremt du ikke overholder dem, kan det betyde, at du mister retten til at være i praktikcentret. 1. Brug af mobiltelefon i arbejdstiden aftales med praktikinstruktøren. 2. Pausetider skal overholdes. 3. Pålagte opgaver skal løses. 4. Mødetiderne skal overholdes. 5. Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning/udmeldelse. Det vil også blive politianmeldt. 6. Hærværk vil medføre bortvisning/udmeldelse. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. 7. Vold, eller trusler om vold, vil medføre bortvisning/udmeldelse. Skolen vil også politianmelde episoden. 8. Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages. Du må heller ikke møde påvirket. 9. Arbejdspladsen skal fremstå nydelig og opryddet Bilag 8 6

7 Advarsler Hvis du som elev i praktikcentret får 3 skriftlige advarsler, kan det betyde, at du bliver udmeldt af praktikcentret. Ved overtrædelse af reglerne i praktikcentret, gives først en mundtlig advarsel. Gentagne overtrædelser vil medføre skriftlig advarsel. Klageret Du har som praktikcenterelev ret til at klage, hvis du mener at være blevet uretmæssigt udmeldt af din praktikuddannelse i praktikcentret 1. Klage over optagelse til eller ophør med skolepraktik skal indgives til skolen inden for en uge. Hvis skolen fastholder afgørelsen, videresender skolen klagen til det faglige udvalg (eller det pågældende lokale uddannelsesudvalg), ledsaget af en begrundelse. Det faglige udvalg træffer herefter en afgørelse, som ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Afdelingen bekræfter skriftligt modtagelsen af klagen. Afdelingen orienterer direktionen. Afdelingen vurderer klagen. Hvis afgørelsen fastholdes, afgives straks en udtalelse om klagen. Afdelingen sender udtalelsen til klageren, som har én uges frist til at kommentere udtalelsen. Afdelingen sender herefter klagen inkl. dokumentation samt evt. kommentarer til det faglige udvalg (eller det pågældende lokale uddannelsesudvalg). Kopi af breve m.v. opbevares sammen med elevsagen. Du kan finde en vejledning til at kunne indgive en klage på skolens hjemmeside. 1 LBK nr. 171 af 02/03/2011, 66j Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser 66j Bilag 8 7

8 Sygdom Hvis du bliver syg, eller på anden måde er forhindret i at møde, skal du melde det til praktikcentret. Dette enten på mail, eller pr. telefon. Du skal sygemelde dig for hver dag du er syg. Hvis du kan se, at du vil være syg i en længerevarende periode (eks. ved et brækket ben eller lignende), skal du aflevere en erklæring omhandlende, hvornår du forventer at kunne genoptage arbejde. Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe indlæggelsen/sygdomsperioden forventeligt vil vare. Ulovligt fravær Ligesom i alle andre ansættelsesforhold, accepteres ulovligt fravær ikke. Din praktikuddannelse i praktikcentret kan blive opsagt ved ulovligt fravær. Det er ulovligt fravær, hvis man bliver væk uden at melde sig syg, eller kommer og går i utide, hvilket vil medføre en advarsel. Læge- og tandlægebesøg Som ved enhver anden ansættelse skal læge- eller tandlægebesøg lægges uden for arbejdstiden, i det omfang det er muligt. Langt de fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl Fravær der berettiger til løn Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelse. Skal du rejse langt, tages der hensyn til dette. Bliver du indkaldt til forsvarets dag, får du fri til at deltage. Vi skal dog have besked om dato, samt se dokumentation straks efter indkaldelse. Bliver du indkaldt som vidne til en retssag, skal dette dokumenteres. Der gives begrænset fri til køreprøve, teoriprøve, speciallæge, praktikopsøgning samt jobsamtale. Der vurderes individuelt fra gang til gang Bilag 8 8

9 Ferie og helligdage Under din praktikuddannelse i praktikcentret optjener du ikke ferie samt feriepenge, sådan som man gør det på en ordinær praktikplads i en virksomhed. Du få praktikydelse under ferie, mens du er under praktikuddannelse i praktikcentret. Du optjener ikke feriepenge i praktikcentret, som du kan bruge efter ophold, eller når du har fået en praktikplads. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage skolepraktikydelse for disse dage. Du har ikke ret til ferie som normalt ansatte, men CPH WEST giver dig 25 feriedage årligt. Du kan ikke holde ferie under skoleophold. Du kan ikke holde ferie eller fridage når du er i VFU eller i en delaftale. Elevadministration Det er her, du skal henvende dig, hvis du skal have ændret personoplysninger, dvs. adresseskift, uddannelsesskift eller udmeldelse af praktikuddannelse i praktikcentret. Det er også her, du får lavet VFU-kontrakter og lignende. Du skal henvende dig til din uddannelsessekretær. Skolepraktikydelse Du vil få skolepraktikydelse efter de gældende regler. Ydelsen bliver sat ind på din NEM-konto. Lønsedlen får du i din e-boks. Du skal bestille en kode for at se din lønseddel på Befordringstilskud Efter bestemmelser fastlagt af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), kan du som praktikcenterelev få befordringstilskud svarende til billigste offentlige transportmiddel, hvis din samlede transportvej er mindst 20 km om dagen. Befordringstilskud får du udbetalt med din løn. Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er under praktikuddannelse i praktikcentret, og 100 % når du er på et skoleophold Bilag 8 9

10 Når du modtager befordringstilskud, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen. Du skal udfylde en blanket i praktikcentret, og sende denne til lønadministrationen sammen med dit stamkort. Brand, evakuering m.m. Orienter dig i brandinstrukserne og evakueringsplanen, som befinder sig i området. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Ved skade på ting har nogle virksomheder en forsikring der dækker hændelige skader. Hvis dette ikke er tilfældet dækker skolen. Du kan gøres ansvarlig hvis du forvolder skade på andre eller på skolens inventar og det er forsætligt eller hvis du opfører dig uagtsomt. Transport til og fra arbejdet er ikke dækket. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo/tyveriforsikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser Bilag 8 10

11 Praktikcentret Praktikcentret kan hjælpe dig videre, når du har fået kontakt til en virksomhed. Praktikkonsulenterne kan også hjælpe dig, hvis du har kontakt til en virksomhed, der gerne vil vide mere om at have en elev, eller hvis du har brug for gode råd og afklaring af spørgsmål forud for en samtale. Det forventes at du altid selv er søgende, følger med i udviklingen, tager initiativ til at komme ud i praktik, samt gør en indsats for at skrive gode ansøgninger. Praktikaftaler når du er i praktikcentret I løbet af din praktikuddannelse i praktikcentret, har du mulighed for at komme i forskellige former for praktik. I nogle tilfælde bevarer du din skolepraktikydelse og i andre tilfælde bliver du lønnet som en elev/lærling inden for faget. At komme i begrænset praktik i en virksomhed, kan i mange tilfælde være vejen til en ordinær praktikplads. VFU Virksomhedsforlagt undervisning (VFU), er en undervisning/praktik af begrænset varighed i en praktikgodkendt virksomhed. Formålet med VFU er, at du får erfaring fra det virkelige erhvervsliv. Når du er i VFU, kan du få refunderet transportudgiften. Delaftale En delaftale er en aftale, hvor du bliver ansat i virksomheden for en kortere periode, mens du er tilknyttet praktikcentret. Da du er ansat og får løn i virksomheden, må du indgå i arbejdsopgaverne som en elev/lærling. En delaftale må ikke indeholde et skoleophold. Ved delaftaler kan du få skattefradrag som almindeligt ansatte for transport udover 24 km. Dette skal du selv sørge for. Restuddannelsesaftale Er en aftale som betyder, at du bliver ansat i en virksomhed som elev resten af din læretid, og afslutter din uddannelse i virksomheden Bilag 8 11

12 Kort aftalte En kort aftale er en aftale hvor du bliver ansat i en virksomhed som elev i en kortere periode. Perioden skal som minimum indeholde et skoleophold på hovedforløbet. Når du har en kort aftale, er du ikke længere tilknyttet praktikcentret, men den giver efterfølgende adgang til praktikcentret. Bilag Kvittering for modtagelse Bilag Som bilag til praktikcenterhåndbogen indgås der en skoleaftale med den enkelte praktikcenterelev, hvori elevens plan for praktikpladssøgning, samt uddannelsens praktikmål fremgår. Disse bilag skal sikre kvaliteten af praktikuddannelsen i praktikcentret, synliggøre praktikmålene for praktikcentereleven, samt sikre fremdrift i elevens praktikpladssøgning Bilag 8 12

13 Bilag til håndbogen - kvittering Kvittering for modtagelse og læsning. KVITTERING Undertegnede kvitterer hermed for at have modtaget og læst praktikcenterhåndbogen. Undertegnede kvitterer også for at have forstået vigtigheden af til enhver tid at overholde EMMA kriterierne, da det ellers kan medføre udmeldelse. Dato Elevens underskrift Elevens navn og adresse med blokbogstaver Bilag 8 13

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere