Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via til adressen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone."

Transkript

1 Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via til adressen: Afgørelse om den maksimale pris for terminering af sms i Mundio Mobile (Denmark) Limiteds mobilnet i Indledning Erhvervsstyrelsen har ved markedsafgørelse af 30. november 2012 udpeget Mundio Mobile (Denmark) Limited (herefter benævnt Mundio) som SMP-udbyder på terminering af sms i Mundios mobilnet. Mundio er i den forbindelse blevet pålagt en priskontrolforpligtelse. Nærværende afgørelse udmønter priskontrolforpligtelsen ved at fastsætte den maksimale pris for terminering af sms i Mundios mobilnet. 1 Den maksimale pris for terminering af taleopkald i Mundios mobilnet i 2013 er fastlagt i Erhvervsstyrelsens afgørelse af 17. juli ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Erhvervsstyrelsen sendte den 30. november 2012 udkast til afgørelse i høring hos Mundio og branchen. Styrelsen har ikke modtaget nogen høringssvar. 2 Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 30. november 2012 følgende prisafgørelse på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet overfor Mundio: Prisen for terminering af sms i Mundios mobilnet må maksimalt udgøre 8 øre pr. sms i perioden fra 5. februar 2013 til 31. december Afgørelsen træffes i medfør af følgende markedsafgørelse, jf. telelovens 3 82, stk. 3: Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 30. november 2012 på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet over for Mundio. 1 Mundio er såkaldt (full) Mobile Virtual Network Operator (MVNO), som ikke selv forestår den radiobaserede del af mobiltjenesten og derfor i stedet lejer sig ind på et værtsmobilnet. 2 Afgørelsen kan findes på adressen: 3 Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven) med senere ændringer.

2 2/7 3 Baggrund Erhvervsstyrelsen gennemfører løbende markedsundersøgelser og træffer markedsafgørelser på telemarkedet for at afhjælpe konkurrenceproblemer. På baggrund af en sådan markedsundersøgelse på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet, blev Mundio ved markedsafgørelse af 30. november 2012 udpeget som selskab med SMP status og blev bl.a. pålagt en priskontrolforpligtelse. Nærværende afgørelse om maksimalpriser for sms terminering træffes på baggrund af den pålagte priskontrolforpligtelse. De centrale dele af lovgrundlaget er vedlagt i prisafgørelsens bilag 1. Erhvervsstyrelsen har tidligere truffet prisafgørelser om terminering af sms over for TDC, Telia, Telenor, Hi3G og Lycamobile. 4 Prisafgørelserne blev truffet på baggrund af Erhvervsstyrelsens revision af LRAICmodellen. 5 Med hensyn til tidspunktet for prisforpligtelsens ikrafttrædelse, er Mundios prisforpligtelse modsat de andre SMP-udbydere for terminering af sms ikke gældende fra 1. januar 2013 men fra 5. februar Dette skyldes, at Mundio ikke tidligere har været pålagt en prisforpligtelse for terminering af sms, og at der derfor ikke kunne træffes en prisafgørelse førend markedsafgørelsen af 30. november 2012 forelå. Indholdet af priskontrolforpligtelsen, herunder specielt valg af model og principper, er af afgørende betydning for termineringsprisen. I det følgende afsnit begrundes valget af principper, som er anvendt ved fastsættelsen af prisen på terminering af sms i Mundios mobilnet. 4 Begrundelse for valg af principper og model Nærværende afgørelse om maksimal pris for sms terminering træffes på baggrund af markedsafgørelsen af 30. november 2012 og den pålagte priskontrolforpligtelse, som udmøntes ved at fastsætte en maksimal pris, som Mundio må opkræve for terminering af sms i Mundios mobilnet. Som anført i markedsafgørelsen anlægger Erhvervsstyrelsen ved vurderingen af, hvilke principper LRAIC-metoden skal følge for terminering af sms, det udgangspunkt, at fastsættelsen af den maksimale pris for smsterminering fortsat vil skulle indeholde et bidrag til dækning af fællesomkostninger, kaldet LRAIC+. Erhvervsstyrelsen har ikke modelleret en særskilt LRAIC-model for terminering til en MVNO, som eksempelvis Mundio. Selvom oplysninger vedrørende Mundio principielt kunne indarbejdes i den foreliggende

3 3/7 LRAIC-model (blot med meget få investeringsomkostninger), vil det efter Erhvervsstyrelsens vurdering være uhensigtsmæssigt at analysere Mundios omkostninger efter den foreliggende model. Dette skyldes, at en MVNO generelt ikke anvender eget radionet, men i stedet anvender et værtsnet og betaler en roamingydelse herfor. Derudover har en MVNO alene nogle startomkostninger samt løbende driftsomkostninger, hvorfor en MVNO samlet set er karakteriseret ved en meget lidt kapitalintensiv forretningsmodel. Desuden vurderer Erhvervsstyrelsen, at LRAIC-beregningerne for Mundio nødvendigvis ville basere sig på et meget spinkelt datagrundlag, idet selskabet kun har en begrænset afsætning. Et sådant spinkelt datagrundlag vil bidrage til at gøre LRAIC-omkostningsestimaterne usikre. Der er således efter Erhvervsstyrelsens vurdering væsentlige forhold, som taler imod, at der skal udarbejdes en særskilt LRAIC-model for en MVNO. Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering, at engrosprisen for alle selskaberne på mobilmarkedet skal LRAIC-prisreguleres baseret på omkostningerne hos selskaber med eget mobilnet (MNO erne). Erhvervsstyrelsen finder herved bedst at kunne sikre, at engrosprisen mellem de regulerede operatører på markedet bliver symmetrisk. For en nærmere beskrivelse af den anvendte LRAIC-model og dens parametre henviser Erhvervsstyrelsen til afgørelsen af 17. juli 2012 over for Mundio om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundios mobilnet i De priser, der fastsættes i nærværende afgørelse, som også er gældende for andre regulerede selskaber, er derfor baseret på omkostningerne hos en generisk effektiv udbyder. Erhvervsstyrelsen finder, at en forpligtelse over for Mundio om prisregulering efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden er såvel forholdsmæssig som berettiget under hensyn til formålene med og bemærkningerne til telelovgivningen, herunder den gældende priskontrolbekendtgørelse. 4.1 Overgangsperiode Modelresultaterne viser, at prisen for terminering af sms i en generisk udbyders net udgør 1 øre pr. sms pr. 1. januar Modellen er vedlagt i afgørelsens bilag 2. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der for Mundios vedkommende bør indføres en overgangsperiode og foretages en gradvis reduktion af priserne til dette niveau. Erhvervsstyrelsen har foretaget sin vurdering af fastsættelse af prisloftet i nærværende afgørelse ud fra hensynet om at fremme et velfungerende og konkurrencebaseret marked. Erhvervsstyrelsen har i sin vurdering blandt andet inddraget hensynet til, at priserne bør nærme sig omkostningerne inden for en kortere årrække og hensynet til, at selskaberne gives mulig-

4 4/7 hed for gradvist at tilpasse deres forretningsmodeller til de lavere engrospriser. Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering, at den regulerede sms-termineringspris bør være 8 øre pr. sms gældende fra 5. februar Klagevejledning Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Morten Blad Johnsen

5 5/7 Bilag 1 Lovgrundlag m.v. De overordnede regler omkring principperne for pålæggelsen af en forpligtelse om priskontrol fremgår af 46 i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven). Bestemmelsen har følgende ordlyd: Forpligtelse til priskontrol 46. Ved forpligtelse til priskontrol forstås en forpligtelse til, at udbydere med en stærk markedsposition skal opfylde krav til prissætningen, som fastsættes i en markedsafgørelse i henhold til 41, stk. 1. Stk. 2. Forpligtelse som nævnt i stk. 1 kan pålægges, hvis en markedsanalyse viser, at en udbyder med en stærk markedsposition som følge af utilstrækkelig konkurrence vil kunne opretholde sine priser på et unaturligt højt niveau eller opretholde en prisklemme til skade for slutbrugerne. Stk. 3. Ved opstilling af krav i henhold til stk. 1 skal der tages hensyn til den forpligtede udbyders investeringer og tillades en rimelig forrentning af den relevante investerede kapital under hensyn til de risici, der er forbundet hermed. Stk. 4. Ved pålæggelse af en forpligtelse som nævnt i stk. 1 skal det sikres, at alle mekanismer til omkostningsdækning eller metoder, der kan anvendes til at fastlægge priser, sigter mod at fremme effektiviteten og skabe holdbar konkurrence og øgede fordele for slutbrugerne. Stk. 5. Hvis et elektronisk kommunikationsnet bliver anvendt samtidig til flere tjenester, der ved isoleret anvendelse hver især skal dække omkostningerne ved det elektroniske kommunikationsnet eller dele heraf, skal IT- og Telestyrelsen ved fastsættelsen af prisen for et netadgangsprodukt ved samtidig anvendelse foretage en forholdsmæssig fordeling af de omkostninger, der knytter sig til anvendelsen, mellem udbyderne af netadgangsprodukterne. Stk. 6. Hvis en udbyder med en stærk markedsposition er pålagt en forpligtelse til priskontrol, jf. stk. 1, kan udbyderen i tilknytning hertil pålægges en forpligtelse til at anvende et omkostningsregnskabssystem til støtte for priskontrollen. Der kan i tilknytning hertil stilles krav om, at udbyderen stiller en beskrivelse af omkostningsregnskabssystemet, der som minimum viser de hovedkategorier, som omkostningerne er samlet i, og de regler, som omkostningerne er fordelt efter, til rådighed for offentligheden. Stk. 7. Udbyderen med en stærk markedsposition skal lade en af udbyderen uafhængig tredjemand kontrollere, at omkostningsregnskaber udarbejdet i henhold til stk. 6 er udfærdiget i overensstemmelse med den pålagte forpligtelse, og afgive en overensstemmelseserklæring. IT- og Telestyrelsen offentliggør overensstemmelseserklæringen for det enkelte år. Stk. 8. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke priskontrolmetoder der kan finde anvendelse, og om udarbejdelse, anvendelse og opdatering af priskontrolmetoder, herunder regler om, hvornår og i hvilket omfang branchen inddrages.

6 6/7 De nærmere regler for LRAIC-prisfastsættelsesmetoden fremgår af bekendtgørelse nr. 385 af 27. april 2011 om priskontrolmetoder (herefter priskontrolbekendtgørelsen) 3-5, der er fastsat i medfør af telelovens 46, stk. 8. Bestemmelserne har følgende ordlyd: LRAIC-metoden 3. Ved anvendelse af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan den samlede pris for et netadgangsprodukt maksimalt udgøre summen af de langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger, der er forbundet med det pågældende netadgangsprodukt. Stk. 2. Der kan kun indregnes effektivt afholdte omkostninger ved anvendelse af effektive, moderne teknologier. 4. IT- og Telestyrelsen udarbejder en omkostningsanalyse for hvert af de netadgangsprodukter, for hvilke styrelsen konkret i en markedsafgørelse har pålagt eller forventer at pålægge en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-metoden, jf. 2, nr. 1, jf. 41, stk. 2, nr. 5, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 5. Til brug for IT- og Telestyrelsens udarbejdelse af omkostningsanalyser kan styrelsen pålægge udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der kan blive pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-metoden, jf. 41, stk. 2, nr. 5, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, at gennemføre en særskilt omkostningsanalyse, der tager udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostninger med visse fremadrettede justeringer, hvor forældede løsninger erstattes med optimal teknologi (top-down-analyse). Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan efter høring af alle interesserede udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og øvrige interessenter fastsætte kriterier og minimumskrav til den i stk. 1 nævnte omkostningsanalyse. Af priskontrolbekendtgørelsens fremgår de nærmere regler for udmøntningen af bl.a. LRAIC-priskontrolmetoden. Bestemmelserne har følgende ordlyd: Udmøntning af metoderne 10. IT- og Telestyrelsen fastlægger, i forbindelse med at der pålægges en forpligtelse om priskontrol efter 41, stk. 2, nr. 5, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, hvordan de priskontrolmetoder, der er nævnt i 2, nr. 1-4, skal finde anvendelse på det enkelte marked set i lyset af de konstaterede konkurrenceproblemer. Stk. 2. IT- og Telestyrelsen vælger, hvilke af de i 2, nr. 1-4, nævnte priskontrolmetoder, der skal anvendes på de forskellige produkter eller tjenester, som er omfattet af markedsafgørelsen, hvilke omkostningsprincipper der skal anvendes, samt de omkostninger der kan medregnes ved fastsættelse af priser efter de valgte priskontrolmetoder. Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan for at løse de konstaterede konkurrenceproblemer fastlægge, at priser skal fastsættes som maksimalpriser for de enkelte produkter og tjenester eller som overordnede prislofter for grupper af produkter eller tjenester, som samlet set skal overholdes.

7 7/7 11. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte en gyldighedsperiode for den enkelte pris, omkostningsanalyse, priskontrolmodel eller lignende. Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter processen for opbygning, opdateringer eller ændringer af omkostningsanalyser, priskontrolmodeller eller lignende efter denne bekendtgørelse, herunder frister for udarbejdelse af de i 5, stk. 1, nævnte omkostningsanalyser og frister for aflevering af oplysninger efter 73 i lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester. Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan beslutte, at der skal anvendes en overgangsordning for prisernes ikrafttræden. 12. Med henblik på at sikre størst mulig transparens inddrager IT- og Telestyrelsen alle interesserede udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester samt øvrige interessenter i processen vedrørende opbygning, opdatering eller ændring af omkostningsanalyser, priskontrolmodeller eller lignende. 13. IT- og Telestyrelsen skal i den nærmere fastlæggelse af procedurer og indhold i forbindelse med de priskontrolmetoder, der er nævnt i 2, nr. 1-4, tage nøje hensyn til eventuelle henstillinger og retningslinjer fastsat af Europa-Kommissionen. Bilag 2 Model Modellen er vedlagt som separat fil.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

UDKAST. Telia Fremsendes alene via

UDKAST. Telia Fremsendes alene via Telia regulatory@telia.dk 31. august 2018 Fremsendes alene via e-mail /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Telias mobilnet for 2019 1 Indledning

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

1. Indledning. TDC A/S Fremsendes alene via

1. Indledning. TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 24. april 2018 Fremsendes alene via e-mail Tillægsafgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC-metoden for 2018 fiber 1. Indledning TDC A/S (i det følgende

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Hi3G Fremsendes alene via

Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk 27. november 2015 Fremsendes alene via email /asgbri Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet i 2016 1 Indledning

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via

Telenor Fremsendes alene via Telenor regulation@telenor.dk 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Telenors mobilnet

Læs mere

TDC Fremsendes alene via

TDC Fremsendes alene via TDC regulering @tdc.dk 16. oktober 2013 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2014

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk 9. september 2016 Fremsendes alene via email /asgbri UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet i 2017 1

Læs mere

Erhvervsstyrelsen er ved at revidere principperne for beregning af WACC. 3 De reviderede principper anvendes ved næstkommende prisafgørelse.

Erhvervsstyrelsen er ved at revidere principperne for beregning af WACC. 3 De reviderede principper anvendes ved næstkommende prisafgørelse. Telenor regulation@telenor.dk 30. november 2016 Fremsendes alene via email /CPN Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Telenor s mobilnet i 2017 1 Indledning

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1)

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1) Bilag 1 10. april 2017 Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

Mundio Mobile Fremsendes alene via UDKAST

Mundio Mobile Fremsendes alene via  UDKAST Mundio Mobile p.lemke@vectone.com Fremsendes alene via email 11. juli 2013 /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Mundio

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Hi3G Fremsendes alene via

Hi3G Fremsendes alene via Hi3G Anne.LouiseVogensen@3.dk 16. oktober 2013 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til tillægsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Høringsnotat vedr. udkast til tillægsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 10. september 2018 /andbec ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høringsnotat vedr. udkast til tillægsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

med SMP-status og pålagt forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-metoden. 2

med SMP-status og pålagt forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-metoden. 2 Telenor regulation@telenor.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Telenor på markedet for mobilterminering 1 Indledning IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Afgørelse om TDC s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Afgørelse om TDC s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 22. august 2011 1 Indledning har med henblik på

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s

Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s TDC A/S Teglholmsgade 3 2450 København SV 23. marts 2018 Sag 2017-9688 regulering@tdc.dk Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s TDC har iværksat

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65, stk. 6 om fastsættelse af foreløbige vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikproduktet Bitstream Access (BSA)

Afgørelse efter telelovens 65, stk. 6 om fastsættelse af foreløbige vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikproduktet Bitstream Access (BSA) TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65, stk. 6 om fastsættelse af foreløbige vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikproduktet

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited Fremsendes alene via

Mundio Mobile (Denmark) Limited Fremsendes alene via Mundio Mobile (Denmark) Limited p.lemke@vectone.com 17. juli 2012 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundios mobilnet

Læs mere

Telia Fremsendes alene via

Telia Fremsendes alene via Telia regulatory@telia.dk 17. juli 2012 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Telias mobilnet i 2013

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende standardtilbud af 11. maj 2009 om udveksling af trafik mobil mellem udbydere af telenet og teletjenester på engrosmarkedet for

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

4.2 Forpligtelse om priskontrol

4.2 Forpligtelse om priskontrol 4.2 Forpligtelse om priskontrol Det er i markedsanalysen påvist, at den potentielle infrastrukturbaserede konkurrence på engrosmarkedet for fastnetaccess er begrænset pga. betydelige strukturelle adgangsbarrierer,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) 8573 final. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) 8573 final. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2012 C(2012) 8573 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Kommissionens afgørelse i sag DK/2011/1251: Terminering af sms i individuelle mobilnet Nærmere oplysninger om priskontrolforanstaltningen

Kommissionens afgørelse i sag DK/2011/1251: Terminering af sms i individuelle mobilnet Nærmere oplysninger om priskontrolforanstaltningen EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13/10/2011 K(2011) 7433 SG-Greffe (2011) D/16990 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: + 45 35 45

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) 18. december 2013 /camped Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) Erhvervsstyrelsen har i perioden den

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 21/12/2009 K(2009) SG-Greffe (2009) D/ IT- og Telestyrelsen. Holsteingade 63 DK-2100 København Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 21/12/2009 K(2009) SG-Greffe (2009) D/ IT- og Telestyrelsen. Holsteingade 63 DK-2100 København Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21/12/2009 K(2009)10651 SG-Greffe (2009) D/12014 IT- og Telestyrelsen Holsteingade 63 DK-2100 København Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: + 45 35 45 00

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bemærkninger i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bemærkninger i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2018 C(2018) 7526 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Danmark Att.: Katrine Winding Direktør for Erhvervsstyrelsen Kære Katrine

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Afgørelse om udvælgelse af flagskibsprodukter til Erhvervsstyrelsens. (prisklemmetilsynet).

Afgørelse om udvælgelse af flagskibsprodukter til Erhvervsstyrelsens. (prisklemmetilsynet). 18. december 2017 TDC A/S Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om udvælgelse af flagskibsprodukter til Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn 1 Indledning TDC er i medfør af afsnit 4.5.4

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bemærkninger i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bemærkninger i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.11.2012 C(2012) 9109 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001

Læs mere

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet IT- & Telestyrelsen 12. maj 2011 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Kommissionens afgørelse i sag DK/2012/1283: Engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet ny operatør

Kommissionens afgørelse i sag DK/2012/1283: Engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet ny operatør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13/02/2012 C(2012) 1031 SG-Greffe (2012)2858 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Parkhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) 9844 final. Erhvervsstyrelsen. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) 9844 final. Erhvervsstyrelsen. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Kære Jørgen Abild Andersen Bruxelles, den 17.12.2012 C(2012) 9844 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 1. Indledning Med udgangspunkt i s afgørelser

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 28. oktober 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). Erhvervsstyrelsen har i perioden 4. maj 2016 til og

Læs mere

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer

Læs mere

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Telenor Danmark Holding A/S (herefter benævnt Sonofon) Baggrund har

Læs mere

NOTAT. 1 Selskabernes bemærkninger

NOTAT. 1 Selskabernes bemærkninger NOTAT 2. november 2011 Høringsnotat i forbindelse med udkast til LRAIC-prisafgørelse om mobiltermineringspriserne i 2012 overfor TDC, Telenor, Telia og Hi3G IT- og Telestyrelsen modtog i den nationale

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Sag DK/2013/1518: Foranstaltninger til regulering af engrosprisen for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (VULA) ved i Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Sag DK/2013/1518: Foranstaltninger til regulering af engrosprisen for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (VULA) ved i Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.11.2013 C(2013) 8456 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax + 45 3546 6001 Kære Betina

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms

Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms 16. oktober 2013 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2014 og 2015 med tilhørende LRAICmodel i

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt onsdag den 6. februar 2019

HØJESTERETS DOM. afsagt onsdag den 6. februar 2019 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. februar 2019 Sag BS-14365/2018-HJR (1. afdeling) Telenor A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod TDC A/S (advokat René Offersen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Afgørelse om udvælgelse af flagskibsprodukter til Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn for 2. halvår 2018

Afgørelse om udvælgelse af flagskibsprodukter til Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn for 2. halvår 2018 1. juni 2018 TDC A/S Regulering@tdc.dk /Silutt Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om udvælgelse af flagskibsprodukter til Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn for 2. halvår 2018 1 Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.19 C(19) 1667 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Katrine Winding Generaldirektør Fax: postmar@erst.dk Kære

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bemærkninger i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bemærkninger i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.2.2014 C(2014) 1126 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax + 45 3546 6001 Kære Betina

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Sag DK/2009/0945: Terminering af taleopkald på individuelle mobiltelefonnet Nærmere oplysninger om priskontrolforanstaltningen

Sag DK/2009/0945: Terminering af taleopkald på individuelle mobiltelefonnet Nærmere oplysninger om priskontrolforanstaltningen EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27/08/2009 K(2009)6698 SG-Greffe (2009) D/5118 IT- og Telestyrelsen (ITST) Holsteinsgade 63 DK-2100 København Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 35

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF: Ingen bemærkninger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2018 C(2018) 2331 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Danmark Att.: Katrine Winding Generaldirektør E-mail: postmar@erst.dk

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Afgørelse om udvælgelse af flagskibsprodukter til Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn pr. 1. januar 2019

Afgørelse om udvælgelse af flagskibsprodukter til Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn pr. 1. januar 2019 30. november 2018 TDC A/S Regulering@tdc.dk /Silutt Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om udvælgelse af flagskibsprodukter til Erhvervsstyrelsens prisklemmetilsyn pr. 1. januar 2019 1 Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere